Advertentie

De logica van de ‘vooruitgang’…


eco designer

x

x

De logica van de vooruitgang

2014 © Hugo van der Zee (site SocialTrade.org)

x

Hugo van der Zee
Hugo van der Zee

We leven in een complexe wereld met veel wantoestanden zoals armoede, onrecht, vervuiling, en schaarste. We zijn al snel geneigd te denken dat oplossingen niet om de hoek kunnen liggen, maar dat de huidige complexe wereld ook om complexe oplossingen vraagt. Al eeuwen lang buigen filosofen en wetenschappers zich over de vragen  hoe een staatsinrichting het best kan worden vormgegeven, en hoe een economie het efficiëntst kan functioneren. Je kan tot de conclusie komen dat alles wel zo een beetje bedacht en geprobeerd is, en je kan je afvragen of het daarom wel zin heeft om deze discussies opnieuw aan te gaan. Want we zullen waarschijnlijk toch op dezelfde problemen stuiten.

Dit lijkt op het eerste gezicht een logisch argument. Maar we leven niet in een statische wereld. Iedere tijd en cultuur heeft zijn identiteit, zijn noodzaken en problemen  die om oplossingen vragen. Wanneer men geconfronteerd wordt met problemen en naar oplossingen zoekt dan is een eerste logische stap om zich goed te informeren en  praktisch na te denken. Dit lijkt vanzelfsprekend maar het gebeurt vandaag de dag nauwelijks. De logica, van bijvoorbeeld wetenschap of politiek zijn gevat in nauwe  kaders waar men niet graag buiten komt.

Er is wereldwijd een revolutie aan de gang in marketingland.. Het gonst van de opwinding.. 'Green Marketing' is here. To stay..??
Er is wereldwijd een revolutie aan de gang in marketingland.. Er verschijnen veel revolutionaire boeken over ‘nieuwe economieën.. En het gonst van de opwinding.. ‘Green Marketing’ is here. To stay..?? Natuurlijk! Elk weldenkend mens begrijpt dat wat we nu presteren met onze ‘consumptiemaatschappij’, nou niet bepaald de schoonheidsprijs verdient..!

Wanneer men de moeite neemt om logisch, en vooral praktisch na te denken dan kan men tot de conclusie komen dat oplossingen helemaal niet zo moeilijk hoeven te  ijn. Men moet natuurlijk een duidelijk idee hebben van wat men wil, en waar men denkt dat het naar toe moet. Een logische eerste stap is ons af te vragen in wat voor  wereld we eigenlijk willen leven. Daaruit volgen vragen als; wat heeft een mens nodig om een menswaardig bestaan te kunnen leiden? Hoe kunnen we tot een gezonde,  duurzame maatschappij komen met respect voor natuur, dier en medemens? En dat niet alleen voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.

Dit zijn logische vragen.
Toch is de inrichting en werking van de huidige (industriële) maatschappij tegenstrijdig met deze ideeën. In dit artikel wordt getracht om met duidelijke voorbeelden te  laten zien waarom de industriële maatschappij inefficiënt en schadelijk is, en dat duurzame oplossingen niet ver weg hoeven te liggen wanneer men logisch nadenkt. Een groot gedeelte van de wereldbevolking heeft vandaag de dag een mobiele telefoon.

De ecologische ‘voetafdruk’ van een telefoon is aanzienlijk. Alleen al voor de productie  processen die bij het tot stand komen van een enkel ‘mobieltje’ komen kijken is meer dan een miljoen liter water nodig. Een mobiele telefoon bestaat uit veel  hoogwaardige materialen en die moeten ontgonnen en verwerkt worden. De fabricage en assemblage zijn specialistische processen waar veel halffabricaten bij komen kijken en daar zijn weer veel energie en grondstoffen voor nodig.

Dan zijn er nog de activiteiten die nodig zijn voor het gebruik van de telefoons, zoals de netwerken, de centrales en andere apparatuur. Omdat een mobiele telefoon zo’n  gangbaar artikel is geworden ziet men al gauw over het hoofd hoe groot de aanslag op natuur en milieu is. En dan laten we de straling nog buiten beschouwing. Ook voor  simpele producten geldt dat het productieproces zeer schadelijk voor het milieu kan zijn.

Neem bijvoorbeeld het conservenblikje. Dat bestaat wellicht uit minder  hoogwaardig metaal dan een telefoon. Maar het is metaal, dat ontgonnen moet worden en dat kost veel energie en veroorzaakt vervuiling. Dit betekent hoe dan ook een aanslag op het milieu. Dan zijn er afwerkingsprocessen. Het blikje wordt geverfd of beplakt en krijgt aan de binnenkant een kunststof coating (die chemicaliën als ‘Bisfhenol A’ bevat).

Wanneer men de ecologische voetafdruk van een conservenblikje berekent dan blijkt het een zeer kostbaar product. Maar na eenmalig gebruik belandt het op de vuilnisbelt. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Maar voor de meeste productie geldt dat het niet duurzaam en uiterst inefficiënt is. Zo bestaat bijvoorbeeld de kostprijs  van supermarkt voedsel voor 93% uit de verwerking, verpakking en distributie. Toch spreekt men over de ‘efficiëntie van de zelf regulerende markt’. Dit komt omdat het hoofdzakelijk de financiële markt is die de economische processen bepaalt. Voor deze markt heeft alleen iets ‘waarde’ wanneer er een prijs aan kan worden gegeven.  Ecologische en maatschappelijke factoren spelen nauwelijks een rol bij de prijsvorming. Financieel gezien kan productie dus zeer efficiënt zijn, terwijl het ecologisch,  sociaal en cultureel gezien catastrofaal is.

green-marketingNu zullen weinig mensen ontkennen dat de wereld niet onbeperkt geëxploiteerd en vervuild kan worden. Toch doet de industrie het, en de economie en vrijwel alle  politieke partijen links en rechts stimuleren het. De politiek pakt de problemen net als in de klassieke wetenschap aan door te analyseren. Men hakt het probleem in  stukken en behandelt die afzonderlijk. Dit blijft natuurlijk rommelen in de marge. Men schaaft wat bij aan de buitenkant, maakt het slechte minder slecht en beloont dat  wat men beter acht.

Met allerlei nieuwe regelgeving zoals het stimuleren van technologische innovaties, en maatregelen als milieuheffingen hoopt men richting een duurzame maatschappij  te gaan. De problemen groeien echter sneller dan de oplossingen. Dit gaat zo al vijftig jaar, en de politiek blijft volhouden dat men ‘bezorgd’ is. Natuurlijk zijn er veel mensen die oprecht bezorgd zijn en open staan voor duurzame oplossingen. Maar een goede instelling is niet goed genoeg.

Gericht denken en handelen = BEWUST worden..!
Het gaat er om dat we resultaat gericht gaan  denken en handelen. Wanneer we afval scheiden betekent dat nog niet dat we werkelijk milieubewust zijn. We moeten beseffen dat de problemen niet aan het einde van  de ketens moeten worden aangepakt. Voor de meeste producten geldt dat het afval van het product zelf maar een fractie van het afval vormt dat tijdens het  productieproces vrijkomt. Hoe netjes we ook ons afval scheiden en recyclen, het zijn geen werkelijke oplossingen. Het is noodzakelijk dat we een juiste inschatting vormen over de huidige situatie voordat we tot werkelijke oplossingen kunnen komen.

green-marketing-growsWe moeten bijvoorbeeld beseffen dat het nooit ecologisch duurzaam kan zijn wanneer we allemaal auto’s, koelkasten, computers, televisies en telefoons bezitten. En een  gezonde en duurzame samenleving kent geen grote steden, geen industriële en financiële superstructuren, geen wereldomspannende wegennetwerken en vliegroutes. Men erkent over het algemeen wel dat de moderne wereld zijn problemen heeft, maar men ziet niet dat de maatschappij waarin wij leven structureel ongezond is. Men  legt de problemen niet zo snel bij zichzelf.

Wanneer een dier zijn eigen leefomgeving vervuilt en zichzelf slecht onderhoudt dan is het duidelijk dat het dier zich niet zal  kunnen handhaven, en hoogst waarschijnlijk zal sterven. We zeggen dan dat er met het dier iets mis is, dat het ziek is. Maar wanneer de mens zijn eigen leefomgeving  vervuilt en vernietigt willen we niet inzien dat we in een zieke beschaving leven. Veel mensen beseffen het wel, maar accepteren het, net zoals een drugverslaafde goed weet wat hij zichzelf aandoet,  maar niet de kracht heeft om er uit te stappen.

Het is de ernst van situatie die veel mensen ervan af houdt om zich te informeren en te handelen. Onwetendheid lijkt een gemakkelijke schuilplaats. Iedereen zal dit herkennen. We doen onze afval in een zak, het wordt opgehaald, en weg is het, we denken er verder niet over na. We voelen  ons niet verantwoordelijk. De politiek moet er maar voor zorgen dat het netjes opgeruimd wordt. Daar stem ik toch immers voor?

Noch de politiek, noch de wetenschap komt met oplossingen, en tóch moet er wat gebeuren. De industriële maatschappij kan zo niet voort bestaan. En het moet nú veranderen, we hebben geen generaties lang de tijd meer. Je hoeft geen genie te zijn om te zien welke richting het op moet gaan: De ethiek in het economische, politieke  en culturele leven zal terug moeten komen. Omdat de economie een dominante rol in de maatschappij speelt, zal er in dit artikel hier met name aandacht aan worden  besteed. Voor een sociaal en ecologisch duurzame economie zijn ingrijpende veranderingen nodig, geen adhoc oplossingen zoals extra belastingen en technologische verbeteringen.
green_money2Wat is er dan wel concreet nodig?
Iedereen die zich goed informeert en logisch nadenkt kan tot de conclusie komen dat er werkelijke internationale samenwerking nodig is, en tegelijkertijd een  decentralisatie van de economische processen. De productie en consumptie, de distributie en de administratieve (financiële) activiteiten die daar mee verbonden zijn,  moeten georganiseerd worden vanuit lokale gemeenschappen. Dit wil zeggen dat lokale gemeenschappen zelfsturend en grotendeels zelfvoorzienend zijn, en daarnaast  zelf besluiten op wat voor manier, en onder welke voorwaarden men aansluit bij hoger gelegen economische structuren (bijvoorbeeld regionaal, nationaal en  internationaal).

Productie en consumptie zijn de kernactiviteiten van de economie. Het is dus belangrijk te weten hoe producten tot stand komen, en hoe ze gebruikt en geconsumeerd  worden. Bij het proces van productontwikkeling wordt vandaag de dag exclusief gekeken of het product (financiële) winst opbrengt. Of het product nuttig is doet niet ter  zake, als er geen nut of noodzaak is dan weet men het wel via reclame aan de man brengen. Dit resulteert in de grote hoeveelheid onnodige, en vaak schadelijke  producten die we om ons heen zien.

In een gezonde economie zullen er logische vragen aan de productie vooraf moeten gaan. Bijvoorbeeld:

 • is het product nuttig?
 • Is het gezond?
 • Wat is het energieverbruik?
 • Is het product schadelijk voor mens, dier en milieu?
 • Zijn de grondstoffen van het product te regenereren.
 • Hoe lang gaat het product mee?
 • Kan het product worden hergebruikt?
 • Kan het makkelijk worden gerepareerd?

Men zal niet alleen het product zelf moeten bekijken, maar het hele productieproces. Door vragen te stellen als; hoe komt het product tot stand, en wat zijn daar de implicaties van? Wat zijn bijvoorbeeld de sociale en maatschappelijke implicaties van het product? Men kan niet van  elke producent en consument te verwachten dat ze de parate kennis hebben om van elk product te weten of de productie duurzaam en rechtvaardig is. Dit moet een gezamenlijke inspanning zijn van associaties waar zowel producenten als consumenten bij betrokken zijn.

spiritual ecological awareness Fritjov Capra

Wanneer men dergelijke ideeën met politici bespreekt dan krijgt men vaak het antwoord dat het best vooruitstrevend klinkt, maar dat het allemaal zo eenvoudig niet is.  Natuurlijk is het niet eenvoudig, zelfs onmogelijk, om binnen de huidige maatschappelijke structuren werkelijke vernieuwingen door te voeren. Politieke middelen  hebben nu eenmaal hun beperking. Dit komt niet omdat de politieke partijen falen. Het is het systeem dat niet werkt. De politieke stelsels staan vandaag de dag ver af  van iets dat je een democratie zou kunnen noemen. Het wordt dan ook steeds lastiger voor politici om hun beleid met rationele argumenten te verdedigen.

Men valt al snel in dogmatische retoriek en gebrekkige argumentaties. Zoals bijvoorbeeld het argument dat de grote industrieën misschien wel vervuilend zijn, maar toch  ook veel werk verschaffen. Men ziet niet dat de grote industrieën en de loonstelsels juist de hoofdoorzaak van de problemen zijn. De oplossing ligt er niet in om ‘banen te scheppen’ die het systeem draaiend moeten houden. Er zijn nieuwe maatschappelijke structuren en samenwerkingsvormen nodig. Alleen dan kunnen we tot  een duurzame samenleving met gezonde verhoudingen komen. Dit is geen utopie maar een noodzaak!

money spendingHet is een utopie te geloven dat de wereld zo door kan gaan.
De wereld schreeuwt om werkelijke oplossingen. De huidige industrieën zijn te complex en de bedrijfsmodellen te beperkt om tot oplossingen te komen die voor  iedereen werken. Ook is er weinig te verwachten van de gangbare wetenschap. De economie bepaald sterk hoe ons leven wordt vormgegeven. Juist op dit gebied zijn er  logische begrippen en praktische studies nodig. Maar ondanks dat de economie een ‘sociale wetenschap’ is houden de economen zich voornamelijk bezig met abstracties zoals het nationaal inkomen, rentevoet en groeicijfers. Deze tracht men te rangschikken in statistieken en grafieken en daar baseert de politiek haar keuzes weer op.

Door de abstracties en een onbegrijpelijk vakjargon weet men te verbloemen dat het huidige financiële systeem niet meer dan een piramidespel is. De instituten waar  men van zou kunnen verwachten dat er nog nagedacht wordt, de scholen en universiteiten, zijn er juist sterk op gericht om te voorkomen dat mensen nadenken. Het onderwijs bestaat vandaag de dag hoofdzakelijk uit ‘training’, die ons moet voorbereiden om, zoals de Engelse term duidelijk zegt, ‘human resources’ te worden voor de  industriële consumptiemaatschappij.

Kinderen en jonge mensen die in de kracht van hun leven zijn worden geacht uren per dag in schoolbanken te zitten. Voor velen is dat uiteraard een straf. Als men deze  uitzit wordt het beloond met een diploma, het toegangskaartje voor het tragische circus dat onze samenleving is geworden. De media, de politiek, kortom onze hele  cultuur leert ons om bang te zijn, voor schaarste, ziektes, terroristen, om buiten de boot te vallen, en tegelijkertijd biedt het ons afleiding in de vorm van onnozel  vermaak en dwangmatige consumptie.

