Advertentie

Wie ben ik?


Wie ben ik? Als je denkt dat het leven berust op een soort toeval zonder enige betekenis, is je perceptie van de complexe wereld om je heen slechts gericht op betekenisloosheid en zinloosheid. Als je gelooft in de oorspronkelijke zondeval en de grote moeilijkheden bij het vinden van verlossing, zullen je waarnemingen waarschijnlijk volledig gericht zijn op het zien van je eigen fouten en die van anderen.

Ons geloofssysteem over wie we zijn en hoe onze wereld in elkaar steekt, berust niet alleen op wat wij geloven, het overheerst onze waarnemingen zelfs in hoge mate. We kunnen daarover meer controle verkrijgen door te onderzoeken wat we geloven en op welke wijze die geloofsovertuigingen van invloed op ons zijn.

Prof. Charles Tart in zijn uitdagende essay ‘Wie ben ik?’

Het onderstaande artikel bieden we je graag aan als eerste hoofdartikel in het jaar 2010. Het artikel onderstreept naar onze mening opnieuw, hoe essentieel het is dat JIJ ZELF het roer in handen neemt, je niets laat aanleunen wat anderen ervan vinden. Jouw uniciteit zorgt ervoor dat deze zich alleen zal herkennen in jouw eigen spiegel. Hoe die spiegel eruit ziet, bepaal jij elke dag door dátgene te kiezen waar jij jezelf het meest in herkent. Wat je ook meemaakt, gebruik jezelf als baken, als enige referentiepunt of iets bij je resoneert of dat niet doet!
Fred Burks, van de Amerikaanse website WantToKnow.inf0, schrijft het volgende intro bij het artikel van Charles Tart. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

Lieve vrienden,

Charles Tart, professor in de psychologie aan de Universiteit van Californië heeft een indrukwekkend essay geschreven waarin hij ons uitnodigt onze overtuigingen over en onze kijk op de werkelijkheid niet voor zoete koek aan te nemen. Het uitdagende karakter van onderstaand artikel gaat over de diepzinnige vraag ‘Wie ben ik?’

Het onderzoeken van onze geloofsovertuigingen schept ruimte voor persoonlijke groei en dieper begrip. Weet je echt wie je bent? Weet ik werkelijk wie ik ben? In welke mate zijn ons denken hierover en andere dieperliggende vragen gevormd door onze geloofsovertuigingen en onze opvoeding. Lees verder en ontdek de diepte van dit mysterie en stel je open voor een breder bewustzijn over wie we zijn.

Met de beste wensen,
Fred Burks (PEERS en WantToKnow.info)

~~~~~~~~~~~~~~~~

XXXXXXX

WIE BEN IK?

Door Charles Tart

2010 – © Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

Dat is een eeuwige vraag. Als je het antwoord niet weet, zul je waarschijnlijk het onderscheid niet weten te maken tussen datgene wat je hoger zelf wil en wat andere mensen proberen je wijs te maken wat jij wilt. Ieder van ons doet er goed aan dit voor zichzelf te beantwoorden. Toch zijn de antwoorden die door anderen worden gegeven van invloed op de manier waarop we deze vraag tegemoet treden (of juist ontwijken). Verschillende soorten antwoorden van meer algemene aard werden reeds gegeven.

Het meest traditionele antwoord in het Westen is dat je een wezen bent, een schepping van God, een wezen dat op belangrijke punten gevormd werd. Verwekt en geboren met de idee van de oorspronkelijke zondeval, ben je iemand die voortdurend strijd moet leveren te gehoorzamen aan de regels die door God werden opgelegd teneinde niet te worden verdoemd.

Dit antwoord is in zekere mate nogal deprimerend. Aan de ene kant kan dat leiden tot een laag zelfbeeld en een verwachtingspatroon dat gericht is op mislukking. Aan de andere kant echter kan het arrogantie in de hand werken door de gedachte dat iemand is ‘uitverkoren’. Verder kan deze kijk op de dingen ervoor zorgen dat je niet echt wordt aangemoedigd om na te denken over wie je werkelijk bent, omdat het antwoord reeds werd ingegeven  door een ‘hogere’ bron.

