Advertentie

Het wonder van.. Water.. Yin & Yang..!


x

x

Het wonder van water, Yin & Yang

x

2017 © WantToKnow.nl/be (vertaling L. Smit)
Alick Bartholomew © 2012

x

We hebben allemaal weleens het gevoel van verjonging en vreugde ervaren, op een trillende lentedag, wanneer het sap in de planten rijst en boomtoppen lijken te barsten met nieuw leven. Water is de bron van het leven. Zittend bij een waterval, of aan de rand van de zee kan men de waterenergie in het lichaam voelen. Water is nauw verbonden met emoties. Er is een sterke resonantie tussen water en de mens. Onze voorouders waren gefascineerd door de magie van het water en er zijn veel mythologische verhalen bekend die te maken hebben met water.

Water draagt alle leven. Water draagt in zijn stroom de zaden van toekomstig leven en het geheugen van het verleden. Water bemiddelt tussen leven en dood, tussen zijn en niet-zijn, tussen gezondheid en ziekte. We hebben het contact verloren met de magie van het water, de frisheid van een bron, de reflectie in een bergmeer, het mysterie van een heilige waterput. Wij vinden het tegenwoordig vanzelfsprekend dat water uit een kraan komt.

Water verspreidt nu ziekte. Er wordt zelfs gesproken over de destructieve kracht van water. De natuur lijkt op hol geslagen, misschien om te tonen wie werkelijk de baas is, op het moment dat de mensheid zoveel schade heeft berokkend aan het ecosysteem en de natuurlijke omgeving.

Ons lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water, een percentage dat vergelijkbaar is met het percentage aan oceaanoppervlak op aarde. Bloed en sap zijn varianten van water. De aarde is de planeet van het water; vanuit de ruimte verwonderden de astronauten zich over het blauwe, glinsterende, waterige aardoppervlak van de aarde.

Het lijkt erop dat water was voorbestemd voor het leven; zonder water is leven niet mogelijk. Water wordt overal in het universum gevonden, hoewel zelden in vloeibare vorm, omdat daarvoor een temperatuur als op aarde noodzakelijk is. Water is zonder twijfel de meest belangrijkste stof op aarde. Aan alles ligt water ten grondslag, van de meest delicate metabolische processen in ons lichaam tot het creëren van een gunstige leefomgeving, weerspatronen en klimaatverandering.

De dichter, filosoof en wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) fungeert als een brug tussen het denken voor en na de Verlichting. Hij voelde het grote verschil tussen het nieuwe meer rationele mechanistische wereldbeeld en het meer traditionele wereldbeeld dat de natuur centraal stelde. Hij noemt de laatste een ‘holistische’ wetenschap in tegenstelling tot de meer ‘reductionistische’ wetenschap. Goethe begreep dat het leven één is, nauw verbonden; met water als holistisch symbool, met een leven schenkende rol.

Goethe noemt water ‘De grond van alle bestaan.’ Thales van Milete (640-546 v.Chr.) geloofde ook dat water met Geest doordrongen was en de oerstof van de kosmos. De Oostenrijkse ‘water-tovenaar’ Viktor Schauberger (1885-1958) had een soortgelijk standpunt: water was volgens hem het product van de subtiele energieën en zelf ook een levende stof.

Heilige kennis
Water werd tot niet lang geleden als heilig beschouwd. Het kost veel inspanning om deze kostbare stof voor huishoudelijk gebruik te verzamelen (en dat is nog steeds het geval in sommige delen van de wereld). Water werd met eerbied behandeld en beschermd door goddelijke wezens. Een van de belangrijkste culturele plechtigheden van inheemse stammen in het noordwesten van Brits-Columbia was de ‘potlatch’. Bij deze gelegenheid nodigden families andere families uit voor feestelijkheden waarbij zang en dans de boventoon voerden en de genodigden overspoeld werden met geschenken. Een deel van deze complexe ceremonie werd besteed aan de recitatie van de spirituele tradities van de stam. De ‘speaker’ (spreker), de ‘chief’ van een van de voornaamste families, kreeg deze belangrijke rol meestal.