Money Black HoleOns wordt geleerd als dieren op prikkels te reageren en vooral niet na te denken. Maar de mens is geen dier. En men zal nooit kunnen verhinderen dat mensen de  logische noodzaak van een structurele verandering inzien. Zeker wanneer de feiten zo duidelijk spreken. Je hoeft geen genie te zijn om de voordelen van een duurzame  lokale georganiseerde economie tegenover gecentraliseerde economie te kunnen zien.

Lokaal georganiseerde economieën kennen een natuurlijke stimulans om lokaal te telen en te produceren. De transportlijnen zijn dus vanzelfsprekend korter wat scheelt in de kosten van vervoer. Met name bij de voedselketens is hier veel winst te boeken. Zo is er minder noodzaak tot koeling, hoogwaardige verpakking en conserveringsmiddelen. Dit maakt lokaal geproduceerd voedsel natuurlijk verser en  gezonder.

Verder heeft ieder land en regio zijn natuurlijke eigenschappen zoals bodemsamenstelling en weersomstandigheden. Wanneer de productie hierop wordt afgestemd kan er efficiënt worden geproduceerd. Door seizoensgewassen te eten hoeft men geen energie te verbruiken met verwarming en kunstlicht. Dit vraagt natuurlijk wel om een  mentaliteitsaanpassing. Wellicht kunnen we geen ananas en mango meer eten, en in de winter geen aardbeien en asperges, maar de natuur is rijk genoeg, en de mens  creatief genoeg om gevarieerd, gezond en smakelijk voedsel te verbouwen en te bereiden.

Lokale landbouw kent een hogere biodiversiteit dan grootschalige landbouw, die voornamelijk uit monoculturen bestaat. Biodiversiteit is niet alleen gezonder voor mens en milieu, het kent ook een grotere veerkracht dan grootschalige land en tuinbouw. Zo zijn monoculturen zeer kwetsbaar voor besmettingen, ziektes en ongedierte.  Alleen met gebruik van kunstmatige hulpmiddelen, die over het algemeen schadelijk zijn, is dit beperken. Lokale landbouw en veeteelt leent zich veel beter voor  biologische productie. Dat betekent dat bij veelteelt geen hormonen en antibiotica worden gebruikt, wat uiteraard beter voor dier en mens is.

groentenenfruitmandEn bij biologische landbouw is er geen noodzaak tot het gebruik van pesticiden, onkruidverdelgers en kunstmest. De aarde hoeft niet uitgeput te worden en door het gebruik van organische meststoffen wordt het grondwater niet verontreinigd. Men hoort wel de bewering dat massaproductie en monoculturen nu eenmaal noodzakelijk  zijn om de groeiende wereldbevolking van eten te kunnen voorzien. Dit is een mythe die door meer dan één instituut weerlegd is.

De voornaamste oorzaak  van honger in de wereld is dat mensen in arme landen worden verhinderd in hun eigen voedsel te voorzien. Dit komt onder andere door zaken als landonteigening (de ‘landgrabs’), vervuiling van de grond en het grondwater, patenten op zaden, klimaatverandering, en de dwang van instituten als het IMF en de Wereldbank om te produceren voor de wereldmarkt (wat er op neer komt dat men produceert voor de rijke landen).

De handel op de wereldmarkt is een permanente koopjesjacht en wanneer men voedsel voor deze markt produceert kan men niet anders dan roofbouw plegen. De  omstandigheden van de werkers liggen vaak op het niveau van slavernij. Daarbij is de wereldmarkt zeer wispelturig en fragiel. Door de zeer kleine winstmarges van de  grootschalige landbouw kan een paar cent verschil al catastrofaal zijn. Wanneer een boer soja verbouwt en aan de andere kant van de wereld weet men een zak soja voor  een paar cent minder op de markt te krijgen dan kan zo’n boer in één seizoen failliet raken. Hierdoor leven veel boeren in constante onzekerheid, en zijn bereid tot verregaande concessies.

Het grootste probleem van de wereldmarkt ligt hem echter in de speculatie. Door voedsel op te slaan (achter te houden) of juist te dumpen kan men de prijzen beïnvloeden en hiermee worden enorme winsten gemaakt. Lokale productie en consumptie zijn in dit opzicht veel stabieler. Wanneer men minder afhankelijk van  buitenlandse producten en expertise is dan versterkt dit het vertrouwen en zelfrespect. Producenten die zich op de lokale markt afstemmen zullen natuurlijkerwijs een relatie met de klanten opbouwen. Men weet dat er een constante vraag is en dat men het product aan de man zal kunnen krijgen. Dit schept zekerheid en tevens sociale duurzaamheid.

GMO_tracking_activistsHet is bekend dat gemeenschappen met directe economische en sociale interactie minder maatschappelijke problemen kennen zoals criminaliteit, corruptie en  ongelijkheid. Er is binnen een gemeenschap duidelijker zicht op misstanden en er zijn meer middelen om deze aan te pakken. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van  vervuiling of onethisch gedrag door een bedrijf, dan zal het makkelijker zijn dit bedrijf ter verantwoording te roepen wanneer het een lokaal bedrijf is. Dit in tegenstelling tot een anoniem buitenlands bedrijf dat meestal buiten de lokale wetgeving valt, en vaak zo groot en machtig is dat het de lokale politiek kan beïnvloeden.

Menswaardige werkcondities zijn een belangrijke factor voor maatschappelijke stabiliteit. In de huidige industrie is arbeid duur, en de mens is de problematische factor,  een ‘noodzakelijk kwaad’, in het productie proces geworden. Men probeert de menselijke factor daarom zoveel mogelijk te elimineren. Een werkgever zal altijd proberen  te produceren met zo weinig mogelijk  arbeidskracht. Daarbij is er een trend de arbeidsprocessen zo veel mogelijk te vereenvoudigen zodat de werknemers vervangbaar  zijn, het liefst door machines.

Schumacher: ‘Hou het klein’…
Volgens de econoom Schumacher ligt het probleem erin dat arbeid is gereduceerd tot slechts één van de maatschappelijke functies die het vervult (de productie). Schumacher stelt dat arbeid naast productiviteit nog twee andere belangrijke functies heeft. Namelijk; werk geeft de mens gelegenheid om zijn talenten en kwaliteiten te  gebruiken, te oefenen en verder te ontwikkelen, en zijn creativiteit ontplooien.
En ook stelt werk ons in staat in dienst van de gemeenschap sociale en culturele samenwerkingsverbanden te creëren. Werkstructuren waar deze factoren geïntegreerd zijn hebben in het verleden veel bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de middeleeuwse gildes. Maar ook vandaag de dag zijn er succesvolle ‘integrale’ werkstructuren.

“The purpose of work is not to make money. The purpose of work is to make the workers, whether working stiffs or top executives, feel good about life.”

Ricardo Semler

Zo heeft  de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler een bedrijfsmodel ontwikkeld waar de werkers niet eenzijdig gedirigeerd worden, maar zijn opgenomen in het  productieproces. Semler begrijpt goed dat het wel of niet gemotiveerd naar het werk gaan een verschil van dag en nacht betekent. De werknemers in het bedrijfsmodel  van Semler hebben autonomie op meerdere gebieden, zo is men niet alleen bij de productie betrokken, maar ook bij het bepalen van salarissen, en de werknemers  bepalen zelf wie de leidinggevende functies hebben.

groene bol met boomHet eerste bedrijf dat het model implementeerde was het familie bedrijf Semco in Brazilië (in de jaren 80). Het was een groot succes en kreeg veel navolging in de rest  van de wereld, ook in Nederland. Natuurlijk moeten bedrijven als Semco nog steeds concurrerend op de wereldmarkt presteren. In dit opzicht is nog veel verbetering  mogelijk. Wanneer duurzaamheid en gezondheid als factoren in het productie proces wordt opgenomen dan zal er veel ruimte voor vernieuwing zijn. Zo kan het weer economisch interessant worden om kwaliteitsproducten te maken. En het kan weer lucratief zijn om producten te verbeteren en te repareren, wat vakmanschap vereist.

Pecunia, poen, geld…
Vakmanschap is één van de factoren die de mens in staat stelt om plezier aan het werk te beleven. Financiële zaken zoals geldschepping en kredietverlening hebben een  directe invloed op een samenleving. Het is bijvoorbeeld zeer bepalend voor een gemeenschap, wanneer iemand wel of geen lening krijgt om een onderneming te  beginnen. Geld werd ooit uitgevonden omdat directe ruilhandel steeds onpraktischer werd in de complexer wordende samenlevingen. Geld is in wezen niet meer dan een  rekeneenheid, een (abstracte) vertegenwoordiging van producten en diensten.

Het is dus logisch dat financiële zaken zoals gelduitgave en kredietverstrekking binnen lokale gemeenschappen georganiseerd worden. Een glo baal financieel systeem  met haar eigen regels waar de mensen zich naar moeten voegen kan nooit goed werken. Dit zelfde geldt omgekeerd voor de mens ten opzichte van de natuur.

Fokke & Sukke papiergeld..
Fokke & Sukke papiergeld..

De mens  kan de natuur niet volledig ondergeschikt aan zich maken. De mens maakt uiteindelijk zelf deel uit van een ecosysteem. We zijn geen externe factor en het is niet meer  dan logisch dat we de omgeving die ons omvat en voedt in stand houden. De verstedelijking laat zien wat er gebeurt wanneer de mens de verbinding verliest met de ecosystemen waar we in leven.

Ecosystemen zijn natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend..!
Er ontstaat vervreemding, met alle neveneffecten die dat met zich meebrengt. Dat ecosystemen in stand moeten worden gehouden hoeft geen beperking te zijn. In  tegendeel, de aarde en haar ecosystemen zijn systemen van overvloed. Daarbij is de natuur zelf regenererend en zelf reinigend. Hier werkt een duurzaamheid en  dynamiek waar de mens nog veel van kan leren. De econoom Schumacher beschrijft in zijn boek ‘Small is beautiful’ drie hoofdactiviteiten van de mens ten opzichte van de natuur. De eerste twee zijn al besproken, namelijk: het land bewerken voor productie, en het in stand houden van de ecosystemen.

Groei is een fantastisch proces van Passie & Plezier!
Groei is een fantastisch proces van Passie & Plezier!

De derde activiteit is dat de mens zorg moet dragen dat het land dat men bewerkt en vorm geeft ook ‘mooi’ is. Het moet schoonheid hebben. Dit zullen de industriëlen en  economen weghonen als romantische ideologie die niet van deze tijd is. Het is dan ook niet verrassend dat de huidige cultuur zo veel lelijkheid kent. Verval gaat vaak  gepaard met lelijkheid. Er zijn ook mensen die zien dat een cultuur zonder schoonheid niet levensvatbaar kan zijn, en daarom juist ‘uit de tijd’ genoemd kan worden.

Men denkt wel dat we voor een ecologische duurzame samenleving terug zouden moeten gaan naar een primitieve beschaving. Men ziet het beeld van een ruraal  middeleeuws bestaan met monotone arbeid en allerlei ongemakken. Maar ecologische duurzaamheid betekend geen achteruitgang, en er hoeven geen offers gebracht te  worden. Het gaat juist om voorruitgang, het kan beter, schoner, gezonder en rijker. Het is niet de technologie die de oorzaak van de problemen is. Het is de manier waarop we technologieën gebruiken.

Duurzaamheid is één van de sleutels..
Duurzame technologieën hoeven niet complex te zijn. Er bestaan al veel duurzame technologieën. Zo kan men bijvoorbeeld van linnen zeer hoogwaardig textiel maken.  Linnen wordt gemaakt van vlas en dit gedijt prima in Nederland. Bij de teelt van vlas zijn geen bestrijdingsmiddelen nodig en het is milieuvriendelijker dan katoen.  Bovendien geeft vlas een dubbele oogst; behalve het linnen is er het lijnzaad waar olie en gezond veevoer van gemaakt kan worden. Het is echter financieel niet lucratief omdat synthetische textiel zo goedkoop is.

Wellicht dat de vlasteelt in Nederland weer helemaal zou kunnen opbloeien..!
Wellicht dat de vlasteelt in Nederland weer helemaal zou kunnen opbloeien..!

Daarnaast zijn er voor nieuwe ideeën investeringen nodig. Investeerders richten zich voornamelijk op ontwikkelingen waarvan de korte termijn opbrengsten hoog zijn,  en dit zijn zelden ‘duurzame’ ontwikkelingen. Zo zijn er veel haalbare ideeën die het licht niet zien. Vandaar dat monetaire hervorming zo noodzakelijk is. Wanneer  duurzame productie de standaard is dan is er ineens veel mogelijk. Hoe dan ook, onze beschaving is sterk afhankelijk van olie, en die raakt een keer op. De landbouw, de energiewinning, het transport, de meeste van onze gebruiksartikelen, alles is op goedkope olie gebaseerd.

Dus hoe eerder we beginnen met duurzame alternatieven hoe beter. Een andere misvatting is dat een duurzame maatschappij uit geïsoleerde gemeenschappen zou moeten bestaan. Maar dit is niet hoe een duurzame wereld er uit hoeft te zien. Communicatiemiddelen en transport hoeven niet afgeschaft te worden, maar moeten  duurzaam gemaakt worden. Er zal altijd communicatie en interactie zijn. Wetenschappelijke uitwisseling is uiteraard zeer belangrijk voor een duurzame wereld. Een  gedecentraliseerde wereld kent rijkere culturele uitwisselingen dan een wereld met één dominante cultuur. Verder zijn externe handelsbetrekkingen een logisch onderdeel van iedere cultuur.

Centraal geleide ‘topdown’ structuren zoals grote bedrijven of regeringen kunnen nooit overzien wat de lokale realiteit en noodzaak is, en wat de effecten van bepaalde productie op een gemeenschap zijn. Het is dus logisch dat lokale gemeenschappen in een ‘bottomup’ structuur zelf bepalen wat wel of niet wenselijk is.

Schumacher Hou het Klein
En zo ziet de cover van de eerste Nederlandse vertaling (1976!) van Schumacher’s boek ‘Small is beautiful’ eruit… Deze topeconoom en visionair schreef dit boek begin jaren 1970.. Maar het is actueler dan ooit tevoren!

Elke economische  activiteit heeft zijn eigen doeleinden en reikwijdte. Hiervoor kunnen bilaterale en multilaterale afspraken gemaakt worden tussen gemeenschappen, regio’s en landen. Sommige van die afspraken zullen beschermend zijn, en anderen juist weer open. Dit hoeft geen idealistische gedachte te zijn. Er hebben vele praktische en collectieve samenwerkingsverbanden bestaan.

Het Nederlandse poldermodel…
In Nederland kennen we bijvoorbeeld het ‘poldermodel’. Dit is een consensus model dat teruggaat tot de middeleeuwen. Er was een gezamenlijke noodzaak, namelijk dat  er goede dijken waren om overstromingen te voorkomen. Het bleek praktisch gezien het meest effectief om samen te werken ongeacht afkomst of stand.

