Advertentie

De bezetting van de maan, mars en het Alu-syndroom..


x

x

De bezetting van de maan en mars, én…

het Alu-syndroom!

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

 

Arend Zeevat

Vreemde zaken.. Op de zoektocht naar waarheid kan men heel vreemde zaken tegenkomen. Zaken die zo ver buiten het algemeen gevormde denkkader liggen, dat ze bij het benoemen ervan de mogelijkheid inhouden van een gedwongen opname in een psychiatrische instelling. Daarbij de diagnose opgeplakt krijgen van paranoïde schizofreen. Vanuit een ander perspectief beschouwd zou men dit ook het Alu-Hoedje-Syndroom kunnen noemen, AHS dus. Dit is een nog niet vormgegeven diagnose in de psychiatrische bijbel, de DSM.

De DSM is een diagnostisch handboek voor gevorderde medicijnenstudenten, dat sinds haar ontstaan enorm in omvang is gegroeid. Een kritische kijk op de bizarre ontwikkeling van deze DSM kan men HIER lezen. Ook kan het verhelderend zijn om eens de documentaire ‘Psychiatrie industrie van de dood’ te bekijken (HIER). Dit is weliswaar een door de Scientology Church vormgegeven documentaire, maar is heel openbarend ten aanzien van de ware achtergrond van deze ‘geestelijk welzijn’ bevorderende farmaceutische bedrijfstak.

Destructive Spiritual Management (DSM)
De officiële naam van de DSM is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ik vertaal het liever in een Destructive Spiritual Management! Het is een geschematiseerde beschouwing van menselijk afwijkend gedrag. De benoemde diagnoses geven een beeld weer van het afwijkend menselijk gedachten- en gevoelsleven, dat niet voldoet aan de door de elite gangbaar vastgestelde norm. De grote vraag is dan natuurlijk waar het dan echt afwijkt van die gangbare norm?

John D. Rockefeller, oliemagnaat en alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE.. Omdat de op olie gebaseerde geneesmiddelenindustrie hem miljarden extra opleverde..

Dit is een vraag, die vele zich als authentiek ervaren mensen zichzelf zullen stellen. Als al het als afwijkend beschouwd gedrag wordt geproblematiseerd, kan de mens dan nog wel zichzelf zijn? Want uiteindelijk zal iedere authentieke uiting van individuen als afwijkend worden gezien.

De mensen die de medicijnenstudie hebben afgerond en een respectabel deelnemer geworden zijn van het Medisch Farmaceutisch Genootschap, hebben geleerd al het menselijk functioneren op een chemisch/materialistische wijze te beschouwen. Wat men nu als medicijnenstudie benoemd, werd voorheen in een meer aan de natuur gerelateerd kader, als geneeskunde beschouwd. Daarbij kan men zich afvragen wat de moderne farmaceutisch geïnspireerde zogenaamde gezondheidszorg nog als werkelijke geneeskunst te bieden heeft.

Als men de oorsprong van die moderne medicijnenstudies onderzoekt, kan men al snel tot het inzicht komen dat de vormgeving van deze universitaire studies –  sinds het begin van de 20ste eeuw – door de toenemende controle van de Rockefellers is bepaald (HIER en HIER). Ze zijn daarmee door hun economische belangenbehartiging verworden van geneeskunde tot een door de farmaceutische maffia gedicteerde opvatting over gezondheid en ziekte.

Dit alles is echter een psychologisch te verklaren projectie van de geestesgesteldheid van de heersende elite op deze planeet. In een gesprek tussen de meer spiritueel ingestelde Deepak Chopra en de typische vertegenwoordiger van een arrogante rationeel/analytisch ingestelde wetenschap, Richard Dawkins, kan men het dilemma ervaren tussen het hoofd en het hart. Het introducerende begin is in het Spaans. Het werkelijke gesprek in het Engels begint op 9.59 minuten.

Wie is nu werkelijk geestesgestoord?
De door de elite ten toon gespreide satanische bezetenheid, als afwijkend van een oorspronkelijk geestelijk ervaren liefdevolle beleving van de werkelijkheid, is in deze Destructive Spiritual Management dan ook niet benoemd als een zeer gevaarlijke geestesziekte. De duivel betaalt en bepaalt nu eenmaal het doen en laten van zijn medewerkers!

