Advertentie

Het verloren evangelie van ‘Q’


X
X
Het verloren evangelie van ‘Q’

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Het is nauwelijks te bevatten, maar het begint duidelijk te worden dat alles, en dan bedoel ik ook echt alles, één grote leugen is in deze realiteit. Dat houdt dus in, dat je niets meer kunt geloven. Alles is uit zijn verband getrokken, om de echte waarheid voor ons verborgen te houden. Het enige wat dus overblijft, is je eigen intuïtie, waarbij je voelt of iets wel of niet resoneert. Verleden en toekomst bestaan in het echt helemaal niet, omdat tijd niet meer is dan een constructie, dat in de 3de dimensie wordt gebruikt. Die constructie bevat allerlei lussen, die ons de suggestie moeten geven, dat dit vroeger in een specifieke tijd heeft plaatsgevonden, om ons het idee te geven dat tijd lineair is. Enkel het NU bestaat en zal altijd bestaan.

Alle amusement waar we mee worden afgeleid is nep, inclusief alle sportevenementen. Deze zijn allemaal gescript, waarbij de uitkomst van te voren al helemaal vaststaat, om de globalisten een zo hoog mogelijke winst te kunnen laten maken. Het is dus pure afleiding en bedrog. Iedereen is hiervan op de hoogte, behalve de slapende burger, die zich volledig laat meeslepen in deze spektakels. Het wordt tijd, dat we ons dit gaan realiseren, om ook de rol van o.a. Hollywood te kunnen begrijpen.

Ze worden stuk voor stuk ingezet, om ons gevangen te kunnen houden in deze realiteit. Dus om onszelf volledig te kunnen bevrijden is het noodzakelijk, de èchte waarheid naar boven te halen. Zolang we onze kop in het zand steken, zullen alle gruwelijkheden gewoon doorgaan. Enkel door onze waarneming kunnen deze worden gewist.

Het bijzondere is, dat we allemaal een stukje van de puzzel in ons meedragen. De DeepState is hiervan op de hoogte en probeert de mensheid continu tegen elkaar op te zetten. Want zodra we ècht gaan samenwerken, is het gedaan met hun macht. Wij mensen, zijn de kennis en bestaan voor ruim 70% uit water. Die kennis wordt overgedragen via het water.

Nu, wordt gelijk duidelijk waarom ze ons drinkwater bewust vervuilen met fluoride en allerlei andere chemische troep. Het moet voorkomen, dat we onze kennis naar elkaar overbrengen. Kennis is macht, en daarmee zou de macht onmiddellijk terugkeren bij de mensheid.

Het wordt tijd dat we gaan beseffen, dat we midden in een oorlog zitten, die gestreden wordt tussen God en Satan. In werkelijkheid bestaan de CIA en FBI uit Jezuïeten en vertegenwoordigen dus het Vaticaan. De grootste telescoop, gelegen op ‘Mount Graham International Observatory’ in Arizona, is eigendom van het Vaticaan en heet: ‘Lucifer’. Elke verwijzing naar Lucifer is een verwijzing naar Satan.

Op 27 april 2014 hield paus Franciscus een ceremonie op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan, om twee voormalige pausen heilig te verklaren. Katholieke heiligverklaringsceremonies zijn vrij standaardprocedures en komen vrij vaak voor. Maar bij deze specifieke gelegenheid vertelde paus Franciscus de hele wereld, dat Lucifer de God van de Katholieke Kerk is. Volgens hem, was Lucifer de Morgenster, een titel die de Bijbel alleen aan Jezus Christus geeft:

“ORAMUS ERGO TE, DOMINE, UT CEREUS ISTE IN HONOREM TUI NOMINIS CONSECRATUS, AD NOCTIS HUIUS CALIGINEM DESTRUENDAM, INDEFICIENS PERSEVERET. ET IN ODOREM SUAVITATIS ACCEPTUS, SUPERNIS LUMINARIBUS MISCEATUR. FLAMMAS EIUS LUCIFER MATUTINUS INVENIAT: ILLE, INQUAM, LUCIFER, QUI NESCIT OCCASUM: ILLE QUI REGRESSUS AB INFERIS, HUMANO GENERI SERENUS ILLUXIT.” 

