WantToKnow.nl

Over ‘1Annunaki’, een verboden film..!! (update)

X

‘En God sprak: Laat ons mensen maken, een beeld, dat ons gelijk zij….

om te heersen over de vissen in de zee, en over de vogels onder den hemel,

en over het vee, en over de gehele aarde,

en over al het gewormte, dat op de aarde kruipt.’

– Genesis I 6:4 –

x

x

 

Eén van de weinige, gespaard gebleven, foto’s uit de film. Werd er een té groot deel van de sluier ineens opgelicht..?

Over ‘1Annunaki’, een verboden film..!!

© Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Zecheria Sitchin, hier bij een van zijn vele onderzoeken, in Egypte.

Het lijkt of de Annunaki weer volop in de belangstelling staan. Wie de Annunaki waren, kun je lezen in verschillende artikelen hier op de site. Saksin de Groot schreef een prachtig artikel over de ‘terugkeer’ van de planeet ELE.nin, waarvan verondersteld wordt, dát het de planeet Niburu is, de thuishaven van de Annunaki.

Eigenlijk was het Zecheria Sitchin, die de wereld attent maakte op deze geschiedenis van de Annunaki, een verborgen geschiedenis mag je wel zeggen! Sitchin was als klein jongetje volledig geobsedeerd door één specifieke tekst in de Bijbel, een tekst die in Genesis 6:4 voorkomt: ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.’ Deze zin was het begin van een zoektocht, een studie en een hele serie boeken en veel, heel veel belangstelling hiervoor uit de hele wereld.

En ook sinds híj een klein jongetje was, heeft de Amerikaan Jon Gress een fascinatie gehad voor de Annunaki. En net als zijn grote held, Zecheria Sitchin, ontdekte Gress een passage in Genesis I, het eerste Bijbelboek, waarbij hij zich afvroeg of het niet fout opgeschreven was. Het ging om deze passage:

‘En God sprak: Laat ons mensen maken, een beeld, dat ons gelijk zij, om te heersen over de vissen in de zee, en over de vogels onder den hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het gewormte, dat op de aarde kruipt.’

Natuurlijk kun je ervan uitgaan, dat in dit geval -met alle nodige ‘achting’- de majesteits-meervoudsvorm (het zg. ‘Pluralis majestatis’) is gebruikt. Maar daar is natuurlijk feitelijk geen noodzaak voor. Hoe dan ook, het was de trigger die Jon Gress deed besluiten zich te verdiepen in deze Annunaki, ‘zij die uit de hemelen neerdaalden’. De interesse was daar en toen Gress ‘groot was’, kreeg hij in de jaren 2004/2005 de fondsen bij elkaar om een film te maken over de Annunaki.

Maar hoe bizar het ook mogen klinken, op een gegeven moment loopt dit spoor dood.. Er zijn filmopnames gemaakt, er zijn trailers gemaakt, indrukwekkende trailers kunnen we wel zeggen. Maar, in Juni 2006, stopt het allemaal ‘ineens’.. De website die speciaal rondom de film werd gemaakt, met indrukwekkende beelden, is niet langer in de lucht. En veel materiaal verdween.. (zie update onderaan)

Kortom: wat is hier aan de hand en

X

Wie zijn eigenlijk die Annunaki..?
x

Ben je nog niet helemaal thuis in deze materie, even een korte blik op het verhaal van deze Annunaki, die met hun invasie op Aarde, zo’n 400.000 jaar geleden, en hun vermeende vertrek rond 550 voor Chr., met name professor Zecharia Sitchin en vele anderen aangezet hebben, om de verborgen geschiedenis van de ‘creatie van de mensheid’ openbaar te maken.

Het zouden de Annunaki zijn geweest, die de grondslag voor hun cultuur hadden gelegd, hun steden hadden gebouwd en de Soemeriërs ingewijd hadden in de ‘geheimen van de hemel’. De naam Annunaki betekent letterlijk: ‘Zij die uit de hemel naar de Aarde zijn gekomen.’ Hun eerste nederzetting was Eridu (verafgebouwd huis) en hun leider heette aanvankelijk Ea en daarna Enki.
Het lijkt waarschijnlijk dat de naam ‘Eridu’ de Aarde haar naam heeft geleverd (Engels ‘earth’, Duits ‘Erde’, Aramees ‘Ereds’, Hebreeuws ‘Eretz’. Ook de Erythreïsche Zee (naam van de Perzische Golf in de oudheid) is naar Eridu vernoemd. Enki noemde het land Ed-in (huis der rechtvaardigen); het was dus de tuin van Eden, de woonplaats van de goden. ‘The Garden of Edin’..

De eerste groep Annunaki bestond uit 50 ‘personen’, de tweede uit 600. Planmatig koloniseerden zij het land, waarbij de ‘vogelstad’ Sippar diende hun als ruimtevaartcentrum. BAD-TIBIRA (de lichte plaats) was het industriecentrum waar de ertsen verwerkt werden en LA.RA.AK werd het oriëntatiepunt voor aanzwevende ruimteschepen, SCH.RUPPAK werd hun centrum van medische zorg. Tot vaste commandant van de missie Aarde werd Enlil benoemd. Hij stichtte het controlecentrum NIBRU.KI (het latere Nippur). Zijn ziggurat droeg op de top een DIR.GA (donkere gloeiende kamer), waar de sterrenkaarten werden bewaard. Voor het verrichten van de zware arbeid schiepen de Annunaki de ‘Lulu’, de voorloper van de mens als prehistorisch reageerbuiskind.

Volgens de Soemerische teksten kwamen de Annunaki (Niburianen) van Niburu (de planeet die aan de hemel glanst en de middenpositie inneemt). Deze planeet wordt vermeld tussen Mars en Jupiter. Een andere naam die ook wel werd gegeven was ‘Tiamat’.

Overal ter wereld dezelfde teksten..
In de mythen en legenden van de volkeren op de hele aarde worden tal van aanwijzingen voor de niet-aardse oorsprong van de mens gegeven. Volgens het zeer oude in het Sanskriet geschreven boek de ‘Dzyan’ vroeg de Aarde aan de ‘Heer van het stralend Aangezicht’ om zonen om de Aarde te bevolken. Volgens dit boek was de eerste generatie mensen ‘de zonen van de Yoga’, de tweede het ras der geslachtslozen en het derde, de mensen met beenderen. Deze laatste vermengden zich met de zonen van de nacht (van het heelal) en bracht zo het vierde ras voort.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’..

