Advertentie

Hoofd- en bijzaken..


x

x

Over de veelheid aan informatie

x

Hoofd- en bijzaken..

2017 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De tijd waar wij in leven, wordt wel het informatietijdperk genoemd; een heel terechte benaming. Want door de wereld waar we allen mee verbonden zijn en waar zo ontzettend veel in gebeurd, lijken we meegenomen te worden in een tsunami van informatie over vooral uiterlijke feiten. Want velen willen niets missen van wat mogelijk onze comfortzone en dus ons opgebouwd veilige en zekere leven zou kunnen bedreigen. Vaak gaat het echter om feiten die betrekking hebben op zaken, die voor onze innerlijke ontwikkeling weinig of geen belang hebben. Veelal gaat het dan om geopolitieke gebeurtenissen die duizenden kilometers bij ons vandaan plaatsvinden.

De wereld is een groot dorp geworden, inclusief alle roddelcircuits. Of het gaat om brood en spelenactiviteiten, of op consumptie gerichte activiteiten. Het is niet mijn bedoeling om al die geopolitieke feiten als een ons niet beïnvloedende ver-van-mijn-bedshow te kwalificeren. Het is immers goed om te weten wat er in de wereld, waarin men leeft, speelt. Maar dan wel op een manier die ons niet verblindt voor wie wij als individu in essentie zijn! Waar het mij om gaat is om de invloed van de kwantiteit, die vaak het karakter heeft van een overkill aan informatie, te bekijken.

Het is een enorme uitdaging en (levens)kunst in onze tijd om hoofd- en bijzaken van elkaar te leren onderscheiden. Zelf ben ik daar ook nog volop mee bezig en in dit artikel beschrijf ik dus ook deels mijn eigen, misschien voor meerderen, herkenbare proces. Als men het moeilijk vindt om de eigen grenzen te ervaren, valt men al te gemakkelijk in de valkuil van overspoeld te worden door al die uiterlijke feiten, die ons ook vaak op een onbewust niveau beïnvloeden. Vooral de turbulente sociaal-politieke gebeurtenissen lijken om een innerlijke reactie te vragen, in de vorm van een emotionele of mentale standpuntbepaling.

De vraag is echter of je die onbewust opgedrongen verplichting wel zou moeten aangaan. Het eenzijdig bezig zijn met de buitenwereld kan maar al te gemakkelijk tot een vlucht worden. Een wegvluchten van de confrontatie met de eigen onbekende en onbeminde binnenwereld. Meestal laten velen zich met zo’n opgedrongen eigen positiebepaling min of meer dwingen om een keuze te maken, tussen verschillende kampen in een kunstmatig geschapen dialectische strijd van tegenstellingen. Die dialectische strijd is in essentie echter vreemd aan wie wij als mens zijn.

Afstompend effect
Een ander nogal verdovend effect van voornamelijk negatief gericht nieuws kan natuurlijk zijn, dat mensen er door afgestompt worden en als zombies verder leven, die zich maar al te graag laten leiden door ieder wat sterker ego dan het eigen. Waardoor zij er alleen maar op gericht zijn om hun eigen comfortzone van veiligheid en zekerheid in stand te houden. Negatief nieuws is immers in het geheel niet inspirerend. Door het in belang toenemende materialisme, sinds de eerste helft van de 19e eeuw, zijn we steeds meer verslaafd geraakt aan de buitenwereld. Het heersende systeem heeft dit soort dualistisch denken in tegenstellingen in ons geprogrammeerd. Het wordt ingepast en uitgebuit binnen dat heersende systeem, om zichzelf daarmee in stand te kunnen houden.

Het gaat hierbij dus, door middel van onbewuste programmering, om het in stand houden van de comfortzone van het systeem op zich! Meestal worden die opgedrongen keuzes bepaald door onbewuste emoties, die aangeven met welke acteur(s)/actrice(s) men zich het meest kan identificeren. Dit identificatieproces kan op allerlei maatschappelijke gebieden plaatsvinden, van politiek tot sport of de amusementsindustrie. De basis voor dit fenomeen ligt in de onvervulde behoeften aan veiligheid, zekerheid, intimiteit en aandacht in de eigen jeugd! Als je het daaruit voortvloeiende onvervulde verlangen tot basis van het eigen handelen maakt en je door autoriteiten van buitenaf laat bepalen, kom je steeds weer voor dit soort zaken te staan.

In feite komt het neer op het alsnog willen ervaren van een ouderbeeld, dat men onbewust in de jeugd hopeloos heeft gemist. Het punt is echter dat door de toenemende invloed van het materialisme, de mens steeds meer is vergeten wie hij in essentie is en welke enorme kracht hij in zich draagt. Hij projecteert al zijn kracht op de buitenwereld. Materialisme is in essentie een geestesziekte(1)! De media, in al haar verschillende vormen, spelen bij deze individualiteit ondersneeuwende informatieoverdracht en onbewuste keuzebepaling een belangrijke, ja zelfs een cruciale rol. Een heel praktisch voorbeeld.

Het is volledig begrijpelijk dat de VS, als hoofdsponsor van IS, niet zo in haar sas is met de komst van Rusland naar Syrië..! Hoe ver zijn we van de publiekelijke ontmaskering van IS als Zionistische camouflage..??

He- versus she-man
Als voorbeeld wil ik de beeldvorming aanhalen ten aanzien van Obama en Putin, die naar aanleiding van de strijd tussen het westen en het oosten (Rusland en China) in Syrië is ontstaan. Er is in de 20ste eeuw, sinds het ontstaan van de Sovjet Unie in 1917 een kunstmatig dialectische strijd geschapen tussen Oost en West. Deze reflecteert zich nu in het Midden-Oosten en andere kruitvaten in een gemetamorfoseerde vorm. De totstandkoming van een wereldoverheersing is nu eenmaal gebaseerd op verdeel en heers en de daarmee samenhangende strijd.

Dus alles dat verdeelt en beheerst kan worden, zal in deze overheersingagenda ingepast worden. Werkelijk alles! Daar waar een beleving van eenheid ontbreekt, zullen de verdeeldheid en daaruit voortvloeiende conflict veroorzakende krachten zegevieren. Dit valt op alle niveaus in onze wereld waar te nemen. Uiteindelijk zal dit ook op universeel niveau blijken te werken. Zie verderop.

Logischerwijs heeft de westerse bestrijdingswijze van het terrorisme in het Midden-Oosten weinig resultaat opgeleverd, omdat het in haar belang was om die terroristen zelf te scheppen. In september 2015 besloot Putin om militair in te grijpen. In mijn beleving niet zozeer omdat hij zo begaan was met de Syrische bevolking, maar om daarmee het economische belang van Rusland in het Midden-Oosten veilig te stellen.

Zijn aanpak had vanwege het andere belang meer resultaat, met als gevolg dat Aleppo nu bevrijd is van de door het westen en haar Arabische vazallen gesteunde terroristen. Een werkelijke zegen voor de bewoners van die in grote mate verwoeste stad. Daar wil ik helemaal niets op afdingen. Zoals ik in een eerder artikel heb beschreven is de bevrijding van Aleppo in de afgelopen tijd een symbool geworden voor de bevrijding van de onderdrukkende globaliserende krachten, die de Amerikaanse wereldoverheersing in stand willen houden(2).

Waar het mij echter om gaat is de daaruit voortkomende opgedrongen beeldvorming, die met name in de alternatieve media hieromheen is ontstaan. In het bijzonder ten aanzien van het krachtsverschil tussen de persoon Obama en de persoon Putin. In die alternatieve media werd Putin neergezet als een echte man, die weet wat hij wil en doet. In tegenstelling tot Obama die met zijn homo-, transgender- en verdere dubbele agenda’s als een watje wordt neergezet. Kortom Putin is een echte he-man, oftewel een alphaman (good guy) en Obama is een she-man c,q, een bètaman (bad guy). Dit soort beeldvorming heeft voor velen een bepalende invloed op met wie zij voelen te moeten sympathiseren.

Het sympathiegevoel wordt dan vaak met verstandelijke argumenten onderbouwd. Het is politici echter eigen om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren, om juist daarmee mensen emotioneel te manipuleren(3). Dat is de meest belangrijke kwaliteit van deze vaak zeer narcistische en psychopathische acteurs, die echter ook weer aan touwtjes hangen van andere marionettenspelers. Door hun emotioneel meeslepende rol zo goed mogelijk te spelen, weten zij het publiek voor zich te winnen.

Of juist het tegenovergestelde. Zowel Putin als Obama doet dat. Maar de propaganda, die door deze geopolitieke acteurs wordt vormgegeven is altijd gebaseerd op woorden en wordt weliswaar ondersteund door daden. Maar met welke daaraan ten grondslag liggende intenties? Belangrijk hierbij zijn ook de door de media aangereikte ondersteunde beelden rond de betreffende persoon.

Deze beelden belichten echter slechts een deel van de werkelijkheid. De volgende kunstmatig geconstrueerde beelden, die door de westers alternatieve media zijn verspreid, spreken wat dit betreft boekdelen. Zelfs vrouwen worden erbij gehaald ter ondersteuning van de geplande beeldvorming, zoals je hiernaast ziet..

Emotionele manipulatie bepaalt..!
Wanneer men zich door deze beeldvorming laat bepalen, bestaat de kans dat men zich in een bepaald kamp laat manipuleren. De gemaakte keuze leidt dan vaak tot het ontstaan van oogkleppen, die een sterke mate van eenzijdigheid in zich dragen. In de bizarre verkiezingscampagne van Donald Trump en Hillary Clinton is precies hetzelfde gebeurd, terwijl beiden dezelfde diabolische bloedlijnachtergrond hebben.

Ook daar is door allerlei emotionele manipulaties via de reguliere en vele alternatieve media, een dialectisch aangestuurde keuzebepaling bij velen ontstaan. Men kijkt dan alleen maar naar door de acteur gepresenteerde als positief ervaren kanten. De negatief ervaren kanten worden op de tegenstander geprojecteerd. Dit is de essentie van de dialectische manipulatie, waarbij de acteurs de rol uitspelen die ondergeschikt is aan het dialectisch geplande doel. Dit doel heeft vooral te maken met het zaaien van verdeeldheid door tegenstellingen aan te scherpen, te polariseren en radicaliseren.

Men ziet dan alleen de acteurs en men wordt blind voor het door het scenario boogde doel, waar zij deel van uitmaken en de krachten die het scenario vormgeven. De zo ontstane conflictenergie, met alle daarbij horende negatieve en instinctieve emoties, is het energetische voer voor de satanisch vampiristische krachten die het hele scenario vanaf het begin hebben ontworpen. Dit scenario heeft de intentie om mensen zichzelf te laten verliezen in bijzaken, die als hoofdzaak worden voorgespiegeld. Wat in mijn beleving de hoofdzaak is kom ik later op terug.

‘Never let a good crisis go to waste’

Putin de redder?
Ik heb een deel van de 4 uur durende jaarlijkse public relations-show van Putin bekeken (4), waarbij hij door journalisten van over de hele wereld bevraagd werd over de Russische politiek in al haar aspecten. Zijn mededelingen betreffende de economie kwamen op mij niet erg anders over, dan wat men in het westen daarover meent te moeten delen met het publiek.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US-dollar veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de hegemonie en de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..

Ze waren dus vooral optimistisch. Maar zijn benadrukking van economische groei in de komende jaren, doet bij mij wel heel sterk de vraag rijzen ten aanzien van wat nu dat andere c.q. dat betere is dat Rusland, China en de andere BRICS-landen de wereld te bieden zouden kunnen hebben.

Is dit allemaal ook niet gebaseerd op dezelfde economische brainwash van eindeloze economische groei waar het westen al zo lang aan bloot heeft gestaan. Kan een voortdurende economische groei ook een voortdurende groei van de liefde in de wereld bewerkstelligen? Het antwoord mag je als lezer zelf aanvoelen en invullen. Maar laat in ieder geval duidelijk zijn dat men met geld niet alles kan produceren en kopen.

Is het toenemende belang van geld en de economie in de afgelopen eeuwen, sowieso niet de oorzaak van het steeds meer verdwijnen van liefde en menselijkheid? Daarnaast heb ik ook zo mijn vragen bij de ogenschijnlijk zich goed ontwikkelende relatie tussen Trump en Putin, die elkaar klaarblijkelijk helemaal hebben gevonden. Trump is een multimiljardair en heeft een regering samengesteld die voornamelijk uit zijnsgelijken bestaat, met daarnaast de nodige (ex)militairen.

Waar photoshop allemaal niet goed voor is, om eigen beelden in ‘realiteit’ neer te zetten..Putin de rijkste man ter wereld?
Over het financiële in het buitenland gestalde vermogen van Putin hoeven we ons geen illusies te vormen. Ik ga er vanuit dat ook hij en zijn vriendjes er in de toekomst financieel wel warmpjes bij zullen zitten. Ook in Rusland wordt alles aan de top beslist en heeft de basis het maar uit te voeren. Ook in Rusland onder Putin is er een enorme corruptie, net als elders. Ook in Rusland is er een elitaire klasse, waar Putin ook toe behoort en die zichzelf verrijkt ten koste van de rest van de bevolking. Het beeld dat in westerse alternatieve kringen rond Putin is ontstaan, wordt niet door alle Russen gedeeld.

Putin schijnt in de loop der jaren vele miljarden aan eigen kapitaal te hebben verzameld(5). Volgens financiële deskundigen zou hij momenteel de rijkste man op aarde zijn. De schattingen van zijn vermogen lopen uiteen van US$ 70 miljard tot US$ 200 miljard (6 en 7)..! Een verdere overeenkomst tussen Trump en Putin is dat ze ten koste van de eigen bevolking hun ontwikkelingsplannen voor de toekomst zullen vormgeven. Uit Trump’s belastingsvoorstellen is gebleken dat hij en zijn vriendenkring van mederijken daar alleen maar beter van zullen worden en de arme Amerikanen nog armer.

Ook Putin behoort in Rusland dus tot een financiële elite, die er net als in de VS en overal op gericht is de eigen financiële comfortzone en de daaruit voortvloeiende machtspositie in stand te houden. Het in Amerika (in de London City) ontstane machtssysteem is gebaseerd op satanisme en het verheerlijken van het materialisme. Zal dat in het moderne Rusland (en China) nu echt anders zijn? Het aanhangen van dezelfde economische principes en uitgangspunten kan mijns inziens geen wezenlijke vernieuwing brengen. De Russische geschiedenis is, met name door toedoen van Lenin en Stalin, nog meer dan de Amerikaanse geschiedenis doordrenkt met het vergoten bloed van miljoenen onwetende mensen. Dit alleen laat al zien dat daar een satanische achtergrond aan ten grondslag ligt.

Occulte politiek
Zowel Putin als Trump (en Hillary) lieten zich maar al te graag fotograferen naast een geestelijke, om te laten zien dat ze een christelijk geloof aanhangen en steunen. Maar in hoeverre is dat geloof dat zij aanhangen wel werkelijk christelijk? Het laat zien dat de politiek zich steeds meer met een religieuze saus laat overgieten en daarmee alle kenmerken van een sectarisch gebeuren vertoont. Zoals ik in een vorig artikel al heb beschreven, is dit er op gericht het gehele menselijk spirituele en materiële leven van buitenaf te besturen en controleren(8). De Amerikaanse presidenten hebben in het verleden goede sier menen te moeten maken met hun christelijke voorkomen. God bless America.

Maar ook Putin doet hetzelfde door te schermen met zijn orthodox christelijke voorliefde. De Russisch Orthodoxe Kerk heeft echter een zelfde geschiedenis van heulen met de vijand als de Rooms Katholieke Kerk (9). Waaruit moge blijken dat ook in Rusland, net als in de VS en in vele andere landen, kerk en staat in elkaar aan het samenvloeien zijn. Dit als voorbereiding op die ene Wereldregering, met dat ene geloof en die ene munteenheid, maar bovenal met die ene sterke ‘leider’(10).

De filosofie waar het bolsjewisme op gebaseerd is, bestaat naast het theoretische marxisme uit een mengeling van oude occulte stromingen en vooral de theosofie van Helena Blavatsky. In een marxistisch pamflet dat geschreven is voor 1917, maar door de latere Sovjet-machthebbers als leidraad werd gebruikt, staat dat het de bestemming van de mensheid is om het gehele universum te veroveren en het gehele zonnestelsel over te nemen. De eerste commissaris voor de Verlichting in de nieuwe Sovjet-staat, Anatoly Lunacharsky, ging er vanuit dat Marxisten de worsteling met deze wereld aan moesten gaan. Vooral  door met harde arbeid de natuur te hervormen en dat als hun religieuze toewijding moesten zien.

Het vrijmetselaarsmonument in Eilat -Israel. Geplaatst door de Rothschild-familie.. Zie je de puzzelstukjes in elkaar vallen?

Daarbij zouden zij de geest van de collectieve mensheid als hun god moeten beschouwen(11). Het collectief is god en dicteert de belangen van het individu. Is dit nu zo anders als wat de Lucifer aanbiddende westerse Vrijmetselaars voor ogen hebben, zoals het op de afbeelding van het Vrijmetselaarsmonument op een rotonde net buiten het Israëlische Eilat te zien is? Op de symbolische pilaren van Salomo zijn twee bollen afgebeeld, waarbij de linker de aarde representeert en de rechter het universum. Dit laat zien dat de strijd van de satanische krachten tegen de krachten van het Licht en de menselijke evolutie, zich niet beperkt tot de aardse comfortzone.

Wij als mens, hebben hier en nu dus de verantwoordelijkheid om ons mens zijn en onze verdere menswording serieus te nemen en deze satanische veroveringstocht te stoppen. We kunnen dit op individueel niveau alleen maar doen, door contact te maken met onze eigen goddelijke oorsprong en deze tot uitdrukking te brengen in ons eigen leven. Daarmee ons door God gegeven creatieve potentieel te ontwikkelen en als bijdrage te schenken aan de evolutie van die ene mensheid waar wij deel vanuit maken.

Occulte politiek als tegenbeeld
Zowel Trump als Putin laten een tegenbeeld zien van waar het bij de wezenlijke evolutie van de mens en zijn bewustzijnsontwikkeling om gaat. Zij hebben beiden een bijzondere band met Israël. Dit impliceert een lijntje met het Rothschild Zionisme. Van Trump is bekend dat hij een Zionistische marionet is. Maar van Putin hoor je ook weinig kritiek op Israël. Putin heeft de laatste tijd de banden met Banjamin Nethanyahu aangehaald. En Nethanyahu heeft in minder dan een jaar tijd vier maal Moskou bezocht (12). Het is natuurlijk een historisch gegeven dat vele Russische Joden naar Israël zijn vertrokken en dit gegeven een deel uitmaakt van de historische band tussen Israël en Rusland. Volgens het artikel ‘Putin and Israel – a complex and multi-layered relationship’, zou de relatie tussen Putin en Israël een nogal complex karakter hebben (13).

Alles komt bij elkaar
We zien in de VS en de rest van het westen een toenemende socialistsich/communistische ontwikkeling, hoewel Trump met zijn rechts nationalistische show anders doet voorkomen. Tevens zien we in Rusland en China een toenemende kapitalistische show, hoewel Putin en de Chinese leiders anders doen voorkomen. Dit is een uiterst gevaarlijke ontwikkeling! Want wanneer het religieuze zich gaat vermengen met het technocratische staatsapparaat en al haar door de bankiers, oorlogsindustrie en andere multinationals gedicteerde belangen, plaveit dat de weg naar de perfecte dictatuur. Zeker als het ook nog gefundeerd is op een gecorrumpeerd rechtsleven, dat een verlengstuk en beschermer van de hiervoor genoemde belangen is.

Hierdoor ontstaat een totaal alle menselijkheid onderdrukkend dictatoriaal gedrocht. Het gehele menselijk leven wordt hiermee in een wereldwijde gevangenis geplaatst met maar weinig luchtingsmogelijkheden. In mijn beleving is het bolsjewistische gedachtengoed met de ondergang van de Sovjet Unie, niet uit de staatstructuur van Rusland verdwenen. Het heeft zich aan de tijd en wereldontwikkelingen aangepast. Evenals het Nazisme ook niet verdwenen is met het beëindigen van WOII. De satanistische mentaliteit van slaafsheid afdwingen zit ook in het Chinese staatssysteem. De verheerlijking van dat systeem is door verschillende westerse leden van de elite getoond. Waaronder David Rockefeller, die zich na een reis in 1973 door China lovend uitliet over het moorddadige regime van Mao Tse-tung.

“The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership, is one of the most important and succesful in human history.”

David Rockefeller, as stating in 1973 on Mao Tse-tung
(NY Times 8-10-73)

Geopolitiek meester-strateeg Brzezinski zegt in zijn boek ‘Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era’ over de aard van een wereldregering het volgende:

The nation-state is gradually yielding its sovereignty… More intensive efforts to shape a new world monetary structure will have to be undertaken. National sovereignty is no longer a viable concept… Marxism represents a further vital and creative state in the maturing of man’s universal vision. Marxism is simultaneously a victory of the external, active man over the inner, passive man and a victory of reason over belief…

Opmerkelijk aan Brzezinski’s uitspraak is zijn openlijke flirt met het Marxisme. Daarbij aansluitend nog even een hint ten aanzien van waar de heersers van deze planeet op uit zijn met het belangrijker achten van de rede boven het geloof. Zij gaven deze hint in een typisch door occultisten vormgegeven monument in de Amerikaanse staat Georgia, dat bekend is geworden onder de naam Georgia Guidestones. Het bevat in acht verschillende talen 10 richtlijnen voor een ideale samenleving, genaamd een nieuw Tijdperk van de Rede, waar de mensheid zich aan dient te houden om in een ‘gezond’ evenwicht met de ons dragende aardeplaneet te kunnen blijven leven. De eerste richtlijn is de volgende:

‘Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.’ (14)

Hieronder nog 2 opmerkelijke uitspraken van andere ‘leiders:

We are moving toward a New World Order, the world of communism. We shall never turn off that road.

Mikhail Gorbachev (1987)

To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas.

Brock Adams,
Director UN Health Organization

Dus ja, de NWO zal een socialistisch/communistisch en atheïstisch ‘religieus’ geïnspireerd regime van de ergste soort zijn! Zowel de politiek als de verschillende wereldreligies werken er aan mee om de wereldsamenleving daar naar toe te bewegen en de mensheid er als schapen op voor te bereiden. Zij doen dit vooral door mensen met bijzaken bezig te houden. Zoals een geperverteerde en dogmatische religie, een afhankelijk makende en slaven kwekende economie, geopolitieke machtsspelletjes en daaruit voorkomende angstcampagnes.

De Rooms Katholieke Kerk (RKK) heeft zich onder de Jezuïtische Paus Francis ook steeds meer in de richting van het socialisme/communisme begeven. Tijdens zijn bezoek aan Bolivia in juli 2015 kreeg de Paus een communistische crucifix van de Boliviaanse president Evo Morales. Aanvankelijk leek hij daar geen raad mee te weten, maar besloot het uiteindelijk te houden. Daarvoor gaf hij het volgende als argument aan:

“I understand this work. For me it wasn’t an offense.”(15)

Vanzelfsprekend zijn de religies de façades voor occulte loges, die met hun satanisch Luciferische aanbidding de boel hier op aarde menen te kunnen besturen. In onze tijd worden de dialectische tegenstellingen tussen de verschillende religies opgelost en zullen ze samen komen in een wereldreligie. Ook zullen de tegenstellingen tussen het westen en het oosten overbrugd worden, om de vorming van een wereldstaat mogelijk te maken. Op monetair gebied zullen we hetzelfde gaan waarnemen ten aanzien van de verschillende munteenheden, die op zullen gaan in een digitale wereldmunt. In feite is de werkzaamheid van al die uiterlijke zaken bedoeld om ons ego tegelijkertijd te versterken en onze individualiteit te verzwakken.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Het door de wereldse gebeurtenissen aangesproken ego zal door de verwarrende en tegenstrijdige boodschappen uit de buitenwereld, die een reflectie zijn van de eigen innerlijke strijd, in verwarring geraken. Waarna le moment suprême zich zal aandienen en men door een zeer schokkende gebeurtenis, of het ego door overgave aan een hogere wil tot dienaar maakt, of het ego en daarmee de eigen individualiteit door angst, trots en arrogantie mee de afgrond in laat sleuren. De gemaakte keuze zal bepalend zijn voor de toekomst en de eigen individueel daarin te spelen rol.

En dan nu de hoofdzaak
Door al die uiterlijke bijzaken, die bij ons al dan niet bewust emoties oproepen, kunnen we maar al te gemakkelijk de verbinding met onze eigen kern verliezen. Een kern waar zo ontzettend veel moois in aanwezig is, dat we graag met de wereld zouden willen delen. In de eerste plaats is het onze individualiteit die we zouden willen delen. Ik ga er vanuit dat ieder mens in essentie een wezenlijke bijdrage wil leveren aan het mooier, menselijker en liefdevoller maken van de wereld.

Het zijn de verdeeldheid bevorderende bijzaken, die ons daar vandaan houden. Eigenlijk wil ik van vanuit mijn eigen zich versterkende gevoel van innerlijke eenheid, iets heel anders naar voren brengen. Op mentaal niveau kunnen we allemaal wel bedenken en van daaruit zeggen dat alles één en met elkaar verbonden is. Maar is dat dan ook gebaseerd op een eigen diep gevoelde beleving? De astroloog Kaypacha legt in onderstaande video heel helder en mooi uit in welk kosmisch krachtenveld wij ons momenteel bevinden.

Wat de wereld ons laat zien, is het negatieve tegenbeeld van de spiritueel evolutionaire krachten die ons nu in versterkte mate willen begeleiden naar een innerlijke eenwording. Een eenwording met ons ware wezen, op basis van een krachtige individualiteit. Individualiteit betekent, dat wat niet gedeeld kan worden. Vanuit die individualiteit kunnen we een groeiend gevoel van eenwording gaan ervaren met de rest van de mensheid en al het leven op aarde. Het jezelf openen voor deze ontwikkeling en je daar aan over te geven is nu de absolute hoofdzaak voor ons leven.

