Advertentie

De Belangrijkste Overgang – deel 2


Susan Joy Rennison is al meer dan 25 jaar als alternatief, vrijdenkend individu ‘op zoek naar de waarheid’ en heeft in die tijd een onschatbare hoeveelheid informatie weten te verzamelen over wat er eigenlijk aan de hand is in ons Universum , onze Zonnestelsel en op onze Planeet.

 

In 2006 publiceerde zij haar indrukwekkende boek ‘Tuning the Diamonds’ dat in 2010 in de Nederlandse uitgave door uitgeverij Ankh Hermes werd gepubliceerd  onder de titel ‘Afstemmen op de Kosmos, Elektromagnetisme en Spirituele Revolutie’. (zie hiernaast en voor verkoopkanaal, onderaan het artikel)

Susan Joy (B.Sc. Hons.) heeft een wetenschappelijke Eerste-graad in Natuurkunde en Geofysica behaald aan een Britse Universiteit en heeft vele jaren ervaring als software-analist. Tegenwoordig is zij actief als alternatief ‘practitioner’, onafhankelijk onderzoeker, auteur en spreker en woont in het Zwitserse Olten.

Op 24 juni j.l. publiceerde Susan Joy een essay dat oorspronkelijk was bedoeld om te worden geplaatst op de website van ‘The Millennium Group’ . In dit essay integreert ze op unieke wijze, wetenschap, metafysica en de astronomische kennis uit voorgaande tijden die in allerlei vormen te vinden is in mythologie, kunst, architectuur én literatuur.

Op basis van al deze feiten realiseerde zij zich dat er hoop gloort voor het menselijk ras en dat de mensheid zich in een proces bevindt waarin het Paradijs zal worden teruggegeven.

* * *

Inleiding bij

‘De Belangrijkste Overgang in de geschiedenis van de Mensheid’. Deel 2

In deel 2 gaat Susan Joy Rennison dieper in op oude teksten en andere bronnen waaruit blijkt dat de huidige gebeurtenissen in de kosmos, in ieder geval ook bij de vroegere bewoners van Aarde zeer in de belangstelling stonden. Zij probeerden hun ervaringen met voorgaande overgangsperioden voor het nageslacht, voor ons, te bewaren via gecodeerde boodschappen in literatuur, architectuur, monumenten en kunst.

Susan Joy heeft voor haar onderzoek geput uit het werk van vooraanstaande wetenschappers die jarenlang met de ontcijfering van al die oude informatie in de weer zijn geweest. Het werk van mensen zoals Sir William Drummond of Logiealmond, Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend, Fulcanelli, Dr. LaViolette komt hier uitvoerig aan bod en biedt de lezer duidelijke inzichten.

Susan Joy Rennison: ‘Geen poespas, maar simpel de feiten naast elkaar leggen..’

Als er nu al zo lange tijd uit allerlei wetenschappelijk werk naar voren komt dat de vroegere mensen al hun kwaliteiten hebben ingezet om hun ervaringen met voorgaande overgangsperioden voor het nageslacht te bewaren, gaat hiervoor toch zeker de gevleugelde term op “Van de Geschiedenis kan men veel leren”.

Susan Joy Rennison heeft, zo laat zij ons weten, door haar langdurige en zeer diepgaande research meer respect gekregen voor al die vroegere mensen die intuïtief hebben geweten wat er hun tijd gebeurde. Maar tegelijkertijd voelde zij dat de boodschap van de aanstaande evolutionaire verandering niet door de metafysische gemeenschap alleen onder de aandacht van de voornaamste nieuwsmedia kan worden gebracht, door alle vooringenomenheid en scepsis die daar bestaat.

Zij creëerde daarom een heel nieuw uitgangspunt dat een brug vormt tussen metafysica en wetenschap. Ook wetenschappers verklaren nu dat het ‘Space Weather’ alles op deze planeet zal gaan beïnvloeden en dat niets daaraan zal kunnen ontkomen. Dat is werkelijk een zeer belangrijke verklaring waardoor wij worden uitgedaagd na te gaan op welke manier wij de effecten van het ‘Space Weather’ zullen ondergaan. De oude bronnen bevatten daarover ook voldoende aanwijzingen. Lees hieronder het resultaat van haar studie.(En heb je deel 1 gemist of wil je dit nogmaals bekijken, klik dan HIER of kijk in op de homepage bij ‘Dossiers’.)

* * *X

De Belangrijkste Overgang in de Geschiedenis van De Mensheid

– Wederkomst van het Paradijs –
Onthulling van het Grote Geheel
– deel 2

©Susan Joy Rennison B.Sc. Hons.

(Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be)

Ontcijfering van Literatuur, Architectuur, Monumenten en Kunst

De cover van het bewuste boek van Drummond.

Sir William Drummond of Logiealmond (ca. 1770-1828) was parlementariër, dichter en filosoof. Hij schreef het boek Oedipus Judaicus’ (1811), dat nu wordt beschouwd als een klassieker in de Bijbelse geleerdheid.
Destijds werd het gedrukt voor verspreiding in privékringen en in 1811 werden slechts 200 kopieën vervaardigd.

In 1866 werden echter nog eens 250 exemplaren bijgedrukt nadat men had vastgesteld dat het werk behoorlijk controversieel was. Sedert het midden van de jaren negentig kwamen er aanzienlijk meer kopieën beschikbaar als gevolg van de zoektocht van velen naar meer waarheid en verlichting.

Drummond geloofde dat het Oude Testament uit de Bijbel schijnbaar niets anders bevatte dan een verzameling tegenstrijdige verhalen over een klein en onbeduidend mensenras.

.

Zodoende besloot hij door middel van vergelijkende linguïstiek te bewijzen dat er een alternatieve manier moest bestaan om de Bijbel te interpreteren. Drummond interpreteerde opnieuw allerlei passages uit de boeken Genesis en Jozua en verklaarde op allegorische wijze dat de Bijbel verschillende waarheden bevatte.

Drummond veronderstelde dat de opstellers van het Oude Testament:
“…zich bedienden van een Oosters voorbeeld, door hun vertellingen te doorspekken met fictieve gebeurtenissen en ten behoeve van de mensen gebruik te maken van belangrijke lessen in moraal en/of wetenschap onder het mom van vastgelegd feitenmateriaal.”

Dit is een van de meest onthullende citaten uit het boek:

“Er is geen enkel religieus systeem dan het enige ware, dat in staat is de redenerende en reflecterende geest tevreden te stellen.”

We kunnen gevoeglijk aannemen dat toen de Chaldeeërs en Egyptenaren vooruitgang boekten in hun kennis, hun geleerden hen in het geheim verloochenden, terwijl zij doorgingen met het openlijk verkondigen van de leer van het Sabaïsme, die in de handen van dergelijke mannen niets anders kon zijn dan een astronomisch systeem dat onder het mom van een religie aan de mensen werd opgedrongen.

Dienovereenkomstig ontdekken we dat de populaire Egyptische Goden in feite slechts astronomische symbolen waren. De zon, de maan en de sterren werden voorgesteld als menselijke gestalten en goden;de conjunctie en oppositie van planeten werden onderwerp van vreugde of droefenis en zegen of ongeluk, en werden verondersteld de opkomst of ondergang van de onbewuste constellaties weer te geven.

Wanneer de geleerden het begin van nieuwe omloopcycli van de sterren moesten aangeven, werden, met dezelfde regelmaat als waarmee veranderingen in de tijdrekening voorkwamen, nieuwe goden in het Pantheon geïntroduceerd.

