Advertentie

Bewezen: complotdenkers hebben gelijk!


De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. George Bush sr. werd directeur van 's werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Hij werd machtiger dan de president, die wél verantwoording moet afleggen aan zijn volk. De CIA doet zg. alles in het belang van het land, maar vooral 'geheim'. George Bush zou later een stapje hoger stijgen, zijn CIA-macht niet meer verliezend..! Drugs waren en zijn de financiële levensader van de CIA..!
De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. We spreken over het jaar 1976; George Bush sr. werd directeur van ’s werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Machtiger dan de president, die wél verantwoording dient af te leggen aan zijn volk. De CIA doet alles ‘in het belang van het land’, maar doet dat vooral ‘geheim’. George Bush de latere president, zou deze ‘CIA-macht’ nooit meer verliezen..! Drugs waren o.a. zijn financiële levensader en die van de CIA..! Deze man was en is, het levende bewijs van de ‘complottheorie’..! Of zoals dat dan heet: ‘IN YOUR FACE’…!

x

“It is already possible to know, beyond a reasonable doubt, one very important thing:
the destruction of the World Trade Center was an inside job,
orchestrated by terrorists within our own government.”

 (vert.)

“Het is al mogelijk te weten, dat de vernietiging van het World Trade Center,

zonder enige gegronde twijfel, het werk van binnen-uit was,

georchestreerd door terroristen binnen onze eigen overheid.”

x
Professor Dr. David R. Griffin

x

x

* * *

x

Wetenschappelijk bewijs: complotdenkers hebben gelijk!

x
2013 © WantToKnow.nl/.be – vertaling en publicatie

origineel: Veterans Today – Dr. Kevin Barrett HIER

x

Recente studies van psychologen en sociologen in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, suggereren dat, in tegenstelling tot de algemeen aanvaarde media-stereotypen, de media/sites die gelabeld zijn als publicatiebron van ‘samenzweringstheorieën’, veel gezonder zijn dan dié media die de officiële versie aanhangen van discutabele gebeurtenissen..!

Professor Dr. David Griffin heeft zich vastgebeten om zijn vaderlandslievende rol te vervullen door de Waarheid boven tafel te brengen rondom 9/11.
Eén van de meest erudiete 9/11-onderzoekers, emeritus-hoogleraar Prof. Dr. David Griffin. Hij is een man die zich volledig heeft vastgebeten in het onthullen van de waarheid rondom de 9/11-aanslagen. Hij wenst zijn vaderlandslievende rol te vervullen door deze waarheid boven tafel te brengen. Volgens hem, en vele vele anderen, blijkt dat nu, zéér waarschijnlijk, een complot ALS DE WAARHEID wordt gezien. DIENT te worden gezien..!

De meest recente studie in dit verband, werd op 8 juli jl. gepubliceerd door psychologen dr. Michael Wood en dr. Karen Douglas van de Universiteit van Kent (UK). Hun studie was getiteld: ‘Wat is er met WTC-gebouw no. 7? Een sociaal-psychologische studie van een online-discussie over 9/11-samenzweringstheorieën.’ Een studie die dus de commentaren van ‘aanhangers van complottheorieën’ vergeleek met de conventionele commentaren van anti-samenzweringstheorieën op nieuws-websites.

Het ging daarbij om een ‘neutrale kijk’ op het gegeven dat ‘WTC-building no. 7’ ná de aanslagen van 9/11, het onderwerp is geworden van veel theorieën die de officiële versie van de gebeurtenissen tegenspreken. Sterker nog, het instorten van dit WTC-gebouw wordt niet eens genoemd in het officiële rapport van de onderzoekscommissie rondom 9/11.

De auteurs van het artikel waren verrast dat ze ontdekten, dat het meer verantwoord is sommige commentaren op die nieuwssites te labelen als ‘afkomstig van samenzweringstheoretici’, dan dat ze werkelijk van de behoudende mensen afkomstig zouden zijn.. De omgekeerde wereld dus..! Een citaat uit dit artikel: “Van de 2174 verzamelde commentaren, werden er 1459 gebrandmerkt als komende van samenzweringstheoretici, en maar 715 als ‘conventioneel commentaar.”

Met andere woorden, onder de mensen die commentaar geven op nieuwsartikelen, blijken mensen die de verklaringen van overheden rondom gebeurtenissen als de 9/11-aanslagen en de moord op JFK niet geloven, de mensen die deze verklaringen wél geloven, met 2 tegen 1 te vertegenwoordigen. Dat betekent dat de commentaren die beweren dat er sprake is van een samenzwering de conventionele verklaringen zijn gaan vormen, terwijl de anti-samenzweringstheoretici teruggebracht zijn, tot een kleine, onder vuur liggende minderheid.

Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiete site AE911 (klik op illustratie voor link)
Architect Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiete site ‘AE911’ Hij vraagt steun van vakmensen, architecten en ingenieurs, om de waarheid rondom 9/11 aan het licht te brengen. 1400 van hen doen al mee..! Zij bevestigen het: de officiële versie blijkt een complot. Zij vervangen vervolgens het ‘complot’ voor de WAARHEID. 1400 Vakmensen die de onwaarheid aan het licht brengen. (klik op illustratie naar artikel hier op de site)

Wellicht ook omdat de grote meerderheid waarvan men denkt dat het die grote meerderheid vertegenwoordigt, dat al lang niet meer doet.. En daarbij laten de anti-samenzweringstheoretici zich vaak boos en vijandig uit. Of zoals het onderzoek het verwoordt: “Het onderzoek… toonde aan, dat mensen die de officiële versie van 9/11 aanhangen, in het algemeen agressiever waren, als het ging om het overtuigen van hun ‘rivalen’”.

Daarbij kwam ook nog eens, dat bleek dat de anti-samenzweringstheoretici, niet alleen vijandiger waren, maar ook nog eens fanatiek gehecht bleken aan hun éigen samenzweringstheorieën.. Volgens hen was bijvoorbeeld hun theorie over de vliegtuigkapers van 9/11, onmiskenbaar wáár.. De theorie dat 19 Arabieren, waarvan geen enkele een groot verkeersvliegtuigbrevet bleek te hebben, zonder enige ervaring en aantoonbare kennis, de misdaad van de eeuw begingen, onder leiding van een man die nierdialyse nodig had en in een grot in Afghanistan leefde.

Grappig is ook dat aan de andere kant de zogenaamde samenzweringstheoreticit, over het algemeen geen theorie bleken te hebben, die volledig verklaarde waarom de gebeurtenissen rondom 9/11 dan wél plaatsgevonden zouden hebben. “Voor mensen die geloven dat de 9/11-aanslagen het werk waren van een overheidssamenzwering, bleek dat het niet ging om het promoten van één specifieke theorie, maar dat het hen gaat om het debunken van de officiële versie van de gebeurtenissen.”  

conspiracy is realityIn het kort komt het erop neer, dat deze nieuwe studie van Wood en Douglas suggereert, dat het juist het negatieve stereotype is van de aanhangers van samenzweringstheorieën is, dat van toepassing is op de ONTKENNERS van de samenzweringstheorieën, dus zij die de officiële versie aanhangen. Deze conventionele denkers blijken fanatieke en vijandige personen te zijn, die getrouwd lijken te zijn, met hun eigen gedraaide theorieën. Het zijn dus niet de mensen die de officiële versie van 9/11 betwisten, die zo stereotype zijn voor ‘samenzweringstheoretici’, maar degenen die de officiële versie verdedigen. Met hand en tand..

