WantToKnow.nl

Inspiraties door Jules van der Veldt

 

Ik ben Jules Johannes van der Veldt (1952), opgegroeid in een gezin met 7 kinderen en zelf vader van 5 kinderen, waarvan één kind is overleden. Op zoek naar de persoon die ik werkelijk ben, werd mijn geloof meer en meer een inspiratiebron. Van hieruit ervoer ik ook, dat er een andere, een levende spirituele werkelijkheid bestaat. Door de jaren heen heb ik geleerd open te staan voor het ontvangen van geïnspireerde informatie. Dagelijks stem ik hiertoe af en zet de inspiraties op het web. Wellicht spreekt het je aan.

Jules vd VeldtSinds 2005 werk ik samen met mijn partner Marieke de Vrij om, in contact met mens en maatschappij, de eigen innerlijke verantwoordelijkheid van het zielenleven in gemeenschapszin zichtbaar te versterken. Om mensen dagelijks op te roepen zielsecht te durven te leven, ook in verantwoording naar de plaats die zij vervullen in de maatschappij. Wij doen dit door middel van meerdere activiteiten, als lezingen, trainingen, begeleidingsconsulten en het uitbrengen van boeken.

Hoe de inspiraties tot stand komen..
Men vraagt mij weleens: “Hoe ontstaan die teksten die je schrijft of maak je deze zelf?” Ik moet zeggen dat ik in het begin erg getwijfeld heb, of ik de teksten niet zelf bedacht of dat er toch door mij heen geschreven werd.. Maar nu weet ik inmiddels dat de teksten voorbij mijn denken tot mij komen, als een gift.

’s Morgens vroeg net als ik opsta, hoor ik als het ware in mijzelf een woord binnenkomen. Ik weet dan dat er iets is wat geschreven mag worden. Ik loop dan naar mijn werkkamer en neem plaats aan mijn tafel. En vervolgens stem ik me af in een korte meditatie of een gebed en bevoel ik het woord wat tot mij kwam of stem ik af op bijvoorbeeld de groep mensen die vandaag bij ons een training of bijeenkomst gaan volgen, of een consult met mij heeft.

Vooreerst dien ik het dan ontvangen woord in mijzelf te bevestigen, als het ware ‘Ja’ te zeggen, ‘Ik ben bereid’… Vervolgens leg ik mijn denken volledig stil, uitgeschakeld. Op dat moment neemt als het ware de tekst mijn hand op en schrijf ik aaneengesloten de tekst op. Eigenlijk heel eenvoudig dus. Daarna voer ik de tekst in mijn computer in om deze én te bewaren en over te dragen aan de websites die ze omarmen. De teksten geven in de regel prachtig weer waartoe mensen uitstaan, zowel in hun werk als privéleven. Velen hebben zo gezegd een abonnement op de teksten en gebruiken deze als voeding voor hun dagelijks bestaan. Ik ben daar erg dankbaar voor.

Jules

HIER op de site vind je een artikel met nog meer informatie over Jules.

21-04-2017
Sta op

Sta op

Velen zijn u voorgegaan
in het zichtbaar maken
waartoe zij bereid waren.

Geef uzelf de kans om óp te staan,
want in de schaduw te blijven
helpt u niet verder.

Laat het wonder in u geschieden
door een stap voorwaarts te zetten
voorbij uw onnodig inhouden.

Want het oude, uw oude patronen
waren van weleer.

Laat het nieuwe in openheid tot u komen,
want zij behoort ú toe,
evenals het de ander toebehoort.

Zo, verschuil of verdedig u niet langer meer
vanuit wat was,
maar wees bereid te gaan staan
voor wat wezenlijk van belang is.

Bescherm uzelf daarbij enkel nog
door het gewenste resultaat
of de vorm waarin los te laten.

Opdat dát mag geschieden
waartoe u opgeroepen wordt.
Vertrouw uzelf daartoe in staat.

* * *

(klik op de cover voor meer informatie over zijn boek)

11-04-2017
Voorbeeldig zijn

Voorbeeldig zijn

Wees het voorbeeld wat u kunt zijn,
zonder opsmuk, zonder hoogdravendheid.

Uw weergave van uzelf is goed genoeg
in de fase waarin u bent getreden.

Besef dat uw ware aard tonen
recht doet aan wat verbondenheid nodig heeft.

Doe uzelf en zo de ander recht
door uw ware eigen-waarde in oprechtheid te tonen.

Zó zult u bemerken
dat daar een natuurlijkheid vanuit gaat
die de ziel van de ander doet aanraken
om zo gezien en geweten te worden.

Toon ware interesse
in volkomen openheid tot de ander
om zo een voorbeeld te zijn
van wat verbintenissen nodig hebben
en respect, eerbied en toewijding
als vanzelf toetreden.

Ontmoet zo wat uw liefde vermag te doen.

04-04-2017
Ouder worden

Ouder worden

Het leven is u gegeven
om uzelf zichtbaar
en zichtbaarder te maken.

In elke leeftijd wordt u gevraagd
uzelf gewaar te worden.
Iedere fase daarin is noodzakelijk.

Besef dat u al doende en beseffende,
steeds meer van uw ware Zelf leert aanschouwen.

Besef ook dat u meer bent dan wat u voorgespiegeld is.
Want het is juist de bespiegeling in de tijd die nodig is
om door te leven en te doorleven wat van orde is.

Omarm dan ook iedere fase, iedere leeftijd
en het rijpingsproces wat daarin gaande is.

Bezie zo uzelf als doorreiziger
van uw geestelijk zijn in alle dagen.
Opdat u meer één mag vallen
met uw eigen betekenis van uw leven
in alle fases die achter u en nog voor u liggen.

24-03-2017
Verlies

Verlies

Uzelf liefhebben, geeft u alle mogelijkheden
om daar waar verlies zich in en om u aandient,
het hoofd te bieden.

Verlies is zo een schone zaak
omdat u door het verlies heen
uzelf blijvend weet te vinden.

Sta uzelf daarom toe
om uw tranen nimmer meer in te houden,
opdat u de diepte van het verlies gewaar kunt zijn
en zo één zal vallen met het licht
wat deze dieptewerking doet veroorzaken.