In de komende tijd zal er in mijn beleving dan ook een zich vesterkende splitsing plaatsvinden. Een splitsing tussen mensen die hun eigen innerlijk geweten als uitgangspunt willen nemen en hen die zich door een uiterlijk kunstmatig gecreëerd geweten en daarmee samenhangende machtsbelangen laten meenemen, in een daarmee overeenstemmend vormgegeven werkelijkheid. Deze splitsing zal dwars door alle menselijke relaties heen gaan (16).

Dat 2017 een mooie bijdrage mag zijn, voor het versterken van ieders onderscheidingsvermogen ten aanzien van hoofd- en bijzaken. Ik wens een ieder voor het nieuwe jaar toe, dat hij/zij het mooiste en beste in zichzelf mag ontdekken en dit aan de mensheid mag schenken. Duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden, maar door er licht in te brengen!

Arend Zeevat

december 2016/januari 2017

 

Bronnen en verwijzingen:

(1)   http://gedachtenvoer.nl/page/Materialisme-is-een-geestesziekte!.html

(2)   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-finale-aftelling/

(3)  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/gaslighting-hersenspoeling-en-narcisme/

(4)   https://www.youtube.com/watch?v=uTU9fsxx9VM

(5)   http://www.henrymakow.com/putins_russia_is_also_illumina.html

(6)   http://kleptocracyinitiative.org/2016/12/comrade-moneybags-how-much-is-putin-worth/

(7)   http://tinyurl.com/zeo2lhl

(8)   http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/het-paarse-amerika/

(9)   http://henrymakow.com/2014/10/putin-no-defender-of-christianity.html

(10)   http://henrymakow.com/2014/09/putin-is-part-of-the-nwo.html

(11) http://www.gnostics.com/newdawn-1.html

(12) http://www.timesofisrael.com/netanyahu-heads-to-moscow-for-fourth-putin-parley-in-a-year/

(13) http://thesaker.is/putin-and-israel-a-complex-and-multi-layered-relationship/

(14) http://www.rense.com/general16/georgiaguidestones.htm

(15) http://tinyurl.com/j63s9u8

(16) http://tinyurl.com/jspeenc

 

* * *

323 gedachten over “Hoofd- en bijzaken..

 1. Arend.
  Duidelijk artikel waar ik me wel in kan vinden.
  Eerder heb ik al eens gereageerd dat niet alleen LIEFDE blind maakt maar dat GELD ook blind maakt.
  Velen zouden zich misschien eens de vraag mogen stellen wat er gebeurd met hen als het financiele systeem omvalt.
  Met andere woorden iedereen heeft haast omdat er wat te verdienen is als voorbeeld :Kijk gewoon rond je op bv de wegen vrachtwagenchauffeurs hebben haast want van A naar B hebben ze een bepaalde tijd en vaak worden ze ook nog via computers gevolgd.
  Bedrijfsvoertuigen en andere voertuigen die voor/door bedrijven worden ingezet hebben ook haast want tijd is geld.
  Dan gewoon woon werk verkeer ook haast want ze moeten op tijd op het werk zijn en s,avonds hebben ze weer haast omdat ze toch ook nog tijd met hun gezin willen doorbrengen.
  Als je er iets van zegt dan krijg je stevast het antwoord dat er toch brood op de plank moet komen of we moeten toch geld verdienen.
  Goed dan heb je hele dagen haast en verdien je redelijk wat geld waardoor je de mogelijkheid hebt luxe goederen te kopen en heb je niet genoeg cash dan lenen velen want dat huis of die auto moet en zal er komen,ach ja bijna vergeten dan komt er weer een nieuwere versie I Phone uit dus rennen want dat moet ik ook hebben.
  Banken,politiek daar heb ik geen verstand van en daar bemoei ik me niet mee FOUT want zij doen dat wel vooral wanneer je die luxe schuld niet meer kan afbetalen of zouden die banken dan zeggen och gut arme mensen hou het maar?
  Dat er weer een crisis komt is voor velen wel al duidelijk alleen zij die van kunstmatig in stand gehouden luxe genieten zien dat niet omdat die luxe zo aangenaam en comfortabel is zolang het nog duurt.

  1. Inderdaad Arnold, haast is de meest stress en ziekmakende factor. Mensen rennen voortdurend achter hun eigen schaduw aan. Ik heb dit in mijzelf in het verleden ook herkend en heb geleerd daar toch anders mee om te gaan. Een autoloos bestaan helpt me daar ook heel erg bij. Onthaasten is daarom het medicijn.

  2. Bijkomende factor is dat de meeste mensen het kennelijk normaal vinden dat zij arbeid verrichten terwijl de staat tussen de 70 en 80 procent van de verdiende centjes in beslag neemt.
   Loonbelasting tussen de 40 en 50 procent of meer waarbij (en dat vergeten de meeste mensen) tussen de 19 en 21 procent BTW op bv boodschappen of brandstof voor die auto komt.
   Hoe doen ze dat? Simpel geef ongeveer 1 of 2 procent erbij en verhoog de belastingen stiekem zodat ze ongemerkt achteruit gaan inplaats van vooruit vervolgens verzin je onzinnige taxen en stuur je gemeentelijke heffingen die ook elk jaar stijgen en iedereen die met een auto boodschappen gaat doen laat je parkeergeld betalen bovenop de wegenbelasting want daar letten ze toch niet op.
   Logisch dat velen een leninkje hebben waar ze ook RENTE op moeten betalen .
   Bedrijfjes worden ook steeds zwaarder belast en zullen dat op de langere termijn ook niet kunnen volhouden.
   Afgelopen week heb ik met een zelfstandig iemand gesproken en die had van de Ra..Ba.. in éé’n week tijd drie dezelfde brieven gekregen waarin werd medegedeeld dat zijn rekening tot 100.000 Euro gedekt werd (met andere worden mogelijk weten ze wat er gaat gebeuren en heb je meer dan 100.000 Euro op de rekening dan ben je alles daarboven gewoon kwijt).MENSEN WORDT WAKKER.

  3. Waar hebben jullie het nu eigenlijk over, vergeven en vergeten, het lijkt of in deze tijd waar alles wordt vercorrumpeerd, het recht doen niet meer zo telt, het is een tijd van geestelijke zwakte, een compleet gebrain fuckte tijd, de sexueel anders denkende zijn van uit een tollerantie beland in het tijdperk van een uitverkoren groepje mensen, de slachtoffers zijn minder belangrijk als de criminelen, waar leidt dit heen, een totaal verdaasde samenleving, ook hier heeft de media de leidende rol !
   Jenne

 2. Dit verhaal gaat exclusief en alleen over hijacking van beelden en gebeurtenissen, het verdraaien van de werkelijkheid, om tot een volkomen gemannipuleerd verhaal te komen, en nu wat is de bedoeling hier van, zitten in deze volkomen negatief geinformeerde wereld hier op te wachten, nee nou ik in ieder geval niet.
  En het illusoire eind relaas, beste Arend zo werkt het toch niet meer in onze wereld, we zijn niet meer onder ons, we drijven in een viese soep, waar soms onze vingertoppen elkaar raken, maar dat is dan ook alles, onze wereld is geworden als één van macaberste schilderijen van Jeronimus Bosch, en jij wilt daar licht in brengen, ben bang dat zelfs het licht van onze levens brengende planeet de Zon niet in die donkere labyrinten door kan dringen.
  Wens je sterkte, groet Jenne

  1. Het ligt er maar aan Jenne, hoe krachtig en fel ieder het eigen innerlijk licht laat schijnen! Onder een ander artikel heb ik al eens in een reactie verwezen naar het verhaal van de Poolse Jood, die besloten had om de Duitse soldaten die voor zijn ogen zijn hele gezin uitmoordden, hen hun daad te vergeven. Ten gevolge van zijn bewuste keuze om alleen maar meer Liefde in de wereld te willen brengen, maakt hem tot een stralende inspiratiebron voor medegevangenen in een concentratiekamp. Het gaf hem ook de kracht om de tijd in het kamp, zonder zichtbare lichamelijke gevolgen door te komen.

   Zie: https://www.luisprada.com/the_power_of_love/

  2. Fabeltjes krant, waarom hebben de Joden nooit de kamp bewaking of andere bewaking overmeesterd, ze waren vaak meestal minstens 1000 tegen 1, dan hadden ze er ten minste een paar mee kunnen nemen, waarom spelen ze nu weer aap wat heb je mooie Jongen in de Oekraïne, mijn vrienden hier waar verscheidene Joden bij zijn, origine uit Spanje,
   willen niets te doen hebben met wat het Zionisme uitvreet.
   Maar ik verwerp je uiterst warme gevoelens niet beste Arend, maar zou je bij het uitdelen, willen raden de ontvanger goed te bekijken, groet, warme groet Jenne

  3. Weet je voor wat ik respect heb…voor de Poolse mannen die onder inzet van hun eigen leven, de Duitse vrouwen en meisjes hebben geprobeerd te redden voor de vreselijk verkrachtingen van door zio-joden aangestuurde bolsjewieken. Ofwel deze mannen ‘gevangenen’ waren en werkten op deze landboerderijen, wisten ze blijkbaar toch dat de aangewezen vijand, nl de onschuldige mensen die met oorlog en geweld geconfronteerd werden, niet de ware vijand waren.
   Viva la verdad.

  4. Arend 2.1
   Ik vind het toch wel een vreemd voorbeeld als iemand zijn hele gezin uitgemoord ziet worden en daarna de daders vergeeft?
   Wat is dan liefde want gaf hij dan niet om zijn gezin?
   Waarschijnlijker zou zijn dat hij deed of hij de daders vergaf om zelf te kunnen overleven.
   MC 2.3
   Wat gebeurd er als Erdogan enorme aantallen vluchtelingen naar hier door zou laten?
   Wie beschermt ons dan tegen verkrachtingen en plunderingen?
   Politie stelt niets meer voor en onze militairen zijn in Polen of andere landen.
   Hoe gaan we aan eten komen als de EURO niets meer waard is want dan ontstaat waarschijnlijk een stormloop op de winkels die dan snel leeg zullen zijn.
   Wat als er geen geld meer uit de pinautomaten meer komt?
   Het is respectabel om respect voor iets te hebben maar liefde en respect zullen niet helpen als ons dat zou overkomen want dan is het gewoon proberen te overleven.

  5. Met ons gewone verstandelijke intellect is dat ook niet te begrijpen Arnold. Het gaat hier om de spirituele kracht van vergeving en liefde, als tegengif voor de toenemende haat in de wereld. Die Poolse man begreep op een heel diep zielsniveau, dat de gruwelijke daden van de Duitse soldaten uit haat voortkwamen en hij wilde niet nog meer haat aan de wereld toevoegen, door heb hun daden te vergeven. De occulte kracht van vergeving, die tot ware Liefde leidt. Ik heb dat in mijn eigen leven ook mogen ervaren.

  6. Haat is volgens mij gewoon niet praktisch omdat het enorm veel energie wegvreet en de aandacht afleidt. Overleven dus.
   ‘Vergeven en vergeten’ is voor mij niet van toepassing. Wel vergeven, maar niet vergeten: De gewaarschuwde mens die voor twee telt.

   Onbeperkte Liefde en Gastvrijheid door sommigen gepredikt, kunnen door anderen soms opgevat worden als zwakte.
   Ik heb het helaas meermaals meegemaakt en ben nu een stuk kieskeuriger. Alleen als het ‘klopt’.

  7. Dat is dan ook volkomen terecht koekje. Je moet immers geen paarlen voor de zwijnen werpen.

  8. Vergeven is uiteindelijk de enige manier om een gruwelijk persoonlijk drama een plek te geven en zonder wrok verder te kunnen leven. Een leven beheerst door wrok maakt bitter en ongelukkig. Er is veel moed voor nodig om de makkelijke weg van ‘medelijden vragen’ en ‘zwelgen in zelfmedelijden’ links te laten liggen. Kansrijker is de hoopvolle weg te bewandelen, die je vindt door vergeving.

   Het besef dat veel daders zelf ook slachtoffer zijn, hetgeen dader en slachtoffer elkaars gelijke maakt, kan daarbij helpen.

  9. Karel.

   Je benoemt daar een heel belangrijk punt. Het slachtoffer/dader patroon kan alleen doorbroken worden door vergeving en mededogen te ontwikkelen. Anders zet zich dit patroon voort in een eindeloos neerwaartse spiraal, die richting hel gaat.

  10. Karel 2.8
   Eerlijk is eerlijk dat heb je mooi verwoordt.
   Die Poolse man was nabestaande van zijn gezin en hij heeft de moordenaars vergeven maar mogen die moordenaars dan nog wel bestraft worden want als die bestraft worden is dat toch ook weer een soort wraak uit haat?

  11. Ik zou van al dat vergeven maar niet “zo zeker zijn”, de wraak is mijn, in de natuur en bij de natuur volkeren, was de vergelding noodzakelijk, om de zaak op de rails te houden, in de Tien geboden wordt ook het één duidelijk gezegt, voor mij een moordenaar behoord niet te leven, geen verzachtende omstandigheden, verkrachting is een ziels moord, nou ja ik heb mijn standpunt aan gegeven, Jenne

  12. mc,

   de vrouwen van andere etnische afkomst mogen wel even verkracht worden, en misschien wel door aardige Polen, ik begrijp niet wat je nu precies wilt zeggen hier, in dit verband Polen-Duitsland !
   Jenne

  13. Een goeie scheet na een flinke bonenschotel kan zelfs een goed gevulde kerk vergeven. To bean or not to bean. Daarentegen komt boontje vaak voor zijn loontje.

  14. Jenne, lees dan nog even terug, vanaf 2.1, misschien snap je het dan wel. Beetje suggestief geformuleerd van je, vind je niet? Ik ben bijna geneigd te vragen, hoe haal je’t in je hoofd?
   Maar goed, ik vergeef je 🙂

  15. @Arnold,
   Die moordenaars moeten gestraft (gevangenschap) en geholpen worden als je accepteert dat een dader ook slachtoffer kan zijn. In een beschaafde maatschappij krijgt een slachtoffer hulp (TBS), maar daarnaast moet de maatschappij ook beschermt worden ter voorkoming van verdere slachtoffers (gevangenschap+TBS)

  16. karel “Vergeven is uiteindelijk de enige manier om een gruwelijk persoonlijk drama een plek te geven en zonder wrok verder te kunnen leven.”
   Dat is jouw visie 😉
   (((((( FUCKING BULLSHIT))))))))

  17. Wellicht geeft deze poging tot inzicht in diepere filosofie jouw zwakte weer Karel. Niet dat ik het je kwalijk neem want jouw weerwoord op vele zaken geeft een zekere balans. Mocht je ooit voorbij het programma van jouw arrogantie door willen of kunnen breken dan hou ik een open mind.
   Waarschijnlijk zal je niet kunnen volgen waar ik naar verwijs, mocht je ooit tot het inzicht komen…..

  18. mc,

   We draaien de rollen even om, hoe haal jij het in je hoofd zo’n volkomen misplaatste gebeurtenis, in dit verhaal te plaatsen, jij komt te hooi en te gras met Duitsers opdraven, je weet altijd wel een rol, van underdog voor ze te vinden, de Duitsers mogen van geluk spreken dat ze Uberhaupt nog bestaan, na wat ze andere bevriende volkeren hebben aan gedaan samen met hun maatjes !
   En jij hebt mij helemaal niets te vergeven, heb jou niets aangedaan !
   Jenne

  19. Jenne, lees dan nog even terug, vanaf 2.1, misschien snap je het dan wel. Beetje suggestief geformuleerd van je, vind je niet? Ik ben bijna geneigd te vragen, hoe haal je’t in je hoofd?
   Maar goed, ik vergeef je 🙂

  20. Jammer mc, ga hier een beetje kort door de bocht, laat mij nog te gemakkelijk provoseren, zou wijzer moeten zijn, wijsheid komt met de jaren, dus al mijn hoop is nog niet verloren.
   Let wel, heb het niet over het waarom of daarom, gewoon gevoels matig !
   Jenne

  21. Karel 2.15
   Een moordenaar is en blijft een moordenaar.
   Stel dat ooit uitkomt dat MH 17 door moordenaars uit Oekraine is neergehaald omdat ze een doel nasteefden dan ga jij ze dat vergeven en als slachtoffers zien en hulp bieden?
   Mijn mening is oppakken en berechten.
   De echte slachtoffers hebben helemaal nooit een kans gekregen.

  22. Jenne, wellicht moet ik (nog) iets duidelijker worden. Heeft je ooit iemand gezegd dat je (soms) een vervelend mens bent? Je ziet spoken, en wilt mij graag iets veronderstellen. Hou op daarmee. Als je je ongelukkig voelt, doe dan iets leuks, maar ga het niet hier op mij ventileren. Dank je wel.

  23. mc, dat jij en jenne nogal in leeftijd verschillen lijkt me duidelijk. Het lijkt me ook duidelijk dat je zoiets niet persoonlijk moet opvatten.
   En schrijven ‘ik vergeef je’ vind ik persoonlijk zeker in dit draadje, nogal eigenaardig en uit de context gerukt. Heeft misschien ook met de leeftijd te maken 😉

  24. Een ding over vergeven lijkt hier in dit draadje over het hoofd te worden gezien. Vergeven is een actie naar het zelf , als eerste en pas verderop een actie naar de ander. Die actie staat berechting door justitie ( dat is niet de vergever) niet in de weg. Ik ken een alleenstaande vrouw die de moordenaar van haar dochter heeft vergeven en helpt om weer op een meer menswaardig pad te komen, dat is een kracht die bij mij een diep respect oproept. Denk eraan , wie zonder zonde is werpe de eerste steen, vergeving is en blijft een overstijgende kracht om de neerwaardse spiraal( die Arend benoemde) te doorbreken en vergt veel moed.

  25. Misschien moet er eens iemand zijn mc, die jouw verteld dat buiten de Duitsers ook nog andere kwetsbare mensen zo als vrouwen van andere etnische groepen rond lopen.
   Verder ben ik niet ongelukkig, maar kan door dit nodeloze kwetsen wel een beetje triest worden.
   Het enigste spook wat ik zie ben jij, met je geleuter over die goeie verkeerd begrepen en misbruikte Duitsers.
   We hebben vroeger een mooie schrijf relatie gehad, die door jouw, op een vreselijke slechte emotionele manier getorpodeerd is, over spoken gesproken.
   Wordt eens volwassen, en denk voor dat je schrijft, de emotionele weg is alleen voor de aller brillanste onder ons weg gelegt.
   En nog steeds sans rancune, groet Jenne

  26. Marcel, zit misschien in mijn genen, maar ik laat niemand ongestraft aan mijn dierbaren komen, er is geen excuse groot genoeg om andere mensen kwaad te doen, het éénmalige unieke leven gegeven, iemand af te nemen is een doodzonde, dus dan moet je de gevolgen hier van dragen, en niet na maanden of jaren, maar direct a la minuut !
   Jenne

  27. Marcel 2.24

   Ben het helemaal met je eens. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg is de grondlegger van de geweldloze communicatie-methode. Hij heeft in gevangenissen veel met daders van geweldsdelicten gewerkt. Hij behaalde daar zeer bijzondere resultaten mee. Met name door in rollenspelen de dader met zijn slachtofferachtergrond in contact te brengen en zo een helingsproces op gang te brengen. Daarbij speelde vergeving een belangrijke rol. In sommige gevallen wist hij een helingsproces tot stand te brengen tussen de dader en het slachtoffer van een delict.

   https://www.cnvc.org/about/marshall-rosenberg.html

  28. hetzelfde geldt voor de boeken van brandon bays in het nederlands vertaald ‘de helende reis’

  29. @ arend
   Ik wil niet tegen je ingaan maar ik denk dat geweldloze communicatie niet door deze amerikaan is bedacht….. kijk eens naar candhi en als je verder wilt gaan terug in de tijd buddah, en de 64 buddah’s voor gautama buddah…..

  30. @cozmic
   Zo, zo cozmic, gevalletje pot verwijt de ketel. De arrogantie druipt van je reactie af. En daarenboven ook nog eens visieloos. Een beetje nuance kan geen kwaad, maar blijkbaar is er een overgevoelige snaar geraakt.

   @Arnold,
   Ten eerste. Ik vind dat je iets te makkelijk het woord ‘moordenaar’ hanteert in kader MH17. Dat is een grote versimpeling van de werkelijkheid. Dat maakt het voor jou wellicht overzichtelijk, maar doet geen recht aan de werkelijke situatie, die iets complexer is dan dat.

   Ten tweede, iemand vergeven staat niet gelijk aan iemand ontslaan van zijn/haar verantwoordelijkheid. Dus wel zeker oppakken en berechten. Maar is daarmee de kous af? Was het een bewuste actie om burgers neer te halen of een ongelooflijke blunder? Hebben de daders wroeging van hun actie? Handelden ze wellicht in opdracht? Allemaal vragen waaruit, afhankelijk van de antwoorden, zou kunnen blijken dat diegenen die gevuurd hebben zomaar ook slachtoffer zouden kunnen zijn (van de situatie, omstandigheden, verder leven in het besef ten onrechte 297 onschuldige burgers te hebben omgebracht). Dus nogmaals, daders kunnen ook slachtoffer zijn.

   Denk jij dat voor de nabestaanden van MH17 de kous af is op het moment dat de soldaten zijn opgepakt en berecht? Als je kunt accepteren dat de werkelijkheid wel eens een stuk genuanceerder kan zijn dan jij schetst (‘moordenaars’), dan is vergeving helemaal niet zo’n rare gedachte, maar wel een waar veel moed voor nodig is. Helemaal mee eens Marcel.

  31. @ karel
   Ik kan ver met je meelopen maar er borrelt wel een vraag op……Als je in opdracht van een ander mens ( die je wellicht op een hoger maatschappelijke status ziet)een ander mens vermoord ( met welk wapen ook)wie is dan verantwoordelijk voor de moord?? In mijn opinie is degene die de trekker overhaalt verantwoordelijk. Ik ben dienstweigeraar omdat ik niet wil moorden( heb het een keer bijna gedaan)IK wil het niet ook niet voor een ander.

  32. Karel 2.30.
   Ik ben het met je eens dat leed ook veroorzaakt kan worden door onwetendheid of gewoon een fout maar er zijn ook mensen die genot hebben wanneer ze anderen iets aan doen(denk bv aan kindermisbruikers) wanneer de mensen die uit onwetendheid of gewoon door een fout te begaan worden vergeven kan ik daar wel mee instemmen maar niet voor die lui die bewust anderen iets aan doen.
   Verder wat betreft MH 17 is er genoeg bewijs dat het opzettelijk is gedaan en dat het niet alleen een BUK was.
   Op deze en andere sites is er genoeg aandacht aan besteed en ook zijn er genoeg informatiebronnen die dat bevestigen maar dan is het wel raadzaam zelf op onderzoek te gaan en niet alleen dat te geloven wat de mainstreammedia en overheid je wijsmaken.

  33. @ Arnold
   Jesus zou hebben gezegd toen hij aan het kruis werd gespijkerd, “vader vergeef hen want ze beseffen niet wat ze doen”( of woorden van gelijke strekking). Ik vind dat heel inspirerend , hard om te volgen maar toch….. En dan zie ik een moeder die haar dochter heeft verloren ( voor deze incarnatie dan ) die de dader helpt om zijn fout in te zien en te overkomen. Ik denk dan aan de oorlogen en haat die eeuwen lang tussen volkeren bestaat ( terwijl ze zijn ontstaan door winstbejag van de elite)wat anders als eenzelfde vorm van liefde kan daar een verandering in brengen? Vergeven geeft ‘lucht’en is een relief voor degene die vergeeft….Het staat straf niet in de weg maar zet het in het teken van herstel inplaats van in het teken van vergelding,hoe vergeld je de dood van je kind ? Vergeld je het door de dood van de dader? Da’s makkelijk voor de dader hij is dood en klaar, laat hem leven en dat leven beteren dát is een les dat is een manier om het in het de toekomst te voorkomen. En ik weet wel als iemand aan mijn dochter komt weet ik niet of ik deze manier kan toepassen , maar ik hoop dat er dan iemand is die me hier aan herinnerd. Want buiten het karma dat jezelf opdoet door iemand te doden , maak je ook een connectie met die ziel voor langere tijd, dat moet je ook maar willen .

  34. Marcel 2.33
   Misschien heb je wel gelijk maar het blijft moeilijk om een dader van bv bewuste moord te vergeven ook al zeg je dat hij/zij niet weten wat ze doen.
   Ook ben ik niet voor de doodstraf want dan maak je ook een eind aan iemand zijn leven en niemand heeft dat recht.
   Daarom zou ik liever kiezen voor een gevangenis straf in de hoop dat ze ooit gaan inzien dat wat ze gedaan hebben fout was.

  35. @ arnold
   Ik vind het ook niet makkelijk en verval vaak in voorgeprogrammeerde reacties . Langzaamaan zie ik ze steeds meer voor wat ze zijn . Een instrument om de status quo te handhaven, iets wat ik niet wil. Ik denk dat we moeten groeien en omarm het idee verwoord door Arend , doorbreek de neerwaardse spiraal, en daarvoor is maar een manier5 . Doorbreek de spiraal zelf en vertrouw er niet op dat een ander het doet, neem je eigen verantwoordelijkheid op je , jij bent de creator van je eigen leven.

  36. Marcel 2.29.

   Daar heb je dan helemaal gelijk. Rosenberg heeft het echter op een moderne (Amerikaanse) manier toegepast en daarover geschreven. Tja, aan zijn cursussen en workshops viel natuurlijk ook weer geld te verdienen. Iets dat van Gautama Buddha en Ghandi niet te zeggen is.

