Advertentie

De neerwaartse spiraal-van-het-kwaad doorbreken..


Loesje nergens op lijkt

x

x

De neerwaartse spiraal-van-het-kwaad doorbreken..

2016© Arend Zeevat – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Op mijn vorige artikel over de perfecte liefde kwam een reactie van iemand (HIER), die niet gelooft in de kracht van de liefde en er vanuit gaat dat strijd met strijd bestreden zou moeten worden. In mijn beleving betekent dit dat kwaad met kwaad betreden zo moeten worden. Deze stelling leidt mijns inziens in wiskundig opzicht tot een vermenigvuldiging van het kwaad tot in het oneindige, waarbij het uiteindelijk in exponentieel versnelde vorm toeneemt. Iets dat wij in onze tijd zeer zeker al kunnen waarnemen. Daarbij laat ik het overigens aan de wiskundigen over om te bepalen wat de oneindigheid is.

Ik ben altijd al slecht geweest in wiskunde, maar voor mij maakt het op een gevoelsmatig niveau toch wel duidelijk dat een vermenigvuldiging van het kwaad in ieder geval meer kwaad oplevert. Het leidt tot een eindeloos neerwaartse spiraal, volgens het Oud Testamentische dogma van een wraakgierige Jahweh, die vergelding als de enige weg van ‘ontwikkeling’ ziet.

Men kan zich dan natuurlijk afvragen wat voor een god dat moet zijn geweest. Het is in ieder geval de god van het Judaïsme en het Oude Testament, die door de Babylonisch/Farizeïsche misvorming tot een gewelddadig wraakzuchtig geestelijk wezen is verworden. Hij predikte oog om oog en tand om tand. Maar laat duidelijk zijn dat de gevolgen van zulk een houding in het sociale als resultaat heeft, dat iedereen blind wordt is en een kunstgebit nodig heeft.

De trieste ontwikkelingen in de Zionistisch Joodse staat Israël, ten aanzien van het omgaan met de Palestijnen in de Gazastrook en op de westelijke Jordaanoever, maken dat gegeven meer dan duidelijk! Maar ook in de fundamentalistische Islam hanteert men dit principe, waarbij letterlijk om vergeldingsredenen ogen en tanden worden verwijderd. De basisfilosofie achter dit is het recht op vergelding. Wat inhoudt dat het leed dat iemand wordt toegebracht, op een gelijksoortige wijze ter genoegdoening mag worden vergolden.

In die zin heeft het Judaïstische vergeldingsprincipe alle drie grote wereldgodsdiensten op een misvormende manier beïnvloed. Zo ook het Christendom. Er wordt immers in het westen niet voor niets gesproken over de joods-christelijke cultuur, waar wij naar het schijnt nu in zouden leven. Wat men daarbij niet schijnt te beseffen is dat het Jodendom en Christendom, door de ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen in hun fundamentele geloofsleer, elkaar volkomen uitsluiten. De grondlegger van het Christendom, wordt door de Joden immers ontkent. Hij is zelfs door de Babylonisch/Farizeïsche invloed op het Joodse volk door hen vermoord. In de tegenwoordige tijd worden ook christenen vijandig bejegend in het Zionistische Israël en het leven zuur gemaakt. Kijk eens naar deze YouTube:

Vergelding
Het schuldprincipe is in het christendom een apart verhaal. Binnen met name de Rooms Katholieke Kerk (RKK) is het begrip schuld verbonden met de erfzonde. Wat inhoudt dat ieder mens al vanaf de geboorte met deze erfschuld belast is, puur alleen vanwege het feit dat men in een menselijk lichaam op deze planeet geland is. Door de machtsgreep die de RKK heeft gepleegd ten aanzien van het oorspronkelijke christendom, is zij ook de instantie die genoegdoening/vergelding van die erfschuld aan de gelovigen mag opleggen.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Take your pick it’s the same evil spirit that wants to mass-murder all humans. In exchange for doing his “dirty work” he rewards those allow him to snatch their souls by giving them incredible riches, fame and power. This is the secret blood contract called “selling one’s soul.”
Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Hoe je het of hem ook noemen wilt; we praten over hetzelfde duivelse geestesbewustzijn, dat de mensheid uit wil massa-moorden. In ruil voor hen die het vuile werk willen opknappen, ontvangen zij die hun Ziel voor dit doel ter beschikking willen stellen, onmetelijke rijkdom, roem en macht. Dit is het geheime bloedcontract dat bekend staat als ‘Het verkopen van je ziel aan de duivel’.

De erfzondige mens moet via de RKK genoegdoening geven aan God, voor zijn in het paradijs begane zonde. Het overtreden van Gods gebod betreffende het niet eten van de boom van kennis van Goed en Kwaad, achtervolgt de ‘christelijk’ gelovige mens vanaf de wieg tot het graf. Deze historisch ontstane religieuze opvatting van recht en rechtvaardigheid heeft de westerse cultuur diepgaand beïnvloed.

Sinds de 20ste eeuw is het voorheen satanisch religieus gefundeerde vergeldingsprincipe van een wetenschappelijke basis voorzien, in de vorm van de gedragswetenschap. Deze gaat er vanuit dat de mens opgevoed moet worden om binnen de sociale context zijn dierlijke instincten te leren beheersen, door middel van wat men noemt operante condictionering. Daarbij wordt er vanuit gegaan, dat bij de juiste stimuli van buitenaf de onbeheerste dierlijk instinctieve mens een gewenste respons en daarmee overeenkomend gedrag zal laten zien.

In feite komt het kort door de bocht gezegd er op neer, dat door de heersende elite als ongewenst beschouwd gedrag, door middel van straffen wordt afgeleerd en gewenst gedrag door middel van belonen wordt aangeleerd. Ziet hoe dit systeem zichzelf in stand houdt door mensen, die bereidt zijn om hun ziel aan de gedragsdicterende duivel te verkopen, om maar een bepaalde – eventueel machtgevende – maatschappelijke positie te verkrijgen en/of te behouden. Al met al is dit systeem een maatschappelijk goedgekeurd, maar sociaal en moreel te verwerpen, kweekstation voor psychopaten en narcisten.

Selectiviteit in vergelding
Binnen het door velen als verder geëvolueerd en meer humaan beschouwde rechtssysteem in het westen, in vergelijking met het fundamentalistische islamitisch recht, gaan wij ogenschijnlijk heel anders en vooral meer geciviliseerd om met recht en rechtvaardigheid. In ons rechtssysteem zijn lichamelijke martelingen uit den boze. Hoewel mishandelende standrechterlijk vergeldende rechtspraak op straat door de wethandhavende politie veelvuldig wordt toegepast. Ook in Nederland (HIER) neemt het politiegeweld enorm toe.

Maar met name in de VS zijn de standrechterlijke executies op straat buitenproportioneel toegenomen. Op het moment van dit schrijven (12/07/2016) zijn er in de VS vanaf het begin van dit jaar al 574 mensen door de politie gedood (HIER). De enorme onrechtvaardigheid ligt in het feit dat de betreffende gewelddadige ´wetshandhavers´, niet door dezelfde wet die zij moeten handhaven aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de lichamelijke en psychische ellende die zij veroorzaken.

Het politionele staatsgeweld wordt door de overheid toegedekt en ingepast in een achterliggende agenda van sociale chaotisering, waarbij sociale tegenstellingen worden aangescherpt en gepolariseerd, volgens het bekende principe van verdeel en heers. In de VS wordt de politie in steeds sterkere mate gemilitariseerd en is een paramilitaire organisatie geworden, die wordt ingezet in de oorlog tegen het volk.

De vergelijking met de Gestapo, de geheime nazi-politie, is niet eens zo heel gek, wanneer je kijkt naar de zeer gewelddadige optredens van politie-eenheden in de VS. Politie die steeds meer op militairen gaan lijken (klik voor artikel)
De vergelijking met de Gestapo, de geheime nazi-politie, is niet eens zo heel gek, wanneer je kijkt naar de zeer gewelddadige optredens van politie-eenheden in de VS. Politie die steeds meer op militairen gaan lijken (klik voor artikel)

Dit gegeven is een uiting van de neerwaartse spiraal van geweld en daardoor opgeroepen tegengeweld dat, naast angst, gevoelens van haat en agressie oproept en versterkt. Wat dus het energetische voer is voor de parasitaire demonen, die daarvan ‘leven’. In vele westerse landen zal in meer of minder toenemende mate hetzelfde beeld te zien zijn. Dus hoeveel menselijker is ons westers geciviliseerde rechtssysteem.

In dat rechtssysteem is op basis van het gelijkheidsbeginsel het vergeldingsprincipe in wetten en rechtspraak vastgelegd. Het blijft echter wel gebaseerd op het recht van genoegdoening van de slachtoffers én op vergelding van het aangedane leed. Het principe is dus hetzelfde, het is alleen iets mooier en westers ‘geciviliseerd’ verpakt.

Daarnaast is uit de praktijk van ons zogenaamde geciviliseerde rechtssysteem gebleken dat,  door de algehele belangenverstrengeling op het gebied van macht, geld en politiek, het gelijkheidsbeginsel nogal selectief wordt toegepast. Dit houdt in, dat hoe hoger men in de machtspiramide van het maatschappelijk systeem is opgestegen, hoe meer men beloond wordt door boven de voor anderen op de lagere maatschappelijke ladder staande deelnemers geldende wetten uit te kunnen stijgen.

Psychopathie en narcisme worden op de hoogste niveaus dus zeer goed beloond. Dit is in het begrip klassenjustitie samen te vatten, of nog beter in de term fascistische politiestaat. Mogen de voor velen primitief aandoende islamitische sharia-wetten barbaars overkomen, de praktijk van de westerse wetgeving, de handhaving daarvan en de daarmee samenhangende rechtspraak is niet veel beter.

“Zij die bereidt zijn om essentiële vrijheid op te geven voor het verkrijgen van  een beetje tijdelijke veiligheid, verdienen vrijheid noch veiligheid.”

Benjamin Franklin

Dus is onze zogenaamde democratische rechtsstaat een uitermate hypocriete farce, om de bevolking zand mee in de ogen te strooien. En de illusie voor te houden, dat zij door wetten en rechtvaardigheid worden beschermd. Veiligheid boven alles leidt tot een onmenselijke dictatuur. Op de Nederlandse politieauto’s is de tekst te lezen “waakzaam en dienstbaar’. Het mag inmiddels wel duidelijk zijn voor wie men waakzaam en aan wie men dienstbaar is.

Een aantal jaren geleden vernam ik, dat er binnen het computersysteem van het Ministerie van Justitie drie verschillende datastromen bestaan, die betrekking hebben op de strafrechtelijke zaken die er spelen. De ene datastroom heeft betrekking op zaken die nog in behandeling zijn en nog voor de rechter moeten komen. De tweede heeft betrekking op zaken die al afgehandeld zijn en zijn gevonnist. De derde heeft vreemd genoeg betrekking op zaken, die nog in behandeling zijn en nog niet voor de rechter zijn geweest, maar wel al gevonnist zijn! Daarmee wordt dus duidelijk, dat bepaalde voor het systeem bedreigende zaken een speciale behandeling krijgen.

x
De grote vraag betreffende alle vergelding en genoegdoening is, of de samenleving daar nu echt beter van wordt. U als lezer zult ongetwijfeld het antwoord op deze retorische vraag zelf wel weten. In het artikel “Straf en vergelding, gerechtigheid en gericht, maar hoe? wordt ingegaan op de historische achtergrond van het religieus geïnspireerde vergeldingsprincipe en hoe daar in onze moderne tijd anders mee omgegaan zou kunnen worden. Citaat:

De crisis in het moderne strafrecht.  Er heerst heden ten dage een crisis in het moderne strafrecht. Overheden weten o.a. niet hoe men het probleem van de sterk toenemende criminaliteit moet oplossen. Men meent dat het steeds uitbreiden van de gevangeniscellen het logische vervolg is van het bestrijden van de stijgende criminaliteit (Oorzaak en gevolg). Wij zien dat Justitie -net als de medische wereld- de symptomen van het kwaad bestrijdt en niet de oorzaak dieper onderzoekt en tegengaat.

