WantToKnow.nl

Niveaus…

Johan Oldenkamp heeft de pen weer ter hand genomen en zijn licht laten schijnen op onze ‘schepping’. Ik schrijf dat hier nog even niet met een hoofdletter, maar dat had ik makkelijk kunnen doen! Want uit zijn schitterende verhandeling over de creatie van onze schepping, kunnen we alleen maar respect overhouden voor het Grootse waar wij allen in leven… Of moeten ik zeggen: ‘die wij allen ZIJN’..?

Johan verbindt zaken met elkaar, die gewoon met elkaar verbonden dienen te worden, maar die wij nergens met elkaar LEREN VERBINDEN! Leerden we het maar op onze scholen! Dan zou onze wereld voor ons allemaal een stuk transparanter zijn.. Het zijn stuk voor stuk geen unieke ontdekkingen die Johan ons toont, maar wanneer we ze in een overzichtelijk geheel gepresenteerd krijgen, dan is het gehéél duidelijk méér dan de som der delen; een puzzel valt in elkaar!

Dankjewel Johan voor deze -speciaal voor WantToKnow.nl/.be geschreven samenvatting van je nieuwe boek. (Dat je overigens gratis kunt downloaden op de site van Johan, zie de link hiervoor onderaan het artikel!)

* * * * * * *

X

Niveaus..

april 2010 © Johan Oldenkamp / Pateo.nl

XX

Alles is energie. Alles trilt. Een deel van het totale trillingsspectrum is voor ons hoorbaar als geluid. Omdat ieder deel een afspiegeling is van het geheel, kunnen we via geluid (of muziek) de energetische essentie van alles doorgronden. Muzikale harmonieleer toont ons de principes van deze essentie, waarbij het gaat om de tonen do, re, mi, fa, sol, la, si en vervolgens weer do.

Deze leer kent de zogenaamde ‘harmonischen’, wat harmonische verhoudingen zijn. Eén daarvan is het octaaf, waarbij de tweede do twee maal zo snel trilt als de eerste do. Het woord octaaf betekent geheel van 8, want octo is Latijn voor acht. Deze acht zijn de zeven (hele) tonen inclusief de tweede do (die gelijktijdig de eerste do is van het volgende octaaf).

In een octaaf is ruimte voor 5 halve tonen tussen de hele tonen. Dit zijn er geen zeven omdat er voor een halve toon onvoldoende ruimte is tussen zowel mi en fa als tussen si en do. De trap van het octaaf inclusief de 5 halve tonen kent dus in totaal 13 trillingstreden. In deze 13 treden zien we een afwisselend (of alternerend) patroon. Dit kunnen we Yang en Yin noemen, maar ook Licht en Duisternis of Dag en Nacht. De totale trillingstrap van een octaaf kunnen we dus ook aanduiden als 7 Dagen en 6 Nachten…

Het licht en het donker vormen elkaars onlosmakelijke polen in de Schepping.

Iedere keer wanneer de trillingen een octaaf omhoog gaan, dan ontstaat daarmee een nieuwe do op een hoger niveau. Dit ontstaan kunnen we ook aanduiden als scheppen. Een volledig octaaf schept een nieuwe do. De schepping voltrekt zich dus in 7 Dagen (en 6 Nachten). De Bijbel vergeet ons echter te vertellen over die Nachten, en beweert ook nog eens dat 6 het getal van de duivel zou zijn.

Zoals gezegd passen er tussen zowel mi en fa als tussen si en do geen halve tonen. In deze fasen van de schepping zijn er aanvullende schokken nodig om de trillingen naar een hoger plan te trekken. De 7 hele tonen samen met beide schokken geeft 9 niveaus. De totale schepping omvat daarom 9 scheppingsniveaus waarbij op ieder niveau 7 Dagen en 6 Nachten worden doorlopen.

Ieder niveau schept een do met hogere trillingsgraad die zich manifesteert als bewustzijn. De totale schepping schept daarom 9 bewustzijnsniveaus. We bevinden ons nu (tot 2 november 2010) in de si-fase van de achtste scheppingronde. De totale geschiedenis van de afgelopen 16,4 miljard jaar kunnen we verklaren met dit inzicht in de schepping. Dit alles is gedetailleerd uitgewerkt in boeken en videopresentaties die openlijk beschikbaar worden gesteld via Pateo.nl.

Wij mensen zijn een (eind-) product van de totale schepping. We kunnen in onszelf alle 9 bewustzijnsniveaus ontdekken of realiseren. Deze worden hieronder van onderen naar boven weergegeven (dus van lage trillingen naar steeds hogere trillingen).

toon bewustzijns-

niveau

omschrijving principe
9 schok universeel absolute gelijkheid

(universum)

bewuste co-creatie

(Eénheid)

8 si galactisch gelijke bestemming

(Melkweg)

harmonie (balans)

(intuïtie)

7 la planetair gelijke invloeden

(Terra)

macht (controle)

(ego)

6 sol nationaal gelijke wetten

(land)

wetgeving

(opgelegde regels)

5 fa cultureel gelijke gewoonten

(streek)

gedeelde redenen

(logica)

4 schok stammen gelijke herkomst

(gemeenschap)

differentiatie (verstand):

goed & kwaad

3 mi familie gelijke genen

(bloedlijnen)

stimulus = response

(individueel: gevoel)

2 re kudde gelijke leefplek

(thuis)

stimulus = response

(collectief: instinct)

1 do organisch gelijke identiteit

(zelf)

actie = reactie

(organisch) leven

Ieder mens is een samenwerkend geheel van ongeveer 50 triljoen afzonderlijke cellen. Ieder lichaamscel is intelligent en staat volledig ten dienste van het geheel. Deze cellulaire levensintelligentie vinden we in de eiwitten (proteïnen), die via vormveranderingen onderling communiceren over alle relevante omgevingskenmerken. Deze communicatie is bepalend voor de activatie van de genetische codering, en zelfs voor de eventuele aanpassing hiervan.