Volgens de Bijbel begonnen de mensen op aarde zich te vermenigvuldigen en vermengden zich met de zonen van de goden (‘bere elohim’). Hieruit werden de Nefilim geboren, door Maarten Luther vertaald met ‘reuzen’, de mannen van naam (s(j)em). Het Semitische woord s(j)em heeft echter twee betekenissen. Als ‘sju-mu’ kan het ‘datgene waardoor men in herinnering blijft’, een gedenksteen of stèle, maar ook ‘datgene wat een mu is’, waarbij mu kan duiden op een vliegmachine van de goden.

De ‘mu’ is een voorloper van de obelisk en de triomfzuil. Indien ‘mu’ wordt vertaald met raket dan wordt de volgende Soemerische hymne duidelijk: ‘Heerseres des hemels (d.i. Isjtar/Inanna), Zij trekt het hemelgewaad aan, stijgt stoutmoedig hemelwaarts; over alle bevolkte landen vliegt zij in haar MU. Heerseres, gij die in uw MU verblijd omhoogwerkt naar de hemelse hoogten, boven al de rustende plaatsen vliegt zij in haar MU.’ De Soemerische rolzegels vertonen langs de hemel voortglijdende, raketvormige objecten. Waren wellicht deze Nefilim, het volk met de raketten, prehistorische bezoekers uit de ruimte?

Een volk dat raketten gebruikte kan niet uit de diepte van het heelal naar de Aarde gekomen zijn. Het was derhalve geen technische superbeschaving, maar een buitenaardse die uit het zonnestelsel stamde. Het woord Nefilim is afgeleid van het Semitisch NFL (omlaag geworpen zijn), wat dus duidt op ‘die op de aarde zijn afgeworpen. Kennelijk waren de Nefilim en de Annunaki identiek. Zoals uit het Boek (van de) Dzyan blijkt was de Aarde voor de afdaling van de ‘zonen der wijsheid; door een kosmische ramp verwoest. Uit verschillende evolutietakken begon zich homonide leven te ontwikkelen.

Volgens de occulte joodse traditie, de Kabbala, bestonden er twee Adams – de ‘hemelse Adam’, die naar de aarde afdaalde en de ‘aardse Adam’, de diermens, die zich op aarde heeft ontwikkeld. In het Gilgamesj-epos wordt zo’n diermens (wellicht een Neanderthaler?) beschreven.

Hij heet ‘Enkidu’: ‘die in de steppe geboren werd’: ‘Dicht behaard is zijn hele lichaam, toegerust met hoofdharen als een vrouw, hij kent gezin noch thuisland; voedt zich, met de gazellen, met gras; met de wilde dieren worstelt hij aan de drinkplaatsen; in de wemelende schepselen in het water verheugt zich zijn hart.’ Volgens de Soemeriërs werd de mens geschapen als slaaf van de goden. De ondergoden van de Annunaki waren in verzet gekomen omdat de inspanning te groot was en het werk te zwaar.
De Bijbel noemt de aanvoerder van de ‘gevallen engelen’ Lucifer. Enlil wil hem laten terechtstellen, maar Anu en diens zoon Enki hebben een beter plan: een ‘Lulu’ moet gecreëerd worden, een ‘lagere primitief’, de mens. Het voorstel wordt door de Annunaki toegejuicht: ‘Zij riepen tot de godin, de vroedvrouw der goden, ze vroegen de wijze Mammi: ‘Gij, godin van de geboorte, schep arbeiders! Schep een simpele werker, die het juk moet dragen! Laat de werker het juk van de goden dragen!’ Mammi creëerde de mens uit leem respectievelijk uit TI.IT.

Het is John Gress, die -evenals Zecheria Setchin- volledig in de ban raakt van de Annunaki. De film die hij aan het maken is, komt voortijdig tot een ‘halt’..!

Deze Afrikaanse goudmijnen lagen in Zuid-Zimbabwe (Monotopa), waar volgens oude Zoeloe-legenden – ‘slaven gewerkt hebben die door het eerste Volk kunstmatig van vlees en bloed geschapen waren. Deze slaven vochten tegen de aapmensen toen de grote ster aan de hemel verscheen.’ De meeste geleerden zijn het erover eens dat de mens inderdaad ‘boven Abzu’ ontstond, in Tanzania en Kenya. De Neanderthaler verscheen pas na de komst van de Homo Sapiens en is dus noch voorloper van de ‘Cro-Magnon-mens’, noch van de Homo Sapiens, de tegenwoordige mens. Volgens Het Gilgamesj-epos moeten Homo Sapiens en Neanderthaler ooit tijdgenoten zijn geweest.

Indien het ei van een primaatvrouwtje met het sperma en de genen van een Annunaki-god bevrucht en daarna bij een Annunaki-vrouw geïmplanteerd en door haar voldragen zijn, zou de mythe van de twee Adams te verklaren zijn: de ‘aardse Adam’ was het product van deze verbintenis – gelijk de mythische Gilgamesj – ‘twee derde godheid, één derde mens’. De ‘hemelse Adam’ echter is zijn vader: Enki. Een astronaut van Nibiru, de planeet die wij Phaëton noemen.  (lees verder evt. op de site van ‘Bertsgeschiedenis.nl’)
X

Terug naar ‘1Annunaki’: De verboden film?

x
Jon Gress was in 2006 in een vergevorderd stadium om zijn film af te krijgen. Ik weet nog, dat ik zelf toen met diepe verwondering (en herkenning?) heb zitten kijken naar een trailer, die grote indruk maakte op me. Korte stukjes uit de film konden op de site bekeken worden. Hier is in ieder geval de trailer van de film, die teruggeplaatst is op internet/youtube.
X


X

Maar de film haalde nooit de bioscopen, de vraag is überhaupt of de film werd afgemaakt. Ook werd de officiële website gesloten en alle, ernaar verwijzende sites en links, werden verbroken. Op vele forums verschijnen er dan ook boodschappen dat het verdwijnen van de film een hoax zou zijn geweest, maar -zoals je ook in de artikel kunt zien-, was en  IS dat zeker niet het geval!! Bij de studio van Jon Gress, die ook de verschillende werkzaamheden voor de film verzorgde, zoals de digitale special effects, het maken van 3-D modellen en het verzorgen van de website, zijn nog maar een paar interfaces van de website terug te vinden. Ook het e-mailadres van Jon Gress is niet meer bereikbaar, en is zijn profiel, dat aangemaakt werd door hem op MySpace. niet meer bijgewerkt. Bizar allemaal.