Boeren, edelen, stedelingen en overige burgers, allen namen deel aan de vergaderingen en hadden een stem. Ook nu dreigen er catastrofes. Een poldermodel op internationaal  niveau zou een stap kunnen zijn naar een wereld met gelijke inspraak, waar men werkt naar een doel dat in belang  van iedereen is.

De logica van lokaal georganiseerde gemeenschappen en van de noodzaak tot structurele veranderingen zal nooit iedereen overtuigen. We moeten kunnen accepteren  dat niet iedereen van goede wil is. Wanneer personen of instanties echt niet overtuigd willen worden dan heeft het weinig zin om maar te blijven argumenteren. Het is  constructiever om mensen en organisaties te bereiken die wel open staan voor vernieuwingen. Er zullen vertrouwensrelaties moeten ontstaan binnen gemeenschappen  waar mensen zich kunnen verenigen en samenwerken.

Er is heel wat vertrouwen nodig om zich niet te laten meeslepen door fatalisme, en zich niet te laten intimideren door kritiek en tegenwerking. De nieuwe  gemeenschappen kunnen een ondersteuningsplatform vormen die mensen de mogelijkheid geven om zich collectief te kunnen verdedigen, wanneer men bijvoorbeeld op  wetten of besluiten stuit die immoreel en schadelijk zijn. We lijken op het moment ver van dergelijke ontwikkelingen af te staan. De tegenkrachten lijken zo machtig,  en de meeste mensen lijken zo te slapen. Maar we kunnen niet wachten tot de meerderheid wakker wordt.

STROx
Tot slot, last but not least:
Er zijn altijd mensen nodig die ‘de kar moeten trekken’. Zelfs  als de situatie ons hopeloos toe schijnt betekent dat niet dat we passief kunnen blijven. Wanneer men kijkt  naar de helpers van de mensheid uit de geschiedenis, het waren vaak maar enkele personen die de zaak in beweging zetten. Het succes van deze personen was te danken  aan het feit dat, ondanks dat alles hen tegen leek te zitten en de zaak hopeloos leek, dit hen er niet van weerhield om door te zetten. Waar vinden we deze kracht? Men  kan denken aan de kracht van de liefde voor de wereld, voor de natuur, dier en medemens. Of de kracht van de waarheid, van de overtuiging dat men het juiste doet, de  kracht waar Victor Hugo ooit over schreef: ‘Geen leger kan een idee tegenhouden, waarvoor de tijd rijp is’.

Hugo van der Zee

januari 2014 ,

Social Trade Organisation

(website: HIER)

* * *

Bronnen:
The critical path – Buckminster Fuller
Small Is Beautiful – E. F. Schumacher
Steady state economy – Herman Daly
Het gelijk van het genoeg – Henk van Arkel
The Story of Utopias – Lewis Mumford
Sociale toekomst – Rudolf Steiner
The Endgame, Deep Green Resistance – Derrick Jensen

Linnen en vlas:
http://www.goedewaar.nl/materialeningrienten/materialenvoorkledingschoenen/153linnenvlas/175linnenenvlas

Ricardo Semler:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler
www.essentievanduurzaamheid.nl
Liefde-en-vrijheid-als-sleutel-tot-succes (wanttoknow-artikel)

Nine myths about industrial agriculture and hunger
http://www.ifg.org/pdf/cancun/issuesF&A;9myths.pdf

Publicaties van ‘STRO’ kijk HIER

groene bol met boom

368 gedachten over “De logica van de ‘vooruitgang’…

 1. Toen ik het artikel las, moest ik gelijk denken aan het Nederlandse overheidstijdschrift One World (voormalige IS, internationale samenwerking). Ergens was ik op zoek naar beestjes nog meer bij de naam te noemen en het probleem bij de wortels aan te pakken en dit te durven benoemen en aanschouwen: de beperkte spirituele, psychische en biologische staat van mensen. Anderen en wij zelf. Ego en angstcultuur. De fantastische creatieve, productieve, maar ook manipulatieve vermogens van de mens. Ambitie, status en dominantie. Lobby.
  En dat er eigenlijk niet zoiets is als DE ECONOMIE als entiteit. Er is een elite die werkt met denktanks en hier rollen vaak minder positieve initiatieven uit… Kennedy gleed niet uit over een banaan.

  Anyway,

  Het is fijn om te lezen dat er ook mensen zijn die eens niet fatalistisch, maar juist optimistisch en idealistisch bezig zijn. Compliment Hugo!

  Volgens mij heeft Peter Joseph (Zeitgeist) dit verder uitgewerkt en sluit het hier op aan: http://www.youtube.com/watch?v=w5W9DFreZIY
  (Peter Joseph’s “Where are we going” 02:00:00 min)

  Interview bij RT in nov 2013: http://www.youtube.com/watch?v=9F0AtKeExOA
  (Inside the Zeitgeist Revolution | Exclusive Interview with Peter Joseph 00:28:00 min)

  Is ook in lijn met de film Thrive.

 2. @ een eConomisCHE studie waarbij de mens weer mee telt.

  Wij Zijn Zelf AL de Bron Van de eCOnomie, AL. Dat is altijd al zo geweest, en zal altijd zo zijn. DoorDAT we alles kopen wat we nodig Hebben om in leVen te zijn: leVenstoegang eConomie. Dat zijn we AL zelf: de Creator Van deze eConomisCHE ruimte of LiVing togetHer.

  Dat we Het bijbeHorende geld niet Hebben, betekent dat we beroofd zijn. Beroofd Van onze LeVenstoegang, Letterlijk. Wij zijn EquiValent aan onze eigen LeVenstoegang, eConomisCH gezien. Letterlijk. Equi.

  Zolang je nog denkt dat je iets oVer ‘De eConomie’ moet zeggen, en daarin een patHetisCH plekje Voor de mens reserVeert, begrijp je nog steeds niet wat er nou werkelijk mis is op aarde, en Hoe klein Het werkelijk is: Nog kleiner dan je daCHT: Wij ZIJN de Bron. Met 1 programmeer regel in de Huidige transatiesystemen Heeft iedereen Vandaag weer toegang tot eigen leVen. Kost niets, niet eens een projeCt. En alle belastingen (finanCieel en alle andere type belastingen) lossen dan Vanzelf op. DuurzaamHeid leeft ziCHzelf dan weer, op alle lagen Van Het leVen.

  Zie Verbindopnieuwmetmij.nl

  (Please don’t mind tHe Caps, my edit board is going Crazy)

  1. OH en laat me raden: Nu Vind je Het ZELF allemaal Heel Complex: 1 programmeer regel die niets kost, niet eens tijd, en Iedereen Heeft dan de eigen leVenstoegang terug, en al Het oude lost dan Vanzelf op. Heel Complex…. ?

   In plaats Van dat dat op ‘de regering’ afgesCHoVen kan worden, Het ontereCHTe CompleXiteits-exCuus

 3. Hoe combineert STRO een wereldwijd systeem van centrale banken en een centraliserend Europa met het invoeren van lokale politieke macht en alternatieve geldsystemen die het gaan maken?

  Misschien is bitcoin een testcase om alternatieve geldsysteem plannen aan te toetsen? (volgens mij gaf Willem Middelkoop last nog commentaar over bitcoin in de One World) Of is dat totaal irrelevant, omdat het altijd lokaal en klein blijft, in de marge?

  Misschien zwart wit, dat klopt, maar wel actueel en realistisch.

  1. @ berend
   Waarom zou je een failliet systeem willen oppoetsen en oplappen , als er een hele andere vorm ontwikkeld kan worden? Alleen vanuit angst voor de onbekende verandering zou je kunnen willen vasthouden aan zo’n incapabel systeem , maar daarmee maak je je er gelijk van afhankelijk.
   Ga eens googelen op tracteatengeld of lees eens materiaal van stichting strohalm( de voorloper van stro) zoals , het gelijk van genoeg. Heel leeswaardige materie en erg verhelderend . De vraag die je stelt zou dus moeten klinken (imo dan) wil stro wel een wereldwijd systeem van centrale banken , en wenst stro wel een centraliserend europa ??
   Kortom denk eens verder dan wat je kent en zo ver buiten de box als je durft , daar valt de verandering te bespeuren . Niet in het falliete systeem dat nu draait.

 4. Als je de wereld wil veranderen, moet je beginnen bij de mensen, en dan is de kortste weg de/een religie, een streng dogmatische religie, of leef systeem. Een soort vrijblijvende, liefde volle wereld, gaat steeds weer ten onder aan de menselijke corruptie binnen zich zelf.

  1. Wie is ‘je’ Jenne.. De eerste letters van je naam ws..? En gaan we kijken naar hoe het kwam dat de boel in elkaar gesodemieterd is, en dan ‘iemand’ de schuld geven, of gaan we de zaak verbouwen en bekrachtigen..?

  2. Jenne je moet zelf het voorbeeld zijn, niet anders om. Anderen lopen juist vast door mindcontrol wat zich gevangen houdt in hun angsten. Als jij het wil inziet dan doe je het voor hoe het wel kan, je houdt er hoogstens wat na-aopers op na die je goede voorbeeld overnemen. Als het interessant genoeg is gaan meer mensen jou idee over nemen en toevoegen in hun huidige leven. Wees zelf de creator en wees niet de Cognitieve Disnonantie.

 5. Sommigen kunnen zich maar niet ontworstelen aan hun Klein burgelijk denken, en blijven terug vallen, op kleingeestigheid. Je staat voor alle salon revolutionairen, die hun theoriën dagelijks uitdragen, maar naar deze ideologiën nog denken, nog leven. We hebben allemaal één van de mooiste ideologiën zien groeien, het Communisme, en zien imploderen door menselijke corruptie, en het infiltreren, met kapitalistisch corrupt denken en doen.
  Ik ben altijd voor verbetering, dat verbouwen, en bekrachtigen, nou dat laat ik voor jouw rekening, ik heb en dit wordt steeds meer bekrachtigd het vertrouwen in de mensen, mensheid verloren, om dat er te weinig echt intellect aanwezig is, wel veel, heel veel die zich voor heel intelligent houden, maar het niet zijn, kijk om je heen en dan zul je deze mening bevestigd zien.

  1. JE, “” Je “”, gaat er van uit, dat wat niet weet wat niet deerd, en de wereld wil bedonderd worden, dat is de sterkste van deze beide.

  2. En om even deze keten van WTK vrienden te door breken, heb veel bewondering voor sommige, maar na het lezen van enige reacties op mede Schrijvers deze week, is mijn achting wel gedaald, en had zo mijn twijfels aan hun intégriteit, en vooral vreemd dat GuidoJ, niet te vinden was, om ze tot de dagelijkse orde te roepen.

  3. @ jenne
   Ik leef al jaren naar het gelijk van genoeg . Waarom geld en goederen najagen die je niet nodig hebt? En wat ik teveel heb geef ik weg of ruil ik voor dingen die ik tekort kom. Dat gaat met huisraad , eten , kleding , fietsen, tuingereedschapen noem maar op. Ben al jaren bezig steeds minder geld nodig te hebben en steeds meer op lokale vrienden bouwen en daarmee een wereld van grotere gelijkheid te creeren. Kan me nauwelijks heugen wanneer ik iets werkelijk nieuws heb gekocht, meestal vind ik tweedehands goed genoeg .
   Ik begrijp ook niet waarom mensen in een stad gaan wonen een ‘vette’baan ambieren maar wel 3x per jaar op vakantie moeten “want anders trek ik het niet de stress van de stad en de baan”. Als ik dat vakantie gevoel wil oproepen pak ik een rol wc papier onder de arm en loop een stukje door mijn tuin . Nee , je hebt op veel punten gelijk Jenne , de mens zou gelukkig moeten leren zijn met minder . Hele selfstore gebouwen rijzen als paddestoelen uit de grond , om je overtollige spullen in op te slaan . Kan je thuis weer ruimte maken voor nog meer troep. Elk jaar het nieuwste mobieltje , elke keer maar weer nieuwe zooi naar binnenslepen die net na de garantie periode de geest geeft , alsof ze het erom doen . Nou dat is dus ook zo, consumeren moeten we , zoveel mogelijk .Ik ben daaruit gestapt dat vergt wel een mentaliteits verandering maar is heeel goed mogelijk.
   Ik zie ook steeds meer mensen die het zat zijn en naar nieuwe structuren van samenleven zoeken , ze uitproberen en daar veel baat bij hebben .
   Zo ben ik recentelijk begonnen met aqauponics , het systeem helemaal opgebouwd uit restmaterialen en weggegooide zooi en het werkt fantastisch , over een jaar heb ik ’s winters verse groente en verse vis het hele jaar door .Het belangrijkste daarvan is dat ik geen of heel weinig kosten maak en weet wat ik eet.
   http://www.youtube.com/watch?v=WYFM7J_TpTU
   daarnaast heb ik een grote groente tuin en mijn eigen kippen, stook ik veel op hout en ben ik bezig met een grijswater systeem voor het doorspoelen van het toilet. Zelfredzaamheid is een groot goed,en waar je het niet zelf red doe je het samen met gesloten beurs.

  4. Beste Marcel, in wezen doe wij niets anders, als terug naar af, doen wat onze voorouders ook deden, verantwoordelijk om gaan met de natuur, je inkomen, en je mogelijkheden.
   En profiteren wat de natuur je direct geeft, je gezonde verstand.
   Maar hoe denk je dat wij dat al die andere wispelturige gemakzuchtige mensen ook kunnen bewegen te doen, nou vergeet het maar.
   Ik noemde in mijn antwoord aan Guido, enkele grote wereld verbeteraars de één werd gesnapt met een boot vol Kmer heilege beelden, en de ander naar zijn audities op het zonnige terras, vol
   alcohol verdween dan stilletjes in een groot bordeel tot de volgende dag, ach het zijn ook maar mensen.
   Ik kan je aan raden te lezen Martin Gardner, vooral zijn laatste boek, undiluted hokus pocus, deze man staat veel dichter bij ons, hij verafschuwde ingebeelde pretentieuse mensen, jammer het is geen Amsterdammer, maar een Amerikaan, van de goede soort!