  37. @marcel 2.31,
   In het leger opereer je als team. Dat is ook de enige manier hoe het kan werken. Het hele team is daarmee verantwoordelijk, niet een individu, tenzij dat individu de afspraken van het team heeft overschreden. Ik snap dat je niet wilt moorden, maar als dienstweigeraar accepteer je daarmee impliciet dat een bezetter jouw grond zonder slag of stoot kan innemen en jou opleggen wat er mee te doen. Ik was om die reden geen dienstweigeraar maar zou me er wel aan proberen te onttrekken indien onze regering zou beslissen een ander land binnen te vallen. Daar lag mijn dilemma.

   @arnold 2.32,
   Kindermisbruik kan het gevolg zijn van een psychische aandoening. De dader kan in zijn jeugd zelf misbruikt zijn. Is de resulterende stoornis de persoon aan te rekenen? Ook kunnen mannen een sexuele voorkeur hebben voor kinderen. Is dat de persoon aan te rekenen? Rechtvaardigt dit alles dat ze een kind mogen misbruiken? Nee, uiteraard niet! Ze moeten hun stoornis erkennen en de verantwoordelijkheid nemen om hulp te zoeken. Doen ze dat niet en gaan ze in de fout dan moet dat bestraft worden.

  38. Karel 2.37
   1.Van kinds af aan gaat men naar de dokter wat al begint bij het consultatiebureau,als jij dan schrijft dat kindermisbruik kan komen door een psychische stoornis dan hebben instanties hun werk niet gedaan want dan hadden ze dat moeten signaleren.
   2.De dader kan in zijn jeugd inderdaad zelf misbruikt zijn ,maar dat is geen reden om het dan zelf ook maar te gaan doen.
   3.Mannen (en ook vrouwen)kunnen volgens jou een sexuele voorkeur voor kinderen hebben? Dat is onzin want elk weldenkend mens weet dat je kinderen met rust moet laten.
   Niemand om welke reden dan ook heeft het recht kinderen die zichzelf niet kunnen verdedigen en afhankelijk zijn van ouderen te misbruiken.

  39. @ karel
   Ik ben het niet met je eens dat het hele team de verantwoordelijkheid draagt voor wat jij binnen dat team doet als individu.Dat klinkt mij teveel als befehl ist befehl, en daar waren we ondertussen wel achter dat dat geen excuus is. Als een bevelhebber mij zou zeggen te doden en ik doe dat ,ben ik hoofdelijk aansprakelijk voor die daad. En alleen zodra we als mensheid dat door hebben laten we ons niet meer voor een andermans karretje spannen.

  40. Verder ( sorry stukje vergeten)vind ik de stelling dat ik een ander dan de gelegenheid bied mijn stukje land af te pakken en te gebruiken zoals hem dat goeddunkt , onzin. Ik kan best mijn eigen lijf en goed verdedigen zonder deel uit te maken van een krijgsmacht.

  41. Karel 2.30
   Waarom moet ik altijd aan een citaat van Goethe denken bij jouw reacties, nl ….”men merkt de intentie op, en is al ontstemd”.
   Dus je pot/ketel verhaal gaat in dit geval niet op.

  42. @arnold,

   Ad 1. Een beetje kort door de bocht en je bent me iets te gretig met het wijzen met vingertjes naar instanties.

   Ad 2. Eens. Dat is ook precies wat ik zeg in 2.37.

   Ad 3. Je legt een merkwaardig en onlogisch verband. Uiteraard kunnen mannen (en ook vrouwen) sexuele voorkeur voor kinderen hebben. Net zoals sommige mannen een voorkeur hebben voor mannen, vrouwen voor vrouwen en zelfs sommigen voor dieren, doden, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik moet er allemaal niet aan denken om dat te praktiseren, maar het bestaat allemaal toch wel. En uiteraard moet iedereen kinderen met rust laten. Dat is ook precies wat ik zeg in 2.37.

   @marcel,
   Helemaal eens dat als iemand jou opdraagt te schieten en jij schiet, dan ben jij verantwoordelijk. Dat is een triviaal voorbeeld. Maar ook hierin valt weer aardig wat te nuanceren.

   Voorbeeld. Vuurpeleton, 6 schutters, 3 met kogel, 3 met dummy. “Befehl ist Befehlt”. Het slachtoffer wordt geëxecuteerd. Wie is verantwoordelijk voor diens dood? Alle 6 de schutters? De opdrachtgever van de schutters? Maar die schoot niet. De 3 die een kogel hadden? maar geen van allen weet wie dat waren. Of is dan toch het hele team (schutters+opdrachtgever) verantwoordelijk? Zeg het maar.

   En zo zijn er nog vele voorbeelden te bedenken.

   @2.40.
   “Ik kan best mijn eigen lijf en goed verdedigen zonder deel uit te maken van een krijgsmacht.”

   Je lijf wellicht, maar je goed? Ben benieuwd hoe je dat doet….

  43. Karel 2.42
   Waarom zou ik te snel zijn met vingerwijzen naar instanties?
   Van jongs af aan worden we door het consultatiebureau gecontroleerd en in het verdere verloop van het leven zien artsen ons regelmatig dus die zouden dan toch psychische stoornissen moeten kunnen signaleren?
   Ook schrijf je UITERAARD kunnen mannen en vrouwen een sexuele voorkeur hebben voor kinderen.
   Hoezo uiteraard?
   Zo uiteraard vind ik dat niet want zij die als volwassene een sexuele voorkeur voor kinderen hebben zijn in mijn ogen psychisch niet in orde.

  44. Arnold heeft blijkbaar nog nooit gehoord van pedofielenpartij Martijn. Dus ja, die mensen bestaan, uiteraard. Moeten ze van kinderen afblijven? Uiteraard. Ik hoop dat het nu duidelijk is, Arnold.

  45. Karel 2.30 Persoonlijk hou ik wel van een stukje schijnbare arrogantie, of een duidelijke visie. No hard feelings. Ik gaf ook aan dat je in sommige zaken een zekere balans aan weet te brengen, dat is je waarschijnlijk ontgaan.

  46. nee hoor cozmic, dat was me niet ontgaan. Maar je reactie had twee componenten. Goed dat je nog even aanhaalt dat nuance (balans) een groot goed is.

  47. Karel.
   Zeker heb ik wel van pedofielenpartij Martijn gehoord.
   Alleen vind ik dat dit soort partijen niet eens zouden moeten mogen bestaan om het simpele feit dat ik pedofilie totaal afkeur.
   Hoe normaal is het dat dergelijke partijen zelfs geprobeerd hebben om deel van de regering te gaan uitmaken?
   Hoe ver kan een land de weg kwijt zijn door pedofielenclubs toe te staan terwijl verdachten van pedofilie gewoon los lopen wegens gebrek aan bewijs bv zoals in de zaak Demmink terwijl kinderen daarvan het slachtoffer zijn?

 3. Arend, je bent je wel ervan bewust dat je de Russische taal niet machtig bent? Dus niet echt Poetin hoort praten, maar een vertaler? Dat is voor mij altijd de grens, nl dat ik voorzichtigheid geen overbodige luxe vind. Maar het is wel belangrijk dat je bewust wil maken dat we zeker niet alles zo maar klakkeloos voor waar moeten aannemen en vooral dieper moeten kijken, vooral in onze eigen ziel. Dat is de kracht van jou, daarvoor dank!!
  De VS kon de laatste 100 jaar uit het volle scheppen, terwijl landen als Europa en Rusland dat niet konden. De meeste mensen die een leider voorgeschoteld krijgen, willen graag een sterke leider een geen ziek, zwak en misselijke. Daarom zette men vroeger een koning op de troon en liet hem altijd op zijn best eruit zien. Trouwens indrukwekkende fotoshop, Poetin op een beer. 🙂

  1. Madam Merkel, spreekt vloeind Russies, en ook Hebreeuws, om dat haar vader van origine Jood, later Lutherse pastoor werd, zij werd assistente van bundes President Kohl, werkelijke naam Kohn, net als John Kerry, nota bene komen ze uit het zelfde dorp in het Khazaren gebied in de Oekraïne.
   Anoniem !

  2. Een heel interessant gesprek over verantwoordelijkheid in het kader van de door het systeem geprogrammeerde mindset, dat men klakkeloos de bevelen van een ‘hoger’ geplaatste commandogever moet opvolgen. Dit systeem zit zo geniaal in elkaar dat individuen geleerd wordt om hun eigen individuele geweten uit te schakelen om te kunnen functioneren als kanonnenvoer ten behoeve van volk, vaderland en vooral de bankiers en militair-industriel complexe multinationals. Daarmee er voor kiezen om een betekenisloos en gemakkelijk vervangbaar radertje te zijn binnen een gewetenloze moordmachine.

   Het is het negatieve beeld van trouw aan een kleurloos, geanonimiseerd, genummerd en tot uiteindelijk gedigitaliseerd databestand verworden collectief. Het is een tegenbeeld van het positief originele beeld van trouw aan het collectief van de mensheid. Dat positieve beeld is gefundeerd in het hart en daarin is een weten dat het opbouwender is om vanuit het eigen moreel/ethisch gefundeerde ge-weten het leven in zichzelf, in anderen en de gehele natuur te eren, respecteren en heiligen. Die houding zal iedere individuele kleur tot volledige helderheid laten komen in het kleurenpalet van de gehele mensheid.

   Een Amerikaanse soldaat, die terugkeerde van een missie in Irak, zei:

   “Als men een ander doodt, doodt men iets in zichzelf.”

   Wat laat zien dat alles met elkaar verbonden is en alle uitgezonden energie weer bij de bron ervan terugkeert. In het oosten noemen ze dit karma.

  3. Bovenstaande reactie was bedoeld om geplaatst te worden onder het gesprek onder 2.

  1. Ze gebruikten fluoriserende tandpasta om hun verlichte staat toe te lachen naar de kampbewakers. My 2 cents.
   Een volk dusdanig verknocht aan geld en het idee dat ze de uitverkorene van hun god zijn en daardoor hun aangeboren arrogantie zal waarschijnlijk niet creatief genoeg zijn geweest om andere uitwegen te zoeken dan bidden en hopen dat hun god ze kwam helpen. Tough titties 😉

 4. Arend :
  Een geslaagde poging om het licht te laten schijnen in de duisternis van de NWO. Een duisternis vol van occulte & corrupte belangen en machten, en waarbij geen enkele vlag nog de lading dekt.Voor een buitenstaander totaal ongekend en nog meer onbegrijpbaar.
  Enkele tips nog :
  1. Het boek van Brzezinski : Das Gescheiterte Expirement. Das Ende des Kommunistischen Systems, Wien, 1989.
  Hieruit blijkt dat de USSR in feite een labo was waar de NWO werd getest.
  2.The Syndicate – The Story of the coming world government van Nicolas Hagger,
  3.Das Schwarze Reich van E.R. Carmin. (een turf van meer dan 1000 blz).
  Wat de bezoeken van Bibi aan Putin betreft is er natuurlijk de Syrische kwestie, maar ook de belofte van Putin om de pensioenen te betalen van de naar Israël uitgeweken Russen!!

  1. Als je dan nu hoort of leest dat May een immigratie beperking vanuit de EU wil is dat vrij logisch als je weet dat mogelijk binnen de EU (lees vaste land) een oorlog komt waardoor mensen zullen willen vluchten naar het Engeland wat niets meer met de EU te maken heeft behalve dan via handelsverdragen zodat ze nog kunnen profiteren.

 5. Wanneer komt de tijd dat je vrij bent van een schoolsysteem. Hoe mooi je het ook voorgespiegeld krijgt.

  Het onderwijssysteem van Finland wordt beschouwd als een van de beste in de wereld. In de internationale ratings, staat het altijd in de top tien. Maar de autoriteiten zijn niet bereid om op hun lauweren te rusten, en ze hebben besloten om een echte revolutie door te voeren in hun schoolsysteem

  http://www.theearthchild.co.za/finland-will-become-first-country-world-get-rid-school-subjects/

  1. Oeps, onder verkeerde onderwerp geplakt hersenen waren even de weg kwijt 🙂

 6. Arend 5.1 :
  Bedankt voor deze landkaart. Ik kende ze nog niet. Heb ze onmiddellijk afgedrukt. Dit is van groot belang in verband met een bericht in het voormelde boek Das Schwarze Reich op pagina 55. Er wordt vermeld dat reeds in 1880 in het Engelse tijdschrift Truth landkaarten waren afgedrukt met de grenzen na WO I en na WO II. Men had het toen al over een Oostblok!! Dit is ook van belang voor het Molotov – Von Ribbentrop pakt, en het minder gekende Stalin – Churchill pakt. Naast wegen naar Rome , leiden er ook heel wat naar Londen !!

  1. Arend 7.1 :
   Het wordt nog interessanter.
   Zie link over “Truth” :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_(British_periodical)
   met uitgever Henri Labouchère die vermeld is op de kaart en citaat :
   “The Christmas Edition 1890 received international attention, as it published a conversion with a professor of hypnosis who described a dream of the German Emperor, under the title “The Kaiser’s Dream”. In this dream, the destruction of European monarchies was described, and Truth presented a colored map to show the results after a war in the future.[3] At that time the magazine had a circulation of one million. The story about “The Kaiser’s Dream” was somestimes interpreted to be a prophecy for First World War.”
   Ging het hier om een droom of werden hier gewoon de plannen onthuld ??

  2. Sub Rosa.

   Het is een geestelijke wet dat ook de duistere krachten de vrije wil van de mensheid hebben te respecteren. Dat doen ze door op een verhulde manier middels allerlei media hun plannen te tonen. Daarmee voldoen ze aan die geestelijke openbaringswet en als de mensheid daar niet op reageert, dan stemt ze er onbewust mee in. Men manipuleert dus op een smerige manier de menselijke vrije wil en omzeilt deze.

   “De schaduwregering volgt de occulte kabbalah. En in de kaballah staat het volgende;

   “Onthul je plannen, zelfs als ze er niks van begrijpen, en je karmische schuld zal worden opgeheven.”

   Ik heb daar een artikel over geschreven n.a.v. de bijzondere voorpagina van de Economist voor 2017.

   http://gedachtenvoer.nl/page/2017-jaar-van-de-afgrond.html

   Ook in het op deze site te lezen artikel ‘Het paarse Amerika’ ga ik daarop in.

   http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/het-paarse-amerika/

  3. Na morgen is Donald Trump de president van de VS.
   Europa gaat een puinhoop worden omdat allang bekend is dat banken zullen omvallen te beginnen met de Italiaanse,Franse maar ook de Duitse bank zal het niet overleven (Een Duitse minister heeft voorgesteld om de Italianen te helpen vanuit de EU maar dat was Onbespreekbaar voor DIJSSELBLOEM dat u het maar weet).
   Via de EU is het meeste geld verdwenen in de zakken van hen die dit zo opgezet hebben
   Daarna zal het hele geldsysteem hier ineenstorten omdat alle banken zullen omvallen.
   De EU valt uit elkaar wat naar mijn mening zo gepland is.
   De Engelsen zijn daarom uit de EU gegaan om de gevolgen te ontlopen en als u naar Engeland wil vluchten vergeet het maar want May wil voor EU burgers een immigratie limiet.
   Erdogan zal vluchtelingen in grote getallen doorlaten wat enorme gevolgen zal hebben en veel leed zal brengen.
   Wij staan zo goed als machteloos omdat politie niets meer is en een fatsoenlijk leger hebben we ook niet meer en de rest van het leger zit in het buitenland.
   Wilt u naar het oosten vluchten jammer Poetin is één van hen.
   Kabinet en koning zullen vluchten en de monarchie zal ophouden te bestaan en de burgers worden aan het lot over gelaten.
   Als er dan genoeg slachtoffers zijn gevallen zal Trump ons komen helpen (net zoals dat tijdens de tweede wereldoorlog is gebeurd) waarna we een republiek zijn geworden met republikeinse wetten(zoals in de protocollen van Sion beschreven staat).
   Wij hebben alles verloren en zullen moeten doen wat zij willen.
   Zo zie ik het met dank aan de landverraders van bijna elke lidstaat binnen de EU die zeiden het beste met u voor te hebben.
   Netanyahu heeft van de week niet voor niets gezegd dat de oude wereld spoedig zal veranderen in een nieuwe wereld en dat die sneller komt dan menigeen denkt.

  4. Arnold.

   Misschien verliezen we wel alles op uiterlijk gebied. Dat is dan eens te meer een reden, om onszelf niet te verliezen in de uiterlijke gekte en krachtig in je eigen innerlijk centrum te gaan staan en blijven staan.

   Sometimes the world is so bizarre,
   I simply can’t relate,
   But my work is to stay and support,
   By lovingly holding space.

   https://www.youtube.com/watch?v=9TjSciwuL2c

  5. Arend 7.5
   Arend wat is jouw mening over wat ik in 7.4 schreef kan dat kloppen of geloof je van niet?
   Het is ook niet zo dat ik depri ben of in de put zit of zo.
   Waar ik me juist drukker om maak is de mensen die helemaal van niets weten want als gebeuren zou wat ik schreef weten die helemaal van niets laat staan dat ze weten wat hen overkomt.

  6. Nou na al die Profetisch geopperde bedenksels, kun je Nostrodamus nog ten tonele Voeren, jammer dat het oracle de d’helphie niet meer is, beste mensen het komt zo het komen moet, je kunt je afvragen, en ook je intuïtie raadplegen, we gaan waarschijnlijk terug naar af, dan komt er een tijd van consolideren, en hopelijk meer inbreng direct van de bewoners, die nu volkomen buiten spel staan, we wachten het af, maar we zijn er klaar voor, en dan Arnold ben ik mijn broeders hoeder, nou een Klein gewild stukje dan, zorg voor je zelf een ander doet dit “”NIET””, groet Jenne

  7. Arend 7.3 Dank voor de toelichting. Het komt er op neer dat alle grote en belangrijke gebeurtenissen van de laatste 200 jaar gepland waren en grotendeels volgens plan verlopen zijn. De info daarover was ook beschikbaar maar men moet deze vinden, ontcijferen en vervolgens nog willen weten!!! Zie in dit verband ook de beruchte brief van Albert Pike!!
   Je verwijzing naar de USSR is ook van belang, en het belang hiervan wordt geweldig onderschat.
   In je eerste link is intussen de tarotkaart met Trump vervangen door een kaart met een adelaar!!

  8. @Jenne

   helemaal mee eens dat je goed voor jezelf moet zorgen om je eigen ‘licht’ brandend te houden 🙂 zodat misschien een ander zich hieraan kan ‘verwarmen’. Zolang een ieder zijn energie geeft aan hetgeen zich misschien gaat afspelen in dit ‘aardse spel’ gaat er kracht verloren en is het mijn inziens zoals Arend het in zijn wens aangeeft; ‘
   Duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden, maar door er licht in te brengen!
   Alles wat geweest is heeft een stempel na gelaten en is aan ons om te transformeren.

  9. Arnold 7.4 :
   Het door jou beschreven scenario komt grotendeels overeen met dat van Albert Pike. Zelfs zonder zijn voorspellingen, volstaat het om rond te kijken en de tekenen van het verval te zien, dat gepaard gaat met een ondermijning van binnen- en van buiten uit. De gelijkenissen met de ondergang van het Oude Rome zijn treffende. De verschijningsvormen zijn weliswaar anders, maar fundamenteel is er niets veranderd. Je verwijzing naar de Protocollen is pertinent. Ik laat nog in het midden van waar ze komen, maar deze geven blijk van een verbluffende kennis van de mens en van de maatschappij in alle domeinen. Het NWO plan met de strategie wordt hier in feite tot in de details openbaar gemaakt, en op enkele na, wil niemand het zien!! Het is pas al het bloed zal stromen met beken, dat de ogen zullen open gaan, en voor zoverre dat er nog ogen zullen zijn!!!

  10. Arnold 7.6

   Ik denk dat je in je reactie de spijker aardig op de kop hebt geslagen. Aan het eind van dit jaar zal niets meer hetzelfde zijn en zullen velen van al hun illusies beroofd zijn. Maar het is nodig. Iets ouds moet verdwijnen om ruimte voor het nieuwe te scheppen. Vele mensen, inclusief mijzelf nog af en toe, zijn bang voor verandering en vernieuwing. De enige manier om door de komende turbulentie heen te komen is, overgave te leren aan een wijzere evolutionaire kracht dan ons ego. Daarnaast zijn zelfvertrouwen en scheppen van innerlijke rust belangrijk. Het zal dan blijken dat we allemaal innerlijk op een geestelijk ondersteunende wijze worden begeleid.

  11. @Arnold 7.6

   Misschien is het wel zo dat jij als ‘wakkere mens’ diegene bent die anderen kunt helpen als zij niet begrijpen wat er gaande is als er echte chaos ontstaat. Vergget niet dat je altijd gedragen wordt op vleugels van liefde 🙂

  12. Arend 7.13 :
   Het betreft de eerste link in je reactie7.3 met de bespreking van de tarotkaarten. De kaart met Trump is intussen vervangen door een kaart met een adelaar!!!

  13. Sub Rosa 7.16

   Dat is echt heel raar, want als ik op die link klik, dan zie ik in het artikel nog steeds de door mij samengestelde afbeelding van de eerste vier kaarten op de omslag van The Economist, met als tweede kaart Trump op de aardbol.

   Zelfs op de officiële site van The Economist is die kaart nog hetzelfde.

   https://ukshop.economist.com/products/the-world-in-2017?_ga=1.121272264.115960981.1484835972

   Maar ja, die adelaar is natuurlijk wel een bijzonder symbool.

  14. Arend 7.17 :
   zie hierna bericht :
   HARTGELD USA
   Neu: 2017-01-01:
   [13:10] Leserzuschrift-DE zu Video Mystery!! A CODED MESSAGE That TRUMP Will NOT Be President?
   Heute Nacht ist etwas sehr seltsames passiert. Vor ca 23 Stunden wurde das Economist-Cover revidiert, und Trump von der 2. Tarot-Karte entfernt! Statt dessen trohnt jetzt der “American Eagle” auf dem Globus!
   Mir gefällt die ganze Sache gar nicht, und auf Youtube wurde ja bereits seit mehreren Tagen eine riesen False Flag angekündigt um das Ruder in Amerika doch noch herum zu reißen.”
   zie video :
   https://www.youtube.com/watch?v=kOneALheRkk

  15. Arend 7.17 :
   Bijkomende info is er op Hartgeld USA dd. 01.01.2017 :
   13:40] Silberfan:
   Dann wurde es beim Verlag aber noch nicht ausgetauscht, woher kommt die Änderung, ein Fake?
   Das Link auf den Verlag zeigt die UK-Ausgabe, das veränderte Bild wird auf einem US-Mobilgerät gezeigt. Wir wissen noch nicht, ob das ein Fake ist.WE.
   [15:00] Leserkommentar-DE:
   Das Bild mit der abgeänderten Tarotkarte wird im Google-App-Store im Rahmen einer Economist-App angeboten.3
   In dit bericht is er toegang tot het veranderde beeld via de Economist App. Er is blijkbaar een verschil tussen de USA en het U.K.

  16. Madeloes 7.15

   Is de Nederlandse taal cq Vlaams, is maar beperkt in klank en kleur, nou daar denk ik anders over, de Nederlandse taal is een van weinige overgebleven oud Frankische taal, vroeger kon je van noord Europa tot de Pyreneën je verstaanbaar maken in de aan verwante talen, in de tijd van Karel de Grote dan, een leuk boek, van deze tijd, Dagboek van een landjonker door Benno Barnard, mooi taal gebruik en bijzondere verhalen, ja ik weet ik neem misschien een uitzonderings positie in, maar doe niet mee, om altijd maar ons Eigen nest te bevuilen.
   Jenne

  17. Madeloes 7.14 en 7.15.
   Madeloes meestal in tijden van chaos wordt er niet naar anderen geluisterd omdat de meesten dan als een kip zonder kop rondlopen.
   Daarbij komt ook nog dat de boodschapper meestal zelf slachtoffer wordt omdat hij/zij iets anders verkondigd dan de meesten willen horen of het niet geloven.
   Wat betreft licht en donker ik ben niet echt religieus maar probeer wel een open mind te hebben voor alles zo heb ik bv ook het boek Het Veld van Lynne Mc Taggart gelezen op aanraden van Imke en als ik eraan toe kom zal ik ook jouw verwijzingen bekijken.
   Ik geef reacties (die misschien niet voor iedereen even interessant zijn) om te proberen mensen uit hun roes wakker te maken meer niet.

  18. Sub Rosa 7.18 en 7.19

   Dat is wel heel bizar. Het laat zien hoe alles is te manipuleren. Misschien laat het ook de strijd tussen verschillende facties binnen de financiële elite zien en dat zij onderling meer verdeeld zijn dan wij kunnen vermoeden.

  19. @Jenne 7.20
   van Benno Barnard heb ik een aantal gedichten gelezen maar helaas waaronder ikzelf ben deze poëzie niet machtig en waardeer ik het enorm als je je in deze vorm kunt uitdrukken en je gevoel erin kunt leggen is een gave en prachtig! maar aangezien ik me dagelijks in de spreektaal uitdruk wat niets met poëzie van doen heeft 🙂 vindt ik persoonlijk dat de nederlandse taal haar beperkingen heeft.
   Een leuke bijkomstigheid is tegenwoordig door de multi culti samenleving dat waar je komt in de wereld als mensen horen dat je nederlands bent roepen ‘kijke kijke niet kopen’ maar dat zeiden ze waarschijnlijk niet ten tijde van Karel de Grote 😉
   lieve groet

  1. Sorry, regeert…
   Zonder hart geen verstand, zonder verstand altijd een hart 😉

  2. Reageert of regeert? Nevermind, allebei fout. Regina is de term waar het meest fout gaat. Niets zou regeren, samenwerken is de sleutel.Daarvoor is afstemming vereist.

  3. Samenwerken lijkt me niet ter discussie staan Cozmic, een hart dat het verstand regeert zal altijd samenwerken en afstemmen. Een hart is verbonden met andere harten.