Interview met een Nederlandse TV-zender..!
Maar hoe bijzonder is het dan, dat een interview met Jon Gress, nota bene bij een Nederlandse zender (TV-Amsterdam – SkySpy-TV) wordt opgenomen en uitgezonden. Kijk hieronder naar dit interview en naar zijn opmerkingen en informatie over de op handen zijnde release van de film.  Dit interview is opgenomen in de YouTube-player, dus alle delen volgen elkaar automatisch op:

X

Hoe de film werd aangekondigd.
In July 2006, 5 jaar geleden dus, kondigde de Amerikaanse zender ‘X-Squared Radio’ een promotie aan van de film van Jon Gress, waarbij ook een ‘exclusief interview’ zou plaatsvinden met de bedenker, producent en  regisseur van de film ‘1Anunnaki’. Om je een idee te geven van de impact die de film op sommige ‘wakkeren’ al had gemaakt, plaatsen we hier de aankondiging van het interview van dit radio-station. Dat ging zo in zijn werk:

‘De eerste digitale film van de ‘Anunnaki Trilogy’, door Jaguar Films, zal een grote sprong voorwaarts betekenen in tijd, en de mensheid in staat stellen om een grote antropologische sprong voorwaarts te maken. Dit is de eerste volledige bioscoopfilm, die toont dat de  Sumeriërs zodanig werden beïnvloed, dat zij plotseling het meest ontwikkelde volk ter wereld werden. Veel mensen weten nog steeds niet, dát er vliegtuigen bestonden in die dagen. Vér voordat de Egyptenaren naar de kosmos keken. Wigvormig spijkerschrift verschijnt plotseling op veel plaatsen ter wereld. Er komt een vergevorderd inzicht in de stand van de sterren, inzichten in landbouw, huisdieren nemen hun intrede en er worden zelfs sociale structuren geïntroduceerd als beschavingsvorm. Deze filmt toont aan, hoe dat is ontstaan en dat dit de geschiedenis is, zoals die vanaf het begin in de geschiedenisboeken had moeten staan.

Mis dit exclusieve interview niet; kom te weten hoe de Annunaki hebben sámengewerkt met de vroege mensheid. Dit verhaal achter de trilogie is waar en het bewijsmateriaal is imponerend. Deze onafhankelijke film staat op het punt om de geschiedenis te schrijven.’

Maar de film zou er nooit komen, op zich geen bijzonderheid in Holywood, maar het meest bizarre in dit geval, is het feit dat de volledige database van deze film werd verdonkeremaand. Noch van John Gross, noch van zijn materiaal is nog veel terug te vinden; dankzij de mogelijkheden van internet en ongeziene samenwerkings-verbanden, is er nog wát terug te zien en na te pluizen. Maar..

* * *

Een bewaard gebleven filmposter van ‘1Annunaki’ geeft een indrukwekkende sfeerbeeld van de film.

Is het vreemd dat deze film verdween..??
Dat is natuurlijk niet vreemd. Als je kijkt naar wat deze film zou hebben betekent in het kader van het  ‘wakkerschudden’ van hele volksstammen, die ongetwijfeld getriggerd zouden worden, om nóg verder te gaan graven en dit onderwerp in hun dagelijkse leven een rol te laten spelen, dan is dat niet vreemd.. Immers, de krachten die nu de dienst uitmaken op Aarde, zitten niet te wachten op een dergelijk verhaal.
Zij zijn de afstammelingen van deze Annunaki, of zijn het misschien zélf wel, en willen graag hun heerschappij blijven uitoefenen. Kennis is macht en dan is gebrek aan kennis dus onmacht..!

Deze film zou het Westerse verhaal onderuit gehaald hebben van het ‘EEN-godsbeeld’, zou de theorie van Darwin op de vuilnishoop doen belanden en mensen op Aarde een volledig ander beeld hebben aangeboden van hun plek in het Universum. Het is dus geen wonder, dat deze film in de kiem werd gesmoord.

Tot slot laten we je graag een kleine overview zien van dit verhaal. Dat de film nog ooit moge opduiken.

X

– UPDATE –

Dankzij een mooie tip van ‘Dennis’ zijn wij erin geslaagd, veel oud materiaal op te sporen. Hier een paar illustraties uit dit bestand, wellicht als wallpaper.

De ‘1Annunaki’-crew uit 2006

 

De brief die Jon Gress liet uitgaan, n.a.v. het verschijnen van de film, in het kader van de zg. voorpubliciteit.

De PR-brief waarin het interview wordt aangekondigd, omtrent het verschijnen van de film ‘1Annunaki’.

 

A picture paints a thousand words…?!

 

130 Reacties op Over ‘1Annunaki’, een verboden film..!! (update)

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • bahida

  ik heb de periode anunaki meegemaakt dat is heel lang geleden rond 50 duizend jaar geleden

  40
 • Freddy

  arrogant om te geloven dat wij de enige zijn in de ruimte waar wij in leven als wij naar de maan kunnen zou het dan niet mogelijk zijn dat andere beschavingen verder zijn dan ons.
  De menselijke beschaving is hier gewoonweg niet klaar voor als ze nu zouden komen krijgen mensen acuut een hartaanval hebben we ons hele leven aan ons geloof gehouden boem zo de vuilnis bak in lang leve annunaki ik geloof hier namelijk heilig in

  38
 • cozmic

  Geniet hier gewoon ff van, er is zoveel moois in de mensheid
  http://www.youtube.com/watch?v=Hz63M3v11nE

  37
 • LoKi

  Monika

  Die Zecherian Sitchin toch…
  http://www.youtube.com/watch?v=ZfuVcTqmEMg

  Sorry dat ik het zeg maar ik vindt het er niet erg overtuigend uitzien, hij lijkt er enigzins op en bovendien zijn de beelden te slecht om je ervan te overtuigen dat hij het is.

  Als je foto’s van hem bekijkt op google afbeeldingen (waaronder ook oude) zie ik nergens een gelijkende foto van die ronde bolle toet en de haarlijn is anders. En vergeet niet dat men er alles aan heeft gedaan om hem onderuit te halen net als onze duitse vriend von Daniken omdat het niet past in het straatje van de huidige wetenschap.

  36
  • monika

   Hoi Loki, don’t shoot the messenger…ik kwam dit over Sitchin toevallig tegen en wilde het delen.
   Ik dacht wel dat hij het was…gezien deze foto
   http://de.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin
   En ook wat ik hier las http://www.sitchiniswrong.com/index.html

   Ik leef vrolijk verder of hij nou een freemason is of niet.
   Maar ik ben altijd voorzichtig en ergens kan ik me niet helemaal vinden in zijn verhaal…

   36.1
  • LoKi

   Ik geef je geen ongelijk Monika, want het leven gaat door.

   Kijk het is natuurlijk altijd moeilijk om zoiets wat je aanbracht te beoordelen, maar het is gewoon duidelijk dat als je denkt `out of the box’ of doet je meteen belachelijk wordt gemaakt door wel een of andere idioot die het allemaal beter denkt te weten omdat het ONDERwijs het hem zo heeft geleerd, dat het zo is.

