WantToKnow.nl

Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!

Het lijkt in de kopregel boven dit artikel in een kringetje te blijven ronddraaien; feitelijk is dat ook zo.. Want wetenschappelijk onderzoek dat ánder wetenschappelijk onderzoek ontkracht, is weliswaar de essentie van onze kennisgroei, maar het verhult ook de krankzinnige waarde die we aan ‘de wetenschap’ toedichten en dus aan de wetenschappelijk resultaten! Nieuw onderzoek verhult vaak de fraude waarmee dat éérdere onderzoek tot stand kwam. En het lijkt zo makkelijk, want mensen pakken zó weer een andere ‘waarheid’ vast, leve het ‘nieuwe onderzoek’.. Maar dáár begint vaak het verhaal pas, DIT verhaal, dit artikel.

Een van de meest controversiële wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium: Al Gore met zijn ‘Inconvenient Truth’.. Waar of Waan..? Is het ‘Global Warming’ of zijn waarheid? Een verhitte discussie door hem getriggerd?

Want de wetenschap lijkt steeds meer de ‘TomTom’ van het leven te moeten zijn: een wegwijzer zonder welke we lijken te verdwalen in het leven..! Want we zijn vergeten, lijken vergeten, dat we een ingebouwde routewijzer hebben, namelijk onze intuïtie. De ratio regeert en dient als weg naar de ‘enige waarheid’, want wat bewezen is, dat is ‘waar’… 

Maar het gaat in dit artikel vooral over de krankzinnige explosie van wetenschappelijke fraude die steeds méér boven water komt. Het is de hoogste tijd dat we de bezem halen door de wetenschappelijke wereld, een wereld die geleid lijkt te worden door ‘hautaine mannetjes met brilletjes, die volledig gevoelloos hun verstand gebruiken en alleen de ‘harde cijfers’ laten spreken’..

Maar ieder weldenkend mens wéét dat datgene wat je gaat meten, voor een groot deel afhangt van de manier van meten, van wie het meet, van de definities op basis waarvan je meet, en last but not least, van de toegepaste statistieken om de conclusies in onder te brengen..! Op zich niets mis mee, want het gaat hier niet om de eerlijke, hardwerkende, opréchte wetenschappers, die, door hun houding alleen al, nederig zijn en dienend aan het maatschappelijke belang. Mensen wier TWIJFEL de basis is voor nieuw onderzoek en niet wier EER, ROEM en PORTEMONNEE hen naar nieuwe onderzoeksresultaten doet leiden.

Het gaat in dit artikel over wetenschappers die doelbewust frauderen, cijfers tevoorschijn toveren van niet uitgevoerd ‘wetenschappelijk onderzoek’, of delen van onderzoek weglaten, omdat dit hen niet uitkomt. Bijvoorbeeld omdat dat deel van het onderzoek nou net die sappige conclusie van het onderzoek ontkracht. Of omdat er veel geld en macht te ‘winnen’ is met de frauduleuze cijfers. In dit geval wijzen we je graag op de vele, vele artikelen hier op de site, die de misdadige handel en wandel’ laten zien van de farmaceutische INDUSTRIE. Moedwillig gefraudeerd onderzoek schaadt mensen, zo simpel is het.

Fraude dus, keiharde fraude, die willens en wetens wordt gepresenteerd als de waarheid. Een wetenschappelijke waarheid, nog érger.. Een waarheid waar je dus niet aan kunt twijfelen, zonder jezelf te kakken te zetten..! En artikelen over fraude in de wetenschap dienen ook niet gepubliceerd te worden, vinden veel wetenschappers, want dat doet hun ‘vak’ alleen maar afbreuk.. Hoe ironisch het ook klinkt, de wetenschap wil haar machtsimago kennelijk niet verliezen.. Hier het hele verhaal:x
x

x

* * *

x
x
Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschappelijk fraude aan…?!

januari 2012 © WantToKnow.nl/.be

(met dank aan o.a. Paul Engels en Ellen Vader)
X

x

Professor Diederik Stapel, leugenaar en fraudeur. Deze dieptrieste uitspraak van hem is veelzeggend: “Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker, heb mijn onderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken gefingeerd. Niet een keer, maar meerdere keren en niet even, maar gedurende een langere tijd. Ik wilde té veel té snel. In de moderne wetenschap ligt het ambitieniveau hoog en is de competitie voor schaarse middelen enorm. De afgelopen jaren is die druk mij te veel geworden en heb ik de fout gemaakt de waarheid naar mijn hand te zetten; de wereld net iets mooier makend dan hij is.”