 Wij zijn het er meestal over eens dat iemand, die een overtreding heeft begaan daarvoor gestraft dient te worden op de één of andere wijze. Aan deze rechtsgrond zal men niet gauw twijfelen. De straf vormt aldus niet het grote probleem in de huidige crisis, maar wél de vorm en zwaarte en de behandeling van de overtreder. Het moet er ons in het straffen om gaan verbetering en herstel te beogen bij de overtreder.

Daartoe dienen wij de oorzaak te kennen van het kwaad, om het daarna effectief te kunnen bestrijden. Daaraan ontbreekt het ons allen helaas maar al te zeer! Momenteel zijn er positieve ontwikkelingen gaande om tot een rechtvaardig recht te komen. Stichting Op Kleine Schaal is met een project bezig: ‘Echt Recht’. Zie: www.echt-recht.nl. En ook het forum herstelrecht is ermee bezig, zie: www.forumherstelrecht.nl“(….)

Wat is een betere wereld?
Wat verstaan wij onder een betere en meer humane wereld, waarin alle levensvormen mogen zijn die en wat ze zijn? Hebben we daarbij wraakzucht en vergelding als uitgangspunt te nemen? Volgens sommige overtuigingen was Jahweh een maangod. Het Judaïsme is dus,  evenals de Islam, ook een maangodsdienst. Zij reflecteren slechts het licht van het directe geestelijk zonnebewustzijn. Een reflectie is vaak een omgedraaid tegenbeeld van het oorspronkelijke beeld.

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar, een gezond lichaam bevordert een gezonde geest en andersom.

Dit is heel gemakkelijk te verifiëren, wanneer je in de spiegel naar je eigen gereflecteerde beeld kijkt. Daarmee wil ik geen waardeoordeel uitspreken over maangodsdiensten, maar slechts de feiten benoemen.  De maan geeft zelf geen licht en reflecteert ’s nachts het licht van de zon, die niet meer zichtbaar is. In die zin is het maanlicht gedurende de nacht een weerspiegeling van het zonlicht, om ons er aan te herinneren dat de zon de oorsprong van het daglicht is en dat er ook altijd licht is.

De (geestelijke) zon is de oorsprong van ons helder Bewust Zijn, waar wij ook het bewustzijn van ons Zelf aan kunnen ontlenen. Met onze fysieke ogen kunnen we de fysieke zon waarnemen, die een manifestatie is van een geestelijk wezen, de Zonnelogos. Ook wel de Christus genoemd. Met onze geestelijke ogen, die direct in verbinding staan met de krachtenwerking van ons hart, kunnen we die geestelijke zonnekracht waarnemen.

Op aarde, waar we leven in de gematerialiseerde reflectie van het geestelijk licht, dat de oorsprong van alle manifestaties is, helpt de krachtenwerking van de maan ons te groeien in een ruimer bewustzijn van wie we zijn. In de plantenwereld stimuleert de maan ook de groeikrachten. Bij de mens hangt de groeikracht van de maan vooral samen met de psychisch/emotionele belevingswereld, waar de maan een sterke invloed op heeft. Dus de reflectieve kracht van de maan kan bijdragen aan een toename ven zelfbewustzijn, wanneer er in het eigen innerlijk een zelfreflectieproces plaatsvindt.

Ga maar eens bij volle maan mediteren. Ook de duistere krachten maken in hun rituelen op bepaalde data en bij volle maan gebruik van de groeizame werking van de maan. Wat dus sturend is in de groeibevorderende werking van de maan, zijn de menselijke intenties die zich met deze kracht verbinden. Deze zijn richting gevend.

Walpurgisnacht
Walpurgisnacht

Marianne Vaatstra..
Zo werd Marianne Vaatstra vermoord in de nacht van 30 april op 1 mei 1999. Deze nacht wordt in de satanische rituelenkalender de Walpurgisnacht of Heksensabbat genoemd, waarbij een bloedoffer moet worden gebracht om de satanische krachten aan te roepen en te versterken. Dit van oorsprong oud-Germaanse lentefeest, waarmee het begin van de lente en de vruchtbaarheid van de natuur werd gevierd is, na een aanvankelijke verchristelijking, overgenomen door occulte satanisten. Gedurende de Walpurgisnacht 1999, waarin Marianne Vaatstra werd vermoord, was het ook volle maan.

Gezien de hiervoor beschreven context waarin de moord op Marianne Vaatstra plaatsvond, bestaat er het sterke vermoeden dat zij het slachtoffer is geworden van een rituele moord. Dit wordt versterkt door de manier waarop de overheid met deze moord is omgegaan en de werkelijke toedracht heeft willen verhullen. (zie de videoboodschap van Dr. Johan Oldenkamp hieronder)
Het ongestraft ritueel misbruiken en vermoorden van kinderen door de elitaire machthebbers (HIER), is een typisch voorbeeld van het volgens de heersende normen en wetten selectief toepassen van het vergeldingsprincipe.

Opbouwend of afbrekend
Nu is het in mijn beleving zo, dat kosmische krachten in principe neutraal zijn. Zij oordelen niet, ze stimuleren en vertegenwoordigen slechts bepaalde procesmatig evolutionaire werkingen. De astrologie is een middel om deze krachtenwerkingen van planeten in hun onderlinge verhoudingen te verklaren. Deze kunnen afhankelijk van de intenties van de ontvanger van die krachten, ten goede van zichzelf en het geheel of ten kwade daarvan worden gebruikt. Het is inmiddels een door velen gebruikte term, dat alles energie is.

Energieën kunnen worden opgeroepen en versterkt door bepaalde rituelen, die op daarvoor bestemde data en binnen kosmische verhoudingen in het zonnestelsel worden vormgegeven. De maan speelt daar een stimulerende en groeibevorderende rol bij. Zijn de intenties positief en ten dienste staand van al wat leeft en weeft, of zijn ze gericht op een versterking en behouden van het oude egogerichte en daardoor voor het leven destructieve? Men kan met positieve intenties krachten oproepen en versterken op daarvoor gunstige momenten en men kan dat ook doen met negatieve intenties.

Beiden hebben een totaal ander resultaat. De positief aangewende krachten zullen opbouwend zijn met betrekking tot de menselijke bewustzijnsevolutie. Wanneer zij op een negatieve manier worden aangewend, zullen ze de bewustzijnsevolutie willen afbreken ten behoeve van een heel andere en vooral duistere agenda.

Het fundament voor de neerwaartse spiraal van het kwaad
Deze duistere agenda is het fundament voor de neerwaartse spiraal van het kwaad, waarbij satanische krachten door misleiding en manipulatie de mensheid trachten mee te nemen in de afgrond van een absoluut niet-bewustzijn. Daar deze krachten ook de menselijke vrije wil of vrije keuze hebben te respecteren, doen zij er alles aan om middels verleidingen, misleidingen, leugens en bedrog de vrije wil van de mens op een onbewust niveau in hun eigen voordeel te manipuleren.

forgiveKijkend naar onze wereld, waarin zogenaamde gehersenspoelde deskundigen en de media er alles aan doen om het realiteitsbesef van de mensheid te vertroebelen, kunnen we op alle fronten waarnemen dat er hoog ingezet wordt voor de finale strijd om de menselijke ziel. Het is juist datgene wat er op individueel niveau in de menselijke ziel plaatsvindt, dat in deze finale strijd van zo een cruciaal belang is.

Iedere ziel heeft de keuze om te willen leren van de eigen levenservaringen, of om dat niet te doen. Iedere ziel kan door zelfreflectie inzicht verkrijgen in hoeverre het eigen denken, voelen en willen bijdragen aan een versterking van de satanisch neerwaartse spiraal, of deze juist helpt te doorbreken en transformeren in een positieve richting. Het loslaten van het Oud-Testamentische vergeldingsprincipe, waar wij allen door de in ons geprogrammeerde op strijd gebaseerde egowerking mee besmet zijn, is een voorwaarde voor het helpen scheppen van een meer humane en sociaal florerende toekomst.

In plaats van oog om oog en tand om tand in ons dagelijks sociale leven (ook op het internet) te praktiseren en daarmee het strijdelement te blijven versterken, kunnen we vanuit een nieuw moreel gezichtspunt naar onszelf en anderen leren kijken. Het jezelf vergeven van uit onwetendheid voortkomende ‘fouten’, is daarbij een voorwaarde. Daardoor kan men ook dezelfde verzoenende en vergevingsgezinde houding ten aanzien van anderen praktiseren.

Van mijzelf weet ik dat ik nog middenin dit proces van transformatie zit en nog menigmaal in het oude terugval. Dit zal voor velen herkenbaar zijn en het maakt deel uit van het leren met mededogen en vergevingsgezindheid naar de eigen ontwikkeling en die van anderen te kijken.

x
De kracht van vergeving

Als je strijd met strijd wilt bestrijden, bestrijdt je kwaad met kwaad. Problemen die vanuit het kwade zijn ontstaan, kunnen menselijk gezien nooit met het kwade worden opgelost. Ik hoop dat ik dit met mijn verhaal tot nu toe duidelijk heb mogen maken. De wereld wordt niet beter door een vermeerdering van het kwaad, of strijd. De tijd van oog om oog en tand om tand is nu definitief voorbij. De Oud-Testamentisch/Babylonische/Talmoed-boodschap van vergelding en wraak, zoals die tot nu toe is gepraktiseerd, is achterhaald.

watermantijdperkZe mag in praktische zin vervangen worden door de vernieuwende Nieuw Testamentische boodschap van gepraktiseerde mensenliefde, vergeving en liefde voor al het leven. We gaan nu met elkaar een andere fase in. Waarbij geleerd en gepraktiseerd mag worden om de ‘eigen’ persoonlijke kwaliteiten, die bovenal een goddelijke gave zijn, in te zetten ten behoeve van het geheel. Ieder heeft daarbij een eigen weg te gaan in het transformeren van het persoonlijk ervaren leed uit het verleden, in op de toekomst gerichte en mensheid verrijkende kwaliteiten.

Dit is de vernieuwende energie die ons vanuit de toekomst tegemoet komt uit het nog komende Watermantijdperk. We bevinden ons mijns inziens nu in de overgangstijd van het collectivistisch georiënteerde Vissentijdperk naar het geïndividualiseerde gemeenschapsbewustzijn van het Watermantijdperk. Op geestelijk en ook kwantummechanisch niveau zijn verleden, heden en toekomst tegelijkertijd aanwezig. Het is in deze overgangstijd daarom van belang om het oude lagere energieniveau van het verleden leren los te laten. Om ons in het heden steeds meer af te leren stemmen op het hoger energetisch meer geïntegreerde bewustzijnsniveau, dat de toekomst als potentie in zich draagt.

Het Watermantijdperk houdt in mijn beleving ook in dat mensen op een egobelangeloze wijze, vanuit hun Zelf Bewuste Zijn, hun door eigen innerlijke activiteit verworven kwaliteiten ten dienste stellen van het geheel van de schepping en al wat daarin leeft en weeft. Op die basis kunnen totaal nieuwe menselijk sociale verhoudingen worden vormgegeven, die we ons vanuit ons oude bewustzijn niet kunnen voorstellen. Magie en ‘wonderen’ zullen dan een geïntegreerd deel uitmaken van het dagelijks leven.