   Als je zou googlen op Micheal Heiser is wrong, krijg je meteen dit; http://www.rense.com/general28/eneph.htm

   Iemand die meteen de domme fouten van Heiser laat zien met uitleg.

   Misschien is die Heiser gewoon jaloers op Sitchin en zocht ie zo de publiciteit op. Beetje ziek eigenlijk.

   36.2
 • jenne

  Onze geschiedenis binnen ons bereik, is 5 tot +/- 15000 jaar oud, de oudste gevonden fossilen van mensen, in Africa zijn bewezen 1’8 millioen jaar oud, denk je eens in wat er allemaal gebeurd is met onze planeet Aarde en onze voorouders de mensen, in het meest verbazingwekkende verhaal kom je nog verbeelding te kort, onze fantasiën, kunnen niet groot genoeg zijn om deze enorme lange tijd te omspannen, daarom elk verhaal hoe absurd ook is mogelijk.
  Mijn Eigen vader na zijn ervaring in Africa bij het DOGON volk die dansen en spreken in de taal van Osirius, en wisten dat er twee sterren bestonden, die niet met het blote oog zichtbaar waren, overtuigde ieder één van het bestaan en gebeurtenis vanbuiten aards bezoek, lang geleden, maar wat is lang in een tijdsbestek van bijna 2 millioen jaar.

  35
 • jenne

  De Catharen bestaan nog steeds komen nog regelmatig te samen, mannen & vrouwen hebben de zelfde waarde in de uitvoering.
  En JaNee de Laurieren bloeien!
  Er heeft ook heel lang een Moorse gemeenschap bestaan aan de voet van de Pyreneën, er bestaat nog steeds een gehucht Maury.
  Eens was het bijna een Joodse republiek geweest, er woonden toen veel Portugese en Spaanse Joden, en nu nog maar met Franse namen.
  Volgens sommige verhalen is Jezus er begraven en later Maria Magdalena ook, hun dienster Sarah werd de Zwarte Madonna, ja kij maar eens hoeveel witte bergen het heeft, het is een enorm spiritueel gebied, en als je op de goede momenten op de goede plek bent, kun je het voelen en ondergaan.

  34
  • Anna11

   Je weet het wel goed te treffen Monika:
   Grado 33 op reactie 33 😉

   33.1
  • Andre

   Zooo !! die had ik nog niet gezien Monika , maar het wel het vermoeden van !

   33.2
  • monika

   Ja Anna, ik zag het ook toen die post er stond. Bijna gênant 😕
   Maar het gaat wel om de inhoud 😉

   33.3
  • monika

   Andre, ja had ik ook altijd…
   Hier is een site van iemand die Sitchin debunked, maar dan wel onderbouwd..dus.
   http://www.sitchiniswrong.com/index.html

   33.4
  • monika

   Haha Anna, de 33s vliegen ons om de oren… 😀

   33.5
  • Anna11

   Monika, niet helemaal on topic, in kader zelfmoordende bankiers:
   Een 39-jarige onbekende bankier is vanochtend van de 33e verdieping van het bankgebouw van JP Morgan in Londen gesprongen…
   http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22248714/__Zelfmoord_bankiers_in_Londen__.html

   33.6
  • monika

   Anna, het waren er blijkbaar 3 in een week. Ik kwam het op een duitse site tegen en die hebben het hiervan… http://www.infowars.com/third-banker-commits-suicide-within-a-week/
   De televaag misschien ook..lol

   33.7
  • cozmic

   Gnostici>>tempeliers>>Katharen>>rozenkruisers>>vrijemetselaars
   Freemasons Revealed
   http://www.youtube.com/watch?v=o7cF2uKDb_I

   33.8
  • Anna11

   Monika, link naar Televaag stond op Micha’s site in artikel over financial collaps.
   Denkend aan 33 vraag ik me (ook) af of het zelfmoord betreft.
   Verder merkt Micha op dat over deze zelfmoorden, op dit stukje na, er niets te vinden valt in de MSM en zelfs niet het FD…
   http://www.klokkenluideronline.is/2014/02/financial-collapse-enter-the-ufbs/

   33.9
  • cozmic

   Manly P Hall the master mason http://www.sacred-texts.com/eso/sta/
   Zij die zoeken naar kennis

   33.10
  • Odette

   Begrijp je het zelf nog, Coz? 33.8
   Dus als iemand een gnosticus is, verwordt hij vanzelf op den duur als je hem de tijd geeft, een vrijmetselaar, interessant. Daar ga ik een nachtje over slapen met Pistis Sofia in mijn achterhoofd.

   33.11
  • cozmic

   Odette, ik snap het wel hoor, geef alleen hints aan degenen die openminded genoeg zijn.

   33.12
  • Anna11

   Coz, heb een relatie gehad met iemand wiens vader bij de Vrijmetselaars zat.
   Wat ik er zeker van begrepen heb dat het ging om heel veel zakenmensen die daarbij aangesloten zijn.
   De rest van het rijtje was zeker niet op hem van toepassing.
   Ondernemers met een schuldgevoel die denken dat ze wegkomen op die manier, dat is er zeker een.

   33.13
  • Anna11

   En dan nog dit, alleen voor mannen…
   http://www.vrijmetselarij.nl/Default.aspx?tabid=4681

   33.14
  • cozmic

   de weefsters, ook leuk toch?

   33.15
  • Anna11

   Dat is afkoperij Coz.
   De vrouwen mogen ook nog wat.
   En de vrouwen stinken er nog in ook.
   Word er niet vrolijk van.
   Mannenspelletjes.

   33.16
  • cozmic

   vrouwenvoetbal werd idd ook niks. Shirtwisselen als hoogtepunt.( flauw, weet ik)
   gaat dit nu over feminisme, samenzwering of over wat wat is?
   Kijk een keer naar secrets in plain site, verdiep je wat verder en doe dan nog een poging.

   33.17
  • cozmic

   Voor alle conspiracy denkers, er zijn meerdere facties op aarde die naar de macht streven. Ze zijn niet verenigd, gelukkig maar. Het Vaticaan heeft een grote grip, de oude gnostici waren de luis in de pels, vandaar ok de Spaanse inquisitie. Toen de Katharen vermoord en verbrand waren gingen ze weer ondergronds, tegenwoordig bekend als vrijmetselaars.
   Diep ingewijden kennen het geheim, tot zekere hoogte. Zij die kennis en wijsheid zoeken kunnen toegang krijgen, de schapen boeit dit niet.Die komen dus ook niet binnen.

   33.18
  • JaNee

   Na 700 jaar zal de Laurier weer bloeien de Katharen is nu de Rozekruizers.