De commissie die onderzoek deed naar de fraude die hoogleraar Diederik Stapel in Tilburg creëerde, noemt de fraude ‘verbijsterend’.  “Wangedrag zonder precedent, uitzonderlijk laakbaar gedrag, waardoor de wetenschap in hoge mate is geschaad. We zijn van de ene in de andere verbazing gevallen”, aldus voorzitter Levelt, die de fraude ‘zeer aanzienlijk’ noemt. Sinds 2004 had Diederik Stapel verzonnen data gebruikt in zeker 55 artikelen in toonaangevende tijdschriften op het gebied van de sociale psychologie. Een schokkend geval van wetenschappelijk fraude, dat niet op zichzelf staat, noch een uitzondering vormt..!

Uit een artikel van het BMJ, het ‘British Medical Journal’:  ‘Wetenschappers vervalsen data om hun studies gepubliceerd te kunnen krijgen en klokkenluiders worden onder druk gezet om dit te verzwijgen’, zeggen hun eigen collega’s. Een opiniepeiling van BMJ toont aan dat 13% van artsen en wetenschappers op de hoogte zijn en getuige waren van door collega’s vervalste testresultaten met het doel deze gepubliceerd te kunnen krijgen. Onderzoek bij 2.800 experts in Engeland wees ook uit dat 6% bekend was met mogelijk misleidende, op basis van foutief onderzoek tot stand gekomen, testresultaten binnen hun eigen instituut!

Deze poll werd gepresenteerd op een meeting, georganiseerd door het BMJ en de Ethische Reclame Commissie (Cope). Dr Fiona Godlee, hoofdredacteur van BMJ, zegt hierover : “Hoewel wij geen duidelijk zicht hebben op het juiste aantal misleidende wetenschappelijke artikelen in Engeland, blijkt hier toch uit dat het hier over een aanzienlijk aantal gaat en dat Engelse instituten duidelijk tekort schieten in een adequate aanpak hiervan”.

Jonge academici vertelden BMJ dat zij werden geadviseerd om hun bezorgde twijfels voor zich te houden om hun carrière niet in gevaar te brengen en werden op het hart gedrukt hiermee niet naar buiten te komen op straffe van beëindiging van hun contract. Dr Elizabeth Wager (verantwoordelijke bij Cope) voegt hier aan toe : “Dit onderzoek stemt overeen met onze ervaring in soortelijke gevallen van onwillige instituten die de media onjuist voorlichten en tekortschieten bij het nachecken van verkregen misleidende testresultaten.

Eerder deze maand hebben gezondheidsexperts al in BMJ gewaarschuwd voor het niet openbaar maken van relevante klinische testresultaten, iets wat patiënten in gevaar kan brengen.  Dr. Richard Lehman van de Oxford Universiteit en BMJ’s klinisch epidemiologe Dr. Elizabeth Loder riepen eerder in een artikel op om het publiceren van deze ‘willekeurige en onvolledige resultaten’ een halt toe te roepen. Ze vroegen met name om grondiger omschreven richtlijnen en meer transparantie bij de testresultaten en zich niet alleen te baseren op hetgeen uiteindelijk gepubliceerd wordt. Zij concludeerden dat degenen die testresultaten achterhouden, ‘hun ethische plicht naar de testpersonen hebben geschonden’. (Bron HIER)

De professoren Poldermans en.. Coutinho..!
Afgelopen november 2011 was het een hoogleraar dr. D. Poldermans van het Erasmus Medisch Centrum die ontslagen werd, wegens schending van de ‘wetenschappelijke integriteit’. Zijn ontslag ging gepaard met een keurig, diplomatiek opgezet verslag.. ‘Onderzoek door Dr. Poldermans geleid, werd niet altijd uitgevoerd, volgens geldende wetenschappelijke normen. Bij verschillende studies zijn onregelmatigheden gevonden en/of gegevens niet meer te achterhalen’.
Maar laten we er vooral duidelijk in zijn: het ging hier gewoon keihard om fraude en bedrog; want bij één studie zou hij bijvoorbeeld gegevens volledig gefingeerd hebben en zou hij bij het gebruik van gegevens van patiënten geen schriftelijke toestemming hebben gevraagd.