Evenals ‘paranormale’ gaven als telepathie, heldervoelen, helderzien, helderhoren en helderweten. De samenwerking met natuurkrachten zal voor bijzondere mogelijkheden zorgen om het leven geheel anders in te richten en de overvloed, die de natuur van nature in zich draagt, te kunnen genieten. Wanneer wij voor de natuur zorgen, zorgt deze tevens voor ons.

x
De overgang van het oude vergeldingsprincipe, dat zich op zowel religieus als economisch gebied uit in schuld, kan alleen worden bewerkstelligd door kwijtschelding van schuld en echte vergeving. Vergeving komt voort uit het weten dat alles één is en wij allen lerende zijn en dit zonder het maken van ‘fouten’ niet kunnen. Het leren van de eigen uit onwetendheid voortkomende ‘fouten’ en deze jezelf te vergeven, schept de mogelijkheid om dezelfde houding ten aanzien van anderen aan te nemen.

De spirituele betekenis van vergeving
Prokofief vergevingOoit las ik het boek ‘De spirituele betekenis van vergeving’ van Sergej Prokofieff. Hij wijst in dit boek op de bijzondere krachten die in een mens gewekt worden, wanneer hij in staat is tot werkelijke vergeving. Met name één voorbeeld, die hij aanhaalt uit de harde levenspraktijk van WOII, is zeer tekenend wat dit aangaat. Hieronder de veelzeggende passage uit dat boek:

“In 1943 had George Ritchie, toen een Amerikaanse rekruut in opleiding voor deelname aan de Tweede Wereldoorlog een bijnadoodervaring. Hij had tijdens een oefening een zeer zware longontsteking opgelopen en alleen een directe injectie met adrenaline in zijn hartspier redde hem. Terwijl hij buiten zijn lichaam was, had hij zeer indringende ervaringen en had hij ook een ontmoeting met de opgestane Christus in de niet-zintuiglijke wereld.
Deze ontmoeting maakte zo’n indruk op hem dat zijn leven een totaal andere richting neemt. Hij wordt van een materialistisch ingestelde jonge man tot een diepgelovig christen, die in de gezichten van alle mensen die hij ontmoet de Christus zoekt.

 In mei 1945, direct na de capitulatie van Duitsland, wordt hij als medicus naar een pas bevrijd concentratiekamp gestuurd in de buurt van Wuppertal, om daar de gevangenen medische hulp te verlenen. Hij ervaart wat hij in het kamp ziet, als erger dan alles wat hij in de oorlog heeft beleefd. Soms is hij niet meer tot handelen in staat, maar zoekt alleen maar in de gezichten van de mensen, tot – zoals hij schrijft – het gelaat van Christus hem aankijkt.

 Zo leert hij Wild Bill Cody kennen, zoals hij door de Amerikanen genoemd wordt, een Poolse jood. In tegenstelling tot alle andere gevangenen, waarvan de meeste nauwelijks meer kunnen lopen, loopt hij nog rechtop, zijn zijn ogen helder en lijkt zijn energie onuitputtelijk. Hij fungeert als een soort tolk in het kamp, omdat hij vijf vreemde talen spreekt en werkt met de Amerikanen samen bij het vaststellen van de personalia van de overlevenden en de gestorvenen.

Als Ritchie hem beter leert kennen, groeit zijn verbazing: “Hoewel Wild Bill Cody 15 of 16 uur per dag werkte, leek hij nooit moe. Terwijl wij geregeld totaal op waren, leek zijn kracht alleen maar toe te nemen. Uit zijn gezicht straalde medeleven met zijn medegevangenen en als ik geen moed meer had, laafde ik me aan deze glans”. Ritchie veronderstelt, dat Bill Cody pas heel kort in het kamp zit, maar leest tot zijn grote verwondering in de papieren dat deze al zes jaar geïnterneerd is. Hij merkt op dat Bill door iedereen als een vriend wordt beschouwd en bij conflicten steeds als bemiddelaar wordt gevraagd, waarbij hij partijen tot begrip van elkaar brengt en steeds aanraadt, vergeving te oefenen.

Op een dag vertrouwt hij Ritchie zijn levensgeschiedenis toe. “We leefden in de joodse sector van Warschau. Mijn vrouw, onze twee dochters, drie zoontjes en ik. Toen de Duitsers onze straat bereikten, zetten zij ze allemaal tegen de muur en openden het vuur. Ik smeekte hen, met mijn gezin te mogen sterven, maar omdat ik Duits sprak, zetten ze me in een arbeidsgroep. Toen moest ik voor mezelf besluiten of ik me tegenover de soldaten, die mijn gezin hadden vermoord, over zou leveren aan haat. Het was een gemakkelijke beslissing voor me. Ik was namelijk rechter. In mijn praktijk had ik te vaak gezien wat haat aanricht in de ziel en zelfs het lichaam van mensen. De haat had zojuist de zes mensen gedood, die me het allerliefst waren op de wereld. Ik besloot dat ik de rest van mijn leven er aan wilde wijden, ieder die op mijn pad zou komen, lief te hebben.”

Ritchie schrijft vervolgens: “Ieder mens lief te hebben… dat was de kracht die deze man in zo’n goede conditie had gehouden. Het was de kracht die ik voor de eerste maal in mijn ziekenhuiskamer had ontmoet, die Christus door de mens heen wil laten schijnen, of deze zich dat nu bewust is of niet.” Bron

Mijn eigen conflict- en vergevingstraject
In mijn eigen leven heb ik vele conflicten mogen ervaren, met naasten en minder naasten. Met name ten aanzien van de naasten heb ik altijd de behoefte gevoeld om, na de nodige bezinking- en verwerkingstijd van het conflict, de kou uit de lucht te halen en een verzoenend gebaar te maken. Ik schuwde het dan niet om mezelf daarbij kwetsbaar op te stellen en waar nodig welgemeende verontschuldigingen te maken. Waardoor er op menselijk niveau weer een communicatie mogelijk zou kunnen zijn.

Soms leidde het tot een werkelijke verzoening en soms leidde het tot een niet te overbruggen verwijdering, daar de conflictpartner in een stemming van rancune bleef hangen,. It takes two to tango. Conflicten heb ik daarom ook nooit als erg ervaren en ze leren zien als soms noodzakelijk, om mijn eigen grenzen en die van de ander beter te leren zien.

Dus alle conflictpartners moeten ook bereidt zijn de hand in eigen boezem te steken, zich kwetsbaar op te stellen, eventuele verontschuldigingen te laten horen en te leren vergeven. Want het gekwetst zijn door een ander is een egospel van het op de ander geprojecteerde niet gezien, gehoord en gevoeld worden. Terwijl men in feite zichzelf in zijn/haar diepste wezen niet ziet, hoort en voelt. Conflicten zijn vooral een kwestie van schaduwboksen, waarbij de echte mensen er verloren bij staan te kijken. Hopende op een schitterende finale, die eindelijk eens een doorbraak geeft ten aanzien van nog te leren liefdeslessen.

Die doorbraak kan alleen plaatsvinden wanneer alle betrokkenen zichzelf en hun schaduw tot in de diepste diepten willen leren kennen. Dan zal er niets meer te boksen zijn. Als dit gebeurd kan het leiden tot een enorme verdieping van de eigen zelfkennis en een krachtiger verbindende samenwerking met de ander.

Arend Zeevat

 

kersenboom vulkaan

 

[bol_product_links block_id=”bol_578b9449c98dd_selected-products” products=”9200000009985314,9200000022091710,1001004008567639,1001004002383578,9200000053580732,666860691,666754709,9200000009427782,666868900″ name=”vergeving” sub_id=”zeevat” link_color=”003399″ subtitle_color=”142CFF” pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

101 gedachten over “De neerwaartse spiraal-van-het-kwaad doorbreken..

 1. Je kunt er hele verhalen van maken, maar een giftige slang blijft een giftige slang. Daar helpt geen liefde, thee drinken of eeuwig praten. Uiteindelijk is de enige optie ´dood knuppelen´ of zelf vergiftigd worden.

  Met andere woorden als de nu nog dominante cultuur in Europa een slappe hap blijft dan is de uitkomst al duidelijk: vergiftigd. De Devolutie van de mens blijft voorlopig nog wel doorgaan.

 2. Ik denk wel eens dat mensen puur geboren worden tot ze verziekt worden door een cultuur die onderlinge strijd, ruzie, en geweld tot de norm wil verheffen, op basis van de ideologie kapitalisme. Weerstand bieden aan een bestaande cultuur vergt het scheppen van een geheel andere cultuur. Nu ik eindelijk eens wat nachtrust genoten heb, wil ik mij daar graag voor inzetten. Pas vandaag ben ik echt in gaan zien, dat we de reptielen net buiten de grens van het zichtbare licht geen voedsel moeten geven door geen negatieve energie uit te stralen. Omgaan met boosheid verdient een geheel psychologische aanpak de drift boosheid en agressie om te schakelen naar begrip, doorzettingsvermogen, en vasthoudendheid. Van frustratie is nooit iemand wijzer geworden. Het spreekt voor zich dat wij met psychologie wel iets kunnen en iets willen, in een land waarin de dominante cultuur zegt dat dieper inzicht in het eigen gedachteproces niet nodig is. Het kraken van de code is een bevrijdend leerproces waar we meer aan hebben dan anderen voortdurend op hun fouten te wijzen. Ik geloof dat psychotherapie zinvol is, echter, zien we, dat religie dat begripvolle proces tot op heden nog weinig heeft leren waarderen. Wiskundig eindigt de wereld in 2026 als de temperatuur met tien graden toe is genomen (Arctic News, 15 juli 2016).

 3. In mijn optiek zou de bijbel beter zo kunnen beginnen.

  In den beginne was er niets(aan de hand).
  Toen kwam het dualistisch denkvermogen van de mens.
  En daar begon het gedonder.

  Het goede nieuws is, waar een begin is, zal ook een eind zijn.
  Ook al denken onze heersers, dat ze middels technologie de mens in een dualistische modus kunnen houden.
  Hun macht structuur is immers op dualisme gebouwd.
  Dit willen ze koste wat het kost in stand houden.
  Maar volgens mij stond, voor dat dit proces begon, de uitkomst al vast.
  Ik denk daarbij aan de precessie van de equinox, die tegen de klok in loopt.
  Het lijkt op het opwind mechanisme van een horloge.
  De klok loopt vooruit, maar in feite lopen we af.

  Verder moet mij nog wat van het hart.
  Ik hoor mensen vaak praten over menselijkheid.
  In mijn beleving is menselijkheid datgene wat de mens doet en niet datgene wat de mens zichzelf voorhoud.
  En dat is een wezenlijk verschil.

  Dus weet wat u doet en wees gegroet, Henk.

  1. Arend, hoe moet ik plaatjes plakken, wil ook graag 😉
   Hoe dan ook, denk ik dat de grenzen van de menselijkheid zijn bereikt als mensen niet eerlijk zijn, en die moet je dus ook niet willen verleggen.

  2. Schitterend Arend.

   Bedankt voor de link, want ik kende deze artiesten niet.
   Voor mij is dit een schot in de roos, omdat dit een gedachtegang van mij lijkt te bevestiggen.
   Niet alleen wat deze mensen uitdragen, maar ook het feit dat jou dit soort optredens aanspreekt.
   Trommels staan symbolisch voor het levensritme en men maakt gebruik van getransformeerde concepten.
   Hoe mooi wil je het hebben.

   Ik heb mij jaren geleden op een zijlijn geplaatst, waardoor ik mensen beter kon observeren.
   Op een gegeven moment viel mij iets op.
   Het viel mij op dat mensen zich onbewust overgaven aan bezigheden die in overeenstemming leken te staan met wat hen spiritueel bezig houd.
   Misschien vind je dit raar, maar als ik jouw artikel lees en ik zie wat jou blijkbaar inspireert zie ik overal de overeenkomsten.
   Dus het leven is niet alleen een reflectie van wat ons innerlijk bezighoud, maar het geeft ook de nodige handvatten om ons innerlijk te vormen.

   Bedankt voor dit inzicht.
   Vr. Gr. Henk.