   33.19
  • JaNee

   Er lopen heel wat liefdevolle zielen op aarde met de beste bedoelingen en worden opgevangen door zeer interessante spirituele groeperingen die toch uiteindelijk blijken helaas te zijn.

   33.20
  • JaNee

   Het is een gruwel.

   33.21
  • monika

   Misschien interessant
   Prof. Dr. Daniela Müller, ‘Nieuwe Katharen Van toeschrijving naar toe-eigening’
   Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van het christendom aan de Faculteiten der Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen op donderdag 19 maart 2009

   file:///C:/DOCUME~1/pc/LOCALS~1/Temp/82146.pdf%3bjsessionid=7AF4B599F051CB2353E34776FA69DC93

   ´Wie waren nu eigenlijk deze mysterieuze Katharen, over wie de gidsen in Lombrives u zeker zullen vertellen dat zelfs de meest uitgekookte inquisiteurs er niet in geslaagd zijn al hun geheimen te ontsluieren? Ik beperk mij tot het hoogst noodzakelijke, want de literatuur over de Katharen heeft inmiddels een onmetelijke omvang aangenomen. De Katharen zijn de bekendste en meest radicale heterodoxe, dus van de main-stream afwijkende stroming van het middeleeuwse christendom. Hun ontstaan houdt
   verband met de lekenbewegingen die in het kader van de Gregoriaanse Hervorming zijn ontstaan. Zij leggen het accent op armoede, verkondiging van het Evangelie én kritiek op de geestelijkheid. Zelf hebben zij zich de ‘goede christenen’ of kortweg ‘christenen’
   genoemd, waaruit hun aanspraak blijkt de ware kerk van Christus te zijn, met inbegrip van een ambtenhiërarchie van ouderlingen en bisschop. Aan de oorsprong staat het verlangen naar een geloofspraktijk in overeenstemming met het evangelie. Ten aanzien van hun leer is echter differentiatie op zijn plaats, zowel naar gebied als naar periode. Ze is dus geenszins uniform. Twee hoofdstromen vallen te onderscheiden, die beide hun wortels hebben in de dualistische overtuiging dat de door God geschapen geestelijke wereld aan gene zijde in tegenstelling staat tot de aardse materiële wereld, waarvan de
   oorsprong teruggaat op een kwaad beginsel. Ze kennen slechts één sacrament, dat van het doopsel in de Geest – door hen consolamentum
   genoemd, waardoor mannen en vrouwen volwaardige leden werden van de
   ecclesia Dei. Het consolamentum verplichtte hen tot een streng ascetisch leven met inachtneming van talrijke spijswetten en een absoluut verbod om een eed af te leggen of te doden.
   In 1140 worden zij voor het eerst in het Rijnland gesignaleerd. Korte tijd later duiken ze ook op in Noord-Frankrijk, in Zuid-Frankrijk en Italië…..’

   33.22
  • Odette

   Als je het lijstje van je nakijkt Cozmic op 33.8, werden deze allen vervolgd om hun vrije denken. De ‘vervolging’ gaat heden ten dagen dus gewoon door voor deze vrijdenkers. Niets veranderd dus in de loop van de historie. Eigenlijk treurig, nietwaar? Het komt er hierop neer denk ik, alles wat achter een gesloten deur gebeurt willen de buitenstaanders weten. Als dit niet het geval is dan gaan ze tegen deze deur schoppen net zolang totdat hij open gaat tot bevrediging van hun eigen! nieuwsgierigheid. Krijgen ze geen toegang om deze deur te openen, dan is roddel, achterklap en kwaadsprekerij hun enige verdediging om hunzelf te verdedigen dat ze niet hun zin krijgen in hun poging tot kennis die dan niet te verkrijgen is. Misschien herbergen ze kennis waar de mensheid nog niet aan toe is. Wie zal het zeggen.

   33.23
  • cozmic

   Rob De Nijs – Leonardo

   Leonardo woont boven in een toren,
   bouwt vogels van hout en perkament.
   Hij laat ze vliegen uit het raam
   en ziet ze vallen en zoekt
   naar het geheim dat niemand kent.

   Leonardo, hij gelooft wat hij doet,
   hij gelooft dat het moet.
   De mensen zullen vliegen,
   de mensen zullen vrij zijn.

   Niemand houdt van Leonardo,
   Leonardo houdt van niemand.

   Vol van bijgeloof en inteelt
   onder bruine vilten hoeden
   kruipt het stadsvolk bij elkaar.
   Leonardo is een tovenaar.
   Leonardo is een tovenaar…

   Leonardo, hij gelooft…

   Leonardo, hij gelooft…
   http://www.youtube.com/watch?v=dA-MJk8z0ec

   33.24
  • Odette

   In Mein Kampf schreef Hitler ook over de vrijmetselarij. Vrijmetselaars zouden gemeen hebben met de Joden dat bij hen het instinct om te overleven, een natuurlijk instinct van mensen, ontbrak.[24] Vrijmetselaars werden gezien als politieke dissidenten en zij werden verbannen naar concentratiekampen alwaar zij de rode driehoek van de politieke gevangenen moesten dragen.[25] Tussen de 80.000 en de 200.000 van hen werden omgebracht.[26][27] Over dit aantal bestaat geen consensus, omdat veel vrijmetselaars ook tot het Joodse volk en diverse politiek subversieve organisaties behoorden in de ogen van de Duitsers.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime#Vrijmetselaars.2C_Jehova.27s_getuigen_en_Vrije_Bijbelonderzoekers

   33.25
  • jenne

   De oorspronkelijke vrijmetselaars, wilden geen Joden toelaten, om dat de vrijmetselaarrij eigenlijk tegen het Jodendom gericht was, om dat men het wist hoe sterk de Joodse minderheden georganiseerd waren, om hun Scholen/sijnagoge waar werd geleerd te lezen en schrijven, rekenen, terwijl veel mensen in Europa nog analfabeten waren, het geld en goud handelen, woekeren, in Leeds Engeland vond de eerste progrom plaats op de Joden in 1639, de hele stad was in diepe schuld bij de Joden, dus de Sijnagoge in brand schulden weg.
   Nu zijn de meeste Loges niet alle zwaar geinfiltreerd met Joden, van daar de Bilderberg groep, en de Ridders van Malta, ook de nieuwe Catharen willen ze niet toelaten.