Licht zo uzelf toe in het weten
dat alles een bedoeling heeft tegen het licht
van de vergankelijkheid durven aanschouwen.

Weet dan ook dat u meer bent
dan dat verlies u doet confronteren.

Beweeg u in deze als rechtschapene
opdat verlies uw wezen
zich in diepte doet bevestigen.

24-03-2017
Laat u horen..

Laat u horen..

En zie, een ieder heeft een stem
om zich te laten horen,
te spreken vanuit het diepst van zijn Zijn.

Besef dat u recht van spreken heeft,
daar waar u zichzelf ten diepste gewaar bent.

Uzelf gewaar zijn wil zeggen
dat u in uw reflectie op uzelf
een veld van leegte en neutraliteit kunt bemannen,
om zó zuiver van geest, zonder oordeel
uzelf en zo ook de nader tegemoet kunt treden.

Zeker, niet ieder oordeel is een veroordeling.
Echter waak over vooringenomenheden,
enkel vanuit uw eigen ervaring en behoeften.

Zo, u wordt uitgedaagd om recht te doen
en rechtvaardig vanuit uw hart te spreken.
Waarbij de liefde u voorgaat
om zo hoe en waar dan ook
gemeenschapszin voor te staan.

28-02-2017
Heling

Heling

Weet dat er helend vermogen in u ligt.
Erken dit vermogen
opdat u zélf heling zult brengen.

Heling vanuit uw ziel in zetten,
om de hoegenaamd grote verschillen
tot eenheidsbeleving te brengen.

Volsta niet u af te zetten tegen de onwil
of autoriteit gemaand machtsmisbruik.
Bezie immer voorbij de uiterlijkheid daarvan
en bevestig uzelf en de ander vanuit de eenheid van Geest.

Ja, ook voorbij het in extreme mate toedienen van geweld.
Want zie, u allen bent door de tijden niet anders geweest
of onderworpenen.

Geef uw eigen geesteszijn hierbij de ruimte
om te zien dat in alles een aanroep en boodschap ligt
om uzelf op te richten, om tot heling van uw ziel te komen,
als metgezel zowel in de stof als in de Geest.

Spreek en handel vanuit dit vermogen
om zo uw bijdrage van inhoud te voorzien.

In liefde

14-02-2017
Gebed

Gebed

Bevoel uw wezensechte verbondenheid
door in de stilte te treden.
Bevraag in onbevangenheid
wat u aangereikt mag worden.

Niet vanuit een wilsverklaring,
maar als een open ontvangen.

Laat u zo in met uw geesteszijn,
opdat u in zuiverheid dat toegefluisterd wordt
wat van orde is.

Het zijn niet uw gedachten die het gebed doen sturen
maar uw verbindingskracht vanuit uw ziel ingegeven
die maakt dat het waarachtige zal geschieden.

Zo, treedt in gebed vanuit deze gesteldheid,
opdat u zich waarlijk gesteund weet in alle dagen.

Want uw geesteszijn in afstemming gaat u voor,
hoe en waar dan ook om het juiste te doen of te laten.

Zij overziet en voorziet u in alles.
Wees in vertrouwen tot haar.

07-02-2017
Verborgen zaken

Verborgen zaken

In het verborgene van velen,
spelen zich zaken af
die nog niet gekend of geweten worden.

Besef echter dat de ziel, uw ziel
u immer bijstaat om u te steunen
om het onzichtbare zichtbaar te maken.

Want een ieder verdient het om tot heling te komen.

Dit geldt evenzo voor het grote wereld gebeuren,
daar een ieder op weg is zichzelf te aanschouwen
als deel ven het geheel,
de ziel op aarde, van de aarde te ontwaren
en tot wasdom te brengen in verbondenheid.

Zo, heb hoop dat in alles de schaduw zal oplichten
daar waar u zélf, in uzelf
het licht van uw ziel leert aanschouwen
in verbondenheid met uw omgeving
en in betrokkenheid met hen,
die nog niet weten.

 

04-01-2017
Een nieuw begin

Een nieuw begin

In u ligt het vermogen
om een nieuw begin te maken,
daar u scheppend vermogen bezit.

Laat daarom u lasten achter
in de rust van het geschonkene.

Overzie wat was, enkel nog
vanuit het gegevene, zoals het was
en niets anders dan dat.

Zegen uzelf met dit vermogen
en treed in het heden vrij en toegankelijk
voor wat tot u komt.

Verfris zo uw gedachten en denken over.

Open uw hart voor nieuwe verbindingen
welke enkel kunnen ontstaan
vanuit het nieuwe begin
dat u zélf kunt scheppen.

Leef en beleef zo uw anders zijn
als een waar geschenk tot uzelf.
Opdat u anders dan voorheen
het nieuwe kunt verwelkomen,

uit liefde voor uzelf.

 

27-12-2016
Vredelievendheid

Vredelievendheid

In u bent u drager van het Licht.
Zet daarom uw licht bij
juist in deze tijd van donkerte die u omvat.

Zie dat in al wat is Licht nodig is
om vredelievendheid te ontlokken.
Want zij is de veruiterlijking van vergankelijkheid.
Zij heft de verschillen op
en is behoedend voor de toekomst.

Investeer vanuit dit gegeven in uw mededogen
opdat medemenselijk handelen u doet verrijken
en doet verder kijken dan uw oordelen.

Bescherm en bewaak zo de mens die u bent
en tot u komt in het tonen van uw vredegang.
Want uw toekomst staat in dit teken.
Uw reikwijdte verwacht uw inzet hiertoe.

Zo, wees niet alleen in deze dagen in bewustheid van vredetoedracht
maar besef dat uw inbreng van wezensaard is
gelijk zij die u voorgegaan zijn
en met u in het nu opstaan.

Wees zo in vrede met uw eigenheid
in het belang van allen.

03-12-2016
Geduld hebben

Geduld hebben

Alles heeft zijn tijd en ruimte nodig
om tot bloei en ontwikkeling te komen.

Geduld hebben is daarbij van belang,
evenals het besef dat alles vergankelijk is.

Leer uzelf te zien als een opgaande levenskracht,
die immer in staat is verandering
en vernieuwing aan te brengen.

Weet daarbij dat dit enkel kan geschieden
in de tijd die nodig is
om uw eigen waarheid waarachtig te maken.