Dit komt uit het ‘Exsultet’, een lied dat de katholieke kerk zingt tijdens de viering van Pasen Dit lied is opgedragen aan Lucifer.

“Hoe ben je uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijt gij tot de grond toe uitgehouwen, die de volken verzwakte! Want u hebt in uw hart gezegd: ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God: ik zal ook zitten op de berg van de samenkomst, aan de zijkanten van het noorden: ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal zijn als de Allerhoogste. Toch zul je naar de hel worden gebracht, naar de zijkanten van de put.” Jesaja 13:12-16 (NBG)

Hoe zeer het Vaticaan verbonden is met het Satanisme, is terug te vinden in vele facetten waaronder bijv. de audiëntiezaal van de Paus. (zie afbeelding hierboven) De katholieke kerk heeft de kennis van het ware christendom volledig verdraaid door bewust een groot deel van de evangelies weg te laten. Hun opzet hiermee was om Lucifer op de eerste plaats te kunnen zetten. Zeer belangrijke evangelies die zijn verwijderd zijn o.a.:

  • Het evangelie van Jezus Christus
  • Het evangelie van Maria Magdalena
  • Het evangelie van Judas
  • Het evangelie van de Heilige twaalf
  • Het evangelie van Philip
  • Pistis Sophia
  • Nag Hamadi
  • Het evangelie van ’Q’

Jezus, heeft keer op keer verklaard dat God niet mannelijk was, maar benoemd dient te worden als de schepper Vader-Moeder. God, dient niet als god benoemd te worden maar als de ‘Bron’, omdat het niet mannelijk of vrouwelijk is. En om iets in balans te laten komen is zowel het mannelijke als vrouwelijke nodig. De ware naam van Christus is: ‘Iesu-Maria’. Het refereert dus zowel naar het mannelijke als vrouwelijke. Het gebed wat wij kennen als het ‘Onze Vader’, begint in de oude geschriften met: ‘Onze Vader-Moeder die in de hemelen zijt en binnen in ons zit…” (Uit het evangelie van de Holy Twelve):

Our Father-Mother Who art above and within.

Hallowed be Thy Name in twofold Trinity.

In wisdom, Love and Equity Thy Kingdom come to all.

Thy will be done, As in Heaven so be in Earth.

Give us day by day to partake of Thy holy Bread,
and the fruit of the living vine.

As Thou dost forgive us our tresspasses,
so may we forgive others to tresspass against us.

Shew upon us Thy goodness,
that to others we may shew the same.

In the hour of temptation deliver us from evil.

* * *

Onze Vader-Moeder die boven en in ons zijt.

Geheiligd zij Uw Naam in tweevoudige Drievuldigheid.

In wijsheid, Liefde en Rechtvaardigheid uw Koninkrijk kome voor allen.

Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde.

Geef ons dag aan dag te genieten van Uw heilig Brood
en de vrucht van de levende wijnstok.

Zoals Gij ons onze overtredingen vergeeft,
zo kunnen wij ook anderen hun overtredingen vergeven.

Toon ons Uw goedheid, opdat wij dat ook aan anderen mogen tonen.

In het uur van verzoeking, verlos ons van het kwade.

Jezus heeft in zijn geschriften heel duidelijk te kennen gegeven, dat kerken geen gebouwen waren, maar in ons zelf zitten en Israël is geen land maar zijn wij mensen. De discipelen, waren niet alleen mannen. Zeven van hen waren vrouwen, waaronder Maria Magdalena. Maria Magdalena was volledig gelijkwaardig aan Jezus. Zij stonden beiden aan het hoofd van de apostelen zoals ook prachtig is uitgebeeld op ‘het laatste avondmaal’ van ‘Leonardo Da Vinci’, waar beiden in het midden naast elkaar zitten. (Zoals ook het thema is van Dan Brown’s ‘Da Vinci Code’.)