De opleiding van toekomstige sprekers was een lang ritueel, waarbij de jongere werd geleerd om te luisteren naar de wind, naar de golven in het water en naar de muziek van rivieren. Op deze manier leerden zij natuurgeluiden; bij het vertellen konden de sprekers deze ritmes verweven in hun verhaal. Water was een heilig communicatiemedium voor deze inheemse volkeren en de geluiden van het water waren het voertuig voor het onderwijzen van hun tradities.

Vloeiend je taal spreken…
Hoe water en taal ineenvloeien is te zien bij veel van de oude scripts die de vloeiende waterige lijnen in hun tekens incorporeren (bijvoorbeeld bij het Hebreeuws). In het Grieks werden de letters al regelmatiger, maar het was in het Latijn met zijn hoekige, rechte tekens dat water compleet vergat. Met het Latijnse schrift werd de aanzet gegeven tot de vervreemding van de natuur. De basis voor de Euclidische meetkunde met haar cirkel, een rechte lijn en een punt is onvindbaar in de natuur.

Water kent ook esoterische toepassingen. Nostradamus gebruikte een kom met water als instrument voor het zien van toekomstige gebeurtenissen. Viktor Schauberger had een opmerkelijke ervaring toen hij naast een stromend riviertje zat in zijn ongerepte toevluchtsoord in de Alpen. Luisterend naar de levendige muziek van de stroom wist hij intuïtief hoe hij het stroompje moest verplaatsen om gevitaliseerd water te creëren en gezond te blijven, het was begin van zijn baanbrekende onderzoek.

Viktor Schauberger ontdekte dat waterwervelingen in de natuur, zoals in beken en rivieren, het water haar oorspronkelijk vitaliteit teruggaven.. Zijn vitalisatie-apparaten waren daarom op dit principe gebaseerd.

Onze houding ten opzichte van water is in de afgelopen eeuwen enorm veranderd. Met de komst van het rationalisme en het ontkennen van spirituele invloeden op de mensheid kwam de grote explosie van technologie, de menselijke suprematie over de natuur luid verkondigend. Omdat we besloten geen deel uit te maken van de natuur en wij onze eigen egocentrische wetten bedachten hebben we het contact met de magie van water verloren. Wij zijn de ware aard en de betekenis van haar pulserende bewegingen vergeten.

In onze biologie en natuurkunde boeken leren we dat water een anorganische verbinding is waarmee verschillende chemische processen plaatsvinden. Een van de redenen waarom de reguliere wetenschap zo weinig van water weet heeft te maken met de obsessie voor de fysieke aard van het leven. Oudere culturen hadden geen last van dit beperkte wereldbeeld en waarderen daarom water en haar speciale kwaliteiten meer dan wij vandaag de dag doen.

Holisme
De sleutel tot een beter begrip van water en het meer in harmonie leven met onze omgeving is om te leren onszelf als holistisch onderdeel te zien van een gemeenschap van wezens – menselijke, dierlijke, microbiologische en botanische – verenigd door de gemeenschappelijke band met water. Door water delen wij allen gemeenschappelijk erfgoed – we zijn allen Eén.

Oude mystieke systemen, met name de hindoeïstische, taoïstische en boeddhistische, hielden water in eerbied en begrepen enkele van haar kwantum-kwaliteiten, ook al beschreven zij deze niet in termen van de kwantumwetenschap. Neils Bohr en Robert Oppenheimer, pioniers van de kwantumfysica en meer recentelijk David Bohm, Einsteins protegé, beschrijven de opmerkelijke gelijkenissen tussen hun nieuwe wereldbeeld en het concept van de eenheid van de hele schepping bij deze mystieke systemen. (1) Water is de belichaming van het holisme. Water verbindt alle leven; er kan geen leven bestaan zonder water. Spirituele en mystieke ervaringen hebben een sterke band met holisme.

Dynamisch, levend en energiek water initieert de processen van het leven. De belangrijkste functie van water is om te zorgen voor snelle communicatie tussen cellen en het bindweefsel, zodat het organisme als een gecoördineerd geheel kan functioneren. De reguliere wetenschap erkent dit niet, maar levend water verzorgt in feite deze intercommunicatie functie ook tussen groepen van organismen, populaties, natuurlijke koninkrijken en de wereld.

