Advertentie

Naderen we de afgrond..?


x

x

x

Naderen we de afgrond..?
x

 2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Eigenlijk ga ik er vanuit dat we allemaal wel eens een ervaring hebben gehad, waarin we geen enkel innerlijk houvast meer hadden. Dus waarbij men zich zielsmatig in de lucht voelt hangen zonder een parachute om een goede en veilige landing te verzekeren. Daarbij niet naar beneden durven kijken in de gapende afgrond van ellende en ook niet wetend waar je de naar houvast zoekende blik op zou moeten richten. Dit kan in essentie een waar traumatiserende ervaring zijn, afhankelijk van hoe stevig de comfortzone is waarin men zich verschanst heeft. Het is echter de ervaring waar in mijn beleving de gehele mensheid momenteel aan onderhevig is.

Door alle sociale beïnvloedingsprogramma´s, inclusief opvoeding en een op de psychopathische behoeften van bankiers en multinationals afgestemd onderwijs, hebben we geleerd om ons ware zelf te verloochenen. We hebben geleerd om onszelf van onze ziel te verwijderen, door deze te ontkennen. Dit alles omwille van het als mens maar geaccepteerd te worden en onze plek op deze aarde te mogen innemen.

We zijn gevangen geraakt in een wereld die ons op uiterlijk niveau heel veel beloofde ten aanzien van materiële zekerheid, welzijn en vele andere zaken. Deze zaken zijn echter allemaal gekoppeld aan economische wetmatigheden, die op basis van onze ( vaak opgedrongen) behoeften door een kleine elite van superrijken zijn vormgegeven. Zij wist door hun manipulerende invloed op de rest van de mensheid, haar in een droom van eindeloze economische groei en vermeerderende materiële welvaart mee te nemen. Iets wat doet denken aan de Rattenvanger van Hamelen (HIER). Met name de jongere generaties lopen met hun Iphone in de hand, als ratten achter de laatste technologische ontwikkelingen op communicatiegebied aan, regelrecht de afgrond in (HIER).

Maar de voorgetoverde illusie houdt op als de rattenvanger stopt met het spelen van zijn bedwelmende economische deuntje en er een georkestreerde crisis ontstaat. Dan wordt pas duidelijk hoever wij ons hebben laten meenemen in de verwijdering van ons evolutionaire pad. Dit inzicht, dat geïnitieerd kan worden door de verheldering van persoonlijke zaken uit de jeugd, kan veel onzekerheid, twijfel en angst oproepen.

Dan blijkt dat we ons bevinden op de rand van een afgrond, of misschien al in een vrije val naar beneden aan het duikelen zijn. Dus waar vinden we het houvast, dat we nodig hebben voor een veilige landing om te voorkomen dat we massaal waanzinnig worden? Of massaal tot de zombiestatus worden gedegradeerd?

Voorspellende droom
Eind jaren ’80 had ik een bijzonder beeldende droom. Ik zag een beeld van een situatie in een liftenhal. Daarin bevond ik mij samen met de initiatiefnemer van de antroposofische woongroep, waar ik na mijn terugkomst uit India mee heb samengewoond. Hij was een bijzonder charismatische man en had veel geestelijke kennis waar anderen behoefte aan hadden en veel vrouwen verrukt door raakten. Voor mij was hij echter, vanuit mij eigen emotionele programmering, de invulling van mijn afwezige vader, waar ik als verloren zoon naar op zoek was (HIER). Misschien speelde hij welbeschouwd voor de vrouwen, die zich door zijn charisma tot hem aangetrokken voelden, dezelfde soort vaderrol. Ik heb het hen nooit kunnen vragen.

In mij leefde echter ook een dynamiek die zich vrij wilde maken van iedere uiterlijke autoriteit. Want ik had in India ervaren waar ik werkelijk naar op zoek was, namelijk mijn eigen innerlijke autoriteit. Ik kwam in die woongroep terecht, enkele maanden nadat ik uit India was teruggekeerd en nog helemaal vervuld was van een hemels idealisme. Eigenlijk was ik op zoek naar een voedingsbodem voor de vormgeving van dat idealisme in Nederland. Ik had de droom kort voor het moment dat ik samen met hem en leden van een antroposofische studiegroep, die hij met zijn charismatische verschijning om zich heen had verzameld, voor een twee wekelijkse vakantie naar Finland zou gaan.

Binnen die groep leefde heel sterk het ideaal om een vernieuwende gemeenschapsvorm op te zetten. In Finland zouden we naar mogelijkheden kijken om dat ideaal te kunnen verwezenlijken.Binnen die groep leefde ook een heel duidelijke strijddynamiek, die alles te maken had met de door hemzelf ingenomen lerarenrol, die de volgelingen maar al te graag aan hem wilden toekennen. Vanuit die rol zette hij zich, met zijn plutonisch gedomineerde persoonlijkheid, af tegen de volgelingendynamiek die hij mede zelf had vormgegeven.

Dit leverde in Finland een fantastische real life soap op ten aanzien van hoe ook in een zoekende gemeenschap van mensen, dezelfde dynamiek van macht, onmacht en strijd speelt als in de rest van de wereld. Die twee weken vakantie in Finland stonden dan ook bol van de conflicten. De zichzelf als geestelijk leraar beschouwende alfaman, liet zijn ware karakter zien door tijdens ons verblijf een goede tijd te hebben met een al eerder in Finland ontmoette vrouw, terwijl hij in Nederland getrouwd was en al drie kinderen had.

Spiegel van gebroken dromen

Vol idealen en dromen
Levenslust en blijheid
Ben ik naar de aarde gekomen
Me ontwikkelen willend in vrijheid

Aardse realiteit zo bizar
Met toenemend kwaad
Materialistisch en star
Die vrijheid verslaat

Leven verwordend tot karikatuur
Kunstmatig en dood
Menselijkheid onder vuur
Afgevoerd via de goot

Het leven dat leven wil
Ontmoet steeds meer zielloosheid
Valt in versnelling stil
In levenloze treurigheid

Moeilijk om in vertrouwen te blijven
Als er geen dierbaren om je heen zijn
Ik in eenzaamheid lijk te verstijven
Ondergaand intense levenspijn

Verlangend naar schoonheid, waarheid en liefde
Naar intens verwarmend licht
Dat duisternis doorkliefde
Is het leven in mij dan ook gezwicht?

Toch blijf ik telkens tot hetzelfde komen
Raak ik het vertrouwen niet kwijt
Kijkend in aardse spiegel van gebroken dromen
Heb ik van mijn komst hier nog steeds geen spijt

Arend Zeevat

 

Verzelfstandiging
In het conflict dat ik met hem aan het eind van die ‘vakantie’ had, werkte ik mijn op hem geprojecteerde vaderrol uit. Dit was een fundamentele bijdrage aan mij eigen emotionele verzelfstandiging. Later tijdens een vakantie in Noorwegen met ons beider gezinnen, herhaalde dit ritueel zich nogmaals, waarbij hij zich van een agressief en gewelddadige kant ten aanzien van mij liet zien. Ik ben hem echter nog steeds dankbaar voor de katalyserende rol die hij op vele niveaus in mijn leven heeft gespeeld. Voortschrijdend inzicht heeft mij doen inzien, dat hij op zijn manier ook worstelde met zijn eigen emotionele programmering. Het beeld van de droom dat ik voorafgaand aan die innerlijke werkvakantie in Finland had, zag er als volgt uit.

Het DNA, het kosmische hart IN ons eigen lijf. De Jakobsladder naar ‘de hemel’..

“Ik stond met deze man in een ruimte voor een aantal liften. Daarin waren verschillende controlepanelen te zien. Op een gegeven moment stapten we beiden in één van de geopende liften en gingen stijgen. De reis omhoog leek eindeloos te duren. Op een gegeven moment stopte de lift, maar de deuren gingen niet open. Ik zag die man toen een luikje in het plafond van de lift openen en hij kroop daar doorheen en nodigde mij uit hem te volgen. Door mijn sterk werkende emotionele programmering volgde ik hem. We kwamen boven de lift in een nogal bijzonder tafereel terecht.

Ik zag een oneindige kosmische ruimte met de schittering van vele sterren. Maar er was ook een soort bouwconstructie van grote metalen balken, die je ook wel kunt zien in filmpjes van de bouw van Amerikaanse wolkenkrabbers. Hij nam plaats op een balk. Hij zei toen tegen mij dat hij ging springen en hij nodigde mij opnieuw uit hetzelfde te doen. Maar tijdens onze reis in de lift had ik al gezien dat hij een soort van vliegeniersuniform droeg en een parachute.

Zaken die niet tot mijn accessoires behoorden. Hij sprong en ik zag hem verdwijnen. Voor mij kwam toen het moment van de finale beslissing. Spring ik of spring ik niet? Ik besloot wel te springen. Er op vertrouwend dat ik, door mijn innerlijke parachute van een onvoorwaardelijk vertrouwen in de goedheid van het Universum, wel een zachte landing zou gaan ervaren.”

Die landing in het ‘echte’ leven daarna was soms zacht en soms minder. Deze droom en de daarna opgedane ervaring met deze ‘geestelijke leraar’ heeft er aan bijgedragen dat ik in mijn eigen leven landde. Waarbij ik me af en toe nog wel eens afvraag waar ik in vredesnaam terecht ben gekomen. Maar ja, dat zijn allemaal overwegingen van het ego, die nu eenmaal graag de parachute wil besturen. Je meent ergens geland te zijn, maar een volgend moment blijkt dat je nog steeds onderweg bent.

Onderweg waarnaar? Tja, dat is de grote vraag. Deze grote vraag maakt deel uit van het mysterie van het leven. Op de één of andere manier lijken we voortdurend onderweg te zijn. De in India aan mij gegeven naam Sanjari, dat reiziger betekent, voelt voor mij dan ook als op mijn lijf geschreven.

Wegvallende zekerheden
In onze tijd vallen alle uiterlijk gepresenteerde zekerheden en veiligheden en masse weg. We zijn daardoor hopeloos, maar misschien ook wel heel hoopvol, aan onszelf overgeleverd. We hebben het maar te doen met wat ons aan innerlijke krachten ter beschikking staat, om de val in de afgrond voor onszelf te verzachten. Die plek zal echter nooit jouw rechtmatige plek zijn, zolang je voor jezelf niet inziet hoe je, omwille van het hiervoor genoemde aanpassingsgedrag, jezelf voortdurend laat overheersen door alle geperverteerde vormen van egodienende machtsbelangen.

Het wegvallen van alle uiterlijke zekerheden en de innerlijke gehechtheid daaraan leidt tot de ´donkere nacht van de ziel´. Een innerlijke emotionele staat van totale wanhoop en vertwijfeling, daar alles wat je ooit als waar, zeker en veilig hebt leren ervaren in rook is opgegaan. Alle illusies zijn vervlogen, alle egodromen niet uitgekomen. De ziel verliest zich in haar eigen donkere nacht (hier). Het is als een innerlijke doodservaring, die eindigt als je de wederopstandig in het ochtendgloren van de opkomende zon zult gaan ervaren.  In dat donker wordt ze met haar eigen schaduwen uit het verleden geconfronteerd, die vooral op emotioneel niveau met veel verdrongen pijn en verdriet te maken hebben. Besef daarbij heel goed, dat vlak voor de zonsopkomst het duister het meest dicht is en de (gevoels)temperatuur het koudst.