Niet in alles kunt u overzien wat nodig is of van belang.

Daar waar u bereid bent uzelf gedragen te weten,
vanuit uw diepe innerlijke afstemming,
zo zult u bemerken dat u de veerkracht
en geduldigheid kunt ervaren en inzetten,
om u waarlijk te verhouden tot dat wat in de tijd
kan en mag geschieden.

Zo, heb geduld in overgave,
tot wat voor u in ontwikkeling staat te gebeuren
en evenzo tot uw verder bereik en daar buiten.

25-11-2016
Steunen

Steunen

Steun uzelf, steun de ander
in uw en zijn weerbaarheids toename.
Zie, want alles is aan het veranderen.

De weerbaarheid heeft vooral als betrekking
uzelf en zo de ander niet mee te laten glijden,
met de tegenstellingen en de alom grijpende  misverstaanheid.

Laat u in met de waarde die u zélf in u draagt.
De waarde van mededogen en medemenselijkheid.

Zet uw steun bij door zichtbaar uit te komen
voor begrip en door anders denken
en benaderen van onbesef.

Leer zo uzelf evenzo beter te verstaan
vanuit het midden van uw eigenheid.

Want zó kan meer wijsheid in u dalen,
opdat u meehelpt met wat waarachtig behulpzaam
is in uw tijding.

22-11-2016
Onzekerheid

Onzekerheid

Uw bestaan kent vele onzekerheden.
Uw bewustzijn daarvan vermaakt onzekerheid,
tot een weten dat alles kan veranderen.

Voorbij uw wenskracht, wil en overtuiging te leren staan,
doet u beseffen dat u er niet alleen voor staat.
Dat u aangesloten bent op een groter weten
waar u deelgenoot van bent.

Besef dat u allen medereizigers bent
van een in ontwikkeling zijnd geheel.
Waarin u telkens weer uitgedaagd wordt
om voorbij opkomende onzekerheden
uzelf te herontdekken.

Want zie, uw leven staat in het teken
van liefdevolle overgave en doekracht
om het al oude te doen transformeren
naar nieuwe opwaartse hoedanigheden
om zo uw aller bestaan te herenigen in vrede,
gelijkheid en broederschap.

Zo ontmoet uw onzekerheid in het vertrouwen
dat u zélf de verandering daarvan in handen heeft.

x

Child-Protected-by-God

 

20-11-2016
Meebewegen

Meebewegen

Beweeg mee vanuit de stilte van uw midden.
Beweeg mee met dat waar u zichzelf hervindt.

Vanuit uw midden weet u dat alles zijn reden heeft,
ook voorbij het niet direct herkennen daarvan.

Door het telkenmaal hervinden van uw eigenheid,
zo doorziet u wat u in het vervolg kunt doen of laten.

Laat u daarom in met wat uw ware innerlijk u doet bewegen,
als een natuurlijk invallen.

Maak zo de weg vrij om hoe en waar dan ook
uw licht bij te zetten vanuit een verenigd hart met al wat is.

Zó zult u treffend zijn in uw bewoording
en zó zult u zich gedragen weten.

Want uw bewustzijn is daar om dit zichtbaar te maken.

15-11-2016
Veranderbaarheid

Veranderbaarheid

In een ieder ligt veranderbaarheid besloten
als een wezenlijk ontmoeten van de ziel.
Want door het eigen invoelend vermogen bent u in staat
uzelf tegen het licht te houden
en zo nieuwe en andere keuzen te maken.

Wat u er ook van vindt, welke werken u ook doet,
besef dat door ú verandering mogelijk is.
Uw inzet en uw vrijgeven van dat waar ú voor staat,
in respect beluisterd en benoemd,
maken een wezenlijk verschil,
daar waar u voorbij het door u gewenste resultaat treedt.

Want zó geeft u ruimte aan evenzo de veranderbaarheid van de ander.
Het is de vredige ontmoeting van wederzijdse bekommernis die maakt
dat nieuwe inzichten worden verkregen
welke haar werken zal verrichten.

Uw wereld, zowel in het klein als in het groot,
zal zich alzo openen in verander-baarheid
naar een nieuwe toekomst.

 

08-11-2016
Gelukkig zijn

Gelukkig zijn

Gelukkig zijn is een streven van velen.
Geluk hebben is een gift en een aanbod
om evenzo geluk door te geven.

Hoe u zich ook voelt en bejegend wordt,
weet dat binnen in u immer het vuur van gelukkig zijn zal branden,
daar waar u uw geestesbesef van afkomst blijft zien, bovenal.

Gelukkig zijn zou geen streven behoeven te zijn,
maar het omarmen van wie u in wezen  al bent,
voorbij uw bekommernissen.

Plaats uzelf dan ook in het midden van uw eigenheid
en bezie de wereld om u.
Ervaar zo uw eigen reikwijdte en beperktheden
niets als overdaad of gemis,
maar als een zijnservaren.

Weet ook dat u zélf het leven van inhoud dient te voorzien.
Úw liefde daarbij voorop te stellen bovenal,
maakt de weg vrij om gelukkig zijn ten diepste te ervaren en te scholen.

Zó zult u bemind worden en liefdesgeluk meer en meer leren kennen
als deel van uw eigen eigenheid.

08-11-2016
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

 Verantwoordelijkheid is een wezensbegrip,
daar het leven, úw leven,
verantwoording vraagt van uw eigen bijdrage.

Voorbij uw kindertijd draagt u zélf uw verantwoording van het eigene.
Want zie, daar waar u zich afhoudt van de eigen verantwoording en verantwoordelijkheid,
zo zal er geen ontwikkeling zijn.

Treedt dan ook voorbij aan de ander
want niemand is verantwoordelijk voor u
en u niet voor de ander.

Bezie evenwel in openheid wat u kunt bijdragen om niet,
opdat zó nieuw licht mag schijnen.

Weet evenzo dat een ieder zélf verantwoordelijkheid dient te openbaren
voor het behoud en behoeding van uw wereld
in alle opzichten.

Waak in deze immer voor het dienen van het eigen belang alleen,
opdat zó een gemeenschappelijk optrekken zich kan vestigen
en vernieuwingen breed gestalte kunnen krijgen.