Naast deze intelligentie op celniveau beschikken we als mens over drie aparte breinen. Het eerste brein is onze hersenstam. Dit wordt ook wel ons reptielenbrein genoemd. Hierin vinden we ons instinct. Daarbovenop ligt het limbisch systeem (of limbisch brein). Dit is ons gevoelsbrein (of zoogdierenbrein). En daar weer bovenop vinden we de neocortex. Dit is ons verstandsbrein (of mensenbrein).

4 neocortex mensenbrein verstand
3 limbisch systeem zoogdierenbrein gevoel
2 hersenstam reptielenbrein instinct
1 proteïnen cellulair brein leven

Ons cellulaire brein en het daaraan gekoppelde organisch bewustzijn hebben we gemeen met alle organismen, vanaf de eencelligen. Het eerste eencellige organisme ontstond in het eerste scheppingsoctaaf, ongeveer een miljard jaar geleden. In het tweede scheppingsoctaaf ontstonden de dinosauriërs, ongeveer 300 miljoen jaar geleden. Net als deze reptielen hebben wij ook een hersenstam, met het overeenkomstige kuddebewustzijn.

De 3 'breinen' van een mens in kaart gebracht

Het (instinctieve) reptielenbrein is niet in staat tot leren, en kent ook geen gevoel. Het gevoel ontstond pas in het derde scheppingsoctaaf. Dit zien we nog steeds heel duidelijk bij de zogeheten mensapen, die al zo’n 27 miljoen jaar bestaan, en die net als mensen beschikken over het limbisch systeem. Met dit gevoel beschikken de mensapen over familiebewustzijn.

De mens ontstond ongeveer 200.000 jaar geleden tijdens het vierde scheppingsoctaaf, en met deze nieuwe neuronale laag er bovenop (de neocortex) beschikt de mens over verstandelijke vermogens. Met dit verstand ontstond als eerste het stammenbewustzijn. Via de daaropvolgende scheppingsoctaven kregen we ook cultureel-, nationaal- en planetair bewustzijn. In totaal zijn dit de zeven bewustzijnsniveaus die precies overeenkomen met de psychologische werking van onze zeven chakra’s.

Een chakra (een Sanskriet woord dat wiel betekent) is een ronddraaiend energiewiel (in de vorm van een torus) waarmee we onszelf energetisch voeden (via instromende energievortices). Fysiologisch gezien is ieder chakra een endocriene klier waarin specifieke hormonen worden aangemaakt. Deze hormonen zijn de berichten waarmee in ons innerlijk op celniveau wordt gecommuniceerd.

chakra ingang klier hormoon
7 kruin schedeldak hypofyse (hersenaanhangsel) endorfine
6 oog ‘derde’ oog epifyse (pijnappelklier) melatonine
5 hals keelgebied thyroïd (schilklier) calcitonine
4 borst hartgebied thymus (zwezerik) thymosine
3 vlecht zonnevlecht pancreas (alvleesklier) insuline
2 buik onderbuik gonaden (geslachtsklieren) testosteron
1 stuit staartbeen adren (bijnieren) adrenaline

Het onderste chakra stelt ons in staat onszelf te beleven als een levend organisme. Indien ons leven gevaar loopt, dan wordt adrenaline aangemaakt. Hierdoor wordt ons fysieke lichaam paraat gemaakt om ons leven te beschermen of onszelf te voorzien van onze basale behoeften. Hierin zien we de rol van de (strenge) vader. Via controle streven we daarbij (bestaans-) zekerheid na. Indien dit onvoldoende lukt, dan ontstaat angst.

De werking van ons buikchakra bezorgt ons de zogenaamde onderbuikgevoelens. Dit is dus feitelijk ons instinct. Hier vinden we onze verlangens, variërend van zeer diep tot heel intiem of ronduit plat. De moederrol koestert onze verlangens. Dit vertroetelen stimuleert onze gemakzucht. Aan de keerzijde van verlangens vinden we schuldgevoelens, die ons verdrietig kunnen stemmen. Smetteloosheid is een middel om dit te voorkomen, en onverschilligheid een (negatieve) manier om hiermee om te gaan.

Ons derde chakra, ter hoogte van de zogeheten zonnevlecht of solar plexus, heeft met onze wil te maken. Doorgaans is onze wil of onze innerlijke drijfveer afkomstig van ons gevoelsbrein (het limbisch systeem). In deze wil kunnen we de kindrol herkennen, dat grenzen wil verleggen. Het kind trekt te aandacht om erkenning te krijgen. Blijft dit zelfs na drammen uit, dan volgt (vroeg of laat) een woede-uitbarsting. Lukt dit alles niet, dan volgt schaamte.

1 2 3
bewustzijn organisch kudde familie
klier adren gonaden pancreas
brein cellulair hersenstam limbisch
focus behoeften verlangens idealen
actie ik leef ik verlang ik beoog
taak beschermen verzorgen verleggen
rol vader moeder kind
doelstelling zekerheid gemak erkenning
vermijding onzekerheid schuldgevoel schaamte
middel controle smetteloosheid aandacht
maskering streng onverschillig drammen
uitbarsting angst verdriet woede

Het woord ‘persona’ betekent masker. Iedereen die zichzelf identificeert met de eigen persoonlijkheid (het eigen masker), die leeft vanuit het ego. De werking van het ego komt volledig overeen met overactivatie van één of meerdere van de onderste drie chakra’s.

Op het eerste of onderste niveau heeft het ego behoefte aan zekerheid door alles onder controle te houden (met angst als keerzijde, en strengheid ter maskering).