Zo wordt een gevoelig netwerk gecreëerd, zelfs tussen de aarde en de kosmos, zodat niets kan gebeuren zonder andere processen te beïnvloeden; door water is alles met elkaar verbonden. Water is de drijvende kracht van de evolutie. (2) Het verhaal moet worden verteld: water communiceert als de dirigent van het orkest naar alle lichaamscellen. De wetten die de harmonische beweging van de planeten regelen hebben de vorm en het gedrag van het biologische leven bepaald.

Door de ontdekking van het kwantumveld is de rol in de evolutie duidelijk. Het kwantumveld verbindt de hele schepping in een enorm web van energie. Rudolf Steiner en zijn vertaler Theodor Schwenk geloofden dat het kwantumveld (ook bekend als het etherische veld) de gecodeerde databank, nodig voor de evolutie, bevatte.

Yin-Yang-balans
Viktor Schauberger heeft aangetoond dat het leven afhankelijk is van de subtiele balans tussen energie-polariteiten. Dit is het best zichtbaar bij water, balancerend tussen de positieve en negatieve polariteit. Dit is slecht beschreven in wetenschappelijke publicaties, daarom volgt nu een samenvatting.

De zon is onze belangrijkste bron van energie. In de Chinese traditie staat de zon voor het positieve, de stralende, yang (mannelijke) energie. De aarde balanceert dit door het yin of vrouwelijke (negatieve) energie. Zonder dit samenspel zouden er geen water, geen planten en geen chemische verbindingen zijn. Yin en yang zijn dynamisch in de zin dat hun energie fluctueert – als de een groter wordt, zal de andere kleiner worden. De concentratie van energie is een yin proces, terwijl het bewegen van energie yang is.

In de westerse wereld ziet men beide als een gefixeerde toestand, maar in de Chinese traditie is er sprake van voortdurende verandering. Iedere man heeft ook vrouwelijke energie in zich en in elke vrouw is ook mannelijke energie, tendensen die in verschillende situaties zullen variëren. In de natuur is het net zo. De ochtend heeft meer yang energie en de avond is meer yin. (3)

Zoals Fritjof Capra opmerkte: “Chinese wijsgeren hebben de fundamentele polariteit die kenmerkend is voor levende systemen erkend. Door yang-gedrag wordt assertiviteit bereikt; door veeleisend, agressief, concurrerend te zijn en door lineair, analytisch denken. Integratie wordt bevorderd door yin-gedragingen; door responsief, coöperatief, intuïtief en bewust van het milieu te zijn. Voor een harmonieuze sociale en ecologische relatie zijn zowel yin en yang, integratieve en assertieve tendensen nodig.” (4)

In onze samenleving wordt Yang-gedrag belangrijker gevonden. Rationele kennis wordt belangrijker gevonden als intuïtieve wijsheid, wetenschap wordt boven religie gesteld, concurrentie heeft meer aanzien dan samenwerken en exploitatie is belangrijker dan conservatie.

Alle processen zijn afhankelijk van een onstabiele wederkerigheid tussen uitersten. Zodra een proces stabiel wordt, stagneert het. Ook zo met water. Bewegend water krijgt meer energie, wordt vitaal; stilstaand water is dood. Water is het ideale medium voor processen, omdat het een instabiel, dynamisch medium is. Zonder water kan er niets veranderen.

De schepping in de schepping..
De natuur is meer gebaseerd op samenwerking dan competitie, want het is alleen door middel van harmonieus samenspel dat fysieke vorming kan optreden en structuren kunnen worden opgebouwd. In het hart van het creatieve proces in de natuur zijn de negatieve en positieve polariteit, zoals chaos en orde, hoeveelheid en kwaliteit, zwaartekracht en levitatie, elektriciteit en magnetisme (Schauberger bestudeerde de laatste 2 als complementaire kwaliteiten.)

Voor elk harmonieus natuurlijk proces dienen beide polariteiten aanwezig te zijn, de een kan niet aanwezig zijn zonder de ander en de een heeft de ander nodig om een geheel te vormen. Voor creatieve evolutie is het nodig dat de polariteiten niet gelijk (50-50) verdeeld zijn, volgens Viktor Schauberger; dat zou leiden tot atrofie. De belangrijkste kwaliteit van water is evenwicht kunnen brengen.

