Over ons

Het WantToKnow.nl Team

WantToKnow.nl/.be bestaat uit een aantal nieuwsgierige mensen dat zoekt naar antwoorden over wie we zijn, wat er gebeurt in de wereld en wat we eraan kunnen doen om onze wereld leefbaar te houden en nader tot  elkaar te komen. Bezoekers van WTK worden meegenomen op onze ontdekkingsreis. We zijn trots dat er sinds 2008 ook een Nederlands/Belgische WantToKnow-variant is. Dit zijn de eerste landen waar WTK USA navolging heeft gekregen. Het is een eer om het (levens-)werk van WTK-oprichter Fred Burks verder te verspreiden.

WantToKnow.info telt maar liefst 2000 pagina’s! Wij zijn hard bezig om zoveel mogelijk materiaal te vertalen. Maar het WantToKnow.nl team volgt ook essentiële ontwikkelingen in Nederland en Europa. Net als onze Amerikaanse moedersite zijn we gedreven om zoveel mogelijk mensen te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden voor positieve verandering.

WantToKnownl/.be wil een platform zijn voor mensen met een boodschap, met een missie, noem het een roeping, om hun medemensen te dienen met informatie die bijdraagt aan bewustwording. Er zijn zoveel mensen die willen en kunnen schrijven en veel belangrijker: een verhaal hebben te vertellen. Nou, wat is er dan niet mooier dit te delen..? WantToKnow is daarvoor een ‘uitgelezen’ platform.

WantToKnow-crew.

Deze crew bestaat uit een groep enthousiaste, hardwerkende vrijwilligers. Mensen, die zich kunnen vinden in het doel van deze site om bewustwording voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Zij schrijven artikelen, vertalen buitenlandse artikelen (bijv. van de Amerikaanse moedersite WantToKnow.info) en komen met tips en ideeën. Wat moesten we zonder hen !? We noemen ze bij naam:

Saska Sentia
Leon Olthof
Arend Zeevat
Harriet Algra

Guido Jonkers
Hugo van der Zee

Drs. John Consemulder (Healingsoundmovement)

en vele anderen, die met regelmaat artikelen en ideeën aanbieden.


Het WantToKnow.info team bestaat feitelijk uit een wereldwijd netwerk van onderzoekers en bezorgde burgers die zich toeleggen op het tot stand brengen van een transformatie van onze levens en de wereld.

Sommige van deze teamleden hebben belangrijke boeken geschreven welke op deze website zijn of worden samengevat. Anderen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het onthullen van grote schandalen. Zij zijn allemaal moedige burgers die hun nek uitsteken waar anderen dat niet durven. We delen de diepe overtuiging iedereen te inspireren om samen te werken om democratie te versterken, en een betere toekomst te bouwen voor onszelf en voor onze wereld.

Fred Burks – presidentiële tolk, website manager WTK Amerika, doofpotaffaire onderzoeker

Kristina Borjesson – bekroond journalist (Emmy), co-presentator radioprogramma

Norma Carr-Ruffino, PhD Professor Management, auteur van negen boeken

Steven M. Greer, MD – arts, auteur, oprichter van ‘Disclosure Project’

David Ray Griffin, PhD – Professor, theoloog, auteur/redacteur van meer dan 20 boeken

Leonard Horowitz, DMD – Auteur, spreker, autoriteit op gebied van gezondheidszorg

Michael Levine – 25-jarig dierenarts

* * *

– DISCLAIMER –
x

De uitgever/redactie van de website WantToKnow.nl/.be garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals deze wordt weergegeven op uw computerbeeldscherm. In deze wijzen wij iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als informatie ten algemene nutte. WantToKnow streeft in die zin naar een break-even bedrijfsvoering, zonder winstoogmerk. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en/of indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De makers van deze site hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Zij maken daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten.

Op de website wordt, via zogenaamde ‘hyperlinks’, doorverwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Het is voor de redactie, noch voor de uitgever van WantToKnow.nl/.be onmogelijk om de inhoud van deze informatie nader te beoordelen op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Dientengevolge wijzen wij, redactie en uitgever van WantToKnow.nl/.be iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, waaronder ook e-mailberichten worden verstaan, van de uitgever en/of redactie van WantToKnow.nl/.be is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Fotogebruik
Redactie en uitgever van deze site richten zich erop, volledig copyrightvrije afbeeldingen te gebruiken voor artikelen en opmaak van deze site. Wij doen al het mogelijke en hebben al het mogelijke gedaan om, indien van toepassing, mogelijke rechthebbenden van gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Van foto’s/afbeeldingen die gebruikt worden op deze site, zijn wij in de veronderstelling dat deze copyrightvrij zijn, en/of dat wij met de juiste rechthebbende(n) de publicatie ervan hebben geregeld.

Indien u van mening bent echter tóch rechthebbende te zijn en niet te zijn benaderd, noch een overeenstemming te hebben over plaatsing van (een van) de betreffende foto’s/afbeeldingen, dan vragen wij u uitdrukkelijk zich per ommegaande bij de redactie/uitgever te melden. Wij zullen de gewraakte afbeelding -indien gewenst- dan direct verwijderen.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid, dat wij in dit laatste geval, voor een promotielink (URL) zorgen, als compensatie voor de plaatsing van de afbeelding/foto of een gedeelte ervan. In deze echter behouden wij ons alle rechten voor en dient dit aanbod niet te worden gezien als vergoeding voor plaatsing van (een van) de afbeeldingen/foto’s. Zie hiervoor deze volgende alinea:

Promotie voor de ‘kunstenaar’
Een enkele maal zal deze site afbeeldingen plaatsen waarop wel een –voor ons zichtbaar- copyright rust. Dit gebeurt dan meestal in de cultureel-kunstzinnige sfeer, teneinde artikelen aan te kleden. Wij zien dit ook als een promotie voor het werk van de kunstenaar in kwestie en linken dientengevolge dan ook het plaatje door naar de website van de betreffende kunstenaar. Dit geschiedt meestentijds ongevraagd, ook al weten we niet zeker of het betreffende copyright daadwerkelijk uitgeoefend wordt.
Tevens zal diens naam en copyright onder de betreffende afbeelding worden vermeld. Onder ‘kunstenaar’ verstaan wij kunstschilders, visueel artiesten, fotografen of anders. Indien u hiertoe behoort, en géén prijs stelt op deze aandacht, treedt dan met ons in contact. Wij zullen de door de redactie geplaatste afbeelding(en) dan op eerste instigatie direct verwijderen.

E-mail
Informatie die u rechtstreeks per e-mail of via deze website naar ons stuurt is beveiligd, maar wij kunnen de inhoud van een bericht niet als vertrouwelijk aanmerken en daarom geschiedt verzending ervan, aan ons adres, op eigen risico. Redactie en uitgever zullen e-mails van personen en/of organisaties die met hen in contact treden, vertrouwelijk bewaren en niet aan derden beschikbaar stellen, mits wettelijk daartoe niet verplicht of opgedragen.
De redactie houdt zich echter het recht voor om de inhoud van e-mails geheel en/of gedeeltelijk te openbaren, indien daartoe aanleiding is, middels een gerelateerd redactioneel onderwerp op de site.