Het gaat daarbij dus om veel geld te verdienen aan alle door de elite benoemde afwijkingen van de door hen dictatoriaal vastgestelde gangbare gedragsnormen. Gangbaar is dus het kritiekloos meedraaien in de door een economisch dictatoriaal bepaalde mallemolen van bankiers en multinationals. Maar laat duidelijk zijn, dat die door gangbare normen bepaalde gedragsregulatie ons op zowel spiritueel als aards niveau in de fuik van een individualiteit verstikkende matrix duwt (HIER). Het verhaal van veel geld verdienen, is dus een rookgordijn voor het macht verkrijgen over het totale innerlijk leven van iedere individuele aardebewoner. Citaat uit mijn vorige artikel ‘Ga de hele weg, of begin er niet aan! (HIER)

Kortom, we worden op zowel aards als geestelijk niveau,
gezamenlijk in een satanische fuik gedreven!”

Scheppen van eigen vijanden!
De elite bepaalt dus de gangbare norm! Alles dat tegenstand biedt aan hun slavenwerk-programma, wordt door hen daarom als afwijkend bestempeld. In de nieuwste versie van de DSM, de vijfde versie, hebben ze daar ook weer een diagnostisch etiket voor bedacht. Dit werd als het Oppositional Defiance Disorder, oftewel ODD benoemd. Dit houdt in dat men een weerstand heeft tegen autoriteiten.

Daarmee heeft men dus iedere individueel kritische beschouwing van wat de machtsfanaten aan onmenselijkheden over ons uitstorten tot een psychiatrische ziekte gemaakt. Wat men hiermee doet is iedere individueel afwijkende beleving van de werkelijkheid te problematiseren, in een geestelijk ziekmakend hokje te plaatsen, de deur daarvan op slot te doen en de sleutel ervan in de handen van de Farmaceutische Maffia te gooien.

Op deze wijze worden we allemaal afgesloten van onze eigen individuele beleving van de werkelijkheid. Waardoor we als individuele medeschepper van de door de Schepper aan ons gegeven scheppingskracht, geen mogelijkheid meer ervaren om deze vorm te geven. Ik ben bang dat steeds meer mensen aan deze ODD-ziekte zullen gaan lijden. Ik hoop daarom dan ook dat het tot een ware pandemie uitgroeit, waar geen enkele vaccinazi tegen opgewassen is.

Totale controle
Wat ik hiervoor beschreef is slechts een enigszins uitgerekte inleiding tot wat ik hierna heb te melden. Waar het om gaat is, dat machtswellustelingen graag hun eigen machtswellust aan het publieke oog willen onttrekken. Maar ook tegelijkertijd hun macht in alle openheid menen te moeten presenteren. Dit is nu eenmaal de essentie van het demonische gedrag van de door narcistische en psychopathische persoonlijkheidsstoornissen bepaalde machthebbers in deze wereld.

Ze laten vele rookgordijnen verschijnen om hun eigen geestesziekte aan het zicht te onttrekken. De spin in het economische wereld wijde web, de Rothschilds, hebben daar een meesterschap in veroverd. Zij en hun vazallen zijn de ultieme vertegenwoordigers van een satanisch geïnspireerde kracht die de gehele aarde en alles daarop en daarin willen controleren (HIER). Maar waarom? Misschien dat de in het hiervoor gelinkte artikel opgenomen video daar enige duidelijkheid in kan verschaffen.

Op aards niveau is de machtselite de vormgever van een satanische sekte die, geïnspireerd door een buitenaardse ‘intelligentie’, de aarde tot een doodse planeet wil maken. Zij hebben zich laten inspireren door verschillende Oud Testamentische voorspellingen en menen de heersers over deze planeet te kunnen zijn. Het Oude Testament bevat vele voorspellingen, die door de Babylonisch/Talmudisch/Kabbalistisch geïnspireerde occultisten serieus zijn opgevat.

In onze tijd doen zij er alles aan om die voorspellingen uit te laten komen, daar hun eigen ‘bestaan’ daarmee samenhangt. Even een intrigerende vraag. Zou het zo kunnen zijn dat die occultisten, die al sinds mensenheugenis zich met de mensheid hebben bemoeid, deze voorspellingen zelf hebben geschreven in Bijbelse tijden? Om ze nu in onze tijd tot een self fulfilling prophecy te maken?