Complotten in historische contexten!
Aanvullend bleek de studie aan te tonen, dat de aanhangers van de zogenaamde ‘samenzweringstheorieën’, vaak zaken in een historische context plaatsen, zoals de aanslag op JFK in verband brengen met de aanslagen van 9/11. Zij doen dat véél meer dan de personen die je als anti-samenzweringstheoretici kunt classificeren.. Daarnaast blijkt uit het onderzoek het logische gegeven bevestigd te worden, dat mensen die samenzweringstheorieën aanhangen, niet als zodanig willen worden genoemd.

conspiracy theory in AmericaBeide vindingen werden uitvergroot in een nieuw boek dat getiteld is ‘Conspiracy Theory in America’, geschreven door de politiek-wetenschapper Lance deHaven-Smith, een boek dat werd uitgegeven eerder dit jaar door de ‘University of Texas Press’. Professor deHaven-Smith left uit waarom mensen die deze gebeurtenissen hebben bestudeerd, niet als ‘samenzweringstheoretici’ willen worden gebrandmerkt.

Deze term is in de wereld gebracht en gepromoot door een smaadcampagne door de CIA in de tijd ná de moord op JFK. Mensen die meenden dat deze moord in een grotere samenzweringsverband diende te worden gezien, dienden volgens de CIA belachelijk gemaakt te worden. Of zoals de schrijver het verwoordt: “Het blijkt dat de CIA-campagne om de term ‘samenzweringstheorie’ te promoten, en de mensen die hierin hun geloof hadden, af te schilderen als ridicule en vijandige ‘samenzweringstheoretici’, helaas één van de meest succesvolle propaganda-initiatieven aller tijden is.”

Met andere woorden: mensen die de term ‘samenzweringstheorie’ en ‘samenzweringstheoretici’ gebruiken, als een belediging, doen dit, als het resultaat van een uiterst goed-gedocumenteerde, nooit-ontkende en historisch-ware samenzwering van de CIA, om de aanslag op John F. Kennedy te overdekken. Die campagne was overigens helemaal illegaal, en de CIA-officieren die hierbij betrokken waren, criminelen; de CIA is namelijk volledig onbevoegd zich met binnenlandse activiteiten bezig te houden, maar breekt bijna routinematig de wet, om binnenlandse operaties uit te voeren. Operaties die variëren van propaganda tot het (laten) uitvoeren van aanslagen.

Robert én John Kennedy waren de laatste staatslieden die weerstand boden tegen de krachten die reeds volop werkzaam waren in en achter de Amerikaanse regering
Robert én John Kennedy waren de laatste staatslieden die weerstand boden aan de krachten die reeds volop werkzaam waren in en achter de Amerikaanse regering. Of deze omschrijving een ‘samenzweringstheorie’ is, dát mag je zelf uitmaken..! Wat zéker is, is dat beide mannen de oorlog in Vietnam wilden beëindigen en dat er grote krachten in het spel waren, die deze oorlog per se wilden laten vóórtduren.

DeHaven-Smith legt ook uit, waarom mensen die de officiële lezingen van bijvoorbeeld hoogverraad, in twijfel trekken, zo graag het een en ander in historische context willen plaatsen. Het blijkt namelijk dat een groot aantal claims van samenzweringen, WAAR blijkt te zijn, en dat er klaarblijkelijk verbanden tevoorschijn komen, tussen veel onopgeloste ‘aanslagen tegen de democratie’..!
Eén van die voor-de-hand-liggend verband, is dat van de moorden op zowel JFK als RFK, (Robert Kennedy, de broer van JFK.), waarbij beide moorden de weg baanden voor het aantreden van presidenten die WEL de oorlog in Vietnam wilden laten voortduren!

Volgens dr. DeHaven-Smith, dienen we bij de aanslagen op de broers Kennedy, altijd in het meervoud te spreken, inderdaad over de Kennedy-aanslagen. Omdat er sterke aanwijzingen zijn, dat beide aanslagen onderdeel lijken te zijn van ‘een grotere misdaad’.. Psycholoog dr. Laurie Manwell van de ‘University of Guelph’, dat het door de CIA-bedachte, en uiterst ‘gehaaide’ label ‘samenzweringstheorie’, ervoor zorgt onze ‘wel-denkendheid’ sterk wordt ondermijnd.

conspiracy_therory_weaponized_wordZe wijst erop, dat in een artikel, dat in 2010 in de ‘American Behavioral Scientist’ (‘ABS’) werd gepubliceerd, aangetoond wordt, dat mensen die anti-samenzweringstheorieën zijn, niet of nauwelijks in staat zijn, om helder te denken over zulke voor de hand liggende mogelijkheden als ‘valse-vlag-operaties’ en ‘aanslagen tegen de Staat’en de Democratie’, zoals dat eenvoudig bij 9/11 het geval geweest zou kunnen zijn.
En dat komt vooral omdat deze personen een bepaalde OVERTUIGING hebben, en geen ‘open mind’, zodat nieuwe informatie, die conflicterend is met hun overtuiging, niet in staat is op ‘realisme’ getoetst te worden, door deze personen. Met andere woorden: deze personen blokkeren zichzelf, juist door hún eigen overtuigingen. En niet door de ‘gepubliceerde twijfels’ van de samenzweringstheoretici.

In het tijdschrift ‘Science Daily’ voegt professor Steven Hoffman van de ‘University of Buffalo’ hieraan toe, dat ‘anti-samenzweringstheoretici’ de prooi zijn van sterke ‘bevestigings-afwijkingen’. Dat wil zeggen, dat het vooral déze mensen zijn, die de leugen in stand kunnen houden, doordat ze juist dié informatie zoeken, die hun mening bevestigen kan en irrationele mechanismen gebruiken (zoals het plakken van het label ‘samenzweringstheorie’ op allerlei zaken) om conflicterende informatie te hoeven beoordelen..!

Het wachten is op het ineenstorten van de officiële 9/11-versie, zodat deze plaats kan maken voor de waarheid.
Het wachten is op het ineenstorten van de officiële 9/11-versie, zodat deze plaats kan maken voor de waarheid. Als er één complottheorie is, dan is het wel de ‘waarheid’ uit dit rapport..!