De dood van een ego

Kwetsbaarheid en onmacht
Zaken waar het ego niet om lacht
Hij bouwde er stevige muren omheen
Menigeen die er tegenaan liep en daarna verdween

De pijn die hij hen deed voelen
Bleef in hem zelf doorwoelen
Onrust nam bezit van hem
Angst werd een onzekere innerlijke stem

Ver verheven boven de rest
Eenzaamheid die hem pest
Hoog in zijn toren
Voelt hij zich verloren

Afdalend naar beneden
Plaagt hem het verleden
Pijn, afwijzing en verdriet
Is wat hij nu ziet

Om hier en nu iets anders te ervaren
Likt hij zijn blaren
Ziet duistere angsten verdwijnen
Een nieuw licht verschijnen

Warmte van een krachtige zon
Stromend uit innerlijke bron
Doet hem leven
Het oude opgeven

Voluit leven vervangt
Het oude dat verlangt
Nieuw is alles dat ontstaat
Wanneer het oude vergaat

Doodgaan is loslaten
Oude pijnen achterlaten
Angst een laatste adem blies
Vertrouwen een zwoele bries

Liefde voor al dat leeft
Voor het ego dat zich overgeeft
Alles krijgt een glans
Leven wordt één grote kans

Arend Zeevat

Geestelijke misleiding
Het hierboven beschrevene is een ware afgrondervaring die alleen maar doorstaan kan worden, als in het eigen innerlijk de poort naar een ondersteunende geestelijke werkelijkheid wordt geopend van helder bewustzijnslicht. Deze wordt niet geopend door de moderne New Age-misleidingen, die ons influisteren dat we vooral niet in het donker moeten kijken. Dus een soort van psychisch/emotioneel/spitrituele nachtblindheid moeten ontwikkelen. Als je maar hard genoeg denkt dat er geen duister en geen nacht is, dan bestaan deze ook niet. Dit is een vorm van kinderlijk magisch-realistisch denken, dat de dualistische werkelijkheid waarin we leven – ook op zielsniveau – niet wil zien en onderkennen.

Het is de basis van de vermeende New Age succesformule, dat hetgeen waar geen aandacht aan wordt besteedt vanzelf zal verdwijnen. Ik heb ooit meerdere malen in een volkstuin gemerkt, dat het op aards niveau met betrekking tot onkruid toch net iets ander werkt. Eigenlijk is dit dan ook een bijzonder gevaarlijke Luciferische misleiding. Want Lucifer wil mensen misleiden door hen in de koplamp van zijn valse licht te laten staren en zich daardoor te laten verblinden. De grootste leugen die het Ahrimanische Kwaad daarnaast in deze wereld heeft gebracht is, dat het Kwaad niet bestaat.

De (Ahrimanische) natuurwetenschappelijke ontkenner van een geestelijke dimensie ontkent zelfs zichzelf, om aan ontdekking en ontmaskering te ontkomen. Werkt het op verschillende aardse niveaus zoals politiek, farmaceutische misleiding, geheime agent- en broederschappen en ook het dagelijks intermenselijke niveau niet net zo? Immers wat er niet is, hoef je ook geen aandacht aan te besteden. Is dit ook niet de ultieme weerspiegeling van de houding, die wij ten opzichte van onszelf geleerd hebben aan te nemen. Als jij niet bestaat en dus niets bent, dan hoeft men met jou toch ook geen rekening te houden. Je hebt dan dus ook totaal niets te zeggen.

Besef daarbij wel dat dit niet onze authentieke zelfbeleving is, maar een door satanisch geïnspireerde psychopaten in ons geprogrammeerde zelfbeleving. Hierdoor kan het vanuit het duister opererende Kwaad zichzelf in stand kan houden. Dan kan het vanuit het verborgene haar zielsvergiftigende invloed blijven uitoefenen. Zo wordt alles, dat als uiting van duivelse praktijken hier op aarde kan worden gezien, ontkent (hier en verder eigen onderzoek zal vele andere voorbeelden opleveren). Ik geef hieronder opnieuw een deel van de Proloog in de hemel weer, zoals Goethe die in zijn dichtwerk Faust verwoordde. Het betreft een deel van de dialoog tussen de Heer en de duivel Mephistopheles.

 

De Heer:
‘Gij moogt ook dan u vrij doen kennen:
‘k Heb u en uws gelijken nooit gehaat.

Van alle geesten, die ontkennen,
Is het de spotter, die mij ’t minste schaadt.

Des mensen werkkracht kan te licht aan ’t sluimren raken,
Hij mint de luie rust maar al te wel:

Daarom geef ik hem gaarne zo’n gezel,
Die prikkelt, drijft en moet als duivel waken.

(benadrukking AZ)

Innerlijke parachute
Het konijnenhol van Alice in het Land van Wonderen is dieper dan menigeen zich kan voorstellen! Waar het met de New Age-wijsheid dus om gaat is dat in de plaats van de uiterlijk materiële zekerheden, zogenaamde innerlijk geestelijk misleidende zekerheden worden geplaatst. De vraag daarbij is natuurlijk waar die innerlijke zekerheden vandaan komen. Komen deze voort uit een eigen doorleefde innerlijke werkelijkheid, die aansluit bij de eigen geleerde levenslessen? Of komen deze voort uit de veelheid aan theoretische New Age-bijbels? For every believer there is a deceiver. (Voor iedere gelovige is er een misleider). We raken hier aan het wezenlijke verschil tussen geloven en een waar doorleefd weten!

Ook ’s nachts is er een licht. Dit is het koude licht van de maan dat onze nachtelijke dromen beschijnt. Zij is echter, door haar reflecterende karakter slechts een verwijzing naar en herinnering aan het heldere daglicht van de warme zon. Waarachter een geestelijke zon verborgen gaat, die met de Christus is verbonden. Dat Christelijke zonlicht is de vormgever van ons heldere dagbewustzijn. De verbinding daarmee is de innerlijke parachute, die ons veilig zal doen landen op de bodem van de afgrond.

Afstand en nabijheid
Allemaal maken we in ons dagelijks leven wel eens iets mee, dat naar de uitnodigende open poort van een geestelijke realiteit verwijst. Soms kan het een ‘klein’ wondertje zijn, of misschien bepaalde synchroniciteiten. Het kunnen ook doorbrekende inzichten zijn ten aanzien van levensthema’s waar men al lang mee worstelt. Deze thema’s hebben voornamelijk te maken met hoeveel afstand of nabijheid men voelt ten opzichte van de eigen ziel en daarmee de zielen van anderen.

In menselijke relaties spelen vele ogenschijnlijk tegengestelde dynamische krachtenwerkingen. Eén daarvan is die van afstand en nabijheid, of afstoting en aantrekking, enzovoort. Maar uiteindelijk komt het neer op de dynamiek van het mannelijke en vrouwelijke. Hoe ver houd jij een ander met zijn/haar emotionele programmering bij je vandaan, om jezelf nog veilig en vooral ook ‘zeker’ te voelen? En hoe uit zich de Liefde hierin? Hierbij hebben we te maken met het persoonlijke grenzenverhaal. Aangezien we in een wereld leven waarin alle grenzen lijken te vervagen, heeft dat ook zo zijn uitwerking op onze eigen persoonlijke grensbeleving.

Grensgeschillen
De onderdrukkingstendens ten aanzien van de eigen individualiteitontwikkeling binnen de emotionele programmering, uit zich hierbij in het geen besef hebben van de eigen persoonlijke grenzen en die van de ander. Dit weerspiegelt zich in het al het oorlogsgedoe op deze planeet. Vele moderne psychopathologische ontwikkelingsstoornissen zijn daar ook een uiting van, denk daarbij aan psychopathie, narcisme en autisme. Intermenselijke conflicten op alle niveaus bestaan dan ook voornamelijk uit grensgeschillen. De ontwikkelde karakterstructuur van de betrokkene, introvert of extravert, is bepalend voor hoe men grenzen omgaat.

Of men zal voortdurend over de eigen grenzen heen laten gaan, of genadeloos over de grenzen van anderen heen gaan, of beide afwisselend. Geen besef te hebben ontwikkeld van waar de eigen persoonlijke sfeer eindigt en die van de ander begint, geeft bij het leren omgaan met dit aspect logischerwijs een grote hoeveelheid conflictmateriaal. Het gevoel niet gezien of gehoord te worden (het westen versus Rusland, China, Iran, Noord-Korea en andere landen), dat uit dit aspect van de emotionele programmering voortvloeit, kan op twee manieren tot een overcompenserende reactie leiden.

Vechten, vluchten of bevriezen?
De eerste is van een zich volledig overgevende aard en duidt op de afwezigheid van een eigen zelfbeleving (b.v. Europa in symbiose met de VS), omwille van het verkrijgen van een bevestigende erkenning door middel van passiviteit. Dit is de basis voor de slavenhouding en is aan te duiden als een vluchtreactie. De bevriesreactie komt, op een weliswaar andere manier, op hetzelfde neer. De tweede is van een sterk naar buitengaande aard, gericht op extreme zelfprofilering en is de basis voor het willen domineren van anderen.

Men zal dan met kracht de bevestigende erkenning aan anderen willen ontfutselen. Dit is te karakteriseren als een vechtreactie (De VS en het zich achter de slachtofferrol van het Jodendom verschuilend Zionisme). Het is de basis voor de vanuit het (groeps)ego naar buiten gebrachte dominerende leiderschapsrol. Beiden trekken elkaar als een magnetische noord- en zuidpool aan en zullen in intermenselijke relaties soms ook afwisselend bij de conflictpartners voorkomen. Maar aan beiden ligt een negatief zelfbeeld ten grondslag, waarbij de buitenwereld onbewust wordt gebruikt ter invulling van de eigen innerlijke leegte, om een gebrekkige zelfwaardering te overcompenseren. Zou de Amerikaanse president Trump daar een levendig voorbeeld van kunnen zijn, met zijn niet meer serieus te nemen regeren door gebruik te maken van een Twitterkanon (HIER)?

Wanneer dit schaduwspel door zelfreflectie en introspectie in het licht van het bewustzijn wordt getild, zal blijken dat de grensgeschillen een bewustmakende functie hebben met betrekking tot het krachtenspel dat werkzaam is in de eigen psyche. Zelf heb ik onbewust geleerd mijn eigen grenzen voortdurend door anderen te laten overschrijden en aanvankelijk te vluchten voor een confrontatie. Dit gebeurde in alle soorten relaties. Het is een natuurlijk gegeven in onze materiële wereld van vormen, dat ook de eigen persoonlijkheid in alle aspecten in een gevoelsmatig ervaarbare vorm tot uitdrukking moet kunnen worden gebracht. Welk een bevrijdende kracht geven we als we in ons dagelijks leven elkaar daarin kunnen ondersteunen!

Daar hoort bij dat men de eigen innerlijke ruimte naar buiten toe inneemt, door deze in de buitenwereld neer te zetten. Iets dat ik gaandeweg steeds meer heb mogen leren. Dus meestal met conflicten als gevolg. Wanneer men gezien en gehoord wil worden, zal men in eerste instantie zichzelf moeten leren zien en horen en vervolgens zichzelf ook moeten laten zien en horen in de buitenwereld. Hier hangt onverbrekelijk mee samen, dat men dan ook een ander zal leren zien en horen. Het komt uiteindelijk aan op het leren ontwikkelen van een subtiel sociaal fingerspitzengefühl.

Door al bewust wordende en lerende de eigen grenzen te ervaren en die naar buiten toe aan te geven, zal de eigen persoonlijkheid een voor anderen ervaarbare vorm krijgen. Op dit vlak zullen dominante persoonlijkheden door conflicten mogen leren, waar de grenzen van anderen liggen. De meer volgzame persoonlijkheden zullen door het ervaren van conflicten mogen leren hun eigen grenzen krachtiger vorm te geven.