Het antwoord op de vraag ‘wie ben ik’, dat meer van deze tijd is, luidt dat je een toevalligheid bent zonder enige betekenis. De beschouwende wetenschap is doordrenkt met deze visie, die erop neerkomt dat het hele universum puur materialistisch is en slechts wordt beheerst door natuurkundige wetmatigheden en blind toeval.

Toevallig kwamen in dat uitgestrekte universum, onder de juiste omstandigheden, de juiste chemische stoffen bij elkaar, waardoor de chemische reactie, die wij aanduiden met ‘het Leven’ zich kon voordoen en die uiteindelijk heeft geleid tot wat jij nu bent.

Maar hierin ontbreekt een samenhangende betekenis en is er geen sprake van een spirituele kant van het bestaan.

Ik geloof dat deze kijk op de dingen niet echt berust op juiste wetenschap, maar eerder te maken heeft met wat we geloven over wetenschap en allerlei feitelijkheden. Nog belangrijker is het gegeven dat het een visie is met behoorlijk stevige psychologische consequenties. Als je alleen maar een mengeling bent van chemische stoffen, staat je uiteindelijke lot al bij voorbaat vast – dood en non-existentie. ‘Maak je niet teveel zorgen om anderen, want zij zijn ook alleen maar chemische mengelmoesjes’. Bij deze visie maakt het helemaal niet uit dat je nadenkt over wie je bent – wat de uitkomst daarvan ook is, berust louter op subjectieve fantasieën die geen enkele betekenis hebben in de fysieke wereld.

Modern onderzoek heeft op uiteenlopende manieren aangetoond dat wat wij geloven in belangrijke mate van invloed is op de wijze waarop onze hersenen de wereld die wij ervaren, construeren.

Psychologisch gezien laat deze kijk op onze uiteindelijke aard ons net zoveel te wensen over als de visie die gebaseerd is op de zondeval. Als psycholoog besteed ik veel aandacht aan deze twee visies op onze uiteindelijke identiteit, omdat je geloofsovertuigingen een heel belangrijke rol spelen in het scheppen van je eigen werkelijkheid. Modern onderzoek heeft op uiteenlopende manieren aangetoond dat wat wij geloven in belangrijke mate van invloed is op de wijze waarop onze hersenen de wereld die wij ervaren, construeren. Sommige van die geloofsovertuigingen zijn heel bewust. Je weet dat je ze erop nahoudt. Toch zijn er ook veel die stilzwijgend zijn – je handelt er wel naar, maar je bent je er niet echt bewust van dat je die overtuigingen huldigt.

Mocht je misschien denken dat het leven over het algemeen een op toeval berust en zonder enige betekenis is, dan zal jouw perceptie van de gecompliceerde wereld om je heen waarschijnlijk toegespitst zijn op het zien van die betekenisloosheid van alle dingen. Als dat je visie is, werkt dat achtereenvolgens weer versterkend op je geloof dat alles inderdaad behoorlijk betekenisloos is.

Als je gelooft in de oorspronkelijke zondeval en de grote moeilijkheden die het vinden van verlossing met zich brengt, zal de focus van je waarnemingen uitsluitend gericht zijn op het zien van de fouten van anderen en die van jezelf. Ook dat werkt versterkend in op je eigen geloof in een zelfvervullende profetie. Ons geloof over wie we zijn en hoe de wereld in elkaar steekt zijn niet alleen maar geloofovertuigingen  –  ze beheersen in grote mate onze waarnemingen. En dus kunnen we meer controle verkrijgen door uit te vinden wat we geloven en hoe die geloofsovertuigingen ons beïnvloeden.