Hebben zij de tijd afgewacht, waarin de technologie zich tot een dusdanig niveau zou hebben ontwikkeld, dat zij daar gebruik van konden maken om hun machtssfeer tot ver buiten de aarde uit te kunnen breiden? De volgende video belicht alle onderwerpen, die in de afgelopen decennia binnen de alternatieve media zijn besproken. Ze plaatst ze in een helder allesomvattend kader.

Alternative Three – Cosmic Black Operations – Volume 1

Aarde als kosmisch laboratorium
De aarde is een kosmisch laboratorium waarin zowel ‘aards’ natuurwetenschappelijke als occult wetenschappelijke experimenten worden uitgevoerd, om de menselijke vrije wil/keuze op haar kracht te beproeven (HIER). Het gaat hierbij om een voortdrijvende evolutionaire (opbouwende), of zo je wil devolutionaire (afbrekende) kracht, die diep in de menselijke ziel is geworteld. Haar daarmee de mogelijkheid geeft om haar eigen intrinsiek individuele scheppingskracht of vernietigingskracht volgens de kosmische wet van vrije wil/keuze vorm te geven.

De door satanische krachten geïnspireerde machthebbers van deze wereld zijn uiterst bang voor de evolutionaire kracht en willen deze daarom omvormen tot een devolutioniare kracht. Vandaar dat zij, voor de aardegebonden mensen, een misleidend geopolitiek en voor de geestelijk zoekende mensen een spiritueel misleidend circus hebben vormgegeven.

De waarheid ten aanzien van het leven laat zich echter niet in een fuik drijven.
Het laat zich alleen maar door de wind van een toenemende bewustwording verspreiden en in een vruchtbare bodem zaaien.

In mijn beleving geeft de hiervoor weergegeven video over Alternative Three de essentie weer van alle door de elite vormgegeven mindgames. Deze zijn er op gericht ons mee te nemen in een valse realiteit, die ons met veel fanfare en bombarie via de media wordt ingeprent. Het is echter een uiting van een fascistoïde staat, die het gehele menselijke denken, voelen en willen meent te kunnen controleren en sturen. We leven in een wereld, waarin omwille van machtsverhoudingen, heel veel verborgen wordt gehouden. Dat verborgene heeft wel een onbewust beïnvloedende werking op ons leven.

Vreemd, reusachtig object in maankrater. (3073_med)

Er vinden veel onverklaarbare dingen plaats in deze wereld. Ze zijn onverklaarbaar omdat onze denkkaders (nog) niet ruim genoeg zijn om ze toe te laten. Veel zoekers naar waarheid weten inmiddels wel dat de gehele inrichting van de menselijke maatschappij zo is vormgegeven, dat we van jongs af aan die zeer beperkende denk- en gevoelskaders opgedrongen en geïmplanteerd krijgen.

Binnen onze opvoeding en het onderwijs leren we alleen dat wat we nodig hebben om als een gezagsgetrouwe economische robot te kunnen functioneren. Het kritisch vragen stellen bij de aangeboden informatie wordt sterk ontmoedigd, op straffe van uitsluiting en isolatie. Dit alles in het kader van het in stand houden van de bestaande machtsverhoudingen.

Alan Parsons – Standing On Higher Ground

Het vraagt dus de nodige moed en doorzettingsvermogen om toch die vragen te durven stellen en niet bang te zijn om geïsoleerd te raken. In onze individuele beleving van de werkelijkheid hebben we, door de maatschappelijk indoctrinerende invloeden, geleerd ons eigen bestaan en de beleving daarvan te relateren aan de buitenwereld. Deze kunstmatige geïndoctrineerde opvatting heeft ook een zeer bepalende rol gespeeld in de verhouding van de individuele mens ten opzichte van de kosmische ruimte, die de aarde omgeeft. De sinds de tweede helft van de 20ste eeuw ontstane ruimterace heeft daar een cruciale rol in gespeeld.