Zij mogen beide dus hun eigenwaarde los leren koppelen van het manipulatief gebruik van macht over anderen en zich daardoor in een onmachtspositie te laten plaatsen. Ja, want ook een slachtofferige volgzaamheid kan een machtsinvloed hebben. Denk daarbij aan hoe de Zionisten dit hebben vormgegeven door het Judaïsme te kapen en voor hun machtsdoeleinden te misbruiken.

Het vieren van het leven
Op dit moment in de tijd bevinden wij ons op een cruciaal keerpunt in de ontwikkeling van het bewustzijn. De transformatie van een doods ego- en collectiefgericht bewustzijn naar een geïndividualiseerd gemeenschapsdienend bewustzijn, geeft de scheppingskracht in het universum een enorme vernieuwende impuls. Wanneer zeven miljard zielen – of een belangrijk deel daarvan – hun individuele scheppingskracht aanwenden voor een gemeenschappelijk doel, namelijk het vieren van het leven in al haar uitingen, zal dat leven zich in een oneindig aantal meer vormen kunnen gaan manifesteren.

Daarvoor hoeft men alleen de eigen innerlijke emotionele programmering te leren doorzien en los te leren laten. Het bewust doorleven van de emotionele processen die er in de eigen psyche/ziel onbewust spelen, is een spiritueel verbindende daad tussen het geestelijk scheppend bewustzijn en het karma dat in de aardse levenservaringen doorklinkt. Dit alchemistische zielsproces schept een bevrijding van het onvrij makende negatieve karma uit het verleden, waardoor men op een bewuste manier een positief georiënteerde toekomst kan helpen vormgeven.

Het bevrijden van de ziel van egogebonden onvrijheden, levert uiteindelijk een diepe innerlijke vervulling op. Waarbij de verbinding met dat geestelijk scheppend bewustzijn, de door het ego ervaren eenzaamheid oplost. Met elkaar kruipen we dan gezamenlijk op individueel niveau door het oog van de naald en kunnen onze krachtig geworden vleugels uitslaan. Zoals de verpopte rups, na de worsteling om naar buiten te komen uit zijn transformerende cocon, zijn krachtig geworden vleugels uitslaat. Dit individuele proces is de basis voor het ervaren van de eenheid die de mensheid geestelijk gezien is.

Want de werkelijke waarheid
is niet de waarheid
maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is
niet de werkelijkheid
maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is
niet de oorspronkelijke reinheid
maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is
niet het oorspronkelijk goede
maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor het hele wereldal
ook voor de goden.

Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
kan zich iets ontwikkelen
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
heeft Hij zichzelf gedwongen

Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

 

Friedrich Benesch (1907-1991)

Duitse natuurwetenschapper, schrijver, antroposoof

en priester bij de Christengemeenschap

 

Ten aanzien van bovenstaand geciteerde tekst wil ik nog melden, dat de mens de brug is tussen aarde en kosmos en door zijn alchemistisch transformerende werking met betrekking tot het Kwaad, de Goddelijke handen en voeten hier op aarde is. (HIER en HIER).

Ruimtereizigers
Als reiziger op deze planeet weet ik dat ik in deze wereld ben, maar niet van deze wereld. De reiservaringen tot nu toe en de daaruit verkregen inzichten betreffende de aard van onze realiteit, hebben mij nog geen volledige antwoorden gegeven op mijn vragen. Aangezien mijn reis nog niet ten einde is, hoop ik nog meer antwoorden in mijzelf te vinden. Ik ga er vanuit dat wij allemaal, vanwege onze unieke individuele kwaliteiten, een stukje van de levenspuzzel in ons dragen. De uitdaging voor de komende tijd is mijns inziens, dat we die stukjes belangeloos met elkaar zullen kunnen delen en ze gezamenlijk in elkaar zullen passen. In dit artikel heb ik getracht een deel van mijn stukje al met jou te delen.

Er zijn echter nog enkele intrigerende vragen die in mij zijn blijven leven, na me bewust geworden te zijn van mijn bewustzijnsgevangenschap in de matrix van een vierdimensionale werkelijkheid. Bestaat er buiten onze aardse vierdimensionale werkelijkheid wel materie? Of is het uit materie en antimaterie opgebouwde linker hersenbeeld van ons zonnestelsel en het universum, dat ons door de reguliere astrofysica wordt voorgehouden, een door hen geprojecteerd dualistisch beeld? Zou men ons daarmee in een materialistisch dualistische bewustzijnsgevangenis vast willen houden? Is het in verband met de vorige vragen, ook van belang om ons vrij te maken van alle religieus georiënteerde indoctrinaties, dus ook van het oosters religieus geïnspireerde concept van karma en reïncarnatie?

Daarnaast wil ik de volgende vragen met jou delen, zodat jij daar je eigen antwoorden op kunt vinden. Is de veruiterlijkte technologie een gematerialiseerd tegengesteld beeld van de in ons innerlijk aanwezige geestelijke gaven? Hebben we die afhankelijk makende technologie wel nodig om met elkaar te communiceren? Hoe kunnen we het beste omgaan met de gevolgen van een steeds verder verstoord wordend natuurlijk evenwicht, door een op destructiviteit gerichte technologie,?

De weg van onbewust volgzaam slaaf naar bewust dienend meester is smal, steil en eenzaam. We zullen in onszelf (het ego) bescheiden moeten leren te zijn, om de stem van onze innerlijke gids goed te kunnen horen, willen we het voor onszelf juiste pad blijven zien. Afhankelijk van onze eigen instelling zullen we, eenmaal die weg betredend, de innerlijke zekerheid en vertrouwen voelen groeien. Aan het eind van de weg staat de wedergekomen etherische Christus met open armen op ons te wachten. Hem (h)erkennend zullen we merken dat hij ons, door middel van onze innerlijke begeleiders, de gehele weg al als gids heeft gediend. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat een groot deel der mensen dit zal gaan lukken. Wij kunnen ieder op een individueel niveau slechts onze eigen bijdrage er aan leveren en zullen de uitwerking daarvan aan de ons ego overstijgende krachten over moeten laten

Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde..!
Door de voorspellende programmering ten aanzien van het veroveren van de kosmische ruimte zijn we gewend onze aandacht af te laten leiden naar de ruimte rond de aarde. Hebben jullie je wel eens afgevraagd hoe men met die voorspellende programmering ook de ruimte op de aarde aan ons presenteert? Met name ten aanzien van de diepe geheimen die er onder de oppervlakte van de oceanen verborgen zijn? De film ‘The Abyss’ uit 1989 geeft daar, weliswaar op z’n Hollywoods verromantiseerde wijze, een aardig inkijkje in (HIER). Deze film heeft echter veel meer te vertellen, dan onze aandacht te vragen voor de submarine veroveringsdrang door de VS en de misleidende Koude Oorlogsdynamiek.

Het laat ook zien dat de confrontatie met een geheel andere werkelijkheid diep onder de oppervlakte van ons dagelijkse bestaan verborgen is. Water staat voor de onbewuste en peilloze diepten van ons gevoelsleven. Misschien wil de afgrond die we nu aan het ervaren zijn ons wel laten zien, dat we innerlijk allemaal een onmetelijke diepgang hebben.

In dat kader nodig ik een ieder dan ook uit om angst, twijfel, innerlijke passiviteit en minderwaardigheid- of superioriteitsgevoelens los te laten en zich open te stellen voor het scheppende leven in het eigen innerlijk. De verbindende kracht die binnen en buiten met elkaar verenigd ligt in de zetel van onze ziel besloten, namelijk in het hart. Laten we daarom de hartskrachten weer terugbrengen in het sociale leven, zodat er ook een werkelijk samen leven kan ontstaan. Ik wil een ieder dan ook een leerzame en helende innerlijke ruimtereis wensen.

 

Laat jouw warme hart je de weg wijzen!

Arend Zeevat

 

106 gedachten over “Naderen we de afgrond..?

 1. Op dit moment ben ik het boek “The body keeps the score, Mind, Brain and Body in the Transformation of Trauma” van Bessel van der Kolk, aan het doorploegen.
  Piepkleine lettertjes, veel bladzijden, veel biologie en engels. Een unicum, want normaliter lees ik geen boeken en al helemaal niet van een dergelijk kaliber.
  De angst voor de vrijheid van Fromm was ook zo’n geval.
  Voor mij praktische voeding voor de ziel boeken, die schijnbaar toevallig op je pad komen. Antwoorden op latente vragen.
  Van der Kolk is een psychiater die al 30 jaar in het vak zit, die alle wanen van de dag met het nodige relativeringsvermogen en zijn niet aflatende zoeken met nederigheid beschrijft.
  Het gaat wat mij betreft over de problemen waar mijn ouders mee worstelden, waar ik ook mee besmet ben, het belang van het thuiskomen in je eigen lichaam, in jezelf. Zolang je niet in staat bent om te zien wie je zelf bent, blijft je omgeving onscherp. Ik vermoed dat het verkennen van de kosmos, het loslaten en een ego, wat dat ook moge wezen, vaak een vlucht is.
  Mooi beschreven hoe steeds meer mensen in feite, in een matrixachtig gekkenhuis gevangen raken. PTSS, verwaarlozing, compensatie gedrag, verslaving, waandenkbeelden, emotionele afwezigheid, razernij, om er een paar te noemen.
  Interessant ook, om mijn constatering dat ik werkelijk niet een gezin ken dat voldoet aan de ‘norm’, terwijl ik in een doorsnee buurt woon, voor mij bevestigd te zien.
  Naderen wij de afgrond?
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/RWS_Tarot_00_Fool.jpg
  Let op het witte keffertje 😉

  1. beetje Parsifal?
   Zoeken naar de Heilige Graal?

   well do have a beautiful day, all of you!

  2. Ja Marie Anne, Parcifal is de vertegenwoordiger van de christelijk esoterische weg.

  3. de Heilige graal…het geheim is, dat dat over de Boom gaat…de Yggdrasil…
   Er is een prachtig Evangelie, het 5e evangelie van Rudlof Steiner…helaas niet meer in mijn bezit…
   De Christus en de Essenen, ergens daar wordt een uitspraak gedaan door Hem…
   Ga niet verder dan in de bouwvoor…wel te verstaan, de boom en de takken boven de grond en die daar in de Aarde…
   Alles dieper graven, bracht de mens in de Tartarus…
   Nu, zie wat er van kwam…Plutonium, Uranium…
   Verder behoeft dat geen uitleg…

   namaste

  4. Yggdrasil, Odins créatie, onze wereld van de Noordelijke volkeren, lang breed en groot mythies verhaal, met prachtige bevindingen, waarin het goede prefeleerd, zo als het ook behoord, Jenne

 2. Je artikel doet mij sterk denken aan de esoterie. Zelf kan ik mij vinden in het Esoterisch Christendom en jouw verhaal heeft daar veel van weg.

  1. Niet de cabal is schuldig aan alle ellende op deze aarde maar onze onwetendheid en angst om iets aan de situatie te doen, voorbeeld In het dorpje Poeldijk (gemeente Monster) mijn geboorteplaats, zijn in de jaren 60 jongens misbruikt door geestelijken, zoals gewoonlijk werd alles in de doofpit gestopt en mensen monddood gemaakt, vier jongens pleegden zelfmoord. Nu het in 2017 openbaar is gemaakt zijn mensen nog steeds boos, je raadt het al, op het feit dat het in de publiciteit komt, schaamte en angst blijken sterker dan de liefde voor hun kinderen, die ze on de kou lieten staan.