Daarom zou je verwachten dat water stabiel is; maar het omgekeerde is echter waar. Het watermolecuul bestaat uit twee kleine positief geladen waterstofatomen en één groot negatief geladen zuurstofatoom; de sterke gespleten waterstofbruggen zijn asymmetrisch, waardoor water instabiel en onvoorspelbaar is.

Deze instabiliteit behoort niet alleen tot het aquatische gebied; het is de leidende wet van het universum sinds haar begin. Instabiliteit en onvoorspelbaarheid zijn het geheim van het bestaan en de impuls voor creativiteit. Zoals we allemaal weten, is voorspelbaarheid het recept voor een saai leven. Het is de rusteloosheid van water dat het voortdurend slingeren tussen yin en yang stimuleert.

De dans van de schepping is het harmonieuze samenspel van gepolariseerde atomen door aantrekking en afstoting. De wederzijdse aantrekkingskracht van 2 x H en 1 x O geeft geboorte aan het wonder van water. De katalytische rol van de polariteit wordt geïnitieerd door de positieve lading van de zon, de inseminator van het leven, die samensmelt met het receptieve aardoppervlak. Beiden zijn essentiële onderdelen voor alle biologische processen.

Het opgeladen water, water en vuur..
Wij denken normaliter niet dat water een elektrische lading heeft, maar haar bio-elektrische gevoeligheid is een van de belangrijkste kwaliteiten. De elektromagnetische kwaliteiten van mineraalrijk of zout water sturen processen en evolutie aan door het voortdurend verschuiven van positieve en negatieve ladingen. Schauberger toonde aan dat een natuurlijke meanderende rivier positieve, yang energie, oplaadt in de buurt van een rechterbocht en negatieve, yin energie, bij een linkerbocht.

Deze constante accumulatie van yin en yang verhoogt het energieniveau van het water, zodat het haar rol kan vervullen in het landschap. Hetzelfde gebeurt met ons biologische water. Door de spiraalbeweging houdt water energie vast als ‘levend water’. In de meest dynamische staat kan water de structuur van een vortex ontwikkelen met een hoger energieniveau – nog sneller wanneer de richting van de draai afwisselt met links en rechtsom draaiende kolken (b.v. HIER).

Omdat het kwantum- of etherisch veld en water universeel zijn lijkt het natuurlijk om deze als aanvullend en samenwerkend te zien. Esoterisch gezien wordt het etherische (ook wel ‘Godsveld’ genoemd) gezien als het mannelijke (Yang), de polariteit initiërend; en water als het receptieve, vrouwelijke (Yin). Ik zou water en het kwantumveld twee complementaire aspecten willen noemen, nodig voor het evenwichtige behoud en de evolutie van het leven. Je zou dit een kandidaat voor de ‘Unified Field Theory’ kunnen noemen. Als we zeggen dat water de fysieke structuren bouwt van alle levende organismen, roept dit de vraag op waar de sjablonen vandaan komen? Wij denken in het etherische of kwantumveld, gecodeerd in heilige geometry.(5)

De Gulden Snede presenteert zich onder onze ogen…, zonder dat we feitelijk de oerkracht van deze vorm in zijn essentie beseffen.

De onmisbare container voor het ontstaan van nieuw leven is de eivorm, de enige vorm waarin water spontaan kan circuleren, het ei en vergelijkbare vormen zoals de dennenappel, of spiraalstructuren zoals zeeschelpen of bladeren met symmetrie gedefinieerd door PHI ()Φ) of ‘de gulden snede’. Deze symmetrieën hebben een yin/yang verhouding die wiskundig kan worden gedefinieerd door 1:1.618033988.

De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Het wordt geassocieerd in de natuur met de transmutatie van energie naar vorm. (6)

Communicatie
Is er wetenschappelijk bewijs te vinden voor water als communicatiemiddel? In de afgelopen jaren heeft men een opwindende ontdekking gedaan. Collageen, het bindweefsel aanwezig in het grootste deel van alle meercellige dieren, blijkt cruciaal te zijn voor de integriteit van het organisme. Het collageen is samengesteld uit een kristallijne matrix van collageen-eiwitten en in water ingebed. Het water kent een speciale structuur van ketens langs de collageenvezels. De ketens kunnen zichzelf organiseren.