   33.26
  • monika

   Odette, ik vrees je vergist je met al die verhalen over Hitler. Alles kwade in de wereld wordt deze man toegeschoven, terwijl de echte kwaden nog rond lopen en liepen….misschien wel eens tijd om de hele oorlog eens met de feiten van nu te herzien. Mogelijkheden zat om zich erin te verdiepen…<3

   33.27
  • monika

   Misschien even hiermee beginnen…(inspiratiebron van Hitler)
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

   33.28
  • Odette

   Een bewijsje,
   Ir. Hermannus van Tongeren uit Heemstede opereerde meestal als eenling in het verzet. Hij had een efficiënt werkende houtgasgenerator uitgevonden. Dit houtgas verving benzine als autobrandstof. Met die uitvinding meldde hij zich brutaalweg bij de Haarlemse Ortskommandant. Deze stelde hem een Wehrmachtstruc ter beschikking om de uitvinding te vervolmaken. Van Tongeren vervoerde er onderduikers mee en verzorgde voor hen illegale voedseltransporten. Zijn vader was in oktober 1940 gearresteerd omdat hij een prominent lid van de Nederlandse Vrijmetselarij was. Van Tongeren sr. werd medio maart 1941 afgevoerd naar het concentratiekamp Sachsenhausen en overleed daar twee weken later. Hermannus van Tongeren bezocht zijn vader in de gevangenis in Amsterdam voordat die naar Duitsland werd gestuurd. Bij die gelegenheid heeft hij waarschijnlijk Klaus Barbie gezien, die bij de arrestatie van zijn vader was betrokken. Op 7 september 1944 werd hij in zijn woning aan de Herfstlaan opgepakt door drie Duitsers. In de woning waren documenten gevonden die bewezen dat Van Tongeren in het verzet zat. De Duitsers namen hem mee in een geblindeerde auto, stopten bij het Huis met de Beelden en schoten hem ter plekke neer. Daar werd hij de volgende morgen gevonden door een politieagent. Van Tongeren bleek nog te leven en werd naar het ziekenhuis Bethesda Sarepta gebracht waar hij 24 uur later overleed. Zijn echtgenote bezocht haar man op zijn sterfbed. Van Tongeren vertelde haar, dat hij in één van de Duitsers Klaus Barbie had herkend.
   uit:
   http://virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl/?pp_id=118&pc_id=20

   Ben je wel eens in een logegebouw geweest? Ze zijn geopend tijdens de open monumenten dagen in bijv. Haarlem. Tijdens mijn bezoek werd er ook aan mij verteld dat tijdens de W.O.II, het glas in lood raam werd verstopt en opgeborgen voor de Nazi’s en het gehele interieur ook. De leden zelf zijn zo goed al mogelijk ondergedoken om vervolging te ontkomen.
   Ga gewoon eens, wat let je? Angst is de slechtste raadgever. Niet zelf ondervinden?

   33.29
  • jenne

   Allemaal gejengel, er wonen meer Joden in New York als in Israel, er komen heel veel Joden terug naar Duitsland en tja Rusland.
   Lees het boek De familie Wittgenstein.
   En denk maar eens na over, dat de meeste mensen van die 1% kapitalisten Joden zijn.
   Ze willen gewoon tussen ons leven en werken, en door nauwe samenwerking hun kapitaal te vergaren over de rug van de onbenullen.

   33.30
  • Odette

   Ja Jenne, 33.26 Dát verschil moet inderdaad eens gemaakt worden. Net zoiets alsof ook alle katholieken pedofielen zijn, ook zoiets, zucht…
   En Monika, Ik heb het wel even gehad met die ontkenningen over de W.O.II en zijn afschuwelijke uitvloeisels. Wat dacht je dan waar ze gebleven waren? CENTER PARKS????? Geen woord meer van mij, te triest voor woorden…

   33.31
  • jenne

   MONIKA,
   Ik heb persoonlijk een brief aan President Gaucks geschreven, dat hij eens de films op yuo tube moet bekijken over de IIWW, dan kan hij zien en lezen wat de Duitsers de RUSSEN/OEKRAINERS hebben aan gedaan, en de al daar levende minderheden, misschien stopt hij dan met zijn gedemoniseren van die landen, en hij mag God op zijn blote knieën danken dat er Uberhaupt nog Duitsers leven, gezien hun moord partijen, en niet alleen maar Joden.

   33.32
  • Paul 4.7

   Broeders kennen broeders kennen vrijheid kennen toekomst kennen samen zijn voor een ideaal voor allen 1, 1 voor allen zijn. Ongeacht wie tegen hun is.

   No NWO-shit, to be One or not to be One, that should be your next Questmark….

   33.33
  • Odette

   Hé Paul, er heeft een belletje gerinkeld! Effe checken… 😉

   33.34
  • Paul 4.7

   Odette, we hebben ook een thuisnummer die gratis is. (weet je nog) Mobiele magnetron heb ik thuis nooit op zak, wel popcornkorrels voor het geval dat…

   33.35
  • monika

   Odette, IK ontken helemaal niets…dat doe jij blijkbaar….droom verder en blijf in het mainstream denken hangen. Succes. Ik word moe van nep-mensen….

   33.36
  • monika

   Haha Jenne, je bedoelt andersom…de R de D..of niet?

   33.37
  • jenne

   MONIKA, het was het Duitse regieme, maar de Duitsers geloofden er wel in, en hebben gemoord wat niet nodig was, t’is waar het waren handlangers, natuurlijk was er ook verzet, maar minimaal, de Duitsers het moet gezegt zijn eerste klas vechtjassen, OK, maar wat er bij komt, nou als je weet wat ze vooral de Slavische volkeren hebben aan gedaan, nou dan verdienen ze niet echt nog te leven.
   Ondanks hun enorme cultuur en intellect, maar hoe groter de geest hoe groter het beest, helaas.

   33.38
  • cozmic

   Was het allemaal maar zwart/wit 😉 Dat zou een duidelijker beeld scheppen dan de grijze vlakken met meer dan 50 tinten grijs. De Rransen gedroegen zich na ww1 beestachtig in Duitsland, de Polen moorden de Duitsers uit nadat de grenzen waren verlegd,na WW1 trachtten de Joodse bankiers Duitsland kapot te maken.
   Na de capitulatie schoten de Russen hun eigen krijgsgevangenen met 10duizenden naar de hel, de Engelsen en Amerikanen verhongerden de Duitse krijgsgevangenen . Bombardement op Dresden was alleen op burgerdoelen……
   The list goes on.
   http://www.youtube.com/watch?v=QslV5asj_yM

   33.39
  • Paul 4.7

   Be Brothers without Arms – Dire Not Straits:
   http://www.youtube.com/watch?v=Dqok5m4lqeE

   33.40
  • jenne

   COZMIC, ja dat weet ik ook allemaal, maar heb sterk het gevoel dat het één het ander oproept, maar er kunnen overal excuses voor gevonden worden, maar dat neemd niet weg dat de Duitsers de agresie pleegden, en met plezier mensen ombrachten, kijk zelf!