 3. het einde van de wereld 2012 the end of times, the end of the world as we knew it, en de mensen, millennials, klopt na 2008 was het ineens abrupt op en over met het buitenleven, overdag s’avonds zaterdag s’nachts, de good times, mensen onder de mensen, na het rookverbod en de crisis en de malle appies. Met je tijd mee gaan en denken dat dat de beste beslissing is dat bleek de verkeerde ‘event center’ afslag, daar is een grote horeca gelegenheid vlak over de grens nu eindelijk achter gekomen, de nieuwe koers bleek niet het zoeken in de zogenaamde ‘nieuwe voorkeuren’ van de millennials, want die bestaan niet eens, ze zijn er niet! Nu wordt met grote posters duidelijk om hulp roepend terug gegrepen op de oudjes die een tijdje terug voorbarig aan de kant werden gezet, we mogen weer werken en feesten ineens, want de follow up is een Zero Nothingness, absolute Void Leeg een non identiteit, een voorbeeldje, een bekende jonge internationale volleyballster laat een favo muziekje van haar horen, tijdens het beroemde regionale kever interview, ouwe Queen meuk, opa’s plaatjes, ze bestaan niet, ze had het over een fijne schooltijd, want ze mocht alles als meisje, dingen waar ik voor bestraft werd was ‘leuk’ omdat vanaf 1987 geboren meisjes zo schattig waren, vloekend schelden spugend vechtend, omdat het meisjes waren, oh jah tijdens haar havo tijd op de zelfde school die ik beëindigde 15 jaar voordat zij begon, ‘want het was zo’n fijn sport klimaat’, ‘stond ze zo leuk met een balletje tegen een muur te rammen’ , ik kan mij herinneren dat ik voor het zelfde rap een reprimande kreeg want die fluffy volleyballetjes ‘gingen te snel stuk op die manier’ , en dat was te duur natuurlijk, aldus de gym leraar van toen, en ik was vast een vervelend jongetje, het was in mijn beleving zitten en zitten en zitten en ergeren, neeh zij had ‘zoooooo’n fijne tijd gehad’ want havo en op je vijftiende internationaal, in mijn tijd geen kijk op zo’n combinatie, zij denkt nog steeds in een heel fijne wereld te leven, de koningin aan het woord http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124761/Toer-de-Loes-met-Kim-Renkema-Ik-was-niet-zo-n-brave-leerling

  Quote: “What happened in 2012 to cause such dramatic shifts in behavior? It was after the Great Recession, which officially lasted from 2007 to 2009 and had a starker effect on Millennials trying to find a place in a sputtering economy. But it was exactly the moment when the proportion of Americans who owned a smartphone surpassed 50 percent.” http://www.zerohedge.com/news/2017-08-06/more-lonely-less-sex-fewer-friends-have-smartphones-destroyed-generation Depeche Mode – Policy Of Truth (Video) https://www.youtube.com/watch?v=M2VBmHOYpV8

 4. Arend :
  Een mooie tekst, maar hoeveel zijn er die deze tekst werkelijk begrijpen. Het overgrote deel van de bevolking is immers verslaafd aan leugens..en functioneert op een primair niveau.(met brood en spelen). Deze meerderheid leeft van dag tot dag… en is helemaal niet geïnteresseerd in de toekomst en het overleven van onze beschaving. Als ik rond mij kijk, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat we de afgrond naderen. De vergelijking met de ondergang van het Oude Rome is treffend. Ook toen waren er geniale filosofen maar deze hebben de ondergang niet kunnen verhinderen. Ik weet dan ook niet hoe we het tij nog kunnen keren.

  1. Sub Rosa.

   Zij die deze tekst niet begrijpen zullen ook niet op deze site komen, want wat hier gepubliceerd wordt ligt te ver buiten hun comfortzone.

   Wij kunnen de ondergang van de westerse ‘cultuur’ ook niet voorkomen. Deze is sinds de opkomst van het materialisme in het begin van de 19e eeuw al ten dode opgeschreven.Wij kunnen alleen het meest wezenlijke van het mens zijn in onszelf behoeden en door dragen in een nieuw te ontstane cultuur. Net zoals elementen van de Griekse en Romeinse cultuur in ons ‘cultuur’ zijn verweven. Ik vertrouw op geestelijke krachten, die sterker en wijzer zijn dan het menselijk ego!

  2. Uit het vuur herrijst de Feniks, uit Chaos ontstaat de nieuwe wereld, en misschien valt het allemaal wel mee, het Placebo effect bestaat ook in ons dagelijkse leven, walking on the sunny site of the street is het advies, de 10 laatste Arend Zeevat artikelen, spreken niet van optimisme, maar het zwarter dan zwarte denken vind ik misplaatst, alles heeft zijn keer zijde, gooi je denk schip over een andere boeg, neem een positieve koers voor, naar een lichtende horizon, Rome is in dit geen goed criterium om te noemen, 30% van de Citoyen waren slaven, filosofen kunnen aan geven, maar begaan zelden een daad goed of slecht, het was nooit anders, en zal ook nooit anders zijn, de slemielen van deze wereld leven nu en de reet van de buurvrouw is hun doel, dus leef je leven, draag je denken in kleine kring uit, wees een goed mens, hou je geweten schoon, en in de mensen een welbehagen, sommige verdienen dit andere niet, groet Jenne

  3. Jenne, uit de laatste artikelen van Arend spreekt toch juist optimisme? !
   Immers, zoals je zelf schrijft: “Uit het vuur herrijst de Feniks”. (De duistere nacht van de ziel!)

   Arend: “De transformatie van een doods ego- en collectiefgericht bewustzijn naar een geïndividualiseerd gemeenschapsdienend bewustzijn, geeft de scheppingskracht in het universum een enorme vernieuwende impuls.”

   Arend, zoals je beseft, zijn we inmiddels in het Waterman tijdperk aangekomen. Dat betekent dat INDIVIDUALITEIT een hoofdrol gaat spelen.
   In-dividu betekent onverdeeld, zowel intra- als inter-menselijk!

   Maar, zoals je zegt, zijn grenzen óók belangrijk, waardevol. Ik meen dat júist door grenzen te hanteren, er werkelijke verbinding gemaakt kan worden!!!
   Zonder grenzen (huidige immigrantenstroom!!! Hooton- of Coudenhoveplan) kan er geen individuele/integrale verbinding, samenleving zijn!

   Alles in het aardse leven functioneert middels het dualiteitsprincipe (dat overstegen kan worden! Maar dat betekent NIET dat het opgelost [ontkent] dient te worden. Wél kan het overstegen worden, waarbij de oorspronkelijke grenzen gehandhaafd blijven!). De meest essentiële uitingsvorm hiervan is de dualiteit vrouwelijk/mannelijk.

   Grenzen hanteren betekent dan ook niet “afscheiden”, maar juist Verbinding maken!

   Individu: enerzijds de ei-gen-heid (ei= bron en gen=code! >>> broncode/DNA); anderzijds de onlosmakelijke verbondenheid/eenheid.

   TEL UIT JE/ONZE WINST! (Bewustwording!)
   En die bewustwording vindt momenteel DAADWERKELIJK plaats! Langzaam (nu nog), maar steeds sneller!
   Wát een [levens]VREUGDE!

   Dank, Arend, voor dit zó diep verhelderende artikel!!! Geniaal!

  4. @ bert xmaathuisx, ja de maatstaf van optimisme blijkt dus ook nu weer heel verschillent te kunnen zijn, of de zielen die tot ons spreken altijd uit het duister tot ons komen, daar verschil ik ook van mening.
   Verder de bewust wording waar wij allemaal op hopen, laat wel erg lang op zich wachten, de slaven zijn tot nog toe heel gelukkig binnen hun bestaan.
   Ja ik vindt dit laatste stuk van Arend ook heel diep gaan, mooi van inhoud, enkele discutable zijdelingse argumenten, vriendelijke groet Jenne

  5. Arend, @1

   is deze ondergang niet gewoon een ordinaire voortzetting, van waar het Romeinse rijk aan is ten onder gegaan de gulzigheid van een kleine groep lieden, net zo als het nu speelt, opnieuw en opnieuw, het wezenlijke behoeden, ja bepaalde waarden door geven, maar of er grotere krachten en wijsheid bestaat als het menselijke Ego ?, iedere dag dat ik leef wordt mijn twijfel groter, wij ook ik laten het gebeuren, kijken toe, wat is dit toch, dat latente aanwezig zijn, jij in jouw kritiek over het Provo gebeuren, wat natuurlijk juist was, is toch maar ten dele waar, we moesten tot daden komen, of verraad plegen aan ons zelf, kun je dat begrijpen, ons denken en intuïtie zijden ons nu is the moment of Truth, nu moet het gebeuren, misschien gebeurt dit opnieuw, groet Jenne

 5. “Het Ahrimanische Kwaad” is een uitdrukking die de misvorming en miskenning weerspiegelt van een zuivere religie die oorspronkelijk was bedoeld om de negativiteit en vergissing van Babylon te hervormen. Zoroaster, de grondlegger van het Mazdeïsme, probeerde de bestaande passieve godsdienst op de juiste plaats te zetten door de twee tegengestelde krachten van het Universum te verpersoonlijken. De positieve, actieve kracht kreeg de naam Ormoezd en de negative, passieve kracht kreeg de naam Ahriman. Zoroaster legde vooral nadruk op de positieve kracht om een spirituele ontwikkeling mogelijk te maken en de passieve godsdienst naast de actieve godsdienst te plaatsen. Op deze manier probeerde hij het evenwicht te herstellen. Helaas werd, zoals altijd, in een latere tijd het beeld van Ahriman misvormd en werd het afgeschilderd als een slechte god om zo de mens wederom af te leiden van de ware kosmische principes en te voorkomen dat de mens een grotere mate van evenwicht zou bereiken. Het latere Christendom werd op dezelfde manier van belangrijke wortels beroofd. Als je de leringen van de boodschappers van het Licht naast elkaar zou plaatsen, dan zul je zien dat zij altijd dezelfde kosmische waarheden hebben uitgedragen. Wat Ormoezd en Ahriman waren in het Mazdeïsme, zijn de Vader en de Heilige Geest in het Christendom, of Brahma en Shiva in het Hindoeïsme, of Osiris en Isis in het oude Egypte. Pas daarom op met de woorden die je gebruikt want je kunt gemakkelijk het kwaad zien waar het niet is.

  1. da’s unne goeie…
   so go beyond…Christconsciousness…of te wel wees je bewust van het Christuswezen…in jezelf! Gij zijt allen Goden! Ga leven in de 5e dimensie, stijg boven de dualiteit uit! de 3e dimensie…Breed, hoog en diep, meten is weten…maar niet heus! Linkerhersenhelftgebeuren…
   Open je derde oog en kijk, neem waar wat WAAR is…vanuit de zuivere waarneming! Breng er licht in!
   de woorden Christelijk en ChristenDOM sorry, niet op z’n plaats…
   Lucifer fluistert en Ahriman kluistert…
   Kijk…is dit je eigen(angst, Ego) waarneming of zeggen ZE dat…(?) van die afgrond…
   Nog even over die parachute…
   Byron Katie bracht dat leuk:
   Hang je daar…in de lucht…doet het toutje niets…parachute gaat niet uit…reservetouwtje ook niet………..
   pffff….let it happened…
   Don’t be afraid to be afraid…
   en…wie zou je zijn, zonder je verhaal, ook Byron Katie…
   en….
   Geen enkel verlangen is het Hoogste geluk…
   Nisargadatta…
   Voel de ontspanning….
   Be!
   namaste!
   dank je wel…….