Dr. Mae-Wan Ho is medeoprichter van het ‘Institute for Science in Society’ en een van de meest prominente holistische biofysici. Zij heeft zich gespecialiseerd in biologisch water. Dr. Mae-Wan Ho is van mening dat de collageen-ketens het water tot supergeleiders maken, een ideaal medium voor snelle communicatie en coördinatie van alle cellulaire activiteiten. Ze gelooft dat de vloeibare kristallen ons ‘lichaamsbewustzijn’ bevatten. Deze kunnen in een vroeger stadium zijn geëvolueerd, nog voor het zenuwstelsel. Nu werkt het zowel in samenwerking met, en onafhankelijk van het zenuwstelsel.

“Dit lichaamsbewustzijn is de basis van het waarnemingsvermogen, de voorwaarde voor de bewuste ervaring waarbij de gehele energieopslag moet kunnen communiceren.” (7)

Water als ‘bewust veld’..
We horen steeds vaker dat water wordt beschreven als ‘bewust organisme.’ Het is een organisme in die zin dat het integriteit kent, onafhankelijkheid, samenhang en specifieke kwaliteiten die het tot de bestuurder van het leven maken. Kwaliteit van bewustzijn lijkt misschien ook een vreemde term om te gebruiken in het geval van water. Maar als het een communicatiemedium is, het kan ook een bewustzijnsmedium zijn.

Viktor Schauberger en Theodor Schwenk hebben aangetoond dat water ook intelligentie bezit. Water heeft de kwaliteit van rusteloosheid waarmee levende systemen steeds complexer worden en streven naar perfectie. Water optimaliseert de leef conditie door de omgeving te reguleren, daarom gebruiken we de term ‘intelligentie’ in verband met water.

Bij een temperatuur van 37° C (98.4° F) heeft water zeer veel energie nodig om de temperatuur te laten stijgen. Daarom heeft het bloed in een menselijk lichaam de constante temperatuur van 37° C. Afwijkingen hiervan duiden op ziekte.

Nog een andere vorm van intelligentie is het feit dat het veel energie vergt om te bevriezen en eenmaal bevroren, om weer te smelten; en het kost veel energie om te verdampen. Dit maakt dat water een zeer effectieve brenger van evenwicht is bij klimatologische extremen. Hoe warmer de lucht, het meer waterdamp de lucht kan bevatten en hoe langer de temperatuur constant kan blijven.

De interactie van deze drie eigenschappen heeft voor een gematigd klimaat op aarde gezorgd, optimaal voor de evolutie van de menselijke soort. Sommige complexe beschavingen hadden niet zonder de stabiliteit van een gematigd, stabiel klimaat kunnen evolueren. Zonder deze zelfregulerende systemen had zelfs het meest eenvoudige leven niet kunnen bestaan. (8)

Het geheugen van water
Er is veel geschreven over het geheugen van water. Heeft water een geheugen? Masaru Emoto heeft de structuur van ijskristallen bestudeerd om de kwaliteit van het daarvoor vloeibare water te bepalen. Hij toont aan dat slechte kwaliteit water minder goede structuren vormt en water van hoge kwaliteit de mooiste kristallijne ontwerpen produceert. Wanneer water is blootgesteld aan harmonieuze muziek of verheven menselijke emoties worden prachtige kristallen gevormd, wanneer water wordt blootgesteld aan ontwrichtende energieën niet.

Wanneer water kan stromen zoals de natuur dicteert, energiek in spiralen en draaikolken, en voortdurend in staat veranderend, zullen de watermoleculen zich organiseren in structuren, lagen of clusters van vibrerende energiecentra. Deze dragen constructieve informatie, ontvangen en geven van energie continue door, met elk contact dat het waterlichaam maakt. Deze clusters of lagen kunnen trilling energie opslaan als een magneetband. Als deze gunstig zijn kunnen zij de gezonde resonantie in het menselijk lichaam herstellen, zoals in de homeopathie. Als de trillingen in het drinkwater giftig en verontreinigend zijn, kunnen zij dragers zijn van disharmonie en ziekte.

