WantToKnow.nl

Interview met Earth Father Olof Smit

Frans Vermeulen heeft een achtergrond als bedrijfsjournalist en werkt sinds 1997 zelfstandig als communicatieadviseur en journalist, de eerste tijd vooral in het bank- en verzekeringswereldje. Maar daarna ontwikkelde hij zich meer en meer als journalist op het vlak van zijn persoonlijke interesses en  leven. Dingen die hem opvallen worden al snel ‘omgezet’ in een artikel. Zijn eigen reis vindt zijn weerslag in zijn artikelen.
X

* * *

X

Interview met Earth Father Olof Smit

© 2008 –  Frans Vermeulen. Site HIER
(verscheen in 2008 in Paravisie)

x

Olof Smit

Frans Vermeulen

‘Als er een Moeder Aarde is, is er ook een Vader Aarde’, zegt Earth Father Olof Smit. Hij doelt op het feit dat er een balans moet zijn tussen creatie en actie. ‘Maar het evenwicht is totaal verstoord. Kijk maar om je heen. Het is vijf over twaalf.’ Smit zette zich ooit in als documentairemaker voor een betere wereld. Inmiddels doet hij dat als vloekendokter.

Smit liet in 1992 Nederland achter zich en vertrok naar de binnenlanden van Suriname. In zijn beleving ging hij op een ontdekkingsreis die maximaal enkele maanden zou gaan duren. ‘Dat was mijn eerste vergissing’, vertelt hij. ‘Mijn tweede was dat ik de reis maakte buiten de regentijd. Een boottocht door de regenwouden van normaliter drie dagen, duurde bij gebrek aan water en het constant moeten dragen van de boot vijf weken langer.’

In het dorp van zijn bestemming wachtte zijn leermeester, die uiteraard wist dat hij ‘te laat’ zou komen. Toen Smit via zijn tolk aan de vrouw vroeg of haar man thuis was, realiseerde hij zich zijn derde fout. Zíj was zijn leermeester. ‘Het werden uiteindelijk niet een paar maanden, maar een twaalf jaar lange, diepe Afrikaanse cultuurervaring.’

Marrons in stadskostuum in Surinames hoofdstad Paramaribo (in de periode 1880/1900) Foto: Tropenmuseum

De vrouw bleek een exponent te zijn van de Marrons ofwel ‘businegre’, wat letterlijk bosnegers betekent. Deze in de zeventiende eeuw van de plantages gevluchte West-Afrikaanse slaven vestigden zich na hun ontsnapping in de oerwouden van Suriname. ‘Moet je je voorstellen hoe dat ging. Kreeg één van hen een droom om de Amazonebekken in te vluchten. En kwam men vervolgens in een volledig vreemde biotoop terecht, onvergelijkbaar met Afrika, waar men noch de planten, noch de dieren kende. Ze moesten alles opnieuw leren en overleefden door hun intuïtie en verbondenheid met de aarde.

Spiritueel genezer
Smit, kleinzoon van een boer, was totaal verbijsterd toen hij tijdens zijn ‘opleiding’ de onbegrensde mogelijkheden van de Amazone leerde kennen. ‘Het echte goud zit ‘m niet in de eenmalig kap van hardhout. De bomen en planten bieden een oneindig lijkende diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.’ Los van de traditionele Afrikaanse medicinale kennis die Smit opdeed, kreeg hij ook een opleiding als spiritueel genezer.

Jaren later blijkt hij uitverkoren de traditionele medicinale kennis uit te dragen naar het Westen. Plus een spirituele geneeswijze. Als kruidengenezer werkt hij met curatieve medicijnen, hoofdzakelijk ter bestrijding van klachten die veroorzaakt worden door ongevallen.

Als spiritueel genezer heeft hij de taak te voorkomen dat iemand ziek wordt. ‘Net zoals de artsen in het oude China alleen betaald kregen als er géén zieken in de gemeenschap waren, is de spirituele medicijnman een persoon die op tijd ziet dat iemand viraal, bacterieel, emotioneel of anderszins iets oploopt waardoor na verloop van tijd een klacht of een ziektebeeld ontstaat.
De mensen worden in zulke gemeenschappen – het leven dansend – gemiddeld 97 jaar oud. Dat gebeurt niet door helderziendheid, maar door op tijd zien. Een genezer krijgt een droom, afhankelijk van de urgentie tot driemaal toe, waarmee hij voorzorgsmaatregelen kan nemen.’

Smit zijn leermeester zag eens in een droom dat een ongeboren kind van zeven maanden ondersteboven in de baarmoeder lag. ‘We gingen naar het dorp toe en onderweg kwamen we langs de timmerman die ze en passant vertelde dat zijn opvolger over tweeënhalf jaar voor het eerst langs zou komen. Had ze ook doorgekregen van de ziel. Wij verder naar de moeder die vervolgens in een feestelijke entourage een behandeling kreeg. De volgende dag lag het kind weer goed. Het was gekanteld.