Wanneer astronomische perioden elkaar opvolgden, werd de zon onder nieuwe aanroepingen ter aanbidding op de goddelijke troon gehesen; zelfs tijdens de jaarlijkse rondgang door de tekens van de Dierenriem werd hij zelfs nog met aangepaste namen aangeroepen en met andere middelen geëerd.

Vandaar de Egyptische verzinsels over de dynastieën en de oorlogen tussen de Goden, vandaar ook wonderbaarlijke zaken en monsters die ontsproten aan de allegorische mythologie van Egypte.”
In zijn werk ‘Origines’ (1824) zegt Drummond:

“Er is op geen enkele manier een verklaring te geven voor het vroege gebruik van letterschrift onder zo veel verschillende naties, noch voor de overeenkomsten tussen de grafische systemen die daar werden gebruikt, dan te veronderstellen dat men zich in het land van Saba bediende van het hiërogliefenschrift.

Als u me toestaat die term te gebruiken, ten tijde van de eerste eeuwen na de Zondvloed, toen het Sabaïsme (de aanbidding van de planeten) de officiële religie was in nagenoeg alle bewoonde gebieden.”

 

,

Kennelijk bracht het boek ‘Oedipus Judaicus’ in het jaar 1811 bittere reacties teweeg! Drummond realiseerde zich dat eenvoudige mensen zich tevreden lieten stellen met een letterlijke vertaling, maar hij wist dat het Oude Testament was opgesteld door vroege Joden, die anders dan andere vroegere naties, esoterische en exoterische kennis bewaarden.

Ze verstopten die in onnoemelijk veel types en symbolen die slechts aan ingewijden werden onderwezen, maar door de tijd waren de betekenissen voor hun nakomelingen verloren gegaan.

Omdat Drummond nogal wat onverdraagzaamheid verwachtte, wanneer zijn denkbeelden eenmaal bekend zouden worden en hij een zekere ‘literaire moordpartij’ door de media niet uitsloot, besloot hij dapper toch een kleine kring met zijn ideeën te verlichten.

In zijn boek zet Drummond op overtuigende wijze zijn redernatie uiteen en legt hij in hoge mate zijn geleerdheid aan de dag. Hij legt uit wat er gedaan moet worden om de oude teksten te decoderen en door zijn intelligente benadering komen de argumenten van Drummond zeer overtuigend over.

In zijn traktaat citeert hij andere geleerden, filosofen, geleerde Joden en Kerkvaders die overduidelijk begrepen hoe verschillende passages uit de oude teksten moesten worden geïnterpreteerd om achter hun werkelijke betekenis te komen.
Wanneer de astronomische betekenis eenmaal duidelijk is, wordt het plotseling een stuk eenvoudiger het hoe en waarom van de geheimtaal te begrijpen.

Het verhaal van Mozes die de Israëlieten uit Egypte leidt, is een perfect voorbeeld van de manier waarop belangrijke kosmische gebeurtenissen in de Bijbel werden gecodeerd en waarom deze als juist werden beschouwd. Het verhaal neemt een ongelofelijke wending als we de werkelijke betekenis inzien. Eigenlijk besefte Mozes – die was opgeleid als een Egyptische priester en om die reden ook astronoom was – dat de op astronomie gebaseerde godsdienst die de mensen was opgelegd, in feite maar een armzalige poging in die richting was.

Gedreven door ongeremd elitisme gaven de priesters niets om de tijdrekeningen die aan het volk waren gegeven en dat was eigenlijk jammer want juist die kalenders waren van belang voor de zaai- en oogsttijd. Ons is verteld dat de Israëlieten, toen zij Egypte verlieten, de Stier aanbeden (sterrenbeeld Taurus), terwijl ze eigenlijk volgens hun eigen godsdienst de Ram hadden moeten vereren (Ariës).

Wij hebben geleerd dat Mozes trachtte het volk een nieuwe godsdienst te geven, die van de Ene Ware God, maar het volk was te gehecht aan hun valse goden. Mozes realiseerde zich dat de mensen te weinig kennis in huis hadden om hun plichten te bevatten en daarom besloot hij dat hij zich beter tot de intelligentere priesters, de Levieten en de Oudsten, kon wenden.

Volgens Drummond nam Mozes daarop het besluit de priesters over te halen tot zijn zienswijze door aan te tonen dat hun op astronomie gebaseerde systeem feitelijk niet klopte en dat hij, Mozes, een betere methodologie had.
De Bijbel vertelt ons in zeer gecodeerd detail hoe Mozes precies onthulde hoe slecht de situatie eigenlijk was – tot groot afgrijzen van de clerus.

Naar alle waarschijnlijkheid werd de Exodus veroorzaakt door een Goddelijke gebeurtenis – misschien door een komeet – die ervoor zorgde dat de omloopbaan van de Aarde rond de Zon vertraagde, zodat een jaar ineens 365 dagen telde, in plaats van de tot dan toe gewoonlijke 360. Dat betekende dat de openbare kalenders plotsklaps allemaal fout waren en het Bijbelverhaal bevat alle gecodeerde informatie die ons vertelt hoe Mozes te werk ging.

Merk op dat zelfs heden ten dage de Maya ‘Hoeders van de Tijd’ die 5 extra dagen traditioneel beschouwen als  ‘ongelukkig’. De Maya noemen die vijf dagen aan het eind van het jaar de ‘Wayeb’, en in de rituelen worden zij gezien als de tijd waarin de duistere krachten uit de onderwereld worden losgelaten.
Dit is een goed voorbeeld van de wijze waarop de herinnering aan een oud cataclysme symbolisch is geïntegreerd in de cultuur en tradities van een post-cataclysmische beschaving.

 

Sir William Drummond zegt ons dat de tempel een archetype is van het Universum. Het Oude Testament bevat informatie over tijdrekeningen en astronomie, d.w.z. moeilijk te doorgronden berekeningen met betrekking tot de Zon en de Maan, en details over de complicaties aangaande de dierenriem die het gevolg zijn van de precessie – de ‘wobble’ van de aardpolen -, die zich gedraagt als een astronomisch uurwerk.

De voorjaarsequinox dient daarbij als de aanwijzer van de positie van de Zon tegen de achtergrond van de sterrenbeelden op de eerste dag van de lente, wanneer de dag en nacht even lang duren.
Als gevolg van de precessie van de polen van de aarde schuift de lente-equinox met het verstrijken van de tijd langzaam achterwaarts door de tekens van de dierenriem.

Het duurt ongeveer 25.700 jaar om een rondje langs de volledige ecliptica te maken, een interval die in vroegere tijden werd aangemerkt als de Grote Cyclus. De beroemde ‘Cherubs’ waren de vier tekens van de dierenriem die de twee zonnewenden en de dag- en nacht-eveningen voorstelden: Waterman, Leeuw, Stier en Schorpioen, wanneer de Zon zich in die tekens bevond.

Er staat geschreven dat de ‘Cherubs’ rond de troon van de Almachtige waren geschaard, maar de ware betekenis was dat deze vier tekens zich rond de Zon bewogen en de eeuwigdurende beweging van alle hemellichamen voorstelden.

Het concept van het Goddelijke Wiel werd ook ontcijferd en zoals we weldra zullen zien, was dat ook een zeer belangrijk thema dat in de Oudheid bewaard gebleven is.

 

.