Tussen de traditionele religieuze en materialistische visies op wie we zijn bestaat een grote verscheidenheid aan ideeën die allerlei elementen behelzen die stuk voor stuk een grote rijkdom aan mogelijkheden voor persoonlijke en sociale groei in zich hebben. Het gemeenschappelijke element van die twee visies heeft te maken met het feit dat het leven en het universum in ieder geval iets te betekenen hebben en dat ieder van ons dat op een of andere manier in spirituele zin ook ervaart.

We zijn ‘tijdelijk’ de weg kwijtgeraakt.

Toch is het ook zo, dat die visies erkennen dat er ergens iets fout is gegaan. We zijn ‘tijdelijk’ de weg kwijtgeraakt. We zijn het essentiële goddelijke element in ons innerlijk vergeten en psychologisch opgesloten geraakt in een nauwe, traditionele, religieuze of materialistische kijk op de dingen.

In de moderne psychologie is veel bewijs te vinden dat aantoont hoe weinig wij gebruiken van ons natuurlijke potentieel en hoeveel lijden we eigenlijk zelf creëren en angstvallig koesteren en bewaken

Er is een eeuwenoud Oosters verhaal dat dit mooi illustreert – het verhaal over de Dwaze Koning. Ofschoon hij regeert over uitgestrekte bezittingen, is de Dwaze Koning dat vergeten. Jaren geleden daalde hij af naar de donkerste kelder van zijn grote paleis, waar hij, levend tussen allerlei ongedierte, voortdurend zit te piekeren over alle tegenspoed die hem treft. Al zijn ministers trachten hem op dappere wijze te overtuigen dat hij weer naar boven moet komen, waar het licht is en waar het leven zo mooi is. Maar de Dwaze Koning is ervan overtuigd dat ze allemaal gek zijn en luistert niet. Hij laat zich niet in de luren leggen door sprookjes over nobele koningen en prachtige paleizen!

the road to myself

In de moderne psychologie is veel bewijs te vinden dat aantoont hoe weinig wij gebruiken van ons natuurlijke potentieel en hoeveel lijden we eigenlijk zelf creëren en angstvallig koesteren en bewaken. Maar als de ministers naar beneden komen in de kelder, hebben ze een lamp bij zich en brengen ze de koning eten en drinken om hem in leven te houden. Zelfs in zijn dwaasheid, moet hem dat toch opvallen. In de echte wereld gebeuren allerlei dingen die niet passen in onze vernauwde kijk, hoe sterk we ons er ook aan vastklampen, maar soms trekken die gebeurtenissen toch onze aandacht.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij zogenaamde psychische verschijnselen. Ze passen zeker niet in een materialistische visie, net zo goed als dat ze traditionele kijk van velen uitdagen dat dit soort verschijnselen slechts eens in de duizend jaar optreedt en dus geloofwaardig moet zijn en niet iets is waarover nog moet worden nagedacht.

Psychische verschijnselen verstoren zowel de traditionele als de materialistische kijk op wie we zijn. We kunnen best wel eens een beetje nadenken over het feit dat onze ware identiteit meer is dan we onder woorden kunnen brengen, of dat ons universum misschien bevolkt wordt door niet-materialistische intelligenties, maar het wordt wel even iets anders wanneer bijvoorbeeld bij een channeling de gewoon uitziende persoon tegenover je in slaapt lijkt te sukkelen en plotseling met een heel andere stem begint te spreken en verkondigt dat hij een andere entiteit is die het spreekkanaal van die persoon tijdelijk heeft overgenomen om jou iets te leren!

Dan moet je echt goed kijken wat er aan de hand is. Wie is die zogenaamde ‘andere entiteit’? Wie is die persoon die iets doorgeeft? Als iemand in staat is zijn of haar schijnbare identiteit zo drastisch te wijzigen, weten we dan eigenlijk wel wie hij of zij is? Kan ik er dan wel zeker van zijn wie ik zelf ben? Als je bent geconditioneerd te geloven dat wie je bent geen betekenis heeft, of dat je in en in slecht bent, zou je weleens helemaal niet zo open kunnen staan voor de aanmoediging die het verschijnsel van de channeling geeft aan de vraag ‘wie ben ik’.