  5. er is wel hoop Jenne want het communisme was geen gemeenschapszin vanuit de wil van de bevolking maar een opgedrongen bloedig afgedwongen schijn revolutie gedrocht, dat is verzonnen door de militaire denktanks van de banken, om de wereld te kunnen verdelen in polaire ruzie blokken, de these, de antithese en de synthese ziekte van Hegel, vandaar dat Amerika en Europa nu Sovjet onderwijs hebben en de bevolking de kleinzieligst denkbare verklik roddel tattletale tv mentaliteit heeft gekregen… Charlotte is als hoogste secretaresse van onderwijs onder de verholen communistische us corporate government (rule-mind in het latijn) regering van Reagan na 50 jaar strijd moe uitgestreden, ze heeft volgens mij niet lang meer, schrok van hoe slecht ze er uit ziet op moment, opgesleten fading out, net als Jordan Maxwell, haar hele huis staat vol met oorspronkelijke documenten waarin de elite ’technicians’ al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw uitgebreid,straight in your face, recht in je gezicht, hebben beschreven wat ze aan het uitvreten zijn… Het zou zo maar de laatste keer kunnen zijn dat we haar, live levendig van geest, als altijd, mogen aanschouwen, ze zegt dat ze op is, schrok daar van, maar het is te zien, een heldin wat mij betreft, pa was lid van de Yale klup, skull & bones kabouter klup, als je daar in wil moet je een zware misdaad plegen, als geintje, karaktermoord of zo, zogenaamd vliegtuig ongelukje organiseren, an insider speaks, hoe lang heeft ze nog bedacht ik mij gisteren, en jah als je mensen in hun jeugdige jaren opsluit in een varkenshok van de staat en ze mogen niets zelf bedenken laat staan bewegen, dan is dat diefstal van levenstijd, de beste tijd van je leven; een garantie voor bevroren kinderachtigheid, stagnatie de rest van je leven, mijn kat is honderd keer meer volwassen dan de gemiddelde burger buurt..

   Charlotte Iserbyt on The Perils of Common Core
   http://www.youtube.com/watch?v=mDkyeYUUSyM

   http://www.thefreedictionary.com/tattletale

   Quote: “In 1915 Alexander Parvus (Israel Helphand) made plans for the Bolsheviks’ (i.e. the Illuminati’s) seizure of power by the aid of the German secret service. He had written the leading role for Vladimir Ulyanov-Lenin. In the same year, Parvus received 7 million marks from the German Department of Finance “to develop revolutionary propaganda in Russia”. Parvus met Lenin in Zurich in May 1915 to discuss his plans. Lenin stubbornly preferred Switzerland as the victim of the conspiracy. According to the American newspaper The New Federalist (11th of September 1987) ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion06.htm

  6. Burke hou dat expo boek nog effe vast, niet weg gooien, loop al een hele tijd met die expo curve in mijn hoofd rond, het zit in de lucht, boek van jou moet in zo toegankelijk mogelijke vorm het daglicht gaan zien…

   Marcel en nu nog een off the grid generator die op water loopt voor je huissie, als wraak voor het verpatsen van jullie aardgas voor noppes aan die rovers uit de haag;

   Water als brandstof – Evomotion, Maastricht
   http://www.youtube.com/watch?v=Ua5FsKPq4Ds

   The Richest Man In Babylon by Thievery Corporation
   http://www.youtube.com/watch?v=OCD99jMMuh0

  7. Hyper,
   Stuur me even je mail adres door via Guido.
   Dan stuur ik je het boek door.

   In de aflevering van trosradar van 23 december over de schuldvraag werd ook even exponentiele groei aangetipt. Maar veel te summier. Veel problemen zijn op de onbegrepenheid ervan te herleiden.

   http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/23-12-2013/radar-extra-de-schuldvraag-deel-1/

   Vanaf 32:50 gaat het erover.

   Verbazingwekkend dat het trouwens ineens massamedia mag. Verbazingwekkend dat juist dit uit de koker van de tros moet komen….

   Juist de moeilijkheid van het begrijpen groeit mensen boven het hoofd…Daar is meer dan een minuutje uitleg voor nodig…

   Albert Bartlett: “De grootste tekortkoming van de mensheid is het onvermogen om de exponentiële functie te begrijpen”

  8. Hyper Alert, je das Kapital van Marx en Engels gelezen, dat is de basis, en die is goed en mooi, maar nu komt het, als er iets groots en moois onstaat, zijn de ziektes en insecten ook direct aanwezig, mijn vader heeft en mijn moeder ook hun hele leven in het communisme geloofd mijn schoonvader werd ambtenaar uit de missere geboren, en ging over naar de sociaal democraten, hoe en waarom geloofden deze mensen daar in, om dat ze alle ellende hadden gezien met hun Eigen ogen, zelfs door het vercorrumpeerde comunistische Rusland is er veel verbeterd voor de arbeiders klasse, maar goed vaak door naïviteit en laksheid nemen de verkeerde de macht in handen, Europa net als de USA is volkomen in handen van het Zionisme, ja en sorry Zionisme kan niet bestaan zonder het Jodendom, want het is daar uit voortgekomen.

  9. @ Jenne
   Ik zie het niet als terug naar af, ik zie het als een grote sprong voorwaards ! Ik hoef me niet druk te maken over werkstress ik doe aan handen in de grond maakt de kop gezond . En in het geval van tuinieren geeft het ook nog eens lekkerder , gezondere en versere producten op tafel dan welk alternatief dan ook.

  10. Voor wie niet bekend is met het gegeven van exponentiele groei.

   Voorbeeld bij 5 % groei volgens de huidige manier van becijferen.
   1 ste jaar 100 euro is 100% de groei is 5 euro
   2 de jaar 105 euro is 100% de groei is 5,25euro
   3 de jaar 110.25 euro is 100% de groei is 5,51 euro
   4 de jaar 115,76 euro is 100% de groei is 5,79 euro
   5 de jaar 121,55 euro is 100% de groei is 6,08 euro
   Nu is dus de totale groei in 5 jaar ten opzichte van jaar 1 27,63 euro geworden en dus ook 27,63 %
   Dit soort groei kennen we ook in biologische systemen , daar noemen we het kanker!

  11. Precies Marcel, ongebreidelde groei los van ons eigen DNA is als kanker! Mooie metafoor! Als we de groei metaforisch gezien op de juiste manier kunnen koppelen aan de DNA van moeder aarde kan ongebreidelde groei in ons voordeel werken!

  12. @ Burke
   Ik ben het slechts gedeeltelijk met je eens . Dit soort groei is namelijk niet vol te houden , ook jij weet dat . Zelfs voor het goede doel is het op een gegeven moment onhaalbaar de groei in stand te houden . Als aanzet naar b.v. jouw voorbeeld met zonne energie is het wel een mooi gegeven maar eindig als groei. Op een bepaald moment moet je genoegen weten te nemen met het in stand houden van een bepaalde hoogte en niet verder willen groeien , denk ik .

  13. Of je moet de exponentiele factor verlaten en een duurzame groei vinden. Dus een groei met een vastgestelde factor die altijd dezelfde uitgangswaarde kent. In mijn eerdere voorbeeld dus het jaar 1 als vaste 100% gegeven zien gedurende zeer lange tijd.

  14. Marcel,
   Dat klopt. Als we de groei richten op zaken die uitputtelijk zijn zoals fossiele brandstoffen die bovendien onze planeet verzieken en vergiftigen is er inderdaad een eindigheid aan groei en helaas sneller dan we denken.
   Wat ik probeerde te zeggen is dat als we bijvoorbeeld alles kunnen inzetten op recycle bare producten en milieuvriendelijk produceren kan dit zich exponentieel snel kunnen verspreiden over de aarde. Ook in de nu vaak zo hopeloos ogende economieën van Afrika. Want Economie = Energie. Maar in de kern is alles beperkt. Zelfs het aantal zand korreltjes dat we op aarde hebben is beperkt. Ik zou ze overigens niet graag willen tellen. Maar genoeg is vooral wat in het hoofd zit. Volgens mij is een goed leven(daarmee bedoel ik niet een zwembad voor een ieder thuis, maar beetje pyramide maslov volgen) voor een ieder op aarde weggelegd als we produceren volgens het DNA van de aarde, zonder haar uit te putten.

  15. Marcel 7,9
   Ik bedoel terug naar af, als een verloren tijdperk, de tijd vergaan met ondoenlijke manieren van leven, om toch maar vooral grote winsten te behalen, die uit eindelijk op de beurzen worden op gesoepeerd.
   Nee hoor ik geef je volkomen gelijk, en trouwens soms is een stap terug doen, naar vaste bodem uit het stinkende kapitalistische moeras gewoon de oplossing.
   We zijn bezig een systeem te maken om hemel water in te gaan zetten voor dagelijks gebruik.
   vriendelijke groet.

  16. Burke 7,14

   En als we nou eens allemaal één kachel in huis hadden die de kolen vergast, hoeveel minder energie zouden wij dan verbruiken, of zo als vroeger bodem gas opvangen in sloten en opstoken in je huisje.
   Ga eens kijken hoe handig de oude huizen waren ingericht, warme bedsteden, centrale schoorsteen, simpele douche, ETC.
   Tegenwoordig, ha ha, bloed heet in huis, overal kasten vol nooit gedragen kleding, ijskasten vol vies eten, in de bijkeuken kratten bier, nou nou, bezuinigen is er niet bij, weet zeker dat wij vroeger nog geen kwart bezaten van wat de mensen nu allemaal hebben, de IKEA erfenis, en daar bij gebruiken ze enorm veel energie, want kicht uit doen achter hun kont is er niet bij.

  17. Jenne,
   Dat klopt als een bus. Energiezuinig omgaan met elektriciteit is een zuinig goed geworden, zonder de situatie van vroeger op dat gebied als norm te verheffen.
   Ik vind een interessante vraag in deze. Stel dat energie en daarmee elektriciteit onbeperkt beschikbaar is, is energiebesparing dan nog nodig? En waar ligt dan de grens van ‘genoeg’. En dat vrije energie onder onze neus ligt, maar ons nog wordt onthouden, die contouren worden steeds scherper. Is het ook niet aardig hardop na te denken hoe een wereld er uit zou kunnen zien als we onbeperkte energie tot de beschikking hebben? Zouden we veranderen in nog grotere hebzuchtige materiële monsters of zouden we met deze energie als eerste alle milieuvervuilende activiteiten die ooit zijn uitgevoerd ongedaan gaan maken, gewoon omdat het kan? Ik weet het antwoord eerlijk gezegd niet. Wat ik wel weet is dat de huidige materiële ingerichte maatschappij niet direct leukere en interessante mensen produceert, wel veel egoïsme en narcisme.

  18. Marcel 7,10

   Nu goud, in de Franse Franken tijd, 360 FF voor een 20 FF stuk, dit ondanks al het geschommel nu 190 Euro, is al 280 Euro geweest, en dit gaat weer gebeuren, en het kan zelfs 400 Euro worden, want de vraag overtreft steeds meer het aanbod, natuurlijk wordt er enorm mee gemannipuleerd, maar er is gewoon voorlopig ?, niet meer goud op onze planeet, 70% bestaat uit gedolven goud, en de rest opnieuw gebruiken dus recuperation.
   Dit muntje van 190 euro= in nu waard in FF 1,244.50 dus 884.50 meer, dit geeft ongeveer weer de waarde die de oude FF had, de dag van de Euro, wanneer je 1000 000 FF bezat was je rijk en kon je een leuk kasteeltje kopen, de dag er na had 150 000 Euro en een jaar later kon je daan nog niet kleinhuisje voor kopen, dat is wat er gebeurd is met de mensen die hun geld niet hebben om gezet in goud, bestolen en beroofd.

  19. @ burke 7.17
   Het is idd de vraag of we nog zouden veranderen wanneer oneindige energie voorradig was. Zouden het gross der mensheid nog meer producten in huis willen halen , nog vaker op vakantie gaan ?? Ook ik moet daar het antwoord schuldig op blijven . Maar ik vind wel dat zuinigheid niet alleen als direkt gevolg van schaarste gezien moet worden . Het zou een hoop mensen sieren als zij gingen consuminderen, als ze meer gebruikte goederen zouden waarderen , inplaats van alles maar nieuw aan te schaffen. Vaak lijkt dat ook een prestige kwestie te zijn , dat suggereert dat het door de schaarstetaktiek/angst wordt getrickkert. Wanneer je leert met minder tevreden te zijn en te hergebruiken valt een hoop stress van je af. Je maakt je los van een dwangmatige antischaarstehandeling, je wordt een vrijer mens. Ook wordt je minder in beslag genomen door imo zeer triviale zaken als de nieuwste mobiel of die nieuwe uitgekomen auto. Hele nachten in een rij staan voor de start van de verkoop van de nieuwste spelcomputer zou verleden tijd zijn( net als de waanzinnige nieuwsitems daarover). Het zou een hoop mensen de gelegenheid geven zich te richten op innerlijke groei , iets waar de doorsnee mens wel bang voor lijkt te zijn . Al die spullen en hype’s zijn alleen maar afleiding van waar het werkelijk om draait.

  20. Mee eens Marcel. De waarheid en de pleziertjes die het leven kan bieden liggen niet verscholen in materiële zaken, wel in een leefbare wereld met zijn kleine geluksmomenten. Ben bang dat de mensheid vrolijk op duale voet verder gaat, ook bij oneindig beschikbare energie.Het gaat niet de echte levensvragen oplossen.

  21. Na herlezing van mijn bovenstaande comment lijkt die niet geheel duidelijk de lading te dekken , vandaar dit stukje eronder.
   Veel van de problematiek die we tegenwoordig opmerken ligt imo aan het schaarstedenken dat we onterecht hebben aangenomen als mensheid. Er is geen schaarste dan die ontstaan door toedoen van de ,vaak door marketing ,opgelegde niet werkelijk bestaande behoefte. Over de pyramide van maslov gesproken! Veel van de producten die we tegenwoordig als noodzakelijk zien , zijn dat in het geheel niet. De noodzakelijkheid komt voort uit de overgave aan economische motieven , die vaak niet duidelijk stellen dat de groei, en dus winstmaximalisatie,een exponentiele factor heeft. In jip en janneke taal is dat “je moet steeds duurdere en meer produkten aanschaffen om de groei van de economie te waarborgen. Dat daar een grens aan is wordt angstvallig ver weg gehouden van de publieke kennis. Affijn zoals burke al zei , hij heeft er een geweldig boek over geschreven , dat hier uitgebreid aandacht aan geeft. De implicaties echter zijn door een ieder zelf in te vullen.

  22. Simpel: Ceteris Paribus > “de overige omstandigheden gelijk blijvend”, De prijs bepaalt ceteris paribus de gevraagde hoeveelheid.

  23. Marcel en Burke, heb het al neer gezet, als wij de wereld willen veranderen, moeten wij beginnen bij de mensen, het begint met de kinderen te leren leren, opbouwen met een grote dosis zelfdicipline,
   je hoeft niet 3 X daags te eten, door zuinig te zijn op energie ben je verstandig bezig.
   Maar dit hele denken vraagt om een mentaliteits verandering, ach ja theoretisch klinkt het allemaal zo mooi, maar die ondingen op twee benen gooien altijd weer roet in het eten.

  24. jenne doe het eens net als mij elke dag weer in de praktijk inclusief zwaar dieet, dan skip je de behoefte die een ander voor je bepaald. Een karige kruimel op je bord is veel lekkeder en je kan er nog lang van genieten ook kwa smaak. Opscheppen van zaken is voor dikbuikige bibelbonse pappers.