In liefde

13-10-2016
Bewogen zijn

Bewogen zijn

Laat u raken omwille van het herstellen
en doen opstaan van vernieuwingen.

Laat uw bewogen zijn spreken
in het besef dat meer mogelijk is
dan het schijnbaar onmogelijke.

Want waar u zich vanuit uw hart kenbaar maakt
ongeacht het direct zichtbare resultaat te wensen,
zo zet u het veld vrij tot wezenlijke veranderbaarheid.

Laat uzelf daarom evenzo raken
wat anderen vanuit hun hart tot u brengen,
opdat meer gemeenschappelijk kan worden opgetrokken
in deze tijd van tegenstellingen
en onbedoelde machtsveranderingen.

Luister naar uw innerlijk bewegen in deze,
want zó zult u anders reageren
en de liefde voorrang geven
boven de bevoelde onmacht in u.

06-10-2016
Innerlijk gezaghebbend

Innerlijk gezaghebbend

Ieder mens draagt innerlijk gezag in zich.
Uw ziel is daar getuige van.

Want het is de ziel die u aanspreekt
daar waar u beseffende bent
dat u meer bent dan uw uiterlijke vorm of status.

Besef dat u bovenal luisteraar bent
van uw innerlijke gezaghebbendheid.

Sta daarom dagelijks stil bij deze gegevenheid,
opdat u zich in natuurlijkheid daarmee kunt verbinden.
En zo uzelf verbonden weet
met het gezaghebbende deel van ook de ander.

Zó leert u zich te verstaan met wat nodig is
in uw werken en samenzijn.

Zó valt u meer en meer een
met de vernieuwing die voorgestaan wordt.

En zó zult u innerlijke rust en vertrouwen vinden
om hoe en waar dan ook licht toe te voegen
aan de veranderingsprocessen die nodig zijn.

Beluister alzo uw innerlijk gezag,
opdat u ziende wordt wat van belang is
en doener wordt vanuit uw eigen gezaghebbendheid,
in eenvoud van betoon.

03-10-2016
Wereldburger

Wereldburger

In uw bestaan wordt u met vele zaken geconfronteerd
omwille van het u leren verhouden tót.
Dit verhouden tot, maakt in u dát vrij en helder
waar u zélf uw bijdrage aan kunt verlenen.

Deze zelfontdekking is de basis van uw eigenheid
en doet u alzo bevestigen
waartoe u zich opgeroepen weet.

Dit onderzoek is geenszins bedoeld
om u vast te leggen
aan één beweging van betrokkenheid
in een bepaald werk of inzet.

Zij is mede bedoeld om breder en wijder
een veld van verlichting te creëren
welke meer betrokkenheid en verbondenheid doet aanraken.

Zo, herijk uw inzet niet vanuit uw wilskracht
maar vanuit diepe bewogenheid en medemenselijkheid,
zodat meer recht wordt gedaan
aan de wereld om u en verder reikend.

* * *

19-09-2016
Doorvoelen

Doorvoelen

In al wat tot u komt
wordt van u gevraagd
in eigen bevoelde waarheid te komen.

Voorbij uw emoties treden,
is daarbij  uw leidraad
om alzo uw ware gevoelslaag te laten spreken.
Ook al zijn de antwoorden blijkens
anders in u dan verwacht.

Want zie, u bent lerende uw eigenheid
niet alleen te ontmoeten,
maar evenzo te scherpen
aan uw bestaanszekere opdracht.

Zo, doorvoel voorbij de verwachtingen
van uzelf en de ander in een vrij bewegen,
voorbij uw verstandelijke vermogens.

Opdat u dichter en dichter
de reikwijdte van uw eigenheid leert ervaren
om in te zetten voor velen,
in liefde en vredelievendheid uitgeschonken.

13-09-2016
Eerzaam

Eerzaam

Weet dat u allen op weg bent
om een nieuwe wereld te creëren.

Ontmantel daarom, hoe en waar dan ook
tegenspraak en ongeduld,
door zichtbaar eerzaamheid uit te dragen.

Eerzaam zijn is voorbij de verschillen
elkaar op waarde te schatten
en voorbij het oordeel
de ander tegemoet te treden.

Zichtbaar een verschil te maken
door openlijk kleur te bekennen
daar waar van ongelijkheid tussen de mens gepredikt wordt.

Help elkaar daarbij
door recht te doen aan eigen ering van het eigene
en verstaander te worden van het eigene van de ander.

Wees zo elkaars gelijken als individu
in samendracht van gemeenschapszin
en toegevoegde eer-zaamheid.

x
* * *

13-09-2016
Waarheid

Waarheid

Velen ontlenen de Waarheid
uit het geschreven boek
en van horen zeggen.

Velen blijven zoekende
en laten zichzelf welgevallen
met waarheden van anderen.

Of onderwerpen zich aan gewoonten en normen
zoals deze in hun omgeving worden gepredikt.
Weet dat een iéder waarde
en waarheden in zich draagt.

Want zie, waar u zichzelf erkent
en meegroeit met eigenwaarde ontwikkeling,
zo zult u meer in waarheid leven,
juist vanuit uw open vizier.
en bevrijde houding.

Zo, zie externe waarheden
als bespiegeling van uw ziel,
opdat u zo zichzelf leert plaatsen
en ervaren wat uw waarheden zijn
in het belang van wederzijdse menselijke
en geestelijke hoedanigheid.

Zó zult u waarlijk gemeenschapszin bevorderen
en gemeenschappelijk optrekken
naar de nieuwe wereld in ontwikkeling.

x

13-09-2016
Weerbaar zijn

Weerbaar zijn

Toon uzelf weerbaar.
Sta uzelf toe om het juiste te zeggen
en vrij te geven wat in u leeft,
rechtschapen en van verbonden aard.

Want wie zich in oprechtheid toont
laat het waarlijke verschil achter
bij hen die nog in onbewustheid zijn.

Weerbaarheid vanuit zuivere gedachten
en innerlijk vredelievend bevoeld,
maakt evenzo de weg vrij
uzelf waarlijk verder te dragen
en zo veranderingen waar te maken.

Bezie dan ook uw tegenwicht als vernieuwend
vanuit deze houding
en niet als tegendraads of onrustmakend.

Zo, strijd niet meer,
maar toon uw weerbaarheid,
met dát wat u in wenskracht,
waarachtig anders wenst te doen ontstaan,
in het belang van het gemeenschappelijke.