Op het tweede niveau verlangt het ego gemak (met verdriet als keerzijde, en onverschilligheid ter maskering). En op het derde niveau wil het ego erkenning (met woede als keerzijde, en drammerigheid ter maskering). Het woord ego (wat Latijn is voor ‘ik’) kunnen we daarom beschouwen als een acroniem van erkenning, gemak en opdringing (van controle).

De schepping heeft ons geschapen.
En wij (her-) scheppen op onze beurt onze wereld, zowel uiterlijk als innerlijk. Onze beleving van de wereld zegt daarom vooral iets over onszelf. Wij hebben onze samenleving overeenkomstig onszelf geschapen. De strenge vaderrol hebben we aanvankelijk ingericht via religie. Religie heeft als doel om ons via wetten (zoals de tien geboden) en zogeheten godsdienaren onder controle tracht te houden.

Daarna hebben we dit versterkt met wetgeving vanuit de overheid, met vele overheidsdienaren om ervoor te zorgen dat we ons ook echt aan deze opgelegde regeltjes houden. Al deze wetten zijn bedoeld om ons gevangen te houden. Daartoe worden we als vrije wezens wijsgemaakt dat we goederen zijn die onder goederenwetten vallen. Daarom worden onze achternamen in al deze (goederen-) systemen gekapitaliseerd (dus volledig in hoofdletters weergegeven, waarmee wordt verwezen naar de geldwaarde (kapitaal) van ons als goed).

Het enige waar deze goederenwetten in zijn geïnteresseerd is de bescherming van kapitaalgoederen. Onze volledige legislatie is niets anders dan een geheel van financiële regelgeving over goederentransacties. Iedereen die zich niet langer als goed laat behandelen zal merken hoe misleidend onze (grond-) wetten zijn.

Zoals we in de huidige (verborgen) politiestaat de vaderrol kunnen herkennen, zo zien we in de verzorgingsstaat de moederrol. Deze verzorging gaat ook voornamelijk over geld, want dat is immers wat mensen die niet (langer) zelf voor een inkomen kunnen zorgen van de overheid krijgen.

De kindrol gaat over verleggen. In onze samenleving zien we dat de media voortdurend bezig zijn om onze aandacht te verleggen, bij voorkeur naar negatieve gebeurtenissen, want daar smult het ego van. En zoals de verzorgingsstaat zorgt voor ons (dagelijks) ‘brood’, zo zorgen de media voor onze (dagelijkse) ‘spelen’. En het spel wat nog populairder is dan voetballen of roddelen is (militair) geweld. Sinds mensenheugenis woedt er altijd wel ergens op het buitenoppervlak van onze moederplaneet een oorlog. Onze media vergroten dit (en al het overige geweld) maar al te graag.

Zoals het ego de baas is geworden op individueel niveau, zo is ook een (geheim) samenwerkingsverband de baas geworden op planetair niveau. En ook hierin zien we weer precies dezelfde driedeling. De strenge vaderrol is ingevuld door het Vaticaan, het centrum van religieuze macht, die achter de schermen ons probeert leefregels door de strot te douwen. Het Vaticaan is een soevereine staat in het hart van Roma (wat het omgekeerde is van amor, Italiaans voor liefde).

Een historische prent die de opbouw te zien geeft van het kapitalistische wereldsysteem.

De vertroetelende moederrol is ingevuld door het geldsysteem, dat voortdurend bezig is ons allerlei verlangens aan te smeren en onze gemakzucht te stimuleren. Het centrum van de financiële macht vinden we in London City. London City wordt omringd door 32 deelgemeenten (boroughs) die tesamen London vormen. London City (als zelfstandige borough) maakt hier (in het hart van London) geen deel vanuit en is derhalve een soevereine staat.

En de aandachtverleggende kindrol vinden we in Washington DC, het centrum van de militaire macht. De afkorting DC staat voor District of Colombia, een verwijzing naar het land dat door Columbus ‘ontdekt’ zou zijn. Dit district behoort niet tot één van de 50 verenigde staten van Amerika. Ook Washington DC is een soevereine staat. Elk van deze drie machtcentra heeft eigen wetten, eigen bestuur, eigen overheidsdienaren en een eigen nationale vlag.

Deze planetaire driedeling werkt (achter de schermen) innig samen. Hun gezamenlijke doelstelling is een totaalregime op planetair niveau. Ze willen een nieuwe ordening, zoals ook in het Latijn (de klassieke taal van Roma) te lezen is op de achterkant (lees: Duisternis) van een briefje van één US Dollar, onder de machtpiramide met bovenin het alziende oog.

Op planetair niveau is het Internationaal Monetair Fonds opgericht (gezeteld in Washington DC) om zoveel als mogelijk landen financieel slaaf te maken, door landen zichzelf steeds verder in de schulden te laten steken.

De meest doeltreffende manier om landen in geldnood te brengen gaat via oorlogvoering (waarbij telkens alle strijdende partijen van geld en wapens worden voorzien door de verborgen machthebbers).
Zowel de strijd als de wederopbouw kosten bergen geld. Om te voorkomen dat de (geheime) mondiale machthebbers niet zelf de dupe worden van oorlogsgeweld hebben ze de truc van neutraliteit bedacht.

In de grote Europese oorlogen uit de vorige eeuw was Zwitserland neutraal. Zwitserland (gelegen in het hart van Europa) maakt ook geen deel uit van de Europese Unie, noch van de NAVO (de concentratie van militaire macht via deze Noord-Atlantische Verdragsorganisatie). En de afgelopen eeuwen bewaakten Zwitserse garden de Europese Hoven, iets wat nog steeds het geval is in het Vaticaan.
Bovendien vinden we een heel belangrijke uitvoeringsorganisatie van de mondiale machthebbers in de Geneve, de hoofdstad van Zwitserland. Want daar zetelt de zogeheten wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die vorig jaar haar allerhoogste alarmfase afkondigde wegens de uitbraak van een ‘verschrikkelijk gevaarlijk’ spookvirus .