Dit extreem irrationeel gedrag, van hen die ‘samenzweringstheorieën’ aanvallen, is klip en klaar aangetoond door communicatie-experts, zoals de professoren Ginna Husting and Martin Orr van ‘Boise State University’. Uit een peer-review-onderzoek uit 2007, dat de titel ‘Dangerous Machinery: ‘Conspiracy Theorist’ as a Transpersonal Strategy of Exclusion,’ (‘Gevaarlijke machinerie: ‘samenzweringstheoretici’ als een transpersoonlijke strategie van uitslutiing’) meekreeg, concludeerden beide hoogleraren het volgende:

“Als ik jou een ‘samenzweringstheoreticus’ noem, doet het er vervolgens weinig meer toe, of dat ik claim dat er feitelijk een samenzwering bestáát, óf dat ik simpelweg een onderwerp ter sprake heb gebracht, dat ik liever vermijd te bespreken… Door jou het label ‘samenzweringstheoreticus’ op te plakken, plaats ik jou heel strategisch buiten het veld, waar openbare discussies, het debat en conflicten-van-meningen plaatsvinden.”

Last, but not least
Maar gelukkig, dankzij het internet, worden mensen die de officiële versies van overheden en allerlei organisaties betwijfelen, niet langer uitgesloten van het publieke debat. Het lijkt erop dat de 44-jaar oude lastercampagne van de CIA is versleten. De campagne om het debat te doen verstommen, door te spreken over ‘de laster van samenzweringstheorieën’. In academische studies, evenals in nieuwsartikelen, blijken voorstanders van ‘samenzweringstheorieën’ steeds vaker te worden gerespecteerd, en vooral op een veel verstandiger manier te worden benaderd, dan de ‘anti-samenzwerings’-aanhangers. Deze mensen staan veel vaker te boek als mensen die ‘alles voor zoete koek lijken te slikken’…

Geen wonder dat mensen die tegen de ‘samenzweringstheorieën’ zijn, meer en meer gaan lijken op een stelletje vijandige, paranoïde getikten.. Of zijn het schaapjes, die elkaar náblaten om hun angsten niet in de ogen te hoeven zien, hun ‘veilige wereldje’ niet te hoeven veranderen..?

x

* * *

x

conspiracy humor

x

x

loesje_waarheid

86 gedachten over “Bewezen: complotdenkers hebben gelijk!

 1. Dr. Kevin Barrett? Wij van WC Eend. Ik geen geen complotdenker die zo agressief uit de hoek komt en onderzoeken steevast uit hun context citeert. Vraag maar aan zijn zoon die van de waaromstuit anti-complotter is geworden. Er staat ook nog een filmpje op YouTube waar zijn hele voormalige universiteit hem wegjoelt.

  1. En dan gaan wij meejoelen..? Wil je dat graag? Heb je inhoudelijk nog een verhaal te vertellen Jos over Kevin Barret? Op basis van argumenten bijvoorbeeld.. Of zit het etiketje, jouw etiketje, té vast op het voorhoofd van deze man, om hem nog met een ‘open mind’ te ‘be-oordelen’..?
   Grappig ook je woorden.. “Dat ie anti-complotter is geworden”.. A picture tells a thousand words..

  2. If… A picture paints a thousand words (Bread) 😉

   én proficiat met de lustrum van WtK.

 2. Zo, nu horen jullie het ook eens van een ander…

  Eén ding is zeker: “complotdenkers” zijn creatieve denkers en je hoeft niet eens creatief te zijn dat bij sommige beweringen sprake is van projectie.
  Plak een ander je eigen tekortkomingen op en dan moet/behoort hij/zij bakzeil te halen in de discussie
  Trap iemand naar beneden en plaats jezelf op een hoger plan..en voel je superieur
  Heeft de andere partij gelijk dan noem je hem/haar populist en hou in de gaten:
  geld, macht en status maken je spastisch en vooringenomen in denken en voelen, zeker als het ten koste van anderen moet

  1. Complotdenkers hebben een open mind. Ik ga er bijv. vanuit, dat hier sprake is van 2 ‘Jossen’, en niet van 1 die zich in een ander jasje heeft gestoken, om een beetje te trollen. Kijk zo kun je overal wel wat achter zoeken.. 😉

 3. Ik ben op zoek naar Beta testers voor onze tv.healingsoundmovement.com website: http://tv.healingsoundmovement.com/index.php?svideo Hier komen de komende maand veel extra video’s en tv-interviews online (uiteindelijk meer dan 150).

  Alles weten over ‘Vaccinaties ‘? Op dit moment staan 2 gratis delen van ons eerste Tv-debat met Desiree Rover, Door Frankema en dr. Hans Moolenburgh online. De overige 4 delen kun je voor slechts 1 Euro bekijken (via je Paypal account).

  Voor meer informatie, zie: http://tv.healingsoundmovement.com/pages/about.html en FAQ: http://tv.healingsoundmovement.com/pages/faq.html Laat me weten of je vragen hebt, problemen bij kijken van de video’s of afrekenen via Paypal. Mail je ervaringen via: info@healingsoundmovement.com

  1. Weet je wat deze reclame-ruimte normaal kost John..?? Enne, kan het iets ‘on-topic-er’..??

  2. Excuses Guido, ik denk overigens dat het onderwerp vaccinatie (en ware immuniteit!) volgens sommige opvattingen wel onder deze rubriek zou kunnen behoren (maar dan wel de echte samenzwering natuurlijk…) en wilde mensen ook de mogelijkheid bieden om de eerste delen van deze vaccinatie tv-special die nu eindelijk online staat te kunnen zien, want daar is veel vraag naar geweest.

  3. @ Anna: Dat kan dus, want er zijn 2 delen volledig gratis te bekijken en er zal veel gratis materiaal beschikbaar komen.

   Maar ook al ben ik zelf ook voorstander van gratis cadeautjes (en woonruimte, boodschappen en ?), ook ik kon die voor mijn gezin niet vinden voor Sinterklaas, en ik neem aan weinig andere mensen met mij(ik heb het nu even niet over de mijn inziens veel belangrijke rol van knuffels en liefde).

   Kortom: iedereen kan kiezen voor het vele gratis materiaal straks en je kunt daarnaast ook nog ons vele en intensieve (en hopelijk mooie) werk waarderen door ons juist te steunen door ook de andere video’s te bekijken. Meer achtergrond hierover vind je hier:

   http://tv.healingsoundmovement.com/pages/faq.html

  4. John,
   Alles mooi en wel, dat snap ik wel.
   Crisistijd.
   Maar vind dat je niet oneigenlijk gebruik mag maken van Wtk.
   Je krijgt hier genoeg aandacht met al je reacties die verwijzen naar jouw site en boeken, ik vind dat al af en toe te ver gaan.
   Maar goed, vind ik…
   Als er betaald moet worden voor diensten dan moet dat maar blijken op jouw site zelf.

  5. Dag Anna, begrijpelijk, maar daar had ik het niet over. Verder schrijf ik hier ook regelmatig volledig gratis artikelen (al vanaf het begin van WTK over vaccinaties bijvoorbeeld, en het ging mij er juist om dat de mensen hier ook op de hoogte zouden zijn van het online komen van juist dit vaccinatie Tv-debat, omdat ik daar vragen over kreeg, that,s all. En ook daar kunnen mensen kiezen voor gratis mnateriaal en dit zal altijd zo blijven, ter info.