  4. Een scheiding? Als daar sprake van is, dan is het hart afwezig lijkt me, dus begrijp niet zo goed wat je hiermee zeggen wilt 😉

  5. Zonder hart heb je een prima functionerende robot. Knopje tijdelijk om en geen last meer van sentimentele ruis. Lijkt mij voor bepaalde beroepen een positieve eigenschap.
   Wat ik uit bovenstaand artikel proef is dat mensen juist te weinig hun kritische gezonde boeren verstand gebruiken. Een hart zonder hersens is volgens mij een agressieve, goedgelovige primitiveling. Misschien dat de PTB daar op aansturen?
   Ik zeg met opzet boeren verstand. Dus een combinatie van intuïtie, ervaring, en hersens!

  6. Ik begrijp je reactie Koekje, maar in mijn optiek is het hart altijd zuiver. Het verstand maakt er een potje van, naast dat je natuurlijk je boerenverstand ook moet gebruiken; maar in dat geval denk ik dat boerenverstand betekend, een verstand dat door het hart wordt geregeerd danwel gedirigeerd.

  7. Zonder hart geen verstand, vanuit hun functies bekeken, biologie. Zonder hart ben je dood, zonder verstand praktisch ook. Ze werken samen, informatie-uitwisseling mbv elektromagnetisme en scheikundige processen op celniveau. Het optimale functioneren van deze tools, noem je wijsheid, zegt dr. mc 😉

  8. En trouwens ook intuitie, maar dat is wat mij betreft zielsgeorienteerd. Heeft niets met hart te doen en ook niet met verstand. Het echte weten valt in het verstand niet te vinden, maar ook niet in het hart. Het echte weten weet; daar verbinding mee hebben lijkt me een belangrijk, iets wat de hedendaagse mens wellicht verleerd heeft om connectie mee te hebben.

  9. Hé brilsmurfen, deze brilsmurf heeft nog een leuke.
   Het hart behoort tot de 3 laagste chakra’s. Noodzakelijk om te overleven maar zonder goed werkende andere chakra’s is die destruktief.

   Bedtijd 🙂

  10. Wat wordt er bedoeld hier onder hart, het orgaan of wat de dichters over het hart schrijven, is het liefde, naasten liefde tederheid, of gewoon de kern van de zaak, het zelfde geld voor verstand, veel weinig helemaal niets of een enorm IQ, of onverstand.

   Hier mee zijn heel wat interessante combinaties te maken, globaal gezien, zeg je met hart en verstand helemaal niets, als er geen duidelijke definitie aan wordt verbonden, van wat er bedeoeld wordt.
   Jenne

 7. Een heel goed artikel dat gaat over de teloorgang van een cultuur, wanneer het zich verliest in bijzaken en alles als vermaak ziet. Het onderschrijft volledig wat ik in mijn artikel heb beschreven, uitgaand van de situatie in de VS en de TV. Ik ga er vanuit dat dit ook voor een belangrijk deel geldt voor het gebruik van internet, zelfs in zogenaamde alternatieve kringen. Ik heb zelf al jaren geen televisie meer en lees geen kranten.

  http://www.zerohedge.com/news/2017-01-18/nothing-real-when-reality-tv-programming-masquerades-politics

  1. Arend,

   wel nee, je hart is een fatastisch zich steeds zelf vernieuwende pomp,
   wel heel gecompliseerd qua neurologisch natuurlijke chips, en andere regelaars, ook komt hier chemie bij kijken, ik denk buiten het brein misschien wel het mooiste orgaan waarover wij en de dieren wereld over beschikt.
   Het brein, de pijnappel, met dat hele kleine plekje in het midden, door God lang geleden met zijn wijsvinger top, aangewezen en geraakt, daar zit de zetel van het denken, voor de rest links rechts of in is het weten, met daar de hele bubs die ons denken uitmaakt.
   Veel gedragingen, of geweten of intuïtie zijn aangeleerd, opgelegt, het karakter wordt gevormd door de omstandigheden, voorbeeld in een tijd van overvloed, krijgt hebben en egoïstme weinig kans.
   De mythe van de menselijke gevoelens, dat deze in het hart zouden zetelen, is bedacht en gebracht door de poëten, het is zoveel suggestiever als je over je liefde spreekt dat je dan je handen tegen het hart drukt, als je hoofd in je handen te nemen, stuk minder romantscher.
   En zo zit ons gevoels leven, vol leugens, zelfsuggestie, en aannames,
   maar we proberen er het beste van te maken, en alles een beetje mooier te maken, door het te omkleden met drog redenen, dit heeft beschaving.
   Groet Jenne

  2. Jenne.

   Jij verwoordt de materialistische visie op het hart. In die visie worden alle lichamelijke orgaanfuncties vergeleken met technologische ‘wonderen’. Maar wat was het hart voordat de pomp bestond?

  3. Het hart, de beweging, de hartslag, dat kon/kan je voelen met je hand (zintuigen). Als je opgewonden raakt, door inspanning, angsten, woede, liefde… dan kan je dat bij je hart voelen. Bloed. Verhoogde hartslag. Daarom werd er volgens mij veel over geschreven in gedichten. Het hart is het ‘centrum’ van het lichaam en in de embryo-ontwikkeling is het hart een van de eerste organen die zich ontwikkelen, terwijl de hersenen later groeien, ook nog als je op leeftijd bent.
   De cellen van alle organen gaan om de jaren (verschillend voor ieder orgaan) zich weer vernieuwen. Dat gebeurt meermaals in het leven van de mens.

  4. Hoe bedoel je Arend, to be or not to be, of het ei of de kip, nou ja wat was het hart voor de pomp bestond, helaas kan ik met de beste wil van de wereld, hier geen antwoord voor bedenken.
   Heel heel lang geleden denk ik dat het allemaal, van uit een snelle natuurlijke reactie plaats vond, geweten bestond niet, eten om te leven, doden om te leven, het was maar zo kort, het ging om de dierlijke/menselijke warmte, het woord nieuwsgierig kenden zij niet, maar zij waren het wel, dat was wat de mensen dreef, gister avond stond ik buiten en werd overvallen door gevoelens die dat wijdse universum zo helder en met zijn fonkelende sterren opriep in mij, die gevoelens waren waarschijnlijk niet zo veel anders als in het lang geleden tijdperk, het overmand sprakeloos zijn, in een flits tot je kleine menselijkheid teruggebracht te worden, je onbelangrijkheid in dit geheel, maar die pomp was er toen al wel, en ons brein ook met zijn gevoelens, en misschien waren er ook wel romantische poëten, die hun hart vast hielden voor hun mede mensen.
   Groet Jenne

  5. Jenne.

   Eigenlijk bedoelde ik met die vraag te verwijzen naar de visie op het hart voordat de moderne technologie ons referentiekader bepaalde, waarbinnen er gedacht en gevoeld werd. Zeker binnen de esoterische stromingen van toen werd, in mijn beleving, het hart als een mystiek orgaan én zintuig beschouwd.

   “Het hart als zintuig, door Stephen Harrod Buhner is een bijzonder boek en fungeert als een brug tussen de mentale wetenschap en de subtiliteiten van het hart. De twee delen waaruit het bestaat, Systole en Diastole, lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar de schrijver is erin geslaagd door middel van wetenschappelijke informatie, diepgevoelde ervaringen met planten, en citaten uit proza en poëzie een geheel te scheppen dat een gezonde verbinding legt tussen wetenschap en new-age-sentimenten, tussen historische en moderne perceptie van de natuur, tussen proza en poëzie, tussen persoonlijke mentale en emotionele ervaring en geneeskunst die is gebaseerd op altruïsme en universele ethiek. De verbindingsdraad is die van een mysticus die een verscheidenheid aan voorbeelden kiest om universele waarheden te onthullen.”

   Bron: http://www.happynews.nl/2012/02/21/het-hart-als-zintuig/

 8. Arend dank je voor jouw wens aan een ieder voor 2017.

  dat ieders hart vol van liefde mag zijn en stralen en dat een ieder zich mag herinneren wie hij/zij is en waar je vandaan komt.

 9. “The illusion of freedom will continue as long as it’s profitable to continue the illusion. At the point where the illusion becomes too expensive to maintain, they will just take down the scenery, they will pull back the curtains, they will move the tables and chairs out of the way and you will see the brick wall at the back of the theater.”
  Frank Zappa

  1. Tja op een bepaald gebied van het zijn is dat waar , doch werkelijke vrijheid zit in je hart en is onafhankelijk van elke economische of politieke werkelijkheid.

  2. Vrijheid is een eigenschap van de geest. Vorm is per definitie begrensd en kan dus nooit vrij zijn. De menselijke vorm kan een middel zijn om vrijheid van geest tot uitdrukking te brengen. Wanneer het middel het doel wordt is de geest niet meer vrij.

  3. Ieder één heeft het er over, maar in de kern van de zaak weten ze niet wat echte vrijheid, laat staan dat ze er mee om kunnen gaan.
   In de westerse levens staat, bestaat echte diepe menselijke vrijheid niet, men is altijd wel ergens van afhankelijk, en dan is men dus een fazal van dit of dat, want vrijheid heeft ook zo zijn verantwoordelijkheden, vooral tegen over je zelf, maar goed mensen hebben geleerd in een schijnwereld te verblijven, en in de schijnzekerheid van de leugen te vluchten.
   Jenne

  4. Ik heb een aardig boekje vol, bedenksels, gezegdes, van grote mensen, prachtige hersenspinsels, je kunt ze passend invoegen in je schrijven,
   maar het worden nooit jouw gedachtes, het blijft het benoemen, van anderen, de waarde van het communiseren zit in de oprechtheid van de schrijver zelf, hoe stom of naïf ook het blijft van hem, en daar door heeft het waarde !

  5. Ik geloof niet dat echte vrijheid bestaat. Pas als je alle loyaliteit, verbondenheid met je beminden opgeeft zul je vrij zijn. Het enige waar je je dan misschien nog van zou moeten ontdoen is je eigen lichaam.
   Ik denk niet dat ik zo ver zou willen gaan.

  6. De rest van mijn betoog over politieke correctheid komt er helaas niet door. Het zei zo.

  7. Reactie 12.3 is geplaatst vanuit ervaring. Goed mogelijk dat een mens met een soortgelijke ervaring woorden van dezelfde strekking heeft gebruikt. Maar het is niet het lezen van de woorden die de ervaring schept. Ik heb ooit in de bijbel gelezen: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en dat wat in geen mensenhart is opgekomen dat is wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. En ik begreep er niets van. Het is door ervaring dat deze woorden betekenis hebben gekregen.

  1. Rova.

   Die film heb ik al tijd geleden gezien. Hij is wel zo mooi en laat de mens in alle authenticiteit zien. Om van te smullen! Goed dat je hem hier inbrengt.

  2. Rova,

   deze film gaat enkel en alleen over de minst bedeelde, de super lozers dus, waar er ontzachelijk veel meer zijn als dat men denkt.
   Maakt het dan uit met wat voor systeem je deze mensen, de gemiddeld grootste deler van de mensheid, hun bestaan kan verbeteren, en ze toekomst geven waar ieder mens recht op heeft.
   In het westen blijven de mensen hangen in hun verzorgde levens omstandig heden, en roepen dan leuzes over vrijheid, gelijkheid en broederschap, en daar blijft het dan bij.
   Bij het zien van dit soort films, denken ze zeker weten, God almachtig, wat een ziele poten, en gaan verder met hun dagelijkse I Phone seance.
   Hoeveel mensen zijn daadwerkelijk in de weer hun mede mensen te helpen, nou sorry hoor maar het zijn er maar bitter weinig!
   Ben geen pessimist, maar ken de mensheid een Klein beetje, ieder voor zich en God voor ons allen, helaas !
   Jenne

  3. Jenne 13.4
   Met alle respect maar dan begrijp je niets van de film die Rova naar voren heeft gebracht.
   Alleen al het voorbeeld dat de man die een vrouw en haar dochter heeft vermoord en dacht dat liefde pijn betekende maar tot inzicht kwam en begon te huilen nadat de moeder van die dochter hem had vergeven en weer op het rechte pad bracht spreekt boekdelen.
   Dat lijkt veel op wat Marcel ook beschreef in 2.24.
   Niets super lozers degene die het niet willen begrijpen en niet open minded zijn dat zijn de ware lozers.

  4. Goed Arnold, have it your way, voor mij is het tegen natuurlijk, de moordenaar van het mooiste wat je als mens overkomt, een kind, in dit geval een dochter, deze moordenaar bemoedigend toespreken, nou je moet behoorlijk déformer zijn, maar goed het is het tijds gebeuren, gewoon is niet meer goed genoeg.
   Jenne

  5. Jenne 13.6
   Begrijp me aub niet verkeerd maar tot nog niet zolang geleden was ikzelf ook voor oog om oog tand om tand maar als je daar goed over nadenkt brengt het alleen maar meer geweld/leed met zich mee.
   Het voorbeeld uit 13.5 geeft naar mijn mening aan dat wanneer je bv een moordenaar van gedachten kunt doen veranderen zodat hij/zij inziet dat wat hij/zij deed niet goed is kun je voorkomen dat het nogmaals gebeurd.
   De moordenaar uit het filmpje had wel een gevangenisstraf uitgezeten en dat vind ik wel terecht.
   Stel dat iemand een familielid ombrengt en dat jij of ik dan die moordenaar ook ombrengt dan zou je kunnen hebben dat zijn familie weer het zelfde doet als wraak voor hem en zo gaat het dan maar door je mag natuurlijk een eigen mening hebben en het anders zien maar zo denk ik er over na enige inspanning en denkwerk.Het is best wel wennen dat geef ik graag toe.

  6. Oog om oog, tand om tand, maakt iedereen blind en rijp voor een kunstgebit. 🙂

  7. Nou Arend als we naar veel lieden kijken die zeggen onze leiders te zijn dan zie je dat velen een kunstgebit hebben ivm hun leeftijd.
   Dat zou kunnen betekenen dat zij nog in oude gewoonten geloven zoals mensen op elkaar te laten schieten wanneer twee of meer van die oudjes ruzie met elkaar krijgen (zowieso vreemd dat anderen op elkaar gaan schieten terwijl ze de tegenstander nog nooit gezien hebben laat staan dat ze elkaar iets misdaan hebben).
   Het komt er eigenlijk op neer dat de staat moordenaars bestraft terwijl ze zelf opdrachten uitvaardigen aan militairen om mensen te doden en dus is de staat ook schuldig aan moord.Of zie ik dat verkeerd?

  8. Oog om oog, tand om tand is misschien nogal extreem. Dat wil volgens mij niet zeggen dat je door moet slaan naar een extreem alternatief.
   Inbreuk maken op de fysieke http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnblu821m2 en geestelijke integriteit van anderen kun/mag je, denk ik, niet domweg bedekken met de mantel der liefde.

   Psychopathisch ingestelde individuen hebben, denk ik, een speciale aanpak nodig. Probleem is wel hoe je ze herkent. Voordat je het weet is er een heksenjacht.

  9. Koekje.
   Er wordt niets bedekt met de mantel der liefde.
   Begaat iemand een misdaad dan moet hij/zij bestraft worden maar zonder mishandelingen of de dood.
   Psychopaten idem maar ook die moeten geholpen worden en willen ze niet dan blijven ze maar gevangen.
   Zoals ik al in 2.38 schreef wordt iedereen gecontroleerd door artsen en die zouden juist psychopaten moeten herkennen en hulp aanbieden.
   Nu worden juist psychopaten gebruikt door regeringen denk bv aan het AZOV gebeuren in Oekraine.

  10. Arnold,

   lees je reacties op het lijntje over organen donatie, die staan in complete tegen stelling met wat je hier in vergevings gezinde bui schrijft.
   Zonder bindende wetten en regels geen samenleving.
   Er zijn zonden tegen het leven zelf, die onder geen bedding mogen worden gemannipuleerd, om dat er bepaalde hypes gaande zijn in onze samenleving, probeerd men overal water bij de wijn te doen.
   Onder anderen door ons Eigen geslap janus, neemd de overheid een loopje met ons, vroeger werd liegen en bedriegen niet geaccepteerd, nu zeggen ze wat zijn ze toch ondeugend.
   In California hoeven meisjes geen 16 te zijn om als protestuté gebruikt te worden, men denkt er zelf over het kinderen misbruik niet langer strafbaar te stellen, moet kunnen toch, Soddom en Gamora, misschien komt er dan toch nog hemel vuur.
   Jenne

  11. Jenne.
   Ik heb nog eens teruggekeken bij Orgaantransplantatie gebaseerd op..moord! en daar heb ik maar één reactie gegeven waarvan het mij niet duidelijk is wat er in tegenspraak zou zijn met wat ik hier reageer.Of bedoel je iets anders graag iets duidelijker aub.

  12. Ik heb moeite met de term ‘lozers’. Die term gebruikend houdt in dat je een ernstig (ver)oordeel velt. Redenerend vanuit liefde (uiteindelijk zijn we allemaal liefdeswezens) zou het oordelen/veroordelen eigenlijk niet meer moeten bestaan.
   Arnold (13.5) geeft exact het aansprekende voorbeeld uit de film aan. Als de grootmoeder vanuit ego/pijn had ge- en veroordeelt, was de dader niet tot inzicht gekomen. Haar vergeving schept liefde en begrip, geen haat en vergelding.
   Dat zouden meer mensen moeten doen: “Vergeef een ander zoals u zelf vergeven zou willen worden.”

  13. Rova 13.15

   Nou winnaars en verliezers dan, ik veroordeel niemand, geef alleen aan in de gebezigte termen, hoe zij gezien worden.
   Ik zeg ook niet dat ik niet met deze mensen te doen heb, ik voel mij ook één van hen, met een heleboel geluk uit het lozers nest ontkomen.
   Maar daar ging het hier niet om !
   groet Jenne

 10. @ Arnold 7.21

  Zou het kunnen zijn dat in tijden van chaos mensen blij zullen zijn met iemand die hen ‘wakker’ kan maken en gerust kan stellen. Kijk wat er op dit moment gebeurd met mensen die denken dat Wilders hun bestaan op aarde ‘beter’ zal maken en niet beseffen dat zijzelf degene kunnen zijn om hun eigen leider te zijn als zijzelf in hun kracht gaan staan.

  Een boodschapper zal niet een slachtoffer kunnen zijn mits hij/zij zichzelf deze rol zich toe eigend.
  Volg ten alle tijde je eigen intuïte al lees je een hele bibliotheek
  blijf bij jezelf wat voor jou waarheid is want alleen jij weet wat de waarheid voor jou is.
  Een ieder heeft zijn eigen verantwoording over zijn eigen ‘zijn’. Welke rol heb je op je genomen toen je op deze aarde kwam en wat is de bedoeling wat je hier wilt ‘leren’ en manifesteren?

  1. Madeloes ik denk dat je je hier vergis want als mensen zou overkomen wat ik bv in 7.4 beschreef terwijl ze niet weten hoe dat komt dan krijg je waarschijnlijk paniek,plunderingen enz en dan zou ik niet graag daartussen staan om uitleg te geven hoe het zover heeft kunnen komen.
   Wat betreft Wilders dat is niet te vergelijken want dat gaat over iets kiezen of niet,de gevolgen die daaruit kunnen voortkomen kunnen wel voor chaos zorgen als blijken zou dat Wilders ook niet eerlijk is geweest waardoor mensen benadeeld worden.
   Wat betreft welke rol ik op me genomen zou hebben toen ik op deze aarde kwam? Volgens mij heb ik daar geen invloed op gehad omdat op deze aarde terecht komen mij ook gewoon is overkomen waarbij ik me de eerste tijd helemaal van niets bewust was.
   Wel wil ik leren wat het leven is of kan zijn door ervaringen op te doen en me te laten informeren.

  2. @Arnold

   Het kan ook op een innerlijke chaos zijn 🙂 Wat ik aan wil geven met Wilders is dat veel mensen op dit ogenblik denken dat hij een vertegenwoordiger is van henzelf.
   Zoals jij het beschrijft dat je’toevallig’ hier op aarde terecht bent gekomen respecteer ik. Ben zelf van mening dat dit een bewuste keuze is geweest.

 11. De mens is hier gekomen om deze Eindtijden mee te maken, uit vrije wil hebben we hier massaal voor gekozen om het eindspel uit te spelen tot aan het Einde.
  Lees daarover de Orion Kronieken, het zijn de Sterksten die Nu dit spel uitwerken, oftewel de meest Hardnekkigen. Het is maar dat we het weten. Helaas slaapt 80% van de mensheid nog steeds. Maar wij gaan door totdat we tot besef komen dat we allemaal Lichtwezens zijn, die ander ben ik en andersom. Trump, die al bekend is gemaakt in een filmpje van de Simsons van het jaar 2000, werd daarin al bekend gemaakt, dus de elite vertelt altijd wat hun plannen zijn.
  Trump, die blaast op de trompet, de laatste trompet die ons zal leiden naar het Einde van de Tijd, van dit Tijdperk.
  Geeft je hart aan Christus of hoe je het noemt, De Bron, probeer vanuit de Geest naar dit theater te kijken, het is een spel wat uitgespeeld zal worden, hou je niet teveel bezig met deze stoffelijke zaken, het houdt je weg van je Innerlijke Licht, 23-09-2017 komt de ster van Betlehem weer aan het firmament, daarvoor zullen we heftige zaken meemaken, maar blijf Uit deze spelletjes, tijd en ruimte zullen straks inklappen en in 1 dag zal de wereld op zijn kop staan. Wees voorbereid, wees in Liefde, reik ook je naasten een hand, die nog niet begrijpen wat er gaat komen.
  God heeft ook hierin altijd het laatste Woord.

  1. Mooi beschreven Vrijheid. Ik kan daar zeker in meegaan. Wat we nu al kunnen merken is dat mensen, inclusief mijzelf natuurlijk, steeds sneller worden geconfronteerd met de gevolgen van hun daden. Ik heb ergens eens gelezen dat versnelling van die karmische uitwerking steeds verder gaat. Tot het moment dat mensen al voordat ze van plan zijn iets te gaan doen, op een innerlijk geestelijk niveau geconfronteerd worden met de gevolgen daarvan. Het vrije wil/vrije keuze principe wordt dan steeds duidelijker ervaarbaar. Tenminste voor degenen die daar het bewustzijn voor hebben ontwikkeld.

   Ook heb ik eens ergens gelezen, dat op een bepaald moment in de tijd mensen hun gehele innerlijk leven als een panoramisch beeld om zich heen zullen kunnen zien geprojecteerd. Al je angsten, negatieve emoties en natuurlijk ook de positieve gevoelens, zullen zich als bijna tastbaar om je heen manifesteren. Het zal mensen er bewust van maken dat ze echt hun eigen hemel of hel scheppen. Des te meer een reden om het eigen innerlijk op orde te krijgen en af te stemmen op de verdere bewustzijnsevolutie.

   De mensen die zich bewustzijnsmatig niet verder hebben ontwikkeld zullen dan direct ervaarbaar geconfronteerd worden met hun innerlijke angst- en andere blokkades. Hetgeen hen in een soort van psychotische toestand zal brengen. De angst kan men in dit geval neutraliseren door het volgende uitgangsprincipe te hanteren:

   Wat je uitzendt komt bij je terug en wat naar je toekomt heb jezelf uitgezonden.

   Het zou best kunnen dat het moment waarop dat gebeurt, het moment zal zijn van het ineenklappen van tijd en ruimte. Het credo is dus: Heb jezelf lief, zodat je ook anderen en al het leven lief kunt hebben.

  2. Het zal mensen er bewust van maken dat ze echt hun eigen hemel of hel scheppen.
   Exit vrije wil dus. Iedereen een halsband om met stekels aan de binnenkant. Als je niet gehoorzaam bent een flinke ruk aan het ding.
   Stel je voor dat we over 50-100 jaar in een soort cybernetische wereld leven. En gelijk een stroomstoot krijgen als er een gedachte opkomt die niet overeen komt de de wensen van de PTB. Zou dat balen zijn 😆

   tijd en ruimte zullen straks inklappen
   Mooi zo, iedereen terug naar de bron. Einde oefening, einde spelletjes, leerproces. Dat is weer eens iets anders dan naar de hemel gaan als je braaf je best hebt gedaan.
   Komt er ook een einde aan alle parallelle universa? Of gaat een deel van de mensen daar vrolijk verder. Reizen ze naar het verleden, splitst de aarde zich in tweeën. Een deel naar een hogere dimensie? Heeft de aarde zich al opgesplitst en weten wij zondaren van niets????

  3. @vrijheid

   We gaan het meemaken aangezien we hier zelf voor gekozen hebben en proberen hetgeen we ‘zijn’ waar te kunnen maken.

   daarom vind ik deze begroeting geweldig In lak’ech (In la:kesj) is de Maya begroeting en betekent ‘ik ben een andere jij’. De Maya willen met deze begroeting zeggen dat wij allen één zijn. Leven vanuit deze eenheid is het werkelijke leven in liefde en voorspoed. De oude Maya zagen de wereld als één groot netwerk dat alles en iedereen met elkaar verbindt en waarbij een ieder zich bewust is van de verbondenheid met één en dezelfde geest.Zo ook espavo The word Espavo is an early Lemurian greeting used for “Hello” and “Goodbye” It means “Thank You for Taking Your Power.”

  4. De mens is hier gekomen om deze Eindtijden mee te maken, uit vrije wil hebben we hier massaal voor gekozen
   De mens wordt vastgehouden door Argonten die deze iedere keer weer vangt, in een uiterst geraffineerd net. Prison planet. Velen hebben allang hun karma uitgezeten, maar dat maakt ze niets uit. Ze kunnen gewoon niet zonder de energie die de mens genereert. Voor hen een kwestie van even praktisch zijn.
   Het is een grote simulatie, alles wat er gebeurt is een computerspel van een hogere intelligentie.
   Wij zijn een gevaarlijk destructief ras, dat alleen maar kommer en kwel in het universum veroorzaakt. Opsluiten die creeps.
   En zo circuleren en nog wel meer verhalen. Iedereen mag eruit halen wat hem, of haar het beste past, maar DE absolute waarheid?