Er zijn vele mensen die de misleidende machtspelletjes van deze mondiale grappenmakers doorzien en daarover de (digitale) noodklokken luiden. Zij beseffen veelal niet dat dit alles gewoon een spelletje is. Bovendien heeft het geen enkele zin om als samenleving af te willen rekenen met het planetaire ego (lees: de machtspiramide), wanneer we niet eerst op individueel niveau onszelf hebben bevrijd van ons eigen ego.

We zijn begonnen met de constatering dat alles energie is. Daarin zien we dus heel duidelijk de Eénheid van alles weer, want alles is gewoon een geheel van trillingen. Sommige trillingen gaan sneller dan andere. Op basis hiervan kennen we verschillende soorten energieën. Wij hebben deze benoemd als fysische-, magnetische-, elektrische- en chemische energie. Onze verre voorouders noemden dit Aarde, Water, Vuur en Lucht.

Aarde, Water, Vuur en Lucht
Deze vier energievormen waren achtereenvolgens dominant in de eerste vier scheppingsoctaven. Onze moederplaneet (Aarde) werd geschapen in het eerste octaaf (do), ongeveer 5 miljard jaar geleden. De oceanen (Water) op het buitenoppervlak ontstonden in het tweede scheppingsoctaaf (re). De uitvinding (op onze planeet) van het zelf vuur kunnen maken vond plaats in het derde scheppingsoctaaf (mi). En de benodigde schok om naar fa te komen kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht.

4 Lucht verstand schok chemisch geel
3 Vuur gevoel mi elektrisch wit
2 Water instinct re magnetisch zwart
1 Aarde leven do fysisch rood

De schok in het vierde scheppingsoctaaf werd gegeven door de Annunaki, zoals beschreven op de Sumerische kleitabletten (de oudste geschriften op deze planeet, voor zover openlijk bekend is). De Annunaki worden daarin beschreven als grote, reptielachtige wezens (die van boven kwamen, dus uit de lucht). Zij waren de reuzen zoals beschreven in vele oude geschriften.

De Annunaki hebben de Homo Sapiens naar hun eigen beeld (lees met hun eigen genetisch materiaal) geschapen door de Homo Erectus genetisch te manipuleren tot een slimme en volgzame levensvorm. Na verloop van tijd namen de Annunaki-mannen ook mensenvrouwen. Hieruit ontstond een mengvorm met een menselijk uiterlijk en een Annunaki-bewustzijn. (voor een uitgebreide beschouwing van deze Annunaki-bezetting en de ‘verstoringen’ die nog steeds in ons lichaam zitten, kijk HIER en HIER op WantToKnow.nl)

In met name de Soemerische kleitabletten zijn dit soort historische afbeeldingen van sigaarvormige vliegende schepen te zien!

Sindsdien is deze mengvorm altijd bezig geweest om hun bloedlijn niet verder te vermengen met die van de gewone mensen, die in hun ogen altijd minderwaardige slaven zijn gebleven. In deze mengvorm is het reptielenbrein dominant, dat niet leert noch gevoel heeft.

De oorzaken van alle barbaarsheden die sinds mensenheugenis op deze planeet door mensen zijn begaan vinden in het zelfaangestelde ‘leiderschap’ door deze mengvorm.

Alle bloedlijnen van nagenoeg alle ‘gekozen’ presidenten van de VS en van alle zogenaamde koningshuizen lopen allemaal naar elkaar toe, wanneer we deze stambomen bloot leggen.

Daarom noemen ze zichzelf ook blauwbloedigen, want de kleur blauw verwijst naar de koudbloedige reptielen (in tegenstelling tot het rode bloed van het warmbloedige plebs).

Alleen deze blauwbloedigen mogen over de rode loper lopen, waarmee de bloedlijn wordt gesymboliseerd. Sommigen zijn zo trots op hun (vermeende) afstamming van deze reptielen of draken, dat ze hun optrekje Drakensteyn noemen, en hun bootje de Groene Draak (beiden overigens volledig betaald met ons gezamenlijke geld, evenals hun draconische uitkeringen).

Alle leiders (‘gekozen’ of zelfbenoemd) maken deel uit van de (duivelse) machtspiramide. Om de schijn hoog te houden doen Rusland en China net alsof ze hier van los zouden staan (en mogelijk zelfs tegenstanders hiervan zouden zijn). Dat is allemaal uiterlijk vertoon om ons zand in de ogen te strooien. Het enige waar de machtspiramide zich echt zorgen over maakt is dat niet te veel mensen dit hele spel doorkrijgen.

Dat is de reden waarom ze alle mogelijk middelen inzetten om de mensheid vast te houden in hun lage bewustzijnsniveaus. Via de media wordt het ego voortdurend gevoed. Onze voedselketen (die via internationale wetgeving), die nu volledig onder controle is van multinationals, voorziet de mensheid van steeds minderwaardiger voedsel, waarvan er vervolgens steeds meer wordt gegeten.

Vetten en suiker maken een steeds groter deel uit van de maaltijden van velen!

De supermarkten puilen uit van gemakkelijk voedsel (hap- of snelklaar). En alles wat extreem ongezond voor ons is, dat is overal te krijgen (zoals suiker, alcohol, cafeïne, nicotine en fastfood boordevol verzadigde wetten).

En het meest barbaarse is natuurlijk de vermeende behoefte aan vlees en andere ‘voedingswaren’ die met onbeschrijfelijk veel dierenleed gepaard gaan. In het Duits klinkt het zo mooi: “Mann ist, was mann isst” (een mens is dat wat een mens eet). Via laagwaardig (en baarbaars) voedsel voeden wij onze lagere bewustzijnsniveaus.