  6. Ik wil John niet kwijt én hou artikelen graag on-topic.. Tja, daar zit ik dan: ‘Caught in duality’.. Nee hoor John, let it be! Just ringin’ a bell.. 😉

 4. Ik hou niet zo zeer van Complotten maar eerder van Compotten…. De theorie van inmaken spreekt mij nog steeds het meeste aan. je moet wel over de kennis van indikken beschikken anders kom je nooit geloofswaardig over 😉

 5. GuidoJ, je trekt een aantal conclusies uit het onderzoek van Wood en Douglas, die niet stroken met hun artikel. Zo stel je dat: “onder de mensen die commentaar geven op nieuwsartikelen, blijken mensen die de verklaringen van overheden rondom gebeurtenissen als de 9/11-aanslagen en de moord op JFK niet geloven, de mensen die deze verklaringen wél geloven, met 2 tegen 1 te vertegenwoordigen.” Het onderzoek is echter niet gedaan onder commentaar op nieuwsberichten in het algemeen, maar commentaar op nieuwsberichten die iets met 11 september te maken hebben. Hier uit kun je hoogstens concluderen dat er samenzweringstheoretici meer commentaar geven op dergelijke berichten, niet dat het de mening van een meerderheid is. Sterker nog, op pagina 3 stellen Wood en Douglas zelf dat 9/11 samenzweringtheorieën een “vocal minority” zijn.

  Ook jouw conclusie dat: “de anti-samenzweringstheoretici zich vaak boos en vijandig uit [laten,]” wordt niet helemaal ondersteund door het onderzoek. Wood en Douglas hebben alleen naar commentaar gekeken met een “persuasive content” en alle commentaren die slechts bestonden uit beledigingen en vijandigheid buiten beschouwing gelaten. Het is niet bekend hoeveel daarvan van anti-samenzweringstheoretici zijn en hoeveel niet, dus ook de vijandigheid van anti-samenzweringstheoretici is niet bekend.

  1. Ik trek de conclusies niet, het is het artikel van Dr. Barret. I’m only the pianoplayer. Don’t like the music? Hit the Road Jack..

  2. Ach, ja, Guido de pianospeler. Serveert vooral deuntjes van een ander, maar laat na om na te trekken of het een en ander allemaal wel klopt. Dat lijkt me eerlijk gezegd toch wel de taak van een site met journalistieke pretenties.

  3. BNRT, het blijkt duidelijk uit het onderzoek. De mensen die niks van de complottheorieën willen weten, laten dit duidelijk en op agressieve manier weten. Waarmee ik bedoel dat ze nauwelijks mensen in hun waarde laten, of zoals dr. Ginna Gustin en dr. Martin Orr het in het artikel zo krachtig omschrijven:

   “Als ik jou een ‘samenzweringstheoreticus’ noem, doet het er vervolgens weinig meer toe, of dat ik claim dat er feitelijk een samenzwering bestáát, óf dat ik simpelweg een onderwerp ter sprake heb gebracht, dat ik liever vermijd te bespreken… Door jou het label ‘samenzweringstheoreticus’ op te plakken, plaats ik jou heel strategisch buiten het veld, waar openbare discussies, het debat en conflicten-van-meningen plaatsvinden.”

   En Jos, lucht je hart jongen. Wat klopt er niet en wat had er nagetrokken dienen te worden. Het klinkt wel heel ‘gereformeerd’ op deze manier: Niets ter discussie aanvoeren, inhoudelijk niets te berde brengen, maar wel de ‘opponent’ afvoeren..?

  4. Mijn excuses, ik had inderdaad moeten zeggen dat Barret verkeerde conclusies trok uit het onderzoek van Wood en Douglas. Maar ongeacht wie het geschreven heeft, de conclusies blijven verkeerd.

   Uit het onderzoek blijkt niet dat er meer samenzweringstheoretici zijn op nieuwssites in het algemeen. Aangezien dit geen onderzoek was naar de hoeveelheid mensen met bepaalde overtuigingen, kan je dit ook niet concluderen uit het onderzoek.

   Hetzelfde geldt voor de vermeende agressiviteit van anti-samenzweringstheoretici. Wood en Douglas hebben niet onderzocht wie aggressiever waren in het algemeen, maar alleen gekeken naar aggressiviteit in de commentaren die ze geselecteerd hebben voor hun onderzoek. Hieruit kan je dus niets concluderen in het algemeen.

  5. Dus wat je zegt: ‘de reacties zijn agressief, maar de mensen die deze uitten, waren dat niet persé..’…??

  6. Neen, ik zeg dat je uit een onderzoek naar een gedeelte van alle commentaren, waarbij commentaren die enkel aggressief waren buiten beschouwing werden gelaten, niet noodzakelijk een conclusie kan trekken over alle commentaren. Precies wat Wood en Duglas ook zeggen, op pagina 7 van hun onderzoek.

 6. De term complotdenken voelt voor mij niet lekker. Vaak voel je aan je water dat er iets niet klopt, noem het boerenverstand, noem het intuïtie. Complotten komen in alle vormen en maten en we hebben er allemaal in vele vormen mee te maken gehad. Op de basisschool, om het beste team samen te stellen, anderen uit te sluiten, geheime afspraakjes om uit de problemen te blijven…etc.
  Sommigen doen het op grotere schaal, ik wens ze veel plezier.
  Oh, what a tangled web we weave when we first practice to deceive

  1. Mensen die geheime agenda’s hebben zijn leugenaars en mensen die de waarheid willen weten zijn complot bedenkers die achter de leugens gaan lopen te vissen. Zijn er dan nog Geheime Agenda’s te bespeuren. wel NEE, die zijn er dus ook nooit geweest, wel bij de komplot bedenker die probeert de leugenaar en de goedwillende op het verkeerde been blijven te zetten. Want de waarheid ligt tenslotte altijd in het midden en er nooit buiten te slordig voor het oprapen…

  2. Paul en Coz’, voor mij was het een openbaring, in het artikel hierboven (Engels) te lezen, dat de term ‘Conspiracy’ door de CIA is bedacht en naar voren geschoven..

   Deze term is in de wereld gebracht en gepromoot door een smaadcampagne door de CIA in de tijd ná de moord op JFK. Mensen die meenden dat deze moord in een grotere samenzweringsverband diende te worden gezien, dienden volgens de CIA belachelijk gemaakt te worden. Of zoals de schrijver het verwoordt: “Het blijkt dat de CIA-campagne om de term ‘samenzweringstheorie’ te promoten, en de mensen die hierin hun geloof hadden, af te schilderen als ridicule en vijandige ‘samenzweringstheoretici’, helaas één van de meest succesvolle propaganda-initiatieven aller tijden is.”

 7. On Topic

  The Material Order Govern-Ments Only Point of View Ordering The Imprison-Ment of Humanity into Matter Being “Fooled Around The Objects of Objectivity”

  Designed and Incorporated By The Jesuit “Master Minds”

 8. Bovenop al die honderden dingen die gewoon niet kloppen in de officiële versie, is er nog iets dat de meesten over het hoofd hebben gezien:
  Alléén in Amerika zetten ze de maand voor de datum, dus 9/11 wordt alléén daar als 11 september uitgelegd. Als Bin Laden echt een aanslag had willen plegen op de dag die gekenmerkt wordt door het Amerikaanse alarmnummer, had hij het op 9 november gedaan.