Banvloek
Kantelen is een woord dat ook in een andere context valt tijdens het gesprek, en waardoor Smit in de wandelgangen door klanten vloekendokter wordt genoemd. Als spiritueel genezer weet hij via inspiratie of ingeving wat een persoon door een vloek heeft opgelopen. Daarmee kan hij de diagnose op tijd te stellen. ‘Inspiratie is een bezieling die wordt doorgegeven door de ziel, het gevoelsverstand van een klant. Vervolgens kan ik maatregelen nemen of advies geven om de klacht of de ziekte te voorkomen.’

Van oudsher is een vloek ‘een wapen dat even onfeilbaar treft en kwaad doet als een pijl of zwaard’. Een (ban)vloek werd in vroeger tijden plechtig afgekondigd door de kerk en strekte tot onheil, zo was de gevestigde mening. ‘De kerk, aldus Smit, ‘zette mensen ertoe aan om degenen die vervloekt werden, ook nog eens uit de familie en gemeenschap te verbannen.’ In de spirituele wereld is een vloek beter bekend als spirituele blokkade.

Olof Smit daarover: ‘Spirituele blokkades kunnen voortkomen uit dit leven, uit een vorig leven, of uit erfenis. In het Westen kennen wij de erfenisblokkade: voor eeuwig verbannen of vervloekt.’ Hij refereert aan de periode rond de achttiende eeuw. ‘Wie met wie mocht trouwen, werd tot dan toe bepaald door families in hechte gemeenschappen. Religie verbood het gemengde huwelijk. Bruid en bruidegom moesten van hetzelfde geloof zijn. De kerk onthield andere verbintenissen van een zegen en zette de gemeenschap onder druk zulke goddelozen te verstoten.’

Met de opkomst van de steden raakten de hechte gemeenschappen op de achtergrond en ontstond de mogelijkheid om niet voor de kerk, maar voor het stadhuis te trouwen. Maar daarmee nam de banvloek geen keer. Die was immers voor eeuwig en betekende in de praktijk voor eeuwig niet-beschermd, en ging over van generatie op generatie.

Verboden vrucht
Bij de geboorte krijgt ieder mens een beschermer mee. Smit legt uit dat dit een door God gegeven energieveld is, om ons te beschermen tegen ellende. ‘De kerk wist dat dit energieveld kan kantelen tot ellende als mensen weglopen bij de macht. Er ontstaat dan een gemanipuleerde beschermer of spirituele blokkade, ook wel vloek genoemd. De functie verandert dan van constructief naar destructief. In plaats van te beschermen tegen ellende, creëert het ellende.’

In het Westen is de kennis om spirituele blokkades te doorbreken, verloren gegaan. ‘Fysiek, emotioneel en mentaal zijn we tot veel in staat, maar spiritueel genezen…’ Hij beschrijft de mens in deze toestand van niet meer beschermd-zijn, als vatbaar, als iemand die wagenwijd openstaat om ellende op te pakken.

Smit: ‘Maar of dat nog niet erg genoeg is, wordt zo iemand bovendien door zijn eigen omgedraaide beschermer van tijd tot tijd aangevallen. Niet als een mens overleeft, maar elke keer als hij gelukkig is met zichzelf, anderen en werk, zal de blokkade hem eraan herinneren dat hij een verboden vrucht is uit een ooit verboden samenleving.’

Niemand heeft, zo leert de Judeo-Christelijke traditie, recht op verboden vruchten. Dat begon natuurlijk met Adam en Eva. Zo iemand mag nog wel leven, maar niet in het paradijs. Hij mag enkel en alleen een geluksgevoel ontwikkelen bij de gratie dat hij of zij anderen gelukkig kan maken. Maar het gekantelde energieveld zal keer op keer een stokje steken voor het geluk van die mens zelf.

Achilleshiel
Naast de erfenisblokkades van de familie, nemen de oude zielen tijdens hun groeiproces ook nog eens de blokkades van de andere leden in de familie over. En ‘s nachts zetten die oude zielen met een jaar of acht hun slaapkamerdeur wijd open voor generaties overleden familieleden, die niet kunnen reïncarneren.
Kortom: overdag is zo’n oude ziel verantwoordelijk voor de lasten van de levenden, en ‘s nachts voor het diepe verdriet van de overledenen. Op den duur leidt dit tot klachten van allerlei aard. ‘En dat is maar goed ook’, vertelt Smit, ‘want dat zorgt voor een zoektocht naar genezing van zichzelf en van de aarde.’

De klachten bij een spirituele blokkade zijn voor iedereen verschillend. ‘Maar iedereen heeft een achilleshiel. Daarop richt de blokkade zijn pijlen. Het energieverlies holt het immuunsysteem uit en zorgt voor klachten als: wel in- maar niet kunnen ontspannen; slecht slapen en moe wakker worden; strijd tussen gevoel en verstand: ‘ik moet zoveel, wat wil ik eigenlijk’; spanningen in relatie tot jezelf, partners en werk; besluiteloosheid; van een menigte mensen moe thuis komen; elke keer als je gelukkig bent, na verloop van tijd niet gelukkig mogen blijven; soms wel, soms niet bij je gevoel komen; moeheid die kan leiden tot moedeloosheid, depressiviteit en depersonalisatie.’