We hebben veel psychologische manieren om onszelf te wapenen tegen het omgaan met zaken die niet passen in onze georganiseerde en te verdedigen wereld. Je zou gewoon kunnen zeggen dat die persoon gek is, of misschien wel met opzet de boel in de maling neemt. Dat is een goede verdediging, want er zijn natuurlijk best mensen die bekendstaan als channel die inderdaad gewoon maf zijn of opzettelijk net doen alsof. De beste leugens hebben gewoonlijk een behoorlijk hoog waarheidsgehalte.

Je kunt ook eenvoudig aannemen wat die zogenaamde gechannelde entiteit je vertelt. “Jazeker, U bent Meester ‘Shananangans’ van de zeventiende planeet van het goddelijke melkwegstelsel ‘Ottenwelt’. Leer mij alles, oh meester, ik hoor U aan en gehoorzaam U”.  Deze overenthousiaste aanname kan, net zo goed als een overenthousiaste afwijzing dat kan zijn, een verdedigingsmechanisme zijn tegen het dieper moeten nadenken en het stellen van vragen.

Channeling en andere psychische verschijnselen hebben een grote weerslag op onze hedendaagse cultuur. We kunnen die invloed aanwenden voor onze persoonlijke en sociale groei wanneer we bereid zijn na te denken over de dieperliggende gevolgen en de dingen die we vanzelfsprekend als onze natuurlijke aard betitelen, gaan onderzoeken.

Als we alleen maar blijven vasthouden aan ons geloof, gaat deze kans voorbij. Lees, denk na, onderzoek je geloofsovertuigingen, praat erover en raadpleeg eens een paranormaal begaafd mens of bezoek een channeling. Misschien kom je wel tot de conclusie dat ze niet ‘echt’ zijn in de gewone betekenis van het woord, maar in psychologische of spirituele zin wel echt of belangrijk zijn. Misschien besluit je wel dat een deel (of het meeste of misschien wel alles) werkelijk idioterie is. Maar tijdens het proces leer je heel veel over wie je bent en wie wij zijn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opmerking: Bovenstaand essay is een geredigeerde versie van het voorwoord van Charles Tart  in het goedgedocumenteerde en intrigerende boek van Jon Klimo, getiteld ‘Channeling’.

Voor een krachtig essay waarin je wordt uitgenodigd meer open te staan voor plooibare intelligentie en transparantie, HIER
Voor uitstekend bewijs dat er meer te doen is over buitenzintuiglijke waarneming dan het oog waarneemt, HIER

Advertentie

784 thoughts on “Wie ben ik?

 1. @paul

  1 van die 5?

  Als je alle zielen van alle mensen en dieren die je zijn voorgegaan dan kom ik in het oneindige uit. Dit is precies wat de ziel is. Weerspiegeling van oneindigheid.

 2. @ martijn

  wat ik nu ervaar is,dat alle duistere krachten er alleen maar
  zijn om ons duidelijk te maken om zowel onze donkere kanten
  als onze lichte kanten met elkaar in evenwicht te brengen.
  dat sluit aan op je laatste woorden. dus zelfkennis

 3. @Lianne

  Ik doe het niet voor je, dan moet ik ook nog de bajes in…
  Geintje.

  @Paul

  Als er al sprake is van reïncarnatie dan komt ook hier een einde aan. Zorg dat dit einde in dit leven wordt voltooid.
  Hoef je nooit meer terug naar deze aardkloot.

 4. @Lianne

  Ja idd, dat zegt ze. Maar ze heeft een paar zienswijzen die zijn in mijn beleving enerzijds logisch en anderzijds totaal wacko, in ieder geval behoorlijk uniek. Rare bijsmaak heb ik als ik haar werk lees, beetje kouwe douche gevoelens ook. Wat vind jij van haar?