  2. Je zult eerst de tegengestelde krachten in evenwicht moeten brengen voordat je er bovenuit kunt stijgen. Woorden zijn al dan niet op z’n plaats afhankelijk van de betekenis die we eraan geven. Als je naar de oorsprong gaat en de analyse ver genoeg doorvoert begrijp je ook de oorsponkelijke bedoeling die achter woorden of termen schuilgaan. Mensen kunnen in de huidige tijd heel gemakkelijk het idee en gevoel hebben dat ze bezig zijn met verlichting en volop in het ‘ascensieproces’ zitten, terwijl ze toch volledig in het vangnet hangen van de negatieve krachten, zonder zich daarvan bewust te zijn. De negatieve krachten achter de schermen (ik heb het niet over mensen in fysieke vorm) weten heel handig termen van het Licht te hanteren om mensen te misleiden. Al duizenden jaren hebben ze daarmee veel succes gehad. Was dat niet het geval geweest, dan zou de wereld er nu heel anders voor staan en zou de mens zich psychisch niet zo beperkt voelen.

  3. de oorsprong…ja dat is heelheid…
   zou dus niet van analyse willen spreken,
   liever spreken over synthese…
   het geheel dus…elke bloem is anders, elk blad, elke mens in zijn geheel…
   authentiek, liefst autonoom…is zelfs voorbij persoonlijk en individueel…in de eigen kracht staan dus, geen macht….door `iets`, kennis, geld, sex, ik zeg maar eens wat…
   analyseren is verdeeld denken…causaal, oorzaak en gevolg…
   sorry wil je niet verbeteren…
   meer meekijken…voelen…
   Niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat…

  4. Veel commentaren altijd op WantToKnow, dat het zo ‘negatief’ is.. Maar dan worden de positieve/bekrachtigende artikelen niet gezien. Focus van bezoekers op ‘negativiteit’ is relatief dus, of een spiegel in het kader van óf/óf in plaats van én/én… In dat kader vind ik deze wel toepasselijk.. 😉

  5. Marie Anne, dit drama gaat nog verder, al neer stortend, filosofeert hij, niets werkt, dus de aanwijzing wat te doen, die in beneden klaarstaande fiets, zijn zadeltasje zou zijn te vinden,
   zal ook wel niet aanwezig zijn, Jenne

  6. Prachtige artikelen Guido.j. het herplaatsen en herlezen zeker waard, mooie en goede commentaren ook, en van een zekere geciviliseerd denken uitgaande, vind je je als mens en individu terug, daar voor dank, Jenne

  7. Hoi Jenne….
   neen…ik ga niet meer in discussie…en neen…
   ´t gaat er om dat de essentie begrepen wordt van wat bewustzijn is…
   Ik héb een lichaam, maar ben dat niet, ik héb een ziel en ben dat zelfs niet…
   Ik ben me daar wél van bewust….
   en that´s all…
   Kom ik toch even met een klein stukje verhaal…
   Ik zal een jaar of tien geweest zijn, de zon schijnt in de woonkamer…daar staat mijn moeder in een mooie, oranje, tricot jurk…
   Nu ga ik het vragen, kwam ´t in me op…nu…
   Mam, waar kom ik vandaan
   Gaat ze heel raar doen, opeens geen echte lach op haar gezicht, gelaat…meer een beetje onecht, verwrongen…
   Nou zegt ze…als een man en vrouwen trouwen, dan komt er een kindje, ietsje uitgebreider, maar dat weet ik niet meer zo precies…
   Handgebaren er bij…
   En daar sta IK…en ik weet nog precies wat in me op kwam…
   Huh, maar ik was er toch altijd al…
   dát is wat ik wil laten zien…
   dood bestaat niet, beste Jenne…

   namaste

  8. Arthur, prachtig verwoord en O zo waar, the high priest wie dat dan ook zijn moge, hebben kennelijk de sleutel van de manipulatie en daar door het menselijke geluk, we spartelen al heel lang aan deze misvormde haak, het is te beredeneren, maar niet uit tedragen schijnt het, Jenne

  9. Marie Anne, geen discussie !!!
   Je kunt ergens in geloven, dat geld voor ieder mens, je mag het niet opleggen aan anderen wat jij gelooft te weten, de Dood bestaat niet, het is maar in wat voor vorm en Kader je denken zich bevindt, over de Dood discusseerd men niet, hij is gewoon bij ons en altijd aanwezig, door Drongen van de deze gedachte zal je inneger liefhebben en intenser leven,
   ik ben de Alfa en de Omega, daar van doordrongen word je een mens !!! Jenne

  10. Marie Anna,

   Ha, ik begrijp, denk ik, wat je bedoelt. Ikzelf neem altijd het woord stoel om het dualisme in de taal uit te leggen. Stel je ziet dat ding op 4 poten.
   En je geeft er de NAAM stoel aan. Voortaan koppel je de NAAM stoel aan dat ding en is er dualisme, door de taal. Een stoel bestaat niet, wel dat wat het aanduidt. Velen zien dit niet in. Dat is zo met alle dingen, als ze een naam hebben, dan zijn ze een ‘eigen’ betekenis gaan krijgen.

   Alles heeft een naam door vergelijken. Zonder vergelijken is er geen denken, lijkt mij. Echter, dat vergelijken mag (ook) weer geen eigen leven gaan leiden, zoals nu (heel vaak) het geval is. Zo ook met het woord IK. Men verzint het woord IK en koppelt dit aan zijn eigen wezen. En men spreekt dat heel vaak uit. Nu denkt de persoon dat dat IK bestaat. Maar dat bestaat helemaal niet, wel het aanduiden met IK van iets dat men als zichzelf is gaan zien. Met zijn verhaal, inderdaad. ‘Ik ben die en die van die familie en ik doe dit en dat.’

   En inderdaad, dat verhaal moet steeds bij het wakker worden herhaalt worden, anders zakt het weg… Denk ik. En als een mens zonder geheugen is (Alzheimer bijvoorbeeld) is hij of zij weer de ene. Zonder het verhaal. Maar als wij zonder die nare ziekte dat al weten en beseffen, eigenlijk ik-loos te zijn, dan valt er wel een last van de schouders.
   Het IK blijft dan wel, als functie, bestaan, maar de identificatie ermee is een beetje verbroken, zonder dat ‘je’ een beetje gek wordt. Het wezen is nu veel natuurlijker en kan vrijer denken enzo. Dat scheelt veel. Het IK zal zich niet zo gauw aangevallen weten en voelen, het zal zich beseffen dat ego-verheerlijking eigenlijk een beetje ‘dom’ is, enzovoorts.

   Het grappige is, er verandert weinig, maar deze kennis is een MUST voor wie een beetje zuiver wil nadenken en zo.
   Maar! Het ego is volgens mij wel belangrijk. Het is onze vriend. Dus wie egoloosheid predikt is, wat mij betreft, onbegrijpelijk bezig. Ons onderbewustzijn luistert mee en wij moeten onszelf niet verontrusten.
   De meester (es) mag meester zijn, maar zal niet zijn vriend in de kou laten staan. Vind ik soms wel eens.

  11. Ik ben er zeker van dat meditatie op Vrede, Liefde voor allen en alles, een grote invloed heeft op het “wereld” gebeuren…
   De psychopaten, zo ze voor het gemak genoemd worden…”moeten” door licht en liefde te bereiken zijn in de Geest…a wake up call…!
   Ik kijk echt hoor! Wat kan er meer verschrikkelijk zijn, dan je medemens, die je zelf bent trouwens…als je jezelf kent in alle facetten…te zien lijden…
   dus de fall out van een evt. atoomoorlog, dwarrelt over/door ons heen…nu ja wat verder nog te zeggen…
   Ik heb ook kinderen en kleinkinderen, daarbij nog…
   hoe diep is de zelfhaat van die mensen dan wel niet…
   Leven zij dan echt alleen maar in het reptielenbrein?
   Zo binnen zo buiten en einde eeuwig een begin…
   De Alpha en de Omega…
   Er klopt iets niet…de Schepping is een spiraal…
   en geen rondje…ik ga niet nog een rondje…van het zelfde…
   de dierenriem dus wel te verstaan…ik zwem door…
   En als we naar huis gaan, dan gaan we naar huis…
   Sirius, Pleiaden…
   Misschien worden we wel opgehaald…
   Ja ja Ik weet…jullie zullen zeggen wat een kinderlijke benadering…
   Ja, ben een kind van God…
   en dat is Waarheid…

   namaste

  12. Marie Anne, ik denk dat je veel zal hebben aan het oude kaartspel de Tarot, daarin kun je alle oplossingen vinden in en voor je levenswijze.
   Vereenzelf’ig je met een gedaante een vorm weer gegeven door de figuur op de kaart, zoek je persoonlijkheid en die zal je vinden.
   Ik weet van mij zelf dat ik de Magiër ben, ten voeten uit, het staat op mijn voorhoofd geschreven, met al zijn lasten en lusten ga ik door het leven.
   Jij schrijft op jouw wijze mooie denkbeelden, die ik begrijp en mij ook na staan.
   ’t is niet gemakkelijk ben nog weer iets ouder denk ik, maar het valt allemaal op zijn plaats,
   je hoeft er niets voor te doen, het gebeurd zonder jouw medeweten, en leg je er bij neer, slijp de scherpe kantjes er af, zo dat het dragelijker wordt, groet Jenne

 6. Wat Friederich Benesch op papier heeft geschreven, zijn zijn gedachtes, en niet de mijne, om via het kwade het goede te creéeren, is niet mijn denk wijze, het mooie het reine, is overal te vinden, ontluikt iedere dag opnieuw, dit is het Wonder in ons leven, als je dit niet wilt zien, jammer dan, dat alles te besmeuren om een ideologisch lijntje uit te gooien, vind ik goedkoop, daar worden de eenvoudige van geest al heel lang mee gesloopt, dat sex vies zou zijn, en een sin van het leven, terwijl de liefde tussen twee mensen hoe bizarre ook het toppunt van de Olympus van het leven is.
  Hoe psychiaters een jonge man, tot twijfel brengen, om hem beter te kunnen kneden, in de jonge man zijn hand palm kijken, en dan opmerken onnaneer jij wel eens, diep triest en heel goedkoop, in wezen een geestelijke mannipulatie.
  Ik sta hier niet voor open, no way, vrij in mijn denken en doen, die hypokriete hufters verban ik terstond uit mijn denken, van daar, groet Jenne

  1. Jenne,
   Ik vind de woorden van Friedrich Benesch juist wél zeer mooi. Ze getuigen van een zekere vorm van realisme.
   In de non-dualiteits-leer leerde ik dat we ook het negatieve moeten leren waarderen voor wat het is; ‘een manier om het goede uit te laten komen.’.
   Wie het negatieve verwerpt en alleen het goede wil is eigenlijk ten diepste iemand die het leven niet accepteert zoals dat is; met al zijn diepe dalen van duisternis, pijn verdriet en onvoorstelbare hebzucht en onwetendheid. Pas als men alles accepteert zoals het nu eenmaal is, zonder natuurlijk meteen defaitistisch te zijn, dan pas kan de geest tijdens het leven de rust krijgen, zegt men.

   Wie alleen het goede wil leeft misschien zelfs wel half, zou men misschien kunnen stellen.

   Seks is inderdaad niet vies. (nou ja, wel een beetje 😉 )Wel zijn de pil, de abortus en zulke zaken een beetje smerig, maar ook dat hoort NU bij het leven. Maar inderdaad, zuivere seks, dat IS het leven.

   Tenslotte, Natuurlijk vind ik rottigheid ik enorm vervelend. Maar toch hoort het erbij. De Satan, zal God wel zelf gecreëerd hebben om de mens te leren dankbaar te zijn voor het werkelijk goede. (God zal de Satan wel gemaakt hebben, bedoel ik.)