  1. Naar mijn idee doen ze het in de VS en in Engelstalige gebieden precies andersom. Die datum-markering. En jij wilt dat we het dan weer andersom doen.. Ik word er duizelig van..! (12-06-2013) Kijk eens naar de datuminstelling op je digi-cameraatje, hoeveel opties je daar al hebt. Maar wtf maakt het eigenlijk uit.. 😉

  2. Doe ik expresso.. Misschien moet je beter je verhaal uitleggen dan.. Want ik denk dat je bedoelt: ‘IK VIND dat je antwoord nergens op slaat..’?

 9. Mooie site, en veel informatie, die zeer nuttig is. Alhoewel, er is wel iets waar ik toch iets van wil zeggen, en dat is het volgende. Als ik stukken zie, met heilige maagd Maria, dan wordt ik hier al een beetje naar van in mijn maag, vooral die vrouwen (want het lijken wel altijd vrouwen te zijn die een directe lijn met god hebben)die via een privelijn genaamd kanaal, allerlei informatie doorgeven aan de aarde. Een bewezen feit is, dat alles is vrijwel niet te toetsten, en meestal algemeen, en kun je zaken waar het om draait gewoon inschatten, zonder een ” kanaal ” te zijn. Hier vindt je vaak misleidingen.. enz.. van de bovenste plank. Als we Maria, nou gewoon laten rusten, in haar graf ergens in het midden oosten, dan schieten we al een heel eind op, en vooral met beide benen op de grond blijven. Want Maria, Paus en het hele RK wereldje er niet in betrekken, dan zitten we volgens mij op een behoorlijk goed en vooral recht pad.

  1. Was Maria RK dan…? Wellicht proberen je visie eens 180 graden te draaien..? Dan heeft de RK de naam van Maria enz bezoedeld, zódanig dat wij er al bijna niet meer normaal naar kunnen kijken, zonder te oordelen.. Of geloof je niet in complotten.. 😉 En ja, een ‘goed en recht’ pad kan ook heel saai zijn.. Daar liggen overigens ook stenen waar je over kunt struikelen!

 10. In pricipe zijn er twee of meer mensen nodig om een komplot tot stand te brengen, afspraken te maken, vaak in de geschiedenis beschuldigden de éérste komplot smeders, hun tegen standers van het komploteren tegen hen, de overheid wat in wezen een grote wildgroei van komplotten is, heeft hier een handje van.

  1. Ik maar denken dat Komplot met een k is in het Nederlands, nee het is het zuivere Franse woord Complot, hier voor mijn excuses.

  2. Fijn! Misschien eens verdiepen in de ‘Valse-vlag-operaties’..? Dat betekent dat de bedenker van het complot, doet alsof het complot (een ander complot natuurlijk..) door de vijand is bedacht. Maar dat is niet waar, het is door hemzelf bedacht, zodat hij ’ten strijde’ kan trekken. Onderwijl roepend dat hij de burgers gaat beschermen, die hij kort daarvoor nog uitmoordde, onder de vlag van de ‘vijand’.. Snappie..?
   En zo zit de vijand van het volk ineens in de regering..!! Zie:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/valse-vlag-operaties-als-overheden-eigen-burgers-aanvallen/

  3. Nou nou zeg haarscherpe uitleg, en je hebt er niet echt lang over gedaan om tot deze briljante uitleg te komen, malle meid zei je toch.

 11. De dag dat de het lijk uit de kast komt ofwel wanneer de meerderheid niet meer ‘gelooft’ in de officiële versie, is de dag dat de wereld opnieuw zal veranderen. “The day that will change the world”
  Dan zal de omvang van de leugen en manipulatie in volle kracht de machinaties van de wereldelite blootleggen.
  Pas dan zal de rode lijn van alles wat er mis is als een breekijzer werken om de beerputten te openen. Het begin van het einde van de werken van de afbrekende krachten!

  1. Ik zat laatst te denken.. Who the hell bepaald wat MIJN waarheid is.. Als ik die 9/11-aanwijzingen genoeg vindt om mijn waarheid/conclusies te trekken, dan heb ik toch geen officiële bevestiging ervan nodig..!!!

   Door daarop te wachten, doe je precies wat de ‘krachten achter de schermen’ willen..!! Je bekrachtigt hun strapatzen!!

   Als ik kijk naar mensen als Richard Gage en dr. David Griffin, dan is dat preciés wat zij doen. HUN waarheid vertellen.

  2. NOU Guido J, hier sta ik 100% achter, wat blijkt jij bent toch ook een mens, dat doet mij veel plezier.

 12. Beste Guido,

  De inhoud van het artikel vind ik interessant, dat staat buiten kijf.
  Waar ik me wel aan erger is je grammatica en taalgebruik. Sorry dat ik het zo bot zeg, maar je artikel rammelt van de taalfouten! Dat maakt het lezen ervan er niet gemakkelijker op.
  afgezien van deze opmerking, sta ik volledig achter de inhoud.

  Groetjes Zil

  1. Dus ik heb eindelijk een eindredacteur gevonden..?? Vertalen, opschrijven, lay-outen alleen is ook niet alles..

 13. Kanker-industrie complotten? Nee toch!?

  Erger dan andere goedkopere (niet effectieve en potentieel levensgevaarlijke?) ‘anti-kanker’ farmacijnen tegen te gaan, is natuurlijk bewezen effectieve natuurlijke oplossingen als bijvoorbeeld Vitamine B17 (Laetrile) of biofysische methoden systematisch te onthouden, terwijl de ‘cure for cancer’ er al lang is, nietwaar?
  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/10/nederlandse-farmaceuten-saboteerden-introductie-kankermedicijn/

  1. Heb ik ook al iets over gezegd, maar blijkbaar is het oke om foute informatie te verspreiden als je zelf het artikel niet hebt geschreven…

   (En dan nog het lef hebben om mensen uit te maken voor “schaapjes, die elkaar náblaten”.)

  2. Die was toch ingestort na een burnout? De finaciële administratie bleek een puinhoop.

  3. Office rule nr1 : zet nooit meerdere allochtonen in 1 kantoor! Als ze weer zo’n rare exotische feestdag hebben gehad bestaat er de volgende dag explosiegevaar vanwege orale en anale uitlaatgassen. Nou, we zijn er uit hoor, building 7 was een bedrijfsongeval. http://vimeo.com/7014548

  4. Cozmic en Monika: hebben jullie ondertussen ook al eens echt gelezen wat er in die publicatie staat? En dat vergeleken met wat er in het artikel van Kevin Barrett/Guido staat?

  5. @BNRT goed om te horen dat er meer kritische lezers zijn.

   Het is een schande dat zo’n interessant onderzoek word misbruikt om eigen onzin te promoten, dit is geen aanval op wanttoknow overigens maar voordat je iets klakkeloos overneemt van een andere site is het misschien handig om eerst zelf wat onderzoek te doen, helaas gebeurt dit veel te vaak en is het geen wonder dat veel mensen een vertekend beeld hebben van de wetenschap.