In het boek ‘Hamlet’s Mill‘ (1969), geschreven door de professoren Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend, presenteren deze auteurs een formidabele hoeveelheid mythologische en iconografische bewijzen die hen ertoe hebben gebracht te veronderstellen dat archaïsche mythen van over de hele wereld gecodeerd werden door lieden die geen verstand hadden van de astronomische informatie met betrekking tot de precessie van de dag- en nachteveningen.

Wijlen De Santillana was professor in de wetenschapsgeschiedenis aan het Instituut voor Technologie in Massachussets en de ook inmiddels overleden Von Dechend was faculteitsprofessor voor Wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit van Frankfurt en hun studie besloeg maar liefst tien jaar van toegewijd onderzoek.

Voor De Santillana betekende dit echter jammer genoeg uitsluiting van het M.I.T. in Cambridge, Massachussets door zijn ‘onconventionele zienswijze’ bij de vertaling van de mythologie van oude beschavingen. Zich bewust van de risico’s die hij nam, onthulde De Santillana toch zijn echte motivatie om het levenswerk af te maken. Hij schreef:

“Welk lot deze onderneming tijdens mijn laatste levensjaren ook beschoren is, ik voel mij toch gerustgesteld door het besef dat dit het enig juiste einde betekent van een leven dat geheel gewijd is geweest aan het zoeken naar de waarheid.” (In zijn ‘Reflections on Men and Ideas’, 1967:xi).

Ieder weldenkend mens zou nu van mening zijn dat De Santillana een zware misdaad moet hebben gepleegd, genoeg reden voor de autoriteiten om hem zwaar te straffen voor zijn wandaad. De vraag rijst echter welke misdaad hij dan eigenlijk heeft begaan? Hamlet’s Mill was een boek dat nauwelijks in een grote oplage werd gepubliceerd, noch werd het werk door geleerden bekritiseerd.

Naar de mening van Martin Bernal, professor in Regeringsvraagstukken aan de Cornell Universiteit, gebeurde dit omdat “…weinig archeologen, Egyptologen en historici beschikken over een combinatie van tijd, inzet en ervaring om het op te nemen tegen de zeer technische argumenten van De Santillana.”

Dus moeten we ons opnieuw de vraag stellen: welke technische argumenten zijn dat dan? Het antwoord schijnt te moeten worden gezocht in de argumenten die gebaseerd zijn op de in steeds weer in een grote hoeveelheid mythen voorkomende boodschap die te maken heeft met de precessie.

Eenvoudig gezegd zijn de belangrijkste afbeeldingen en symbolen die in deze mythen telkenmale opduiken:

1) de ‘ontwrichting van de hemelen’
2) de oude tradities van een wereldwijd cataclysme.

Naar de stellige overtuiging van De Santillana en Von Dechend transformeert de oude “boodschap” het firmament in een uitgestrekte en complexe machine die voortdurend wordt vergeleken met een molenrad, een maalstroom, met een mechanisme dat eindeloos maalt en draait, maar waarvan de beweging wordt bijgesteld door de Zon, die het hele jaar door eerst in de ene constellatie van de dierenriem opkomt en daarna weer in een andere.

.

In 1986 stuitte auteur Jay Weidner op een vreemd esoterisch boek dat hem intrigeerde en op een spoor zette dat uitmondde in het ontcijferen van enkele geheime en belangrijke esoterische overtuigingen. In het kort verteld gaat onze wereld een aantal rampzalige cyclische gebeurtenissen tegemoet en is “Het Einde der Tijden” reeds begonnen.

Het obscure boek, getiteld ‘The Mystery of the Cathedrals’ (1926), geschreven door een anonieme Franse alchemist genaamd Fulcanelli, onthulde het bestaan van een vreemdsoortig kruis op het kerkhof van het dorpje Hendaye aan de zuidwestkust van Frankrijk.

Het werd meer dan 350 jaar geleden opgericht door een mysterieuze en onbekende alchemist. Op bizarre wijze verklaarde de raadselachtige Fulcanelli dat het stenen kruis ‘de geheimen van het universum’ bevatte…

Ondanks alle geheimzinnigheid ontdekte Weidner dat de originele publicatie van dit boek enorme ophef veroorzaakte in het toenmalige Europa en vertelt hij ons zelfs dat ‘The Office of Strategic Services (OSS)’, de allereerste inlichtingendienst van Amerika, achter Fulcanelli aan ging.
Met de hulp van enkele andere gerespecteerde onderzoekers ontdekte hij dat het Kruis van Hendaye het Grote Kruis aan de hemel symboliseerde, waar het centrum van de Melkweg een rechte hoek maakt ten opzichte van de positie van de Aarde tijdens de precessie van de dag- en nachteveningen.

De voet of piëdestal van het Kruis in Hendaye stelt ons Zonnestelsel voor, gezien vanuit de positie van de Aarde. De inscripties op de kolom bleken te verwijzen naar de vier troefkaarten uit de Tarot, te weten De Ster, De Maan, De Zon en Het Oordeel. De pilaar staat voor de ronddraaiende Aardas die het heilige kruis op de top van het monument draagt. Fulcanelli vertelt ons dat het Kruis van Hendaye het gnostisch geloof symboliseert, stammend uit de tweede eeuw n.Chr., dat gaat over de letterlijke vernieuwing van de aarde na haar verwoesting op de Dag des Oordeels – dit geloof staat bekend als het Chiliasme.

Fulcanelli onthult dat de kerkvaders, Origenes, Dionysius van Alexandrië en Hieronymus in eerste instantie deze doctrine omarmden, maar later weer afzworen. Daarna vertelt hij ons dat het Chiliasme “onderdeel was van de esoterische traditie van de oude hermetische filosofie.” Fulcanelli liet min of meer doorschemeren dat dit geloof voorchristelijk was en een zeer oude zienswijze betrof – het einde van de wereld door een kosmologische gebeurtenis -, maar tegelijkertijd deel uitmaakte van de “esoterische traditie van de oude hermetische filosofie die bekend stond als alchemie”.

Interessant genoeg zijn deze overtuigingen heden ten dage nog steeds, of weer, in zwang binnen progressieve metafysische kringen die van mening zijn dat de hoog energetische straling die tegenwoordig op ons neerdaalt transformaties teweeg zullen brengen.
Jay Weidner werd sterk beïnvloed door Dr. LaViolette wiens eigen onderzoek onthulde dat zich periodieke explosies in het centrum van ons Melkwegstelsel hebben voorgedaan die de Aarde en onze Zon besproeiden met Iridium, een uitzonderlijk zeldzaam element op Aarde. Iridium zou onze Zon kunnen doen veranderen in een tijdelijke T Taurus-achtige ster, die wordt gekarakteriseerd door enorme zonnevlammen als gevolg van de tijdelijke aanwas van kosmisch stof.

Weidner beweert dat bepaalde lagen in het poolijs, die daarin met een 26.000 jarige interval voorkomen, te maken hebben met het gegeven dat deze impulsen uit het centrum van de Melkweg verband houden met de precessie van dag- en nachteveningen. In werkelijkheid presenteerde LaViolette zelf in 1983 voor het eerst het bewijs aan de wetenschappelijke wereld dat galactische kernexplosies daadwerkelijk ongeveer elke 13.000 tot 26.000 jaar voor grote uitbarstingen zorgen en vaker kleinere gebeurtenissen veroorzaken.

De ‘Indiana Jones van deze tijd’, zoals hij zichzelf noemt; Jay Weidner is auteur, filmmaker, student hermetica filosofica en publiceert artikelen over alchemie, en wat zich afspeelt in onze ‘realiteit’..