Gelukkig draagt niet iedereen een vloek. Smit verdeelt de wereldbevolking in 40% jonge en 60% oude zielen. ‘In families wordt om de generatie een oude ziel geboren. Deze ziel neemt de verantwoordelijkheid, de vloek, van de familie op de nek. Deze zielen hebben meer levens(ervaring) dan de andere leden in de familie achter de rug. Een half procent deze oude zielen (circa 20 miljoen mensen wereldwijd, fv.) is gelukkig behept met wat ik noem een menshelpende factor. Dat zijn namelijk meestal genezers, coaches of artiesten. Of ze dat op latere leeftijd daadwerkelijk worden of niet, het blijven geïnspireerde zielen met een veelzijdig talent, dat zij keer op keer willen inzetten om mensen bij te staan.’

Eigen heelmeester
Oude zielen komen bij Smit voor behandeling, omdat ze naast een groot doorzettingsvermogen en tomeloze veerkracht ook een flinke dosis integriteit, verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid bezitten. Maar vooral door een overdosis aan eigen wijsheid; wijsheid van de ziel uit vele levens. Dat stelt ze in staat de lange weg te gaan, die nodig is om de ban van de vloek te breken.
Smit verwijdert de vloek niet, maar draait hem terug tot bescherming. ‘Betreft het een generatievloek, dan kan ik die via de familie-verantwoordelijke terugdraaien op alle generaties: zowel op de levenden als op de overledenen zal dan de orde hersteld zijn. En de beschermer blijft ook naar volgende generaties toe, dus in de toekomst, in stand.’

Smit is niet iemand die je kan vergelijken met de priester van vroeger. Iemand die onmisbaar is om het contact met God tot stand te brengen. In alle bescheidenheid: ‘Het terugdraaien van de vloek gebeurt niet door míj, maar dóór mij. De verantwoording van het fysieke, het emotionele en het mentale ligt bij de mens, en die kennis is aanwezig. De verantwoordelijkheid voor het spirituele ligt niet bij de mens, maar bij Spirit. Ik leg als intermediair de drager van de vloek uit waar hij mee rondloopt. Noem het wakker maken van spiritueel bewustzijn.’

Mensen met een vloek ervaren het leven als overleven. De symptomen van fysieke, mentale en emotionele overbelasting, kunnen de eerste weken na het terugdraaien van de vloek tot bescherming zelfs verergeren. ‘Eenmaal beschermd worden de verstopte emoties, lichamelijke moeheid, en mentale drukte wakker om het systeem te verlaten. De mens wordt dan zijn of haar eigen heelmeester’, legt Smit uit.

Innerlijke rust
Na een week of drie ontstaat een begin van innerlijke rust, en zal men beter gaan slapen. In de 6 tot 9 maanden daarna herstelt de energiehuishouding zich. Met het stijgen van het energieniveau, zal ook het immuunsysteem kwalitatief verbeteren, zodat het lichaam weer preventief optreedt tegen virale en bacteriële aanvallers.

Overigens behandelt Smit ook op afstand. Dat werkt als volgt. De ziel, het gevoelsverstand, dat de mens gelukkig en gezond wil hebben, ‘reist’ naar Smit toe voor informatie. Na zo’n behandeling stuurt Smit deze zielsinformatie via e-mail toe, zodat de klant deze zich bewust eigen kan maken. ‘Overigens’, vertelt Smit, ‘reizen de zielen die een relatie hebben met de klant, bijvoorbeeld die van familieleden, partner en kinderen, met de ziel van de klant mee. Ook om informatie te verschaffen.’

De communicatie tussen de ziel en vloekendokter Smit gaat zelfs verder dan spirituele blokkades. De ziel geeft ook kennis en inzicht door over het ontwikkelen van talenten, over mogelijke andere blokkades, en bijvoorbeeld welke relatie zielen met elkaar hadden in andere levens. De ziel adviseert over blokkades, hoe ze zijn ontstaan en welke geneeswijze het beste toegepast kan worden in relatie tot die blokkades, regulier of alternatief.

‘Ik kan niets maken, dat doet God of zoals ze in Suriname zeggen: Hij die alles gemaakt heeft en oneindig is.’

 x

* * *

20 Reacties op Interview met Earth Father Olof Smit

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Gijs

  Onlangs ben ik met mijn al jaren durende fysieke en mentale klachten eindelijk bij Olof Smit terecht gekomen.
  Olof heeft de last die ik mee droeg van mijn nek kunnen halen en mijn beschermer terug gekanteld naar constructief werkend.
  Olof heeft zeer goed werk verricht,voor mij,mijn vrouw en onze familie.
  Na herstel, hoop ik op termijn de dingen te gaan doen,waarvoor ik op de aarde ben als oude ziel.

  12
 • cockie melchers

  Bijzonder om te lezen over een mens die de Godheid in zich gewekt heeft.
  Ik ben met AVATAR bezig en volg van 27 juli tot en met 4 augustus de Master Avatar opleiding.

  11
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.