  5. Nee koekje, dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat mensen een direct inzicht krijgen in hoezeer het leed dat ze anderen toebrengen, zij vanuit een directe geestelijke verbondenheid met die ander uiteindelijk toebrengen aan zichzelf. Vanuit het inzicht dat die ander eveneens een andere vorm van leven is, die uit dezelfde bron voortkomt als jezelf.

   Als je een ander doodt, doodt je iets in jezelf!

   Jij bent de andere Ik. In lakesch

   De komende tijd zullen we steeds meer mogen gaan ervaren dat de begrippen binnen en buiten een kunstmatige scheiding is, die in ons is geprogrammeerd door deze op dialectisme gebaseerde matrix.

  6. @Koekje 15.3

   Geweldig reaktie!:) Who Knows??? wat ons te wachten staat, zelfs als je verder kunt ‘kijken’ als je neus lang is, blijft dit ‘mistig’. Wat zijn wij?

  7. Koekje 15.5

   De absolute waarheid is alleen maar te ervaren en niet in woorden en/of aardse daden uit te drukken.

  8. Grappig al dat commentaar op mijn ‘steen in de vijver’.
   Hmmm, nog een steentje:
   De absolute waarheid is ZIJN.

  9. Freedom, ga je ook mee naar de Himalayas? Ik ben net “De Meesters van het verre oosten” aan het lezen, misschien zijn ze daar nog, wachtend op ons.
   Ieder geval, wij zijn allen daders en sommige spelen slachtoffer, het hart is onbetrouwbaar, alle problemen zijn in de zielenwereld en hier op aarde natuurlijk, dus verbindt je met de Geest en als sneeuw voor de zon zijn alle moeilijkheden en je ego verdwenen!! (ikzelf ben nog in het bezit van persoonlijkheid) https://www.youtube.com/watch?v=c4rH_1Y7a3o p.s. Er zijn meer filmpjes

  10. Sorry, Vrijheid, had reactie 19 niet gezien. Het doel van het leven is volgens Evert Jan om met 7 miljard mensen 200 gevallen engelen (en meelopers) te redden en weer mee naar huis te nemen; nou, maak je borst maar nat! Over zieke en gehandicapte mensen en karma wou ik nog wat mededelen: Vaak nemen die mensen het karma over van hun familie of van een zwakker persoon, het is dus niet eigen schuld, dikke bult! Hier een liedje voor Cozmic (mijn vriendin had het uitgezocht voor haar eigen begrafenis) https://www.youtube.com/watch?v=UlDI4g5ab1g

 12. Arnold, e.a.

  Frappante flagrabte hyperkrisie, als iemand voor zijn werkelijke onbestwistbare klinische dood ontdaan wordt van zijn organen, wordt de persoon die dit heeft gedaan, dan vermanend toegesproken en de familie van het leeg gehaald mens, gaat hem dan troosten in zijn vreselijke onmenselijke daad, zo zou het er uit zien, volgens de moraal van jullie zachtzinnege benadering van doodzonden begaan tegen kern gezonde van het leven houdende mensenkinderen.
  Voor mij is het niet het één nog het ander.
  En waar Arend zo mee schernt het afglijden van, heeft al lang geleden plaats gevonden, en denk er om, straffen is niet het doen geschieden door één persoon, maar dit behoord de samenleving te voltrekken, in ieder geval het waarnemen van de straf, het niet willen of durfen uitvoeren van de juiste opgelegde straf, is een daad van verraad tegen over zijn samenleving !
  Groet Jenne

  1. Jenne.
   Als een arts een nog levend mens/lichaam ontdoet van organen waarna deze sterft is dat gewoon moord.
   Deze arts heeft dan de nabestaanden misleid door te zeggen dat de donor dood was terwijl dat niet zo was en verdient dan bv ook een gevangenisstraf.
   als de nabestaanden vinden dat die arts voldoende straf heeft gekregen kunnen ze hem zijn daad vergeven vooral als ze ervan overtuigd zijn dat hij geleerd heeft door die gevangenisstraf want dat zal hij geen tweede keer willen.
   In het geval van die Poolse man was er een verschil want die vergaf omdat hij ervan overtuigd was dat ze niet wisten wat ze deden misschien zijn ze later nog wel bestraft.De vraag is kan je iemand iets kwalijk nemen als hij/zij niet weet wat ze doen?Die Poolse man vond dat hij ze dat niet kwalijk kon nemen.

  2. Daar ben ik het niet mee eens,had hij dan die soldaat moeten aanvallen in de wetenschap dat hij dan ook gedood zou worden terwijl hij ook wist dat hij zijn gezin daarmee niet terug zou krijgen?
   Als je voor wraak kiest zeg je ja maar dan gaat het maar door en door en door terwijl je er niets mee vooruit komt.

  3. Nee die pool had slim zijn moment moeten afwachten en dan geen wapen zijn ogen uit zijn kop moeten plukken, of of !
   ik stop hier mee, groet Jenne

  4. Vergevingsgezinde mensen tonen in hun reacties niet de woede die Jenne tentoonspreidt. Q.E.D.

 13. Wij mensen vertoeven al honderde miljoeinen jaren op deze blauwe planeet, zou dan nu plotsklaps de pendulle van slag af zijn, misschoen moet onze planeet wat boertjes laten, wat oprispingen, of een paar windjes, maar hij blijft draaien en zijn baan vervolgen, misschien komt de helft of 9O% van de mensheid om, now so what, we gaan gewoon op nieuw beginnen, uit eindelijk gaat het niet om de quantiteit, maar de qualiteit die teld, het leven is een uniek gegeven, de vorm doet er niet zo toe !
  Het is wel jammer dat we er niet meer van maken, hopelijk wordt dit foutje in de genen, bij de volgende opstart hersteld.
  Jenne

  1. Er zijn ook al eeuwen oorlogen en geweld dus misschien moeten de mensen wel veranderen om dat te verbeteren.

  2. Klopt Jenne die ene sloeg die andere toch dood vanwege een gift waardoor hij jaloers werd en tot die daad overging?
   Misschien toch tijd dat mensen veranderen?

  1. Voor mij de vrouwen, alle vrouwen, ik zie eerder een wereld vol vrouwen, als vol mannen, venus en mars, de mooiste baan ooit tuinman in een nonnenklooster.
   Jenne

  2. Besef wel dat je met ieder antwoord dat je geeft op de gestelde vraag, meer onthuld over jezelf dan over de wereld!

  3. Vandaar dat mijn bedrijf in tampons voor ongestelde vragen op zijn zachtst gezegd leeg aan het bloeden is.
   “”There is no coming to consciousness without pain…People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious” – Carl Gustav Jung
   https://veilofreality.com/2010/10/29/know-thyself/

  4. Humor is een belangrijk en essentieel verlichtend aspect van die ziel Cozmic en die heb jij. Dus jij hebt vast een heel mooie ziel!

  5. Evolutie,lering trekken uit het verleden zodat we naar een betere wereld voor iedereen toe kunnen groeien.

  6. Cozmic, je hebt in mij een onophoudelijke lachkick veroorzaakt door de mededeling over je bedrijf. Ik neem neem je dat hoogst kwalijk, maar niet heus.

  7. Voor mij is er niet een hoofdoorzaak die benoembaar is, wel de deelaspecten ervan; schoonheid is er voor mij absoluut één.
   De prachtige serie over De schoonheid en de troost indertijd, wie weet het nog? Jenne, voor jou speciaal de aflevering met Martha Nussbaum.
   https://www.youtube.com/watch?v=CphgXaGjAeg

  8. Ik heb het boek ooit gelezen, evenals de slinger van Foucoult. Beide boeken hebben een grote indruk op mij gemaakt. Maar goed, dat gaat dan allemaal weer de diepte in, wat natuurlijk van wezenlijk belang is. Waar het mij hier even om gaat is aan te geven dat jij door die ene opmerking het geheel even naar een ander en daarmee een verruimend en verlichtend niveau tilt. Tenminste als je daar gevoelig voor bent.

   Ik was dat dus en heb een gratis lachtherapie gehad, waar ik vroeger bij Bhagwan veel geld voor neer had moeten tellen. Voor een zunige Nederlander is dat natuurlijk meegenomen. Zou jij je voor kunnen stellen dat ze zich in de hemel,wherever that may be, af en toe niet rot lachen om dat zooitje ongeregeld hier beneden en ons willen duidelijk maken dat we onszelf veel te serieus nemen?

  9. Nu weer even bloedserieus. Humor en relativering is imo behalve een bevrijdingsmechanisme ook een sleutel tot verlichting oftewel minder belasting. Zelf zit ik hier nog met betraande ogen het nieuws te verwerken dat ik sinds gisteren weer een zus minder heb, gelukkig was en is ze atheïst dus vreest ze de hel niet.Religie is een deel van het vergif van deze aarde, en van vergif komt weer vergeven ( karel !!!!) Het andere uiterste is weer totaal materialisme, bij die lui valt ook weinig humor te vinden ( Karel!!!!!)
   Wie zichzelf te serieus neemt wordt een (verlicht) despoot met alle gevolgen van dien. Niet dat het iets uitmaakt op welk niveau dan ook, deze entiteit zet zich slechts vast in een zelf gecreëerde realiteit en iedereen die zich ermee verbindt, zij het in verzet of conformiteit.
   Wij van de Illimitatie houden ons liever bezig met domme mokkels, zonder pretentie en veel ongestelde vragen om ons bedrijf draaiende te houden, tegen de stroom in is ons motto.

  10. Veel sterkte Coz met het verlies van je zus.
   Mooie reactie overigens.

  11. Vergeven klinkt mooi, lekker bijbels. Tegen sommige narcisten ga ik me echter NOOIT kwetsbaar opstellen, zolang ze leven . Tegen de psychopaten die ik ben tegengekomen nog minder, sterker nog, ik maak ze af want ik weet hoe ze denken. Kom hier maar eens tegenin met je airy fairy wiffy waffy ideologie.

  12. Je hebt helemaal gelijk Cozmic. Ik heb ook met vele narcisten in mijn leven om moeten gaan. Positief aan die omgang is echter, dat zij door hun feilloos zesde zintuig voor jouw zwakheden, jou daar ook bewust van kunnen maken. Zodat je die ‘zwakheden’ of gewonde gevoeligheden in jezelf kunt helen. Dat is dan weer mooi meegenomen. Zo hep ieder nadeel toch ook weer zijn voordeel, niewaar. Ja toch, niet dan?

  13. 18.19
   Een danstent voor de dans der gewonde zielen, ja dat klinkt mooi.
   Mensen die tegen elkaar lopen te schreeuwen, maar intussen…
   Cozmic, soms denk ik wel eens dat het hele leven een oefening flexibiliteit is, stoppen met tegen de stroom inzwemmen. Maar ja, dat moet wel bij je passen.
   Lieve dingen zeg je over je zus <3 (hartje) Dank je wel en zwem ze (mag ook wel 'ns een beetje langzamer soms 🙂 ) .

  14. @ cozmic
   Gecondoleerd man , er verlaten de laatste tijd wel veel zielen jouw dansparty sterkte.

  15. @Cosmic 18.12

   Veel liefs! eigenlijk zijn er geen woorden voor maar deze kaart heb ik zelf een keer gekregen en was met liefde gestuurd en daarom stuur ik deze tekst met liefde aan je door.

   I can no longer See you with my eyes Touch you with my hands But I will feel you in my heart Forever.
   X Madeloes

  16. in het leven blijkt being staying a Live het belangrijkste te zijn, al is er maar een kwartier per dag van overgebleven wegens gevorderde ouderdomsaandoeningen, volgens Simek bij tv Ivo, dit schijnt in de 3d praktijk niet zonder een stevige dosis efil te kunnen. http://www.parool.nl/kunst-en-media/martin-simek-verdient-meer-dan-ivo-niehes-gezever-en-cliches~a4452149/ Bee Gees – Stayin’ Alive (Saturday Night Fever) https://www.youtube.com/watch?v=Fa9n7GirhsI tekenen van Leven kunnen zijn dans muzen iek oftewel essential expression van je zellufff soul. een verkeerde efil vrouwelijk schoon opmerking blijkt een enorme inpact gehad te hebben, zelfde als bij Brood. Simek kon te goed tennissen op z’n 19e, maar werd onverhoeds geslacht met een opmerking over onbehaarde lange benen en tietjes, jonge Brood keek scheel volgens een efil juffrouw auw, zijn ze de daarop volgende 40 jaar feitelijk niet meer te boven gekomen. En jah wat b-lijkt levensbrengend, vrouwen, ze geven maar kunnen daarom te gemakkelijk nemen, de reaper in actie… een wereld zonder hoeft echter voor mij niet, dan maar kunstige uitwegen met. TV Show 22 jan 2017 http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/538435200/0 van de schoonheid schone kunsten ende troost, een geniale ramses tweezijdige heeft hem gered…. herkenbaar? voor mij wel… het patroon. Nooit begrepen wat een Roman zou moeten wezen, zijn, een heldere Vlaamse schrijfster heeft even het verschil laatst even uitgelegd bij vpro boeken zondagprogram, een Ver-Haal ontdoet zich van de beperkingen die een Roman de schrijver oplegt, je mag in een Ver-Haal ongelimiteerd uitweiden over 1 persoon bijvoorbeeld, daarom hou ik niet van de zogenaamd toegankelijke Roman Vorm tot nu toe. h et leven bezien door een Kat beschreven door een Japanner 100 jaar terug maakte mij zeer blij, een Ver-Haal, ben ik misschien Japans van blueprint of zo?! Goeie speech van Trump, behalve de islamitische oorlogsverklaring, toch nog een w.o. op die manier. http://www.dictionarist.com/onverhoeds https://www.lebowskipublishers.nl/boek/Ik-ben-een-kat-T8914.html

   maar over fake nep feitelijkheden van misschien wel de rooie neocondemo havikken; als je deze cnn 360 graden foto even naar rechts doordraait zie je toch duidelijk dat het plein tot aan de naald (washington monument) compleet vol staat en zeker niet half leeg zoals is gesuggereerd door de leftistmediamolehores?! http://edition.cnn.com/interactive/2017/01/politics/trump-inauguration-gigapixel/ http://www.news.com.au/world/north-america/trump-spokesman-say-us-media-lied-over-inauguration-crowd-size/news-story/93258c28b4aca354c70103c6a181ef9c sjonnie gaat nu alle over gebleven zenders opkopen zeiden ze op het nieuws. De steeds maar terug kerende vraag wie er de mole is had ik jaren terug al opgelost, maar goed de onkwetsbaren hebben niet dat wat gekwetst kan worden, moet je dat feit maar afdekken met een fake media front, gewetenloze dag in dag uit training voor dystopisch synthetisch leven, de geroofde af-gekochte waarheid; levensgevaarlijk.

  17. Thanks everybody. Relativeringsvermogen en humor waren het thema van vandaag.
   Zonder dat leef je in de hel ook al zit je er dan wel lekker warmpjes bij.

 14. Arend 18.52

  Je hebt de boodschap goed begrepen, het is geen angst zaaien, maar juist in deze eindtijden wordt de mens geconfronteerd met alles wat men in vorige levens zelf heeft gecreeërd, karma’s uitwerken, wat je uitzendt krijg je terug. Maar het is nu ook een tijd dat er eind gaat komen aan alle karma wat we allemaal met elkaar hebben gecreeërd, voor zover dat kan, uiteindelijk gaan we allemaal weer naar Huis en ja, er komt straks een pittige tijd aan, wie niet horen zal dan toch echt moeten voelen.
  Als je het boek leest van de Meesters van het Verre Oosten, geschreven door B.T. Spalding, zal het je nog duidelijker worden dat de mens zelf weer als God/Schepper kan worden, zoals Jezus het ons allen heeft voorgedaan, dat we uiteindelijk een onsterfelijk Lichtwezen zijn, dat de dood niet bestaat. Waartoe ook de mens in staat is om zelf werkelijk te kunnen manifesteren, materialiseren, werkelijk, het boek bevat een hoge trilling en dat voel je ook als je het boek leest. Dan wijs ik je nog op een paar leuke lezingen van Evert Jan Beverwijk, die al 20 jaar een studie heeft gemaakt door oude geschriften te besturen, de KJV1611 en een website heeft gemaakt die heet http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.nl, dan zul je lezen waarom dit een gevallen schepping is, de 1e val vanuit de ziel, de 2e val vanuit de stof en door naar zijn lezingen te luisteren kun je van hem horen wat er momenteel speelt op de aarde en met de mensheid. EJ is een fantastisch mens, reist in binnen- en buitenland met groepen mensen voor Lichtwerk en lezingen te geven, doen veel Lichtwerk in geheel ons land,ik heb werkelijk waar prachtige dingen mogen ervaren, ook via foto’s gezien dat het Licht zich liet fotograferen, grote orbsen/zielen op een kerkhof, een grote lichtpilaar gemaakt rondom 3 beukenbomen en via de foto’s zag je dat er vele zielen zich verzamelden en via de lichtpilaar naar het Licht gingen, het was er ontzettend druk, telepatisch kon ik horen hoe blij ze waren dat ze eindeijk naar het Licht konden reizen. Zo zijn op heel veel krachtplaatsen en leylijnen mooie dingen tot stand gekomen.
  Een jaar geleden ontmoette ik Evert Jan en Thea op een lezing in Dalfsen en ik begreep meteen, dit is waarheid en hier voel ik me thuis, Rechtvaardig en leven vanuit de Geest, een kunst, maar het is te leren en dat betekent loslaten en vanaf de zijlijn observeren hoe het spel gespeeld wordt, dus nog wel op de aarde zijn, maar niet meer van de aarde, snap je.

  Veel Liefde toegewenst, voor alle lezers hier op deze site en geniet van onderstaande lezingen van Evert Jan Beverwijk, het geeft ook bemoediging.

  https://youtu.be/bMpxVG80wTU?list=PLRRTHFFklAxlGFfvzuwdGAIAS8jCM_RCy
  https://youtu.be/c4rH_1Y7a3o?list=PLRRTHFFklAxlGFfvzuwdGAIAS8jCM_RCy

  1. Goh Cozmic 8.12.

   Gecondoleerd kerel. Heel veel sterkte. Bijzonder dat je hier toch nog op jouw humoristische manier zo aanwezig bent. Besef dat je met haar hoe dan ook contact kunt houden.

  2. Contact houden is geen issue. Met wie je resoneert is er altijd contact, er is geen “houden aan” Er is ook loslaten, ieder zijn pad laten gaan. Soms is loslaten verward met “vergeven” werkelijk loslaten is meer dan vergeven, dat is het in praktijk brengen van vrije wil, een ieder zijn ding laten doen en jij het jouwe.Diverse realiteiten kunnen dan coexisteren, een ieder leeft zijn eigen realiteit.

 15. Nou even een opnieuw beginnetje, doe ik iedere dag, geleerd van nog niet zo lang geleden gaan lezen Italiaanse schrijver Italo Calvino, met zijn verfijnde levensspot, zijn cynische mélancolique mégalomanie,
  ik leer iedere dag van hem om alles anders te bekijken en ervaren, beleef alles tot het uiterste dat hoord bij het mens zijn zowel je vreugde als je verdriet, schaam je niet voor je mens zijn, leef en beleef wat jij denkt nodig te hebben om dit cq het leven aan te kunnen !

  Ach beste Jauke, had eens een Vadertje, en een moedertje, en twee fijne maar hoogst ontdeugende zusjes, maar zo als het gaat ze zijn allemaal weg gevlinderd, kom ze soms tegen op mijn wandelingetjes,
  maar mis ze, denk aan ze iedere dag.

  Wens je sterkte beste jonge, in wezen schrijf ik dit voor jou, van uit mijn ouwe volle hart, en denken, vriendelijke groet olle Jenne

 16. Anna 18.10

  Bedankt voor Martha Nussbaum, hoe je denken werkt, had ooit een hele lieve Tante Martha, is gestorven in een gesticht voor geestes zieken, op gelopen een sexule ziekte, aan gestoken door haar man, ze was zwanger en kon niet goed behandeld worden, kindje Livoa gestorven en tante Martha verloren voor altijd.
  Nu Nussbaum, Klein mijnheertje in Amsterdam, op de hoogte zijnde van wat mijn familie had dedaan om veel Joden te redden in de oorlog, kreeg ik door hem veel geld ter beschikking hij stopte mij altijd veel handel toe, heb veel later ontdekt het waarom en het hoe, maar dat is weer een ander of topic verhaal.
  En wat een mooi mens sterke vrouw, daar houd ik van, en heb niet het minste probleem om het onderspit te delfen met dit soort vrouwen in een discussie, kan ze daarna bewonderend toe lachen.
  Groet beste Anna, Jenne

  1. Jenne, ik denk met weemoed terug aan vele fantastische programma’s waar onder die van Wim Kayzer. Wat ik grappig vond dat ik nav de link nog even verder naar haar op zoek ging en tot de ontdekking kwam dat ze een boek heeft geschreven over woede en vergeving, wat daarmee aansluit bij een aantal andere draadjes onder dit artikel.
   “Generositeit is beter dan vergeving, waarschuwt ze. Wie de ander vergeeft, plaatst zichzelf namelijk boven deze persoon. Vergeving gaat altijd met vernedering gepaard en houdt zo het onrecht – en dus de woede – onnodig in stand.”
   https://www.nemokennislink.nl/activiteiten/denkcafe-woede-en-vergeving
   http://www.amboanthos.nl/boek/woede-en-vergeving/

  2. Nou kijk Anna, ben 3X in India Nepal en wijde omgeving geweest, kijk als de hele wereld nu is de Bhudistische leer filosofi zou gaan leren en aan hangen, dan zou onze wereld er heel anders uit zien, en dan kun je vergeven en wraak uit de boeken schrappen.
   Ben geen Bhudist daar ben ik verkeerd voor op gevoed, en mankeer ook de juiste mentaliteit, vindt het bijzonder zo als de mensen met elkaar om gaan, in de kern van alle bedachte religien ziet het er het zelfde uit, it are the high priest die de boel verruineren, om dat ze te veel mens zijn, met al hun sinnen, en dan heilig verklaarde mensen, ja dat ook moet je kunnen bedenken, heilige mensen ja juist, het zijn geen engelen en dan daar zaten volgens Bocasio die van de Décamarone, ook nog wel kleine schelmpjus tussen, één ding is voor mij zeker we zijn met te veel mensen op deze planeet, om dat ze allemaal op een kluitje willen zitten, waarom geen idée.
   Ja mooi hé van die bijzondere mensen, vooral als ze echt mens zijn, niet van dat viese politieke spul zonder ziel.
   En natuurlijk wil iedere man graag van tijd tot tijd een paar mooie vrouwen bustes in zijn handen hebben, en dat is toch geen sin, dat is het fruit van het leven plukken, dat maakt je mens.
   Nou Anna groeten, Jenne

  3. Jenne, ik heb niet het idee dat het in het oosten zoveel beter is. Daar hebben ze hun goeroes, daar zijn het met name de mannen die in retraite gaan en zich dus loskoppelen van hun eventuele gezin. Maar ook vele vrouwen die zich slaafs aan de voeten van heer en meester onderwerpen. Ikzelf denk dat in dat opzicht de verschillen flinterdun zijn, idealiseren heeft geen zin; elk mens loopt uiteindelijk tegen hetzelfde aan. Literatuur, filosofie, religie, muziek, dans, sport, wetenschap; alles is uiteindelijk om het leven te leren en aldus te eren. Op de assen doen ze het verschillend, oost/west naast noord/zuid. Klimaat en geologie hebben volgens mij ook een vergaande invloed op de vorming van de mens.
   Maar goed, weer mooie bespiegelingen Jenne 😉

 17. @ vrijheid

  is het niet zo dat het leven in het NU en hetgeen je NU wenst te zijn met al je gaven en talenten in je fysieke lichaam invloed heeft in ‘de wereld’ om je heen en daarbuiten en dat geen enkel doemscenario bijv. wat jij schetst ‘de ster van bethlehem’ daar invloed op heeft behalve het activeren van energieën? De complexiteit van al wat is, in mijn beleving, kunnen wij als menszijn niet bevatten aangezien wij te maken hebben met zoveel meer in oneindigheid. In het ‘niets zijn’ toch aanwezig.

 18. Arend jij schrijft: >Op mentaal niveau kunnen we allemaal wel bedenken en van daaruit zeggen dat alles één en met elkaar verbonden is. Maar is dat dan ook gebaseerd op een eigen diep gevoelde beleving?<

  Het zich bewust worden van een diepe verbondenheid is voor ieder mens eenvoudig te ervaren, want we zijn altijd verbonden of we dit nu beseffen of niet. Een goed moment waarop dit duidelijk te ervaren is is s'morgens bij het wakker worden, wanneer ons bewustzijn zich nog niet met onze persoonlijkheid (persona = masker) heeft geidentifiseerd. Er is zo'n moment tussen slapen en wakker worden, waarin het bewustzijn al aanwezig is, maar zich nog steeds in diepe verbonden bevindt. Je bent aanwezig, je bent diep verbonden, maar je IK is er nog niet. Dit is een magisch moment en door ons hiervan bewust te worden kunnen we deze verbondenheid de hele dag door meenemen.

  De meeste mensen worden wakker en zoeken meteen hun bekende programma, hun herinneringen, hun naam, hun relaties, hun werkzaamheden, hun problemen en zorgen zonder te beseffen dat dit slechts software is, dat hun afgescheiden houdt van het geheel.

  1. En ik maar denken dat alleen mensen die een beetje seniel werden, bij het wakker worden eerst naar hun naam zochten 😆

  2. In wezen heb je gelijk Sw Anand Coen. Meestal houdt het wakker worden een oriëntatie in t.a.v. de wereld waar je vanuit je slaap weer in terecht gekomen bent. Dat ego schijnen we toch nodig te hebben als focuspunt voor onze aanwezigheid hier. Althans zo lijkt het. De continuïteit van bewustzijn, waar jij op doelt, kan men ook in de omgekeerde volgorde leren. Dus vanuit het dagbewustzijn in het nachtbewustzijn. Dit vraagt echter de nodige oefening. Ik ben zover nog niet.