  3. Anna.

   Door met je rechtermuisknop op een plaatje te klikken, open je een keuzemenu waar ook de mogelijkheid in staat om de afbeeldingslocatie te kopiëren. Als je die mogelijkheid kiest, kun je de zo gekopieerde link in een reactie plakken en voila, het plaatje verschijnt in je reactie. Succes.

  4. Whow Arend en Trashcanman hier geniet ik van!

   Mijn ervaring is dat de slang een onderdeel van ons menselijk systeem is. In de bijbel staat dat de slang ons in de hiel gebroken heeft. De hiel staat in mijn beleving voor de sokkel, of het fundament waar het menselijk beeld op gebouwd is. Aan de basis van ons bestaan is een breuk ontstaan.

   Het is bewustzijn dat in de spiegel een beeld ziet. Het beeld kijkt niet naar bewustzijn. Wel communiceert ieder beeld dmv uitstraling met God, de Bron of om het even welke naam we eraan willen geven. Ieder ding of het nu ons menselijk lichaam of de suikerpot is straalt bewustzijn uit binnen het veld van onbegrensd bewustzijn.

   Dat wat we als lege ruimte beschouwen is in werkelijkheid een groot vibrerend lichtveld. Het beeld ziet het niet omdat het met lege ogen kijkt. Het beeld ziet alleen maar beelden. Onbegrensd bewustzijn scant de uitstraling en kan deze in geringe mate transformeren naar een hogere staat. De werking van het veld is in positieve zin tegengesteld aan de werking van de atoombom. Hoe bewuster de mens, hoe groter de uitstraling, hoe meer we op kunnen nemen uit het veld. Uitstralen en opnemen staan in wisselwerking.

   De kop van de slang is vermorzeld wanneer dat wat onbewust binnen ons ontstaan is, bewust binnen ons teniet gedaan is. De slang die in zijn eigen staart bijt. Een nieuw fundament waarop wij bouwen.

   Ik trommel een groet op mijn djembé

  5. Anna.
   Bij mij lukte het een tweede keer ook niet. Ik heb een donkerbruin vermoeden, dat Guido als moderator het plaatje tevoorschijn heeft getoverd.

  6. MD, er zijn vele interpretaties van/over de slang.
   Omdat ik deze man om andere redenen volg maar ook deze YT-uitstap van hem tegen kwam vind ik het mooi om het hier te delen. Hij zegt dat de slang voor de ziel staat, spreekt mij zeer aan iig 😉
   https://www.youtube.com/watch?v=uMnqpWlgFW4

  7. Haha Arend, zou zo maar eens kunnen 😉
   Maar in mijn zoektocht ben ik wel op een plaatje gestoten waar conform jouw exacte omschrijving., maar kan “em” niet terugvinden haha. Ik zoek verder iig 🙂

  8. anna, Guido laat een goed plaatje zich presenteren. in het verleden was dit ook tijdelijk mogelijk ,maar dat leidde tot zeer lachwekkende taferelen.

  9. Cozmic, dus eigenlijk zeg je dat Guido het heeft toegestaan, net zoals Arend hier even van te voren heeft gedacht.
   Begrijp dat het wel een tijdje mogelijk was, ben eigenlijk wel benieuwd waar en waarom dat tot het nodige heeft geleid, maar ik snap het op de voorhand wel uiteraard 😉
   Maar aan de andere kant, ook in de context van het artikel en de reacties, als er geen taal zou bestaan, hoe zou dan een forum eruit zien als we alleen maar zouden kunnen communiceren in beelden. Lijkt me wel een leuk experiment 😉

  10. Ik dacht even een short-cut te maken. Hoeven mensen niet op de link te klikken om het plaatje te zien. Kom er een hele discussie van.. hahaha.. Tja Arend, ik dacht je even te verraseen.. GELUKT.. 😉

  11. @ Anna 7.10
   Hartelijk dank voor deze mooie aanvulling.

   De onzichtbare wereld wordt middels symbolen tot uitdrukking gebracht. Symbolen of beeltenissen. Dat de slang symbool staat voor de ziel is nieuw voor mij.
   Het symbool van de slang kan ik dankzij een bijzondere ervaring wel duiden. Het voelde idd alsof er een slang vanaf het onderste deel van mijn ruggegraat omhoog kroop. Waarna ik een explosie van licht in mijn hoofd waarnam.
   Omdat mijn fysieke lichaam geen ogen heeft die binnen mijn hoofd kunnen kijken schreek ik dat het bewustzijn is dat een beeld ziet. Maar dat het beeld geen bewustzijn ziet.

 4. Wat gebeurd er in de regel(kosmisch) als ideologiëen of willekeurig welke doctrine dan ook in rang orde tot Wet worden verheven ?

  De illusie van macht valt of staat bij de gratie van een georkestreerde overvloed aan onwetendheid, die van de onmacht.
  Het is nou juist de onmacht, de state of mind van onwetendheid die de Wet, de “weeg schaal in onbalans” zijn gewicht geeft.

  Alles in getallen vattend, 99,99% van het levende heelal is ruimte en slechts 00,001 % van deze onmetelijke ruimte is materie en toch hebben wij er al of niet bewust voor gekozen vanuit die 00,001% de wereld om ons heen te verklaren, te omschrijven en te objectiveren, het falende op feiten en vergelding gebaseerde (onwettige) Rechtssysteem incluis.

  Deze wereld van aannames bouwt zijn hypotheses op ’t fundament van de zo genaamde objectiviteit, oftewel “materie”.

  To Be or Not to Be, ” Being fooled around the objects of objectivity”.

  Re Member we are no objects, so is the origin-al story of our lives
  http://annavonreitz.com/whyyouarespecial.pdf
  http://annavonreitz.com/welcomehome.pdf

 5. Ik post al 25 jaar op politieke forums.
  De eerste 23 jaar heb ik mij vooral op de “waarheid” gericht.
  Heeft helemaal niks geholpen.
  Ik heb miljoenen Amerikanen gewaarschuwd om niet Irak binnen te vallen. Hielp niks. Ze gingen lachend en zingend mensen de dood in bombarderen. Zoals George Carlin mooi uitlegt. Miljoenen berichten heb ik geschreven om ze tot inzicht te bregen. Nee hoor. Had helemaal geen zin. Lachend, gillend en zingend hebben ze 1+ miljoen mensen in Irak vermoord. Dat zijn de Amerikanen.
  https://youtu.be/GeZ3nCXyb_Q
  We like war! George Carlin.
  How ga je dit nou doorbreken? Wat een idioten op deze planeet.

 6. Omdat je onderstaande schrijft .. zou je kunnen starten met aansluiten bij de CMN immers ;
  Omdat je onderstaande schrijft ..
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-neerwaartse-spiraal-van-het-kwaad-doorbreken/#comments
  Dit is de vernieuwende energie die ons vanuit de toekomst tegemoet komt uit het nog komende Watermantijdperk.
  We bevinden ons mijns inziens nu in de overgangstijd van het collectivistisch georiënteerde Vissentijdperk naar het geïndividualiseerde gemeenschapsbewustzijn van het Watermantijdperk.
  Op geestelijk en ook kwantummechanisch niveau zijn verleden, heden en toekomst tegelijkertijd aanwezig.
  Het is in deze overgangstijd daarom van belang om het oude lagere energieniveau van het verleden leren los te laten.
  Om ons in het heden steeds meer af te leren stemmen op het hoger energetisch meer geïntegreerde bewustzijnsniveau, dat de toekomst als potentie in zich draagt.

  .. zou je kunnen starten met aansluiten bij de CMN immers ;

  .. dan koppel je je los van het schuld en boete systeem
  en verbind je je met het groei en creatie systeem enkel ter waardering en de fermaeck van de Mens – elijke maat

  http://www.cmn-lcc-international.com/information/general-information/solution/

  o.. en hier even relevante Slan en Hiel nivo afbeeldingen ;
  http://www.gcnossen.nl/kunstwerk/202997_next.html
  en de voorafgaande afbeelding daar
  http://www.gcnossen.nl/kunstwerk/202993_prev.html

 7. Quote Arend; “De (geestelijke) zon is de oorsprong van ons helder Bewust Zijn, waar wij ook het bewustzijn van ons Zelf aan kunnen ontlenen.
  http://3.bp.blogspot.com/-3jEiRazBC5A/VAyC_vCp6YI/AAAAAAAACNw/jaQyToi0WsM/s1600/FindingLight.jpg
  Met onze fysieke ogen kunnen we de fysieke zon waarnemen, die een manifestatie is van een geestelijk wezen, de Zonnelogos. Ook wel de Christus genoemd”.
  O zo waar, ga naar buiten maak weer verbinding met de natuur, Moeder Aarde,loop in de zon… Verfris je gedachten met nieuwe positieve inspiratie. Het leven is als een dans, één stap voorwaarts, één achterwaarts, als een Rumba of Chacha een stap opzij met een sierlijke zwaai de ervaring te laten zijn in de beweging zelf.
  Dus voor morgen? klein grapje hoor 😉 …
  https://marreiki.files.wordpress.com/2012/12/spreuk-computer.jpg?w=605

 8. Als je het wil begrijpen, de hele zin van de onzin, dan zal je het moeten overstijgen. leer eerst jezelf, jouw essentie kennen, en weet wat jouw opdracht is in deze realiteit. Het kan best wezen dat jouw zielsopdracht/vrije wil heel anders is dan het gros, als je je dan empatisch verbindt met de massa dan sla je een levenlang de plank mis.

  1. Beste Cozmic

   Zijn empathie en het zich niet kunnen conformeren met zijn afkomst is hem uiteindelijk noodlottig geworden.
   Tijdens zijn leven gekweld en na zijn dood verguisd.
   Er is een beeld ontstaan, die door groteske vervorming gestalte heeft gekregen.
   Daarbij zijn aannames vervormd tot feiten.
   Het is en blijft een triest verhaal, vanuit welke hoek je het ook bekijkt.

   Vr. Gr. Henk

  2. Ach, een mens is in wezen een kudde-beest. Wil graag ergens bij horen. De kudde wordt onrustig als er een is die afwijkt. Pech als je in de ‘verkeerde’ kudde geboren bent. Oeps, hoe moet ik in mijn eentje overleven, denkt het kudde-beest dan.

   Ik lees wel eens dat mensen zich opeens volkomen anders gaan gedragen als ze in hun geboorteland terug komen. Jaha… 🙄

   Persoonlijk word ik een beetje melig van ellenlange epistels over vergeving. Doe mij maar:
   “Vergeven kan alleen als je een ander of jezelf iets kwalijk neemt”
   Een ander en jezelf een beetje begrijpen lijkt een optie. Soms denk ik nu meer inzicht te hebben, maar ik weet zeker dat een paar jaar verder mijn ‘inzicht’ weer gemorfed is 😎

   ’t zal allemaal wel aan de Photon Belt liggen. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m53&s=m89&ss=P566&l=NL 😆

  3. Koekje, een oprecht betrokken vraag aan jou. Welke in het dagelijks leven praktisch uitvoerbare mogelijkheden zie jij m.b.t. het doorbreken van de negatieve spiraal van kunstmatig opgeroepen haat, agressie en geweld?

  4. Nog even een aanvullende vraag Koekje. Begrijp jij jezelf? Begrijp jij waarom en vanuit welke innerlijke houding jij hier jouw reacties plaatst?

  5. Beste Trashcanwoman,
   Je komt even positief over als een grafdelver zonder diepgang, maak er een eind aan zou ik zeggen. Judas hing zich op aan een vlierstruik, ze schijnen nog te bloeien in Ukraïne.

  6. Beste Arend,
   Het klinkt misschien suf, maar voor mij is het iedere dag weer je best doen om een goed mens te zijn. Veel kleine stapjes zijn samen een hele grote stap.
   Soms lukt het boven verwachting, soms zit er gewoon niet zoveel in en soms moet je jezelf de ruimte geven om even geen goed mens te zijn.
   Iedere dag is weer een nieuwe kans.