De mens en de omringende ruimte
In de tweede helft van de 20ste eeuw is, als uitvloeisel van de toen gepresenteerde vijandschap tussen de VS en de USSR, een fictieve ruimterace ontstaan. Beide landen stelden alles in het werk om de mensheid ervan te overtuigen, dat ze in hun rationeel/analytisch wetenschappelijk onderzoek de grenzen van het aardse wilden overstijgen.

Binnen het kader van de toen heersende ‘Koude Oorlog’ stelden zowel de VS als de USSR alles in het werk, om de primeur van het veroveren van de ruimte binnen ons zonnestelsel op hun naam te kunnen schrijven (HIER). Het eerste buitenaardse object dat het dichtst bij de aarde is, om dat onderzoek te kunnen doen is de maan. Dus alle energie werd op de maan gericht.

Terwijl er miljoenen mensen op aarde crepeerden door honger, kunstmatig veroorzaakte ziekten en oorlogsgeweld, werden alle wetenschappelijke energie en financiële middelen gestoken in zaken die geen enkele oplossing boden voor die aards sociaal humanitaire problemen. Is dit op een sociaal menselijk niveau in te voelen, te begrijpen en te verklaren? Zelf heb ik daar grote problemen mee!

Maar dit verhaal heeft vele uiterst vreemde aspecten. Want wat zich op aards niveau aan ogenschijnlijk vijandelijk Koude Oorlogsgeweld openbaarde, heeft een bizar broederlijke Vrijmetselende samenwerking als achtergrond. In 1981, toen ik door India reisde, hoorde ik allerlei voor mij totaal vreemde verhalen over een samenwerking tussen de VS en de USSR ten aanzien van het kolonialiseren van de maan en ook mars.

Volgens die verhalen zouden de VS en USSR samenwerken in het vormgeven van geheime bases op de donkere achterkant van de maan. Deze zouden zij gebruiken als tussenstation voor het kolonialiseren van mars. Mijn aluhoedje schittert nu aan alle kanten, ik weet het! Toch ervaar ik het niet als een syndroom! Maar ook China schijnt geïnteresseerd te zijn in de donkere achterkant van de maan.

In januari 2016 circuleerden er al berichten dat China zich voornam om de donkere kant van de maan te gaan onderzoeken (HIER en HIER). Later dit jaar zullen de Chinezen een communicatiesatelliet naar die donkere kant van de maan sturen, om de communicatie tussen de maan en de aarde beter te kunnen laten verlopen (HIER). Omdat deze van de aarde afgewende kant van de maan de nodige communicatieproblemen oplevert.

Alternatieve vluchtroutes
Het schijnt zo te zijn, dat de door satanisme bevlogen elite op deze aarde zich heel wel bewust was van het gebrek aan duurzaamheid van haar destructieve aarde vernietigende programma. Dat zij zich bewust was van het feit, dat zij door het op een getraumatiseerde mensheid losgelaten hersenspoelprogramma, de aarde tot een onbewoonbare planeet zou maken. Daarom hebben zij voor hun eigen heil verschillende vluchtroutes uitgedacht. Ik kwam op het spoor van deze routes door te lezen over het ‘Alternative Three Project’. De Engelse BBC was hier blijkbaar ook op gestoten en gaf in haar wetenschappelijk programma ‘Science Report’, daar een verslag van.

Science Report 1977 – Alternative 3 Life on Moon Mars Conspiracy – UFO Alien Cover Up Documentary

Natuurlijk werden de in het programma weergegeven zaken snel daarna meteen weer ontkracht. Maar toch heeft het velen aan het denken gezet. Jim Keith schreef er een boek over (HIER). Ook zijn er meerdere video’s gemaakt over dit gegeven. HIER kun je zo’n video bekijken. Men zou dus tot de opvatting kunnen komen dat deze elite, de mensheid heeft geïnspireerd om zich door een onderlinge verdeeldheid te laten verzwelgen door dood en verderf en daarmee zelf een bijdrage te leveren aan de vernietiging van de aarde als levende planeet.

Wat ik mij dus afvraag is, in hoeverre de op geopolitiek niveau elkaar bestrijdende wereldmachten achter de schermen een kartel of monsterverbond vormen. Daarbij een eigen rol spelend in het kapot maken van de mensheid en de aarde en zelf elders een ‘veilige haven’ scheppen, van waaruit het kosmische stratego- en riskspel verder kan worden gespeeld.