 

11-07-2016
Vredelievend zijn

Vredelievend zijn

Vrede hebben met en in uzelf
is een genadeschenking tot uw eigenheid.

Vredelievend zijn tot de ander
maakt de weg vrij
om de ander waarlijk te ontmoeten.

Door hierin waarlijk het voorbeeld te zijn,
zo worden velen herinnerd
aan wat Vrede waarachtig inhoudt.

Zo wees in vrede met uzelf als eerste
opdat zó het licht door uw ogen, hart
en handelen doet blijken.

Waarop het veld wat u alzo aanraakt
zich doet erkennen en vrede alom wordt uitgedaagd
om zichzelf weder te vestigen.
Opdat ware verbondenheid haar kracht herwint.

Zo, ga in vrede en wees vredelievend
ook daar waar de onmacht van de ander zich toont.
x

Het christus-bewustzijn als vredesduif

04-07-2016
Vergevingsgezindheid

Vergevingsgezindheid

In het licht van uw ontwikkeling
is het van belang
al het oude niet alleen tot leven te brengen
maar evenzo tot vergeving te komen.

Vergeving is een daad van erkenning van het eigene
en vergiffenis schenking tot de ander.

Dit om alzo de waarde van wat was
waarachtig te maken
en zo tot verlossing te komen.

Want zie, om het nieuwe te omvatten
dient het oude in vergankelijkheid te worden gebracht.

Help uzelf daarom telkens weer
om uw eigen brug in deze over te gaan
door vergevingsgezindheid in uzelf op te laten staan
en uw innerlijke rijpheid te volgen.

Beluister in alle dagen wat u in deze kunt doen,
opdat vernieuwing uw metgezel kan zijn.

01-07-2016
Vertrouwen

Vertrouwen

In het leven dat u leidt,
is het van wezensaard telkens weer
uw vertrouwen aan te spreken.

Vertrouwen is uiting geven
aan uw eeuwige verbondenheid
door alle tijden heen.

Zij is de graadmeter
onder alle uw pad kruisende aangelegenheden.

Uw trouw zijn aan uw vertrouwen
maakt uw verbondenheid met uw Geest helder.
Besef dat uw lerendheid daarmee verbonden is.

Want zie, daar waar u uw vertrouwen voorop stelt
boven uw bekommernissen en onzekerheden,
u uw fysieke, psychische en geestelijke gesteldheden
doet oplichten
en uw zelfhelende vermogens doet aanwakkeren.

Zo, vertrouw uzelf in uw eigen handen
om zo uw licht meer te laten schijnen
in alle opzichten.

* * *

27-06-2016
Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid

Help uzelf om meer in verdraagzaamheid te geraken.
Bezie de ander niet als ongelijken
maar als mede broeder of zuster.

Geloof in het gegeven dat uw voorbestemdheid
ook deel uit maakt van de ontmoetingen alom.

Want het is uw lerend vermogen
dat wordt aangesproken en aangezet
om u tot alles te verhouden
en in verdraag-zaamheid te geraken.

Medemenselijkheid, warmte en liefdesgetuigenis
zijn de ingrediënten om waarlijk uzelf terug te vinden
en verdraagzaamheid te openbaren.

Zo, zie niet meer om maar ga recht vooruit,
wetende dat u in alles gespiegeld krijgt
wat in u tot wasdom gebracht mag worden.

Om zo dát deel van de liefde te herenigen in uzelf
en zo voor het geheel.

23-06-2016
Gelukkig zijn

Gelukkig zijn

Ieder mens heeft een innerlijk weten
en opwekkende behoefte
zichzelf gelukkig te weten.

In het besef deel te zijn van het grote geheel,
is het dan ook van belang
zichzelf deelbaar op te stellen.

Geluk en gelukkig zijn maakt deel uit
van uw oorspronkelijk ervaren
dat alles goed kan zijn.

Dat onvoorwaardelijkheid van liefdesbetuiging
en getuigenis in u innerlijk bekend is.

Besef dan ook dat voorbij alle bekommernissen
die uw pad kruisen er immer licht schijnt.

Door innerlijk contact te maken met uw ziel
en van daaruit uzelf en de ander blijvend te ontmoeten,
zo zal u de reikwijdte van uw energieveld
van licht en liefde weer ervaren en omarmen.

Er is geen berg te hoog om alzo de top
van uw eigen gelukservaren vorm en inhoud te geven.
Want zie, u bent meer dan uw aardse leven u vertelt.

Zo, geef gelukkig zijn  een kans
vanuit het midden van uw eigenheid
waar de rust en liefde gehuisvest is.

x

Ervaring in wijsheid

Ervaring in wijsheid

17-06-2016
Verbijzonderen

Verbijzonderen

 Voorbij de alom gelijkenissen van de mens,
bent u uniek in uw zijnsgesteldheid.

Het is daarom van dienst
uzelf meer en meer te verbijzonderen,
opdat u ten diepste en tegenoverstaande de ander,
uw ware zelf  leert herontdekken.

Zie uzelf aan telkens weer
in hoeverre u recht doet aan het eigene.

Ervaar de verschillen waarlijk
als waardevol en complementair aan de ander.

Ervaar uzelf niet als meer of minder,
ook bij hoegenaamde afhankelijkheid.

Blijf uzelf zien als groeiende
naar dieper besef van rechtschapenheid
ook bij uw menselijke teruggang
in zowel psychische als fysieke hoedanigheid.

Want zie, alles is u gegeven
om voorbij de uiterlijkheid ervan
tot beleving te komen
van uw ware afkomst en heengaan.

Bewaar daarom uzelf
in het bijzondere van het eigene,
hoe dan ook.

x

waterlelie banner

13-06-2016
Vernieuwing

Vernieuwing

Vernieuwing ontstaat dán
wanneer u zichzelf bemachtigt
met innerlijke rust en vredigheid.

Want zó bent u in staat
te doorschouwen wat werkelijk gaande is.

Beluister daarom uzelf
en beluister vooreerst de ander
opdat u werkelijk verstaander wordt.

Oordeel en veroordeel niet
want zó wendt u zich af
van de waarde en waarheid van het gegevene.