Met behulp van de vier kleuren van de onderste niveaus, zoals hierboven weergeven, kunnen we een verhelderend licht werpen op de vier menselijke huidskleuren op onze planeet. De mensen met een rode huidskleur zijn meester geworden over Aarde-energie. De indianen leefden in volkomen harmonie met onze moederplaneet en al het andere wat via haar mag leven.

De mensen met een zwarte huidskleur zijn (noodgedwongen) meester geworden over Water-energie. De mensen met een witte huidskleur hebben via hun meesterschap over Vuur-energie de gehele planeet gaan overheersen. Via vuurwapens werden doelbewust (door de machthebbers) zoveel als mogelijk roodhuiden uitgemoord. En ook de zwarthuiden moesten eraan geloven.

De geelhuiden wisten als enige (enigszins) stand te houden. De mensen met een gele huidskleur zijn meester geworden over Lucht-energie (zoals we weten via de feng shui en de martial arts die voornamelijk gaan over de beheersing van Lucht-energie). Bovendien ontdekte de geelhuiden als eerste chemische explosie. De withuiden hebben dit vervolgens snel gebruikt om nog beter vuur te kunnen maken.

Alles inclusief onze levens (in welke huidskleur dan ook) is één groot spel. Elk van de genoemde (bewustzijns-) niveaus kent een eigen spelvorm.

Op het onderste niveau wordt het overleefspel gespeeld. In deze spelvorm spelen alle 50 triljoen lichaamscellen in dezelfde speelmodus: de overleefmodus of de groeimodus. Is dit de overleefmodus, dan worden alleen de vitale functies uitgevoerd en gaat al het overige op de spaarstand (zoals ons gevoel en ons verstand). In de groeimodus krijgt wel alles volop energie (om te groeien).

Op het tweede niveau spelen we het kuddespel. Hierin kunnen we ons anoniem (instinctief en gemakzuchtig) verschuilen achter de kudde, om zo onze (schijn-) smetteloosheid te garanderen. We kunnen ook ophouden met onszelf te verloochen en authentiek onszelf tonen zoals we echt zijn (zoals we werken denken, voelen en waarnemen).

Het machtspel wordt op het derde niveau gespeeld.
Hierin kunnen we erkenning of succes nastreven. Deze beoogde gevoelens vormen dan onze drijfveer voor ons gedrag. We kunnen dit spel als verdedigende machthebber spelen, maar ook aanvaller, om de (huidige) machthebbers onderuit te halen. Of we nu in de defensie of in de oppositie zitten, in beide gevallen maken we ons druk om de macht.

Niet alleen politiek gaat over macht, maar ook geld, status en carrière. Het is allemaal één pot nat. Wie stemt op een ander, die blijft meespelen in dit machtspelletje. Wie werkt voor een baas is een slaaf (in het machtspel). Wie nummer 1 wil zijn, die is slaaf van het eigen ego, evenals iedereen die ‘hogerop’ wil komen.

5 vrij spelen illusievrij intuïtie
4 harmoniespel balans verstand
3 machtspel erkenning gevoel
2 kuddespel gemak instinct
1 overleefspel zekerheid leven

Wie in één of meerdere van de onderste drie spelletjes meespeelt, die doet dat altijd vanuit het eigen ego. Wie zich niet langer laat foppen door het ego, die komt terecht in het harmoniespel. Daarin herstellen we innerlijk en uiterlijk de balans. Harmonie is echter geen doel maar een middel. Het doel van het harmoniespel is om onszelf volledig te bevrijden van alle illusies, zowel innerlijk als uiterlijk. De innerlijke bevrijding komt door de bewustwording dat ons lagere zelf (onze persoonlijkheid of ons masker) slechts een voertuig is voor ons Hogere Zelf (ons hoogste bewustzijnsniveau). Zodra we intuïtief vanuit ons Hogere Zelf gaan leven, worden waarlijk vrije spelers in het Grote Levenspel.

De meest hardnekkige illusie (voor velen) is die van het onderscheid tussen goed en kwaad. Dit heeft alles te maken met de (opgedrongen) ideeën over God en de Duivel. In het Engels zien we heel duidelijk dat beide ideeën gaan over goed en kwaad:

(D)EVIL – GO(O)D

De Devil is gewoon de personificatie van evil, wat letterlijk en figuurlijk het omgekeerde is van live. De duivel is niet anders dan een omdraaiing van een halve waarheid. En God (of good) is dus gewoon het hele verhaal. That’s all!

Iedereen die zichzelf christen, moslim, jood, hindoe of boeddhist noemt, die kiest daarmee (vrijwillig) voor slavernij door een geloofsysteem wat per definitie niet het gehele verhaal vertelt. In het gehele verhaal is het goede (God) één met het kwade (de Duivel).

Religies praten over de strijd tussen het goede (het Licht) en het kwade (de Duisternis). Wie strijdt, die kiest altijd voor een halve waarheid. Iedere (goedgelovige) christen, moslim, jood, hindoe of boeddhist gelooft daarmee in een halve waarheid en verafgoodt dus de Duivel. Iedere (geïnstitutionaliseerde) religie is per definitie satanistisch.

halve waarheden hele waarheden
schepping in 7 dagen 7 dagen + 6 nachten (=13)
onze Vader (in de Hemel) onze Moeder & onze Vader
Vader, Zoon, Heilige Geest

Vader, Moeder, Kind

Heilig (Holy) geheel (wholy)
Licht bestrijdt Duisternis Liefde (versmelting van uitersten)
beloning & bestraffing oorzaak & gevolg
in het hiernamaals tijdens ieder leven
gelovigen & zondaars bewustzijnsniveaus (9)
Dag des Oordeels (extern) zelf oogsten (intern)

Onze Vader..