  6. OHHHH, JIJ BENT OOK ÉÉN VAN DIE WIP-ers..!!

   OF: hoe o.a. David Griffin, Richard Cage, Jeffrey Tucker en Bill Hicks idioot worden verklaard.

   Het blijkt ook dat een deel van de vermeende terroristen van de 9/11-aanslagen nog leven. En dat zelf ook hebben gemeld, bij de Amerikaanse overheid, bij kranten en dergelijke.
   Ze worden niet geloofd.. Zélfs als je zegt dat je leeft, wordt de officiële leugen geloofd, dat je dood bent; bij de aanslag(en) omgekomen.. Van wetenschap naar schetenwap.. Een heel kleine stap.
   http://topinfopost.com/2013/05/06/911-fbis-blunder-the-hijackers-were-alive-and-well

   Waar het heel simpel over gaat is het FEIT dat de CIA de term ‘complottheorie’ heeft geïntroduceerd, om mensen van een streepjescode te voorzien, een etiket op het voorhoofd te plakken, zodat iedereen kan zien, dat WAT DEZE PERSOON OOK ZEGT, het een bedenksel is.

   Maar het wordt tijd, zo blijkt keihard uit de onderliggende FEITEN uit het artikel, dat de ‘waarheid-in-pachthebbers’ (“Ohhh, ik hoor het al; jij bent ook een van die WIP-er?”) eens tegen het licht worden gehouden. Dat zij vertellen waarom de gelogen waarheid WEL DEUGT.. Moet ik mijn waarheid bewijzen, omdat zij vinden dat het onjuist is.. Of dienen zij aan te tonen dat hun waarheid juist is..?? (Zomaar een vraagje tussendoor)

   Hierbij verklaar ik ‘Whistleblower’ en ‘BRNT’ tot WIP-ers.

   Want is het hier niet de taak van Whistleblower om toe te lichten waarom het onderzoek ‘zo interessant is’..? Dát lijkt me wel interessant.. 🙄 Het enige dat meneer pleegt te doen, is afkraken en zwijgen. Zoals het de ware schetenwapper betaamt. Evenals BNRT, AMC hoezee?

  7. Ten eerste heb ik nooit gezegd dat ik de waarheid in pacht heb. Ik heb alleen proberen aan te tonen dat sommige dingen die over het onderzoek van Wood en Douglas gesteld worden, niet lijken te stroken met wat er in het onderzoek staat. Ten tweede heb ik nooit gezegd dat iemad het fout heeft omdat hij een ‘complotdenker’ is. Iemand heeft het fout omdat wat hij zegt, niet overeenkomt met de feiten.

   Neem nou jouw “FEIT” dat de CIA de term ‘conspiracy theory’ heeft geïntroduceerd. Hoe kan het dan dat Karl Popper in zijn boek The Open Society and its Enemies (gepubliceerd in 1945, twee jaar vóór de oprichting van de CIA) al de term ‘conspiracy theory’ gebruikt, voor een theorie waarin een machtige elite de geschiedenis bepaalt? Sterker nog, iets verder zoeken levert al gebruik van die term ver voor Popper: http://www.csicop.org/specialarticles/show/nope_it_was_always_already_wrong/

   Wat jouw vraagje tussendoor betreft: jij maakt de claim, jij moet je claim bewijzen. En wat “afkraken en zwijgen” betreft: doe je hier niet precies hetzelfde, in plaats van op kritiek in te gaan?

  8. Beste Wistleblower,
   Ik begrijp niet precies wat je bedoelt met ‘who really wants to know’. Het leuke van het artikel is namelijk dat ze alleen een soort algemene beschrijving geven van de ‘state of mind’ van twee groepen mensen (waaronder de conspirationists). Maar ze zeggen totaal niets over het waarheidskarakter van de concrete resultaten van het gedane wetenschappelijke onderzoek. Ze zeggen o.a. dat de ‘samenzweerders’ geen alternatief verhaal hebben. Dat willen ze ook helemaal niet. Ze eisen alleen een nieuw onderzoek op grond vat -tig argumenten. Dat is nu juist het leuke en ook het niet samenzweringsachtige. Ze zeggen alleen(en ik) dat het officiele rapport totaal geen hout snijdt.
   Maar wel bedankt voor het stuk, alleen hebben we er niet echt veel aan.

  9. @ guidoj ik weet niet of je ondertussen de moeite hebt genomen om het originele onderzoek helemaal te lezen, als dit wel zo is hoef ik volgens mij niet toe te lichten waarom het zo’n interessant onderzoek is. Maar omdat het je toch zo interessant lijkt zal ik een klein tipje van de sluier oplichten. Het onderzoek geeft namelijk prachtig weer hoe voor en tegenstanders/sceptici denken en redeneren. Het is namelijk een psychologisch onderzoek en het heeft verder niks te maken met wie er gelijk heeft of hoeveel mensen er wel of niet gelijk hebben.

   Verder heb ik net als BNRT de waarheid niet in pacht en ik sluit mij dan ook volledig aan bij zijn reactie hierover, niet uit gemakszucht of het niet voor mezelf kunnen praten, maar als 1 iemand al een wiel heeft uitgevonden ga ik niet het 2e wiel zelf uitvinden want dat fietst niet lekker.

   Als jij ons tot WIP-ers verklaart dan verklaar ik jou tot IBTLOIDTGIDMDIGAMWEOHIS-er (ik ben te lui om iets dieper te graven in de materie dus ik geloof alles maar wat er op het internet staat). Doe me een lol en bespaar me je idiote afkortingen en zogenaamde ”FEITEN” als je te beroert bent om je huiswerk te doen.

  10. wip=waarheid in pacht.

   Jullie hebben de waarheid niet in pacht, zeggen jullie zelf.
   Zijn jullie nou wel of geen Wip-ers? 😉

  11. Oh sorry lezer, wellicht was het niet helemaal duidelijk, maar nee geen Wip-er dus… zucht

  12. Guido alles goed onder de leden? Uitkijken voor de witte jassen van amc hoezee!
   Santé 😉

  13. Guido, voor de duidelijkheid: ik ken BNRT en whisleblower niet.
   Maar -zoals jij al enige tijd weet- ben ik het volledig eens met hun commentaren.

   Eén heel duidelijke vraag: vind je het artikel dat je hebt overgenomen van een andere website een correcte samenvatting van de publicatie van Wood en Douglas? Indien je nu vindt van niet, dan is het geen schande om te erkennen dat je te ter goeder trouw dat had overgenomen.

  14. @ Magchiel Matthijsen, heb je de kop wel gelezen boven het artikel? ”Bewezen: complotdenkers hebben gelijk!” gevolgd door nog een 2e kop (waarom een artikel 2 koppen heeft is mij een raadsel maar goed) die luid ”Wetenschappelijk bewijs: complotdenkers hebben gelijk!” (precies hetzelfde maar als je het maar vaak genoeg herhaald is het natuurlijk wel geloofwaardig). Dit heeft dus niks te maken met het onderzoek, en daarbij is het artikel ook nog beledigend. Daarbij kan ik mij niet voorstellen dat als deze zaken opnieuw worden onderzocht (waar ik op zich ook niet tegen ben, mits het grondige redenen heeft) dat opeens iedereen het dan wel gelooft. Complot denken heeft weinig met de complotten zelf te maken, dat toont het onderzoek ook heel goed aan, lees het eerst maar eens voordat je zegt dat je er niks aan hebt.