  25. Mooie discussie vind ik.. Het uitgangspunt in de economie (een jaar of 10 les erin gehad) is dat de consument, de mens, een ‘black box’ is.. Daar houd de economie zich niet mee bezig.. Dat is voor vakgebieden als sociologie en psychologie..
   Maar het geeft direct aan dat de centrale rol bij economie NIET naar de mens gaat, maar naar cijfers en systemen.. Als ik met mensen praat die een economische opleiding hebben, met name universitair geschoolden, lijkt het of ik een wandeling maak met een persoon met een houten poot.. Pfff.. Aardige mensen, maar het ‘schiet niet op’.. 🙄

   Zodra de mens centraal wordt gesteld, dat is mijn vaste overtuiging, vervalt de bizarre groeiwens.. Want groei is natuurlijk..!! Daar HOEF JE NIET NAAR te streven.. Er is niet zoiets als niet-groeien.. Achteruitgang, zoals de economische theorie die verkondigt is ook GROEI!! En de focus op ‘GROEI’, als zelfstandige ‘grootheid’, geeft een afwezigheid van focus op ‘de mens als onderdeel van het grotere plaatje’. (En niet de mens als portemonnee op benen..!) Kortom, de angst om te overleven, verpakt in ‘wenselijke groeicijfers’, is verleden tijd. Ieder mens weet dat een depressie ook een ‘bewust-zijns’-proces is..! GROEI dus.. Daar moet je eens mee aankomen bij die universitaire economen, want voor hen geldt: Depressie is geen groei..!

   Het mooie van duurzaamheid, is in mijn ogen de positie die ‘alles’ in evenwicht/balans zou mogen/moeten innemen.. Onbalans is anders het vanzelfsprekende resultaat; zie de wereld van vandaag..
   En net als bij marketing komen ook hier ineens weer de ‘P’s op de proppen.. Dit zijn binnen duurzaamheid de ‘P’s van: People, Planet en Profit. Profit niet in de zin van winst/geld/doel. Maar als noodzakelijk RESULTAAT van handelen. (Wat is het resultaat van mijn handelen, waar streef ik naar..) Daar waar WINST het doel is van veel ondernemingen, is het het RESULTAAT bij duurzaamheidsdenken.. Het resultaat van je handelen.. En niet het doel dus. (Hetzelfde principe dat geld een (ruil)middel is, en DUS NOOIT een doel KAN zijn!)

   Dan komen er voor mij 2 ‘P’s nog bij, en dat zijn je Passie en Plezier.. Het blijken DE bakens te zijn, waarlangs je mag zeilen, om een gelukkig mens te worden.. En is dat niet het werkelijke ‘pad-van-bewustzijn’..? TE LANG hebben we er niet toe gedaan, als mensen in het economisch proces.. Wanneer we onze ‘flow’ weer centraal mogen stellen, is die GROEI onzin geworden, is het een vanzelfsprekend gevolg van het volgen van onze Passie en het Plezier, in balans met de Planet, de People (medemens) en de ‘Profit’… (nogmaals: ‘profit’ als resultaat!)

   Voor mij is de uitspraak van Fritjof Capra hierboven zoooo verschrikkelijk waar. En daarom geldt voor mij: ‘Spiritualiteit (aards) = Duurzaamheid (‘hemels’)’.

  26. Marcel, Burke: over vrije energie gesproken, denk ik dat het net zo werkt als een buffet.. Je mag zoveel halen als je wilt, en op een gegeven moment pak je wat je ‘blieft’, omdat je WEET dat er geen tekort IS!! De truuk om mensen in een snoepfabriek e.d. te laten vreten, zoveel als ze willen, ‘je mag vrij pakken’, om ze vervolgens te zien afhaken, doordat ze zich misselijk vreten.. Probleem van ‘diefstal’ en ‘lekkage’ opgelost.

   En precies DAT houdt ons in angst, de ’tekort-angst’.. Een perféct model om mensen tegen elkaar op te zetten, schandalig rijk te worden en de boel te manipuleren. Kijk naar de oliemaatschappijen, naar John D. Rockefeller.. Schaarste (tekort) creëren en via zg. oligopolies (enkele aanbieders, veel vragers) de boel beheersen.. O.b.v. tekort..

   Dus vrije energie is daarmee ook een probleem.. Wanneer zullen mensen zich ’tevreden’ voelen, geen ’tekort-angsten’ meer hebben. Andersom gezegd: wanneer kunnen mensen werkelijk ONT-spannen.. Overgave en loslaten..
   Ik geloof werkelijk dat de over-consumptie te wijten is aan ’tekort-angst’..

  27. guido 7.26
   Ik denk dat je daar een heel mooi punt hebt als de mensen eenmaal doorhebben dat het niet meer op kan, zullen ze ontspannen en alleen nog dat nemen dat nodig is . Dat dat een mentaliteitsveanderering opzich is is wel duidelijk. Maar het is wel een die voor de overgrote meerderheid redelijk vanzelf zal gaan. Een enkeling zal nog willen hamsteren , en juist daardoor buiten de boot gaan vallen . Mooi hoor zelfregulerende vrije energie , in dit voorbeeld lijkt het DE oplossing voor veel problemen .

  28. Guido,
   Denk precies dat het zo werkt wat je zegt. Heb ooit stage gelopen in snoepjesfabriek. Mocht oneindig veel winegums eten, wat ik aanvankelijk ook heb gedaan, om in mijn verslag als conclusie op te nemen, ‘er is een grens aan de hoeveelheid vrij te verorberen winegums…..’. (Waar die grens lag weet ik niet meer pecies..enige honderden? 🙂

  29. Marcel 7.27: ik kwam hierop door inderdaad de discussies rondom Vrije Energie.. Daar werd dit argument uitgebreid besproken. We spreken dus over 1 van de werk’tuigen’ van de ‘krachten-achter-de-schermen’..!

   Schaarste (illusie) creëert angst en hebzucht. Stimuleert de laagste (frequentionele) lagen in ieder mens (over-leven!) en geeft vervolgens geen of nauwelijks ruimte voor ont-spanning en L E V E N..
   Met de huidige crisis is het m.i. PRECIES hetzelfde.. Het geld is NIET OP.. Het maken van TELKENS 20x zoveel als er werkelijk is (gedrukt!), betekent dat het geld ergens naar toe is gerold.. Of zoals Loesje zegt: ‘Geld moet rollen, maar waarom altijd naar de top’…

   Het ’tekort’-prinicipe is ook VOLLEDIG IN TEGENSPRAAK met het kosmische principe van overvloed..! Kortom, we zitten naar het grootste toneelstuk in history te kijken; sterker nog: we staan zélf op het toneel..!

  30. Hi Marcel, na wat ik gelezen heb in 7.3, kom ik graag een keertje buurten om te zien hoe jij dat doet met o.a. eigen vis. 🙂
   Wij hebben ook kippen en ze zijn net begonnen met leggen.

 6. Dear Members Jesuit Order, Members of Parlé-Ments and Govern-Ments,

  Even if you do not re-member you are a member, you act upon their material believe systems and follow their orders in total blindness and obedience.

  ON TOPIC “The Material Order” as Point of View
  Reality “Divided into Days”,Days Between Saturn the Sun and the Moon”

  “First Second””
  Minds Reality Divided into Seconds

  Second after Second………………………………………..
  Since the beginning Fooled Around by the Objects of Time (lineair)

  Clear Y(ou)r Watch

  THE END “TIME MANAGE MENT”
  http://www.keshefoundation.org/images/images%20of%20pdfs/Aninsightintothefuture_ed.pdf

  David Wilcock
  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1149-synchronicity-video-part-1
  http://www.youtube.com/watch?v=F0xwWesxI4A

  1. 10-9-8 veel is niet altijd beautifull, en ook niet altijd to the point, meer een Druppel olie op een water plas, dun en doorzichtig!

 7. Een artikel uit het hart gegrepen. Heb zelf een boek geschreven in 2011 over de onbegrepenheid van exponentiele groei, een verwant thema en heb hier veel met mensen over gesproken. Algemene reactie was wel van ‘oei dat kan inderdaad niet’ en ondertussen hieven we het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Vond zelf de strekking van het boek uiteindelijk te negatief en heb niet door gezet het uit te brengen.

  Inspirator voor mijn boek was albert bartlett. Heeft laatst nog goed interview afgegeven dat was te bekijken via zaplog.

  http://zaplog.nl/zaplog/article/interview_met_albert_bartlett

  Mijn conclusie is dat onderwerp te moeilijk is, het probleem is groter dan de mensen zelf. Het vraagt lef van de mensen zelf een probleem te aanschouwen dat groter is dan jezelf.
  Bovendien bevat de boodschap een kiempje dat mensen zelf mede de schuldig is aan het probleem, iets wat mensen niet graag horen. Het zijn liever de instituties die het doen. Mensen vinden meestal dat oorzaak buiten hen zelf ligt. Niets makkelijker dan tegen anderen aan trappen, dan (mede) zelf hand in eigen boezem te steken.

  Ik merk dat de benadering vanuit doemdenken mensen enorm afschrikt. Dit is niet de schuld van mensen zelf. Er is geen schuld, wel een probleem met bewustwording. Als je mensen verlamd dan gebeurd er niets, zo is het domweg.

  Ricardo Semler die in het artikel is aangehaald is wat dat betreft een aardig voorbeeld. Heb zijn boek gelezen, en is een aardige eerste aanzet. Ricardo Semler was poos geleden ook te gast in tegenlicht. Inspirerende woorden kwamen van hem.

  http://www.youtube.com/watch?v=USC1RE8jE50

  Bovendien geeft doemdenken een boost naar beneden en slaat inspiratie volledig dood. De vraag die we ons daarom moeten stellen, wordt de toekomst een doom- of een droomscenario?

  Dingen die tegen ons werken momenteel kunnen ook voor ons werken. exponentiele groei kan ook in ons voordeel werken. Berekend is als wij enkel al in Nederland het aandeel opgewekte zonne energie met 100% laten groeien per jaar dit zal kunnen doorzetten op basis van wiskundige wetten van verdubbeling van groei we in 2023!!!! al volledig over zijn op zonne energie, dan praten we nog niet over vrije energie die ons nog wordt onthouden. Als we onbeperkt energie tot onze beschikking hebben kunnen we heel veel reverse processen in gang zetten. Alles wat kostentechnisch nu niet recycle baar is vanwege hoge energiekosten is dat ineens wel…Al het metaal dat zich nu op vuilnisbelten bevind zijn dan werkelijk grondstof in handbereik…
  Om maar eens wat te noemen. Voorruitgang kan zowel destructief zijn als constructief. De keuze tussen kans en bedreiging is zichtbaar buiten ons maar ook binnen ons. De keus is aan een ieder zelf hoe je naar het probleem kijkt. Maar welk keus ook gemaakt worden, negeren is geen optie.

  Wie zich verder wil laten inspireren raad ik aan het boek aan van Peter van der Wel, economie voor wereldverbeteraars, te lezen.

  http://www.vanderwel.net/index.php/economie

  Vond een aantal invalshoeken uitermate boeiend.

 8. From Keshe: Fukushima farming land contamination: Give the Cesium back to plant in Fukushima

  Posted on December 28, 2013 by Jean

  The keshe Foundation needs the help of our Japanese readers and bloggers to assist us to reach farmers in contaminated areas of Japan.

  We have a full solution for the farmers of the Japan to decontaminate their land from most of the radioactive materials, that in the upcoming spring they can start normal cultivation.

  Our approach to Japanese government has been blocked and left unanswered.

  We need Japanese readers to organise a live presentation by Skype that we teach to the farmers what they need to do with very little expenses to extract most of radioactive materials from the ground, or dig them deep in the ground in a safe way that they can start working with the same topsoil and stronger soil for cultivation.

  Please help us to by pass this red tap and reach the effected communities in Japan.

  We need local translators that the full process can be explained to the farmers.

  The farming communities have everything they need that they do not need to go through any expenses to extract the materials from the earth in less than 15 days.

  The process can be used to cleanup the contaminated water too.

  Farmers can give the collected caesium and the rest back to the plant in Fukushima to handle for safekeeping

  Source: http://jhaines6.wordpress.com/?s=Keshe+

  Outside matter based “time manage ment”
  http://forum.keshefoundation.org/forum/keshe-official/30510-2014-the-year-of-the-change-for-the-humanity

 9. Heb ze allemaal meegemaakt de groten van mijn tijd, Sartres, Foucault, en vele anderen, sommige gelezen sommige beluisterd in natura, heb dus dit grote steekspel, van revolutie en contra revolutie van de grote ideologiën van dicht bij meegemaakt, dat het een spel is wel duidelijk er zijn maar weinig filosofen die de daad bij hun woord gestand hebben gedaan.
  Dit is een constatering, geen oordeel of veroordelen, dat het internet bij dit spel welvaart is duidelijk, het spel is vol te houden tot in de eeuwigheid, om resultaten bekommerd zich niemand, het gaat om de geestelijke créatie, en dit spel wordt geleid door lieden als GuidoJ. deze mannipulatoren hebben de leidsels in handen, zij bezitten de gezel gods, als met een drone kunnen ze je vernietigen, door te bannen, wat er aan dit denken voor vrijheids lievends te ontdekken is ?, ook dit is een constatering, geen oordeel en geen veroordeling, ach die Uilenspiegel wist dit ook al lang geleden, toen hij nog rond liep in het mistige land van Waest.

  1. Waarom dit soort impertinente reacties Jenne..? Ik vind je af en toe -in dit opzicht- een zielig, misselijk makend mannetje Jenne. Gewoon ‘vals en vunzig’. En gewoon een constatering van mijn kant. Over manipulatoren gesproken!! Ben jij hier weleens ‘geband’ dan.. Waar heb je het over man.. Zielig vind ik het. EN ik geloof dat je inderdaad nog in dat mistige land van Waest rond loopt.. Opgegroeid in de flower power, eindigend als een zure ouwe man die zijn droom niet heeft kunnen realiseren? (vraagteken!)

  2. Beste Guido.J. ik kan hier met de beste wil van de wereld niet netjes op antwoorden. En wat jij vind of niet vind laat me koud! Uiteindelijk heb ik je toch kunnen bereiken met veel moeite wel is waar. Of ik geslaagd ben in mijn leven, dat hangt van de maatstaven af die je hanteerd. Voel me gelukkig binnen mijn kring, maar ook uit jouw réactie blijkt dat de mensen hoogst onbetrouwbaar zijn, schorpio!
   Hé is me toch gelukt om binnen de paden te blijven, met mijn ongewilde antwoord. Ik vind het jammer dat je zulke grove woorden gebruikt, maar goed elk vogeltje zingt zo hij gebekt is. Van mijn kant vol begrip en sans rancune, vriedelijke groet Jenne.
   En wat voor jouw impertinent is, is voor mij pertinent, en jou te vergelijken met Tijl Uilenspiegel, als je het verhaal zou kennen, is dat een compliment, en ik vond het altijd een heel mooi iets om te verblijven in het land van Waest, en het liefst met nebelungen, om de swaenen over het water te zien glijden.
   Verder zou ik je aan willen raden om nooit zo tegen je Eigen vader uit te vallen, want plaatst je zelf daar mee in niet zo heel fijn daglicht, plus een tikkeltje asociaal.