Water heeft dus een geheugen. Als we denken dat we ‘gezuiverd’ water drinken, van de chemische stoffen en hormonen die hebben we er gedachteloos hebben ingegooid, zodat het drinkbaar wordt, blijft de energie van deze verontreinigingen ons energielichaam vervuilen. Op dezelfde manier dat chemicaliën invloed hebben op ons fysieke lichaam. Water offert zichzelf volledig op voor het milieu..!

x
Hoe kunnen we de spirituele kwaliteiten van water ervaren?

Mijn water-inzicht kwam spontaan toen ik besefte dat ik totaal ben ingesloten door water. Ik zag water als het oneindig continuüm van leven waarin alle levende wezens zijn opgenomen. Deze ervaring was veel krachtiger dan het intellectuele idee van verbinding met alles. “We zijn allen een,” vanwege water.

Ik vind het een beetje eng om dichtbij paarden te zijn. Op een dag had de wei waar ik vaak doorheen wandel drie merries en veulens. Ik heb vaak appels bij me als een traktatie voor de dieren, maar toen alle zes mij omcirkelden, vond ik het toch bedreigend. Toen ik de waterlink probeerde te visualiseren van deze mooie, krachtige dieren als onderdeel van mijn vergrote familie werd het beter. Dit is wat je een ‘holistische verbinding’ zou kunnen noemen. Probeer het zelf ook maar eens; het werkt ook in het geval van mensen! In de Oosterse traditie begroet je iemand door je hoofd naar beneden te buigen en de palmen van je handen samen te vouwen voor je hart als erkenning van de goddelijke natuur van die persoon, ons biologische water (of bloed) is een heilige link naar het Goddelijke in ons allen.

Graficus/kunstenaar Maurits Escher. ‘3 Werelden’.. In het water, op het water, spiegelend water.. (© MC Escher)

Water als leraar
Water kan ons veel dingen leren: de belangrijkste les is dat de natuur geen grote ongelijkheden tolereert: de rol van het water is het in evenwicht brengen, gelijk maken, ter stimulering van de vruchtbaarheid en de productiviteit van het geheel, niet voor geïsoleerde individuen. Door water zullen kwantum coherente organismen steevast met elkaar verbonden raken. Een kwantumwereld is een wereld van universele onderlinge kwantumverbondenheid, wat de voorwaarde is voor universele liefde en ethiek. Omdat wij allen met elkaar zijn verbonden en elk wezen impliciet aanwezig is in de ander, is de beste manier om jezelf te helpen het helpen van een ander. (9)

Het is de rusteloosheid van water wat levende systemen steeds complexer maakt en laat streven naar onbereikbare perfectie. Water is als bestuurder van de evolutie een model voor ons eigen streven, wij evolueren door het maken van onze eigen fouten. Het proces van zelfredzaamheid van de holistische biologie. Water verhoogt haar dynamische energie door turbulentie en chaos; is het niet prachtig..?! In het grotere plaatje komt dit overeen met de turbulentie van verandering in de menselijke samenleving.

Onze technologische manier van energieopwekking steekt verkwistend, gevaarlijk en milieuvervuilend af in vergelijking met de dynamische manier waarop water gevitaliseerde energie creëert. Je zou het ‘natuurlijke’- of ‘spirituele wetten’ kunnen noemen, tegengesteld aan de antropocentrische wetten waarvan wij gebruik maken. Als wij de wonderbaarlijke eigenschappen van water aan den lijve zouden kunnen ondervinden dan zou ons leven zinvoller worden, en (het is nog niet te laat) dan zouden wij verantwoordelijke bewaarders van de aarde kunnen zijn.