Fysieke en geestelijke realiteit
Over de menselijke maanlandingen is in de alternatieve media in de loop der tijd heel veel te doen geweest. Het zou een hoax zijn, die door Stanley Kubrick in een filmstudio zou zijn geënsceneerd. Maar zoals alles altijd vanuit verschillende standpunten te bekijken is, zo ook het verhaal van de fake moonlanding  (HIER). Maar hoe dan ook blijken er enkele natuurwetenschappelijke probleempjes te zijn waar het Space Control Mission Centre in Houston ogenschijnlijk vooralsnog even geen oplossing voor heeft.

Nasa admits humans can’t pass through the dangerous Van Allen Belts

Maar ook daar zijn weer tegengestelde opvattingen over. Men kan lang en breed over deze materie debatteren. Maar of dat een werkelijke zin heeft, betwijfel ik. Wat voor mij het belangrijkste is wat het effect van deze op macht beluste verovering van de ruimte heeft op het sociale leven op aarde. Laten we de mindgames nu even laten voor wat ze zijn, want in dit soort discussies ontstaat toch telkens weer dezelfde dynamiek als in alle andere discussies tussen voor en tegenstanders. Ik ben veel meer geneigd om hier op een beeldende manier naar te kijken. Vooral door te kijken naar waar de maan en mars als geestelijk principe voor staan (HIER).

De maan
De maan is vrouwelijk ontvankelijk en weerspiegelt het licht van de zon. Het staat tevens voor het onderbewuste in de ziel van de mens. Welnu, waar is de machtselite hier op aarde mee bezig? In mijn beleving met het manipuleren van het collectief onderbewuste van de mensheid, via het individueel onderbewuste van ieder mens. In de evolutionaire geschiedenis van de mensheid kunnen we waarnemen, dat het vrouwelijk ontvankelijke zwaar onderdrukt is om de mannelijke heersersdrang te manipuleren in een door die satanische krachten gewenste richting (devolutie dus). Het meest intrigerende is dan natuurlijk waar die donkere kant van de maan voor staat. Laat daar je eigen intuïtieve vermogen maar eens flink op los gaan.

Draag het licht naar de aarde.

O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,

zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep u zelf.

Oude Perzische spreuk

Mars
Waar staat de planeet mars voor? Deze staat voor de aardse vormgegeven mannelijkheid. Mars werd in vroeger tijden ook als de oorlogsgod beschouwd (HIER). Zie wat er nu op aarde gebeurd als reflectie van de verovering van de maan en mars. Ik laat het graag aan de intuïtieve kwaliteiten van jou als lezer over, om hetgeen ik in dit artikel heb aangegeven op een eigen manier tot waarheid te brengen.

Voor mezelf zie ik het als een ruimtelijk/spirituele reflectie van wat er hier op aarde plaatsvindt. We hebben immers te maken met een spirituele oorlog, waar de mensheid in betrokken is geraakt. Een oorlog die de gevallen engel Lucifer, door middel van haar aardse handlangers hier voert, om ons bewustzijn te collectiviseren (HIER). Voor mij is in ieder geval duidelijk, dat men de polarisering van het mannelijke en vrouwelijke niet alleen op aards niveau wil vormgeven.

Dat men de polarisering van die krachten hier op aarde wil gebruiken om de scheppende kracht, die vanuit de harmonische samenwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke ontstaat, ook op kosmisch niveau totaal om zeep te helpen. Dit is Lucifer’s machtsgreep naar de troon van de Schepper. Deze machtsgreep vindt in ons aller zielen plaats. Wil jij dat laten gebeuren in jouw ziel?

Alleen op individueel niveau kunnen we door de bewustwording hiervan, de satanische machtsgreep omvormen. We kunnen een voortgaande devolutie weer van vernieuwende impulsen voorzien en haar omvormen tot een ware vernieuwende evolutie. Een evolutie van het bewustzijn waar alle levensvormen op aarde in zijn opgenomen.