   33.41
  • cozmic

   Ik ben blij dat ik van ná de oorlog ben, dat hoop ik zo te houden. Geen land of volk heeft zich door de eeuwen heen niet misdragen. Met de kreet : Voor volk en vaderland worden de vreselijkste daden goedgepraat.
   Laat eigenlijk maar….ik voel weinig goeds van deze frequentie, zand erover en een mooie boom erop.

   33.42
  • jenne

   COZMIC, ja ja laat nou maar zand er over je hebt nog al wat zand nodig alleen door direct en indirect 20 millioen dode Russen te bedelven, en vervolgens een boom er op, maar je vergeet dat aan die boom appels gaan groeien, en die vallen nooit ver van de boom.
   Maar je hebt gelijk wees blij dat je van na die vreselijke oorlog bent.
   En discussies als deze zijn niet altijd zinvol, om reden dat men het verleden liever vergeet, maar onze toekomst is geschreven in ons verleden, helaas.

   33.43
  • Odette

   Beter nep dan nalopen, we blijven lachen 🙂
   http://youtu.be/vu8XCWIYsP8

   33.44
  • JaNee

   De Nederlanders hebben ook flink huis gehouden in Indonesië. Het is niet eenvoudig om zowel en met een gesluierd bewustzijn en een gesluierde geschiedenis precies te achterhalen wat er allemaal gebeurd is. We leven in een tijd om de sluier op te heffen en het verleden los te laten en te vergeven. Om zo ruimte te scheppen voor iets nieuws wat wel verbonden is met de bron van binnenuit. Niet al dat gemanipuleer en gesodemieter meer van de wereld om ons heen.

   33.45
  • Sun

   wat een verdriet, al die soldaten. Het zijn ook allemaal lieve baby’s en lieve jongens geweest. Allen niet geboren om te moorden, maar zo gemaakt. Wat een pijn. wat een onmenselijkheid. Gedwongen om te moorden, niet verwonderlijk dat ze na de oorlog hoopjes ellende zijn. If only……

   33.46
  • JaNee

   Las eens een tekst weet niet meer van wie.
   Iedere oorlog die er wordt geschapen, wordt voorbereidt door eerst de harten en zielen te verduisteren van hen die men nodig heeft om die oorlog te kunnen voeren.

   33.47
  • Odette

   Geef me de ruimte Geef me de zon
   Niet zo’n klein streepie op m’n balkon
   Maar een horizon breed en een hemel hoog
   Geef me de ruimte de regenboog!
   http://youtu.be/o9lkJvy8r8c

   33.48
  • marcel w in 5d

   Helaas ben ik niet van voor de oorlog en ook niet van erna . Mijn hele leven lang is er altijd wel ergens oorlog geweest, en vaak wel meer dan 1 tegelijkertijd. Vaak werdt het voor god, koning(in) vaderland , geloof , of zelfs vergelding vanwege een oorlog ver in het verleden gevoerd.Maar eigenlijk zijn dat alleen de drog redenen , de maskers , het ging allemaal om geld en macht. Niet dat men inzag dat macht verantwoordelijkheid betekend , neen het werd gekenschetst als overheersing.
   Nee , ik ben niet van voor de oorlog en ook niet van erna. Echter ook op persoonlijk vlak heb ik oorlogen uitgevochten die bij nader inzien nutteloos waren. Welke oorlog is overigens nuttig. Misschien moeten we eerst de oorlog uit ons zelf halen, en het verleden vergeven . Vergeven is namelijk een heel groot goed . Dat staat niet gelijk aan vergeten dat moeten we niet. Maar laten we beginnen met onszelf vergeven , en dan de anderen, en dan de wereld. Dat schept de ruimte om een vredelievende wereld te scheppen , en de slachtofferrol , die zo vele steeds weer in oorlog laat voeren , los te laten.
   Ik heb goede hoop dat eens de dag komt dat ik werkelijk kan zeggen ik ben nu van na de oorlog!

   33.49
  • marcel w in 5d

   Ze hebben me geprobeert te dwingen mee te gaan doen aan oorlogen ( vredesoperaties klinkt wel een beetje als politionele acties) En ik heb geweigert. Daarvoor ben ik veracht geridiculiseert en weggezet als verrader, dat boeide me niet. Toch heb ik me laten verleiden , soms , om de strijd van een ander op me te nemen , en heb ik daar slachtoffers mee gemaakt. Was het met woorden , was het met fysiek geweld ,Ik heb getracht dat zo veel als mogelijk te vergoeden en heb mezelf vergeven . Ik vergeef hen die mij de oorlog hebben aangedaan. Nu is het wachten op de rest van de mensheid om in te zien dat oorlog een vorm van in de WAR zijn is. wij zijn vredelievend ! Kijk maar wat jezelf wilt!

   33.50
  • Paul 4.7

   Ooit wel eens gehoord van een Oorlog in je zelf??
   Van een strijd die in je zelf gaande is??
   Terwijl je er van buiten blakend gezond er uit ziet. Ziek zijn is ee gevecht van de ene cel op de andere cel voor overleven en na bestaan. Goede cellen zullen zich verzetten tegen verkeerde cellen en/of kwaadaardige cellen die graag willen afsterven. Het lichaam is de plek waar van heel nabij Oorlog woedt. Een plek des onheils waar degene die het niet getroffen heeft een lange weg te gaan heeft en over geleverd is aan een dualistische kant van zegevieren.

   33.51
  • cozmic

   Nou Odette, bedankt hoor, dankzij jouw link zit ik nu verslingerd naar Duitse humor te kijken ( wist niet eens dat het bestond 😆 ) http://www.youtube.com/watch?v=VULGONLGJIw
   http://www.youtube.com/watch?v=9PbDOV_-naM

   33.52
  • marcel w in 5d

   Ook de pesrsoonlijke ,lichamelijke en geestelijke oorlogen zijn mij maar al te zeer bekent. Net als jij ken ik de wetten van karma en dharma . Ik spreek alleen de hoop uit dat ook die oorlogen ooit tot het verleden mogen behoren. Ik ga voor harmonie en laat de strijd achter me ( een mooi voornemen toch?)