De -vaak verstopte- essentie van alle religies in de wereld: 'Verbind je via het hart tot de Eenheid'..! En laat Liefde de 'verschillen' versmelten..

De Bijbel staat bol met halve waarheden, evenals alle andere zogenaamde Heilige geschriften als de Koran en de Torah. Niet alleen zijn de duistere Nachten geschrapt uit het scheppingsverhaal. Ook zijn alle verwijzingen naar de fundamentele gelijkwaardigheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke systematisch verwijderd.

Velen kennen het gebed genaamd ‘het Onze Vader’. Maar er is eenzelfde gebed genaamd ‘het Onze Moeder’. En Onze Vader is ook niet God, noch is de Schepper gelijk aan God. God is de fundamentele Eénheid van alles. Het woord wat ons het beste laat zien hoe uitersten samen één kunnen zijn is Liefde, want Liefde laat tegenstellingen versmelten.

De gehele waarheid laat ons telkens het geheel zien: de fundamentele Eénheid (vol van Liefde). In het Engels is hier het ‘misverstand’ over heilig (Holy) ook goed duidelijk te maken, want dit dient wholy (geheel) te zijn. Evenzo is een black hole geen gat, maar een geheel (black whole). Niets is heilig (holy), en alles is een geheel van Eén! Het is dus geen hole in one, maar een whole of one!

De Duivel en de Illuminatie
De Duivel wordt gesymboliseerd via het pentagram – een ster met vijf punten. Meestal wordt dit symbool met de punt naar beneden getekend, zodat de twee bovenste punten de hoorntjes van deze plaaggeest kunnen voorstellen. De verborgen machthebbers beschouwen de Duivel openlijk als hun God. Deze afgod kent vele namen (minstens evenveel als God), zoals Lucifer, Baphomet, Beëlzebub of Satan.

De top van de machtspiramide noemt zichzelf de Illuminati, en hebben zichzelf in 1776 officieel opgericht (in Duitsland). In zowel lucifer als illuminati zien we verwijzingen naar het Licht, maar de goede verstaander begrijpt dat dit het ‘licht’ is zoals we deze kennen in oplichting. Dit ‘licht’ is niets anders dan omgedraaide duisternis.

Laura en George in een geruststellend gebaar. 'De nieuwe president is daar.'

De duistere machthebbers maken openlijk aan elkaar duidelijk dat ze satanist zijn door het handgebaar waarbij alleen de ringvinger en de middelvinger gebogen worden. (zie de foto hiernaast van George en Laura Bush!) De wijsvinger en de pink wijzen vervolgens naar beneden. Dit gebaar moet de geitachtige kop van Baphomet voorstellen.

God is een pentagram met een omringende cirkel. De energetische essentie van dit symbool toont ons hoe energieën (onophoudelijk) samenspelen en hoe we hier gebruik van kunnen maken om vrije energie op te wekken.

De pentagramlijnen zijn mannelijk, en vijf de omsluitende cirkeldelen vrouwelijk. God is dus mannelijk èn vrouwelijk, leven èn dood, goed èn kwaad.

Nederland heeft openlijk ‘nee’ gezegd tegen de Europese grondwet. Velen weten niet dat deze grondwet alsnog via het Verdrag van Lissabon tot stand is gebracht. Onze vlag is dus niet het rood-wit-blauw, maar de vlag die we op onze nummerborden zien.

De vlag van de Verenigde Staten van Europa kent 12 pentagrammen (zonder de Goddelijke cirkel). Deze vlag toont dus openlijk onze aanbidding van de Duivel.

In de vlag van de Verenigde Staten van (Noord-) Amerika zien we 50 pentagrammen, en in de rode en witte strepen zien we heel duidelijk de 7 Dagen en 6 Nachten van een scheppingsoctaaf afgebeeld.

De grappenmakers die gezamenlijk de besturing van het planetaire ego op zich hebben genomen, weten ‘duvelsgoed’ waar ze mee bezig zijn, al honderden jaren lang.

Ze zijn onmiskenbare meesters in planning en uitvoering omdat ze weten hoe alles werkt, wat ze vervolgens zo goed als mogelijk verborgen proberen te houden voor de benodigde toeschouwers voor hun ego-spel.

Blijven wij kijken naar hun spel, of gaan we gewoon lekker ons eigen spel spelen?

De Annunaki leverden de eerste schok (in het vierde scheppingsoctaaf). In de totale schepping zien we dat er nog een schok is, namelijk in het negende scheppingsoctaaf. Deze schok zal plaatsvinden in 2011.

En wat ons dan te wachten staat wordt beschreven in het boek ‘Liefde voor Wijsheid’, dat gratis digitaal beschikbaar wordt gesteld via de website Pateo.nl. (klik HIER)

160 Reacties op Niveaus…

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • HyperAlert

  Kritische Kritisch Zoals ik het het tot nu toe begrepen heb zijn die geslepen hoofdletter kapitalen juridische obstructieve KonstruKties waarmee levende wezens met een ziel gereduceerd worden tot objecten die verhandeld worden op de beurs. Bijna elke van ons tuint er in als een nieuw geboren mens door gewoontegedrag wordt aangegeven bij het gemeentehuis.

  Bij deze een heldere timmerman uit Engeland aan het woord over dit belangrijke onderwerp:

  “John Harris gives us his perspective on what’s going on. He describes how we are economic slaves to a debt dependant system, notably achieved through the deception of the birth certificate and the creation of a legal fiction known as your ‘PERSON’.”