De liefdesrelatie tussen Jezus en Maria Magdalena
‘Het evangelie van Philip’, gaat specifiek in op de liefdesrelatie tussen Jezus en Maria Magdalena. Jezus, heeft in zijn geschriften heel duidelijk te kennen gegeven, dat het niet om puur de liefde gaat maar om onvoorwaardelijke liefde en compassie. Dit is in de onze huidige situatie waarin we gevangen zitten niet mogelijk, omdat we allemaal in ons eigen hologram zitten. We zien slechts 1-2% van die ander en dat beeld kan volledig vertekend zijn door de Matrix, puur, om jou in een lage trilling te krijgen.

Om verandering in onze huidige situatie te krijgen, is het nodig, dat we aan de kaak gaan stellen wat er wereldwijd gaande is, dat we in staat zijn om te vergeven, en ons ‘Q’-bewustzijn gaan activeren. Die 3 aspecten zijn heel belangrijk, omdat we hiermee voorkomen, dat we opnieuw in hetzelfde wiel van reïncarnatie verstrikt raken. Op die manier kunnen we onszelf bevrijden, om vervolgens door te reizen naar het niveau van bewustzijn, waar onze ziel nu aan toe is. Daar ligt een nieuwe missie voor ons klaar, die we niet langer alleen, maar samen met onze Galactische familie kunnen gaan uitvoeren. Deze missies zijn volledig dienstbaar aan de mensheid. In dit leven werd die dienstbaarheid ook gepredikt, maar ingezet om je bang te maken, waardoor ze je gemakkelijk onder controle konden houden.

Het evangelie van ‘Q’, is de eerste editie van de Bijbel en werd gebruikt om zo zuiver mogelijk te kunnen leven. De huidige ‘King James’ version van de Bijbel, verscheen voor het eerst in 1611. Deze versie was het werk van 54 geleerden en geestelijken, die meer dan 7 jaar samenwerkten in subcommissies van 9 personen, de zogenaamde ‘companies’. ‘Q’ is de 17de letter van het alfabet en betekent: ‘Bron’. Dit evangelie bevat voornamelijk uitspraken van Jezus en werpt een nieuw licht op wie hij werkelijk was.

Het is rechtstreeks verbonden met de ‘Q’ berichtgeving, die voor het eerst verscheen op 28 oktober 2017. Hieruit ontstond een wereldwijde ‘Q’ beweging. ‘Q’ staat voor het Christus Bewustzijn. Dit activeert het bewustzijn, dat we nodig hebben voor de QFS (Quantum Fiancial Systeem), het kwantum internet en de kwantum med-beds (medische bedden). Een lager bewustzijn zal hier geen gebruik van kunnen maken en zal dan ook de enige manier zijn, om ons volledig los te kunnen koppelen van de DeepState. Op de 17de dag van de 7de maand Nisan in de Joodse kalender hebben er 2 significante bevrijdingen plaatsgevonden:

 • De ark van Noach landde op de berg Ararat in de Sinaï woestijn en betekende het einde van de zondvloed
 • Op diezelfde datum herrees Jezus Christus uit zijn graf

Dr. David Hawkins en de ‘Map of Consciousness’..
Wij zullen een kwantumsprong moeten maken, zoals in kaart is gebracht door Dr. David Hawkins, die de laatste 30 jaar van zijn leven doorbracht in Arizona, waar hij werkte aan zijn boek ‘Map of Conciousness’. Het doel van het boek was, de schijnbaar ongelijksoortige domeinen van wetenschap en spiritualiteit met elkaar in verband te brengen. Eén van zijn fundamentele concepten was:

“We veranderen de wereld niet door wat we zeggen of doen,
maar als gevolg van wat we zijn geworden.”