  3. Als je je verhaal náleest, wat je kennelijk niet gedaan hebt, dan ben je wel degelijk impertinent en beledigend bezig. ‘en dit spel wordt geleid door lieden als GuidoJ. deze mannipulatoren hebben de leidsels in handen’..
   Daar laat ik het verder bij.

  4. @ Guido

   Jenne is net God, want Hij die is ook overal zogenaamd bij is geweest. Jenne doet me af en toe dan ook denken aan die rel-nicht Albert van de Linden die ook met iedereen zogenaamd bevriend is.

   Grootbeeldspraak of er juist bij willen zijn in het verschiet als kleine man. Mijn impertinentie is denkend aan een Kikker die zijn krop flink opzweld alvorens Hij weer een breedbek geluid produceert.

  5. De God Guido.J heeft gesroken hij laat het hier verder bij, daar ging nu juist mijn hele discussie om/over, het aanmatigende veroordelen, en straffen van mede mensen, met andere woorden hou nu je bek maar.
   Dank je wel PAUL !

  6. PAUL, 11,4

   Dank je wel Paul, altijd fijn om te weten ndat je mede standers hebt,
   en werkelijk je moet wel vreselijk jaloers zijn op mijn rijke leven, om je hier zo in het openbaar te kijk te zetten.

  7. Jenne als ik wil kijken dan kom ik liever langs, een blik uit jou ogen zegt meer dan alinea gevleugelde woorden. Hoog vermoedelijk zul je een hele mooie kleurrijke aura hebben dan de mijne…
   Enne ik ben niet jaloers op jou masr eerder trots!

  8. Ik laat momenteel bezinken wat ik ga doen, nu ik straks geen werk meer heb…… Er kwam vandaag ineens een idee bij me op, kwam zomaar binnen in mijn systeem…… Ik heb een groot huis met veel kamers en een mooie grote tuin en woon in een landelijke omgeving…. Ik denk dat ik straks een(dag)besteding of zoiets ga opzetten voor adhd-ers, autisten, narcisten, ppd-nos-sers en wat er maar meer op deze wereld rondloopt aan hooggevoelige mensen. En dan gaan we in groepen met elkaar aan het werk! Lijkt me geweldig om te Ervaren hoe dat zich dan allemaal ontwikkelt 🙂

  9. Dokter Dick de implementaire arts die een nieuwe vinger aan de Haribo pols gaat inluiden. John Consemulder staat nu al te trappelen voor een interview met jou… (zeg het voort)

  10. Wat dan zeker niet zal ontbreken is het regelmatig knuffelen van de koetjes en de kalfjes en het fluisteren met de paarden 🙂

  11. Over dokters gesprokem
   Ben altijd weer blij dat ze het geintje dat ze met dokter oetker ( is nu dokter utker) niet met de koetjes reep hebben herhaald .

  12. Als ik Guido was had ik al veel eerder 50x zo vernietigend uitgehaald, al die steken onder water gaan na een poosje toch binnenkomen. Eerst steken uitdelen en daarna in de slachtofferrol kruipen komt mij over als een schyzofreen spel dat niemand ten goede komt.Heb je wat te melden, meldt het dan, maar niet tussen de regels door en tegelijkertijd vermelden dat je dit eigenlijk niet aan het vermelden bent.

  13. Ben het helemaal met je eens Coz..
   Jenne in hemelsnaam, probeer je reacties gewoon wat korter te houden.. Dát zou al een goed begin zijn.. Je agressie/boosheid een beetje te reflecteren naar jeZELF..
   Vooralsnog geloof ik niet dat je het allemaal opzettelijk doet; daarvoor volg ik je commentaren nu té lang. Maar in hemelsnaam.. Je bent mensen aan het afzeiken Jenne, heb je dat niet door? En maar blaten, oordelen en over je leven vertellen.. Vroeg iemand daarnaar dan? Snapje?
   Ik bedoel het écht goed Jenne, dus denk ajb na. Niemand is te oud om te leren 😉

  14. Ach je hebt ook nog de FIOD voor achteraf zaken, die zijn ook al Bulgaarse yochurt jacht. Illegale import en maar gratis geld ontvangen op lege huisaderessen zonder inkomsten.

  15. COZMIC, GUIDO, op 11,17,

   Mijn idée was en is dat om met elkaar te schrijven, discusseren om te leren van elkaar, en gezamelijk met de opgedane levens ervaring op gedane kennis iets te laten ontstaan, in mijn gevoel is het leuk en mooi om ander mans ervaringen ondervindingen te leren kennen, en daar kun je dan wat mee als mens, op andere sites werkt dit heel goed.
   Maar goed jullie zijn de jonge generatie, die de wereld naar een betere toekomst gaat brengen, zal mij verder onthouden van lang commentaar, maar ik zal jullie nouwgezet in de gaten houden, dat is een goeie om te eindigen.

  16. GIUDO, en als jij dan zo nauwgezt te werk wilt gaan, had je wel eens een beetje op kunnen komen, en een van je vlijmscherpe dolkstoten uit kunnen delen toen Anna II een lel om haar oren kreeg van je hofnar COZMIC.

  17. Guido und Cozmic,
   Tut euch keinen Zwang an. Wird wohl an der Frequenz liegen…ist auf jeden Fall nicht meine. Danke für die Erkenntnis 🙂

  18. Jenne, ten eerste, wat weet je van de achtergrond? Ben je aan het stoken, want dit betreft jou niet? Is dat jouw intentie om wat negatieve aandacht te creëren? Je begint meer en meer als een trol over te komen, niks zinnigs te vertellen en een hoop wrijving creëren. Ik kan me goed voorstellen dat je een ban kreeg op andere sites want jouw toegevoegde waarde is nul of minus. Zelfs de feiten die je aandraagt zijn in 90% van de gevallen incorrect, hetgeen ik je vergaf omdat je wat seniel aan het worden leek te zijn.
   Op het moment dat je het niet kan winnen of te vtrots bent om je fouten toe te geven gooi je het op respectloosheid voor ouderen, voor mij kom je over als een ouwe knorrepot die zijn ongelijk nooit toe zal geven.In je laatste jaren het internet uitgevonden om op die manier nog even de wereld jouw zure bagger rond te kunnen strooien, iedereen te beschuldigen van zaken waar je jezelf waarschijnlijk aan schuldig hebt gemaakt.
   Ga lekker in je verleden leven, overdenk je zonden, maar projecteer ze niet op mij of wie dan ook, het ga je goed ouwe zuurpruim.

  19. Maak jij nu Guido’s werk af? Wat is dit?
   Alles wat je nu schrijft daar heb je blijkbaar over nagedacht. Ja? Ieder gedachte is een energie. En je weet energie vergaat niet…
   Ik weet niet meer wat ik van mensen moet vinden. Is dat typisch Nederlands wat hier nu gebeurd?

  20. Ze kunnen het niet hebben dat jenne ook een hele grote is geweest en dat eigenlijk gezien zijn woorden nog steeds is. Dan onstaat er er een strijd tussen kampanen die het het haantje de voorste willen zijn. Tot er eentje sneuvelt en achter blijft tenmidden van een berg pluisjes. In de antieke oudheid deed men niks anders dan en vandaag de dag wordt dit nog steeds beslist, maar nu met woorden ipv zwaarden of ander handgemeen.

  21. Nee, ik maak Guido’s werk niet af. Dat zou een veel te hoogdravend idee zijn, ten eerste zou ik dan moeten weten waar zijn werk eindigde, en voor mij om dat af te maken zou een domper zijn op zijn carriere, een ieder heeft minimaal het recht om zijn eigen werk af te maken.
   Leuk dat je er zo instapt Monika, wat wil je eigenlijk zeggen? Iets over dat Guido een manipulator is en de touwtjes in handen heeft, de gesel gods is door te bannen en te vernietigen als een drone? Want dat was de uitspraak van Jenne.
   Of vind je Jenne wel ok en mag hij zeggen wat hij wil omdat hij wel ok is en als hij weerstand krijgt voel jij je genoodzaakt om hem bij te staan ook al weet je niet waarom? Multiple choice, its your day.
   lees dit schijfseltje van jenne nog maar een keer monika
   het gaat om de geestelijke créatie, en dit spel wordt geleid door lieden als GuidoJ. deze mannipulatoren hebben de leidsels in handen, zij bezitten de gezel gods, als met een drone kunnen ze je vernietigen, door te bannen, wat er aan dit denken voor vrijheids lievends te ontdekken is ?
   enig idee nu?

  22. Cozmic, wat ik wil zeggen is, dat ik het niet oke vind dat men een taal gebruikt die kwetst en beledigt. Woorden kunnen heel hard aankomen.
   Jenne leeft niet meer in zijn geboorteland waarmee hij zich nog verbonden voelt, het zij vanuit sentimentaliteit of vanuit zijn ziel.
   Ook woont hij in Frankrijk heeft hij ergens vanuit zijn ziel ‘heimwee’. Hij is meer dan 30 jaar ouder dan jij. Wie weet wat jij in 30 jaar doet. Ook bestaat er geen ’tijd’. De scheppende kracht zal wel over nagedacht hebben waarom we niet allemaal ‘even oud’ zijn, en verschillende, unieke ‘karakters’ hebben.
   Over de ‘beledigingen’ naar Guido toe, valt wel mee want idd wat Jenne zelf al aangaf. Als je het verhaal Til Eulenspiegel (Tijl Uilenspiegel) kent, dan heb je ook automatisch de ‘missing link’.

   Quote Duitse wikipedia: Heb het even vertaald 🙂
   ‘Uilenspiegel is alleen aan de buitenkant een nar, daadwerkelijk is hij zijn medemensen aan geestkracht, inzicht en humor superieur. Uilenspiegels streken resulteren meestal daarin dat hij een figuurlijke gezegde letterlijk neemt. Hij gebruikt dit letterlijk-nemen als een middel, de ontoereikendheid van zijn medemensen aan te karren en de misstanden van zijn tijd te onthullen.’
   ‘Hij houdt de machtigen een spiegel voor en opent in veel dingen de ogen van het simpele volk.’

   Dit is wat ik wilde zeggen 😉

  23. Als je het zo ziet, prima natuurlijk Monika. Maar mag iemand zich aangesproken voelen als je wordt uitgemaakt voor manipulator..? Over woorden gesproken.. Waarom neem je het voor hem op, terwijl wij juist praten naar Jenne toe, over datgene wat jij zegt dat wij naar hem fout doen.. Als je me nog kunt volgen..
   ‘ ‘en dit spel wordt geleid door lieden als GuidoJ. deze mannipulatoren hebben de leidsels in handen’..’
   Ik hou van Tijl Uylenspiegels.. Heerlijk, maar dan wel met de finesse van het vismes, i.p.v. een botte bijl.

   De botte bijl betekent meestal, zo leert mijn ervaring, een persoonlijke aanval. Waarom, dat was simpel de vraag aan Jenne. En of ie een beetje terughoudender wilde zijn. Netjes toch? Think about your words too m’am..

  24. @Monika, het is idd niet ok om mensen te kwetsen, dat is juist wat Guido en Cozmic proberen aan te geven. Dat heb ik zelf ook al meerdere keren ervaren en aangegeven.
   Jij vindt het dus ook niet ok, maar als Jenne het doet vind je het dan wel ok? Meten met 2 maten?
   heeft niets met leeftijd te maken en dat mag ook ZEKER geen excuus zijn. Het heeft alles met respect naar elkaar toe te maken!
   en ja, ik heb zelf ook vaker een ‘schop’ terug gegeven wanneer Jenne uithaalt naar mensen met een ander kleurtje. Mensen beoordelen op hun kleur vind ik ERG kwetsend. Wie een klap uitdeelt kan een reactie terug verwachten. Dat haat zaaien gebeurt gelukkig niet meer daar ben ik blij om.

  25. ach Monika, al roepen 10 miljoen mensen dat ze zijn gekwetst door Jenne, dat maakt voor jou niets uit. Jenne is jouw kindje en jouw kindje is altijd lief.

  26. Goede morgen MONIKA, precies heb Guido.J al vaker de spiegel voor gehouden, hij is voor mij de verpersoonlijking van Tijl Uilenspiegel de wijsheid schemerd door zijn op geheven hand heen, en voor COZMIC geld ongeveer het zelfde.
   Nou PAUL zegt het ook mooi eens behoorde ik ook bij de grote, misschien bij te stellen naar één van de betere kleintjes.
   Ik beschik over een grote zelf kritiek, en weet wie ik ben, maar ik ben ook heel vergevings gezind, dus echt kwaad kunnen ze mij niet doen.
   Nou MONIKA je komt op mij altijd heel verstandig over, en het is een plezier om met je te schrijven, groet!

  27. Sun, fijn dat je ook nog je ei kwijt wilt…lol
   Van mij hebben jullie geen last meer…i know enough…energie verspilling. Goodbye!

  28. Maar als ik het goed begrijp kotst Jenne zonder onderbouwing of reden over Guido heen. Allerlei niet onderbouwde verwijten. Ik ken het oud zeer niet, maar dit gaat echt nergens over.

   Ik vind Guido tot nu toe een heel milde moderator die betrokken met eigen mening meepraat, op zijn website. Niet gelijk een reden om Jenne te beledigen, maar ‘Manipulator met Gesel…blabla drone’… blabla——–> echt onzin.

   Hoezo die haatberichten Jenne?

  29. We stappen allemaal wel eens met het verkeerde been uit bed, we zijn allemaal wel eens slecht gehumeurd, we hebben allemaal wel eens onze dag niet. Denk dat naast jenne er meer zijn die last hebben van het zelfde aspect. Zeker als we terug kijken in de 5 jar van WTK dan hebben we al heel wat mensen langs zien stuiteren die precies exact to over kwamen. Je kan het verkeerd opvatten of je eigen ergenis er over uit storten maar dan laat je toch meer van je en/en zien dan eigenlijk de gehele bedoeling is. M.a.w. je kan negatief afgeven zoals iedereen het doet maar je kan het ook anders verpakken ‘vind ik’ persoonlijk. Iemand terug slaan met zuur is niet wat de bedoeling is van een hofnar, je kan narrig zijn maar je kunt het ook met humor verpakken. Het is een wijze les die men nog steeds niet op WTK wil aanleren of het in wil zien, het is een telkens terug kerend fenomeen en een zelfde crash. Dus er zijn genoeg ezels die zich hier voorstellen en denken dat ze allemaal met hun steentje alleen zijn op deze wereld. Weinig mensen die het wel eens uitwerken om het later weer eens te willen voorkomen, die zelfde steen.