Het bewijs werd geleverd door observaties met behulp van radiotelescopen waarmee werd aangetoond dat de galactische kern (Sagittarius A*, ofwel A Ster), in de laatste 6.000 jaar 14 keer tot uitbarsting is gekomen en ongeveer 80% van die uitbarstingen binnen een interval van 500 jaar optraden.

Zich baserend op het rapport over de ijskern ‘Beryllium-10’, verklaarde hij dat de Aarde inmiddels al gedurende een periode van 11.000 jaar geen grote superuitbarsting meer heeft gekend en dat het ongeveer 700 jaar geleden is dat er sprake is geweest van een kleinere gebeurtenis.
Hij veronderstelt daarbij dat tegen het eind van de laatste ijstijd, zo’n 14.000 jaar terug, een stortvloed aan galactische kosmische straling de Aarde en ons Zonnestelsel heeft getroffen.

Tenslotte kwam Weidner aan het eind van 1998 tot de conclusie dat het Kruis van Hendaye feitelijk een periode van de apocalyps beschreef, in plaats van een bepaalde datum. Vermoedelijk is de reden hiervan dat de Europese astronoom Jean Meeus in 1997 in zijn boek ‘Mathematical Astronomy Morsels’, berekend had dat de uitlijning zou plaatsvinden op 10 mei 1998. Sterker nog: Engelse astrologen die door David Baker in Kingsley Hall bijeen waren gebracht, vierden die uitlijning ook op die dag..!

Weidner publiceerde samen met Vincent Bridges uiteindelijk het boek ‘A Monument to the End of Time: Alchemy, Fulcanelli and the Great Cross’ (1999) en daarna werd het werk herzien en opnieuw uitgegeven onder de titel ‘The Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time’ (2004).

Weidner denkt nu dat de twee X’en op het kruis, gekoppeld aan de tarotkaart 20, hoogstwaarschijnlijk verwijzen naar een twintigjarige of laatste cyclische periode, met 22 september 2002 als middelste datum, die 10 jaar later zal eindigen met een opgaande spiraliserende beweging van het centrum van de Melkweg. Maar op basis van wat hij had ontcijferd, voorspelde Weidner een apocalyps op 22 september 2002, die, zoals inmiddels is komen vast te staan, nooit heeft plaatsgevonden.

Weidner verklaart dat Fulcanelli ons verzekerde dat de noordelijke hemisfeer zou worden getroffen door een vuurproef, maar Fulcanelli schreef echter dat het kruis in gecodeerde vorm de waarschuwing bevatte voor “een reinigend vuur dat spoedig de noordelijke hemisfeer zou verteren.”
Ongelukkigerwijs heeft Weidner de klaarblijkelijke opwarming van de Aarde aangehaald om te bewijzen dat Fulcanelli gelijk had, maar zeer recente astronomische feiten zijn nu het serieus overwegen alleszins waard geworden.

Bedreiging vanuit de ruimte.
Ons zonnestelsel wordt bedreigd door een hoogmagnetische, interstellaire wolk vanuit het centrum van onze Melkweg, die het schild van ons Zonnestelsel letterlijk zou kunnen opblazen. Dit gebeurt op hetzelfde moment dat de Aarde wordt bestookt door Magnetars, een pas ontdekt type neutronenster dat de meest extreme vorm van magnetisme bezit dat ooit in het universum werd waargenomen. Sinds 1979, toen de Aarde enkele zeldzame uitbarstingen te verduren kreeg, heeft onze planeet te maken gekregen met een serieuze vuurkracht die zich eigenlijk nog maar zeer recent aan het ontwikkelen is. Ga er maar gevoeglijk van uit dat onze astronomen getuige zijn van de ‘vuurproef voor de planeet.’

Binnenkort -Deel 3-

44 gedachten over “De Belangrijkste Overgang – deel 2

 1. ???ZONNEWIND???
  Wie is er bang om te sterven? Laat de Zonnewind iets in je kerven?
  Ach laat maar Komen,we Absorberen het En gaan weer lekker verder waken en/of Dromen
  Het LichtWezen in ons eigen Zijn, beschermt ons met een ZielsLichtEelt van In-Geestelijk Satijn.
  Een soort EctoPlasma-GeestVeld waar lichtkrachten in worden bewaard en in SamenSmelt.
  Dit Sterkt en Vormt ons in wat we gaan worden,Dus weg met al die Panische UithangBorden.
  Lucy in the sky with diamonds doet Rustig aan en via de Franse slag zal de Zon ons Sterren Slaan.
  http://www.youtube.com/watch?v=35WLFvVL2Sg&feature=related

 2. Heya? Psst.! jij daar? effuh tussen jou & mij
  Laten zij die willen schuilen maar lekker schuilen!
  Hihi! Zullen ze niet achteraf Huilen?!.
  Ze vertrouwen de SuperNatuurlijke Krachten niet,
  Ben je dan niet een ZielePiet?
  Later komen ze uit hun occulte holen na het verschuilen. Ha-LoL Wie Weet hebben ze door Betonnen filters Vette Builen..
  Eeuwig Herkenbaar Of vindt je dit gekladder en ben ik gek of Raar???
  Zeg’t maar RECHT in mijn Smoel voor het juiste Doel.!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=00cEQHhbiVI

 3. Waarom heb ik nooit eerder van die mensen gehoord. Eindelijk weer eens een duidelijke uitleg dat al die aanbeden boeken heel iets anders zeggen dan wordt beweerd.
  En wie leest die rijmelarij eigenlijk nog tegenwoordig.

  1. Hihi Ik hoop dat niemand mijn rijmelarij leest Want ze zouden eens wakker worden als een/het spiegelende Beest.
   Ze hebben het hierboven over de hemel ontwrichten! Wie gelooft dat je daar de vrede eerst moet stichtten ???
   Dan pas kunnen we iets tegen De Buitenaardse Demonen uit Richten.
   Maar iedereen zit vastgebakken in een opgelegd denkraam.
   Alle rassen en religies ,laten zich markten met een kraam.
   Zodat ze niet verder kijken. who the fuck geeft om andermans lijken.?
   die zijn toch al “Dood”? Nee! ,je bent mede schuldig en staat vandaar in het rood.
   Dus ga je ernaar gedragen, want je zit in hele lage denk lagen.
   Asahi v Budhy & op de egyptian bagafat mushroom SoMa Gypsy

   http://www.youtube.com/watch?v=6dRyM9cNgzg

  2. Soms vraag ik me af of ik ben te bevatten voor zielsdooie duitsbloedige Ratten…
   Zal toch wel niet! Hare Maaiensschijt de monarchische Slet is Toch Net.?
   Peeieh (betalen) Bah is de uitdrukking van Pais-Bas,!!!!!!!!!
   Nee! Want ik ben Gekke Henkie! TOCH >??? Hihihihihinnik
   http://www.youtube.com/watch?v=iXO7-aAzUO4

  3. Heeh die Bud Buddy, je bent aardig helder vandaag.
   Hare Grajestijt en consorte, tsjah die maken alleen maar gebruik van onze domheid en bangheid, die 2 gaan samen, dat weet ik uit eigen ervaring, de banger de dommer, ik weet het, ik ben bang aangelegd, ik weet wat het is om bang te zijn. Ben jij niet bang aangelegd Buddy?

   Ze zijn wel bang voor jou lijkt wel, het is nogal stil hier.