 5. @iedereen

  Ik wil jullie allen bedanken dat jullie jezelf zijn, zoveel als je maar kan. Ik ken geen een van jullie, maar diep in mij heb ik zoveel liefde voor jullie. Ik wou bijna dat ik jullie allemaal een warme knuffel kon geven. Een omhelzing voor wie jullie, wij, echt zijn en in die liefde smelt alles. Danke wel lieve medemensen!

 6. @ Martijn

  Ah dat dacht je, je hebt ook vakantiegangers die nog wel eens een keertje terug komen voor de koan van het leven hier op aarde.
  Soms met een extra levensopdracht.

 7. @ Martijn

  Klopt dat heeft te maken met blokkades, heb er ooit een paar gezien die na een inwijding waar de boel goed verkeerd ging gevangen zaten in koelbox elementen voor een afkoelings process, alles behalve leuk te noemen.

  @ EA

  Maakt niet uit, je groeit hier als kool net als al die anderen hier, verbroedering van de eigen soort zou ik haast willen zeggen.

 8. @Paul

  Jij gelooft in dingen die ik niet ken. Wanneer ik klaar ben dan is het klaar. Als vakantieganger ga ik liever naar Schiermonnikoog of Texel. Voorproefje van wat ons hierna te wachten staat. Vrijheid, eenheid met alles om je heen.

  @Lianne

  Ik was er al die tijd al maar kon deze site nog niet vinden.

 9. @ Martijn

  “Geloven is twijfelen aan het zeker weten”, geloven doe ik nooit wanneer ik bepaalde dingen gezien en ervaren heb die ik met veel andeeren gedeeld heb als onderdeel van de waarheid.

 10. @Paul

  Hoe ben jij in aanraking gekomen met Kundalini?
  Mij werd altijd afgeraden hiermee aan de gang te gaan.

  Wanneer ik te hoog in mijn energie kom dan krijg ik verschrikkelijke pijnen in rug en nek.

  Die blokkades heb ik inderdaad en ben er dus uiterst voorzichtig mee. Heb jij hier ervaring mee?

 11. @ Martijn

  Zoals ik het hier al boven aangaf, je kmot mensen tegen die met khundalini trainingen bezig zijn en waar het fout bij gaat, als personage kijk je dan van de zijlijn toe van: “Wat gebeurd hier nou allemaal”, dan wil je meer weten wat er gaande is en zo kom je dan weer aan nieuwe kennis.

  Bij te hoge lichaams temparatuur is het verstandig om deze af te koelen zoals ook een barometer functioneert, de basis en de juiste drukpunten aanpakken met koeling.
  Bij je rug zijn het de zenuwbanen en de merdianen + khundalini en je chi, ga eens naar een chiropracticor toe en laat je rug eerst eens corrigeren waardoor deze punten vrij komen te liggen, later zal je merken dat je dat je meer in evenwicht komt en je minder snel warm of koud zal hebben.

 12. @Paul

  Ik heb het idee dat ik de blokkades zelf veroorzaak.
  Wanneer is ontspannen ben en mezelf ben heb ik geen problemen.

  Deze ontstaan pas wanneer ik me frustreer of op één of andere wijze niet goed in mijn fel zit.

  Is het dan niet beter om ervoor te zorgen dat ik alles loslaat i.p.v. koeling?

 13. Ik raad ook zelf iedereen af om met khundalini energie om tegaan, tis inderdaad gevaarlijk, tis alleen voorbehouden aan mensen die weten wat khundalini is en hoe de rest van het lichaam ook met energie werkt, zelf er aan lopen te rommelen is heel gevaarlijk.

 14. Ja blokkades kan je zelf veroorzaken, maar kan ook door anderen veroorzaakt worden bij je.
  Het kan komen door trauma’s, stress ongewilde problemen van anderen en al die verplichtingen die je dagelijk aan den lijve onder hevig bent, pas met rust, kan je al die lasten van je af laten glijden.