Zie niet meer toe
maar handel overeenkomstig,
wat de liefde u te vertellen heeft,
zonder meer.

Inhouding van respect,
maakt dat verbindingen hun taak verliezen
en onmacht en macht hun voordeel doen.

Geef elkaar de ruimte voor het eigene,
opdat vanuit een nieuw perspectief,
vernieuwing haar weg kan bereiken
en vervolgen.

Zo, wees elkaars medereiziger,
opdat niets verloren kan gaan
van ieders bijdrage aan uw wereld in verandering.

 

10-06-2016
Eerbaar

Eerbaar

En zie, uw leven is úw leven.
In uw geboorte ligt een ering
voor het leven wat u aanvangt.

In het vervolg ontmoet u vele zaken
en ervaart u de verschillen
welke u hoegenaamd afhouden
van uw ware zelf.

Weet echter dat in al wat u ziet,
ervaart en meemaakt,
middels uw bijdrage aan gerichte ering aan dit gegevene,
u zichzelf vrijmaakt en innerlijk terug zult vinden
in uw ware betekenis.

Eer daarom uw ouders, eer uw naasten
ook al lijkt de schijn tegendraads.
Want een ieder inclusief uzelf
bestaan uit een hoger doel
dan kan worden overzien.

Zo, wees eerbaar aan dit gegeven,
niet uit onderdanigheid
maar als rechtsprekende en vervullende van wederzijds begrip,
liefde en voortvarendheid in verbondenheid.

Want zó zult u zichzelf terugvinden
als bewijs van het goede
wat immer zal ‘overwinnen’.

10-06-2016
Natuurlijk

Natuurlijk

Van nature heeft u alles in zich
om tot ontwikkeling te komen,
zowel in uw aardegang als in de Geest.

Door oorzaken, omstandigheden zowel van buitenaf
als innerlijke ongerechtigheden,
zo weerhoudt zich menigmaal de natuurlijke gang.

Het is u weliswaar gegeven,
in uw eigen maat van ontwikkeling,
dát te doorgronden wat maakt dat u vrij komt
en gezaghebbend een nieuwe fase binnentreedt.

Help uzelf en de ander en uw leefklimaat
om vanuit het eigen beleven opwaarts gericht te zijn
naar de vernieuwing welke u voorgaat.

Bezie de omstandigheden niet als vijandig
maar vanuit een natuurlijke gang van evenwichtzoekende.
Opdat zó de reikwijdte van uw inzet vergroot zal worden,
zowel voor uw eigen ontwikkeling als van de omstandigheid.

Zo, waak over uw natuurlijke eigenheid
opdat u zich herkent weet
en zo meer kan doorschouwen
wat de buitenwereld nodig heeft
in háár natuurlijke gang.

Vetrouw uzelf daarin.

x

waterlelie banner

03-06-2016
Wispelturigheid

Wispelturigheid

Een ieder van u kent wel
uw staat van zijn in wispelturigheid.

Gevoelens, meningen, afwezigheid van inzet,
ongeloof en geloof,
allen brengen en veroorzaken bij tijd en wijlen
wispelturigheid in u.

Weet echter dat in het wikken en wegen in deze
u recht doet aan uw ontwikkelingsgang
welke in de regel uw hele leven voortgaat.

Besef daarom dat het een gebaar van ordening is
om wispelturigheid te beleven
als bedoeling van omgang met vernieuwing van de geest in u.

Er wordt evenwel van u gevraagd
om wispelturigheid ook bij de ander in respect te bezien.
Want een ieder is lerende zichzelf te herontdekken
en tot uiting van Zijnskracht te geraken.

Bemoedig dan ook elkaar om deze  Zijnskracht te ervaren
zonder afwijzing van wispelturig gedrag en gevoelsbeleving.

 

30-05-2016
Voldoening

Voldoening

In het doen laat u zien
waartoe u in staat bent.
Voldoening ervaren in het doen
is een ware zegen.

Weet echter dat in vele zaken die u verricht
voldoening uit zal blijven
wanneer u zich niet wezenlijk verbindt
met het gegevene.

Het is dan ook van belang telkens weer
te bezien of en in hoeverre het gegevene
waarlijk door u ontvangen is ook nog in het nu.

Ervaar zo dieperliggende waartoe u
uzélf weet opgeroepen
ook voorbij het hoegenaamde eigen belang
of voorzienend van enkel geldelijke drang
of financiële inkomsten.

Verman u met het weten
dat u voldoening dán kan ervaren
wanneer u liefde ervaart en inzet
in wederzijdsheid van begrip en mogelijkheden.

Verlaat uw inhouden en bekommer uzelf
over uw eigenheid
welke immer het gemeenschappelijke zoekt
en recht wil doen aan wie ú zelf bent.

Uw keuze in deze is úw keuze.

27-05-2016
Geloven

Geloven

Geloven is voorbij de beperkte kennis van uw weten te treden.
Waarachtig geloven is het betreden
van het zichtbaar onzichtbare.

Weet echter dat geloven meer inhoudt
dan wat u kunt bevroeden.
Want zie, waar uw kennis en weten ontbreekt,
zo zal geloof u dichterbij brengen
naar wat werkelijk mogelijk is
en het hoegenaamd onbereikbare bereikbaar worden.

Want zie, alles is reeds gekend
en alles is reeds gehoord,
opdat u zich zal richten naar het goede
vanuit het eigen ge-weten,
wat samenvalt met uw verbondenheid met het licht,
welke met uw eigenheid in de Geest samenvalt
en samenwerkt om zo in alles u allen voor te gaan.

Zo, geloof niet in uw eigen beperking en beelden,
opdat zó u uzelf blijft misverstaan.
Bezie uw goddelijke voorgangers tegen dit licht.

 

13-05-2016
Vernieuwing

Vernieuwing

Door alles heen is er vernieuwing gaande.
Weet dat ook u gevraagd wordt
uw eigen vernieuwing waar te maken.

Laat u dan ook niet meer misleiden
door hoegenaamde gezaghebbende
en gezagdragers welke zich anders voordoen
dan wat er waarachtig gaande is.

Ontmoet uw eigen geestelijk inzicht
voor wat u zélf in vernieuwing voor úw eigenheid
kan bewerkstelligen.

Opdat u waarachtig zélf drager wordt
van vernieuwing die nodig is.