  John Harris – It’s an illusion Part 1/5
  http://www.youtube.com/watch?v=V0IM7Hobd_k

  44
  • kritisch

   @HyperAlert, het wordt steeds gekker en er zijn dingen that i dont “WanttoKnow”. Wanneer je zelfs je kind niet meer kunt aangeven……….. Overigens is dat onmogelijk want dan bestaat je kind domweg niet en kan zelfs niet naar school. Wat heb je aan deze informatie? Laten we maar gewoon meebewegen waar het kan en toch vooral ook niet vergeten te genieten van het leven. De goede dingen die nu op ons pad komen. Daarnaast wel open ogen maar je niet verliezen in alles wat je kunt lezen en zien op Internet. Dat is in ieder geval mijn motto de komende tijd.

   44.1
 • Tja zo af en toe moet je je hersenkronkels de vrije loop laten, en dat heb ik ook gedaan , om Guido zijn geloofwaardigheid te testen heb ik me op zijn site voor gedaan als meerdere personen, hij slikte alles voor zoete koek een wijde er zelfs een artikel aan. ja Guido je leest het Goed ++++++ is ook Gait !

  Guido ik zag dat je de mogelijkheid om reacties te plaatsen bij het artikel http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/nano-deeltjes-gebruikt-in-ongeteste-h1n1-vaccinaties/ hebt uitgezet en dat je mijn stukje ( de reacties van plus ) eruit hebt gehaald en dat is toch jammer ik had er zo mijn best op gedaan, ik heb op mijn blog een update geplaatst zodat iedereen kan lezen hoe het werkelijk zit en waar ik uit de doeken doe dat ik dus ook plus ben

  Groetjes Gait !

  43
  • @ Gait

   Is Gait ook Reptielo? dr manhattan? kryptochielus? droppie? Paul? guido zelve? martijn? burke? janee?
   of het persoon die niet uit een oerbron komt maar van achter een gordijn ?

   43.1
  • @ Paul
   nope ik was wel +++++ ilse gerwin en nog een paar toevallige passanten allemaal met een afwijkend ip adres bewerkstelligt via het tor netwerk.

   Groet Gait

   43.2
  • reptielo

   Gait,ik ben allang het spoor bijster wie wie is.
   Paul spreekt onder zijn eigen naam minstens twee talen en zelfs jouw eigen Guido spreekt onder zijn eigen naam diverse talen.
   Laatst had Guido het briljante idee om alle reacties op reacties maar weg te doen. Ik heb er geen energie meer in gestoken om te controleren of mijn bijdragen, waar soms heel veel tijd in is gaan zitten echt weg waren, of dat de rangschikking alleen was veranderd.
   Ik vrees het eerste.
   Zo langzamerhand bekruipt mij het bange vermoeden dat ons aller speeltuintje hoofdzakelijk het speeltuintje van Guido himselve is.
   Dat is natuurlijk zijn goed recht als eigenaar van de site, en ik heb me bij vlagen uitstekend vermaakt, alleen heeft het toch een vreemde bijsmaak.

   Als je het niet leuk meer vind in deze speeltuin moet je gewoon inpakken en wegwezen.

   43.3
  • mee eens reptielo , ik begin de speeltuin hier steeds leuker te vinden trouwens

   Namasté

   43.4
  • Guido

   Heel langzaam, maar hééééél zeker, maakt Gaitieboy zijn verblijf hier onherbergzaam!
   De ‘delete’-knop zit onder mijn muis.. Gait, de vraag blijft: “Wat DOE je hier in godsnaam”. Je HOEFT hier niet te komen..! Dus blijft weer de vraag: “Wat beZIELt jou!!!”..

   (Let op: het antwoord begint met: ‘Ach Guido”.. of “Ach Guidje”..)
   En alleen maar omdat ik niet terugbelde van de week… hahhaaha… 🙄

   43.5
  • Tja Guido,
   ik vind het reuze interessant om de artikelen hier te lezen ! ik wil namelijk weten snapje I want to know !! maar dat houd niet in dat ik alles als zoete koek slik, Guido ik zoek graag zaken uit en weeg dan af aan de hand van feiten wat schijnbaar de meest waarschijnlijke verklaring is .

   43.6
  • Guido

   Die bijzondere eigenschap heb je met presidenten en andere eigenheimers gemeen! Waar is je ‘Intuitive Mind’? (Einde discussie voor mij)

   43.7
  • tja Guido,
   ik vind het bijzonder dat je een discusie beëindigt met een vraag.
   mijn gevoel geeft vaak al het antwoord of iets klopt of dat iets onzin is maar ja dat moet je dus uitzoeken en bewijzen of weer legen met feiten.

   wat jij waarschijnlijke bedoeld met Intuitive Mind is “Your Intuitive Mind is your entire energy field which is separate from but connected to everything that is. Your energy field begins with your aura and contains your chakras, meridians and your soul’s connections to the earth and your source of higher wisdom and knowingness.”

   daar heb ik gelukig geen last van aura’s en dergelijke.

   Vriendelijke Groet
   Gait

   43.8
  • @ reptielo

   Helaas ik ben mij zelf 100% en als je daar aan twijfelt, mag je het na vragen aan Gait en Guido en nog wat andere figuren.

   En ik spreek meer dan 2 talen als het moet.

   43.9
  • @ reptielo
   Paul is inderdaad 100 % echt ik heb regelmatig met hem gechat op de wtk klepbox zou je ook eens moeten doen bere gezellig ondanks de verschillende achter gronden. het bijzondere is dat men elkaar respecteert.

   43.10
  • reptielo

   @Gait
   “Paul is inderdaad 100 % echt ik heb regelmatig met hem gechat op de wtk klepbox”
   Ik val van de ene in de andere verbazing hier.
   Blijken de dames en heren die voor het scherm de grootst mogelijke heibel maken, erachter samen dolle pret te hebben.