Overigens zou in dat kader Dr. Roel Coutinho, de man die nu een erudiete huisarts aanklaagt wegens ‘stemmingmakerij’, bij verstek ook dienen te worden ontslagen! Want ook Coutinho heeft in het verleden, ter eer en meerdere glorie van zijn naam, faam en carrière, zonder schriftelijke toestemming, AIDS-bloedonderzoek gedaan, zónder de betrokken patienten hiervan te verwittigen..! (HIER het hele artikel)

Dipak Das, als de rode wijn een krans krijgt, waarom hij dan niet?

Rode wijn behoeft geen krans, maar de onderzoeker wel?
Het kan zo zijn dat je van rode wijn misschien tóch niet langer leeft.. Zeg eens eerlijk, je hebt het ‘feit’ achter in je hoofd zitten, dat dit wél zo is, nietwaar? Want dat was toch uit wetenschappelijk onderzoek gebleken..? Dát ‘feit’ vertellen we elkaar natuurlijk het liefst, bij het openen van weer een flesje rode wijn.. Maar wetenschapper Dipak K. Das deed wel onderzoek naar het verband tussen rode wijn en een langer leven en concludeerde op basis van de resultaten dat je langer leeft als je regelmatig een glas drinkt, maar de Universiteit van Connecticut, waar Dr. Dipak Das hoofd was van het cardiovasculaire team, heeft een paar dagen geleden bekend gemaakt dat deze onderzoeker gegevens heeft vervalst en verzonnen. Da’s nou jammer..

De aanleiding voor onderzoek naar de handel en wandel van déze wetenschapper, wat een tip uit 2008. Alle activiteiten van de wetenschapper werden nagelopen en wat bleek? In maar liefst 145 gevallen heeft hij zich schuldig gemaakt aan het verzinnen en vervalsen van onderzoeksgegevens…!

De universiteit heeft 11 wetenschappelijke tijdschriften op de hoogte gesteld van hun onderzoek naar onderzoeker. Dipak Das, die in 2010 nog verklaarde als verweer tegen de aanklachten, dat hij slachtoffer was van een ‘complot’, is op non-actief gesteld en wordt ontslagen.

NRC-onderzoek: Universiteiten behandelden ruim 100 zaken van wetenschapsfraude!
Volgens kwaliteitskrant NRC, hebben Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen de afgelopen jaren in zo’n 102 zaken van wetenschapsfraude behandeld, waarvan ten minste 27 zaken gegrond verklaard zijn. Zeker 16 wetenschappers werden bestraft door ontslag, overplaatsing of middels een ernstige berisping. De meest voorkomende vorm van wetenschapsfraude was plagiaat, het pikken van andermans onderzoeksresultaten en/of onderzoek. Ook het verzinnen of ‘bijwerken van onderzoeksgegevens’ scoorde hoog. Ook werden auteursnamen onterecht weggelaten bij publicaties. NRC hield  een enquête onder alle universiteiten en medische centra over wetenschappelijke fraudezaken sinds 2005.

Dat jaar committeerden de instituten zich aan een code die voorschrijft hoe onderzoekers zich horen te gedragen. Niet eerder was bekend hoe vaak en in welke hoedanigheid wetenschapsfraude zich voordoet. Deze code blijkt dus gedeeltelijk te werken; in ieder geval zijn de 102 zaken boven water gekomen. Maar de vraag blijft natuurlijk, welke frauduleuze zaken onbestraft blijven, doordat ze niet ontdekt zijn, of omdat ze teveel voor ‘maatschappelijke onrust’ zouden zorgen..

Hoe er gefraudeerd wordt..
Volgens universitair docent aan de Universiteit Groningen, psycholoog Maarten Derksen is er meer mis in de wetenschappelijke wereld. Derksen doceert ook wetenschappelijke ethiek aan zijn studenten en in een interview, afgelopen September met dagblad Trouw, verklaart hij: “Wetenschappelijke fraude klinkt heel sensationeel. Ik zou het erg jammer vinden als deze zaak Diederik Stapel wordt afgedaan als een uitzondering. We kunnen niet collectief onze handen schoon wassen, er zijn wel meer dingen die fout zijn.” Derksen somt probleemloos voorbeelden op van praktijken in de wetenschap die misschien minder erg zijn dan het compleet verzinnen van data, maar toch laakbaar kunnen worden genoemd.