Voetnoten:

1. Fritjof Capra, The Tao of Physics, Wildwood House, London, 1975
2. Mae-Wan Ho, “Kwantum Coherence and Life”, Water in the Organism series, Inst. of Science in Society, London, 2011
3. Fritjof Capra, “The Yin Yang Balance”, Resurgence, May 1981
4. Fritjof Capra, The Turning Point, Simon & Schuster, New York, 1982
5. Theodor Schwenk, Sensitive Chaos, Steiner, Forest Row, 1965
6. Callum Coats, Living Energies, Gateway, Bath, 1996
7. Mae-Wan Ho, Ibid.
8. Alick Bartholomew, The Story of Water, Floris, Edinburgh, 2010
9. Mae-Wan Ho, Ibid.

x

* * *

x

Het belang van water voor het menselijk lichaam..!

x

Afbeelding van de cover van het boek van Batmanghelidj. (klik voor link naar de uitgever!)

We hebben op de site al diverse stukken over het belang van water. Eén van de meest imponerende verhalen over water, in relatie tot de menselijk-lichamelijke gezondheid, komt in dat verband van de wetenschapper Dr. Batmanghelidj. Hij schreef over de relatie een indrukwekkend boek;, waarvan je de cover (het Nederlands vertaalde boek) hiernaast afgebeeld ziet. Gebaseerd op meer dan twintig jaar van klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van water in het lichaam laat deze wetenschapper en arts, zien, hoe water een verbazende reeks medische aandoeningen kan verhelpen.

Alleen al het eenvoudig veranderen van de hoeveelheid water en zout die je opneemt, kan je helpen met het behandelen en voorkomen van tientallen ziektes, met het vermijden van kostbare medicijnen en met het genieten van een energieke nieuwe gezondheid. In zijn boek behandelt Batmanghelidj de volgende zaken op indrukwekkende wijze:

 • Hoeveel water en zout je iedere dag nodig hebt om gezond te blijven.
 • Hoe kinderen beter kunnen leren door slechts meer water te drinken.
 • Hoe je op een natuurlijke manier de symptomen van astma en allergieën kunt verminderen en zelfs kunt laten verdwijnen.
 • Hoe je levensbedreigende aandoeningen, zoals hartfalen, hersenbloeding, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en kanker, kunt helpen voorkomen.
 • Hoe een hoge bloeddruk op een natuurlijke manier behandeld kan worden, zonder plaspillen of andere medicijnen.
 • Waarom water de sleutel is tot gewichtsverlies zonder een dieet te volgen.
 • Hoe je je huid kunt hydrateren om vroegtijdige veroudering tegen te gaan.

“Laat me je het recept geven voor de beste pijnstiller ter wereld. Je hebt geen doktersrecept nodig. Het is overal verkrijgbaar en het kost niets. Het heeft geen gevaarlijke bijwerkingen. Het is het medicijn dat je lichaam nodig heeft wanneer het gestrest is. Het is gewoon, normaal, ordinair water. Alles wat het industriële systeem van je lichaam nodig heeft,” aldus Dr. Batmanghelidj in zijn boek.

9 gedachten over “Het wonder van.. Water.. Yin & Yang..!

 1. Mooi onderwerp, en mooi geschreven, en de inhoud O ZO WAAR, zonder water geen leven, misschien nog belangrijker als het licht/Zon, we zouden er zuiniger op moeten zijn, en zeker geen winst op maken bij het verdelen, ieder levend wezen heeft recht op zijn deel, zo staat het in het onbeschreven boek van het water.
  Jenne

  1. licht en zon zijn net zo belangrijk, De zon geeft ons licht en energie voor onze cellen. Onze cellen communiceren met licht. Dus beter ook geen zonnebril dragen omdat je dan het licht blokkeerd wat via je ogen naar de diverse organen gaan. Blokeer de zon kan later evt kanker veroorzaken.