   Ach jongen, het leven is nu eenmaal zoals het is. Soms is er regen, soms zonneschijn, soms ziekte en vaak gezondheid. Alles in het leven heeft twee kanten. De kunst is het misschien de twee zijden van de medaille te accepteren voor wat ze zijn; één munt.

   Dit al neemt natuurlijk niet weg dat we mogen stréven naar geluk en welvaart. En we mogen het kwade behandelen voor wat het is. Maar eerlijk is waar, zonder ongeluk zou het geluk een beetje saai en eentonig worden, zonder dood zou de geboorte misschien zinloos zijn, et cetera.

   Dit zijn mijn ideeën.

  2. AntiSoof, jij verwerpt hier mee, de Paradijselijke gedachte, waarom moet ik mij bezig houden met kwaad, en het dag en nacht te benoemen, terwijl het gewone mooie rijpe leven voor het pakken is.
   Het benoemen van het kwaad is een fofspeen, om tot het goede te komen, goede wijn behoeft geen krans, het leven, het pure leven is mooi genoeg, ten minste voor mij.
   Dat ouderwetse kanselgezwets, van pas op het kwaad, en verdoemenis, is over dood en begraven, het leven kent zijn nuances, zijn facetten in alle toonaarden, en helaas hier zit ook droefheid in opgesloten, en stommieteiten, het mens zijn dus, ik kan hier niet genoeg over dicusseren, het door de religies verstoorde menselijke beeld, in het Prado hangen ze,
   door de Katholieke Homo lieden, bevolen kunst werken waar oudere vrouwen staan afgebeeld als half verrotte wezens met de wurmen die uit hun buik groeien, je moet maar durven, you want it any darker, nou nee ik houdt van het leven, en neem het zo als het is, het is voor mij mooi genoeg gebleken, groet Jenne

  3. AntiSoof, en ik vindt de pil en abortes absoluut helemaal niet vies, steek je licht op, de Romeinse Dames besloten al om tot kleine ingreepjes over te gaan, om zich zelf en ofspring te beschermen, ik kan wel enkele echte viese perverse handelingen beschrijven, maar zal dit niet doen, Jenne

  4. Jenne,
   Dank je voor je schrijven.
   Ik ben het in meerdere zaken met je eens. Goede wijn behoeft inderdaad geen krans en inderdaad het paradijs is NU. Daar geloof ik wel in. Het feit dat we leven en er over kunnen nadenken vind ik al een wonder.

   En inderdaad geef het kwaad geen energie, ze krijgen al genoeg energie van de ‘slaapwandelaars’.

   Ik ben wel tegen onnatuurlijke verstoring van het leven. Wat de Romeinse dames pleegden te doen, dat moeten ze zelf weten.

   Maar goed, het lijkt erop dat onze discussie wel héél erg diep de ethische kant op gaat. Want, dat vind ik, moraal is één van de allerbelangrijkste aspecten in het leven. Zonder een eerlijke goede moraal is het leven maar flauw en leeg, gevaarlijk en eng.

   Daarom heb ik een hekel aan de uitverkoop van de moraal, de werkelijke aandacht voor elkaar en het idiote gedoe met wapens en legers.

  5. AntiSoof, wat is moraal, het zijn vaak opgelegde ongeschreven wetten, bedacht a la minuut, door de Moraal ridders, de Moraal is onderhevig aan de menselijke denk evolutie, hij is van elastiek, wat vandaag niet door de morale beugel kan, wordt morgen toegejubelt.
   Gelukkig zijn we in de dood gelijk, hoe groot of je tombe ook is, de oude protestanten voorkwamen dat, door bij het graf een koper plaatje met een nummer te plaatsen, op het voormalige eiland Marken nog te zien.
   Jenne

  6. Jenne,
   Natuurlijk is de moraal flexibel. Maar is het dan niet juist dat we als mensheid tóch dat beetje goed en kwaad handhaven zoals ons geleerd is door Jezus? Ik zelf vind dat een hele fijne leefwijze: Doe een ander niet dat wat u zelf niet wil dat u geschied? En niet stelen, liegen enzo?
   Ja, ik weet het is fragiel, deze schoonheid van moraal. Alles van waarde is kwetsbaar, schreef ooit eens iemand. Zo ook de mensen-liefde en de liefde voor het al. Ik vind het zeer belangrijk om deze innerlijke wetten te volgen en hoef daar geen regering of zo voor te hebben om uit te maken wat goed en fout is.

   En een-zijn? We zijn nu al één als we het ego even buiten beschouwing laten. Misschien zei Jezus wel daarom: Wie NU al (geestelijk) dood gaat zal leven. Wie nog in de illusie is van de realiteit die is (geestelijk) een beetje dood. Wie ervoor kiest om dit in te zien, die leeft werkelijk, meen ik. Wie nog in de illusie is van de ‘geest’ (het brein) die is eigenlijk een soort automaat. Ik kijk altijd naar de natuur, net als jij. En dan zie ik de dieren, altijd maar bezig, net hoe het gaat, alles op zijn tijd. De dieren hebben geen zelfbewustzijn (denk ik) en toch leven ze gewoon, ze zijn er.

   Zo zijn wij meer dan dieren omdat we immers verstand hebben. Wat we echter nooit moeten vergeten is dat we ons verstand niet ZIJN. We zijn wie we zijn, net als een dier, maar wel gezegend met LOGOS: het woord, het denken, het zelfbewustzijn. Nu nog dáár bewust van zijn. Ik zelf denk al een jaar of 20 hier over na. Ik kan begrijpen dat het allemaal wat vaag klinkt, maar toch lijkt het mij wel kloppen. Echter, de weg is lang heel lang. Wat men zijn hele leven denkt over zichzelf blijkt opeens niet te kloppen.
   Daarom zegt men dat we in de geest één zijn. De geest is leeg. Volkomen stil. En we mogen dit ervaren. In het lichaam lijken we te verschillen, maar dat komt ook weer door het denken. We zijn, denk ik, meer één dan we vaak denken.
   Met groet.

  7. AntiSoof, nou ben ik er niet van overtuigt of ik Jezus en zelfs de Bijbel wel nodig hen om mij zelf te zijn en een goed mens wat dit dan ook moge zijn, te wezen.
   Toen wij de rede kregen, veranderde alles, van dier werden wij mens, met daarin opgesloten de hoeders van deze onze planeet, wat ook weer snel werd te niet gedaan en gecorrumpeerd, onder anderen door leugenachtige religies, die verkeerd werden uitgelegt en ook volkomen verkeerd werden uitgevoerd.
   Er is een God ???!!!, ik twijfel, laten we het een Créateur noemen, iets wat in ons allen huist, meegekomen uit het heelal, en dat is wat ons niet wordt uitgelegt, dat brein waar we over beschikken is zoveel groter en krachtiger als dat wij denken, je moet in alle hoeken en gaten gaan om de boel te activeren, is dit misschien het goddelijke in ons, er bestaan stoffen die deuren openen in het labyrint van ons brein, het is dan geen doolhof meer, maar soms ga ik in een rechte lijn op een gegeven af, en ja verdomd daar is het, het goddelijke om het maar eens zo te noemen, ik omhels het leven en de hele wereld druk het aan mijn borst, en zeg dan rustig nu maar, kom tot je zelf mijn beste het leven is zo mooi, verstoor het niet.
   Jenne

 7. story of my life, arend
  maar bedankt om het zo samengebald weer te geven…
  dit is ook wat mij onrustig maakt, na 29 jaar ben ik alleen, wat mij op een jaren-een-half met reuzensprongen duidelijkheid heeft gegeven, ik maak mij alleen bezorg om mijn geliefde, in een ander, materieel zekerder en volledig lichtleven…

 8. Vraagje aan Arend, weet je niet op n andere manier te benaderen. Ik schrik van de overweldigende bombardementen van Martin Vrijland op alles en iedereen. Jij kent hem beter, wat is hier aan de hand. Overigens ben ik door Ad gevraagd om plaats te nemen in panel van de Coop.

  1. Freeflip.

   Martin ken ik inderdaad al enkele jaren. Hij heeft ook zijn eigen ontwikkeling gehad en daarin veel meegemaakt. Ik vind dat hij vaak heel goede artikelen schrijft en een helder inzicht heeft in hoe onze maatschappij in elkaar zit. Ik ben het ten aanzien van de inhoud niet altijd volledig met hem eens. Hij is enorm teleurgesteld in de alternatieve media in NL en vaak ook heel terecht.

   Hij is echter een strijder/vechter en blijft daar in mijn beleving teveel in hangen en hij wil de waarheid ongezouten op tafel brengen. Zijn afbreken van anderen kan ik mij ook niet mee verenigen. Kortom, hij is wie hij is en ik weet zijn kwaliteiten te zien en te waarderen.

   Fijn voor je dat je die uitnodiging hebt gekregen. Neem je hem aan?

  2. Arend

   Ik vind de meeste artikelen ook goed van hem, temeer door zijn research, jij weet ook als geen ander hoeveel tijd daar in gaat zitten.
   Maar waarom hij nu zo inhakt op anderen, laat iedereen zelf bepalen waar ie gelooft, daar zit als het goed is ook een ontwikkeling in, kortom, als hij in zich zelf gelooft, heeft hij deze houding niet nodig.
   Ik ben ook een vechter, en ja, eens een vechter, altijd n vechter.
   En ja, ik ga in panel zitten, ik heb genoeg ideeen 😉

  3. Hij kon het vechten niet laten, hij vocht met iedere man. Maar ja, dat liep teveel in de gaten en ja, ja, ja, daar kwam narigheid van. (vrij naar Wim Sonneveld’s “Zij kon het lonken niet laten”. 🙂

   Veel succes in het panel. Ik hoop dat jij jouw ideeën daar een gewillig oor vinden.

  4. P.S. Freeflip ik ben ook een vechter, maar meer op innerlijk gebied t.a.v. het om leren gaan met tegenslagen in het leven en die tot een positieve bijdrage daaraan te transformeren. In mijn beleving is dat ook veel vruchtbaarder en meer verrijkend.

  5. Arend, ik ook wel maar sinds ik the dotjes connect begrijp ik mezelf en anderen beter, dus (iets) minder teleurstelling.

  6. De echte Leunstoel fighters, je ziet ze bij de herdenkingen staan borst vol metalen blinkers, met hun schijnheilige huichellige koppen, nooit een wapen buiten hun jonge heer in handen gehad, zich nooit echt verzet, beetje meehuilen met de Wolven in het bos, bbbrrr waren ze er niet wat zou het lied dan anders klinken, vrij uit het menselijke denken, Jenne

  7. Freeflip @6, kijk je wel eens naar vlinders, of wolken die langs de hemel gaan of de vogels die Vliegen, heb wekenlang de Wielewaal bespied met zijn opvallende gele verenpak, het is zo’n Wonder de kruiden bloeien, nog nooit zoveel vlinders en insecten gezien, het is allemaal zo wonderlijk, en ook dat wij hier bij mogen zijn, groet Jenne

  8. Jenne 8
   Ja hoor, dat doe ik zeker, ben ook volkomen gefascineerd door de groei van mijn aubergines en paprika’s 😉

  9. Als ik wandel of fiets, laad ik mijzelf helemaal op aan de kleurenpracht van de veldbloemen in de natuur, het gefluit van de vogels, een kudde varkens die een heel weiland aan het omwoelen zijn, een kudde Lakevelder-koeien die je niet vaak ziet, een ooievaar bovenop een lantaarnpaal langs de weg, de soms vluchtige maar heel mooie ontmoetingen in het dagelijks leven en nog veel meer schoons en moois dat deze wereld toch nog steeds te bieden heeft. Ik praat zelfs tegen die varkens als ze uit nieuwsgierigheid naar de heining komen. Ik praat vaak tegen dieren en soms ook tegen bomen en planten.