   Een ‘goed mens’ is nogal een ruim begrip.
   Goed is, realiseer ik mij steeds meer, behoorlijk cultuur gebonden. Is bijvoorbeeld een moeder die haar zoontje laat besnijden (verminken vind ik) een slecht mens? Een vader die zijn kinderen met een riem slaat (wie zijn kinderen lief heeft, kastijdt ze) een slecht mens?
   Wat heb je van huis meegekregen, wat heb je zelf meegemaakt, in welke klubjes heb je je bevonden (woordkeus, denkbeelden), zat je wel/niet goed in je vel, welke problemen droeg je mee, die achteraf eigenlijk niet van jouw waren, ben je van nature snel van begrip, heb je veel tijd en herhaling nodig, kun je abstract denken, wil je liever concreet, wil je graag vastigheid… .
   Hoe groot is de vrije keus die we allemaal theoretisch zouden hebben?

   Met het ouder worden kom ik voor mij nieuwe zaken tegen, waar anderen ook destijds mee worstelden. Dat maakt nederig, milder.

   Het kwaad, is voor mij meer onwetendheid over bijvoorbeeld voeding, medicijnen, de rol van banken, de altijd maar moeten groeien en consumeren economie. Een dusdanig lamlendige, moede, gehersenspoelde, op het verkeerde been gezette meute, die niet meer zelf op onderzoek kan gaan.
   Het kwaad is voor mij ook niet/te laat doorhebben dat iemand wel erg veel psychopathische trekjes vertoont.

   Vroeger kikte ik op ‘spiritueel, ziel’, tegenwoordig is het een item waar ik net iets te veel hoogdravende lege mooipraters ben tegengekomen.

   Het eerste deel vooral, van ‘Trauma en herstel’ van Judith Lewis Herman was voor mij, heel lang geleden inmiddels, een verademing. Nog steeds terecht, vind ik, een bestseller.
   <3 (hartje)

  7. Koekje.

   Bedankt voor het delen van jouw inzichten en je worsteling om een goed mens te zijn. In feite worstelen we daar allemaal mee. Goed in de zin van dat we voor onszelf aan het uitvinden zijn wat goed is, los van geconditioneerde concepten daarover. Ik waardeer je reactie zeer en hoop daarmee dat de kou uit de lucht is tussen ons.

  8. Lieve Arend,
   Er is in mijn beleving geen kou geweest. Als er echt sprake van kou was, dan had ik gewoon niet gereageerd en jij had mij niet van alles toegedicht.
   Bij mij kun je soms pittige uitspraken/meningen verwachten, of je die persoonlijk opvat, dat is zoals al eerder opgemerkt jouw eigen keuze.

 9. @ Arend: een stukje citaat uit jouw tekst:
  “Een aantal jaren geleden vernam ik, dat er binnen het computersysteem van het Ministerie van Justitie drie verschillende datastromen bestaan, die betrekking hebben op de strafrechtelijke zaken die er spelen. De ene datastroom heeft betrekking op zaken die nog in behandeling zijn en nog voor de rechter moeten komen. De tweede heeft betrekking op zaken die al afgehandeld zijn en zijn gevonnist. De derde heeft vreemd genoeg betrekking op zaken, die nog in behandeling zijn en nog niet voor de rechter zijn geweest, maar wel al gevonnist zijn!”

  Daarmee maak je mij wel heel erg nieuwsgierig!
  Ik kan begrijpen dat je wellicht je bron(nen) hier niet met naam en toenaam kunt noemen; het is ook prima daarover per mail contact te hebben. Je weet me wel te vinden 🙂

  1. Hey Luca.

   Ik kan me voorstellen dat juist jij heel erg nieuwsgierig bent naar de achtergrond van mijn informatie. Maar ik wil heel duidelijk zijn over het gegeven, dat ik aan niemand, werkelijk niemand mijn bronnen prijsgeef!!!

  2. Luca.

   Onlangs hoorde ik van een insider in het Vlaams justitiële apparaat, dat daar dezelfde praktijken worden toegepast. Zij gaf in een lezing aan dat bij bepaalde vonnissen in ‘delicate’ zaken, de verantwoordelijke rechter onder zijn handtekening drie puntjes zet ten teken dat dit vonnis door alle broeders van de vrijmetselarij dient gerespecteerd te worden.

  3. Wat een groteske leugen, heb gebeld met een goede vriend uit Gent, over rechter met drie puntjes, ja de opvolger van de afgedankte morse seinen,
   —…—, save our soules, kreeg ik als antwoord, nooit zou dit in ogen van de hoogste graden goed gekeurd worden, een zware reprimande zou het gevolg zijn, hoe bedenken ze het, het is gewoon een hilariteit te noemen .

  4. Als die goede vriend van jou in Gent deel uitmaakt van het juridische systeem, zal hij dit soort praktijken zeker nooit toegeven. Ik heb de persoon die deze informatie verschaft bij verschillende gelegenheden ontmoet en uitgebreid met haar uitgewisseld over de duistere overeenkomsten tussen het Vlaamse en het Nederlandse juridische systeem.

  5. Sommige vrijmetselaren -bij lange na niet alle (!)- nemen dit oude gebruik op romantische gronden over, maar heden is a) het belang van handgeschreven teksten verminderd en b) iedereen kan het doen, ook andere esotherische groepen gebruiken het. Dus als feitelijk herkenningsteken heeft het eigenlijk geen waarde. Het is ook niet een officieel iets. Vrijmetselaren laten zich zoiets niet voorschrijven. Maar het is wel grappig, dan kan je het nog beter vergelijken met de drie puntjes hoop liefde en trouw.
   http://vrijmetselarij.startpagina.nl/forum/topic/1781562/signatuur-vrijmetselaars/
   En nog een verwijzing;
   https://books.google.nl/books?id=Td53XI9-hu0C&pg=PA89&lpg=PA89&dq=drie+puntjes+vrijmetselarij&source=bl&ots=dtlMR5sAB6&sig=HFPsvNPaZx-P251DRCnvhUorNBg&hl=nl&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjQhJPfnKHOAhUGnRoKHT-TC6AQ6AEIXTAJ#v=onepage&q=drie%20puntjes%20vrijmetselarij&f=false

  6. Beste Arend, het was allerminst mijn bedoeling om jou te kakken te zetten, maar je aangeefster neemd je in het ooitje.

   Wat mensen afspreken die het zelfde vak van magistraat uit oefenen, heeft niets met welke organisatie of brotherhood te maken.

   Je kunt deze mensen ook niet langs een omweg betichten van een punten spel,
   wil je meer weten over deze mensen richt je tot een loge, weet zeker dat ze je te woord staan, en uitleg geven, binnen de grenzen van het mogelijke.

   Vriendelijke groet Jenne

  7. Wat halen jullie uit de volgende geschilderde beelden van Cassou betreffende de magistratuur?

   http://cassou.exto.nl/index/14476437_Cassou.html#.V6CLoBJFv54

   Het ’toeval’ wilde dat ik gedurende een schorsing in een rechtszitting van Micha Kat, in het Paleis van Justitie in Den Haag, door dat gebouw liep en daar een expositie van de serie schilderijen “De gerechtelijke reeks” van deze kunstenares zag. Op veel van die schilderijen herkende ik hetzelfde soort handgebaren als die ik tijdens de zitting waarnam.

  8. Met alle respect Arend, maar ik kon op de door jouw aangegeven site met moeite wat plaatjes vinden en al helemaal niet de verschrikkelijke handgebaren. Ik vrees dat je toch wat duidelijker moet zijn!

  9. Koekje, wat op die site te zien is, is slechts een deel van de expositie die ik in het Haagse Paleis van Justitie zag.

   Hier nog een paar links naar exposities van haar:

   http://cassou.exto.nl/index/14476437_Cassou.html#.V6CLoBJFv54

   http://moerkapelle.vandaagopstap.nl/activiteiten/26990/Expositie-Cassou-in-het-paleis-van-justitie-Amsterdam/

   In Trouw werd op 13/01/1999 een artikel gepubliceerd getiteld: “Engelse rechterlijke macht wemelt van vrijmetselaars”

   http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2765240/1999/01/13/Engelse-rechterlijke-macht-wemelt-van-vrijmetselaars.dhtml

   Zou het in NL anders zijn?

   http://www.sdnl.nl/quekel-41.htm

   http://ors.openstate.eu/relations/instantie/Rechtshof+Den+Haag/dhr.+mr.+A.V.+van+den+Berg+

   Hier voor alle duidelijkheid nog even een link naar een website die het verval van vrouwe Justitia aantoont, waaruit blijkt dat er vooringenomenheid en vriendjespolitiek heerst in de justitië wereld.

   http://www.vrouwejustitiainverval.nl/index.php/rm-rechters?gclid=COqbgKv6os4CFQso0wodzGoPZg

   En tot slot nog een artikel op dezer site die de beerput van pedofilie opentrekt en de gerechtelijke bescherming die daarom heen is gebouwd.

   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/een-of-het-elitair-pedofielennetwerk/

   En wat verklaringen van bepaalde handsignalen.

   http://waitingtorot.blogspot.nl/2007/11/12-masonic-signs-of-recognition_27.html

  10. Interessante sites Arend, maar het bewijs voor de desastreuze link met vrijmetselaren vind ik nog steeds uiterst zwak.
   Wat dacht je van het ‘old boys netwerk’ en het ‘ons kent ons’ 🙄

  11. het wemelt van de handgebaren in de link van 13.7, van wat ik er duidelijk in zie, tjokvol met plaatjes van griebus schilderijen, je moet wel even een secondje geduld hebben voordat ze geladen zijn, vervolgens kan je ze met de hand voorbij laten ‘vegen’ zoals in een computer dia voorstelling, kom op Koekkie, daar hoef je geen voorbarig respect voor te betonen of ander ritueel taal gebruik, wel kwestie van even goed kijken.