 2. Mijn leven, zou je eigenlijk een waterworld kunnen noemen, als jong jongetje met mijn vader de fuiken gezet, en het schakel vissen geleerd,
  op eens weg Amsterdam, wel veel water geen boot, veel later boot maar geen tijd, heel hard werken, later ja zeilen, er is niets mooiers, boot groot of Klein je hoord er bij, prachtige tochten, van het Wad gaan houden, met zijn mooie schuimende kielzog, het altijd bewegende water over de banken, veel veel later meegezeild, van Spanje naar de Azoren en vandaar naar de West Indisch zo dat heet, prachtige eiland prachtig warm water, dan terug met de Wind langs de eilanden en Florida over naar Europa, twee maal deze oversteek gedaan, je kunt het je niet voorstellen, het respect wat je krijgt voor de Zeven zeeën, nooit stil, altijd in beweging vol leven, soms voelde ik wat mijn grootvader mij vertelde, dat ons volk de Friesen een zeevolk waren, het zit als het ware in je geboren, als je dan weer thuis bent, en in het gareel, ja dan misje zijn harteklop, zijn wiegelied die je inslaap sust, ja dit gaat over het grote water, wat je maar beter kunt respecteren, en de broederschap die het brengt ergens zo maar in gesprek, en dan een ander mens met zeebenen, snel een mooi drankje en dan komen de liefdes verhalen over de zee en zijn kinderen.
  Groet Jenne

 3. In de tekst, naast dat dit een steengoed artikel is, staat naar mijn idee een kapitale denkfout.
  De Zon is geen energiebron. De Zon is een transmutatiescherm die wij ster plegen te noemen met de belangrijkste kwaliteit dat deze in staat is een deel van de Aetherkracht weet om te zetten in straling van meerdere frequenties. Wat wij als mensen natuurlijk heel goed kunnen waarnemen is het infrarode en ultraviolette spectrum. De rest wordt gelukkig gefilterd door de dampkring.
  Juist al het feit dat men steeds het bestaan van de Aetherkracht blijft ontkennen in de reguliere schetenwap, kan men de denkfout die dus blijft hangen, ontlenen.
  Vooral Victor Schauberger wist heel goed wat het gestalte is van deze oerkracht welke aan de basis ligt van alle stoffelijke en niet stoffelijke fenomenen.
  Het is uiteindelijk de bedoeling geweest van de schrijver van dit artikel om uit het paradigma te komen van, ‘zo is het en niet anders’.

 4. Water onontbeerlijk. Zojuist een heerlijk fris glas water gehaald zoals gewoonlijk. Wie kan er zonder? Alles staat en valt met water, je wast je ermee bereid je eten ermee, drinkt het en uiteindelijk verlaat het weer je lichaam.
  In mijn ogen is de waterchakra, ik ben een blijf een energie mens, heel belangrijk voor ons voortbestaan.
  Het sacraal chakra wat ook wel Svadhisthana wordt genoemd is verbonden met je seksualiteit, intimiteit, emotie, plezier, gevoel van verbondenheid en gevoel van verbonden zijn met andere.

  De Svadhisthana, de tweede chakra gelegen in de onderbuik, zorgt ervoor dat je los! kunt laten, verder kunt gaan en veranderingen en transformatie van het lichaam kunt voelen. Als dit chakra goed functioneert: ben/voel je je creatief, toegewijd en voel je je seksueel goed, energiek en zit je vol met passie.
  https://iamequilibrium.files.wordpress.com/2014/01/colors-of-chakra-o.jpg
  Het doel voor dit chakra is balans te vinden binnen deze maatschappij. In deze maatschappij worden gevoelens en emoties niet gewaardeerd we worden geleerd om de controle niet te verliezen en te presteren, presteren en presteren, daardoor is er geen tijd meer voor onze gevoelens en emoties en daardoor kan dit chakra uit balans raken.
  Emoties zijn de taal van de ziel en ik kan niet zonder en zorg dan ook dat ze goed functioneert net zoals de ander chakra’s, want ze zijn allemaal even belangrijk. Vind je het lastig om het een plaats te geven voor wat voor reden dan ook, een prachtige zonsondergang doet ook wonderen voor hetzelfde gegeven.
  https://i1.wp.com/theherbalacademy.com/wp-content/uploads/2016/06/sunset-473604_1280.jpg?fit=960%2C720&ssl=1
  Of wat ook heerlijk is een uurtje lekker virtueel je nat te laten regenen, met wat vogelgeluiden… https://youtu.be/QRLtzB-MKuY
  En deze dame heeft een mooie afstudeer scriptie geschreven over sacrale chakra; http://www.daisyjanssen.nl/mijn-gedachten/14-01-2015-de-roep-van-mijn-baarmoeder/
  Wat nog lest is jullie een fijne avond te wensen, Proost! 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.