  3. Wat is nu toch het doel van dit soort verhalen, in mijn jeugd bestudeerden vele de psychiatrie, ieder één wilde Psychiater worden, te hooi en te gras wilde men elkaar psychies uit en in elkaar zetten, Jung en Freud waren de dagelijkse gasten, ze leefden in volkomen gecreéerde pseudo psychologische wereld, het kaarsje ging langzaam uit en de werkelijke wereld van een bestaan om te kunnen leven kwam om het hoekje kijken.
   Bij het wakker worden ben je de zelfde persoon als toen je ding slapen, of als je een mens bent met aanleg voor de schizoïde, kan het zijn dat de ander in je wakker wordt, misschien wel zo leuk ,de ééne dag hij en de andere dag gij.
   Als ik wakker wordt, doe ik de luiken open, en moet dan oppassen niet uit het raam te vallen, om dat de vastzet haken te ver weg zitten, ja en dan kijk ik mijn vrouw aan, en ga het ontbijt klaar maken, en mijn sport is dan alles te gelijk te doen, is een hele opgave het zijn vele handelingen, is een soort mental training, ja en wat dan, weer zo’n lange dag voor de boeg, waarin ik mijn vrouw moet bezig houden en vermaken.
   Grort Jenne ja ik zie jouw problemen niet !

  4. Wat helpt, is heel laat naar bed gaan. Dan kom je in een soort twilight zone terecht. 😛
   Klein probleemje: Je dag-nacht ritme loopt steeds meer uit de pas met het leven buiten. Misschien is je baas ook niet echt happy met je prestaties. 😉

  5. Arend 23.2 Er is geen oefening nodig om je bewust te worden van je verbondenheid. Je bent je ervan bewust of niet. Je kunt het vergelijken met deze magische beelden, waarin je plotseling een 3D beeld ziet ontstaan. Er zijn mensen die deze 3D beelden meteen kunnen zien en anderen zien ze nooit, ook al oefenen ze nog zoveel. Het werkt juist omgekeerd. Hoe krampachtiger ze proberen de 3D beelden te zien, hoe meer ze zichzelf blokeren. Zo is het ook met het bewustworden dat je altijd verbonden bent. Hoe meer je erover na gaat denken, hoe meer je bewustzijn in beslag wordt genomen door je denken, waardoor je juist afgescheiden bent.

   Er is ook geen verschil tussen dagbewustzijn en nachtbewustzijn. Bewustzijn is altijd en overal hetzelfde.
   Een baby heeft b.v. nog niet een bewustzijns inhoud voor zichzelf verzamelt, waarmee het zichzelf als afgescheidenheid (IK,Ego)kan zien, daarom is het, ook als het wakker is nog steeds volledig verbonden met alles. We hoeven de continuïteit van bewustzijn, waardoor we ons steeds verbonden voelen ook niet in de omgekeerde volgorde te leren. We zijn er al mee geboren en moeten het ons slechts herinneren.

  6. Volkomen met je eens er zijn heel veel verschillende gradatisch in het seniel worden en zijn.
   Nu ik oud ben zie ik dat veel jongere mensen reeds seniel zijn, terwijl veel ouderen prachtig recht op blijven, en geen spoortje van senieliteit tonen.
   Denk dat de bewust levende ouderen het leven meer verrijken en glans geven als al die jonge depries, met hun verwende levensstijl en IPhone spectacle.
   Jenne

  7. koekje 23.4 veertig jaar geleden, toen mijn zoektocht serieuser werdt kreeg ik een boek in handen van Edward Rosenfeld met als titel: “high worden zonder”. Het is een encyclopedie van bewustzijnsverruiming en beschrijft 250 wegen zonder drugs. Een van deze, meer negatieve wegen was langdurige slaaponthouding. Je komt hierbij, zoals je correct beschrijft in een soort twilight zone terecht, maar niet werkelijk in verbondenheid. Bij de meeste van deze wegen gaat het om het kunstmatig uitschakelen van “de Mind”, die normaal verbondenheid verhindert.

   Je kunt dit goed waarnemen bij mensen die dronken zijn. Ze voelen zich op dat moment met het geheel verbonden, kunnen iedereen omarmen iedere vrouw kussen en met iedereen een lied lallen. Toch ligt de nadruk hierbij niet op verbondenheid, maar op het uitschakelen van de persoonlijkheid (geprogrammeert bewustzijn), waardoor verbondenheid kort (maar niet werkelijk bewust) door kan schemeren. Een alcoholist heeft een diep spiritueel (spiritus) verlangen om verbonden te zijn, maar vernietigt op deze manier tevens zijn lichaam en geest.

  8. jenne, je vraagt onder 23.3 : >Wat is nu toch het doel van dit soort verhalen?<

   Als je het verhaal van Arend hebt gelezen, dan moet het je toch opgevallen zijn dat hij een onderscheid maakt tussen hoofd en bijzaken.

   Dit onderscheid maak jij onder 23.7 ook, als je schrijft dat jongere mensen meer seniel zijn dan de meeste ouderen, omdat ze zich te veel in beslag laten nemen door bijzaken (hun verwende levensstijl en IPhone spectacle). Daar kan ik het wel mee eens zijn, omdat dit slechts een verbondenheid is met een kunstmatig uitgedacht netwerk, die geen verbondenheid met de werkelijke levenstroom meer heeft.

   Deze verbondenheid met de werkelijke levensstroom is wat Arend terecht als hoofdzaak ziet, maar hij vraagt zich tegelijkertijd af of deze verbondenheid voorbij het mentale niveau dieper gevoelt/ervaren kan worden. Het doel van onze verhalen onder 23 is dus om door uitwisseling dieper in deze hoofdzaak door te dringen en wegen te vinden om deze verbondenheid intensiver te maken.

   Dit heeft niets te maken met, zoals jij het noemt: gecreéerde pseudo psychologische manipulatie. Integendeel, het is juist bedoelt om de mensen hieruit te halen, want de meeste mensen zitten al voorop in deze gecreéerde psychologische conditioneringen.

  9. SW Anand,
   en deze zoek naar verbondenheid staat gelijk met de zoek naar geluk. Dat komt omdat men als baby/kind niet dat kreeg wat men nodig had om zich te ontwikkelen, een gezond zelfbewustzijn te krijgen. Daardoor zijn bijna alle mensen steeds op zoek naar verbinding, wat men gemist heeft als baby. Als de (natuurlijke) behoeftes als baby niet worden bevredigd, blijft iets knagen in de mens, wat zich in alle mogelijke problemen als volwassene uit, zoals drugsgebruik, maar ook tot materialisme/’extremisme’ of een laag zelfbeeld, wantrouwen etc. kan leiden.
   “Het continuümconcept in een notendop
   Vier elementen die de Yeguana toepassen en wij in onze cultuur lijken te zijn vergeten komen bij Liedloff naar voren. Ze sluiten volgens haar aan bij de evolutie van de mens, die ervoor heeft gezorgd dat kinderen met een bepaald ‘weten’ ter wereld komen. Er is vanaf de geboorte een doorgaande lijn, een continuüm. Als je die doorgaande lijn weet voort te zetten, draag je daarmee bij aan gezonde, gelukkige kinderen en een gezonde en gelukkige samenleving.
   1. Nabijheid
   Kinderen van de Yeguana worden constant gedragen door hun ouders en andere familieleden, in de doek of op de arm, totdat ze zelf aangeven er klaar mee te zijn. Ze slapen met hun ouders in dezelfde ruimte. Zo is er voortdurend vertrouwenwekkende nabijheid, en wordt er direct op hun andere primaire behoeften (eten, verschoning, troost) gereageerd.
   2. Niet overbeschermen
   Yeguana-kinderen krijgen nooit te horen: pas op!, mag niet!, kijk uit! of iets in die trant. Zelfs niet bij een gevaarlijk ravijn. De Yeguanas weten namelijk heel goed dat hun kinderen zich al vanaf dag één bewust zijn van de gevaren van hoogtes, vuur en water. Als Westerse ouder zijn we dit ‘’weten’’ volledig kwijt geraakt en kan het een enorme uitdaging zijn om onze kleintjes niet lastig te vallen met onze eigen angsten. Wij, Westerse ouders, zijn over het algemeen overbeschermend naar onze kleintjes, daar waar een kind eigenlijk zelf heel goed weet hoe te handelen. En ja, het gaat daar altijd goed daar in de jungle. Sterker nog, zegt Liedloff, de kans op een ongeluk wordt kleiner als het kind meer vertrouwen krijgt van zijn ouders en omgeving.
   3. Gelijkwaardige behandeling
   Verder wordt er (natuurlijk) borstgevoed op verzoek en naar andere behoeftes van het kind geluisterd zonder daar teveel ophef over te maken. Kinderen worden niet als prins of prinsesje behandeld, maar meer als gelijkwaardig stamgenoot. Belonen, straffen, verwachtingen en oordelen kennen de Yeguana dan ook niet. Bovendien helpen de kinderen actief in het huishouden. Dit is geen vermomde kinderarbeid, maar het bieden van een platform voor je leergierige kind, om te oefenen met jouw volwassen bezigheden.
   4. Niet kindgericht
   De harmonieuze junglebewoners van de Yeguanastam zijn niet kind-gericht. Het kind is erbij in de doek of op de arm als de dagelijkse dingen gebeuren, maar niet in het middelpunt van de belangstelling.
   Het continuüm in onze cultuur

   De jungle van de Yeguana lijkt mijlenver van onze Westerse samenleving verwijderd. Maar heb je wel eens gezien hoe gretig een dreumes de vaatwasser uit kan ruimen? En gemerkt dat je peuter mee wil helpen met het snijden van een wortel of het bakken van een ei? Als je kinderen al vanaf jongs af aan mee laat helpen worden ze heel behendig en wordt de kans op ongelukken kleiner. Ze krijgen hierdoor veel vertrouwen in hun zelf en durven meer verantwoordelijk te nemen voor hun eigen gedrag. Ok, levensgevaarlijke dingen laat je je kind niet doen natuurlijk.
   Dat dragen en samen slapen veel voordelen heeft begint ook in onze cultuur door te dringen. Waarbij het ons overigens niet alleen om de nabijheid gaat, maar ook om de praktische kanten ervan.

   Het is waar, wij leven niet in een jungle waar we onze kinderen niet hoeven waarschuwen voor auto’s of ander onnatuurlijk gevaar. Maar in de praktijk is te zien dat ‘continuümkinderen’ al heel jong omgaan met hoogte, vuur en water. Het is dus datgene wat het kind al weet en in zich heeft, een soort potentieel, een oer-weten, dat door de juiste behandeling van je kinderen kan uitgroeien.”

   Ik kan het alleen maar aanraden!
   Veel plezier voor degenen die het nog voor zich hebben 🙂
   Begrijp, iedere volwassene was ooit een baby!

  10. MC 23.10 Inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Als een kind zijn natuurlijke (aangeboren) behoeftes niet ongeconditioneerd kan leven en genieten, dan onstaat hieruit de compensatie gezeldschap, waarin we hier in het westen nu leven. Omdat de compensatie nooit de echte behoeftes kan vervangen wordt de hang naar meer en meer steeds extremer met alle problemen voor het milieu, de armoede, de roofbouw, de financiele corruptie, enz, enz vandien.

   Ik heb het boek van Jean Liedloff “zurück nach das verlorene Paradise”, toendertijd in het duits gelezen en was zeer onder de indruk van dit werk. Het staat lijnrecht tegenover het behavirismus van B.F Skinner, waarin het gedrag voor kinderen door vastgestelde principes in een gezeldschap wordt vastgelegt.

   Een kinderpsycholoog/loge kijkt vandaag de dag niet meer naar het kind zelf als er zich gedragsproblemen voordoen, maar beoordeelt alles vanuit de achtergrond van b.v. schoolprestaties. Als het te onrustig is of te aggressief is, dan moet dit kind met ritalin gecorrigeerd worden. Dit is volslagen waanzinnig. Het is absolute natuurlijk en normaal als een kind onrustig, ongeconcentreerd, aggressief of versuft wordt als het de hele dag achter een bankje moet zitten en zich daar dingen aan moet horen, waarvoor het geen interesse heeft en waarbij de lichamelijke beleving is uitgesloten.
   Dit hele systeem is pure sadisme voor kinderen.

   Het continuümconcept, zoals jij deze duidelijk in vier wezenlijke elementen hebt samengevat is vooral in de eerste kinderjaren zeer belangrijk voor een stabiele emotionele basis. Naarmate de kinderen opgroeien komen daar nog minstens 5 andere oerbehoeftes bij, die ook binnen de ziel verankert liggen. Als al deze oerbehoeftes geleefd en beleefd mogen worden, dan kun je praten over een holistisch, verbonden en gelukkig mens, inplaats van een radertje in het hierarchische pyramide systeem.

  11. Mij doet het allemaal heel erg denken aan een anti-autoritaire opvoeding uit de jaren 60? En niet alle kindjes waren daar achteraf even blij mee, eufemistisch gesteld.

   Waar ikzelf een probleem mee heb is kinderen van af de geboorte naar de crèche sturen. Nergens een geborgen hoekje, altijd meedoen met de rest. Een beetje stotterig, en hangerig, beetje ziek, the show must go on. Dikke nietszeggende dossiers van de kinderen, zo vormgegeven dat er heel veel aan informatie verloren gaat en volgeschreven door talloze vreemden met allemaal hun eigen idee, hoe een kind zich hoort te gedragen. Ja, gek hè dat de kindertjes totaal de weg raken (en dat allemaal op hun eigen wijze vorm geven). Dit willen oplossen met anti-autoritair gedoe lijkt mij wat ver doorgeschoten. Of misschien zelfs een kind opzadelen met frustraties uit de eigen jeugd.

  12. BBBRRR al die gepsychologische spinsels over de kinder psyche, kinderen zijn niet nooit onder hevig aan de krachten van het psychedelicum, ze gaan 100% voor hun intuïtie, sommige volkeren vreemd genoeg geven geen reet om hun kinderen, dus ze laten ze oud en wijs worden zonder interfentie, of jong omkomen door een misinterpretatie van vuur en afgronden of water.
   In onze prachtige westerse civilisatie, worden kinderen geacht en verzorgt, en zo als in mijn rustige jeugd op het land waar het leven goed was, zich ontwikkelen tot het mens wat zij in zich dragen, in onze moderne samenleving van de gekke, worden de kinderen hoorn dol, van de volwassenen, met hun gezever over hun psyche en durfen zelfs te interveren met rotsooi als ritalin, de voorloper van erger, in onze moderne shit samenleving is eigenlijk geen plaats meer voor kinderen, het is er te vol, het stinkt en is vies, en zo als altijd gaat men voorbij aan de oorzaak, alles is veel te gekunsteld voor onze jeugd, als kinderen spychies niet in orde zijn, kunnen ze beter bij hun ouders beginnen, die vaak door gebruik van tranquilizers niet meer hun zelf zijn, en dit geeft ernstige gevolgen en storingen in de kinderen, lang verhaal kort gemaakt, ieder één investeerd in huizen en geld zaken, maar het zou beter zijn als ze gewoon wat meer tijd en moeite in jun kinderen zouden investeren.
   Jenne

  13. Koekje en Jenne, ik zou zeggen tijd om het boek te lezen en daarná te oordelen. Zo praten jullie iig voor jullie beurt! 😉

  14. Beste mc, ik verrek het om jouw bijbel te lezen. Prima als je er in wil geloven, maar ik mag toch hopen dat je niet iedereen jouw bijbel wil opdringen. Misschien moet je ook eens boeken van Frans de Waal lezen. Reken maar dat die ongeciviliseerde aapjes stuk voor stuk een opvoeding krijgen.
   Volgens mij gaat jouw bijbel over ‘de edele wilde’. https://en.wikipedia.org/wiki/Noble_savage Sorry.
   Vreemd dat kinderen niet intuïtief begrijpen dat ze niet zomaar een bal op straat achterna kunnen hollen. Of aan een hete kookplaat zitten, op een slokje bleekwater nemen.

  15. Koekje 23.15 je schrijft: > Beste mc, ik verrek het om jouw bijbel (het boek van Jean liedloff) te lezen.Mij doet het allemaal heel erg denken aan een anti-autoritaire opvoeding uit de jaren 60Dit willen oplossen met anti-autoritair gedoe lijkt mij wat ver doorgeschoten < . Klinkt allemaal niet zo bijzonder intelligent.

   Waar je schijnbaar wel veel tijd in steekt is: Dikke nietszeggende dossiers van de kinderen doorlezen, want het valt je op dat deze zo zijn vormgegeven dat er heel veel aan informatie verloren gaat. Leuk tijdverdrijf.

  16. nog eens koekje 23.3 Er missen stukken in mijn eerste reatie.

   Koekje 23.15 je schrijft: >Beste mc, ik verrek het om jouw bijbel (het boek van Jean liedloff) te lezen.Mij doet het allemaal heel erg denken aan een anti-autoritaire opvoeding uit de jaren 60Dit willen oplossen met anti-autoritair gedoe lijkt mij wat ver doorgeschoten < . Klinkt allemaal niet zo bijzonder intelligent.

   Waar je schijnbaar wel veel tijd in steekt is: Dikke nietszeggende dossiers van de kinderen doorlezen, want het valt je op dat deze zo zijn vormgegeven dat er heel veel aan informatie verloren gaat. Leuk tijdverdrijf.

  17. Ach al die boeken, waarin ieder één zijn inzichten wil door drukken, wat ik schrijf en weet zijn mijn Eigen ervaringen, ik geloof niet in spychiaters, wel in mensen die lange tijd zich bezig hebben gehouden met het begeleiden van kinderen, en dat kan inwezen elk liefhebbend mens zijn !
   Jenne

  18. Koekje 23.15 je schrijft: “Beste mc, ik verrek het om jouw bijbel (het boek van Jean liedloff) te lezen”.

   Dat is jou goed recht, maar je wilt er ongelezen wel direct een etiket op plakken, zoals: “Mij doet het allemaal heel erg denken aan een anti-autoritaire opvoeding uit de jaren 60 “. Vervolgens ga je dan je eigen etiketje (welke niets met dit boek van Jean Liedloff te maken heeft) afwijzen met : “Dit willen oplossen met anti-autoritair gedoe lijkt mij wat ver doorgeschoten ” . Klinkt allemaal niet zo bijzonder intelligent.

   Waar je schijnbaar wel veel tijd in steekt is: Dikke nietszeggende dossiers van de kinderen doorlezen, want het valt je op dat deze zo zijn vormgegeven dat er heel veel aan informatie verloren gaat. Leuk tijdverdrijf.

  19. Ik weet niet of je het zelf door hebt beste swami, maar op mij kom je hier in je reacties over als een arrogante bullebak met een overmaat aan BS. Is dit van jouw kant onkunde, onvermogen, laat ik daar maar geen uitspraak over doen. Vreemd dat je denkt dat ik dikke dossiers zou uitspellen. Ik heb dat nergens zo geschreven. Jammer dat je je niet wil verdiepen in Frans de Waal. Je geen moeite doet om jezelf even op de hoogte te stellen van de mythe van de nobele wilde. Dat had misschien nog een interessante discussie op kunnen leveren.

   Waar ik van overtuigd ben is dat we (nog) niet in een NWO leven, waar alles van boven af opgelegd is. Iemand de mond snoeren met: Lees het boek maar, in plaats van nog preciezer uit te leggen wat nu precies de hoofdzaken zouden zijn, doet mij denken aan bijbel geleerden die denken beter te zijn dan de rest van de wereld.
   Succes met je boek. Ik kan mijn tijd inderdaad echt wel beter besteden. Jammer, da’s dan één volgeling minder 🙄

  20. Koekje 23.20, Voila, het eerste scheldwoord “arrogante bullebak”. Je bent zo voorspelbaar koekje. Op het moment dat je niet meer naar de argumenten wilt kijken en wijgert enige vorm van zelfreflexi toe te passen, schiet je automatisch je oude verdedigingsstrategien en begint mensen om je heen te beledigen, die het niet direct met je eens. Wie is er dan arrogant?

   Natuurlijk schijn je veel succes te met deze vorm van optreden en je zult je zelfs een al overwinnaar voelen als mensen zich hierdoor van je afwenden, maar in werkelijkheid verlies je hiermee veel kostbare contacten.

   We kunnen hier nog een tijdje heen en weer schelden, maar ik persoonlijk heb geen zin om dit spel met jou te spelen.

   Ik wens je het beste.

  21. Eigenaardig dat je opeens met de termen optreden en overwinnaar komt. Het ga je goed swami 😉

  22. Sw Anand,
   Ja het is compleet belachelijk hoe koekje zich hier opstelt.
   Het donker kan het licht niet verdragen? Ik heb iig absoluut geen zin in zoveel negativiteit. Zeer haatvolle gedachtes van koekje, jammer.
   En vooral totaal misplaatst gezien de inhoud van Liedloff’s werk.

  23. Ennuh Jenne, doe iets aan je spelling aub. Wie niet eens het woord psychiater kan schrijven maar de mond er vol van heeft, komt niet echt serieus over, hoor. Neem eens de moeite voordat je jouw vooroordelen op anderen los laat. Alvast bedankt.

  24. Koekje, als je het draadje terug leest, heb ik op Sw Anand gereageerd en niet op jou. Jij (Jenne trouwens ook) bemoeit je met je negativisme ZONDER te weten over wat het gaat. Het is een al bla bla bla. Ik weet waar ik het over heb, misschien geeft je dat enigszins een gevoel van vertrouwen. En als niet, dan niet. Het is jouw leven, niet de mijne. Succes.

  25. God wc wist niet dat jij zo’n minkukel kon zijn, je zult een andere sparring Partner moeten zoeken, koekje ziet je niet meer zitten, ik wel hoor want ik weet dat er een heel ander persoon, ander soort mens achter mc staat, vriendelijke groet Jenne

  26. MC 23.23 Ik ben het helemaal eens met je reacties op Koekje en Jenne.

   Het is inderdaad erg jammer dat de positieve visie van de Yeguana, zoals deze wordt beschreven door jean Liedloff zo weinig bekend is in onze samenleving. We kunnen zoveel leren van de natuurvolkeren die de verbondenheid, waarover Arend schreef nog onaangetast in zich dragen en door kunnen geven aan hun kinderen.

   De 4 elementen van deze visie, zoals jij deze begrijpelijk hebt samengevat heeft niet alleen een positief effect tijdens de eerste kinderjaren, maar heeft ook bij problematische teenies een enorme helende werking.

   Ik werk al sinds 19 jaar met mijn vrouw intensief met zwaar problematische jeugdige uit Duitsland, die minimaal een half jaar bij ons in huis wonen. Deze Teenies gaan allang niet meer naar school, zijn weggelopen van huis, zijn drugsverslaaft, zijn vele malen in aanraking geweest met justici, zijn vaak op jonge leeftijd sexueel misbruikt, hebben veel geweld beleeft en gezien, in de gedwongen prostitutie gezeten enz enz. Als laatste mogelijke adres komen ze bij ons, anders verdwijnen ze in een gesloten inrichting.

   Door de dagelijkse praktische toepassing van de visie van de Yeguana, gericht op Teenis gebeuren er prachtige transformaties met deze beschadigde mensen. Vooral wat jij onder element 3 “de gelijkwaardige benadering” beschrijft doet wonderen op het gebied van “vertrouwen”.

   Deze kinderen hebben, als ze bij ons komen bijna geen vertrouwen meer in volwassene. Hun ervaring is: voor volwassene moet je oppassen, die zetten je onder druk, geven je een schuldgevoel, geven je straf, enz, enz.

   Om een lang verhaal kort te maken, na een half jaar (soms ook langer)hebben we 90% van deze Teenies weer zover, dat ze harmonisch kunnen functioneren in de samenleving. De amtenaren van het Jugendamt en de ouders snappen hier natuurlijk niets van en hadden hun allang afgeschreven. Wij zijn erg enthousiast over de benadering zoals Jean Liedloff dit beschrijft, omdat het werkt, ook voor Teenies.

  27. Sw Anand Coen,

   goed werk met die jonge mensen, heb er ook vaak veel energie in gestoken, alle kleine beetjes helpen.
   Van middag een gesprek aangeknoopt met 4 straat hoek vervelende kwasten staanders, ja wat moeten ze geen werk, weet ook niet of ze dat willen, alles is negatief, wonen thuis, 3 zijn afkomstig uit noord Africa, hun ouders dan, één is een autenthieke Fransman,
   ik zeg waarom niet gaan leren, om je tijd zo te verdoen is jammer, hoe leren ik zeg nou wat je graag wilt weten of doen, je kan dat dan, je zeker kan dat, volgende week komen ze een dag bij mij thuis, en gaan ze in mijn bos aan de gang, ga een paar mensen uitnodigen om te kijken wat kan, tijdens ons middag maal misschien kan er wat gebeuren, ja het is zo verdomd zielig om die jonge mensen zo te zien af gaan, maar mis een beetje de energie nu, maar ok ik kan toch niet anders.
   Zo je bent het eens met mc, nou mooi toch zal ze blij mee zijn, ach die Koekje, ja dat is soms meer een goed gevulde koek, hapt niet altijd zo gemakkelijk weg !
   Maar we zijn toch uiteindelijk een Klein WTK ers familietje, dus geen kliekjes vormen please.
   Jenne

  28. Goh, dat is opeens een heel ander verhaal swami. Waarom kwam je daar niet gelijk mee? Waarom eerst beginnen met ontzettende zware, naar mijn smaak, disproportionele (loze) dreigementen en idiote termen als winnen en optreden. Pardon?
   Kijk, ik ben niet een van die ontspoorde tweenies die jij zegt op te vangen. Ik ben een normaal in de maatschappij functionerend persoon, en wens een gepast antwoord te krijgen. Je kunt niet eens lezen wat ik schreef, biedt daar ook niet naderhand je excuses voor aan, doet zomaar aannames, stelt je uitermate agressief op. Je gedrag komt niet overeen met de aanpak die je van deze Yeguana beschrijft.
   Was jij er ook bij toen de ashram van Osho (Oregon) in een groot concentratiekamp ontaardde? Men zegt dat er van buitenaf ingegrepen werd omdat ze als de dood waren voor een tweede Jonestown drama.