  12. Nou leef uzelf uit…
   Men moet deze vraag in het aangezicht zien of ervan afzien de kolommen van de Tempel overeind te zetten. Hij, die in zijn redenering uitgaat van de uitdrukkelijke studie van de natuur komt gemakkelijk tot de gevolgtrekking, dat wij evenals de overige wezens, eenvoudig ledenpoppen zijn, waarvan de veren in beweging gebracht worden door een aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen. Hij, die uitgaat van de innerlijke studie van het bewustzijn leidt er zijnerzijds uit af, dat wij vrije en verantwoordelijke wezens zijn.
   Wie heeft ongelijk?
   Wie heeft gelijk?
   Wie weet of niet beiden tegelijkertijd gelijk of ongelijk hebben?
   Gr\ Mr\ : De laatste onderzoekingen van de psychologie van onze tijd hebben de strekking om de belangrijkheid op de voorgrond te doen treden van het duistere en diepe gebied waar, in het menselijke organisme zich de gevoelens en het denkbeelden uitwerken.
   De menigte der verschijnselen op mentaal gebied, die zich ontrollen in dit halve licht en waarvan slechts enkele het kamp der wetenschap bereiken, stellen niet alleen de verzamelde ondervindingen daar van het ras, maar ook ons geheimzinnig verband met de overige levende wezens, dat wil zeggen met het geheel der natuur.
   Daar liggen – indien men geloof mag hechten aan psychologen als Emerson, William James, Maeterlinck – de wortels van onze religieuze gevoelens en zelfs van onze opeenvolgende opvattingen van het ideaal. Juist omdat alles er de vrucht is van de aandrift, het onbegrijpelijk voortbrengsel van onze erfelijkheid, is de vrijheid er afwezig.
   Maar deze stand van zaken verandert bij het optreden van het bewustzijn: het verschijnen van het bewustzijn en van de Rede heeft het menselijk wezen verheven tot op een nieuw grondvlak en heeft in de levende natuur een even grote ommekeer teweeggebracht als de verschijning van het leven, in een zekere graad van ontwikkeling, in de onbewerktuigde wereld. Een nieuw rijk werd gevestigd, het mensenrijk, waarin het individu zich ontpopt als ontvankelijk voor vrijheid en inwendige vooruitgang. Laten wij elkaar goed begrijpen: de Vrijmetselarij beweert niet het misschien onoplosbare vraagstuk te kunnen oplossen van de metafysische vrijheid. Zich beperkend tot het gebied van de praktijk, zegt zij, dat het idee zelf van de vrijheid, hoedanig daarvan de oorsprong ook zij, is een nieuwe kracht, die in de wereld wordt gebracht dat het voor de mens genoeg is, zich vrij te geloven, om het te kunnen worden en dienovereenkomstig te handelen.
   Op deze onaantastbare grondslag verschijnen de begrippen van zedelijke verplichting en verantwoordelijkheid, zonder welke de maconnieke leer een valstrik is en de menselijke samenleving een chaos. Daar vindt de mens zijn gevoel van eigenwaarde weer en van de meerwaardigheid voorzover hij alleen onder alle bekende wezens het gebied der noodzakelijkheid beheerst. Daar verkrijgt hij het recht om alle toepassingen op te eisen van de individuele vrijheid, die volgens een beroemde formule de Rechten van de Mens voorstellen.
   Daar eindelijk, geroepen om de medewerker te worden van de Macht, die arbeidt voor Rechtschapenheid, neemt hij uit volle en vrije wil en zelfs met vreugdevolle ijver, de iedere dag door hem beter begrepen eisen aan van de universele solidariteit.
   Gr\ Prior: Hoe is evenwel deze vrijheid van de mens te rijmen met het noodlot van de grote wetten, die de ontwikkeling van het heelal richting geven? Als de mens vrij is, kan hij dan de loop der vooruitgang belemmeren?
   Gr\ Mr\ : Helaas, dat heeft hij meer dan eens gedaan, maar dit belemmeren is nooit iets anders geweest dan een vertraging en de verschijnselen van sociale teruggang zijn altijd geëindigd met nieuwe schreden voorwaarts in het leven te roepen.
   Zo heeft hij de beschaving opgebouwd! De mens is vrij om het goede of het kwade te doen, maar hij die het kwade kiest, schaadt per slot van rekening slechts zichzelf, zijn werk en soms zijn omgeving.
   Zij alleen, die zich in overeenstemming brengen met morele wetten, evenzeer als met de fysieke wetten, brengen duurzame en vruchtbare ondernemingen tot stand; de anderen bereiden slechts hun eigen vernietiging voor.
   Gr\ Prior: Vloeit daaruit voort, dat wij ons kunnen bevrijden van alle uiterlijke invloeden, om alleen te handelen in overeenstemming met de eisen van ons geweten en onze rede?
   Gr\ Mr\ : Zo is de schone droom van menig edele geest. Maar het uur heeft nog niet geslagen.
   Wij zijn kinderen van de evolutie, de burgers van het heelal. De vrijheid, niets betekenend bij het kind, is nauwelijks merkbaar bij de wilde. Zelfs onder de volkeren die het meest doordrongen zijn met hoge moderne ontwikkeling, is zij nog in strijd met de invloeden van erfelijkheid en de eisen van het leven. Toch groeit haar sfeer met de vooruitgang der beschaving; er zal een dag komen, waarop men het aandeel van de erfelijkheid tot een minimum zal zien teruggebracht en te midden daarvan de zegepraal van de vrije wil.
   Ieder zal zichzelf maken.
   Dan zal er het ware rijk zijn van de vrijheid en van de rede, van de rechtvaardigheid en van de liefde in het menselijk geslacht. Ziedaar het Heilig Land, dat wij hebben te winnen, de derde Tempel waaraan wij bouwen.
   Zoals de Evangelist heeft gezegd: ‘Het Koninkrijk der Hemelen is niet hier of daar, het is in uw binnenste’.
   Tot de neofieten: Mijne Bbr\ , hebt u nu begrepen waaruit het Koninklijk Geheim bestaat
   http://www.stelling.nl/vrijmetselarij/ovoo.html

  13. Beste Odette,

   mooi initiatief, vol liefde en menselijkheid, mag ik je ook de Rozenkruisers
   onder je aandacht brengen, kleiner fijner en meer van deze tijd, en daar kom je de Aartsengelen tegen, de voornaamsten van hun soort, in vliedende woorden doorkruisen zij je geest, het kan een reis door het universum zijn.

   Vriendelijke groet Jenne

  14. Waarom het mij hierom gaat Jenne, is dat we allemaal mensen zijn. Waar het “Grote Kwaad” vandaan komt is nog altijd in de lage vibrationele resonantie/frequentie vanuit het bewustzijn. We vergeten dat iedereen hier op aarde een ervaring/ontdekking is van de bron om alle aspecten te doorleven en vergeten dat we allemaal uit die eenheid stammen. Dat betekend niet dat we ons moeten neerleggen bij het “kwaad”, maar moeten zien dat ook dit een vorm van ervaring is. Eenheid elimineert “ons tegen hun” vanuit het bewustzijn. Probeer niet! langs een menselijke weg van deze mensen te houden, de terrorist, de zelfmoord activist of die nare buurman, maar liefhebben en te erkennen wie ze eigenlijk zijn omdat ze zelf niet weten wie en wat ze zijn. Het enige wat je kan doen is het sturen van Licht energie naar hun werkelijke persoonlijkheid om te proberen zichzelf te ondervinden wie en wat ze zijn te mogen ontdekken en te erkennen wat IS!

 10. Als er een oplossing is om dit probleem van het tegenwoordige kwaad te doorbreken? Maar ik vrees dat dat niet uit dezelfde hoek komt.
  France’s Recipe for Endless Islamic Terror (David Wood)
  https://youtu.be/k6ePVxRLDM0
  Geen thermonucleaire MANTRA’S meer, dat is nóóit de oplossing!
  Tenzij je net zo murf, twisted en depressief bent als deze groep en geen uitweg meer ziet/wilt.

  1. Beste Jenne.

   In de afgelopen jaren ben ik bij verschillende rechtszittingen van klokkenluiders geweest, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Telkens zag ik weer hetzelfde spel zich afspelen, waarbij het gebruik van bepaalde handgebaren door verschillende officiële deelnemers aan de zitting en zelfs anderen een beïnvloedende rol speelden in de rechtsgang. Ik heb het te vaak gezien, om daar een toevalligheid aan te koppelen.

 11. Arend, ik ben maar zo vrij om in kader van dit artikel even een link te plaatsen omtrent wekelijkse gesprekken omtrent al het kwaad wat in onze wereld plaats vindt met Henk Mutsaers, Ron Fonteine, Mike Donkers en jij.
  Ikzelf volg Ron en Mike al jaren, dus vind deze sinds kort gestarte wekelijkse gesprekken een waardevolle bijdrage aan het verdere bewustwordingsproces.
  Er zijn er twee om dit te volgen, de eerste is dotcomradio, de tweede is het YT kanaal van Henk Mutsaers.
  De laatste heeft mijn voorkeur omdat mensen dan zichtbaar voor anderen kunnen reageren en naar behoefte met elkaar in gesprek kunnen gaan.
  http://gedachtenvoer.nl/dotcomradio/podcast.html
  https://www.youtube.com/user/uwuitdaging/videos

  1. Odette 13.5

   Mijn oude familie naam schrijft men nu met twee AA, de oorspronkelijke versie is op zijn Scandinavisch/oud noord Fries met een A met een cirkeltje er boven zo als deze °, dit maakt een lange AA, op het toetsenbord in Scandinavië vind je deze A° nog.

   Ja die vrijmetselaars moeten het altijd weer ontgelden, dit komt voort uit de onwetendheid van het brede publiek, heb hele goede relaties met hen, heb ook toegang tot hun denken en doen, en soms tot loges op uitnodiging.

   Maar ook hier zit kaf onder het koren, maar er wordt regelmatig gekamd, en vriendjes politiek is niet toelaatbaar, wel vriendschappen zo als het woord aangeeft.

   Vriendelijke groet Jenne

  2. Jenne.

   Ik heb niets tegen de Vrijmetselarij in het algemeen. De mensen in de lagere graden zijn totaal onwetend betreffende de machtsspelletjes, die door hogere ingewijden worden gespeeld. Men krijgt, zoals overal in dit systeem slechts die informatie aangereikt die noodzakelijk is voor hun functioneren op het eigen niveau. Op need to know-basis, zoals dat genoemd wordt.

 12. Enorm dank Arend voor dit zeer mooi beschreven stuk met eigen beschreven ervaringen, leerprocessen en aanreikingen om je eigen Zelf bewustzijn te herontdekken en weer te integreren en toe te passen in onze schaduw “werkelijkheid” vanuit het Absolute.

  Ik waardeer jouw stukken altijd erg en heb er tot op heden talrijke gelezen. Het sluit goed aan op mijn eigen innerlijk en tevens hoe ik seculiere zaken ervaren heb. Tijdens iedere meditatie die ik dagelijks doe, soms meerdere malen, voel ik me weer als een “Herboren Mens” met een groter Bewustzijn. We zijn allemaal op weg.

  Een zeer mooie Zen koan die ik ergens heb gehoord en mij altijd bij is gebleven is de volgende: “The River tells no lies, but the man standing on the shore still hears them.”

 13. Ben net terug van een Symposium, over de problemen van deze tijd, die de mensen behelsen.

  Wie of wat is een goed mens, wie beoordeeld dit, wat veranderd er bij een levens situatie, aan dit goede mens zijn.

  Waarom mag je je zelf niet wraken, staat toch geschreven, oog om oog, tand om tand.

  Het constante opschikken in je leven, om dat wat Arend schrijft een goed mens te zijn, soms moet je om je zelf niet te verliezen in het dagelijkse geweld, je zelf forseren recht opstaande de orkaan te trotseren, in de hoop te overleven !

  Stukje over Joodse Poolse rechter, is mooi, maar niet uniek, er bestaan gelukkig van deze mensen, die met een onvervreembare onvervaarde energie het leven trotseren, soms van uit het verkeerde denken komende.

  De conclusie van veel mensen, dat de tijd van liefde en respect voor onze vijanden, want dat zijn het, voorbij is, er moet anders gehandeld worden,
  willen we onze waarden en levenswijze bewaren voor onze nazaten.

  Groet Jenne

 14. Arend, die goeie ouwe Benjamin Franklin had het wel goed gezien ; zij die bereidt zijn om essentiëlle vrijheid op te geven voor het verkrijgen van een beetje tijdelijke “”vrijheid””, verdienen vrijheid nog veiligheid !

  Sterker nog jij biedt je hand van liefde en vergiffenis, aan lieden die niet weten wat dat betekend, om dat zij dit niet geleerd hebben wat dit betekend,
  de oude Grieken wisten dit al, parels onder de zwijnen strooien, de Argurusstal geheten.

  We zijn in Europa zonder dit te weten in een oorlog terecht gekomen, een oorlog van onverstand, waar je met intellectuele gevoelswaardige discussie niets bereikt, ’t is ook niet echt een oorlog van uit een Religie, maar één van op jalousie en haat gebouwde ideologie, die probeerd een nobel geloof in zijn drekkige denken te betrekken.

  Jouw goedaardige verhalen, gaan je ter zijner tijd de kop kosten, hoop dat je dit begrijpt.

  Ik wens je een prettig weekend, groeten Jenne

  1. Beste Jenne.

   Ik kan en wil alleen maar mijzelf zijn! Hoe anderen daar mee om menen te moeten gaan is hun zaak! Ik wil mijn zijn niet langer laten bepalen door wat anderen doen en laten! Dat is in mijn ogen ware vrijheid!