De Kaart van Bewustzijn uit dit boek, identificeert het feit, dat hoe bewuster we worden, hoe meer we kunnen bijdragen aan de harmonie en ontplooiing van de planeet. Het hoogste bewustzijn is het 17de. De energie wordt gemeten met behulp van ‘scalaire’ energie. De term scalaire energie, werd aan het einde van de vorige eeuw door Nikola Tesla gebruikt als benaming voor een krachtige energie zonder frequenties (niet-hertziaans), die hij kosmisch noemde. Scalaire energie is de energie van het nulpuntveld. Deze energie is met de huidige techniek niet meetbaar. De aanwezigheid wordt aangetoond door de effecten ervan. Veel genoemde effecten zijn:

 • Diepe ontspanning
 • Mentale helderheid
 • Bewustzijnsverruiming
 • Diepere meditaties
 • Verbeterde concentratie
 • Regeneratie van lichaamscellen
 • Verbetering van immuunsysteem
 • Creativiteit

De Kaart van Bewustzijn suggereert, dat het bevorderen van het menselijk bewustzijn de meest snelle manier is, waarmee mensen verantwoordelijke leden van de planeet worden, en in rollen stappen, die onze capaciteiten als mensen zullen uitbreiden. Bewustzijn bevorderen, is het enige middel waarmee we de schade kunnen herstellen, die mensen hebben aangericht in hun adolescentie als soort. In feite is het bevorderen van het individuele en collectieve bewustzijn, het enige mechanisme dat onze oprechte aandacht verdient.

Bijvoorbeeld, één persoon op 700 op de Bewustzijnskaart (niveau 17), compenseert de negativiteit van 70 miljoen mensen onder de 200. Eén persoon op 600 (een potentieel gemakkelijk haalbare waarde via CORE Resonance Training™) gaat de negativiteit van 10 miljoen onder 200, één persoon bij 500 gaat de negativiteit van 750.000 onder 200 tegen, enzovoort. De kaart identificeert onze prioriteiten als soort, d.w.z. hoe we verder gaan, hoe we synchroon lopen met het algemene geheel, en hoe we onze rechtmatige plaats innemen als een bewuste soort.

Met behulp van het kwantum internet zullen we kunnen zien op welk niveau we zitten. In de katholieke kerk wordt er naar Christus gerefereerd, als zijnde de zoon van God. En het is die zoon, die ze aanbidden. Ze aanbidden het trans genderisme, het onzijdige. Dat zien we ook heel duidelijk terug in de huidige maatschappij waarin de seksen volledig lijken te verdwijnen, daar is het huidige educatieve systeem geheel op ingesteld. De kerk heeft het vrouwelijke aspect volledig verdrongen. We hebben hier niet te maken met de God uit de vrije en oorspronkelijke wereld, maar met de god uit het satanisme. Ook de Heilige Communie is satanisch. Het is de gemeenschap met het lichaam en bloed van Jezus Christus, in de gedaante van brood en wijn. Dit, heeft helemaal niets met onze afkomst te maken.

Geboden, zo leef je het leven..
In het echt bestaan er 23 geboden. Naast de 10 bekende, bestaan er nog 12  plus 1, die in de huidige bijbel worden verzwegen. Alles wat er in die 23 geboden aan richtlijnen is gegeven, is verdraaid en/ of gemanipuleerd, om te voorkomen, dat we daar gebruik van kunnen maken. Het eten van vis bijvoorbeeld, waar in de Bijbel naar wordt verwezen, is iets wat Jezus nooit heeft gezegd. Waar hij in het echt op doelde waren druiven, en in een ander verhaal naar meloenen.

Mais, wordt in de oude geschriften veelal genoemd als een volledig voedsel. Je ziet het nog terug bij vele natuurvolkeren. Maar mais, is net als tarwe één van de producten, die haar oorspronkelijke vorm is kwijtgeraakt, als gevolg van de genetische manipulatie. Om volledig gezond te kunnen blijven, hebben we niets anders nodig dan water, lucht en zon, mits het natuurlijk zuiver is. Alle drie zijn heel bewust verontreinigd.