   Tja, eigenlijk vind ik niet dat je nog een reactie verdient. Maar misschien ben ik daar te fatsoenlijk voor.

  29. koekje 23.30: Ja het woord Swami in verband met Osho is voor veel mensen nog steeds een rode lap, terwijl wij al heel lang niet meer in het rood lopen.

  30. SW Anand,
   Mooi, hoor. Ik ben blij dat er mensen zijn als jij en je vrouw, vind het geweldig want dit is zo oneindig belangrijk voor ons allemaal als samenleving! Als ik iets voor jullie kan betekenen..? 🙂 😉
   Je ziet aan de reacties van koekje dat zij/hij er nog steeds niets van snapt. Wellicht zou voor haar/hem het juist belangrijk zijn de samenhang te snappen, tussen haar negatieve (angstige) reacties en haar ‘onbevredigde’ behoeftes. Want dat is wat ik lees, geen vertrouwen en angst, en dat is wat de meeste mensen voelen omdat ze het vertrouwen als baby naar volwassenen toe al vroeg zijn kwijt geraakt. Iedere baby wat zich in slaap moet huilen, is er een te veel. Een baby weet ook niet hoelang het alleen ligt, het heeft nog geen tijdsbesef. Maar wel zintuigen die willen voelen dat er leven is en vooral levendigheid, en geen afgescheidenheid. En dan hebben we het nog niet over de invloed van onbewust ‘asociaal’ gedrag van beschadigde ouders naar de kinderen toe. Koekje heeft daardoor een bepaalde hardheid ontwikkelt, heeft weinig inleving in een baby (medemens), dat is al een belemmering oftewel een ‘stoornis’, die er niet hoeft te zijn, als zij/hij zich bewust ervan wordt wat de oorzaak hiervan is.
   Wees lief voor je koekje, gewoon doen. Je draagt geen enkele schuld, vergeet het karma, dat werkt niet door op een nieuw leven, naar mijn mening is dat ‘beleid’ van mensen die anderen willen laag houden en manipuleren.

  31. Get verderrie mc, dit is heel slecht naar een mede mens toe, je creéerd tweespalt hier op de site.
   Je kermt er maar op los, nu ik vindt dit heel onprettig om te lezen.
   En met Guido zij woorden het zegt meer over jouw dan over Koekje.
   Jenne

  32. Beste Jenne, als jij niet die aandacht krijgt die jij graag wilt, dan word je een vervelende man en dan komt jouw valsheid om de hoek kijken. Wees niet vals Jenne, ook voor oude mannen is een leerdoel te halen. Dat jij uitgerekend Guido citeert is dan ook meer een grap dan serieus te nemen.

  33. De beweging rond Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) begon vrij onschuldig. Later leek het wel of steeds meer sinistere machten greep kregen op het hele gebeuren. Misschien ook wel personen die niet om konden gaan met veel macht. Met als climax het hele Rajneeshpuram drama.
   Osho heeft er in het begin van zijn beweging op gehamerd dat zijn beweging geen religie was en dat er na zijn dood een einde zou moeten komen aan zijn beweging. Immers, stelde hij destijds, geen levende meester, geen juiste aansluiting bij de actuele gang van zaken.
   Inmiddels is Osho een nog grotere big business geworden als tijdens zijn leven. Het feit dat zijn volgelingen geen rood, oranje meer dragen wil geenszins zeggen dat de beweging dood is en er wordt nog volop geronseld (sorry). Lees de verhalen op internet van gefrustreerden (loverboy achtige toestanden).
   De meeste volgelingen zijn een ervaring rijker, en vaak met hun oorspronkelijke naam, weer terug in het maatschappij.
   Oorspronkelijk werd de beweging gezien als een soort snelkookpan, een kans voor mensen om sneller geestelijk te groeien. Mogelijk is dat ook door velen zo ervaren.

   De uitlatingen van Swami en mc doen mij het ergste vermoeden. Het is niet aan mij om ze te ‘redden’ als dat al nodig en/of mogelijk was.
   Ik vind het wel mijn taak om hier beknopt even alles in een breder perspectief te zetten.

   mc komt op mij over als een in wezen lieve meid. Te lief misschien. Wie ben ik om daarover te oordelen.

  34. mc,

   even een mooi stukje voor in wezen een liefe meid !

   A woman’s essence is love.
   The power to generate love, by loving and being loved in return,
   this is the source of her power.
   A woman’s love for her husband and children is the most precious
   thing in the world, for a man, this is the fulfilment of his live.
   Groet Jenne

  35. MC 23.32 Je hebt het prachtig samengevat en je bent, volgens mij goed op de hoogte hoe trauma’s uit de babytijd doorwerken in het onderbewustzijn met alle gevolgen vandien.

   De hele beinvloeding op de baby begint eigenlijk al tijdend de zwangerschap. Als de moeder teveel onder stress staat, dan wordt dat al doorgegeven aan de foetus. Het geboorte-moment is heel belangrijk en deze eerste indrukken zijn de basis voor het verdere leven.

   Vóór de geboorte van mijn dochter (inmiddels 33 jaar)hebben mijn toenmalige vrouw en ik ons intensief verdiept in rebirthing en dit hele proces doorlopen. Daarna heb ik zelf een opleiding voor rebirthing therapeut gedaan en heb 8 jaar als rebirthingtherapeut in Hengelo gewerkt. Zoals je waarschijnlijk wel weet, brengt rebirthing de deelnemer weer bewust terug naar het geboorte-moment en kan daardoor alle negatieve indrukken verwerken en loslaten.

   Het is een zeer intensief proces, maar het werkt als een trein. Ik heb veel mensen gehad , die al jarenlang in psychotherapie rondhingen en over hun problemen bleven praten, maar er niet werkelijk mee in contact kwamen. Rebirthing brengt je, na enkele sessies direct in contact met het actuele probleem, zoals het toen ontstaan is. Door dit contact kunnen de emoties worden gevoeld en begrepen en daardoor worden verwerkt.

   Door mijn practische ervaring met rebirthing kan ik je inzichten omtrent de invloeden uit je babytijd op je verdere leven alleen maar bevestigen.

   Naast ons jeugdwerk, hebben we een seminarcentrum in de Vogesen in Frankrijk, waar we zomers veel gasten ontvangen. Mocht je hier in de buurt komen, dan kun je ons graag bezoeken. Onze website is in het duits, omdat we veelal gasten uit Duitsland en Zwitseland krijgen, maar er komen ook wel Nederlanders. Hier is de website:
   http://www.totalartoasis.net

  36. I am flabergasted. Says it all.
   Ik zou zo zeggen: NEXT.

   Ahum, misschien mag de swami nog een mooi gastkolommetje voor WTK schrijven 😈

  37. @ Sw Anand Coen.
   Interressante loopbaan ….. het doet mij wel meerdere van jouw inbreng proza stukjes in een meer genuanceerde manier bekijken. Mooi man ik werk al mijn hele leven met mensen , beroepsmatig of als mantelzorger, of medemens .Rebirthing heeft wel mijn aandacht maar niet echt prominent, ik heb herinneringen aan andere incarnaties van mijzelf bevestigd door derden. Voor mij is het enige wat je meeneemt op je reis de ervaring verkregen met, door je mede mensen ( reizigers)de rest is humbug en niet relefant. Intentie en niet materie gelden in die zin als je werktuig.
   Nouja wat ik nog even wil zeggen ik lees je graag en nu met meer achtergrond, dat is fijn.

  38. @ koekje
   Wat zit je nou te zippen? iedereen mag toch lekkere anders zijn? Als ik een wetenschappelijk verantwoorde boodschap wil zenden roep ik jou ook niet daar zijn andere voor. Als ik iets recht voor zijn raap uit het hart wil horen dan kom jij in the pickture. slap gelul daar ben ik een ster in en literrair verantwoord roept om hulp van hyper…..Mooi toch de achtergrond info van swami? Ik voor mij zie mensen graag delen ( en af en toe even kietelen vind ik kan geen kwaad).
   We hebben in een ver verleden een keer een meet and greet georganiseerd met alle reageerders van WTK , da’s echt leuk en verklaard gelijk een hoop( daarom sta ik met mijn eigen naam en snoet te kijk).Nu ben jij ook al een soort van oudgediende,en kun je jezelf laten kennen. Soms vervallen we in oordelen , maar meestal proberen we vriendelijk naar elkaar te zijn , dat zie ik zelfs bij jou!

  39. Zonder oordeel naar wie dan ook, als je je laat triggeren tot het uiterste en overgaat naar persoonlijke aanvallen dan weet je dat je je bezighoudt met bijzaken, niet met hoofdzaken.

  40. @ coz
   En voor de ,vaak compleet verwoorde samenvattingen hebben we jou , mooi man en helemaal waar!

  41. Marcel, ja ja jij denkt hier nog even een rebirthtje uit te slepen, wil je wel geloven dat jullie hier voor mij in raadselen spreken, heb nog nooit gehoord van rebirth denken, laat staan mantel zorg, ik zou denken dat één geboorte wel voldoende zou zijn, ja natuurlijk er is meer tussen hemel en aarde, persoonlijk vind ik dit soort denken nog al gauw sectairies worden, en het is misschien mijn opvoeding maar ik vertrouw dit soort Voodoo gedoe niet zo erg, beetje zwakzinnigen voor het lapje houden, zo van gaat U hier maar even in de baarmoeder zitten tot wij U roepen, maar één ieder moet maar heilig worden op zijn manier, zij mijn lieve moeder altijd, kan je het warm houden daar op het hoge land, bij het ouder worden, heb je het sneller koud, lekker in de bedstede zeker, als ik bij mijn familie logeerde o heerlijk in de beslotenheid van de bedstede, en dan mocht ik mee op Zolder naar de rookkast, waar de worsten en hammen hingen te roken, lang lang geleden, groet Jenne

  42. Cozmic, helemaal waar, persoonlijk is het mij ook wel eens gebeurd, maar ik probeer altijd zo voorzichtig mogelijk naar de andere partij toe te komen, zo dat wat jij niet wilt dat jouw gebeurd en zovoort !
   Groet Jenne

  43. @ jenne
   zo de waard is…. denk niet dat je het eerste zinnetje echt meent

  44. Marcel Wiersum 23.39 Bedankt voor je vriendelijke reacties.

   Inderdaad is alles wat komt en gaat slechts tijdelijk en kan dus niet de essentie zijn. Het materiele heeft echter wel een spiegelende functie en heeft daarmee wel zijn waarde voor het bewustzijn. Het bewustzijn, alszodanig zonder vorm, kan zich wel uitdrukken in oneindige vormen en zichzelf daar weer in reflexteren. De reflexi is echter nooit het bewustzijn zelf, maar toch is het bewustzijn sterker aanwezig in de reflexi. Als in deze verhoogde reflexi de aandacht dan naar binnen wordt gericht erkent het bewustzijn zichzelf zonder spiegeling in zijn pure zijn. Dat is satorie, non-dualiteit.

   Het domweg verzamelen van materie en geld, zoals velen dit nastreven in deze wereld heeft inderdaad voor het bewustzijn geen nut en ondermijnt de zin van het leven.

   Ik wens je goede tijd.

  45. wat zeker sure helpt is een soort functionele neutral shift wazigheid bij het lezen van wtk triggerpoint postings, op die manier pluk je er uit wat je wenst te inhaleren, schokdempers voor je lees mm motor management chip interpretator, voorkomt open halen aan pinnige up stekels, zo vaak wat gelezen over ‘rebirthing’, niks vreemds aan toch, ieder z’n professie, het begin is het halve werk, oooh gaan we zo beginnen, introduceren, de eerste kennismaking, imprint, niks vreemds aan, genesis in den beginne, starten, newbee, beginneling, born to be gezapig, en zeker sure, een dag zonder wtk is een dag niet geleefd. Even op de brommert nu, karren maar; zet je motor op aan, even naar de snelweg, Steppenwolf – Born To Be Wild (Easy Rider) (1969) https://www.youtube.com/watch?v=egMWlD3fLJ8 vroeger vond ik zo’n hoog lang gerekt low rider voorwiel er vooral vreemdsoortig uit zien, nu prachtig! een mens kan veranderen blijkt. en let op die gouwe space helm achterop, wat een superbe vormgeving… wel vreemd dat zuh zeggen dat het je goed gaat tijdens het dood verwensen, tis wat met die aardvarkmensen, zou ik niet kunnen willen, kwaad is kwaad, afgekoeld weer goed. http://media.nu.nl/m/eekx74caj6ss_wd1280.jpg/aardvarken-geboren-in-arnhemse-dierentuin.jpg

  46. Pittige reacties hier. Mooie golfjes allemaal.
   En toch, als ik bedenk wat ik onder het stuk over puur kind had geschreven, waar Guido toen woest over was, dan komt heel veel van wat ik daar geschreven had hier terug.
   Jammer dat de discussie daar zo gelopen is. Kinderen van nu hebben het volgens mij bitterhart nodig om bijvoorbeeld veel in de vrije natuur te zijn. Veel hun de eigen fantasie uit te leven. Alleen wat mij betreft niet onder de vlag van puurheid in de zin van ’tabula rasa’.

   Verder moet ik eerlijk toegeven dat er thuis nooit echt naar mij geluisterd werd. Zoals misschien wel de meeste kinderen? Dus als iemand 1. de indruk wekt geen moeite te doen om echt te luisteren en 2. als een robot steeds maar het zelfde herhaalt…, ja dan komt het soms voor dat ik net zolang doorga totdat voor mijn part de pleuris uitbreekt.
   Pas toen mijn beide ouders er niet meer waren, realiseerde ik mij dat ze niet konden luisteren, al deden ze nog zo wanhopig hun best. Zoiets maakt nederig en dankbaar dat ze ondanks hun beperkingen zo geknokt hebben om er toch het beste van te maken.

  47. koekje 23.48

   Mooie reactie. Het is bijzonder dat je tot dat inzicht hebt kunnen komen. Een ieder kan alleen maar datgene doen wat ze doen, met alle mogelijkheden en beperkingen. Vooral de oudere generatie heeft door de eigen opvoeding meestal niet geleerd wat een kind echt nodig heeft. Mijn ouders hebben dat ook niet geleerd, maar gelukkig ben ik opgegroeid in een tijd van een verruimend bewustzijn. Ik heb ook ingezien dat zij hun uiterste best hebben gedaan. Maar ja, ik was niet op te voeden. 🙂 Dus daarom voed ik nu mijzelf maar op.

   Doordat ik in een andere tijd ben opgegroeid, heb ik het met mijn eigen kinderen anders kunnen doen. Daar waar ik naar hen toe steken heb laten vallen, kan ik er nu met hen op een volwassen manier over praten. Ze zijn beiden nu ook volwassen.

  48. Sw Anand Coen 23.37

   Ik heb je website eens bekeken en moet zeggen dat je een fantastische locatie hebt in de Vogezen. Je biedt met die totale kunst ook een zeer mooi concept aan. Ik was onder de indruk van de beelden die ik daarvan zag. Als ik geld zou hebben, zou ik er zeker een cursus komen doen.

  49. Ik hoop dat jullie het hier allemaal over jullie Eigen ouders hebt, mijn ouders waren van voor tot achter fantastisch, veel liefde en wijze woorden, tederheid en altijd aanwezig, mijn grootouders waren niet anders, een groot warm familie nest.
   Als je oud bent, ja beetje seniel en zo, nou voor het moment valt het mee, blijf aardig overeind, ondanks het gezaag door sommigen aan mijn stoelpoten.
   Ik heb heel veel lieden gekend met allerlei gekunstelde boodschappen, voor mij komt het neer op het misbruiken van de situatie in onze samenleving, een pseudo tranquilizer aanbod, maar ja de mens wil bedrogen zijn.
   En Arend misschien wordt het tijd dat je eens volwassen wordt, je blijft maar hangen in het twilight van het leven, er moet gekozen worden vroeg of laat.
   En voor Marcel, ons kent ons toch beste ouwe profeet !
   Jenne

  50. Koekje 23.48

   Ja het zal zo zijn, de ouders geven wat ze hebben meegekregen, het is dus niet echt hun schuld, en onzinnig dat hier in het openbaar te noemen.
   Natuurlijk je ouders geven je constant zetjes om tegen de levens heuveltjes op te komen, natuurlijk, maar veel mensen met kinderen, kunnen geen ouders zijn, om dat ze dat niet hebben mee gekregen.
   Wij Carla en ik, altijd voor de kinderen, ja en wat daar aan bleef plakken, zo van Swaan kleef aan, huis vol vriendinnetje, vriendjes, ja het kon allemaal, het was vermoeiend en soms heel ondankbaar, maar ja kinderen zijn kleine mensen, maar we kijken er met plezier op terug.
   Heb vaak mensen geprobeerd te helpen, zieke in zak en as zittende mensen, voor sommigen een gemakkelijk prooi om zich zelf als de goede Sint op te werpen, ik vindt het een qualiteit als je bij het helpen je menselijke nederigheid weet te bewaren, en ze tot dienst bent zonder wederdienst de Budha filosofie.
   Wat je zegt over kinderen en de natuur, er is niets beters om mensen hun waarde en zich zelf te vinden, en behouden als de natuurlijke elementen.
   Heb vaak tochten gemaakt op ons oude zeilschip ook 80 jaar jong, met jonge mensen verslagen door het leven, na een aantal weken terug bij af, heerlijk bij harde Wind het vechten tegen de elementen, in groeps verband het samen werken, het binnen lopen in de haven, in kalm water in de kajuit een flink glas rum, mooie verhalen en een warme menselijke sfeer, als afscheid gaf ik ze dan een zeezak met de naam van ons schip er op, de meesten waren lekker opgeknapt en begrepen de boodschap, fijn gevoel mensen helpen§
   Geef niet te veel van je zelf wegn vriendelijke groet Jenne

  51. Hyper Alert ja heerlijk zo’n motor met zijn zelfsporend voorwiel, heb er wel eens op gereden, was in 68 al in de omgeving van Woodstock, met vrienden kochten we een ouwe cadillac cabriolet zonder dak, maar goed het regende daar haast nooit, en als er een bui viel, gingen we onder een viaduct staan, Easy ryder ja the free country, het is maar hoe je je wilt voelen, voel me altijd vrij, ik sta boven de materie, alles wat ik cq wij bezitten is tijdelijk toch, mensen helpen vind ik prima, maar uit menselijkheid spontaan, zieke mensen met een zwakke ziel grijpen elk halmtje aan om uit die snake pit te komen, zels om te geloven in een wedergeboorte, net als de wederdopers, lekker op nieuw beginnen, en tegen een kleine afdracht aan de kerk is je geest weer volkomen vrij en boven dien kern gezond te noemen.
   Ja ja Hyper, kijk maar uit op je brommobiel, graag geziene slachtoffers in de brainless auto drivers world.
   Groet Jenne

  52. Hyper Alert,

   om te lezen een must, Benno Barnard – het dagboek van een landjonker.

   Oorspronkelijk en opgegroeid in de Gelderse achterhoek, nu wonend bij Brussel op de taal grens, bijzonder om te lezen, qua taalgebruik past hij uitstekend bij jouw !
   Jenne

  53. Koekje, weet dat we met zijn allen ons aan het bevrijden zijn. Dank je wel voor je woorden. Je bent ook een lieve mens 🙂

  54. Deelnemers aan bovenstaand gesprek:
   Ik lees het allemaal nog eens door, en ik moet zeggen: Jullie woorden lezen als een levend boek van inzicht en ervaring, ieder met zijn eigen insteek.

   Fantastisch en fijn om te lezen eigenlijk. Bedankt.

  55. Jenne 23.51

   Je reactie staat bol van de ongefundeerde aannames t.a.v. mij. Ik blijf nergens in hangen en ik heb een keuze gemaakt. Die bestaat eruit dat ik wil leven vanuit mijn hart en vanuit die houding heb ik al rond mijn 24ste jaar mijn ouders vergeven, dat ze mij niet konden bieden wat ik als kind nodig had. Voor mij is dat dus geen thema meer. Iedere keer als ik ergens in een mooie kerk kom, brand ik uit liefdevolle dankbaarheid voor de door hen gebrachte offers m.b.t. mijn opvoeding, een kaarsje voor hen beiden. Dat is voor mij een vast ritueel geworden. Dus waar heb je het over Jenne?

  56. Arend 23.50 Bedankt voor je reactie. We hebben ook een camping 5€ per nacht als je je eigen potje kookt. Voor de creativiteit vinden we dan wel wat.

  57. Zolang er nog zo met elkaar gesproken kan worden is er hoop, als mensen elkaar gaan blokkeren is de hoop verdwenen. Dus ondanks de discussies, en de over en weer reacties ben ik blij dat het zo kan. Liefs aan jullie allen. Dit geeft mij moed en respect voor jullie allen.

  58. Sw Anand Coen 23.58

   Bedankt voor je aanbod. Ik neem het mee.

   Anna 23.59

   Goed plan om elkaar eens op een ongedwongen en vrije kunstzinnige manier te ontmoeten in de natuur! Ik loop al een tijdje met het idee om eens een ontmoeting met WTK-lezers te organiseren. Natuurlijk in samenwerking met Guido.

   Cosmic 23.61.

   Fantastisch fragment. Hoewel ik Deelder wel erg drammerig vind. Verder een geniaal kunstenaar.

  59. Haha Cozmic, ouderen….
   Ik pleit voor dat we allemaal leeftijdsloos blijven, maar vrees het ergste 🙂
   Het bewustzijn is het iig wél.

  60. Arend,

   Deelder is een volks kunstenaar en een vervelende dronken drammer, ja hoor hoe meer hij dramt tegen de establisment hoe liever het mij is.
   Die kut prograzmma’s waar al die hypokriete politieke aanwassen hun Baas en speudo religeuse ideologien mogen ophemelen, Europa zit er vol mee, onechte programma’s vol onechte mensen.
   Ja kaarsje branden doen alle zich voor athéist uitgevende huichelaars, mijzelf incluis.
   Je komt uit de baarmoeder van je moeder die heeft je negen maanden rond geschouwd, dat alleen is al genoeg om dankbaar te zijn, ze heeft je het unieke heilige leven gegeven.
   Ik verzet mij onder alle omstandigheden tegen mensen die hun moeder cq vader afvallen, of niet de dankbaarheid betonen die gewoon noodzakelijk is.
   Nou mijn kleine kritiekje op jouw, is niet ernstig bedoeld, of onder de gorden bedoeld, gewoon een gevoels questie, je bent en blijft te aardig, en dat gaat ten koste van je zelf mijn beste Arend.
   Vriendelijke groet Jenne

  61. Arend, misschien valt er iets in de zomervakantie periode iets te plannen aldaar. Maar een meet en greet op Hollandse bodem lijkt me ook een goed plan 😉

  62. Jenne, niet elke conceptie is liefdevol, sterker nog, de meesten niet…
   Wil je samen een kind, of wil je samen lust?
   Wezenlijk verschil, en die intentie doet ertoe, dáár begint het al mee…
   Dus laten we het dáár eens over hebben…

  63. Cozmic Anna en andere potsierlijke figuren, een kennis van mij heeft in de montagne Noir tussen de eind morenen een Nudisten kamping, ik stel voor om daar onze samenkomst te houden, dat is eerlijk naar ieder één toe, niets verhullend lichamelijk of geestelijk honderd procent natuur.
   Het is even wennen in de kamp winkel, maar lichamelijk ongevraagt contact is nie toegestaan, niet verboden, dus soms heel perongeluk ja hoor hilaries, we zouden Deelder kunnen uitnodigen, en als kakelende kip verkleed rond laten lopen, zie het voor me !
   Jenne

  64. Mijn verwekking was iig niet om mij, maar omdat mijn moeder het huis uit wilde; de enige mogelijkheid om voor een huis in aanmerking te komen indertijd, was een toekomstig kind…
   Zo geschiedde…

  65. Jenne, ik kan niets met potsierlijke figuren, ik vind ze triest en ook terecht, want wanneer je wordt geconcipieerd vanuit een niet liefdevolle uitwisseling met je partner, dan krijg je een resultaat wat dienovereenkomstig is. Ik begrijp van jou dat je liefdevolle ouders hebt gehad, dús dat moeten ook ouders zijn geweest die oprecht blij en dus verliefd met elkaar waren. Ik zou zeggen, wees dankbaar daarvoor. Velen zitten in andere situaties helaas, en waarschijnlijk veel meer dat dat ons aller lief is.

  66. Anna,

   als ik vroeger een huis kocht dan bij de koop bij de notaris, was het met lusten en lasten, bij deze notaris kon je altijd wel een huis kopen, deze huizen waren zwevende, geen verkoper en geen koper nog,is nu ondenkbaar, ik verhuurde etages tussen de 90 a 200 gulden per maand, als ik nu de prijzen zie, jeetje wat verliezers zijn wij.
   Over kinderen maken, vond dit altijd een leuke bezigheid, mijn vrouw bepaalde en ik maalde !
   Gevoels matig wist ik wanneer een kindje zou komen, driemaal gebeurd helaas hebben wij maar twee kinderen, één hebben we vroeg verloren.
   We hebben het lang vol gehouden, maar het is bij ons nooit de kamsoetra geworden, was niet nodig, lekker gewoon teder elkaar liefhebben, en er op toezien dat beide partijen kregen wat een mens nodig heeft om gelukkig te zijn.
   En ja wat zijn lusten, een paar mooie bustes een mooi peer of appel vormig kontje, een mooie lange blanke lende, van daar dat mensen die hier niet aan mogen denken of mogen zien, verkramte idioten worden, zo als priesters heb met ze te doen, welke halvegare gekastreerde gek dit bedacht heeft, nou ja je leven lang tegen de stroom oproeien, een vriend een hele goei, oud Jezuït, gevlucht uit liefde en met zijn uitverkoren vrouw levend, heeft mij er wel over verteld, ook in de Italiaanse literatuur en film wereld wordt dit veelvuldig gebruikt als onderwerp, mooi menselijk.
   Ik moet aan tafel, lees wel wat je vindt.
   Jenne

  67. Wat ik ervan vind Jenne, is dat jij voor mij iig de meest open persoon bent op wtk om te beginnen, maar naast dat jij kennelijk door je ouders die oprecht van elkaar hielden, een oprecht gewenst kind was. Hoezeer is dat anders in onze maatschappij. Kinderen worden geplanned om te beginnen, maar zoals ik met mijn ervaring ook al aangaf, kinderen worden gebruikt.
   En ze worden op vele manieren gebruikt, dus misbruikt.
   Jenne, ik denk dat jij geluk hebt gehad en in je handen mag knijpen voor zoveel wederzijdse liefde tussen jouw vader en moeder. En trouwens, zo zou het ook moeten…

  68. Jenne 23.64

   Je hebt helemaal gelijk. Ik ben te goed en te aardig voor deze wereld. Daarom overweeg ik ook om spiritueel asiel aan te vragen op een planeet, die zo ver mogelijk van de aarde verwijderd is.