   Op naar een ander dialyse probleem dat ge-utaliseerd kan worden. 😉

  30. Weet je Monika, het is veel groter dan Jenne, jij en ik.
   Het gaat hier om Guido en al het goede werk dat hij hier doet dag in en dag uit op WTK. Het maakt niet uit dat jij altijd wel de goede intenties weet te vinden ergens in de hooiberg. Het gaat erom dat de duizenden bezoekers een hele foute boodschap krijgen met zulke aantijgingen.
   Dit kun je gewoon ABSOLUUT niet maken!!!!
   Er zijn namelijk echt van dat soort sites en om daar mee vergeleken te worden is heel erg triest en zeker als het van iemand komt die hier vaak komt omdat het zo’n fijne site is.
   Guido doet niets anders dan heel erg mooi en belangrijk werk en om zulke beschuldigingen naar je adres te krijgen is nog erger dan voor Rotte vis te worden uitgemaakt.

  31. En persoonlijk wat betreft jenne, zou heel wel eens naast hem willen zitten en recht in zijn oude oogjes willen kijken of hij echt wel zo zuur is of dat hij toch geheel iemand anders is dan zijn objectief/subjectief resoneren van ethische woorden. Coz is ook geheel anders dan zijn oeuvre van schrijven hier. iedereen is anders dan zijn schrijven hier en allemaal zijn we wel eens zuur of vrolijk.

   Weer commotie eigenlijk om niks…

  32. Je hebt helemaal gelijk Sun, scherp van inzicht ben je weer… Joepie 😉

  33. 11.32 Monika.. heel rare reactie imo.. Op de vlucht voor je eigen spagaat..? We moeten Jenne niet jennen, maar hij ‘mag’ wel jennen.. Wat hij is oud en zielig, met heimwee als saussie..? Kom op zeg, wordt ff een grote meid..! Je zwengelt het verhaal toch zelf aan? Wat is er verkeerd gezegd dan..?
   ‘Van mij hebben jullie geen last meer..’ Je lijkt wel een vrouw.. 😉
   11.31 Jenne, ik geloof dat een aantal mensen je hier nu een spiegel voorhouden; doe er ajb je voordeel mee. Daar laat ik het bij in dit draadje. No sweat.

  34. En alweer niet veel gemist, de wereld in het klein op een beeldschermformaat terug gebracht. Ruziemakend en tollend vliegen ze over straat terwijl de een zijn mening verkondigt die de ander verkeerd begrijpt, gaat de derde er met de staart tussen de benen vandoor. Nee erg harmonieus is het allemaal niet, we;l een goede afspiegeling van het grote geheel.
   Dan de argumenten omdat je oud bent mag je mensen neersabelen op een nogal omzichtige manier? Ik had altijd begrepen dat als je oud bent je ondertussen zou moeten hebben geleerd dat alles relatief is en jezelf al helemaal. Maar goed ik ben ook maar een oude hip( volgens mijn dochter dan) en zal het allemaal wel niet helemaal meer begrijpen. Zo ging ik er altijd vanuit dat Guido een podium bood ter leeringh ende vermaeck, maar nu schijnt hij god te zijn met vreselijke straffen en zwepen vol met drones??? Ach die nominatie voor de gouden gum is niet voor niks gegeven , het is een gum die pas als uiterste noodzaak werdt ter hand genomen. En ban’s daar is ie toch wel heel zuinig mee.
   Al ben ik niet altijd met alles van guido eens , ik geloof stellig dat ik nog wel met hem door een deur kan. Zelfs de kleine ruzies en meningsverschillen hebben daar geen verandering in bewerkstelligt.
   Beseft iedereen wel dat wie kaatst de bal kan verwachten ? blijkbaar niet , als je niet tegen kritiek kunt die op een zelfde wijze wordt gegeven als jezelf doet kun je hier misschien beter niet rond hangen. Maar dat geld wellicht voor het hele leven nietwaar???
   Bovendien is manipuleren een van de dingen die een ieder van ons met de paplepel hebben binnengeschoven gekregen , alleen niet iedereen lijkt tot dat zelfbesef te zijn gekomen, nog minder kunnen het laten. Manipuleren kan heel onbewust gaan , dan moet je er even op gewezen worden wil je die stap kunnen maken , als je daar niet tegen kan tja…..
   Daarbij komt nog dat Jenne b.v. een oude provo is die van zichzelf heeft toegegeven graag wat te willen stangen hier en daar, dan moet je niet piepen als je eens een schop terug krijgt . Het is dan ook onverstandig als je zo iemand gaat lopen knuffelen omdat ie die schop kreeg. Als je daar dan even fijntjes op gewezen wordt is het nogal kinderachtig imo om gelijk maar te verdwijnen . Het gaat namelijk niet om je persoon maar om je gedrag ten opzichte van. Ach en ook ik ben niet van het onbevlekte blazoen hoor , maar daar waar men denkt dat ik steken laat vallen , wil ik wel even nadenken over de kritiek die ik krijg en zien of die me past.
   Met andere woorden brand los lieverds ik ben een en al oor/oog.

  35. 11,38 Guido J. moet dat nou, laat MONIKA met rust, hou je bezig met mij voor jou een oude zielige man met een heimwee sausie, nou nog het een nog het ander, ben aardig oud, maar zeker niet zielig, ja dat ik stik van de nostalgie dat is zeker, en ja met je gewilde onbegrip maak je deze nostalgie alleen nog maar groter.
   And no sweat, nee daar kun je niet mee om gaan, ik val jullie aan alleen om jullie non respect hautiene opstelling.
   Zet alle gebruikte woorden maar eens op een rijtje waarmee ik door jou en COZMIC wordt beschreven, nou viswijven praat.

  36. 11,39 MARCEL, goed gesproken, veel waars, maar ik vind je moet wel je fatsoen bewaren, en ik heb echt wel zelf kritiek, en soms moet je sarren volgens GUIDO, jennen, nou het is net als in de echte wereld, je krijgt snel een etiketje om gehangen, om je zo monddood te maken, nou nee daar ben ik nog te echt en menselijk voor, maar we zijn allemaal verschillend, en met een Eigen visie toch, nou ja de groeten.

  37. Even voortbordurend op 11.8, mijn gedachten over het organiseren van dagbesteding voor groepen hooggevoelige mensen begint steeds meer vorm aan te nemen…… Ik wil dan graag met groepen kinderen aan de slag….. maar het lijkt me ook leuk om te gaan werken met “volwassenen” van alle geslachten, leeftijden, afkomst, ras etc.

   “Ter lering ende vermaeck” lijkt het me dan leuk, geheel belangeloos (in ieder geval zonder jullie op kosten te jagen 😉 ), om ook een groep te organiseren uit mensen die op dit lijntje actief zijn ;

  38. Indien “GOED lezen” MOEILIJK is, dan is het MAKKELIJK om de woorden te verdraaien 😉

  39. Vroeger werd er gezegd…… ” die oren heeft, die hore” …… maar ja, toen was er nog geen boekdrukkunst. 🙂

   Nu zou je kunnen zeggen:

   ” In het land der Blinden is Een-Oog Koning” 😉

  40. Dick je bent een horzel die komt aanvliegen wanneer je net met iets leuks of een gesprek bezig bent met iemand anders. Je vraagt om aandacht de hele tijd met je geprik naar bloed. Pak eens een ander hoopje mest dan je hier komt uitleven, we waren met jenne bezig en niet met jou gezoem…

  41. Hahahahahahaha… Heeeeerlijk.. Paul je bent en blijft een kanjer; gewooon lekker een mens.. Weet hoe het hoort, waar het fout ging, wie wat deed, waarom en wie ook meedeed, of juist niet..
   En nu ineens van de leg door een eitje van Dick.. Hij was niet eens gaan zitten om te broeden.. Dick, bloody Dick.. 🙄 Heerlijk wat een lekker cluppie hier.. Iedereen is in staat om de/een ‘ander’ uit zijn hum te krijgen.. Want Paul, dat zie ik toch goed niet..? hahahhaha… En zie ik nou een grote middelvinger in die Gravatar van je.. hahaha.. Heerlijk.. Ik zit hier echt te schuddebuiken.. Ik wil écht niemand missen van de reagluurders, zelfs Koen niet..

  42. Dat heb je heeeeeeeeeeeeel goed gezien Guido, je wilt niet weten hoeveel rommel ze weer uit me lijf dialyseren, NU!. Ook zonder RNF smile kom ik lachend door het leven. Zal wel het Coz virus wezen waar we mee besmet zijn geraakt, wel gemeende steekjes in het midden gelaten…

   Dick zoemmm nog eens langs, mijn vliegemepper ligt voor je klaar…

  43. Ik zag laatst een documentaire over een inlandse stam in het Liberiaanse oerwoud die een prachtige oplossing voor dit soort problemen had.
   Er werd een soort bijeenkomst (praatgroepje) gehouden, iedere dag, er mocht alles gezegd worden! (leek wel WTK in de natuur). Er vielen ook soms hardere woorden tussen de wijze woorden. Wat nu het mooie was hieraan dat met de dagafsluiting iedereen die onenigheid met een ander gehad had elkaar vergaf en met een handdruk of hug weer alles bijgelegd werd. Zonder dat ging men niet uit elkaar! Nou hier kunnen we wat van leren om de weerbarstigheid uit de lucht te halen aan het einde van de dag. Alles moet verdorie weer uit het oerwoud komen. 🙂 🙂

  44. Geweldig, Guido, het leven is zo donders eenvoudig…. als je een keer door begint te krijgen hoe het in elkaar steekt. Eitjes broeden laat ik maar over aan anderen….. ik ga er helemaal in m’n blote kont in 🙂 Toon Hermans -Tango van het “blote kontje” –
   Komt ie…… http://www.youtube.com/watch?v=XyotQ3qoG_Q
   Natuurlijk, JaNee, die mooie link van jou staat op 11.40….. jezelf knuffelen is het aller belangrijkste dat er bestaat!

   Op 11.10 ging het over de koetjes en kalfjes knuffelen, ook niet onbelangrijk. En op 11.46 gaat het over met een partner heerlijk knuffelen, en dat heb ik net nog even uitgebreid gedaan. Ik heb me onder meer heerlijk laten masseren en de ander gemasseerd, ook niet onbelangrijk, dunkt me 😉

  45. Paul 11.54, ga je ons verlaten? Ik proefde al Beweging toen ik je zag Verheffen van 3.5 naar 4.7 :). Die “dikke vinger” van Guido interpreteer ik dan maar als een ruimtevaartuig, aangedreven door een raket. Met een beetje fantasie herken ik er echter ook een Obelisk in 😉 Behouden Thuisvaart 🙂

  46. O, dat is een hele mooie. Deden ze dat hier ook maar. Werkt goed denk ik zo’n groepstherapie. Die afsluiting komt hier dan weer niet helaas.

  47. Je kan nog steeds niet goed lezen Dick blijkbaar en je denkt dat je er ook nog leuk mee scoort heb je het geheel mis mee. Je bent ook nooit leuk geweest of iets wat maar ook in die richting duidt. Je hebt je kans allang verschoten opgeteld bij voorkeur diegene die je ondertussen wel kunnen schieten. Mij raak je niet met je leuk denkend te zijn. Volledige inkleuring van je ondergeschiktheid in overgave van zijn in absolute liefde voor de ander. Eigenlijk ben je verantwoordelijk idd een vervelende Horzel…

   ***SPLASH*** AGAIN (GAME OVER DUDE)
   Wat zet jij je zelf weer vruchteloos te kakken…

  48. Martijn 11.56, het is maar de vraag of het “helaas” is dat die dagafsluiting er niet komt. 🙂 Doet me denken aan een oud Zen verhaal. Jij bracht dat afgelopen dagen een keertje op tijdens een chat met ons 3-en ( jij, Paul en ik).

   – De Chinese boer en zijn paard –

   De oude Chinees was arm en zijn enige bezit was een schitterende, zilverwitte schimmel. De dorpelingen praatten al jaren op hem in, dat hij het waardevolle paard moest verkopen omdat hij geen cent te makken had. Toch weigerde de oude man dat steeds, omdat het paard een deel van zijn familie was. “Die verkoop je niet”, antwoordde hij steevast.
   Op een nacht verdween de schimmel ongemerkt uit zijn stal en de dorpelingen zeiden: “Was je maar niet zo dom geweest en had je maar je paard verkocht, nu heb je niets meer, een groter ongeluk had je niet kunnen treffen. De oude man bleef kalm en zei: “Wie weet of het een geluk of ongeluk is? Wie kan er verder zien dan zijn neus lang is? Ik weet alleen dat het paard er niet meer is.”

   Enkele weken later kondigde de schimmel hinnikend zijn terugkomst aan. Hij kwam niet alleen, want kennelijk was hij uitgebroken om nog twaalf andere, wilde paarden te zoeken en naar de stal te brengen. De dorpelingen zeiden: “Ouwe, je had helemaal gelijk, het was geen ongeluk maar een geluk dat je paard ervan door ging, want nu ben je rijk en heb je een hele kudde paarden.” De oude man bleef kalm en zei: “Wie weet of het een geluk of ongeluk is? Wie kan er verder zien dan zijn neus lang is? Ik weet alleen dat ik nu dertien paarden heb.”

   Zijn zoon probeerde de wilde paarden te temmen en in te rijden, maar hij viel van een sterke hengst en verbrijzelde bij de val zijn been. De dorpelingen zeiden: “Je had helemaal gelijk, het is een ongeluk, nu heb je een invalide zoon en een groter ongeluk kon je niet overkomen…” De oude man bleef kalm en zei: “Wie weet of het een geluk of ongeluk is? Wanneer houden jullie eindelijk op? Wie kan er verder zien dan zijn neus lang is? Ik weet alleen dat mijn zoon een been verbrijzeld heeft – maar of het een ongeluk of geluk is…?”

   Korte tijd later brak er een oorlog uit en moesten alle gezonde jonge mannen naar het front, geen enkele van hen keerde levend terug. De enige die niet naar het front hoefde, was de zoon van de ouwe man. En wat denk je dat de mensen zeiden toen zij de oude man tegenkwamen….?

  49. Hoi Martijn, die O was ik Odette. Er zat weer eens een ‘ghost in the machine’. Gebeuren regelmatig vreemde dingen met mijn laptoppie. Zou het wel veilig zijn?????? Whoah, creepy.
   http://youtu.be/o2HPq-WDnFQ
   Maar de boodschap is tenminste wel doorgekomen en daar gaat het om. 🙂

  50. @ o odette
   Je gravatar bleef dezelfde dus was je voor de oplettende lezers wel identifiseerbaar hoor.