 14. De ‘Waarheid over Vaccinaties’ HealingSoundMovement Tv-special (6 delen van ieder een half uur, lost te volgen); met gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts dr Hans Moolenburgh.

  Vanwege de vaccinatiewaanzin (het voornemen om zwangere vrouwen al te willen vaccineren en nu ook nog eens de waanzinnige ‘kindermishandeling’ bedreigingen naar bezorgde ouders toe, terwijl het juist om vaccinatieschade gaat!) nu volledig en gratis online via ons HealingSoundMovement YouTube kanaal…

  http://www.healingsoundmovement.com/news/137/de-waarheid-over-vaccinaties-hsm-tv-dialoog-online-dr.-hans-moolenburgh-desiree-rover.html

 15. Vanwege de vaccinatiewaanzin (het voornemen om zwangere vrouwen al te willen vaccineren en nu ook nog eens de waanzinnige ‘kindermishandeling’ bedreigingen naar bezorgde ouders toe, terwijl het juist eerder om schade NA en DOOR vaccinaties gaat!) nu volledig en gratis online: de COMPLETE ‘Waarheid over Vaccinaties’ HealingSoundMovement Tv-special.

  Met speciale gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts dr. Hans Moolenburgh online. Meer dan uur de volledige waarheid over vaccineren, ‘immuniseren’ en sensitiseren (en natuurlijke immuniteit en gezondheid)!

  Video hier: http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA&feature=youtu.be

 16. @ Magchiel Matthijsen, heb je de kop wel gelezen boven het artikel? ”Bewezen: complotdenkers hebben gelijk!” gevolgd door nog een 2e kop (waarom een artikel 2 koppen heeft is mij een raadsel maar goed) die luid ”Wetenschappelijk bewijs: complotdenkers hebben gelijk!” (precies hetzelfde maar als je het maar vaak genoeg herhaald is het natuurlijk wel geloofwaardig). Dit heeft dus niks te maken met het onderzoek, en daarbij is het artikel ook nog beledigend. Daarbij kan ik mij niet voorstellen dat als deze zaken opnieuw worden onderzocht (waar ik op zich ook niet tegen ben, mits het grondige redenen heeft) dat opeens iedereen het dan wel gelooft. Complot denken heeft weinig met de complotten zelf te maken, dat toont het onderzoek ook heel goed aan, lees het eerst maar eens voordat je zegt dat je er niks aan hebt.

  1. WB,
   lol, het lijkt erop alsof je een complot ziet achter Guido’s keuze van opmaak 😀
   Ervan uitgaand dat jij ook in deze wereld leeft.
   Wat neem jij waar? Wat voel jij? En wat denk jij?
   Het woord conspiracy is maar een woord.

  2. Shit, je hebt me door monika, ik ben stiekem ook een complot denker en denk dat alle complottheorieën 1 groot complot zijn om het echte complot te verhullen. Maar hier kan ik verder nog niks over zeggen…

  3. Waar het mij om gaat WB, is het missen van je inhoudelijke commentaar. Dat komt er nu schoorvoetend uit, naar mijn idee. Waarom een discussie niet inhoudelijk voeren en gemeen-plaatsen neerzetten als ‘lees het origineel eens goed’.. M.a.w. JIJ vindt het niets, hebt kennelijk verschillen opgemerkt tussen origineel en dit (vertaalde) artikel van Dr. Kevin Barret en laat het bij ‘er zitten grote verschillen, het artikel deugt niet’…
   Mijn vraag aan jou is, of je zoiets als jij flikt, als ‘wetenschappelijke benadering’ kunt kwalificeren. Je geeft nl. indirect het gestelde in het artikel gelijk, door precies eender te handelen, naar mijn mening.

   En idd Monika, complotten zien in opmaak en zinskeuze, is naar mijn idee nauwelijks serieus te nemen.

  4. @guidoj, ik heb al gezegd dat het geen aanval is op deze site, ik weet dat het een vertaling is, dit heb je er namelijk netjes bij vermeldt, mijn kritiek is dan ook op de originele schrijver van het artikel en ik wou hier alleen even het echte onderzoek plaatsen omdat er misschien mensen zijn die het wel interessant vinden. Verder heb ik niks geclaimd (behalve misschien dat ik heb gezegd dat het bovenstaande artikel onzin is, maar dat word door het originele onderzoek te lezen al duidelijk) dus behoeft dat ook geen inhoudelijk commentaar.

   p.s. Je zinsopbouw is naar mijn mening erg verwarrend dus ik hoop dat dit antwoord geeft op je vraag.

  5. Fair enough, thanks. Ik heb helaas niet de tijd om te checken of die Dr. Barret het wel of niet goed vertaald heeft.
   Maar de strekking van het verhaal beleef ik -bijna elke dag- zelf, vandaar de ‘herkenning’.. In alle rust vertellen, terwijl toehoorders hun wereld blijven dichtmetselen met de meest idiote argumenten.. Waarom er wel sprake is van de ‘waarheid-achter-de-officiële-versie’. Ik kan er een boek over volschrijven. Écht!
   Dat ze ook gelijk krijgen, die ‘complotters’, lijkt daarmee ook een logica. Het voelen van ‘waarheid’ is wat anders dan puur en alleen op ‘bewijsmateriaal’ afgaan. Het gezegde dat je iets ‘op je klompen aanvoelt’ was bijvoorbeeld al voor oud-minister Von Bulow van Duitsland duidelijk, DIRECT toen hij de TV-beelden van de 9/11-aanslagen zag. Kwam nog geen bewijs aan te pas. ‘Gut-feeling’..! Dit bepaalt -althans voor mij in ieder geval- ook vaak of ik in alle rust naar iemand kan luisteren en/of mijn verhaal kan vertellen. De waarheid laat zich niet wegschoffelen door een ‘dat-kan-niet-waar-zijn’-epistel.

   En grappig, in het verhaal staat ook, dat als ‘veel later’ de ‘werkelijke waarheid’ uitkomt, het allemaal tóch zo ging, als de conspiracy-people vertelden.
   De conclusie: Valse-vlag-operaties zijn aan de order van de dag. Er WORDT tot op heel hoog niveau, bedrogen, gelogen, gemanipuleerd, gepland en ‘afgerekend’..! En dat is GEEN samenzweringstheorie en OOK NIET bewezen. De waarheid ligt onder je neus. Niet wachten op een officiële verklaring, want dan wordt je meegezogen in het bedrog. Amen.