  10. @ Freeflip, ja dat je je Eigen vruchten kunt laten groeien, is iets mooie’s, geeft bij het eten hiervan een nog grotere voldoening, o en tomaten gerijpt aan de struik in de zon, ja dat is een delicatesse, geeft rust en geeft je dagen inhoud, groet Jenne

  11. Arend @ 10
   Er lopen meer Lakenvelder runderen in Schotland als in Nederland, van oorsprong een Gronings ras.
   Als je in de natuur bezig bent, vergeet niet het lichaamelijke contact, het aarden van je spirituele zijn, op blote voeten door de wei, een boom omarmen, takken van twee bomen in je verschillende handen houden, je voelt hun kracht stromen, die eeuwige universele kracht is ook door de grootste menselijke domheid niet te stoppen, dus je kunt het beste alles positief zien, er is zoveel meer positiviteit op onze planeet an negativiteit, door het te benoemen blijft het bestaan, en varkens, ja helaas voor de Islam, maar deze dieren staan zo dicht bij ons, het lijkt of ze je verstaan, en berusten in hun lot, groet Jenne

  1. Een zeer interessante lezing Anand Coen. Bedankt voor het delen. Hij verwoordt een visie die exact overeenkomt met de mijne. Blijkbaar hebben we een stevige crisis nodig om wakker te worden voor het echte leven, zoals zich op een natuurlijke wijze wil ontplooien.

 9. GuidoJ, ik ben geeerd dat mijn video “Universal Spirituality” opnieuw wordt aangeboden onder “Gerelateerde artikelen”, maar het webadres is inmiddels verandert met een nieuwe introductie. Opdat ik het vind passen bij het artikel van Arend geef ik deze verandering hier even door:

  introduction:
  The world did not end on 21.12.2012 . On the contrary. More and more people awake out of the old matrix and discover there real basic human needs, there true potentiallity, intuition, creativity and spiritual power.
  The old matrix with the old brain-washed-programmes falls apart:
  – the monetary system collapse,
  – the economical system fails,
  – the ecological system suffers,
  – the education systems can not create workplaces for the young people,
  – religions become fanatic and fight against eachother without understanding,
  – masses escape from realtime into the cyberspace (games, TV, cyberworlds,ect)
  – our food is genetic manipulated and controlled by a few multynationals,
  – all our phonecalls and e-mails are recorded and controled by NSA spy programms.
  – the medicalsystem is in the hands of the big pharmaceitical companies
  – the mainstream media is controlled by a few elites on the top of the pyramide,
  – ect, ect ..
  This video explanes step by step how the basic human needs are natural ways of development to understanding, wisdom, inner peace and blissfulness. This knowledge was always very dangerous for the rulling elites, because people who are in harmony with there basic human needs can not be manipulated and enslaved and can almost not become depressive.
  See the links below in 8 parts and have a good journey:
  Sw Anand Coen

  Universal Spirituality Video:

  Part 1 : https://vimeo.com/82501158

  Part 2 : https://vimeo.com/82502511

  Part 3 : https://vimeo.com/82510194

  Part 4 : https://vimeo.com/82514554

  Part 5 : https://vimeo.com/82518517

  Part 6 : https://vimeo.com/82521676

  Part 7 : https://vimeo.com/82540450

  Part 8 : https://vimeo.com/82547234

  1. @ Sw Anand Coen, in Uw aangehaalde negatieve lijnen laat U niet veel plaats over voor
   de naar alternatieve oplossingen zoekende individuen, verder vind ik Uw denken wel erg abstract niet te volgen voor de gewone man, plus het oosterse sigment, waarom ?, hebben wij in onze noordelijke erfenis geen goede alternatieven, maken wij geen deel uit van de verlichte mensheid, vriendelijke groet Jenne

  2. Jenne1: Wat U “aangehaalde negatieve lijnen ” noemt, zijn voor mij slechts observaties van lijnen waarin de boel goed vast loopt.

   Verder schrijft U: “hebben wij in onze noordelijke erfenis geen goede alternatieven?”.
   Wat ik “The basic human needs” noem is niet aan een bepaalde cultuur/ traditie gebonden, maar zijn eerder universele waarheden voor ieder mens. Maar als uzelf goede alternatieven speciaal in onze noordelijke erfenis weet, dan mag U ze gerust noemen.

   Verder vraagt U: ” maken wij (hier in het westen) geen deel uit van de verlichte mensheid?”. Ik denk dat het gros van de mensheid deze stap nog voor zich heeft. Op het moment zie ik de narsistische massa eerder geprogrammeert in oneindige consumptie, oppervlakkig vermaak en allerlei gekunstelde overlevensstrategien.

   Trouwens in mijn levenshouding is er altijd plaats voor, zoals U dit noemt “alternatieve oplossingen zoekende individuen”. Hoezo niet?

  3. Sw Anan Coen, ja een duidelijk en ook openhartig antwoord, ja het is waar onze erfenis is erg beduimeld, en verweven met andere volkjes, daar door een stuk onduidelijker, maar voor de van daar stammende individuen, daarom niet minder, groet Jenne

 10. Uit gaande wat ik weet van het denken van de gewone man en vrouw, bedolven onder hun zelf gecreéerde problemen, daar heen geleidt door de media.
  Dit steeds opnieuw opgegooiede balletje, van het komt uit je hart, nou vergeet het maar, zij leven in het tijdperk van het geld, dat is wat ze bezig houdt.
  Verder de alternatieve media overvoert de mensen met negativiteit, doem denken, en komen zelden met een oplossing, of een positief bericht van hoe het ook kan.
  Guido.J. laat eens mensen aan het woord die wel met oplossingen willen en kunnen komen, die misschien wel over antwoorden beschikken, anders blijven we rond gaan in cirkels, de zo beroemde visieuse cirkel, en daar schiet niemand iets mee op, groet Jenne

  1. mc, cliché’s schieten we echt niets mee op, deze versleten beeldspraak zegt niemand meer iets, echte uitspraken, met achterliggende feiten dat moeten we hebben, spreek voor je zelf, zeg hoe jij het ziet, Jenne

  2. Jenne.

   Waarom neem jezelf dan niet eens het initiatief om zelf een artikel te schrijven, waarin jij alle door jouw geziene grandioze oplossingen benoemt en tevens een praktische handleiding er bij geeft voor hoe ze te verwezenlijken? Het is zo verdomde gemakkelijk om maar voortdurend anderen af te zeiken, iets wat je op die anderen vanuit jezelf projecteert, dan om zelf met echte oplossingen te komen!

  3. Jenne 1 :
   De genezing van een ziekte kan pas beginnen met een juiste en volledige diagnose. Momenteel is de gewone man en vrouw totaal niet geïnteresseerd in deze diagnose. De gewone man en vrouw wil enkel datgene horen en zien wat in hun denkkader past, ook al zijn het leugens, en vooral leugens. In die optiek een “positieve boodschap” verspreiden, komt er dan op neer dat men de gewone man en vrouw versterkt in hun opvattingen en ook hun leugens, dat alles goed gaat… Men dient dan ook te blijven hameren op de problemen… wetende dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Enkel een zeer kleine minderheid heeft het al begrepen.. en die moet men dus niet meer bekeren. Zolang dat de grote meerderheid niets wil weten, zijn er geen pasklare oplossingen. Het eerste wat dan dient te gebeuren is de meerderheid wakker schudden..en hier staan we voor een onoverkomelijke hindernis…Alleen een “oorlog” waarbij we opnieuw honger lijden..kan dit veranderen.(spijtig genoeg!!).

  4. Arend wat nou weer, ik becritiseer niemand, maar geef kleine duwtjes in de goede richting,
   persoonlijk heb ik altijd in het Cummunisme geglooft, maar het schijnt niet te kunnen werken met mensen, de echte wil om te delen is er niet, het Narcisme gemengt met Egoïsme voert de boven toon.
   Zo je weet in mijn jeugd, het Provo gebeuren, er zat een groot stuk sociaal denken in verweven, maar jij weet hoe dit is afgelopen, mijn hele leven ben ik zijdelings voor anderen bezig geweest, maar de tijd is daar, om te ondernemen, maar het grote publiek is zo’n grote hoeren zooi, wat te doen, in mijn kleine kring van oude garde, leeft nog steeds de revolutie, maar de oude Garde dunt uit, er vallen gaten, die niet worden opgevult, want de jongeren zijn in niets geinteresserd, lopen achter hun sexorganen aan, back to the Bonobono, zo misschien toch met injecteren ze de goede richting op laten kijken,
   ’t is nu aan jou, groet Jenne

  5. “want de jongeren zijn in niets geinteresserd, lopen achter hun sexorganen aan, back to the Bonobono, “
   Dan heb je echt zitten slapen ouwe man.
   Waarom denk je dat de reclames en TV ‘kunst’ op seksueel gebied steeds agressiever worden?
   Volgens mij omdat ‘de jeugd’ er geen zin meer in heeft. Te veel digitale wereld, te veel doemdenken, te veel gif, te overvoerd met prikkels, te hard werken, te veel, te veel.
   Wat denk je dat alle opium derivaten (ritalin, slaapmiddelen, anti depressiva, etc, etc in Amerika een officiële epidemie) doen, de alcohol, te weinig slaap, de pil, zenuwstelselbeschadigende pesticiden, obesie.
   Misschien dat de testosteronbommetjes uit afrika immigranten nog puf hebben, maar het aantal nieuwe inwoners per vrouw gaat bijna overal rap naar beneden. Dat heeft volgens mij niet alleen te maken met ‘planning’. Europa staat wat dat betreft op uitsterven. Omvolken noemen sommigen dit.

  6. Ja je hebt waarschijnlijk gelijk Koekje, ik had dit anders moeten invullen en formuleren, het tijdperk van achter hun P.. aan lopen is dus verworden tot ja, achter iets niet echt bestaand aan lopen, een onwerkelijke wereld dus, nog erger in wezen.
   Jenne

  7. SubRosa, denk je dat dit denk Kader ooit anders of groter was, wel nee in 70 iger sprak men in Volkskrant over het Klootjesvolk, klootjes volk zijn het en blijven het, hoeveel echte vernieuwers hebben hun tanden hier niet op kapot gebeten, de potentie was aanwezig alleen de wil ontbrak, ha ha baantjes jagers, verloederde volksverraders !!!
   groet Jenne

  8. @ 4 Sub Rosa,

   dat zieke valt nog al mee, er moeten politieke boeien verzet worden om in breder en eerlijker vaarwater te komen, een volks republiek met een echt democratisch bestuur systeem, niet één mannetje maar drie die beslissen, en over ieder een beetje belangrijke beslissing een referendum door een vast pennel van mensen, die voortdurend roeleren, enz. enz. de mensen betrekken en bewust maken van hun aanwezigheid, verplicht kiezen, strenger straffen enz.enz. groet Jenne

  9. Een rectificatie op mijn reactie 5, heb in het Communisme gelooft als een sociaal idee, mijn ouders waren in hart en nieren deze denkwijze toegedaan, en hebben er veel energie en ook geld in gestoken, ben bang dat ze niet op de hoogte waren van de boze opzet tegen de mensheid die dit denkbeeld toch inhield, en het misschien te naïf benaderd hebben, in hun menslievendheid, en goede wil voor de vertrapte der aarde.
   Nu kan ik als mens moeilijk nog in een utopisch denkbeeld geloven, er zijn mij te vele illusies uit de hand geslagen, het ziet er niet goed uit onze directe toekomst, maar mensen zijn vindingrijk, er zijn overleveraars onder ons, en in wezen is alles aanwezig voor een mooie toekomst, ik hoop het voor de jonge mensen, je kunt niet zonder toekomst, zonder geestelijke horizon leven, groet Jenne

