Algemene voorwaarden WantToKnow aanbiedingen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dolphins and Whales Publishing

1. Algemene bepalingen
Begripsomschrijvingen

1.1 Dolphins and Whales Publishing bv is uitgever van de website www.WantToKnow.nl. (hierna te noemen WantToKnow) Gevestigd te Haarlem. (Postadres PB 406 / 2100 AK Heemstede. KvK Amsterdam onder nr .34096846 0000
1.2 Afnemer: de (rechts)persoon met wie WantToKnow een overeenkomst van koop en verkoop heeft gesloten, in het kader van en met betrekking tot, door WantToKnow aangeboden en te leveren goederen en/of diensten. Dit op basis van de aanbieding op genoemde site en/of persoonlijk toegezonden aanbiedingen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door WantToKnow gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Het tonen van een prijs door WantToKnow aan afnemer verplicht eerste partij niet absoluut, de daaraan gekoppelde goederen/diensten tegen deze vermelde prijs te leveren.
2.2 Alle aanbiedingen van WantToKnow zijn vooralsnog vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden namelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product/dienst onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt na contact met de afnemer, een eventueel alternatief aangeboden. Een alternatief is terugstorting van het (vooruitbetaalde) aankoopbedrag op de rekening van de afnemer.
2.3 Aangeboden artikelen die uit van de site zijn gehaald en daar niet meer zichtbaar zijn, kunnen niet worden nabesteld. Het verwijderen van de aanbieding van de site loopt gelijk met de geldigheidsduur van de aanbieding.
2.4 Kortingsacties zijn enkel geldig binnen de daarvoor aangegeven looptijd, in het kader van artikel 2.3. Van aanbiedingen kan na afloop van de aanbiedingsperiode, dus niet met terugwerkende kracht gebruik worden gemaakt.

3. Levering

3.1 Voor enkelvoudige afleveringen onder het door WantToKnow bepaalde minimumbedrag berekenen wij administratie- en transportkosten. Deze bedragen en voorwaarden, zijn vermeld in deze voorwaarden en hiernaar wordt bij het bestellen/afrekenen van de goederen/diensten verwezen.
3.2 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen absolute termijnen, doch indicatief. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering in de ogen van afnemer, zal deze WantToKnow schriftelijk in gebreke dienen te stellen.
3.3 WantToKnow levert nooit producten/diensten, waarvan de prijzen op een aannemelijk te laag bedrag staan aangeboden zoals € 0,- (zie 2.2). De afnemer kan WantToKnow hier ook niet toe verplichten. Klaarblijkelijk zal door de redactie dan een té lage prijs zijn vermeld.

4. Eigendom geleverde goederen

4.1 De eigendom van de door WantToKnow aan afnemer geleverde goederen gaat eerst op afnemer over nadat deze aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van WantToKnow voldaan heeft. Over het algemeen zullen transacties worden uitgevoerd o.b.v. afnemerskrediet. (vooruitbetaling)
4.2 Indien één van de partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van een faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, Of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding aan de wederpartij te zijn gehouden, onverminderd alle overige hem toekomende rechten. In het geval dat afnemer (nog) niet aan zijn financiële verplichting jegens WantToKnow voldaan heeft, blijven de goederen eigendom van WantToKnow en is WantToKnow onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de goederen weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich op dat moment bevinden.

5. Prijzen

5.1 Alle vermelde prijzen bij aanbiedingen zijn en worden in Euro’s vermeld en inclusief BTW.
5.2 Berekening van de verkoopprijs van aan afnemer verkochte goederen, geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van aflevering. Deze clausule is alleen van kracht bij producten/diensten die onder de clausule van dagprijzen worden aangeboden.
5.3 WantToKnow heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Zie in dezen ook artikel 3.3 Wanneer afnemer hierdoor zou worden benadeeld, wordt deze middels een e-mailbericht op de hoogte gesteld. De afnemer heeft dan het recht de betreffende bestelling te annuleren.

6. Betalingsconditie en betaling

6.1 Betaling van de door WantToKnow geleverde goederen dient aan WantToKnow te geschieden volgens de overeengekomen betalingsconditie. Meestal is deze gebaseerd op vooruitbetaling (afnemerskrediet).
6.2 Daar waar van toepassing is WantToKnow gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen van afnemer te vorderen. Hieronder ook begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
6.3 WantToKnow verklaart dat wanneer afnemer een bestelling plaatst, diens private gegevens niet worden doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk gemeld, dat een derde leverancier de goederen/dienst(en) wél rechtstreeks zal leveren aan afnemer. In dat geval is deze clausule onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de levering van de door afnemer bestelde goederen/diensten.

7. Reclames en retourzendingen

7.1 Afnemer dient zich, bij ontvangst van de door WantToKnow geleverde goederen, ervan te overtuigen dat de artikelen conform zijn bestelling en de door WantToKnow meegezonden paklijst zijn aangeleverd; dat het aantal in overeenstemming is met de vrachtdocumenten. Reclames dienen, binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door afnemer schriftelijk aan WantToKnow ter kennis te worden gebracht. Reclame kan daarbij geen reden zijn tot opschorting van (nog niet voldane) betalingen van de door afnemer ontvangen en niet geretourneerde goederen.
7.2 Indien de bestelling niet aan de verwachting van de afnemer voldoet, mag deze de goederen binnen 14 dagen na aankoop retour zenden. De transportkosten van retourzendingen zijn op kosten van afnemer.

8. Overmacht

8.1 WantToKnow is niet aansprakelijk indien de aflevering van de door hem aan afnemer uit te leveren goederen door overmacht wordt verhinderd. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, inzake waarvan WantToKnow in redelijkheid geen verwijt treft. Zoals natuur- en andere rampen, werkstakingen, langzaam-aan-acties, alsmede elke verhindering die de toeleveranciers van de door WantToKnow aangeboden goederen/diensten betreffen.

9. Garantie

Voor alle artikelen die de afnemer bij WantToKnow koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer de afnemer een artikel ontvangt, waarbij dit niet het geval is, biedt WantToKnow de afnemer zo snel mogelijk een passende oplossing. Dit kan zijn terugbetaling van het aankoopbedrag of het zenden van een vervangend, correct werkend exemplaar.
9.1 Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie van toeleveranciers van WantToKnow. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind je in de documentatie van het betreffend geleverde artikel. WantToKnow zal zich inspannen om deze extra garantie beknopt bij haar aanbieding van het betreffende product te vermelden.

10. Geschillen

10.1 Zou een bepaling, of een aanvulling c.q. wijziging daarop, van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden rechtsgeldig. De bepaling, die niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de niet-rechtsgeldige bepaling het dichtst benadert.
10.2 Geschillen voortvloeiend uit de tussen afnemer en WantToKnow gesloten koopovereenkomst, zullen -indien nodig- worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem dan wel aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11. Toepasselijk recht
Op alle door WantToKnow gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.