Het eten van vlees…
Door de introductie van voedsel, waaronder vlees, in het begin van de 19de eeuw, kwamen we in een lage trilling terecht. De kwaliteit van het voedsel werd door de jaren heen steeds slechter, vooral in de afgelopen 50 jaar, toen de genetische manipulatie zijn intrede begon te doen. Dieren voor de slacht, worden gefokt in volledig onnatuurlijke omstandigheden, vaak zonder zonlicht en vrije uitloop. En alvorens te worden geslacht, worden ze getraumatiseerd, om het percentage aan trauma zo optimaal mogelijk te maken.

Een kleine greep uit het assortiment van de ‘Vegetarische Slager’.. Zoals je ziet, helpt zelfs de ‘look’ met het accepteren van vleesvervangers als volwaardige vervangers van vlees en vis.

Dit trauma gaat vervolgens over op de mens, omdat alles is opgebouwd uit energie. Vlees van een getraumatiseerd dier voorkomt dat je de juiste connectie kunt maken met het goddelijke, waardoor je niet kunt ascenderen. Vlees mijden is voor de meeste mensen geen oplossing, omdat je hierdoor stoffen mist, die nodig zijn voor de aanmaak van de juiste cellen en juist allerlei ziekten ontstaan. Om deze reden wordt het veganisme zo gepromoot.

Waar we naar terug moeten, is stoppen met eten, omdat we pas daarmee de juiste balans kunnen terugvinden. In Bosnië, in de bergen, zijn nog vele mensen die nooit gegeten hebben, en dat verklaart eveneens, waarom er geen toiletten te vinden zijn in gebouwen die voor 1800 gebouwd zijn. In 1999, heb ik mijn kanker weten te stoppen door twee weken niet te eten.

Trump in beeld.. Opnieuw
Het begint langzamerhand steeds duidelijker te worden dat president Donald Trump een hele belangrijke rol speelt in het wereldwijde transformatieproces. Nu de omvang van de verkiezingsfraude zichtbaar wordt gemaakt, lijkt hij 80% van de kiezers achter zich te hebben staan.

In 2018 heb ik in mijn artikel over Trump al aangegeven, dat hij deel uitmaakte van het geheime genootschap ‘Plus Ultra’. (HIER) De Plus Ultra volgt de oorspronkelijke leer van EASU (Jezus). Combineer je dit met het verloren evangelie van ‘Q ‘, dan krijgt dit ineens een boeiende betekenis wanneer je bedenkt, dat alles tweemaal schijnt te moeten plaatsvinden, om het te kunnen verankeren.

Dus stel je nu eens voor, dat de terugkeer van de Messias waarover in de Bijbel wordt gesproken, met de daarop volgende 1000-jarige vrede, in het echt al lang heeft plaatsgevonden. Dat iedereen, ook de satanisten, toen de kans hebben gekregen bewust te worden van het feit, dat we allemaal , stuk voor stuk, de Godskracht in ons meedragen, oftewel het Christus Bewustzijn. We zijn namelijk allemaal energie.

Probeer je vervolgens voor te stellen dat die 1000-jarige vrede ergens in de 17de eeuw is afgelopen. Dit, zou een heleboel kunnen verklaren over Tartaria met zijn prachtige architectuur en technologieën, die we met de kennis van nu, op geen enkele wijze kunnen evenaren. (HIER) Aan het einde van die periode, hebben de satanisten 90% van de wereldbevolking omgebracht, om volledig bezit te kunnen nemen van de aarde.

Hetzelfde vindt momenteel plaats, nu met behulp van de Covid vaccinaties. Wij zijn volledig in slaap gebracht, waardoor we zijn vergeten, dat we alles in ons meedragen, waarmee we onszelf in balans terug kunnen brengen houden. De signalen staan vlak voor onze neus. De nieuwste variant van de Covid heet ‘Delta’. Delta is diepste vorm van slaap. Hoe duidelijk wil je het hebben.