Een stralende ster

Komend van heel ver
gaand naar heel dichtbij,
zie ik een stralende ster
i
nnerlijk raakt zij mij

De warmte van haar stralen
d
oorboort mijn hart.
Ik kan er Liefde uit halen
z
ij lost op mijn smart

Mijn ziel raakt er door verlicht;
w
ordt aan de ster gelijk
m
ijn pijn is er voor gezwicht
v
erheft het aardse slijk.

Het leven, oh onschatbaar goddelijk geschenk
v
erscheen als die ster, ook al was het maar even.
Vandaar dat ik in diepe dankbaarheid haar gedenk;
h
et heeft me al zoveel gegeven

Ontroert zie ik haar schitteren
Vol Liefde geniet ik van haar
Zie haar als een kerstster glitteren
Ik hou van mij en ieder nieuw levensjaar

Arend Zeevat / 25 januari 2018

 

Arend Zeevat

28 mei 2018

Advertentie

ON NL Banner

6 gedachten over “De bezetting van de maan, mars en het Alu-syndroom..

 1. Onze aarde is gekaapt door de heersende machten, de waarheid is in hele vele gevallen exact het omgedraaide ons verteld wordt. Wat de heerende machten doen is de boel verdraaien, misleiden en de aarde en de mensheid vergiftigen. Dit is overal terug te zien om te beginnen met een van de meest giftige stoffen zoals amalgaam als vullingen te gebruiken. Wie in hemelsnaam komt er op dat idee en dan ook nog om een donkere kleur in witte tanden te plaatsen klinkt absurd.
  En hoe de mensen op grote schaal vergiftigt worden met chemicaliën die over ons uitgestrooid worden en ander vergif wat in ons voedsel, vaccinaties en tandpasta gedaan wordt. Als je afgeschilderd wordt als ulu of tinfoil head dan moet je dat als compliment zien, dat betekent dat je wakker bent. Wat de heersende machten ook doen is de Creator ontkennen en doen alsof het allemaal een toeval is, en daarvan evolueert alles naar hetgeen we nu zijn. Eerst was er niets en nu is er alles wat we zien en ervaren en dat komt voort uit niets. We stammen van de apen af maar er zijn nog steeds apen, zijn die dan niet veranderd ofwel geëvolueerd ?!

  Duidelijk in de natuur is er een intelligent ontwerp te zien en dat is overal te zien in de fibonacci formule 1.618 die ook vele malen in de mens voorkomt. Een bacterie genaamd bacterial fragella heeft meer dan 60 componenten en als je er een verwijderd dan werkt hij niet! Dit heet irreducible complexity net als een muizenval die ontworpen is met 5 componenten, je haalt er een weg en hij werkt niet meer. Dus gaat er iemand mij nu vertellen dat een uurwerk van een horloge geen intelligente maker heeft ?

  Documentary Unlocking the Mystery of Life Intelligent Design https://www.youtube.com/watch?v=tzj8iXiVDT8&t=930s

  Zo worden we ook met de echte geschiedenis voorgelogen en waarom worden die gigantische skeletten vernietigt en wordt dit voor de mensheid verborgen gehouden. Al de oude boeken verbrand in de bibliotheek van Alexandria ?!
  https://worldnewsdailyreport.com/smithsonian-admits-to-destruction-of-thousands-of-giant-human-skeletons-in-early-1900s/

  Geschiedenis is door de winnaars ofwel heersende macht geschreven dus klopt het verhaal wel helemaal, als zo bijna alles is gemanipuleerd ?!
  EUROPA – The Last Battle – Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=WqREtbt__O8

  Opmerkelijk dat de Rockefellers hier ook weer uitvoerig in voorkomen. Oordeel zelf maar en als je het over de joden hebt dan ben je al heel vlug een anti semetic. Dat is een truc om je in een hokje te plaatsen en alsof je tegen ze bent. Het betekent niet meer dan mensen die een bepaalde taak spreken, dus hoe kun je tegen iemand zijn die een bepaalde taal spreekt? Semetic betekenis : a subfamily of Afroasiatic languages that includes Akkadian, Arabic, Aramaic, Ethiopic, Hebrew, and Phoenician. In de hele geschiedenis zijn de joden het meest gehate volk ter wereld, hoe kan dit, trek je dit noodlot dan niet zelf naar je toe door je daden misschien ?