Help uw naasten hierbij
door in zuivere bewoording onomwonden
uw zijn neer te leggen,
zonder terughouding van uw bevoelde waarheden.

Want zó zal vernieuwing worden aangespoord
en bekrachtigd worden ook door u en u allen.

 

10-05-2016
Mededogen

Mededogen

Lieve mens, heb mededogen met uw omgeving.
Heb mededogen met dat wat in uzelf gaande is.

Mededogen bewerkstelligen geeft ruimte
aan nieuwe mogelijkheden
en de verstaanbaarheid van allen.

Want zie, juist nu wordt van u gevraagd
om voorbij de angst en onzekerheid
uzelf en de ander te herontdekken
en vooringenomenheden los te laten.

En evenzo nieuw licht te laten schijnen
en toe te laten in het besef
dat nieuwe wegen pas dan zichtbaar worden
wanneer mededogen en respect in u
de leidraad worden van uw handelen.

Geef uzelf de veerkracht en overtuiging mee
dat uw bijdrage waarlijk tot verandering
en vernieuwing zal leiden,
daar waar mededogen uw metgezel is.

29-04-2016
Inkeer..

Inkeer

Kom tot inkeer.
Besef dat in de veelvragendheid van het leven, úw leven,
tot inkeer komen u waarlijk helpt bij wat gaande is.

Inkeren houdt in om in uw diepte innerlijk gewaar te worden
dat u en de ander meer bent dan de omstandigheden.

Dat u allen op weg bent om tot bevrijding te komen.
Bevrijding van de onvermogens en innerlijke
en uiterlijke strijd en verzet.

Tot inkeer komen is een weg vrijmaken
om gezamenlijk zijn nieuwe kansen aan te reiken.

Want zie, alles is bedoeld om uw geesteszijn
voorop te laten gaan in uw bewustzijn en in uw handelen.
Geloof in het goede helpt u daarmee.

Want zie, u bént van het goede en een ieder is diep wetende
wat het goede is om te doen,
ook al is de schijn van het goede niet of niet meer zichtbaar.

Vertrouw uzelf in deze waarachtigheid,
opdat u verder ziet dan u voorgespiegeld wordt.

 

26-04-2016
Recht doen..

Recht doen

Weet dat u beschikt over een geweten
welke u in staat stelt
waarlijk recht te doen.

Recht te doen aan wie u bent.
Recht te doen aan uw medemens
en recht te doen aan alle levende wezens.

Bezie daarom uw handelen en bevraag uzelf
waar u zich wezenlijk op richt
in úw recht doen aan dit al.

Recht doen in de betekenis van rechtschapenheid
en bestaansrecht biedend.
Aan waardevolle ontmoeting
en respect voor het eigene van eenieder.

Eerbied voor de verschillen tussen u en de ander.
Openheid in beluistering en waarlijk in verbinding staand
voor het gemeenschappelijk optrekken en belang.

Want zie, de wereld vráágt om u,
om zó recht te doen aan uw ware eigenheid
en liefde toevoeging.

Bezie zo alle dagen.

 

25-04-2016
Daadkracht

Daadkracht

Daadkracht is u gegeven
om het juiste te doen
en op te staan voor dat
wat in onrecht plaatsvindt.

Bezie daarom wat u vermag te doen
om onrecht en gerechtigheid
plaats te laten vinden.

Weerhoud u van het voeren van strijd daarbij,
want zij is u onwaardig.

Volhard in uw spreken
en toon in zuivere bewoordingen
waar u zich in bezorgdheid toe verhoudt.
Doe dit voorbij het eigen belang.

Laat zo zien dat uw dienend vermogen
samen gaat met uw daadkracht en liefdesovertuiging.

Want waar u uzelf inzet
vanuit ware dienstbaarheid voor het algemene belang,
zo zal uw daadkracht samenvallen met de verstaanders.
Opdat zó het gemeenschappelijke zich doet tonen.

Beantwoord uw daadkracht telkens weer.

14-04-2016
Vredigheid

Vredigheid

Vrede is u gegeven
en uit de ware liefde bent u opgestaan.

Weet dat u uw eigen vredigheid immer kunt ontmoeten
en inzetten daar waar u de stilte van het moment verkiest
boven de onvrede en hectiek
die u daar ogenschijnlijk van af wenst te houden.

Bezie uzelf als vredesbemiddelaar
tussen uw eigen hartsuitdrukking van liefde
en de tegenkracht die u regelmatig parten speelt.
Bezie dit zowel innerlijk als in de buitenwereld.

Besef dat in alles bespiegeling van de ziel werkzaam is
om zo dichter bij uw eigen kern van zijn,
van waarde en waarheidsgetrouwheid te geraken.

Want zie, dáár vindt de heling plaats van dat
wat u innerlijk in uzelf in neutraliteit wenst te brengen.
Dit om zo ook het veld om u heen van dienst te zijn
welk evenzo nog verblijft in het licht of in het donkerte.

Ontmoet zo in uzelf beide polen van gerechtigheid,
opdat zij in elkaar kunnen vloeien in het licht van uw aangezicht,
en zo in de alom vredigheid kunnen worden opgenomen.

* * *

01-04-2016
Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoet degene
die u innerlijk bent geworden.
Ontmoet van daaruit de ander
die evenzo in verandering is opgestaan.

Bezie de tijd van weleer
als opgang tot vernieuwing.

Ontmoet wat in het nu tot u komt
met open vizier en ontmoetingsbereidheid.

Want zie, al het oude, al het verworvene
vragen nieuw licht.
Ontdoe u daarom van al wat u nog vasthoudt.

Bevoel in u wat geen opgang meer biedt.
Bevrijd u van onverwerkte aangelegenheden
enkel nog door vergeving en bekenning
van uw eigen bijdrage
en vanuit lering die u nodig had.

Want zó zult u bevrijd en bereid zijn
om uw toekomst waarlijk anders te ontmoeten.

29-03-2016
Verbondenheid

Verbondenheid

Een ieder van u heeft de keuze
en de mogelijkheid zich te verbinden.

Zich verbonden weten, doet u beseffen
dat er meer is dan de verkozen eenzaamheid
en/of het eigen belang enkel voorop te stellen

Toon daarom de moed en uw kracht
om uw verbindingen aan te scherpen
voorbij uw ingehoudenheid.