   33.53
  • Paul 4.7

   😉 Die Hexenverbrennung 😉
   http://www.youtube.com/watch?v=aa5WQ99m0Zc

   33.54
  • Odette

   @Cozmic, na een tijd (in het verleden) boven een cafe in Keulen gewoond te hebben, leuke stad!, heb ik deze humor altijd bij me gehouden. Lekker bier trouwens, ein Stange Kölsch. (lange smalle glazen) 🙂

   33.55
  • jenne

   Ach we schrijven en we moraliseren er op los, geven onze gevoelens en gedachtes voor wat ze waard zijn, mooi toch.
   Onderwijl gaan de genen die de wereld sturen rustig verder via hun think tanks met de boel te mannipuleren, ze zeggen dat en ze doen dit, hun pogramma voor de komende 30 a 40 jaar is al klaar en wordt langzaam hier en daar duidelijk, alles wat wij denken dat het een toevalligheid is, is voorzien met alles er om heen en er in.
   Na de IIWW werd bij hoog en laag gezegt, Duitsland nooit geen leger meer, Duitsland nooit meer één, onderwijl werd de Gestapo ingelijft in de CIA, en via het paperclip programma 60 000 begaafde wetenschappers verplaatst naar de USA, plus alle technieken overgenomen, zij waren al tientallen jaren verder als dat de slimste Europeaan kon bevroeden, het heet anders maar is het zelfde.

   33.56
  • cozmic

   Lighten up, als de 3d werkelijkheid slechts een illusie is, maak er een feest van. Iedere geprojecteerde angst wordt een monster, iedere liefdevolle gedachte een feest. Kies maar uit, de sferen bedienen u waar u bij staat.

   33.57
  • Paul 4.7

   Ik dacht al even…. de ondertiteling van de 2de wereld oorlog ontbreekt weer.

   33.58
  • Paul 4.7

   Jenne doe mij maar een Patatje Oorlog:
   http://www.youtube.com/watch?v=kX8WKfnLlO8

   33.59
  • jenne

   Het grote probleem is dat velen niet weten wat ze moeten doen met hun weten, inclusief mij zelf.
   We zijn als konijnen die verblind worden door de koplampen van een snel naderende auto.

   33.60
  • Paul 4.7

   Jenne zet je lasbrilleke maar eens op, dan zie je alles stukken beter!

   33.61
 • Jerry

  Cool! ik ben gek op SF met naki anu’s, wanneer komt hij uit?

  32
  • lezer

   Wat bedoel je met sf?
   Science fiction of science fact?
   Als alles reeds bestaat/heeft bestaan/ zal bestaan, bestaat verleden en toekomst niet.
   Zijn zieners, profeten, voorspellers niets anders dan mensen die ons verleden weer mogen ervaren in hun bewustzijn en aan anderen dat doorgeven. Voor zoveelste keer kiezen voor hetzelfde spel of ben ik het spelletje zat en kies ik voor geheel wat anders?

   Een gevleugelde uitdrukking is toch: de geschiedenis herhaalt zich weer.
   Ben ik hard leers?

   180 graden + 180 graden en je komt weer uit waar je begonnen was.
   Als je opnieuw wil beginnen is +180 -180 is nul.

   32.1
 • henk

  wat als de info van die film toch het wittedoek heeft bereikt, maar dan gesplitst?

  Denk daarbij aan films als Prometheus, avatar en dergelijke.
  De ene gaat over het leven vinden op een andere planeet en het vermengen met het leven op die planeet en ze vinden een manier om hun ziel te verplaatsen van de ene levensvorm naar die van de bewoners van die planeet. De andere film gaat over het vinden van een planeet waar er wezens te vinden zijn die, naar het schijnt de mensen hebben gemaakt, maar willen uit roeien. Daar komt bij dat die planeet een soort basis was ofzo. er zijn theorien dat op de maan en/of mars zulke chizz te vinden is. ook was volgens de bijbel na de zonde vloed een gedeelte van de mensheid uitgeroeid. Maar daarna is ook de link naar de mythische wereld en prehistorie weg. De bijbel zegt super kort dat in de tijd van noach de giganten van toen, helde met grote namen leefden, deze waren de zonen van goden en dochters van mensen. ook reuzen vielen onder hen. hier zijn verschillende films van. dus vind dat wel grappig haha

  29
 • anki

  here one pic i just seen on the web http://www.heavydutyproductions.net/?attachment_id=10 its the ISS Virtual Set: A virtual set of the International Space Station, used in Jon Gress’s film “Anunnaki”.

  27
 • mirakel multi D

  http://www.youtube.com/watch?v=_zOtgAe7oFg

  Film over de Anuaki….ik geloof van een spel….maar wel mooi gemaakt naar mijn idee.

  26
 • Ray023

  Klopt inderdaad dat de filmopnamen klaar zijn en dat ze nu nog bezig zijn met de CGI.

  Hier http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1332723/pg5 is een en ander te vinden, de acteur die Marduk speelt geeft antwoorden.

  25
 • pietje

  Wat is de CGI en hoe weet je dat de film al klaar is wil het dolgraag zien !

  24
  • Rene

   CGI = Computer-generated imagery
   Ray bedoeld waarschijnlijk dat de film opnamen klaar zijn, maar dat het gedeelte wat met de computer gemaakt wordt nog niet klaar is.
   Ik heb even naar de website gekeken (http://rockstarmotionpictures.com).
   Maar dit lijkt me geen website die up en running is.
   Want bij elk scherm krijg je het zelfde te zien: het verzoek om een reply achter te laten.
   Dus inderdaad de vraag waarom Ray denkt dat de film klaar is.
   Ik heb de vraag wanneer de film klaar is ook op die website achtergelaten. Als ik antwoord krijg dan hoor je het nog.

   24.1
 • Willie, Ik denk dat je geen analist behoeft te zijn om tussen de regels door te lezen dat ik insinueer dat de trailer van 1 Annunaki, hierboven gepost, hoewel leuk in elkaar gedraaid, wellicht fake is?

  23
 • Ray023

  De film schijnt klaar te zijn, maar ze zijn nog druk bezig met de CGI.

  http://jongress.com/

  en de nieuwe film site: http://rockstarmotionpictures.com

  Registrant:
  Jon Gress
  7557 w Sand Lake Rd
  PMB 109
  Orlando, Florida 32819
  United States

  Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)
  Domain Name: ROCKSTARMOTIONPICTURES.COM
  Created on: 14-Sep-10
  Expires on: 14-Sep-12
  Last Updated on: 15-Jun-11

  Administrative Contact:
  Gress, Jon jongress@gmail.com
  7557 w Sand Lake Rd
  PMB 109
  Orlando, Florida 32819
  United States
  9546000732

  Technical Contact:
  Gress, Jon jongress@gmail.com
  7557 w Sand Lake Rd
  PMB 109
  Orlando, Florida 32819
  United States
  9546000732

  22
 • Hier staat de trailer van de film the time machine uit 2002.
  http://www.youtube.com/watch?v=Ry_s2Pk1DHI

  Vergelijk het stukje vanaf 00:33 eens met bovengenoemde trailer vanaf 00:23.

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.