  Wat ik hier zie is toch wel een andere kijk op hoe het ons verteld is mbt tot een slechte man die Hitler was.
  EUROPA – The Last Battle – Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=WqREtbt__O8

  De Maan en Mars en Nasa.
  Als je de Maanlandingen bekijkt dan kom je al heel vlug tot de conclusie dat dit fiction is. Het enige wat ze naar Mars laten gaan is je fantasie en het budget per dag is niet schrikken $ 52 000 000! Daar kun je veel hongerige mensen mee voeden en veel belangrijkere dingen mee doen. De waarheid wordt recht voor je neus gepresenteerd dat ze niet naar de ruimte kunnen gaan met het Orion project. Wist u trouwens dat er geen echte foto’s van de aarde zijn en dat alle afbeeldingen door computer programma,s gemaakt zijn?

  Rob Skiba exposes NASA in the country that exposed moon rock as petrified wood https://www.youtube.com/watch?v=xRr0B-l3gAY&t=50s

  Het enige wat Nasa doet is de mensen vertellen dat er dat er overal leven is hoe onbelangrijk we zijn en dat we van sterrenstof zijn ontstaan.En dat er vele planeten zijn met leven, alles is zonder bewijs net als de afstanden van triljoenen lichtjaren, ja wat ben ik minuscuul als ik dat probeer te begrijpen. Doel is controle, liegen is controle behouden en ze vooral niet laten weten waar ze zijn en wie ze uiteindelijk zijn. Je bent een spiritueel wezen wat hier op aarde komt om de derde dimentie te ervaren waarin alles een tegenstelling heeft. Je komt hier om niets te herinneren, je komt hier om vanuit ziels niveau alles te ervaren vanuit jezelf. Darom houden ze ons druk bezig met rekeningen betalen en om zoveel mogelijk de lage frequente te crieren, angst.

  William Shatner says Science and Science Fiction are the same https://www.youtube.com/watch?v=bJh7KGQVG4s

  En waar we zijn daar wordt ook over gelogen mits je nu in de gaten hebt dat space niet is zoals het ons verteld is. Dus wat vertellen ze ons en hoe ziet de werkelijkheid er dan wel uit? Als je hier meer over wilt weten dan is een van de velen Rob Sciba die daar vele video’s over gemaakt heeft.

  Rob Skiba Testing the Globe – Part 1: Taking a Trip Down the Rabbit Hole https://www.youtube.com/watch?v=Ih1LPFqHSSM

  1. kort samengevat een suggestief slap verhaal van de aarde moet plat zijn zeker en de ruimte is leeg, als een verregend papieren camping bordje en de ruimtevaart das maar een wayang poppentheater in de vorm van de thunderbirds van vroeger toch?! THUNDER BIRDS!! INTRO https://www.youtube.com/watch?v=nFb4IVLXDss God Is an Astronaut – A Deafening Distance https://www.youtube.com/watch?v=AVH6t7nwfc4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Wajang#/media/File:WayangKulit_Scene_Zoom.JPG

  2. Mooie en rijke reactie, kan ik mij goed in vinden, mijn dank hier voor, Jenne

  3. M Fesevur,
   ik heb ‘Europe, the last battle, part 1’ gekeken (heftig).
   Sommige dingen waren me al bekend, maar dat het communisme zo doordrongen blijkt van joden en zionisme, was zelfs mij nieuw.
   Moses Hess, nooit van gehoord, maar een belangrijke figuur in het geheel.
   Voor Israëli zijn vaak de Ashkenazi, de zionisten, de ‘nazi’s’, en als je ziet wat er allemaal in Duitsland vanaf 1750, maar zeker vanaf 1850 mogelijk was, dan kan je bijna zeggen, het judaïsme=zionisme=communisme (denk aan kibboets) kreeg (te?) veel ruimte om te kunnen ontstaan (ont-aarden) en vanuit daar, het constante vormgeven van dit gedachtegoed via alle mogelijke ‘isme’s’, vooral het antisemitisme, fascisme, feminisme, kapitalisme….eigenlijk is het gehele spectrum doordrongen van…
   Dilemma: ‘het leed is al geschied’.
   Dit is een taak voor andere sferen/trillingsfrequenties…voor ‘later’, lijkt mij!

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.