Laat deze keuze vóór gaan
op enkel uw afzondering
en innerlijke ontoegankelijkheid.

Geef uzelf de vrijheid om deelachtig te zijn
en in ontmoeting te staan met uw medemens.

Want zie, zó zal heling tot uw ziel plaatsvinden,
zonder meer.
En zó zal ook de ander zich geweten weten
in uw naam.

21-03-2016
Vergeven

Vergeven

In de weg die u gaande bent,
wordt u gevraagd tot uitzuivering te komen
van het geleerde.

Zo wordt ook van u gevraagd
vergeving in uzelf te activeren.

Want zie, tegen het licht van uw geworden
zult u door het aangedane heen
tot verlossing dienen te komen.

Enkel door vergeving tot uzelf
en de ander, helpt u daarbij.

Want alles heeft zijn keerzijde
om tot volwaardigheid van zijnskracht te geraken,
zowel in de stof als in de Geest.

Om tot vergeving te komen dient u te beseffen
dat ware liefde ontstaat
daar waar u uzelf in liefde doet raken
en vergeving u deelgenoot is.

Weet dat in het aardse u niet geheel in staat bent
alles tot uw leven en het leven buiten u te overzien.

Echter u als mens bent wél in staat,
onder alle omstandigheden tot vergeving te komen.
Want u bent meer dan het aangedane.

Véél meer.

14-03-2016
Nederigheid

Nederigheid

Veel is en wordt u gegeven
in het belang van uw ontwikkeling,
zowel in de stof als in uw geestelijk zijn.

In al wat tot u komt is het daarom van orde
om uzelf telkens weer te bezien
tegen het licht van uw ware dienstbaarheid tot het geheel.

Want u behoort het geheel toe.

Gemeenschapszin en uw ware betrokkenheid
vanuit nederigheid in te zetten,
maakt in u en de ander dát vrij
waardoor haar doel tot eenheidsbevordering
meer in bereik komt.

Weet dat u allen op weg bent
om hoe en waar dan ook
uw bijdrage tot de eenheid in te zetten.

Verbindt u daarom in nederigheid van betoon
en met de kracht van liefde u gegeven tot uw medemens,
opdat ook uw medemens verstaander wordt
van wat liefde vermag te doen.

Zó zullen grenzen doorbroken worden
zowel in het klein als in het groot.

11-03-2016
Verbondenheid

Verbondenheid

 Verbondenheid, verbonden zijn met uw medemens
doet recht aan uw eenheidsbeleving.

Bemerk in u wat u tegenhoudt
en bezie zo wat u zélf kunt doen
om uw hand uit te steken.

Laat uzelf roepen om hoe en waar dan ook
u verbindende kwaliteiten in te zetten.

Want uw aarde is waarachtig in ontwikkeling
om door de afgescheidenheid en verschillen
heen te breken.

Want het is het eenheidsbewustzijn
die u allen vraagt en waarlijk uitnodigt
om uw steen bij te dragen.

Kom daarom naar buiten,
voeg uzelf toe in betrokkenheid.
Treedt voorbij de angsten die gekweekt werden.
Ontdoe u daarvan in rechtschapenheid.

Want uw toekomst heeft u immer in eigen handen.

 

07-03-2016
Opgeheven

Opgeheven

Lieve mens, versta uzelf van binnenuit.
Alles is u gegeven om uzelf zichtbaar te maken
tegen het licht van uw betekenis in het leven.

Want zie, u zélf heeft dát eigene
in zich waarvoor u bedoeld bent.

Ga daarom met opgeheven gemoed
uw nieuwe verworvenheden tegemoet.

Al het oude en oneigenlijke wat geen gelding meer heeft,
verlaat deze, opdat u uzelf rechtstreekser verbonden weet
met het nu en uw eigenheid van opdracht u gegeven.

Want alle leringen die u geboden zijn
vragen u om uzelf op te heffen
vanuit heling en toekomst bestendiging.

Ontsla u evenzo van onzekerheid voor wat komen zal.
Recht uw rug en ga in vrede en liefde,
uzelf toerustend in verbondenheid met uw medemens.

29-02-2016
Kansen

Kansen

In uw loop in het leven worden u vele kansen
tot verrijking van uw gevoelsleven aangereikt.

Weet dat u in staat bent telkens weer
om uw loop te wijzigen daar waar u uzelf
onder ogen bent gekomen.

Versta dan ook uzelf als lerend wezen
en bezie telkens weer waartoe u uitgedaagd wordt.

Heroverweeg uw keuzemogelijkheden,
wat te doen en wat aan de vergetelheid
gelaten kan worden.

Wat geweest is, valt in het nu buiten uzelf in de aarde,
daar waar u uzelf herschikt en uw kansen benut
in het heden en in haar vervolg.

Zo, biedt uzelf de kans en de gelegenheid
opwaarts te gaan door gezond te leven,
de natuur, het natuurlijke in u meer eigen te worden
en de gemeenschap als waarlijk waardevol te zien
en te beleven.

Doe dit vanuit zuivere intentie,
opdat uw kansen niet voorbij laat gaan
in herstel wat tot u komt.

22-02-2016
Ontvouwen

Ontvouwen

In alles wordt u getoond wat in waarde,
waarheid of anderszins gaande is.
Niet alles wat tot u komt is van waarde voor u.

Zeker, uw lerend vermogen past zich aan,
aan dat wat u raakt.
Weet echter dat hieraan voorbij,
vernieuwing gaande is, ook in ú.

Want daar waar uzelf een scheiding kunt maken
in uw denken, voelen en handelen
bij hetwelk wat niet meer dienstbaar is aan u,
zo veroorzaakt u een ander veld van bewustheid
en opwaartse gang.

Laat hierbij uw vertrouwen zich ontvouwen
in openheid en met open vizier.

Spreek u vrij uit zonder terughouden,
niet om uw gelijk te bewijzen
maar juist om dát in waarheid
en waarde te laten ontvouwen wat nodig is
vanuit een nieuwe fase in uw wereld van verandering.

x

Hoeveel pijn is 'nodig' om te ont-poppen..? Of is pijn een onlosmakelijke factor bij 'geboorte'..?

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.