– Ghostwriting: komt in de biomedische wetenschap veelvuldig voor. Het raamwerk voor een artikel wordt geschreven door een externe expert, die niet zelden werkt bij een farmaceutisch bedrijf dat belang heeft bij de voorgenomen publicatie. ‘Onafhankelijke’ wetenschappers zetten vervolgens hun namen boven het stuk..!

– Fishing: het lukraak, ongericht zoeken in databestanden naar gegevens. En als er wat interessants opduikt, dit dan presenteren als een doelbewust uitgevoerd onderzoek.

– Knijpen en kneden: gegevens uit datasets zolang bewerken en aanpassen totdat er ‘iets significants’ uitrolt.

– Strategisch publiceren: een mooi onderzoek opknippen in meerdere hapklare publicatiebrokjes en deze dan in verschillende wetenschappelijke bladen publiceren om zoveel mogelijk publicaties te scoren.

– Name dropping: vaak staan er tussen de auteursnamen boven artikelen namen van wetenschappers die niets of bijna niets aan het artikel hebben bijgedragen. Vooral hoogleraren willen graag als mede-auteur worden opgevoerd. Dat scheelt weer in de publicatielijst.

René Diekstra, zijn plagiaatvorm van onderzoek verbaasde de hele Nederlandse wetenschappelijke wereld; hij bleek een voorloper.

Veel van de problemen met wetenschappelijke fraude zijn terug te voeren op de publicatiedruk, zegt Derksen. Want wetenschappers moeten publiceren in wetenschappelijke bladen, want alleen het schrijven van een paar mooie boeken is niet voldoende. De artikelen in vooraanstaande, Engelstalige wetenschappelijke vakbladen vormen de basis voor een succesvolle wetenschappelijke carrière,zo simpel is dat. Derksen: “Ik zeg niet dat de hele wetenschap rot is, maar ik zeg evenmin dat de wetenschap brandschoon is. De discussie over wat zuivere wetenschap is, zou eens echt moeten worden gevoerd, ook de psychologie spiegelt zich meer en meer aan de geneeskunde. Zeker in de sociale psychologie is de publicatiedruk enorm.”

René Diekstra, hét voorbeeld van wetenschappers die hun werk een handje hielpen
Het bekendste geval van wetenschappelijke fraude uit de recente Nederlandse geschiedenis is gepleegd door de ooit gevierde tv-psycholoog René Diekstra. De Leidse universiteit ontsloeg hem in 1996 nadat een commissie had vastgesteld dat hij plagiaat had gepleegd in zowel wetenschappelijke als populaire publicaties. Grote delen van zijn werk bleek hij te hebben overgeschreven van andere onderzoekers en publicaties.

En een ander geval was het verhaal rondom neuroloog dr. H. Gelmers, die in 1998 bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo weg moest, nadat hij in opspraak was geraakt wegens fraude. Bij een onderzoek voor de farmaceutische industrie naar de werking van een medicijn tegen hersenbloeding had hij fictieve patiënten opgevoerd. De fraude kwam aan het licht doordat zijn bevindingen sterk afweken van die van andere onderzoekers..!
Een ander geruchtmakend geval deed zich voor in 2006 in Zuid-Korea. Celbioloog Hwang Woo-suk bleek toen een artikel over gekloonde menselijke cellen totaal te hebben verzonnen. Foto’s van de cellen waren getruct. De expert kreeg twee jaar voorwaardelijk.

Tot slot, last but not least: de farmaceutische fraude..!

Alle gevallen hierboven lijken tot op zekere hoogte nogal onschuldig.. Vooralsnog geen man overboord, hoewel het allemaal niet fraai is wat deze wetenschappers presteren. Maar anders wordt het natuurlijk allemaal als farmaceutische wetenschappers, willens en wetens cijfers gaan frauderen om farmaceuten kansen te geven hun producten, jouw en mijn medicijnen.., op de markt te brengen, onder ‘valse bewijsvoering’..! Nou en dat gebeurt op grote schaal, zoals veel klokkenluiders ons laten weten. Ook diverse overheidsonderzoeken hebben in de loop der tijd een beeld geschetst van een farmaceutische octopus, die haar invloed op alle wetenschappelijke en overheidsniveaus heeft doen gelden.