   Net om mijn eigen impasse te doorbreken even gevonkt op NuWijAlleen. Er kwam zowaar een nijdig scherp samenhangend verhaaltje uit. Hou vast deze vorm zeg ik tegen mezelf. Maar goed ik moet ook blijven bij studeren en leren dus dat kost ook wat tijd. Komt ie dan uit eigen werk en het sluit aardig aan op Het Pa Ra Dijs met de Oranje hemel en z’n zompige onderdanen in leeg gepompt moerasland, jah ik ben hier ook geboren, voel me meer een Adriaan van Dis koekoeksjong, was altijd heel jaloers op klasgenoten met een donker tintje, het was niet alleen hun mooie huid en ogen maar ze waren totaal anders vond ik, vind ik nog steeds, het betovert mij, schijnt met vorige levens te maken te hebben, maar goed ik ben nu een bange verknipte blanke met aardig wat uiterlijke kenmerken van onze toekomstige koning van Oranje, ook dat is niet toevallig, er werd wat raak gecopuleerd vroeger door onze koningsklanten.

   Uit eigen werk vers van de pers:

   centrale banken doen alsof ze banken zijn.
   centrale banken doen alsof ze legale overheidsinstellingen zijn.
   centrale banken zijn private piraten die zich met het pistool op hoofd hebben opgedrongen aan presidenten die voortijdig het leven lieten als ze niet meewerkten.
   centrale banken maken geld uit het niets en vragen daar ook nog rente voor.
   rente is geld dat er niet is.
   er moet dus oneindig veel meer geld uit het niets (= schuld) worden aangemaakt om de rente te kunnen betalen.
   de truc is dat ze een staat in een staat maken waar geen wetten gelden.
   en wij tuinen er allemaal in.
   alle religies werken ook zo en werken nauw samen met de geld maffia.
   en wij tuinen er allemaal in
   wij zijn eindeloos dom arrogant geworden en gemaakt
   wij vinden dat we alles weten en alles onder controle hebben
   slaap lekker
   wij laten ons braaf F voeren in ons water en voeding zodat we lethargisch worden en nog dommer
   alle instellingen in alle landen zijn geïnfiltreerd met nwo change agents.
   alles moet opzettelijk langzaam worden gesloopt van binnen uit
   daarna kan het Nieuwe systeem worden ingevoerd
   wij zullen ze er om smeken
   dat is alles zo gepland
   Nyenrode = Fabian Society
   Vernederlanders zijn het domste volk ter wereld, dom en arrogant en zo slap als een weekdier zonder ruggengraat en zonder geweten zonder kennis zonder moraal zonder.. Hol Landers. Ik ben er zelf 1 en misschien dat ik mezelf daardoor ook niet echt leuk vind.
   Maar ik vind mezelf leuker dat de gemiddelde nederige hielenlikkende vernederlander.
   Kom maar op huis trollen met jullie onlogische vernederpraat.
   Waarheid mag nooit worden uitgesproken.
   Das geen kenmerk van een intelligente democratie.
   Dat is dictatuur van de domsten.
   Dat is Europa.
   Jullie krijgen wat je verdient; een slaaf moet al zijn bezittingen inleveren bij zijn anonieme meesters.

   http://www.nujij.nl/de-schuldenleugen.9799995.lynkx

  4. De weinigen die het systeem begrijpen zullen er in opgezogen worden, daarom kan er geen oppositie ontstaan.

   Quote:

   “The few who understand the system, will either be so interested from it’s profits or so dependant on it’s favors, that there will be no opposition from that class.”

   — Rothschild Brothers of London, 1863

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking07.htm

   Smashing Pumpkins – Crush
   http://www.youtube.com/watch?v=ZGRFA7-4FJU

  5. Oh ja, zo gauw als ik een keer reageer op NuWijAlleen dan wordt meteen het draadje van de voorpagina weggezapt.
   Dat alles is alleen maar toeval zeggen de huis trollen.
   Ze zullen me daar niet kunnen gebruiken als moderator, jammer, ik weet niet hoeveel dat betaalt, ze zullen wel polen ingehuurd hebben, alhoewel, polen laten zich niet zo makkelijk ombuigen toch?

  6. @Hyperalert,

   Wanhoop niet, er zijn er meer die het systeem door hebben dan jij denkt. De schellen vallen langzamerhand van de ogen van sommige mensen die jarenlang dachten dat de wereld eerlijk en overzichtelijk was. Blijf weg van de nuwijalleen’s van deze wereld, verspilde energie.

   Walk on!

   http://www.youtube.com/watch?v=gwKEdFoUB0o

  7. Wat een veroordelingen over de Hollander zeg.
   Oke, niet allemaal even slim volk, dat is waar.
   Maar hier in Holland zijn er velen die hun innerlijke vrijheid gevonden hebben, daardoor ook alles en iedereen doorzien. Het is een voorrecht om in dit land te wonen.
   Een land waar je nog kan zijn wat je wil zijn.
   Als je dan het systeem doorziet van het slavenvolk, zorg er dan voor dat je zelfvoorzienend wordt. Dat zul je in de meeste andere landen wel moeten.

   Holland, het land van verwende volwassen kinderen, die nooit op eigen benen leren staan.
   Sta op, ga je eigen weg. Heb medelijden met hen in het systeem, zelfs met de majesteit, ik zou niet willen ruilen,
   meteen gaan huilen, als ik van het koningshuis zou zijn.
   Liever vrijbuiter, pluk de dag, go your own way, zoals Buddhy al eerder aangaf.

   Zij die zichzelf kennen, kennen geluk en liefde als zichzelf. Zo zien zij ook de ander. Ergens onder die dikke laag van maskers en aangeleerd gedrag, straalt ieder levend wezen als puur licht van God.

   I love Hollanders en de rest.

  8. Burke, goede vriend.

   Er zijn er genoeg. Doorzien en geen aandacht meer aan besteden. Daar waar je je aandacht op richt, maak je sterker.
   Daarom liever aandacht voor de schone dingen in het leven.

  9. Heel mooi gezegd Burke en Martijn
   Het is een bijzonder landje, we zitten met z’n allen in het oog van de globale tornado.

   Dat is inderdaad een bevoorrechte positie.
   Bovendien blijf ik van polders en vergezichten houden.
   Ik krijg heimwee als ik te lang in het buitenland ben.
   Nederland is een zekere zin het Pa Ra Dijs.
   Onvolwassen kinderen door veel asociale zekerheid, ja ook ik, al heb ik juist (gelukkig) nooit de zekerheid ervaren, daarom ben ik Altijd on the edge, op het randje, dat is wel goed, net niet helemaal over het randje, dat is niet handig.

   Zelfvoorzienend, moet je eens proberen als je een leuk stukje land van natuurmonumenten ziet, ik heb regelmatig de neiging om daar een schep in de grond te duwen, micro landbouw, moet je eens proberen, binnen een half uur word je opgepakt, daarom doet niemand dat, al die zogenaamde ‘natuurgebieden’, alleen maar wezenloos rond sjokken op zondag op die heilig verklaarde pest heide, stom plantje, totaal niet interessant, lekkere honing misschien, that’s it, veel meer variatie, niet alleen heide heide en nog eens heikneuters, gewoon gaan gebruiken massaal, planten, alles wat iets eetbaars voortbrengt, niemand die je meer tegen houdt.

   Maar probeer het maar eens Echt, dit zal niet worden getolereerd. 1 spade in de grond en je krijgt een aantekening dat je wel heel vreemd gedrag vertoont.
   Verder vrees ik een Nieuwe New kunstmatige religie die zand in onze ogen strooit.
   We zijn zo blij blij blij, soms ben ik dat ook wel hoor.
   Op het scherp van de snede dat is waar alles gebeurt, dat is het echte midden.