Liefde, de levenskracht..
Wanneer een kind opgroeit in liefde en geborgenheid, dan ontwikkelt het zich tot een sterk en krachtig persoon. Ontbreekt dit, dan kunnen kinderen zich niet ontwikkelen. Dat is exact wat begin 19de eeuw heeft plaatsgevonden en wat ze nu opnieuw proberen, maar wat niet gaat lukken. De eindtijden waar we nu midden in zitten, betekent namelijk niet het einde van de mensheid, maar het einde van de DeepState.

Wanneer we weer toegang krijgen tot de ware kennis, zullen we onmiddellijk losgekoppeld zijn van het duister. En wanneer we weer echt wakker zijn, kunnen we op meerdere plakken tegelijkertijd aanwezig zijn, omdat we in het echt multidimensionale sterrenwezens zijn. De discipelen van Jezus, die genoemd worden in het Nieuwe Testament, resoneerden op een frequentie van 400 en lager. Judas resoneerde op een frequentie tussen de 500 en 600. Er wordt steeds meer aan het verhaal getwijfeld, hoe Judas in de huidige Bijbel is neergezet.

De leer van Judas, was een doorn in het oog van de priesters, en dat zou wel eens de reden hebben kunnen zijn, dat ze hem, om dat feit te kunnen verdoezelen, als de grote verrader hebben neergezet. Hij trok namelijk fel van leer tegen alle bestaande religies. God heeft nooit aangegeven dat gebouwen konden dienen als tempel, omdat we allemaal die tempel in ons hart meedragen. Aan de top stonden zowel Jezus als Maria Magdalena, die beiden resoneerden op 700 en hoger.

Ingersoll Lockwood en Donald Trump
Het zou mij niets verbazen wanneer blijkt, dat het hele team rondom Trump, momenteel mensen zijn, die resoneren op 700 en hoger. Dan zijn dit stuk voor stuk tijdreizigers, die toegang hebben tot de kwantumtechnologie. Er werd namelijk onlangs al geopperd, dat we niet vreemd moeten opkijken als Lin Wood, advocaat uit het directe team rondom Donald Trump, in het echt ‘Ingersoll Lockwood’ blijkt te zijn.

Ingersoll Lockwood, een Amerikaanse auteur en advocaat, publiceerde tussen 1890 en 1896 twee kinderboeken en een kort pamflet. In 1898 publiceerde Lockwood zijn eerste boek getiteld ‘The Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulger, dat werd gevolgd in 1893 met het boek ‘Baron Trump’s Marvelous Underground Journey’. Lockwood zijn laatste ‘boek’ werd gepubliceerd in 1896 en was getiteld, “The Last President“.

De eerste twee romans van Ingersoll Lockwood, volgen een jonge jongen genaamd ‘Wilhelm Heinrich Sebastian Von Troomp’. Little Baron Trump, zoals hij wordt genoemd, komt uit een zeer rijke familie, die woont op 5th Avenue in New York City, in wat Trump Castle wordt genoemd. In de boeken gaan Little Baron en zijn hond Bulger op een reeks wilde avonturen. Ze reizen door andere dimensies en tijd met de hulp van een mystiek personage genaamd Don Fum.

Deze Don helpt Baron en Bulger de poort naar zijn ‘World within a World’ te vinden, die hen uiteindelijk naar Rusland leidt. Het verhaal is een kinderroman, geschreven als reactie op werken als Lewis Caroll’s, ‘Alice In Wonderland’. Het heeft een opvallende verbondenheid met onze moderne wereld, een wereld, waar onze president Donald Trump is, die zelf op 5th Avenue in de Trump Tower woonde met zijn zoon Barron.

Lockwoods laatste roman, ‘The Last President’, begint met een chaotische scène in New York City. Het is begin november, en een enorm impopulaire kandidaat (Joe Biden) en buitenstaander heeft zojuist de presidentsverkiezingen gewonnen. Politieagenten proberen op straat de groeiende relschoppers te kalmeren, omdat menigten van enorme omvang zich organiseren onder leiding van anarchisten en socialisten, en dreigen de huizen van de rijken te plunderen, die hen al zoveel jaren onrecht hebben aangedaan en onderdrukt. “ “het Fifth Avenue Hotel zal de eerste zijn, die de woede van de menigte voelt.” Dat hotel in de Fifth Avenue, staat nu waar de Trump-toren staat, en die anarchisten en socialisten zijn Donald Trump’s huidige vijanden ( Antifa en BLM).