Klokkenluider John Virapen, oud-directeur van Big Pharma
Het is bijvoorbeeld John Virapen, oud-directeur uit de farmaceutische industrie, die een stevig boekje opendoet over farmaceutische wetenschappelijke fraude. Virapen werkte zich op tot directeur van een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden. In die functie heeft hij meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later begon Virapen zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de consument. De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te zijn van omzet..!

Dr. John Virapen had toen 35 jaar van zijn leven gewerkt voor Eli Lilly, en komt inmiddels met zeer ernstige verwijten naar deze industrie, die wij hier op WantToKnow met kapitalen schrijven: INDUSTRIE… Virapen nam zijn verantwoordelijkheid en openbaarde als klokkenluider deze praktijken aan de wereld, hij waarschuwt voor de -letterlijk- levensgevaarlijke motieven en kwade praktijken van de farmaceutische INDUSTRIE, waarbij hij vooral op het gevaar van de psychiatrische medicijnen wijst! Maar hij gaat kritiek op zichzelf ook niet uit de weg; “Ik maakte deel uit van het kwaad, had een carrière maar deed veel slechte dingen”, aldus John Virapen.

In 2008 publiceerde John Virapen het boek ’Side Effects Death’ dat in het Nederlands verscheen, met als titel ‘Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn’. Het boek is een ware ‘wake-up call’ voor diegenen die het verhaal in detail willen horen. Heb jij nog een  ongelimiteerd geloof in de farmaceutische INDUSTRIE, dan raden we je aan het boek te lezen. En als je in de gezondheidszorg werkt en je patienten hoog in het vaandel hebt staan, lijkt dit boek sowieso een ‘must’..!  Wist je bijvoorbeeld dat de meer dan 75% (!!) van de vooraanstaande medische wetenschappers betaald/gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie? En ken je het spreekwoord: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’

Professor Dr. Diane Harper klapte in ‘bedekte termen’ uit de pharma-school.

Diane Harper
Ook de Amerikaanse arts en researcher Dr. Diane Harper, deed een boekje open over de uitermate kwalijke praktijken van Big Pharma, haar verhaal kun je HIER lezen op de site. Ook al krabbelde Dr. Harper later een beetje terug, omdat ze het aan haar status verplicht was, zich diplomatieker uit te laten dan had gedaan, de essentie van haar verklaringen blijft recht overeind staan.

Dr. Harper studeerde af aan het Massachusetts Institute of Technology, deed aanvullende studies aan Stanford University en haalde een medische graad aan de University of Kansas. Zij was onderzoekster naar zowel het Gardasil als het Cervarix vaccin en daardoor één van de meest ervaren onderzoekers in de wereld, inzake de HPV, het baarmoederhalskankervirus.

Diane Harper werkte zowel voor Merck als voor GlaxoSmithKline en haar waarschuwingen tegen de HPV-vaccins zijn keihard: deze vaccins tegen baarmoederhalskanker zijn het risico niet waard. Anders gezegd: het middel is erger dan de kwaal..

En op de vraag waarom deze vaccins tegen baarmoederhalskanker dan nog steeds worden doorgedrukt door doktoren en gezondheidsautoriteiten, in de VS, het Verenigd Koninkrijk en vele andere grote landen is het antwoord is heel eenvoudig: Omdat Big Pharma de grote poppenspeler achter de schermen is, die inmiddels aan de touwtjes trekt van de wetgevende machten. Met de miljarden mega-winsten die ze maken, is er voor deze pharma-mastodonten meer dan genoeg geld beschikbaar om lobbyisten te betalen. En zijn ze ook in staat, via controle van het hele wetgevende apparaat om onder-de-tafel-deals af te sluiten en verder te gaan met de angstzaaiende marketing van hun producten.