  Op den duur komen deze blokkades zo vast te zitten in je lichaam, dat de energie stroming van boven naar beneden langs je ruggegraat blokkades onstaan, heeft invloed op je organen, je chakra’s en je aura, maar ook op je merdianen en je zenuwbanen + khundalini stroom.

  Je lijf is net een PC met een 256 CPU Core erin en veel TBytes aan geheugen, als de kabeltjes onderling bekneld of niet goed meer vast zitten krijg je problemen, dan zul je eerst je bedrading weer eens na moeten laten kijken om weer een beetje meer aktief te kunnen worden.

  Dan pas kan aan de rest van je problemen en blokkades verder verholpen worden.

 15. @ Aram

  Yup, heb laatst me nog zelf laten kraken bij een chiropraticor waar ik tevens gelijk mijn altlas heb laten corrigeren, lijkt allemaal eng maar dat is het niet, doet in de verre verten niet eens pijn.
  Deze verdraaing treedt bij de meeste mensen op bij hun geboorte

  @ Lianne

  Dikke kus terug meis…

 16. @Lianne

  Slaap lekker. Pas in de diepe slaap krijg je werkelijk rust. Laat dus voor je gaat slapen alles los wat in je hoofd zit. Geniet ervan.

  Ik weet jullie nu te vinden.

  Totziens!

  Zelf ga ik altijd wat later naar bed. Ik ben echt een avond mens.

 17. @ aram

  Nee niet iedereen is er zomaar geschikt ervoor, dat hangt helemaal van je rugwervel kolom af, je merdianen mogen ook geen problemen hebben, al je chakra’s moeten open staan en blazen en in je aura mag geen kleurophopingen zitten voor komende ziekte beelden.
  Tevens zul je ook wat trance medium meditaties onder de knie moeten hebben wil, je namelijk de chi kracht in je zelf van beneden naar je kruin toe kunnen activeren, dan pas na wat jaren van training ben je instaat om je khundalini energie zelf aan te sturen.

 18. @Paul en Aram

  Ik ben inderdaad benauwd voor de chriopracticor en probeer daarom elke dat mezelf los te maken.

  Via vechtsport en voetbal heb ik hier veel oefeningen voor. Het werkt ook wel. Maar je bent wel eens laks.

  Het belangerijkste is toch om je goed te voelen over en in jezelf. Hierdoor stroomt ook alles vrijelijk door in je lichaam.

  Paul, inderdaad de dingen die je doen piekeren, hoe hou ik mijn onderneming op de poten, die stress is echt finess.

  Ik moet gewoon leren dag op dag te leven zoals de werkelijkheid ook is.

  Met piekeren bereik je toch niets. Het komt altijd anders als je denkt.

 19. Wanneer ik knelpunten heb dan probeer ik hier de oorzaak van te voelen en er dan wat aan te doen.
  Vaak zijn het psychische dingetjes die dit veroorzaken.

  Loslaten is het belangerijkste.

 20. @aram

  Khundalini is een volgende stap in de mogelijkheden die wij hebben. Laat de mensen eerst maar werkelijk bewustworden van het feit dat ze niet zijn wie ze denken te zijn.

  Vrijheid is iets wat voor iedereen toegankelijk is wanneer men maar wil.

 21. Welterusten sailor Lianne, denk je nog even iets leuks over me in dromenland?^^ dat kan ik wel gebruiken na die hersenspoeling van AS! lol, nu eerst een william lawsons…

  no rules!

 22. @ Martijn

  Weet dondersgoed wat je daarmee bedoeld, heb het zelf ook velen malen zelf ondervonden, piekeren is de aller grootste stress, wat zou nou heerlijk zijn door eigenlijk niet meer te kunnen piekeren ?

  Oplossing ligt eigenlijk voor de hand, door gewoon los te laten, genoeg is genoeg al die shit, accepteren dat het gebeurd bij al die anderen die het nog niet willen inzien, loslaten dat het jou niet meer over kom, door al zelf in die gemoedstoestand te gaan zitten.

  The secret is niet het bestellen van, maar denken dat je er al midden in zit.