  2. Ja dat meende ik al te voelen, geen dialoog, hier spreekt Arend Zeevat, nou we willen allemaal ons zelf blijven, maar helaas onze geest en daardoor onze intuïtie evalueerd met de tijd en zijn zegeningen of niet, dit fenomeen is niet te stoppen beste Arend, zelfs de eenzaamst levende Heremit, krijgt te maken met het vogeltje die wat in zijn soep laat vallen, maar het is aan jouw en mij om van mening te verschillen !

   vriendelijke groet Jenne

  3. Jenne, het is de tijdsgeest van vandaag. Men blijft heel dicht bij zichzelf en dat was al een aantal jaren geleden voorspeld door de indianen in de Amazone? dat dit zou gebeuren in tijden van chaos en turbulentie. Dat was en is de beste manier om de flessenhals door te komen zonder al te veel beschadiging op te lopen, maar we moeten er doorheen. Hoe lang dit nog gaat duren en hoe hevig weet niemand. Ikzelf heb wel het gevoel dat het over gaat ten gunste van iedereen en een we een veld van overvloed mogen smaken. Je merkt ook hier op de website dat de geschreven woorden een steeds zwaardere lading hebben in nog geen jaar tijdsspanne. Het is alsof iedereen dat laatste stukje van zich af wil slaan, niet mee willen maken maar toch moet. Het moet afgemaakt worden, daar ontkomen we niet aan. Hoe we dat doen is aan ieder hem/haarzelf. Luctor et emergo Jenne voor ons allemaal…
   Groet, Odette

  4. Odette, ik vind dat je het wel mooi omschreven hebt, ik voel de zware lading ook zoals velen. Dicht bij jezelf blijven is belangrijk, maar ook dicht bij de mensen waarvan je houdt is belangrijk, dat geeft lucht en licht waar elk mens behoefte aan heeft <3

  5. Ik kan me voorstellen dat mijn vorige reactie misschien nogal egocentrisch over zou kunnen komen, zo is het echter niet bedoeld. Waar het mij omgaat is mijn eigen moraliteit te ontwikkelen en daarbij het welzijn van iedereen voor ogen te houden. Doe aan een ander niet, wat u niet wilt dat u geschiedt. Dat dus.

  6. Het ‘paradijs’ lijkt mij een zeer fragiel iets. Het evenwicht tussen het ego, de ander en de wereld lijkt mij bijna niet te bestaan omdat er geen vastheid lijkt te bestaan. Ik bedoel nu de ‘geestelijke wereld’. Het lijkt er wel op dat ons ‘paradijs’ (het Koninkrijk der hemelen, de verlichting, de verlossing, het geluk) niet een vaste plaats is, maar een zeer teer evenwicht. Ik heb het nu over het ‘paradijs’, omdat ik, als ik de onderwerpen en de reacties zo lees, dan valt mij op dat veel mensen zoeken en streven naar het geluk, de liefde, de zaligheid.

   Misschien bestaat die gelukzalige situatie helemaal niet. Misschien is dat (ook) een vals spoor, gelegd door onze onzalige vrinden?

   Dan is ‘het’ misschien wel te vinden in het gewone hier en nu? De verlossing is er al. Je hoeft er alleen niet maar meer naar te zoeken. Misschien.

   AntiSoof.

  7. Het blijft uiteindelijk toch een ‘state of mind’, niets meer niets minder. Niets wegdrukken, bekijk het van alle kanten, leer! en dan loslaten. Daar vindt je je veld van overvloed waaruit gecreëerd kan worden in het hier en het nu. Er zijn ontelbare rolmodellen/ervaringen waar je uit kan kiezen. En dat is waarom ik, persoonlijk meen dat wij dit zullen overwinnen. De ‘andere kant’ komt nog wel op z’n tijd…

  8. Odette,

   Mijn vadertje heeft in hoogst eigen persoon het Dogon volk mogen bezoeken, met een groep Duitse Academisie, in 1934, hij heeft ze zien dansen, hun imitatie Alien taal horen bezigen, en natuurlijk hun kennis die ver vooruit was op die van de Egyptenaren, maar zij zijn een Negroïde volk, en dus voor velen tweede klas, de Egyptologen zijn het summum van racisme, maar goed dit ter zijde.

   De groep mensen waar ik mee om ga, hebben heel veel invloed, die zij gebruiken om de samenleving voor uit te bewegen, en te beschermen, nu hebben ze besloten om de Europese volkeren naar een vreedzame toekomst te leiden,
   en dit gaat niet met vergevings gezindheid of liefde, maar met een power play, want het komt niet van die misbruikte zielepoten af, maar van machtige kwade machten, en God beware ons als het niet gaat lukken.

   En het is juist die “”state of mind”” die veranderd moet worden, wij moeten boven al dit kwaad staan, van uit een liefdevolle zeer hautaine houding dit kwaad absorberen en terug wijzen, ze de al om besproken spiegel voorhouden, zo dat ze zien wat ze zijn onmenselijke gedrochten.

   Ben net terug van de markt, dat is nog steeds een mooi sociaal gebeuren, heb mijn huis dokter Martine geestelijk bijgestaan, ze heeft haar pols gebroken, en onze discusie over de heilzame werking van de natuur geneeskunde weer aangezwengeld, soms moet die spons volgezogen met pijnen en lijden even worden leeggeknepen, en van mij laat ze dit gebeuren.

   Nou heb mijn antwoord gegeven, een hele fijne Zondag voor een ieder, groeten Odette, van Jenne

  9. Ik ben bang dat deze ‘onmenselijke gedrochten’ er niet zo mee zitten een gedrocht te zijn. Dan kun je spiegelen tot je een ons weegt. Zij spelen hun eigen spel met de domme onwetende massa.
   Dat deze ‘onmenselijke gedrochten’ anderen overhalen tot onmenselijke daden, dat zou inderdaad volgens mij meer moeten doordringen tot die massa.

  10. AntiSoof,

   Ik kan je meedelen, dat er niemand bestaat op deze planeest die weet waar of wat het fenomeen Paradijs inhoud.

   Je mag het zelf bedenken mijn best, het zijn hoogst persoonlijke wensen van mensen vast gelegt in een waan idée.

   Ik ken verschillende plekken, die ik persoonlijk bezocht heb, die voor het Paradijs, qua natuur zouden zijn te gebruiken, maar er komt meer voor kijken om wat de mensen is verteld hoe het Paradijs zou zijn.

   Je kunt ook je eigen kleine paradijsje creéeren, zo als ik in mijn klein houten tuinhuisje, van middag met mijn grote zwarte herders paraplui voor het huisje zitten lezen, begeleid door het zachte tokkelen van de regendroppels op mijn paraplui, ik was even in het paradijs, denk ik, wat een vredig gevoel, heerlijk ik werd mij zelf, gebeurd wel meer, maar dan met behulp van goede natuur producten.

   Groet en blijf zoeken, want het bestaat voor ons allemaal, Jenne

 15. Odette, 18.8 – 18.9

  helaas heb-had een mooi antwoord aan je gepost, maar de postmen laat het afweten, misschien het onweer in de lucht, het kwaad zit overal, groet Jenne !

  1. Als een bliksem schigt bij heldere hemel, is mijn stukje verschenen, merci !

 16. Beste Arend 15.9

  Is dit een veronderstelling, of een door jouw geconstateerd feit, natuurlijk heerst er een hiërarchie, maar tegelijke tijd een gelijkheid, die onaantastbaar is.

  14.1 ; natuurlijk zijn er terugkerende frases en gebaren, dit heet vaktaal,
  het is een soort ongesproken woord uitgevoerd in mimique.

  15.3 ; Jij zou toch wijzer moeten zijn om met veronderstellingen over de Franc Maçon te oordelen, mijn beste Arend het is allemaal van horen zeggen.

  Verder weten wij dat het berechten van niet, in de rechtzaal wordt besloten, alleen uit gesproken wat is besloten !

  En het werk van Cassou heeft grote waarde, hij beeld het vaak onwezenlijke wat er plaatsvind in een rechtzaal uit, heb twee kleine prentjes hangen, en inderdaad het lijkt soms op het dansen met de handen uit Bali.

  Arend ; de mooiste Roos heeft Dorens, niets is wat het lijkt !

  Een vraag ken jij de balade het Roelants lied, de strijd gestreden tegen de Saracenen toen al, in de vallei Roncevalle geheten, prachtig Epos dus niets nieuws, Groet Jenne

  1. Jenne.

   Mijn visie is gebaseerd op eigen waarnemingen en op onderzoek dat deze waarnemingen ondersteunt. Lees mijn reactie 13.9 nog maar eens en vooral de aangeleverde linken. Daarnaast heb ik in het bovenstaande artikel het volgende vermeld:

   “Een aantal jaren geleden vernam ik, dat er binnen het computersysteem van het Ministerie van Justitie drie verschillende datastromen bestaan, die betrekking hebben op de strafrechtelijke zaken die er spelen. De ene datastroom heeft betrekking op zaken die nog in behandeling zijn en nog voor de rechter moeten komen. De tweede heeft betrekking op zaken die al afgehandeld zijn en zijn gevonnist. De derde heeft vreemd genoeg betrekking op zaken, die nog in behandeling zijn en nog niet voor de rechter zijn geweest, maar wel al gevonnist zijn!”

   Het recht zoals wij dat kennen is er alleen voor bedoeld om de useless eaters in bedwang te houden! De elite, waar ook de rechterlijke macht en de advocatuur toe behoort, staat boven de wet en heeft het recht altijd aan haar kant. Het is hun beloning voor het zich inzetten voor het in stand houden van dit systeem. In NL zitten rechters meestal onder een portret van het hoofd van het Oranjehuis. Zij moeten, evenals advocaten, bij hun ambtsaanvaarding een eed van trouw zweren aan het koninklijk huis. Kan het nog systeembevestigender en elitairder?

  2. Arend,

   wat je hier noemd is een publiek geheim, of schoon het enorm verschilt van land tot land.
   Recht spreken is het toetsen van de daad aan gegevens, die zo’n zelfde daad beschrijven, en de uitspraak daar bij, het behoord een homogeen geheel te vormen de rechtspraak.
   En dat er geklungelt wordt waar niet, ja en zij vertegenwoordigen het gezag,
   de bestuurlijke macht zo dat heet.
   Ik heb persoonlijk ook wel eens schade opgelopen, door een jonge slecht geinformeerde vrouwelijke rechter, maar goed dat er veel van te voren bekokstooft wordt geloof ik ook, en dat is de moeite om voor te vechten en je intezetten.
   Natuurlijk is de rechterlijke macht verweven met koningshuis, en zijn er veel niets zeggende symbolen aanwezig.
   Maar er is nog al wat aanwezig, om de burger de mogelijkheid te bieden, zijn gelijk te halen.
   Maar het is zeker niet vrij van kliekjes, op de vele mogelijkheden van levens overtuiging en of religie gebaseerd, en dat doet geen goed aan het systeem, en het vertrouwen door de burgers gesteld aan de rechterlijke macht.
   Dat er zo hier en daar vervlechtingen voorkomen, met o.a. de Franc Maçons, en andere groepen, is zeker, maar dit hoeft niet nadelig voor de rechtspraak te zijn, in tegen deel soms werkt het heel positief, maar moeilijk aanwijsbaar.
   Groet Jenne

  3. Luister dan maar eens naar het interview op Argusoog Radio dat ik had met Prof. Twan Tak, emititus hoogleraar staatsrecht. Hij geeft aan, dat sinds 1998 geen enkele Nederlands ingezetene nog een zaak tegen de staat voor de Hoge Raad heeft gewonnen.

   https://www.youtube.com/watch?v=3N5hd94mZfk

   En naar deze thema-uitzending over het eindeloze getraineer in de rechtsgang en de psychologische oorlogsvoering door de Nederlandse staat tegen klokkenluiders:

   https://www.youtube.com/watch?v=ImtE-l_Pwtk&list=PL0C138FEC135A5AA2

   De democratische rechtsstaat is een illusie die nooit heeft bestaan in de realiteit.