   Ik zag dat mijn reactie op Abranna http://www.wanttoknow.nl/overige/nieuwe-432-hertz-cd-van-jendayi/#comment-35068 ook spoorloos verdwenen is, waarschijnlijk gisteren.

   Ik zou zo zeggen speel en droom fijn verder iedereen in 0% echtheid.

   Guido, werk aan de winkel: Skippen deze reactie. Ik zou de anderen van reptielo en co die hier nog staan ook maar even goed nakijken.

   43.11
  • @ reptielo

   Weet je het is durven elkaar te leren erkennen, op straat of in de supermarkt kan je ook als vreemden heel aardig overweg zonder een slag of stoot.

   Als je een spel wilt spelen dan moet je toch van goede huizen komen en aan de echte Massive Multigameplayers on-line over laten die wereldwijd aan elkaar gewaagd zijn.

   Je mag elkaar dan wel in de pixelbrij plat fraggen maar in het echt ben je de beste vrienden van elkaar, al lijkt dat voor ongetrainde internet bezoekers en of andere kraftsmannen een te makkelijk feestneus maskarade bal om het spelletje mee te spelen.

   *** GAME OVER ***

   > INSERT COIN <

   43.12
 • kritisch

  @Reptielo, ik heb het honopopo gebeuren gelezen en dacht, ik breng het eens in praktijk:-)

  @Johan, nog even over de hoofdletters, zo staat het inderdaad aangegeven op de pinpas en de pas van de ziektekostenverzekeraar…….. trek je nu de link door naar “zij die het teken van het beest niet dragen, kunnen niet meer kopen of verkopen?

  42
 • Beste allemaal,

  De rede die ik gistermiddag heb uitgesproken op de plaats waar Pim Fortuyn precies 8 jaar geleden werd vermoord is hier te lezen:

  http://www.pateo.nl/20100506_rede.htm

  Hierin wijs ik richting de Bilderberggroep van o.a. mw. Von Amsberg.

  Een dag eerder zond BNN deze documentaire uit:

  http://www.bnn.nl/page/tv/moordcomplot%20pim%20fortuyn

  Daarin komt heel nadrukkelijk de rol van Mat Herben naar voren, vrijmetselaar en Bilderberger. Dit is volgens mij voor het eerst dat een publieke omroep echt op onderzoek is uitgegaan en het vervolgens ook heeft uitgezonden. Is dit een klein begin van de ommekeer, waarbij we alle adders, verscholen in het gras, zullen onthullen?

  41
  • Herben klaagt BNN aan

   http://www.telegraaf.nl/binnenland/6673919/__Herben_klaagt_BNN_aan__.html?p=33,2

   De balletjes gaan weer rollen, laten we hopen nu eens de andere kant op.

   41.1
  • kritisch

   @Johan, natuurlijk mag niemand vermoord worden vanwege een andere visie maar eerlijk gezegd was Pim Fortuin ook niet zo humaan in zijn uitspraken wat betreft onze medemens in moeilijkheden (denk aan de vluchtelingen) Daardoor vind ik het lastig dat jij zijn visie en mening lijkt te verdedigen en gebruikt om iets anders neer te zetten.

   41.2
  • trijntjewinkel

   Zojuist heb ik je rede gelezen die je hebt uitgesproken op 6 mei 2010. Ook de toegift heb je gelezen.

   Ik ben diep geschokt en maak me ernstig zorgen.

   Heb je weleens overwogen om een psychiater te bezoeken?

   41.3
  • reptielo

   Ja kritisch, fijn dat je alles voor ons weer eens in het juiste perspectief zet.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/niveaus/#comment-34860
   😈

   41.4
  • kritisch

   @Reptielo, graag gedaan. Hoop dat jij er ook echt iets aan hebt.

   41.5
  • reptielo

   Goed opgelet kritisch, je begint het spel te leren.
   🙄

   41.6
  • kritisch

   @Johan, nog een vraag betreffende je rede en aanvullende info…. Mijn moeder is geboren in een adelijke lijn, het zogenaamde “blauwe bloed” Maakt mij dat nu ook een halve reptiel? Of is het dusdanig verdunt dat hier geen sprake meer van is? Het voert namelijk terug naar de Franse revolutie, waarna 2 (adelijke) zusters zijn gevlucht naar Nederland en hier nakomelingen hebben gekregen…….. Als het namelijk zo werkt zijn er vele, vele halfreptielen zonder dit te weten. @Reptielo, dan zijn wij misschien wel familie haha

   41.7
  • Voor alle duidelijkheid: ik ben het niet eens met de (gehele) inhoud van het gedachtengoed van Pim. Ik waardeer zijn openhartigheid en daadkracht. En ik wil dat de echte verantwoordelijken voor dit moordcomplot zichtbaar gemaakt worden en dat ze krijgen wat we als samenleving daar voor een beloning aan willen hangen.

   In gellof niet in die bloedlijnen. Uiteindelijk komen we allemaal van 1 oermoeder. Het is allemaal een bewustzijnsverhaal. Het reptielenbewustzijn zit in ieder van ons, maar ook vele hogere niveaus. De keus is aan een ieder van ons.

   41.8
  • kritisch

   @Johan, toch verwijs je naar de bloedlijn en vanwege die bloedlijn betrek je het Koningshuis. Wat is dan het verschil tussen blauw bloed en blauw bloed (koud bloed in jouw optiek)? Ik ben niet tevreden met je antwoord omdat ik toch echt gelezen heb dat jij daar met name een oordeel over hebt. Wat zou mij beter maken dan het andere blauwe bloed? De keuze? Maar als er een biologisch verschil is, die zich zetelt in de hersenstam, wat kan ik daar dan zelf aan doen? Het is net als Schizofrenie, mensen willen het niet maar hebben nu eenmaal een verstoring in de chemie van stofjes die dat veroorzaken. Er is dan geen keuze!

   41.9
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.