Leugens en verdraaiingen rondom kwikvergiftiging
Sinds het invoeren van kwik als ‘gezondheids’-product wordt er gesproken over de uiterst giftige werking van kwik in bijvoorbeeld amalgaam in onze tandvullingen en het kwik dat als het conserveermiddel ‘Thimerosal’ in vaccins wordt gebruikt. De wetenschap ontkent al decennia lang, keihard de invloed van kwik, een van de giftigste stoffen we kennen, op het menselijk lichaam. Kwikbelasting is een van de meest vermoeiende vormen van ziek-zijn. Het lichaam werkt keihard om deze rotzooi uit je lichaam te krijgen, maar vooral lekkende kwik-amalgaamvullingen blijven lekken, waardoor het bijna letterlijk ‘dweilen met de kraan open’ is.
Maar ook  het kwik in vaccins staat als uiterst giftig te boek. Maar wat doet de wetenschap..? Keer op keer komen er VERVALSTE rapporten uit, met zg. wetenschappelijk onderzoek, dat zou aantonen dat het thimerosal in vaccins veilig is..!! (Kijk voor een speciaal recent artikel HIER op de site!)

Fraude bedekken met de mantel der vergoeilijking..?
Wetenschappers die achter het bedrog van hun collega’s komen, proberen over het algemeen deze collega’s te sparen.. Waarom is niet duidelijk, maar wellicht is er het gevoel dat de ‘wetenschap’ iets te verdedigen heeft…?? Daarnaast worden wetenschappers die het bedrog WEL aan de grote klok willen hangen, vaak afgesnauwd en zwaar onder druk gezet, om het bedrog NIET naar buiten te brengen..! Toevallig, tijdens het schrijven van dit artikel, kwam ons het artikel uit de Daily Mail’ onder ogen over dit onderwerp. En wat blijkt: het BMJ, (British Medical Journal) hield een peiling onder zo’n 2.800 artsen/wetenschappers. Van hen zei maar liefst 1 op de 8, oftewel 13%, op de hoogte zijn en/of getuige geweest te zijn van vervalste testresultaten, met het doel om dit onderzoek gepubliceerd te kunnen krijgen. Bijna de helft daarvan, 6 procent van de hele groep, constateerde de fraude zelfs bij het eigen instituut. We drukken graag hier dit artikel volledig af.

We raden je aan in dit kader van vervalsing, het vertellen van halve waarheden en het verzinnen van aanvullende, onware zaken, eens een kijkje te nemen bij de vele artikelen hier op de site.We geven je een kleine lead:

* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER

* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER

* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER

* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER

* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER

* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER

* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER

* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER

* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER

* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER

* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER

* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER

* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER

* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER

* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER

* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER

* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER

* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER

* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER

* De FDA blijkt corrupt! HIER

 Andere bronnen:

* Een artikel van de Amerikaanse dokter Mercola over hoe corrupt farmaceuten zijn en hoe ze medisch onderzoek manipuleren. HIER
en een boek van zijn hand over de grote vogelgriephoax.. ‘The Great Bird Flu Hoax’: HIER

* Hoe Farmaceutisch bedrijven controle uitoefenen op (publicaties van) ‘wetenschappelijke’ onderzoeken naar vaccins: HIER

 

91 Reacties op Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Drs. John Consemulder

  Nog meer weten over wetenschappelijke onderzoeksfraude (maar ook alles over de belangenverstrengeling, omkoopschandalen, corruptie, schikkingen om strafrechtelijke vervolging te ontlopen en de zogenaamde draaideurenpolitiek tussen regelgevingsinstanties en de farmaceutische – en voedingsindustrie)!?

  Morgen geef ik tijdens het laatste Frontier Symposium een lezing over mijn nieuwe boek ‘De Zoete Wraak: Aspartaam en het Ware Gezicht van de Farmaceutische – en Voedingsindustrie’ en meer! Zien we jullie morgen bij onze HealingSoundMovement stand en bij de laatste lezing in de kleine zaal!?

  Zie voor meer achtergrond informatie over mijn boek via Frontier Publishing (maar ook over ons evenement met Konstantin Pavlidis uit Londen volgende week, een impressie van mijn TV-interview met Dr. Joe Dispenza en de DVD productie die wij hebben gedaan voor Lynne McTaggart) het laatste nieuws hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news

  23
 • Odette

  Ik weet niet wat erger is, leugens vertellen of de waarheid verzwijgen!

  22
 • Ineke

  https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/te-vermijden-websites
  Wtk staat bovenaan 🙂 Ik mis alleen een paar sites, zoals ad trouw cnn fox news etc etc

  21
  • Ineke

   Best een handige lijst trouwens, maakt het makkelijker om goeie sites op te zoeken, trouwens niburu staat bovenaan (ik keek kippig)

   21.1
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.