  69. Arend, trek je het niet aan, Jenne zit in zijn eigenlijk wel optimale omstandigheden en begrijpt niet dat het voor anderen het anders kan uitpakken 😉

  70. Anna, ik trek het me ook niet aan. Die opmerking was helemaal niet serieus bedoeld en juist humoristisch. Misschien had ik dat even moeten benadrukken door er een smiley achter te plaatsen.

  71. Cozmic,

   vroeger en ook nog niet zo lang geleden, was er plaats voor iederéén,
   op kermissen, verkopingen, van die volks bijeenkomsten, daar kwazm je die potsierlijke figuren tegen, niet helemaal lekker, erg bijzonder in aan zien en kledij, de dorps gek, de nar, ze zijn verweven met onze historie en literatuur.
   Jenne

  72. Anna,
   ik ben me dat ook wel bewust, dat ik gewoon geluk heb gehad, en zo hier en daar capable was om het geluk zo hier en daar een beetje te helpen.
   Maar mijn generatie was toch een stuk homogener als nu, het was van spreading your wealth around, ieder één profiteerde mee, het idée van millioenen ergens op een bank op een eiland te hebben staan sprak onze generatie niet aan, ik vindt het trouwens nog steeds niet echt begrijpelijk, criminel mind zou ik zeggen.
   Jenne

  73. Arend,

   het is maar wat je onder potten verstaat, heb er wel gekent prachtige vrouwen, maar niet man minded, jammer maar toch goed mee om te gaan niet echt viese meisjes zo als nu, ze zijn soms bij het dierlijke liederlijke af, ze doen in opdracht van mensen als Soros veel kwaad aan de samenleving, net als die op hun tenen lopende gefrusteerde homo’s, het schijnt de tijd te zijn, niets is meer homogeen, en het is het nepothisme wat het meeste kwaad doet aan de gewone grote meerderheid, die moeten zich voor alles meer inspannen, begrijp je !
   Jenne

  74. Arend, een lange tijd terug voeren we met een tjalk letterlijk door het eind van de regenboog heen, het was kort, maar het kleurenspel was fantastisch. Helaas was iedereen heavy hetero en werd er niemand met goud behangen.
   Desalniettemin niettegenstaande was het een ervaring om niet te vergeten. https://www.youtube.com/watch?v=3mO9S-Z0i4A

  75. Arend,

   op Site : New.Eur-Med.DK
   een artikel waar we het net over hebben, het opsplitsen van onze samenleving ! in diverse sexueel gerichten !
   Jenne

  76. Jenne.

   Het onderwerp van dat artikel komt me heel erg bekend voor. In de radio-uitzendingen van Dotcom Radio is het ook veelvuldig aan de orde geweest.

  77. Arend, het is to much, een samenleving via bezit en geld verdienen opsplitsen, dan via verschillende religieuse denk patronen, via ethnische afkomst, en dan nu nog via sexeule belevings groepen, dat is geen samenleving meer te noemen.
   Maar ’t is waar de mens is sterk en kan veel overleven, we zijn al zo lang aanwezig, dus dat zal wel duren, maar of we tot een mooiere geciviliseerde beschaving kunnen komen, heb zo mijn twijfels.
   Jenne

  78. Anna. 23.72

   of ik in een optimale situatie verblijf is en valt te bezien.
   We zijn oud en vol nostalgie, naar iets wat niet meer bestaat.
   Verder hebben wij ons leven zo ver als dat wordt toegelaten door de omstandigheden zelf gecreéerd, met de nodige energie en veel risico, maar wij geloofden altijd in ons zelf, en bleven ver van mannipulatie en misbruik maken van onwetentheid, altijd gedeeld, zonder tegen prestatie, maar goed het is over nu, en het is op weg naar het einde !
   Trouwens het boek van van het Reve maakt grote opgang in the UK, begrijpelijk zo’n stuk Nederlands fatsoens denken !
   Groet Jenne

  79. Jenne, zet optimaal maar tussen aanhalingstekens. Ik ga af op wat je verteld over jouw jeugd; daar ligt een belangrijke basis voor het verdere leven.
   Daarom vind ik de behoeftenpiramide van Maslow nog steeds het beste ooit bedacht om in het kort uit te leggen hoe de opbouw is voor een menswaardig bestaan. De NWO piramide is hier verwant aan, maar op basis van de verkeerde uitgangspunten, een soort piramide die laat zien wanneer het misgaat als de piramide van Maslow niet meer werkt.

 19. Voor mij is de hoofdzaak dat men in Europa al zeker 20 jaar bezig is om de bestaande bevolking behoorlijk te ondermijnen met behulp van tig zaken.
  Dit gebeurt o.a. met een politiek die buitenlanders voortrekt. En door het er continue over te hebben via de media. Vluchtelingen zus, asielzoekers zo, verkrachters, lover%^$# (jakkes! Ik schrijf dat smerige eufemisme niet), het M-probleem, wijken waar we niet meer in kunnen als Nederlander, autobranden, diefstal, intimidatie.
  Ook het werkklimaat wordt steeds beroerder (denk aan de angstcultuur op de werkvloer (hoelang hou ik mijn baan nog?), men moet steeds langer werken (pensioen), het eten wordt steeds duurder en slechter, het milieu gaat achteruit, op de scholen worden de kinderen lastig gevallen met seks, gender-gedoe, homo- en b-seksualiteit. De kinderen worden uitgehoord, geïndoctrineerd met troep, de lokalen zijn vies en stinken, hebben slecht licht, hebben straling en hebben ongemotiveerde wat dommige leraren die zich aan het rooster moeten houden. Onderwijl wordt er doorgevoerd dat men een ‘slimme’ elektriciteits-meter moet hebben die je gegevens doorseinen, je je leven na je zgn dood niet meer zeker bent door de WET, je moet je verzekeren voor veel te veel geld omdat de ‘artsen’ zo vreselijk duur zijn, je moet naar school om onzin te leren, moet belasting betalen, btw afdragen (ook al zo een spionage-wet). Er lopen BOA’s rond die denken dat ze je baas zijn, de middenstand wordt kapot gemaakt door de te hoge huren van verlelijkte winkels, en de BTW en de internet-winkels en de megabedrijven. De politie wordt opgeleid door mensen uit een andere ‘politie’-staat, ze worden ‘strenger’ en ‘gemener’ gemaakt.
  De media zijn absoluut onbetrouwbaar, pulp is wat ze brengen. De enkele goede Internet-sites die er waren worden aangepakt op een listige manier zodat ze moeten stoppen, en de rest is ook weer niks.
  Er wordt gezeurd over een opwarmende aarde alsof dat een feit is. De grote mensen en de kinderen worden ook daarmee gehersenspoeld.
  Er worden zelfrijdende auto’s gepropageerd alsof dat iets goeds zou zijn. Er worden elektrische auto’s gemaakt alsof dat goed zou zijn.
  Heel stilletjes worden er dus maatregel na maatregel, wet na wet gemaakt die het leven steeds onaangenamer maken.
  Er is schijnbaar geen streven naar een mooi goed Nederland met Nederlanders meer. Er is blijkbaar een streven om de zaak zo snel mogelijk kapot te maken.

  En als je er wat van zegt, dan luistert natuurlijk niemand naar al de negatieviteit.
  En das logisch. En daarom gaat het door. De gewone sterveling wil NIET uit zijn comfortzone komen. En al helemaal niet door een vreemde (ik bijvoorbeeld) gestuurd.

  Ook hier op deze is er best wel wat ego-gedoe. ‘Ja, maar IK en JIJ en ik voel me naar door jou!’. En zo voorts.
  Ik denk dat het nu juist niet gaat om dat IKJE. Dát IKJE is juist het probleem waarom men niet zuiver kan nadenken. De problemen zijn een tikje te groot om als een kind over IKJE te zeuren vind ik. Kinderachtig gedoe vind ik dat.

  Veel sprirituele leraren wijzen hier op. De geest moet verlost zijn van de illusie van de persoon. Die is er niet. Er is alleen materie. En de illusie hiervan. En als er nog iets geestelijks zou zijn, das dan van later zorg. Eerst moet er de realisatie zijn van het NU. NU BEN JE ER. Dat is alles. NU. En je bent net zo vrij als een vogel, wat leugenaars ook beweren. Alles op de wereld is van iedereen. En als mensen anders beweren dan doen ze dat omdat hun EGO (IK) wil HEBBEN. HEBZUCHT is de wortel van al de ellende, zei Krisnamurti, en dat vind ik ook. Het EGO is als een verwend kind dat stiekum alles wil hebben. Hebzucht is de keten die de mens zelf aanlegt zodat men vast zit. Als men de hebzucht laat varen dan kunnen de machten hoog of laag springen, het is niets.
  Spiritualiteit is volwassen worden. Écht volwassen, op eigen benen. Men bestreedt het NIETS als men volwassen wordt. Men is op dun ijs gekomen dat kraakt onder de last. Het ijs gaat stuk, de mens zinkt en … het is een illusie. Er is NIETS dus niets kan je deren. Alleen vrijheid, werkelijke vrijheid.

  1. Ja AntiSoof, hier kan geen rebirthing tegen op, vind ik, dank je.
   Even terug naar het NU.

  2. Nederland zou meer moeten luisteren naar mensen als Jules Deelder, mooi simpel, in Holland eten ze bietjes, in Rotterdam bikken ze kroten.
   Bij Jelinek, jammer aangeschoten, maar toch zijn geest is er één van denk Olympus !
   Jenne

  3. Zo een vraag is moeilijk te beantwoorden, Akoeta.
   Wat raad ik mensen aan?

   In ieder geval veel lezen en youtube bekijken. Maar dan wel de juiste boeken en filmpjes. Boeken die een gids zijn voor de ontwakende geest. Dus geen flutromannetjes, maar geestverrijkende boeken. Zelf genoot ik van Oorlog en Vrede van Tolstoi bijvoorbeeld. Tolstoi schetst een hele andere manier van leven. Ook de verhalen van Jezus en de voorbeelden van hem vind ik leerzaam, hoewel moeilijk in deze tijd te begrijpen.
   Zonder informatie is de geest een beetje dood. Zonder juiste informatie is het denken niet in staat oplossingen te vinden.
   Het gaat er dus om te luisteren naar andere (wijzere?) mensen. En dan vooral mensen die te vertrouwen zijn.
   Ikzelf leerde veel van Jiddu Krishnamurti en Osho. Maar ook zeker van Jezus, Prediker uit de bijbel en ook van de Boeddha. Het gaat erom dat je je geest eten geeft zodat het wat te verteren heeft en zelf de waarheid en de lessen ontdekt daarin. Maar in eerste instantie gaat het erom dat men gelukkig wordt van de films en boeken (=informatie) van ANDEREN. Van anderen kunnen we leren. Iedereen staat op de verzamelde kennis van de voorouders. Dank zij die kennis zijn we geestelijk levend. Dit realiseren maakt nederig maar ook gelukkig. Wat fijn dat Spinoza zijn boeken schreef! En dat Erasmus zijn boeken schreef.
   Maar… het gaat erom jezelf niet te verliezen in valkuilen en dwaalsporen. Want die zitten er ook in kennis. Ook de kennis zelf is gecompromitteerd jammer genoeg. Boeken zijn vervalst en zo. (kunnen vervals zijn). Veel leerde ik ook van Plato en anderen.
   Lees de mooie boeken en zie de mooie films, maar wees altijd alert op valsigheid. En dat laatste is moeilijk. Hou het daarom simpel en dicht bij huis. Veel mensen verdoen hun tijd met verkeerde informatie.

   Zover het antwoord, ook al is het warrig en lastig te lezen, denk ik.

  4. In de rede van Antisoof (24) lees ik toch vooral een op leeftijd zijnde boze witte man die zich moeilijk kan vereenzelvigen met de moderne tijd en steun zoekt bij zijn “leermeesters” uit het verleden (24.6). Niets mis mee, je haalt enkele zeer wijze mannen aan, maar kom op Antisoof, de moderne wereld heeft ook veel moois te bieden. De wereld ligt aan je voeten. Alle informatie die je wilt met een paar klikken voor je neus. Alle mooie plekjes op de wereld zijn relatief makkelijk te bereiken. Ga je weg en geniet daar van. Vrouwen worden steeds gelijkwaardiger aan mannen. Allochtone (vrouwelijke) studenten doen het zelfs beter dan autochtone studenten, enz., enz. Verlies de positieve ontwikkelingen niet uit het oog.

   En dus ook heel terecht die vraag van Akoeta, want onheilpredikers lopen er genoeg rond. We hebben vooral behoefte aan mensen met ideeen en oplossingen. Het antwoord van Antisoof is vooral gericht op zelfontplooiing en dus erg IK gericht. Het klinkt wat eenzaam. Ik hoop, Antisoof, dat je voldoende vrienden hebt om jouw levensfilosofie te delen en bediscussieren en voldoende levensenergie ook te kunnen genieten van de positieve kanten die de huidige wereld biedt.

  5. Karel,

   Je schrijft nogal wat. Ik kan er niet op reageren, want jouw standpunt is mij onduidelijk. Als je één vraag hebt wil ik hem wel beantwoorden.
   Dus als er iets onduidelijk is, dan lees ik dat wel.

  6. Antisoof, jouw standpunt is mij wel duidelijk, dus geen specifieke vraag aan jou daarover. Mijn standpunt is: treedt de huidige wereld open en positief tegemoet. Het biedt zovele kansen. Jouw boodschap in 24 is erg negatief (met een beschuldigende vinger) en weinig inspirerend voor jongere generaties. Je kunt spiritualiteit halen uit filmpjes en (oude) geschriften en boeken maar ook uit sociale omgang met de medemens. Dat mis ik in jouw betoog.

  7. Ja Karel, jij hebt wat met de ouderen lees ik wel, het mooiste rijpste stuk weten uit onze samenleving.
   Ik laat wat AntiSoof schrijft voor wat het is !
   Vrouwen worden steeds gelijkwaardiger, niet waar er zijn meer schreeuwende en blerende lesbianes op de been, de echte geémancipeerde dames zijn en waren altijd aanwezig, als mijn moeder haar vriendinnen op visiete had, nou dat was een kleine brain trust, sociaal bewogen, en vooruitstrevend, en uit alle lagen van de samenleving.
   De Allochtone dames zijn veel meer gedreven als de Nederlandse verwende toch alles krijgende meisjes, het zijn niet echte liefjes,
   hebben enorme ellebogen en over ambitieus !
   Voor de rest kan ik alleen voor mij reageren, ben soms heel eenzaam, om dat ik het vrijwillige ballingschap verkozen heb.
   Heb veel vrienden verloren onderweg, die ik over heb zijn vaak oud, en die paar mensen die jong zijn, die ik vriend durf te noemen, heel heel close, de brotherhood waar ik bij hoor geeft mij veel vriendschap en ook zekerheid.
   En wat onheils prediker betreft, wat is onheil, als je de dagelijkse réaliteit als onheil wilt zien, dan is dit onheil prediken, maar ik weet zeker, en niet alleen uit nostalgie, dat het vroeger leven in Nederland een stuk leuker, vriendelijker was in al zijn eenvoud, dat van toen waren we nog gelukkig is niet bezijden de waarheid.
   Maar goed de discussie is niet nieuw voor mij, op niets berustende kritiek is gemakkelijk te weerleggen.
   Groet Jenne

  8. Karel, je positiviteit vind ik prima en oke, maar waar het hier over gaat is wat al duizenden jaren aan de gang is. De oudere generaties kunnen waarschuwen voor de gevaren van wat er al sinds tijden speelt. Wat jij aanstipt is de levensfase van een puber en jongvolwassene die toekomstgericht bezig zijn hun wensen, verlangens, idealen vorm te geven. Alle meer ouderen hier hebben dat ook gedaan en weten dat de vork anders in de steel zit. Het lijkt me meer belangrijk naar elkaar elkaars ervaringen te luisteren en ze om te zetten in een meer begripvol plan van aanpak voor de toekomst.

  9. Halo lieve mensen
   Dank je wel AS,voor je antwoord, maar ja, je kan moeilijk alle boeken lezen, dat kost je heel veel levens. Ik ben nu met De Meesters van het verre Oosten bezig en daarin staat dat je alles wat je nodig hebt uit de Universele Kracht kan halen! Zelfs reizen met je lichaam naar alle plaatsen waar je wilt zijn.
   Ja, Karel, ik denk dat de gemiddelde leeftijd hier wel rond de 50 zit, ikzelf dubbel 5.(de Kooten&Bie vindt jij helemaal niet grappig,of wel?)
   Ieder geval, wij hebben vergelijkingsmateriaal. Neem nou vakantie, voor ik 20 was gingen mijn vriendin en ik liften door Europa, in de avond zetten we een tentje op in een bos of sliepen we zonder tent; we hebben avonturen beleefd en avontuurlijke mensen ontmoet. Wat heb je nu: de trein, als je incheckt ben je gevangen en het draait allemaal om geld. Mijn tip: Ga weer liften, je krijgt wat je uitzendt : Goed doet, Goed ontmoet. Ik moet gaan naar Rotterdam! https://www.youtube.com/watch?v=AFuulP89ksM Oja, couchsurfing is goed

  10. @Akouta 24.13
   even een reactie op ‘ga meer liften met wie goed doet goed ontmoet’ 🙂
   Mijn ervaring op weg van Zwolle naar Rotterdam twee zielige lifters in stromende regen meegenomen een meisje en jongen 3 jaar geleden. Zij moesten in Amersfoort zijn. In de auto gezegd dat ik hen op de afslag Amersfoort zou afzetten. Was op dat momen ok maar bij de afslag kreeg ik een mes op mijn keel dat ik hen op de plek moest afzetten die zij wilden. Dus wie goed doet goed ontmoet gaat niet altijd op 🙁 Mijn buurvrouw zei altijd doe maar goed aan een varken daar krijg je tenminste spek van 🙂

  11. Hoi Mad eloes, het is een Goddelijke Wet,als je met God verbonden bent en vol liefde voor iedereen oftewel het oervertrouwen hebt, wordt je geholpen en beschermd. Het is wel belangrijk om je te reinigen van negativiteit door het af te geven en in de stilte de Goddelijke stroom op te nemen 2x per dag 5 minuten en je gedachten te disciplineren (krijg je een kwade gedachte, wijs hem dan af en zeg bv: ik wil alleen met het Goede verbonden zijn, geef me een goede ingeving) De natuur helpt want de mens is van nature GO(E)D!!! https://www.youtube.com/watch?v=a_cLwKZrm3c

  12. Akoeta,

   wat je hier voorslaat, is niet goddelijk maar zelfsuggestie, lang geleden het Mia Cloeck Piré zelf suggestie programma gevolgt, het werkt in min of meer bepaalde mate.
   De mensen zijn goed, op die gene na die slecht zijn ! overstuur, gewoon geschift vul maar in.
   Jenne

  13. @akoeta 24.15

   leuk dat je mijn naam met spatie hebt geplaatst 🙂 dank je voor je aanvulling. You tube is momenteel niet bereikbaar voor mij opnieuw gehackt, kben blijbaar zowel via de computer als mobile een ‘ramp’ 🙂
   gelukkig is er altijd het lijntje met het universum waar ik mijn kracht uit kan putten.

   deze link aangezien je mijn naam los had gekoppeld 🙂

   https://books.google.nl/books?id=Wb6xAAAAQBAJ&pg=PA236&lpg=PA236&dq=mad+eloes&source=bl&ots=FxsZIPRyUv&sig=_hkkh6X9g7cLXCeioO86CFsbgLM&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi0jvmCmOXRAhUGPxQKHXJ0B6cQ6AEIHDAB#v=onepage&q=mad%20eloes&f=false

  14. Good morning Jenne, Madeloes en allen, Een eenzame man die God zoekt en het doel van het leven; hier, een heel mooie verfilming van een boek van Hans Ster Neder met prachtige muziek; https://www.youtube.com/watch?v=qW06KQZNvFE&list=PLarK_MEt_d0bhwAs7NZrsUNc-VuPsCOZF&index=1 (jammer van de ondertiteling) Madeloes, passend stukje van de professor; als je iemand blijvend helpt, moet je uitkijken dat die persoon zich niet tegen je keert; beter op eigen benen staan. @15 was een foutje/grapje? Jenne, geen zelfsuggestie maar zelfcontrole op je denken; bv als je kwaad bent, verbindt je je met het kwaad en wordt het van kwaad tot erger. Gedachten komen niet altijd uit jezelf gelukkig!, het kan uit een negatieve of positieve bron vandaan komen. De positieve is bv de inspiratie; denk aan Mozart bv. Liebe Grüsse von mir

  15. Akoeta,

   Heb je het hier midden in de nacht over je zelf, niemand geen mens hoeft God, of zijn Créateur te zoeken, want hij zit in ons, toen wij als wild dier tussen de dieren leefden, gaf hij ons de REDE en zie hier, wij werden het unieke van deze planeet en misschien van het universum, DE MENSEN.
   Dat ons niet wordt geleerd hoe uniek we zijn, en ons als zodanig hebben te gedragen, komt om dat er toch iets is blijven zitten van die wilde dieren in ons onderbewust zijn, ja en dat zou eigenlijk, volkomen moeten worden uitgevlakt en vernietigt, maar dit is heel discutanle, zo dat wij maar door gaan met water bij de wijn doen, en veel goede mensen offeren aan dit beest.
   P.S. als je niet kunt slapen, er zijn prachtige homeopathische producten om je te helpen, je rust te vinden !
   Groet Jenne

  16. Goede avond Jenne, nou, ik had het over de inhoud van de film: “de wonderapostel”. Ik was in slaap gevallen en werd weer wakker; ik probeer minder slaap nodig te hebben. Ieder geval, WTK heeft genoeg van deze discussie en ik ga even een weekje niet op internet. So long..Goddelijke Groetjes en hier is een Amsterdamse volkszanger (met gezin) ,misschien ken je zijn vader nog. https://www.youtube.com/watch?v=KDXEU6ckT38

 20. @ Sw Anand 23.37
  Dank je wel voor de uitgebreide toelichting. Respect. Ik kan me helemaal indenken dat in zo een prachtige omgeving de mens weer (meer) bij zich zelf kan komen. Ik ken de omgeving, ik heb 30 jaar in Zuid-Duitsland geleefd. Een goede vriend van mij woont in de buurt van Karlsruhe. Als ik er een keer ben, kom ik graag een bezoekje doen. 🙂 Hier is nog een lied toen ik 12/13 was, had ik op mijn cassettebandje vanuit de radio opgenomen, uit het verleden, maar actueler dan ooit. Een echte hoofdzaak, voor mij dan.
  https://www.youtube.com/watch?v=fcdkwdfz0GA

  “Sind so kleine Hände, winz’ge Finger dran
  Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann
  Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zeh’n
  Darf man nie drauf treten, könn’ sie sonst nicht geh’n

  Sind so kleine Ohren, scharf, und ihr erlaubt
  Darf man nie nie zerbrüllen, werden davon taub
  Sind so schöne Münder, sprechen alles aus
  Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus

  Sind so klare Augen, die noch alles seh’n
  Darf man nie verbinden, könn’ sie nichts versteh’n
  Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei
  Darf man niemals quälen, geh’n kaputt dabei

  Ist so’n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht
  Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht
  Grade, klare Menschen wär’n ein schönes Ziel –
  Leute ohne Rückgrat hab’n wir schon zu viel!”

  Het is zo een klein ruggengraat, zie je amper nog,
  mag je nooit buigen, omdat het anders knapt.
  Rechte, zuivere mensen zou een mooi doel zijn,
  mensen zonder ruggengraat hebben we al te veel.

  In diesem Sinne…alle goeds!

  1. MC 25: Bedankt, het is een prachtig lied met veel waarheid. Ik zing hier elke dag met mijn vrouw, misschien gaan we het wel leren.

   Wie weet zien we elkaar dan eens, als je weer in Karlsruhe komt.

  2. Men zegt dat in het onderbewustzijn het woord ‘niet’ (nie) ontbreekt. Waardoor het woord ‘niet’ nicht (nie, nooit) automatisch overgeslagen wordt.
   Zo bezien wordt het dan een heel creepy gedichtje.
   Niet om negatief te zijn, maar om je even bij te laten stilstaan.
   In deze omgekeerde verziekte realiteit is helaas alles mogelijk.

  3. Dit heeft niets met onderbewustzijn te maken, Koekje, maar met bewustzijn.
   B.v. “Ik wil niet mee”, zeg je als je niet mee wilt…of denk je dat dan een ander zou zeggen…’He, die wil wel mee, maar zegt nee…’ snap je? Als je je moed wilt toespreken, dan kan je wellicht beter zeggen ‘ik ben sterk, dapper en moedig’ (of wat dan ook) en niet ‘ik ben niet bang’…etc. dat is iets anders. Wat is trouwens je beDOELing?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.