En dan is er nog John Trump..
Het is de oom van Donald Trump; hij was een ingenieur die voor MIT werkte op het moment van Nikola Tesla’s dood. Toen Tesla stierf, nam de federale overheid al het werk van Tesla in beslag en huurde een groep wetenschappers en ingenieurs in, om hen te helpen zijn aantekeningen te ontcijferen. John Trump was een van de mannen, die voor deze taak werden gekozen. In interviews die John later in zijn leven gaf, vertelde hij hoe deze aantekeningen van Tesla hem hebben beïnvloed, om nieuwe methoden te onderzoeken, die verder gaan dan hij waarschijnlijk dacht.

En natuurlijk is daar de speculatie, dat John Trump de middelen van tijdreizen ontdekte, maar stierf, voordat het kon worden gerealiseerd. Dit is waar Donald Trump in het spel komt. John Trump, liet zijn neef achter met zijn bevindingen in de hoop, dat Donald op een later tijdstip zou kunnen voltooien, wat hij begon. Dit is waar twee theorieën worden gecombineerd tot één. John Titor, de beroemde ’tijdreiziger’, zou eigenlijk Donald Trump zijn. Trump ging vooruit in de tijd en zag een wereld geruïneerd door oorlog en hongersnood, vermomde zich als John Titor en voegde zich bij het leger in de toekomst.

‘Evidence DARPA-CIA time travel’, identificeerde Trump als toekomstige Amerikaanse president.
Amerikaanse presidenten George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton en Barack Obama werden volgens Andrew D. Basiago, voormalig chrononaut en 2016 presidentskandidaat, ook vooraf geïdentificeerd door een geheim presidentieel tijdreizen pre-identificatieprogramma. Jezus, was tegen alle wetten en regels, omdat deze ingezet worden, om ons te kunnen controleren. Dit, is hetzelfde waar president Trump in zijn eerste 4 jaar presidentschap tegen streed. Hij maakte korte metten met de hele bureaucratie omdat dit ons namelijk naar de ‘17’, de Q zal gaan leiden. Hij leert ons weer, naar binnen te keren, omdat dit ‘Christus Bewustzijn’ binnen in ons zit.

We moeten ons tegelijkertijd realiseren, dat ook Satan hier huist. Niet alleen door de gemanipuleerde voeding, maar wat nog veel belangrijker is, het ‘Ego’. Het ego huist in de linker hersenhelft en is de mannelijke energie die dominant is geworden. Om het ego te kunnen kalmeren, is het nodig om onze creatieve kant te activeren in de rechter hersenhelft, de vrouwelijke kant. Dit wordt prachtig gesymboliseerd door de Linkse Democraten tegenover de rechtse Republikeinen, die door Trump worden aangevoerd.

De ascentie, kan enkel plaatsvinden, als we de balans terugvinden in het mannelijke en vrouwelijke. In het echt hebben we allemaal een vaste partner, waar de meesten van ons momenteel van gescheiden zijn. Dit veroorzaakt een gemis, dat heel diep kan inwerken. Ook in de vrije energie vinden we dit terug. Vrije energie is opgebouwd uit Electro-Magnetisme. Momenteel hebben we enkel met elektriciteit te maken, dat puur mannelijk is. Magnetisme is het vrouwelijke deel. Nicola Tesla heeft geprobeerd dat te herstellen, maar werd geblokkeerd door de DeepState.