   In Zeeland verbouwen de boeren nog echt gevarieerd voedsel, hier in Drenthe alleen maar mais en wiet.
   We hebben dus alles maar doen er niets mee.
   Alleen maar adoratie voor de advertorial advertenties over de full color meest zinloze 1000 en 1 corporatieve plastic producten.
   Ik ga nu eerst takken zagen en klein knippen op mijn kleine stukje veroverde grond, ga proberen dit uit te breiden, met de ace of spades spade scheppen in de hand trek ik door het ganse land.

  10. Succes Hyper,

   Probeer maar eens aan het werk te zijn zonder de gedachten te laten regeren. Gewoon zijn en doen. Dan gaat alles vanzelf, jij hoeft niets te doen want wie ben jij? Doe het maar eens.
   Het zal moeilijk zijn maar het gaat om aandacht.

   Ik ga maar weer eens de verkoopruimte open doen en verkopen verkopen verkopen. Tot ziens. 😉

  11. Ik ben geen nederlander ik woon in nederland .Ik ben geen hollander ik woon in holland. Waarom gebruiken mensen toch altijd de dingen van buitenaf om zich mee te identificeren? Ik ben timmerman ,ik ben een nederlander ,ik ben buschauffeur en ga zo maar door. Ik ben joods ,ik ben moslim, ik ben ………

   Nou ikke niet meer,ik ben oneindig bewustzijn, en soms heb ik een baantje en soms woon ik hier dan weer daar. Soms heb ik geld soms ook niet. Allemaal irrelevante zaken het enige dat telt is dat je eeuwigdurend bewustzijn bent.

   En het systeem? wat is daar mee ik doe er zo weinig mogelijk aan mee, verbouw mijn eigen groente, heb mijn eigen kippen rondlopen( niet in een hokje)en eet alleen dieren waarvan ik weet hoe hun leven was.

   Mijn levensstijl zet mensen soms aan tot schelden of veroordelen ,maar dat raakt me niet meer. Mensen zijn verworden tot consumenten en (ver)oordelende kudde dieren.
   Wens je niet in de kudde te passen is dat wel heel vreemd en beangstigend voor de kudde. Vaak ook niet te bevatten voor de kuddegeest, immers ik wil niet rijk worden(vind dat ik dat al ben)wil niet een carriere (voel me veel meer levensgenieter zonder)Heb geen gangbare geloofsovertuiging,ben niet bezig met alle hypes en modegrillen, hou ook al niet van voetbal, maak mijn stembiljet altijd ongeldig en kom daar ook openlijk vooruit. Voor de meeste kudde dieren heel raar en bedreigend .Ze zien namelijk wel dat ik meestal goed gehumeurd door het leven zwier(zouden zij ook wel willen),ze zien, helaas voor zichzelf ,niet in dat je dat niet met hun kuddementaliteit kan bereiken.

   Het gekke is alleen dat ze mij altijd weten te vinden, als ze hulp nodig hebben of goede raad. Nou dan zijn ze ook welkom hoor,misschien dat ze er dan toch iets van opsteken .

  12. Ja lekker leeg zijn Heren,
   dat is de weg die ons doet Begeren.

   Dan een burgelijk stropdassenpak helemaal met etikkete vol,
   leeg en zonder EGO maakt ons helemaal te zot en te dol.

   Holland is net een opgedroogde groene kaas Polder,
   in Lolland krijg je warempel gratis de Tropenkolder.

   Dit is nou puur het land waar alles kan en Mag,
   we zeuren ons immers de pleuris elke Dag.

   Nooit is iets van van hartelust verpakt in kado papier,
   het is altijd tering en neerslag plezier.

   Of je nou vol zit met ADHD of je net vol geladen bent bij AH,
   tis altijd louter depri doen van BAH!

   Pillen en medicijnen doen ons monotoom drillen,
   met alles wat er ingeprent wordt gaan we nog harder gillen.

   Het is altijd de drang door op zoek te willen,
   naar de exit van alle roze techno brillen.

   Voor iedere gezouten Hollandse Kaaskop,
   mijn oefenloze gerijm zit er ook weer haast Op.

   Ondergetekend: Sinterklaas,
   erh zwartgallige Paul was ff hier de Baas.

  13. Mooi Marcel, helemaal gelijk.
   Coole rijm Paul.

   Weer tering druk geweest vanmiddag, helemaal happy hier hoor.

   Het leven gaat met ups en downs, het oppervlakte van de oceaan. De ene keer een rimpeltje, de andere keer een orkaan.
   Maar we zijn de oneindige oceaan, dus wat zullen we ons druk maken om alleen het oppervlak. Alles gaat vanzelf.

   Zo, nu maar weer ff ontspannen, ik spreek jullie wel weer, heren van het goede leven…

  14. Hobbes, moet je de aanbidders vragen. Die hebben er meer verstand van dan ik. Ik aanbid geen boeken of wat dan ook. Weet wel heel veel dingen en mensen te waarderen. Ik bedoel natuurlijk mensen op de eerste plaats. Die hebben ook wel eens boeken geschreven. enz. enz.

  15. Budhy, ik hou helemaal niet van rappen , wel van rijmen op zijn tijd maar dan niet van die lange litanies . Je lijkt wel een rabbi of zo of een kardinaal in zijn grote kathedraal. Wat een stom verhaal.

  16. Hyper Alert, Vind je het zelf nu ook niet een beetje, heel klein beetje arrogant om te stellen dat je maar een van de weinige zou zijn die wakker wordt? Wordt nu maar eens echt wakker. Kijk om je heen. Laat jij al die mensen die het nog niet zien gewoon in de steek zodat je jezelf op de borst kan kloppen omdat je zo “wakker” bent en zij lekker niet?
   Je zou zelf wel eens in de kou kunnen komen te staan,

  17. Weet je Selene Door mijn schrijven in rap of rijm grof of fijn Kan men de spiegel waarnemen van mijn zijn.
   Net als door te uiten van dat iets is Dom zou men in jouw kunnen zien dat er iets is krom.
   Niets is Dom hoogstens onwetend en dat is krom,
   maar dit is oud gereutel en geen nieuwe sleutel.

   http://www.youtube.com/watch?v=ZIFknAdVvNM

  18. Budhy, uiteindelijk schrijft, spreekt, gebaart iedereen in de eerste plaats om zichzelf kenbaar te maken. Je hebt dus helemaal gelijk wat dat betreft. Aan de andere kant hoef je ook helemaal niet te reageren op commentaar. Dat is je eigen keus. Ik bedoelde je met mijn commentaar niet te beledigen. Ik vind het het alleen storend dat je bijna alle onderwerpen overheerst met je Devote avatar die niet overeenkomt met de manier waarop je jezelf hier laat horen. Bij de avatar hoort een ingetogener persoon met duidelijke verhalen. Jij maakt in mijn oren onbegrijpelijk lawaai. Dat ligt aan mij, weet ik. Ik wil je er alleen op wijzen dat je bijna de enige reactor bent. Das toch minstens een beetje vreemd.