 17. Arend !!! de neerwaartse spiraal ….., Why are the pyramids not mentioned in the Bible; Dr Ashraf Ezzan ; VT to day .com

  De dag komt dichter bij van het echte ontwaken, groet Jenne

  1. Toevallig heb ik vandaag dat artikel ook gelezen Jenne. Het is hoogst interessant en het laat zien hoe onze gehele geschiedenis en de daarop gebaseerde “cultuur’ van A tot Z op bedrog is gebaseerd. We krijgen alleen dat te weten, wat we voor onze plek als radertje in het systeem nodig hebben om te weten. De rest moeten we zelf uitzoeken.

 18. Arend,

  Wat vind jij om je voort durend met de zwarte kant van het leven bezig te houden, als sommigen op deze site, ik weet dat als je over het zonnige in het leven schrijft, als ligt zinnig wordt beschouwd, maar sommigen onder ons lijken en blijken Mefisto figuren te zijn, die groeien door over het kwaad te spreken, schrijven, Umberto Eco was hier de meester, was een grote anarchist, maar droog toch God en die hem dienden geen kwaad hart toe.
  En er wordt weinig zelf denken en eigen conclusies gebracht, veel door geven van het denk patroon van anderen, en vele veronderstellingen, en aannames als feiten gebracht, wat een volkomen verkeerd beeld geeft in bepaalde situaties.
  Maar goed, schijn steeds meer anders te denken, en moet zeggen ben niet de enige, binnen mijn gezichts veld, en contacten kring, staat men steeds meer afwijzend tegen over het internet, terwijl het bij uitstek het medium is om kennis te verspreiden.
  Ga naar bed, groet je van uit een heel warm Frankrijk, Jenne

  1. toevallig heb ik sinds een dag of 2 een e-boek van Umberto nu open voor me liggen in een Nederlandse vertaling, das het mooie van internet! wat een bloemig rijk taalgebruik zeg, maar wat heeft ie een zooi ‘gejat’ van anderen, nou en, je kan lezen dat ie stevig gestudeerd heeft en is, das duidelijk. het is nu indian summer baby lauw weer in het oosten van platland, met soms een stevige bui tussendoor.

   De slinger van Foucault Door Umberto Eco https://books.google.nl/books?id=43N5O7TdMFUC

  2. legitimatie van het kwaad door warlord tirannen te belonen voor het voeren van interne bloedige burgeroorlogen onder het mombakkesmasker van humanitaire UN hulp in ruil voor toegang tot grondstoffen. de globale clinton cash foundation machine CLINTON CASH OFFICIAL DOCUMENTARY MOVIE ( FULL ) https://www.youtube.com/watch?v=7LYRUOd_QoM
   uw toekomstige president, is het zo of is het niet zo Jenne?! secretary of state 2 handen op 1 buik met dubieuze chinese oligarchen en ander soortgelijk gespuis all over the world… quote Trump twitter: “Our incompetent Secretary of State, Hillary Clinton, was the one who started talks to give 400 million dollars, in cash, to Iran. Scandal!” https://twitter.com/realDonaldTrump/status/760783130978648064

  3. “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” – Edmund Burke

   Het is heel eenvoudig in 2016.
   In 1980 heeft Carl Sagan een 13 delige COSMOS serie uitgebracht. Iedereen kan die serie kijken en een keuze maken welke richting hij op wil met de “mensheid”.
   Dus de mensheid waarschuwen hoeft niet meer. Dat heeft Carl Sagan reeds gedaan. En als ze niet naar zo’n aardig iemand als Carl Sagan willen luisteren dan zullen ze ook niet naar ons luisteren.
   Dus wij hebben nu actie nodig! For good or evil.
   De 200 jarige oorlog van de bankiers tegen de mensheid dient gewonnen te worden. Ongeacht de kosten in mensenlevens.

  4. Duidelijk Genies, zeg Jenne we kunnen ons zelfs een stukkie laten voorlezen door Robert Coover, is dat niet futuristisch? de 47 minuten durende podcast staat boven aan de bladzijde van de new-yorker boekbesprekingsbijlage. hmmm Italo had een hekel aan de toenmalige conventies, te veel imitatie door toenmalige wanna bee auteuren die zich te vaak te veel te goed deden aan best sellers van gerenommeerde klassiekers, het risico loze academia intel na apen, spreekt me wel aan, dwars door de muren van de nonnen conventies heen, op naar de kaas maan, luister naar de bezwerende zware wild west shag en moon light liquor voice van Robert de voorlezende Cover review besprekert van weer zo’n opgebrand overdik and done vergeeld paper backje van bol punt com, waarom niet online luisteren naar een super soldier die camelot kerry vertelt hoe het daar echt is, omdat ie er echt geweest is, met onze shady uss starfleet waarvan we moeten geloven dat dat nog niet bestaat, omdat de space shuttle ineens niet meer nodig is en we zogenaamd weer terug zijn gegaan naar af met paard en wagen racketten aandrijving uit de sovjet jaren 50 en nul. Waarom niet naar een generatie genoot luisteren die per week 6 uur live podcast maakt, Adam noagenda de eerste multimediamens met weer kerry als sleutel code naam, vast een joodse achternaam….. Adam is besneden heeft ie een keer verteld onlangs. Maar toch bedankt Jenne want dat oude materiaal weg gooien is zonde en niet goed, wat moeten we met al die oude zooi, mensen die moesten verzinnen hoe het was op de maan, toen er nog geen getuigen waren, wat een armoede ergens. En nu voor het eggie, onze nieuwe president uit de hel?! vergeet de aangedragen realistische docu niet, medium media medusa ignorance is geen bliss. en toch moeten we wat met die ouwe zooi, maar hoe, het is te zelfingenomen braaf doen alsof, te filthy fifties, te fransie wonderboy met een sigaret en een zwartwitmuur van gele jazz rook, je leest dus je bent braaf en vooral veelbelovend okay, mijn pa in een nutshell, ondertussen de nieuwe wereld missend inclusief nazaten, uit de tijd, wat moeten we met die lettertroep, stukkies er uit vissen en oppoetsen, verschoten chromen bumpers uit de jaren 50 deels opfluffen, zeker niet de gehele schroothoop. daarvoor is nodig dat je nitpicky neat moet kunnen kiezen en poetsen met wat medusa elektrolyse in een chemisch chroom bad. http://static.cargurus.com/images/site/2008/11/04/20/50/1956_chevrolet_bel_air-pic-13434.jpeg

  5. aan het eind, in de laatste minuten van dit audio interview in de sound cloud, deels voorlees podcast, hoor ik nu, vertelt Robert Coover waar wij ons in 2016 wtk mee bezig houden en het verschil met toen en nu, van de consumptieve consumer dreiging van de sixties naar een complete corporatieve overname nu, de drie ccc’s

  6. De Dochters van de Maan; Dawn http://www.newyorker.com/magazine/2009/02/23/the-daughters-of-the-moon

   Quote: “Dawn found the car cemetery holding one more wreck: the moon marooned at its center was almost indistinguishable from the other discarded objects; it was the same color, had the same condemned look as something you couldn’t imagine ever having been new. A low murmur resounded through the crater of terrestrial trash: the light of dawn revealed a swarm of living things slowly waking up. Hirsute creatures were advancing amid the trucks’ disembowelled carcasses, the shattered wheels, the crumpled metal.”

  7. het ging mij er om dat ik wel die schroothoop met maanlicht voorlees tekst uit de jaren 80 kon inhaleren van diezelfde schrijver en veel minder gecharmeerd van het artsiefartsie voor mij te abstracte jaren 60 kaasmaan gedoetje, gedwongen teksten moeten afwerken als middelbare school nachtmerrie, en film mocht niet, wat is er veranderd, en er nog steeds proberen achter komen waar ik wel geschikt voor ben om te absorberen, dusz pipo moet niet zo zeuren met z’n lange tenen vriendjes en herder’s druip paraplu, en blij wezen dat ik er iets van opgepakt heb, lost van het te refereren externe object verschijnsel ben ik zelf het verschijnsel, vandaar misschien dat ik steeds vaker in mijn eigen draadje verblijf, zoals Natuur met haar medische uitéénzettingen, gun je elkaar nog wat, vroeger was het normaal om enthousiast op elkaar te reageren maar ik word inmiddels doodziek van het tegenovergestelde, dat gedomineer in de ruimte van hot naar her onder het mom van cultuur en ontwikkeling.

  8. Hoi Hyper, Het boek, De slinger van Foucault, ligt op mijn schot, alle 1094 gram, zware literatuur, haha… Maarrr, het leest in het begin nogal zwaar maar hoe verder je gaat des de spannender het wordt met alle ‘geheimen’ die er op den duur eigenlijk helemaal niet zijn maar toch zo spannend maakt.
   Deze geheimen, samenzweringstheorieën, ‘Het Plan’, onder elkaars neus blijven smeren die bedacht zijn om de mythe hoog te houden en de ander te laten zoeken totdat ze een ons wegen. Natuurlijk je schrijft waar jezelf mee bezig bent aan anderen toe, en omdat je met met iets verfoeilijks bezig bent worden de anderen verfoeilijk. Maar omdat de anderen in de regel datzelfde verfoeilijke willen doen wat jij aan het doen bent, werken ze met je mee, en doen het voorkomen alsof hetgeen je hen toeschrijft nu net hetgeen is dat ze altijd gewenst hebben.
   God verblindt degene die hij ten gronde wil richten, je hoeft hem alleen maar te helpen.
   Ik noem het forum, een theater, de plek waarin alle handelingen van woorden, van zinnen, van de details van gesproken woorden of van onderwerpen vertoond worden als in een openbaar theater, waar komedies en tragedies worden opgevoerd. Life is a play…
   Groet, Odette

  9. als het op je schoot ligt moet het een gezegend boek zijn Odette! bij mij bleef het beperkt tot de e-versie van google tot nu toe, echt papier, krijg de neiging om het met inkt over te schrijven van het beeldscherm, why not, meditatief ambachtelijk, terug zoom oefening, different perspective, irriteren is een soort hobby van muh kennelijk. de ketel en de pot die gezellig samen zwart zien, ‘van de hak op de tak’ jah jah, is ook zoh, waar kennen we dat van, irritatie haah..

 19. Een goede verstaander heeft genoeg aan een half woord, maar wat heeft ie een zooi gejat van anderen, domme opmerking, zij waren een groep schrijvers, die elkaar enorm beinvloeden, de mooiste van hen is de vroeg gestorven ; Italo Calvino ; lees maar eens zijn boeken, een mooie en bijzondere beschrijving van de Cosmos, volgens hem ; Cosmicomics !

 20. Jenne gaat uit the air, the writing station Jenne Sr, gaat sluiten, net een grote groep vrienden op bezoek gekregen ik ga mijn spuletjes opbergen, ze komen om het einde van de zomer te vieren, Carla heeft de sleutel van onze slaapkamer op geborgen, verleden jaar lagen er 4 zwaar bedronken te snorken in ons bed, wat een fijne mensen heb je tocyh, the spreading their wealth around, net is de catering wagen gearriveerd, wilde jullie eigenlijk vertellen over mijn gesprek met de moeder overste over de johny Cash songs, doe ik de volgende keer, ik stop er wordt op de deur gebonkt, weet wat dit betekend, groeten !

  1. Jenne, je bent nog steeds gezegend lijkt me met zo’n vriendengroep.
   Ik neig er naar te constateren dat deze mensen ook oud provoos zijn 😉
   Veel plezier, en vind het wel bijzonder dat je met een hoge leeftijd nog steeds als een jongmens in het leven kan staan, liefs van mij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.