  Als je bij de chiropracticor komt, dan hoor je enkel krak, waneer er bepaalde wervels kolomen vast zitten, hoor je niks meer dan zitten deze wervels weer helemaal correct op hun plaats, de eerste behandeling bestaat niet meer dan een scan die men van je rug maakt per computer, dan test men je balans en laat men de punten van verschil op je lichaam zien, ook wordt er gekeken naar je spierkracht.
  Elke volgende behandeling waarvan het 5-6 behandelingen per consult van ongeveer 10 minuten zijn, trekt de chiropracticor enkel aan je armen, benen en vingerkootjes,verder een behandel tafel met gewichten erin die een verticale klapbeweging nabootsen er voor zorgt dat je wervelkolom weer terug op zijn plaats schiet.
  Voor je het weet sta je al buiten, met verwondering “Jeetje nu al weer klaar ?!”

 23. @ aram

  Ken een aantal amnieren om khundalini energie op te wekken bij mensen, inprincipe is dat helemaal niet moeilijk, alleen ga ze hier niet verklappen anders is morgen heel Nederland ineens sneeuw vrij.

 24. @Paul

  Sorry, mijn gevoel zegt toch dat het voor mij niet goed is.
  Ik wil zelf dingen recht zetten en geef dit niet zo snel uit handen aan een ander.

  Ik ken mijn lichaam en weet wat er mis is. Niets.
  Alleen mijn psyche kan de boel verstoren.

  Hier kan ik alleen zelf wat aan doen. Niemand die het duiveltje uit mijn hoofd kan halen. Dit is iets waar ik doorheen moet.

 25. Na een chriropracticor behandeling is meestal een goede accupunctuur behandeling een goed optie, waneer er toch bepaalde blokkades blijven bestaan dan is de stap ondernemen naar een suhatsutherapeut een goede zaak om de rest van de blokkades te verhelpen.
  Dan hoe gek het ook is een chakra behandeling laten geschieden om de rest van de rommel overboord te gooien.

 26. @ Martijn

  Wat is er niet goed aan ?

  Je wilt niet weten hoe veel mensen die ondergaan die er baat bij hebben.
  Het is je lichaam, enkel je kan zelf niet je eigen lichaam zo krijgen via gedachtenkracht, je zal voor dit soort zaken toch hulp nodig hebben, alles wat het veroorzaakt ben je natuurlijk zelf.
  Ik heb zelf ook die zelfde fout gemaakt die je aan geeft, het loopt alleen zover vast dat je op een geven moment een wrak wordt en helemaal tot stilstand komt.

 27. @Paul

  Ik denk dat ik die chakra behandeling zelf toch ook wel kan bedenken. Ik heb er boeken genoeg over.

  Wanneer je in meditatie gaat en je gaat je chakra punten af om te kijken of ze open zijn, je aandacht eraan geeft, dan werkt dat ook heel goed.

  Het probleem is dat mensen vaak hun aandacht op het kruinchakra vestigen. Maar er is geen chakra punt belangerijker als het andere. Het gaat toch om het openlijk stromen van deze punten onderling?

  Wat ik al aangaf, mijn probleem zit in het piekeren, het duiveltje in mijn hoofd.

 28. @paul

  het klinkt jou misschien idioot in je oren,ik geniet hiervan
  de vorst houdt aan de eerstkomende dagen, dus de sneeuw blijft
  nog even liggen. mediteer ze.
  welterusten
  aram

 29. @Paul

  Mijn vader is bij Douwe Tiemersma in de leer geweest.
  Dit werd hem aangeraden door een Yoga lerares die hem niet verder kon helpen.

  Hij is nu reeds meer dan 20 jaar paragnost/magnetiseur en heeft een groothandel in kruiden.

  Hij geeft mij raadt over dergelijke dingen. Ik heb echt niemand anders nodig. Hij is ook geen wrak geworden maar weet wie hij is, wat khundalini is etc.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.