  19. Dat er bijna geen nucleaire kernachtige reactors zijn vind ik ook opmerkelijk Selene.
   Is dit het post intriganten tijdperk na de invasie van de medische cryptonieten?
   Mijn arrogante toon was afgestemd op bepaalde NuWijAlleen huis mollen.
   Omdat het hier zo’n stilte voor de storm heerst dacht ik, kom ik plaats het NuWijAlleen moord en brand stukje ook hier.
   Kijken wat het doet.
   En Bud beweegt zich misschien wat te ver uit de comfortabele pijnloze comfort zone, dat dat het is.
   Niet alles hoeft te bestaan uit zoete hap slik snoepjes.
   Bud herinnert ons er aan dat er nog zo veel is waar we niet het fijne van weten.
   Het stikt van de symbolen die in het verleden aangeklampt zijn om maar geen duidelijke taal te hoeven spreken.
   Vroeger werd je opgepakt en gemolesteerd als je te duidelijke taal sprak.
   Vandaar al die symbolen, wie heeft er draken taal vol met pentagrammen en duistere kubussen nodig om iets duidelijk te maken als je gewoon mag zeggen wat er gezegd moet worden?
   Misschien dat Bud ons er op attent maakt dat we wederom in een tijd leven waar niet alles duidelijk meer gezegd mag worden.
   Ik maak mij soms ongerust over het inplanten van weer een kunstmatig georganiseerde Nieuwe godsdienst.
   Slaap gaap en mediteer maar raak en ja en amen (Amon).
   Als je duidelijke taal schrijft dan ontmoet je trouwens ook genoeg luiheid en inertie.
   Een houding van we weten alles al.
   We weten niets.
   Die arrogantie is misschien een probleem dat zich afspeelt in het wijde veld.
   Misschien dat een paar nitwits zoals ik en Bud de arrogante rol moeten spelen om dat zichtbaar te maken.
   Ik vertrouw de stilte hier niet, het is bij lange na geen harmonieuze Boeddha Zen Stilte.
   Het doet me denken aan een geniepige stilte.
   Toen de Crypto geheime treiter diensten hier nog rond waarden waren ‘jullie’ niet zo gedisciplineerd om de boel constructief dood te zwijgen.

   Zero 7 – In the waiting line
   http://www.youtube.com/watch?v=VCunVoQ98qk

  20. Tja Mooi mooi of lelijke Zooi?
   Ach ergens begrijp ik het wel dat sommigen vast zitten aan het Heilige Demonen spel.
   Lieve Zachte slaapwakkere mensen durfen wellicht niet te uitten hun onderdrukkende wensen.
   De meesten wanen zich naar anderen verantwoordelijkheden en zitten muurvast in dit heden.
   Moeilijk hoor om uit een gerespecteerd denkraam te Lallen want dan zal je veel tegenvallen.
   Een Diamant wordt door vele bewerkingen pas echt Hard durf maar eens te stralen uit die softe Smart.
   Nou Nee Liever niet want we hebben opgelegde en aangenomen normen en waarden,
   Want stel je eens voor dat je dan ascenderend mag ontaarden
   Vast zitten die zweefteven aan het Aardse gedrochtelijke magnetisme.
   En wanen zich te moeten aanpassen aan het valse en ontheiligde Sjamanisme.
   Rechten en wetten moeten voor ons zorgen zodat regeringen voor die malloten mogen borgen
   Zij kunnen en mogen niet weten omdat je er klaar voor moet zijn met afgeveegde Reten.
   Ik vertrouw het ook hier niet zo erg, vastgebakken aan valse NaziOrders Onbewust een hele Berg
   HyperAlert hier die is behoorlijk wakker een Draak met een ster voor deze makker.
   Fijn fijn! Eens zien wie hier die Heilige Draken zijn.
   http://xa.yimg.com/kq/groups/12944111/sn/1687403361/name/n_a

  21. Hey Budhymann heel mooi gemaak die draak!
   ook de vorige mandela’s gezien en al vermoed dat de kunstenaar zelf aan het woord was.
   voordat je het weet zie je de meester zelf over het hoofd.
   is altijd zo
   petje af en daar kan je zeker wel een galerietje of 3 mee vullen.
   kom op jongens en meisjes van Want To Know, de Crypto bende was level 2 maar dit is level 3 en verder beyond.
   wat vinden jullie van dit kunstwerk?
   wat zegt het jullie?
   voor mij beeld het Nu uit de bewaking van de sleutel tot dit Universum.

   http://xa.yimg.com/kq/groups/12944111/sn/1687403361/name/n_a

  22. Hmmm ! Tuning Tuning? Wat is het hier stil, begint de rose kleur te veranderen van jullie zonnebril?
   Ha-LoL!

   Rose bril; Wat weten we veel en wat zijn we wakker.

   Zwart oog; Joh gaat toch wieberen Arme Stakker.

   Rose bril; we hebben computers en delen informatie.

   Zwart oog; Als je maar zoet bent voor de Oranje Nazi.

   Rose bril; Ik bid veel en God zal ons helpen.

   Zwart oog; Laat’m maar uit zijn occulte Hol komen dan zal ik’m stelpen.

   Rose bril; Vindt je mijn site niet mooi? heb je al gekeken?
   Zwart oog; 10.000 den mensen hebben die Bullshitt het doet mij verbleken.

   Rose bril; ja maar zo zijn we toch een ware éénheid?
   Zwart oog; ja van wegvluchten in andermans afleidende waarheid.

   Rose bril; Nog even en dan kan ik mijn bekeuring per computer betalen.

   Zwart oog. Ja precies nog effuh Oranje Nazi’s zijn je aan het kielhalen.

   Rose bril; Ik Ben een gehoorzame burger en altijd lief.

   Zwart oog’Je bent een Nazi-Hielenlikker en spekt een monarchische Dief.

   Rose bril; Zal ik een patapatatje met mijn flapTop bestellen.

   Zwart oog; ZUCHT! Nee! ik ga dit muziekje lellen.
   http://www.youtube.com/watch?v=PqJ7jJTfLR8&feature=related

  23. @ HyperAlert

   Het mag dan even stil in mij zijn, maar ben er nog steeds hoor alleen even langs de zijlijn geparkeerd, ruimte gecreerd op het speelveld voor nieuwe welwillende ondernemers.

   Tis weer heerlijk om je hier zien rond te waren, als of je nooit weg geweest bent, geldt ook voor anderen die flink op hun toetsenbord aan het typeren zijn wat de volgende ronde gaat worden.

   Zelf ben ik iets minder aktief omdat me gezondheid voorop staat en ongewild naast een afgekeurde APK van mijn lijf sta je juichen, erhm voor een grote onderhouds beurt, me lagers zijn versleten en we sproeierwater sijpelt en lekt tussen alles door.

   Heb onlangs verkeerde crypto brandstof getankt en deze moet er dus uit voor mijn hakkelende diesel gepruttel, tevens is me benenwagen versleten en zal opnieuw aangevuld worden met benen van zes milioen (bionisch hoop ik), een goede smering en wat onderdelen die vervangen moeten worden, maar ook me carter BP olie is reeds aan vervanging toe.

   Het een en ander loopt uit de hand wat eerder een groot succes was in natuurlijke vormgeving, kunstzinnigheid wint weer terrein vanwege de nodige vereiste, mocht ik deze reparatie niet toepassen dan zal mijn voertuig gauw genoeg aju paraplu zeggen en waardoor de bestuurder noodgedwongen zich elders moet gaan bivakkeren tot er een nieuw voertuig te koop staat bij een Fam. met een Pa en Ma, wieg, box en Peuter/Kleuter basis inclusief.

   Verder wakker zijn slaat eerder om in waakzaam zijn en koesteren wat je lief hebt, tijd voor een genoeg is genoeg aflevering van de aflopende soap die niet verfilmbaar blijkt te zijn na afloop, pis er altijd naast mee.

   Mocht het voorspoedig blijken te zijn dan schrijven we nog een kleine 450 jaar door op WTK !