  6. Sorry guido j, ik denk dat je me niet helemaal goed hebt begrepen, ik zei dat ik wist dat JIJ het stuk vertaald hebt, en Dr. Barrett is wel degelijk de echte schrijver van het stuk. Echter heeft hij het hele onderzoek waar het artikel op gebaseerd is (wat ik hier heb gepost), volledig uit verband gerukt om zijn eigen lulkoek geloofwaardiger te maken. Dat is mijn punt.

   Je verdere verhaal is voor mij heel onsamenhangend. Wat duitse oud ministers ermee te maken hebben is mij volstrekt onduidelijk. Dat je graag op je ”gut feeling” afgaat verklaart voor mij een hoop. Voor mij heeft ”gut feeling” namelijk niks te zoeken in de wetenschap of politiek. Sorry maar ik ben het dus ook totaal niet met je eens daarover. ”gut feeling” hoort thuis in de creatieve en emotionele kant van het leven.

 17. Zomaar een vraagje:
  Zijn er alleen maar mensen die ofwel ALLES geloven wat officiele instanties zeggen aan de ene kant en complottheoristen aan de andere kant, of zijn er ook nog andere smaken?
  Die Wood en Douglas lijken de wereld in twee soorten mensen te hebben ingedeeld: niet-complottheorist en complottheorist.
  Er schijnen ook mensen te zijn die sowieso helemaal niemand geloven. En er schijnen ook mensen te zijn die de zaken van geval tot geval bekijken.

  En hoe zit het met mensen die na de afgelopen jaren tientallen keren te hebben gehoord van CPB, regering, DNB en andere officiele instanties dat de economie ‘volgend jaar weer aantrekt’ deze officiele verhalen niet meer geloven? Zijn dat complottheoretici?

  Als je de mensheid dan toch zo nodig in twee kampen wilt opdelen doe het dan zo:
  – complottheoristen
  – naievelingen
  en vermeld in de bijsluiter dat de overige 99% van de mensheid daar zo’n beetje tussenin zit.

  1. Vraag is ook hoe valide dat onderzoek is. Feit is dat er op internet een hoop lui zijn die van discussieren of polemiseren houden. Die verkondigen op complotsites heel conventionele zaken, en op conventionele sites complotzaken. Hebben Wood en Douglas zich daar rekenschap van gegeven? Hebben ze de door hen onderzochte personen daar naderhand op bevraagd door een vragenlijst of interview oid?

  2. Goed verhaal Jaap..! Er is ‘een zekere noodzaak’ bij dit onderzoek om afstand te nemen. Alleen al de term complot-theoristen, precies zoals je het zegt, is natuurlijk een van het soort:
   je hebt de waarheid,
   je hebt leugens,
   je hebt heftige leugens
   en dan zijn er nog statistieken..
   Waarom moeten mensen die een alternatieve theorie hebben t.o.v. de ‘officiële (vaak verkrachtte)versie’ in één bepaald vakje worden gepropt..?

   Wat ik wil zeggen, is dat die door de CIA geïntroduceerde term van ‘complotheorieën’, het vakje is, waar mensen hun angsten in kwijt kunnen. Andere mensen, andersdenkenden in ‘opsluiten’, om hun eigen wereld te beschermen..
   Er is dan vervolgens ook geen normale kijk-op-de-zaak meer mogelijk.. Opnieuw blokkeer je jezelf, door ‘anderen’ op te sluiten in een ‘officieel erkend’ vakje..

  3. @ Jaap, Het onderzoek geeft antwoord op je eerste vraag, het bevat een mooi overzicht van de verschillende kampen binnen de discussie en het zijn er meer dan 2.

   Hoe valide het onderzoek is? Het is een psychologisch onderzoek naar gedrag op het internet, als Wood en Douglas rekenschap hadden gehouden met het ”feit” dat er op internet een hoop lui zijn die van discussiëren of polemiseren houden, dan was het onderzoek JUIST niet meer valide geweest. Het gaat hier niet om de hoeveelheid voors en tegens of om wie er wel of niet naïef is. Ze hebben vooraf een aantal stellingen aangenomen in de vorm van voorspellingen gebaseerd op eerdere onderzoeken, de resultaten hebben ze gedocumenteerd. Het onderzoek is dus niet meer of minder valide dan dat het zich voordoet.

   @ GuidoJ, Je zegt veel, en toch zo weinig…

  4. @ WB
   Een mens die intuïtie afdoet als onzin, neem ik niet meer serieus.
   Sterker nog met je penetrante benadering hier, ga je mensen ook nog beledigen. Jij moet even heel snel een ander zandbakje zoeken, beste wb, feniks, koen of welke identiteit jij ook aanneemt, je blijft dezelfde onnozele spreekbuis!

  5. Beste monica,

   Ik doe intuïtie totaal niet af als onzin, ik zeg alleen dat het niet thuishoort in de wetenschap (tenzij je natuurlijk een wetenschappelijk onderzoek doet naar intuïtie). Je gaat in de wiskunde toch ook niet alleen maar alles optellen omdat je aftrekken zo negatief vind klinken? En verder, gefeliciteerd! je hebt weer een complottheorie de wereld in geholpen (misschien zijn jij, jaap en guidoj ook wel 1 persoon). Je noemt mij onnozel en beschuldigt mij van identiteitsfraude? volgens mij ben jij de gene die mensen beledigd. Overigens is het internet een zandbak waar iedereen zijn schepje in mag steken. Ik geef gewoon mijn mening en als je niet tegen kritiek kan dan is dat jou probleem.

 18. “De uiteindelijke waarde van een mens wordt niet bepaald door waar hij voor staat als alles goed en gemakkelijk gaat, maar door waar hij voor staat in moeilijke en controversiële tijden,”
  Martin Luther King

 19. Al de reacties eventjes samenvatten: er zijn hier drie personen die de titel “Bewezen: complotdenkers hebben gelijk!” in twijfel trekken. En dit blijken ook de enige drie te zijn die blijkbaar de publicatie hebben gelezen waarop dit ‘bewijs’ gebaseerd is. Whistleblower (16), BNRT (16.1) en ikzelf (16.6). Wij baseerden ons kritiek dus niet op vooroordelen, maar op wat we daar daadwerkelijk hebben gelezen. En dan worden we aangevallen, of onze conclusies in het belachelijke getrokken. Niet doordat er wordt op gewezen dat wij die studie verkeerd interpreteren, want blijkbaar heeft niemand anders de moeite gedaan om die studie te lezen. Nee, het is eerder omdat wij de feiten belichten, die men eigenlijk niet wil erkennen: die studie gaat over complotdenkers, maar het gaat helemaal niet over de vraag of ze gelijk hebben, maar over hun manier van zich te verdedigen. Een manier die in al de reacties hier nogmaals mooi werd bewezen!

 20. Het feit dat de samenzweringsprofeten veel groter in getale zijn komt voort uit het gezonde verstand van degenen die deze theorie niet aanhangen en dus niet reageren op soms elkaar totaal tegensprekende complottheorieen.Iedereeen die werkelijk overal wat achter zoekt maakt het leven in de eerste plaats voor zichzelf niet eenvoudiger.Slechts 1 complot uit de Amerikaanse overheid is in alle jaren bewezen, de rest is een soort whisfull thinking

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.