 11. Of we de afgrond naderen of juist een berg te beklimmen hebben…. dat ligt aan de richting die je kiest, zelfde obstakel, ander perspectief.
  Ben je een fatalist of zie je een uitdaging?
  Voel je je zwak of ben je pissed en pak je aan wat je kan?
  Religies en ook de new age wachten op een verlosser, puur lijderschap.
  Waar ligt jouw kracht, wat denk je te kunnen doen en waarom doe je dat niet?
  Te lang psychologie gestudeerd en de kracht van de massahypnose overschattend, daarom maar jezelf wegcijferen?
  Hoeveel druppels laten een hete plaat afkoelen? En hoeveel afwachtende druppels zouden hetzelfde doen?
  Mensen klagen graag en wijzen de vinger naar een ander, zelf zitten ze op een hek en wijzen meestal alle oplossingen af omdat het toch niet helpt, en maar mekkeren op dat fucking hek.
  Richt jouw energie op degenen die WEL iets doen, hoe klein dan ook, laat je inspireren, wees een deel van Team Human, een ongeorganiseerde groep die ziet dat het 2 voor 12 is, een groep die elkaar alleen kan vinden door ACTIE te ondernemen. Een groep BEZIELDE mensen die voelen dat ze het roer over moeten nemen, niet voor de macht maar om het gestoorde spel dat zich al meer dan eeuwen afspeelt te stoppen, om te keren en de gemiddelde mens een eerlijke kans op bezieling te geven.
  De krachten achter de schermen gebruiken bepaalde technieken om de massa te manipuleren, zij brengen een offer voor hun macht die ze in generaties doorgeven. Door de eeuwen heen is de massa hier aan gewend geraakt, het astrale veld is hun domein. Het astrale veld is waar de gedachten vorm krijgen, de wensen en gebeden hun eerste zaadjes ontkiemen, de akker van het onderbewuste.
  Het astrale veld is voor ons als mens een geboorterecht om te vertoeven tijdens dromen, dit veld is echter overgenomen en beheerst door minder vriendelijke wezens. Opdat onze diepste wensen niet uit zullen komen.
  Ik weet hoe dit veld te betreden, hoe jezelf te beschermen en ook om vijanden om te leggen.
  Any of you?
  https://www.youtube.com/watch?v=aZ8YdCJLPYw

  1. Aan de andere kant, vanuit een andere realiteit hebben we de hulpkreet gehoord, we kwamen in multitude. Mocht de mensheid collectief kiezen voor verslaving dan is dat uiteindelijk hun keuze. Geen energie is verloren, in jullie realiteit lijden jullie nog wat langer.
   Wees je echter bewust van een nieuwe vijand, ooit opgeroepen door Crowley, en ander soort entiteiten waar de wereld geen weet van heeft. Ze hebben geen bewustzijn zoals wij het kennen. Zij creëerden het internet, reizen met gemak via www. en maken zombies uit mensen.

  2. http://www.indigorevolution.nl/de-vortexstargate-in-de-golf-van-aden-bij-jemen/
   Quote artikel; “Mocht je in de categorie vallen van mensen die nog steeds lacherig doen over buitenaards leven, dan adviseer ik je aan om te stoppen met het lezen van dit artikel, als je in sprookjes wil blijven geloven dat er alleen op de Aarde in deze ene (3D) dimensie leven is dan mag dat, maar ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat hetgeen wij geleerd hebben op school, via de media en via de wetenschap, een zeer beperkte geloofsovertuiging is die voornamelijk op nonsens gebaseerd is.”

   Wordt nog een stevige kluif!?!

   Het klopt ook Coz dat we via het astrale veld bespeeld worden, je moet stevig in je astrale schoenen staan om dat te weten en kunnen te weren.
   Maar wij zijn sterker, kennen liefde en hoop, iets waar zij kansloos tegenover staan daar zij dit niet kennen en geen raad mee weten,
   Geef nooit op!

  3. Ja in deze muziek en lyrics vind je jezelf terug, Mother mijn moeder leefde toen nog, wij woonden in Wales, Pink Floyd, woonde in de Brecon Beacons de bergen als je Wales binnen komt rijden, in het mooie stadje Brecon waren zomers muziek festifals, beetje Punck hippie gebeuren, daar traden zij vaak op, in hoor en zie in deze muziek dan ook altijd Wales terug, zelfde met Hotel California, het staat in je geheugen gegrift, deze messages, Groet Jenne

 12. Liefde voor al dat leeft
  Voor het ego dat zich overgeeft
  Alles krijgt een glans
  Leven wordt één grote kans

  Een mooi sluit couplet van jouw gedicht Arend, de vrijheid leven door de dood van het ego, kan het hart stralen

  Mijn ‘harte liedje’
  https://youtu.be/jDuye_qB-2o
  Eva Cassidy – Fields of Gold

  Mijn wens is dat iedereen de fields of gold mag bewandelen…

  1. Nederlanders zijn te doorvoed, sterke denkers leven ascetisch, houden van simplisiteit, maar misschien is dit ook wel achterhaald, misschien zijn er simpel gezien geen sterke denkers meer, die na hun denkwijze leven, beetje charlatans ?, who knows, Jenne

 13. Van morgen, naar de geretaureerde Kathedraal getrokken, de zusters zijn weer terug in hun Abdij, mijn oude weg volgent door de kerk achter het Altaar langs deurtje door, kort gangtje en dan sta je in het volle licht, in de verboden tuin, een zuster kwam geschrokken naar mij toe, ik vroeg of Moeder Overste te spreken was, ze keek mij in mijn ogen maakte een kleine buiging, en liep weg.
  Poosje later zat te wachten in alle stilte op een bankje, kwam zij op de bank zitten, wij begroete elkaar, het werd stil, na een poosje vroeg ik haar hoe het met haar ging, het ging zo als het moest gaan, vertelde haar over mijn kleine probleemtjes binnen mijn familie, zei zij dat ze voor ons zou bidden, toen vroeg ik haar hoe zei tegen over het levens einde stond, ja onvermijdelijk, en beter er in berusten, om je bij alle andere vrome zielen te voegen, maar ik zij U weet ik ben niet vroom, niet duidelijk gelovig, ik twijfel aan alles wat ik niet duidelijk kan doorgronden, nou zei ze zo denk ik ook, en dit wist ik al van U, maar ik zal vroom zijn voor ons beide, ik leef in beslotenheid, en U in vrijheid die U zich wenst, ik stond op, liep op haar toe pakte haar hand, hield die een moment innig vast in een menselijke verbroedering, keerde mij om, keek niet meer terug, brande wat kaarsjes in de Kathadraal, bij het nisje van Moeder Maria, ach kon ik toch maar dieper geloven, er is weerstand, O was ik maar naïver, en minder crities, en minder een twijfelaar, was ik dan misschien gelukkiger, who knows, groet Jenne

 14. Vaak komt het weer boven drijven bij het denken aan het verre verleden en lieve mensen die ik gekend heb en mis !

  Bagdad Café ; Jevetta Steele
  a dessert road from Vegas to nowhere
  some place better than where you have been
  a coffee machine needs some fixing
  in a little café just around te bend
  I AM CALLING YOU !!!
  CAN’T YOU HERE ME
  a hot dry Wind blows right through me
  the baby is crying and i can’t sleep
  but we both knowe change is coming
  com closer, sweet relaese
  i am calling you !!!
  can’t you here me !!!

  I have been their and still be their, like the Midnight Express ze blijven bij je, groet Jenne

  1. hoewel ik in het geheel hier niet uit de doeken wil doen, welke mijn werken zijn…
   maar jij mij wél bezighoudt, af en toe…en jij dus openstaat voor homeopathie e.d.
   zou ik je aan willen raden, als ik zo vrij mag zijn…
   neem een lieve Bachbloesem…Kamperfoelie…zal je heel goed doen
   I’m sure about that…
   Als ik dat niet zeker wist, zou ‘k niet zeggen…oftewel by doubt do’nt…
   Beschrijving kun je gewoon vinden op het net…
   Wens je innerlijke rust…

   namaste

  2. Je bedoeld de wereld familie Lonicera, we hebben er verschillende om ons huis staan, s’avonds heerlijke geur, je wenst mij innerlijke rust, die ga ik natuurlijk een keer vinden, maar niet bij levende lijfe, er is to much wat mij bezig houdt, en mijn ziel beroerd, natuurlijk gebruik ik regelmatig homeopathiese middelen, ook oligo elementen, en de nodige huile essentielle, je moet de boel verzorgen en onderhouden, net als mijn oude saab, ik ben niet zo’n kwaaie rakker als sommige denken, maar ben zeker niet karakterloos te noemen, groet Jenne

  3. Ze staan niet voor niets rond je huis! Om maar eens met Mellie Uyldert te spreken!
   En neem van mij aan, wat is er heerlijker als een klein lief middel, je hier en NU rust en vrede geeft in je ziel…nog voor je ooit gaat, uit dit leven…dat neem je mee hé die rust…in je bewustzijn…
   hoop wens dat je dat verstaat!

  4. Nou met die rust vinden, heb ik plus an plus een probleem, zoek duidelijke grote vormen die mijn intuïtie bewegen, ik ben een levende spons zuig alle kennis op, en ja daar bak ik dan mijn eigen-werkelijkheid van, dit is allerminst arrogant bedoeld, maar op mijn leeftijd moet je voor duidelijk sentiment gaan, met een kop en een staart, als het te schemerig is verward het mij eerder, dan dat het mij helpt, als je jong bent zoek je sentimenten en die nemen tijdens je leven steeds een duidelijker vorm aan, en sommigen groeien te groot om nog te begrijpen, ben zee mens, deze eeuwige beweging die hartslag van onze planeet mis ik iedere dag, dus vul die anders in, groet Jenne

 15. In mijn Zondags internet krant ; om te onthouden ; gevraagt his thoughts of getting old, aan George Oppen, een Poète, ITS A STRANGE THING TO HAPPEN TO A LITTLE BOY, indeed you keep Inside the little boy’s thinking, groet Jenne

  1. @ sofia
   Wat is daar zo vreselijk aan? Ik sta ook met mijn eigen gezicht en naam hier op de site te kijk. Heb zelfs eens onverwachte berichten gekregen ,beter gezegd ongewenste berichten , gewoon naar de spam verwijzen en door gaan. Gezien alle rottigheid die komt van anoniem en duistere werken , is het een verademing als mensen wel staan voor wat ze zeggen en ook daar persoonlijk op aan te spreken zijn. Ik ga voor transparantie en openheid, dus ook wat identiteit betreft en laat me niet dwarsbomen hierin.
   Maar probeer het anders even via guidoj die heeft vast wel contact en kan je wellicht verder helpen .

  2. Het IS via mij gegaan Marcel..! Goed opgelet Jenne. We zijn achter de schermen druk bezig met de ‘grote-trollen-schoonmaak’. Het vordert gestaag. Voordeel is dat ze allemaal uit hun onwelriekende holletjes komen en tot op zekere hoogte zichtbaar worden.. Sofia, die eigenlijk zegt Els te heten in haar mails, maar dat niet is, is hier een voorbeeld van imo.

 16. XXX
  ‘Sofia’ (net als de rest van het trollengespuis) komt plots tevoorschijn als supertrol met een IP uit Portugal, en openbaart mails van achter de schermen, waarin hij plotseling ‘Els’ is, en mensen bedriegt, besodemietert, is het verhaal voor velen weer duidelijk. Evert-zonder-plassertje!

Reacties zijn gesloten.