  24. @Hyperalert,

   Blijf posten, ik blijf je reacties boeiend vinden.

   @Paul,

   Tja die gezondheid die weet wat. Veel MMS…helpt goed heb ik van jou geleerd en zelf ook ondervonden dit jaar dat dat ook zo is, FDA vindt van niet las ik laatst. Onvoorstelbaar hoe ze dit nu ook weer de pan in aan het hakken zijn.

   http://www.medicalfacts.nl/2010/08/02/fda-waarschuwt-voor-gebruik-mms-miracle-mineral-supplement/

   Lukt nu even niet, maar kom wel weer langs op chatbox tzt.

   Succes met je APK, en volgens mij ben je nog niet afgeschreven.

   @Marcel,
   Heerlijk om te zien hoe jij er in geslaagd bent je los te wurmen van ‘het systeem’. Je bent voor mij daarin een voorbeeld, dat kudde gedoe daar heb ik ook niks mee, dat weet je.

   @Martijn,
   Thanx voor je woorden. Aandacht is alles. Blijft lastig om aandacht op dat te blijven richten wat de moeite waard is. Bilderbergers en consorten zijn dit zeker niet, teveel negatieve energie. Ook toekomstige gratis te ontvangen verlichting rond 2012 (volgens sommigen) heeft niet mijn aandacht. We zullen het toch zelf mogen doen, is niet erg want hulp is er genoeg, zowel hier als daar. Niet zuur voor het zoet of zoet na het zuur, gewoon zoals het IS.

   Momenteel heeft mijn gezin alle aandacht, was even vergeten hoe heerlijk het is om zulke heerlijke mensen om je heen te hebben en daar weer al je aandacht aan te mogen geven ipv te denken dat ze steeds aandacht vragen, op momenten dat ik dit kennelijk niet kon leveren, omdat ik dat gewauwel over bilderbergers belangrijker vond. Weten dat de weteld niet is wat het is, betekent nog niet dat je deze bevestiging steeds weer op moet zoeken m.i. Houdt je alleen vast in dat f**** duister.

   De wereld kan wel zijn wat wij vinden als we ons paradigma juist durven te richten. That’s all. Beetje licht erbij akn geen kwaad.

   Zoals mijn yoga leraar ooit zei, zorg dat je altijd binnen je eigen energie blijft. Wat komt dat komt, wat gaat dat gaat, zei mijn opa vroeger al.

   Goed, nu weer aan het werk…

  25. @ burke we zullen elkaar niet uit het oog verliezen ,en je gezin gaat voor maar ik zie en hoor je telkens weer. Tot we een live feestje gaan vieren dan schudden we handen.
   groet marcel

 4. http://www.youtube.com/watch?v=qfhXp4bwq4Q&feature=related
  Heya Mooi Mooi Allahmala
  Er zijn toch nog zat wijze Heren die zaken kunnen Accepteren zonder het te willen Respecteren.
  Die HyperAlert vind ik wel een mooi figuur, Bang voor mij? Neem dan maar een kuur.
  Of men is bang voor een Waarheid die wel eens passend kan zijn tot de absoluutheid.
  maar daar ga ik niet zomaar zonder meer vanuit want ik ben voorzichtig met mijn bruine Snuit.
  Ik heb gelukkig zovele Wanen als dat er vonkjes kunnen zijn in alle Vulkanen.
  Susan Heeft een Boek Tuning the Diamonds wat wel raakt ik heb er maar een mandala van gemaakt
  http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/973535936/name/n_a

 5. Marcel W schrijft:
  Ik ben geen nederlander ik woon in nederland .Ik ben geen hollander ik woon in holland. Waarom gebruiken mensen toch altijd de dingen van buitenaf om zich mee te identificeren? Ik ben timmerman ,ik ben een nederlander ,ik ben buschauffeur en ga zo maar door. Ik ben joods ,ik ben moslim, ik ben ………

  Nou ikke niet meer,ik ben oneindig bewustzijn, en soms heb ik een baantje en soms woon ik hier dan weer daar. Soms heb ik geld soms ook niet. Allemaal irrelevante zaken het enige dat telt is dat je eeuwigdurend bewustzijn bent.

  Je doet er dus ook zelf aan mee, want jij “bent oneindig bewustzijn”. Ook weer iets externs, kun je niet gewoon zijn die je bent? En trouwens wat is oneindig, hoe lang is dat, hoe groot? Als je dat niet kunt weten hoe kun je dat dan zijn??

  Je bent die je bent! Wees daar nou eens gelukkig mee.

  1. Zelf vermoed dat marcel dat allang weet, maar als stellings vraag gesteld kan je zulke stellingen makkelijk plaatsen naar een ander toe.

   Marcel is Marcel zonder dat hij het aspect van Ik gebruikt, hij is meer in zijn alles omvattend meervoudsbewustzijn beklemd geraakt met een prangende opmerking en daar stuiter je zelf op vast, want ik lees toch iets geheel anders wat hij er mee bedoeld.

   Wat iedereen heeft het altijd steeds maar over zijn eigen ‘Ikke ik’

   Is dat nu gelukkig zo moeilijk te bevatten !?

  2. @sahib oneindig is zonder einde het woord zelf zegt het al. Er is geen grootheid aan te plakken het is niet extern, het is.
   Als je dat niet kunt bevatten zit je, denk ik, vast in een denktrant van begin en einde ,wegen en meten. Sinds wanneer is bewustzijn extern? Als ik stel dat ik zelfbewust ben ben ik dan extern bewust van mij zelf?? Van waar uit ben ik dan bewust?
   Wellicht begrijp ik je stelling niet goed. Ik ben eeuwigdurend bewustzijn. Daar komt gewoon geen einde aan, ik ben ook slechts passant op deze planeet. Als jij op vakantie gaat naar rome zeg je toch ook niet dat je romein bent? Als je in de ene incarnatie jood bent en in de andere hindoe wat ben je dan? Verder denk ik dat als je allemaal jezelf ziet als eeuwigdurend bewustzijn alle onderlinge verschillen wegvallen.
   Ook ben ik gelukkig met wat ik ben ,eeuwigdurend bewustzijn, wat wil je nog meer? Meer hoef ik niet te zijn.

  3. Mooi Marcel. 😉

   We zijn zo gewend om te zeggen ik ben Hollander, Martijn, allemaal verwijzingen naar een persoon een wezen.
   Alleen wij zijn in wezen dat wezen niet dus ook geen Hollander.
   Ik is ook iets raars. Leuk is het dan ook dat kleine kinderen zichzelf ook gewoon zichzelf bij de naam noemen.
   Martijn honger. Martijn plassen. Eigenlijk veel logischer.
   Ik heb geen honger, Martijn heeft honger.
   Dus laat Martijn maar gauw wat gaan snaaien uit de koelkast. Oh, dat is geen honger, dat is trek, ook goed.

  4. @ budhy en lianne moet budhy niet ook even een disclaimer neerzetten . Het klinkt allemaal nogal stellig ,alsof ie de waarheid in pacht heeft? Of ging het hier over meten met twee maten? Maar ga gerust je gang hoor ik ben eeuwigdurend bewustzijn wat je ook denkt dat ik heb of ken. Bovendien is het opdelen van bewustzijn in onderbewustzijn en bewustzijn volgens mij gewoon onzin. Onderbewustzijn is gewoon onderdeel van het bewustzijn, een deelgebiedje zeg maar en niks anders. Het is niet een op zichzelf staand iets.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.