Door de ascentie die voor de deur staat, keren we terug in ons echte lichaam. Het evangelie van Maria Magdalena en Pistis Sophia, gaan hier gedetailleerd op in. Het is dus belangrijk dat we onze frequentie gaan verhogen, om de negatieve krachten te kunnen neutraliseren. De vrije wil moet in ere worden hersteld, want als dat wordt gerespecteerd, is er plek voor alles wat leeft……

x

Harriet Algra

juli 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://www.youtube.com/watch?v=MZL7dozJa6Q

coreresonance.com/map-of-consciousness/

ebaumsworld.com/articles/the-donald-trump-time-traveler-theory-explained/85678724/

newsinsideout.com/2016/11/evidence-darpa-cia-time-travel-pre-identified-trump-future-u-s-president/

bibleask.org/what-are-the-nag-hammadi-scrolls/

bibliotecapleyades.net/scrolls_deadsea/scrolls_deadsea03.htm

youtube.com/watch?v=dfg31UfbO_8 The Nag Hammadi Scrolls

holistic.com/replace-bad-habits-with-good-habits-know-the-6-stages-of-change/

spiritual-minds.com/religion/Gnosticts/gospel%20of%20the%20holy%20twelveL.pdf

tonyburke.ca/wp-content/uploads/Burton-Macks-Q-Text.pdf

bitchute.com/video/93if7j3pwYpc/JASON Q DISCUSSES ALICE IN WONDERLAND WITH NICHOLAS VENIAMIN

tps://bibleandbookcenter.com/files/ebook.php?id=ja_-bwAACAAJ&item=nine-faces-of-christ

youtube.com/watch?v=df6cy3NywuA The Lost History Of The Flat Earth

* * *

4 gedachten over “Het verloren evangelie van ‘Q’

 1. Op de 17de van de 7de maand in 2014 (2 + 1 + 4 = 7!) van de Gregoriaanse tijdrekening schoot een SU25 van de Oekraïense luchtmacht de MH17 (Boeing 777) neer. De piloot Vladyslav Voloshyn is ondertussen ‘gezelfmoord’.

 2. Dag Harriet
  een paar kanttekeningen:
  Lucifer: lichtdrager, hoogste engel, die echter valt door hoogmoed en zichzelf als God ziet.
  Het Hemels licht wordt gestolen en misbruikt. Het ornament in de Pauselijke audiëntiezaal: de mens die belaagd wordt door de slang als weergave van de vervallen staat van de mensheid bedoeld als waarschuwing?

  Ik vind je weergave van het Onze Vader buitengewoon, dank daar voor

  De Zoon als metafoor.
  In alle heilige (Gnostische) geschriften wordt de Zoon gezien als een metafoor .
  Je kunt dat prachtig zien in de symboliek van de Boom des Levens:
  Vader, Chockma; Moeder, Binah; Zoon, Chesed-Geburah-Tiphereth-Netzach-Hod-Yesod ;
  Dochter, Malkuth

  De innerlijke kerk: het hart
  De uiterlijke kerk: de gemeenschap van harten
  vissen: ichtus, Grieks , later verbogen tot Jezus.
  soms zie je nog steeds twee vissen boven de ingang van kerken, Jezus te midden van zijn discipelen wordt ook voorgesteld als visser van mensen.

  De 17 letter is de letter Peh, getalswaarde 80, betekenis Mond
  Maar ook iets van Brug, Overbrugging
  17 is ook de getalswaarde van een der heilige namen van God.

  over Vissen:
  Vis in het Grieks is Ichtus, verbasterd tot Jezus.
  Jezus markeert het begin van het Vissentijdperk , velen zien Hem als de Visser van mensen
  ik denk ook aan de mythe van de. brood en vissenmaaltijd te Kapernaum uit het Johannes evangelie

  Mediterend langs deze paden ontstaan misschien weer nieuwe aspecten…

 3. commentaar Fransrd
  de 10 heeft te maken met de tien geboden; de 12 heeft te maken met de 12 discipelen, maar ook met de 12 tekens van de Dierenriem.
  de 13e is het middelpunt, van de 12 discipelen en dat is natuurlijk Jezus,
  van de Dierenriem ben jij dat zelf als je in het midden van de Dierenriem staat en je dus niet meer aangeraakt wordt door het lot.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.