  51. Ooooohdette, jou Oerwoud is een van de meeste gezelligste plekje op deze aarde. Als je daar eenmaal vertoeft wil je niks anders meer dan Liberiaans kunnen rond hangen. Hart voor houten woorden hebbend doet wonderen zeker aan het einde van de oerwoudse bosrand. Idem als je dan ook nog eens Marcel persoonlijk tegen het lijf loopt dan wil je dag verder ook niet meer stuk…

  52. Cozmic 11.25, hoe jouw visie ook is op Jenne of op mij of wie dan ook, mijn gevoel is dat Jenne de spijker op z’n kop slaat wat betreft zijn tekst:

   “Het gaat om de geestelijke créatie, en dit spel wordt geleid door lieden als GuidoJ. deze mannipulatoren hebben de leidsels in handen, zij bezitten de gezel gods, als met een drone kunnen ze je vernietigen, door te bannen, wat er aan dit denken voor vrijheids lievends te ontdekken is ? ”

   Op inhoud is er niemand en niets wat mij uit het veld kan slaan….. maar ik beken echter eerlijk dat ik de laatste paar maanden een paar keer diep teleurgesteld ben geraakt in het handelen van de mensen, die het hier achter de schermen voor het zeggen hebben. Voor het laatst nog weer op kerstavond! Maar, ik ben er van overtuigd, Jenne, dat dat niet alleen onze aller Guido J is…. er zijn anderen die ” overwegende invloed” kunnen uitoefenen, wellicht omdat ze over (te) veel kennis bezitten, waarvan wij niet op de hoogte zijn.

   Dit kan uitgelegd worden als een Complottheorie en als ik heeeeeeeeel eerlijk ben: ja, ik geloof daar ook wel een beetje in 😉

  53. LOL&LOL (dubbel) 11.54 Paul, ik zag het helemaal voor me. haha. Niet gemeen bedoeld maar is gewoon grappig! ♥

  54. Alle ellende, waarbij sommigen het toeschrijven aan de duivel, of aan donkere machten achter de schermen, komt allemaal van onszelf.
   Oordelen en geraakt worden door veroordeeld te worden. Kennis van goed en kwaad. Het denken en onze conditioneringen erin laten ons botsen. Tot aan hevige oorlogen toe in de wereld. Schaduwkanten die elkaar bij voorbaat al niet mogen.

   Sympathy for the devil: http://www.youtube.com/results?search_query=rolling+stones+sympathy+for+the+devil&sm=3

  55. Dank jullie allemaal voor het interactief deelnemen aan een lesje spiegelen en manipuleren. Ik wilde Jenne slechts laten ervaren hoe het is om publiekelijk afgekat te worden en hoe een pijnlijke ervaring dat KAN zijn.
   Be real, ik hoef het helemaal niet op te nemen voor Guido, die is mans zat, volgens mij houdt hij zich meestal ontzettend in.
   Woorden kunnen inderdaad helen en verwonden, dus Jenne denk eerst ff goed na over wat je wil zeggen en wat je er uit kwakt, en zoals Marcel zei; wie de bal kaatst kan hem terug verwachten.
   Ook frappant is dat een discussie als deze de ware aard achter de persoon laat zien, zij die instappen om het vuur verder aan te wakkeren en hun persoonlijke frustraties tov anderen denken te moeten lozen.
   Anderen die neutraal blijven en inzichtelijke comments geven.
   Zoals Marcel al zei, Guido is spaarzaam met zijn bans, zeer tolerant( ik heb hem slechts een paar x kwaad gekregen 😉 ) en manipuleren zie ik hem niet doen. Tenzij we allemaal manipuleren, wat we eigenlijk wel doen.
   Duszz Jenne, no hard feelings , Monika maak je niet zo druk. Ik heb ook mijn vliegenmepper gechiptuned tot 85.000 volt, en een bravo’tje voor de rest 😉

  56. Er is geen Kwaad of Goed, mensen begrijpen elkaar met verkeerde gedachtes over elkaar en menen vaak de oplossing in pacht te hebben. Zelfspot en Humor sieren het altaar van aanwezig zijn. Wat anders? moet je dan ergens gaan zitten janken omdat je zelf een nitwitz voelt?! Jenne deed tenminste een poging, de rest loopt weer eens vast op oordelen en praktimatisch kerkgezang ‘het mag niet!’… De dualiteit wordt door kortzichtigen steeds in een neurotisch dwang gehouden dat er geen midden weg is maar enkel conclaaf aan uitersten.

  57. Ik heb er veel van opgestoken, de keren dat het op enigszins ruzie uitkwam. De ene dag dacht ik, wat een eikel, als ik dan de volgende dag terug las dacht ik, poehh, wat ben ik een eikel. Als die 2 oplossen zijn we gewoon allebei of eikels of briljant. Dan gaat de energie weer stromen tussen mensen. Dat is toch het leukste hoor, dat je een geintje ook weer kan hebben. Dat je weet, het zit wel goed. Dat je iets wilt delen en niet jezelf wilt profileren. Dat je ook kan luisteren ipv. alleen maar mekkeren uit je eigen in elkaar geknutselde brein. Maar meer vanuit het hart, wat altijd al goed was.

  58. Mooi Cozmic, heel mooie geloofsbelijdenis…… op welke wijze dan ook, ergens manipuleren we allemaal….. totdat het niet meer nodig is. Dank je, erg mooi en heel wijs 🙂

  59. Paul 11.67, prachtg, uit het hart gegrepen….. goed en kwaad bestaat niet… geweldig! Zelfspot en humor sieren het altaar van aanwezigheid….. waar haal je de woorden vandaan? 🙂

  60. Martijn 11.68, dank je, dit is in mijn visie een mooie dagafsluiting 😉 Ik voel de energie hier op WTK al weer volop stromen 🙂

  61. Er zit een heel klein knopje achter de schermen van deze site. Een soort supergum..
   O reacties op dit artikel sluiten..
   Dan moet ik dus die ‘0‘ aanvinken.. Zooooo zimple.. Alleen al de gedachte dat ik die kan aanvinken is goud.. Aangoudvinken idd.. Sleep well..
   Me and my button. (vrij naar Harry Nilsson)

  62. Guido, sluit de reacties niet totdat wij Berend hebben opgedragen om aan jou door te geven de reacties te sluiten. Ik neem aan dat je weet hoe het werkt, zou zonde zijn om je te moeten laten verdwijnen om een kleinigheid, je weet wie we zijn 😉 En we weten waar je huis woont. Capice?

  63. Zo log ik nu weer even in met deze nick…… Ik kan het gerust overlaten aan mijn mede sekte genoten zie ik al het systeem werkt perfect. Alleen Super Dick lijkt onraad te ruiken , maar dat praten we hem wel weer uit het hoofd. Voor de volgers… 15 x echte boter, in de hand geeft dickke smeerboel… capice??? De beren vliegen laag dick jaar

 10. Op het glastuinbouwbedrijf waar ik geboren en opgegroeid ben hadden we een flink stuk grond onbebouwd, niet uit luxe, maar omdat er geen geld was om het vol te bouwen. Een deel van dat land werd benut om eigen groenten te kweken, 1 keer per jaar ging de frees er overheen of werd er voor de winter met de hand gespit. Omdat er ruimte zat was werd er niet gekeken op een kooltje meer, het zaad dat opgekomen was werd gepoot, aardappelveldjes werden gerouleerd om aardappelmoeheid te voorkomen en ook hadden we tenminste 3 verschillende soorten aardappels staan.
  In het voorjaar hadden we al groenten onder “platglas” en tot diep in het najaar was er altijd verse sla, andijvie , bietjes , uien, prei, noem maar op. In de winter stond de schuur vol met aardappelen, allerhande kolen, uien en bieten. Iedereen die langskwam kon ook rekenen op een tas vol verse groenten, er was overvloed, ander ging het naar de konijnen die trouwens ook niet te klagen hadden.
  Met 9 kinderen hadden we nooit een dag zonder vers voedsel terwijl er niets uit de supermarkt kwam, sterker nog, we gaven een groot deel weg.
  Nog steeds heb ik moeite om groente in de winkel te kopen omdat het idioot duur is en nergens naar smaakt, vooral het laatste.
  Zoals je in die groente van Hak reclame ook ziet groeit nu alles op enorme monocultuurvelden, sperciebonen die alle vrucht in 1 keer afgeeft ipv 10 boontjes per week, spruiten die als kralen aan de stam allemaal even groot zijn ipv van onder naar boven afrijpend.
  Deze massaproducten lijken uiterlijk nog op wat ooit groenten waren, maar hebben hun voedingswaarde verloren, vandaar dat we na de maaltijd nog een paar vitaminepillen en wat magnesium en andere voedingsuplementen innemen.
  In hetzelfde gebied waar ik opgegroeid ben zie ik nu de kassen tot bijna tegen het huis gebouwd, geen hoekje grond meer over om een prei te kweken, die tuinders moeten dus nu zelf naar de groenteboer om eten te kopen terwijl hun bedrijf met hangen en wurgen financieel overeind blijft. Lang leve de vooruitgang!

  1. Ik denk peroonlijk Coz dat het eerder een terugval is ipv een vooruitgang. Goed rooien van een stukje grond is beter dan het weer een kas(sa) produkt moet worden.

  2. Je hebt ook een achteruitgang.. Maar dan met 1 ‘r’.. Thanks for the tip!

  3. You’re welcome 😉 Ik ben goed in cryptogrammen, maar deze kon ik niet kraken. Dat de vooringang tevens de vooruitgang kan zijn dat bewijst een draaideur wel, gewoon ff een criminele gedachte.

  4. Je ziet idd zelden een draaideur bij de achteruitgang.. Dus jij was die Crypto..? hahaha..

  5. @Cozmic,
   altijd mooi om ervaringsverhalen te horen over zelfvoorziening, leerzaam

  6. @Cozmic & Berend Idd leerzaam. Klinkt zo gemakkelijk maar dat is het niet, weet ik uit ervaring. 🙁

  7. Er is er maar een die hier achter het scherm zit en die heeft buikschuddende humor. De rest lacht gewoon mee en vooral jou uit dat er een groepje actief moet zijn die de medemens onder uit wil halen. Jammer je scoort weer niet bij deze… Had je nu maar eens op 1 punt gelijk dan zou het warempel ene verlossing kunnen zijn.

   Maar helaas Pindakaas…

  8. Hoi Paul, verkeerde draadje denk ik. (12.8)
   @Berend & the RNF (haha) ik vroeg me toch af of doordat ik soms wat later online ben dat er bepaalde reacties niet meer gelezen worden. Nou ja geeft ook eigenlijk niet, het was alleen maar veel goeds. 🙂

  9. Hey Sun, dat ik er zelf niet op gekomen ben……. Berend trekt hier op WTK aan de touwtjes en de leden van de RNF zijn z’n marionetten 🙂 En is niet erg dat je wat laten online bent…… je mist nooit iets dat niet voor je bestemd is, is een ongeschreven wet van het universum..

  10. Hoi Dick, als er ergens een geel doek (schilderij) staat, dan ziet een ieder daarin wat hij graag ziet.
   Maar daar waar jij bent opgekomen (om het maar even om te draaien) daar was ik niet opgekomen hoor en was ook nog niets eens bij me opgekomen. nog steeds niet haha, 🙂

  11. Ja Berend, tijd voor een nieuwe schuilnaam, inspector Dick Head is ons op het spoor. Wellicht is Botje een goede nieuwe alias?

  12. oe oh oh, ik doe zo mij best (12.11) om…., en daardoor ben ik helemaal niet erg duidelijk
   Nou vul zelf maar in, voor wie zich geroepen voelt.

  13. Berend, wij stellen voor dat in het vervolg iedere vijfde letter van een woord een codeletter is waarmee je jouw instructies van Guido door kan doorgeven. Hopelijk komt inspector Dick Head er niet achter, anders zijn we de pisang 🙁

  14. Dick, misschien kun jij eens toelichten wat je nou eigenlijk bedoeld met Berend en de RNF? Wat is daarmee? Wat wil je hierover delen? 🙂
   Ik zag het al vaker dat het iets met je doet; de relatie Berend en RNF.

  15. Pas op, Cozmic, Berend Botje ging naar Zuidlaren….. en daar is een psychiatrisch ziekenhuis ….. de weg was recht, de weg was krom, nooit kwam Berend Botje meer om!

  16. Sun 12.16, jij hebt het in 12.8 over Berend & de RNF…… Waar de Mond vol van is, stroomt het Hart van over 🙂 Dus, een tegenvraagje…. kun jij toelichten wat je daarmee bedoelt?

  17. Damn, inspector Dick Head heeft de code nu al gekraakt, tijd voor nieuwe codering.

  18. ja hoor Dick, dat kun je wel teruglezen in de reacties. Ergens in het draadje van Tessa dacht ik. Als je het echt terug wilt lezen zoek ik het draadje er wel even bij hoor, je zegt het maar.

   Nu jouw antwoord nog, niet ontwijken 🙂

  19. Sun 12.18, nou en…… toen ik 9 was heeft mijn moeder bijna een jaar in dat psychiatrisch ziekenhuis gelegen…… dus ik ken de weg daar heel goed…. zoek er niets achter 🙂

  20. ja Cozmic (12.20), alhoewel hij achteraf wel heel simpel is, was ik er nog niet eens op gekomen. wat zegt dat over mij hmmmm haha

  21. Humor, Sun, niets achter zoeken…. niet overal spoken willen zien 🙂 Ga lekker geNieten 😉

  22. Dick, laat het gewoon varen. Jij hebt geen clubje nodig. Er is altijd nog de grotere WTK club waar we allen bij horen. 🙂

  23. Sun je bent geweldig Simpel van Geestig zijn, altijd beter dan iemand die denkt dat hij steeds vol met dikke onderbroekenhumor zit. Geniet met volle teugen….

  24. Ja, met RNF uitgaan betekent schminken he. Die met die oorbellen, das Paul 🙂 Met dat mutsje op ben ik, in de auto van een onbekende van de meesten. Die heeft connecties man. Tandartsen voor gouden tanden, autobedrijven waar je dure auto’s cash kan betalen. Dealers, vuurwapen handelaren, de lekkerste chickie’s in town (Kentucky fried). Relaxed!

  25. Jajajajajaja Paul, die is relaxed man. Ik had hem al eens gezien maar dit is het hoor haha.

  26. Paul 12.23, ik vroeg me ook al af wat er gebeurde…… Mijn avatar is namelijk veranderd van kleur, hetgeen zou kunnen duiden op krachten achter de schermen, die pogingen doen om mij m’n ” soeverein” zijn af te pakken en me op te nemen in hun sekte. Alertheid is geboden!

  27. Jouke, voel je je aangesproken of zo…..In m’n stoutste dromen kan ik nog niet geloven dat je naast Jouke en Cozmic ook nog Berend bent… Dat zou wel een hele grote Complottheorie zijn 🙂 En dan is Guido zeker ook dezelfde persoon als Koen en Feniks 😉 je gelooft toch zelf niet in fabeltjes, Coz?

   De Fabeltjeskrant

   http://www.youtube.com/watch?v=1c84T7KT-xs

  28. Marketing technisch is het natuurlijk een geweldig concept…… verschillende rollen spelen en daarmee het aantal “clicks” op je website te maximaliseren…… goed voor de reclame omzet! 😉

  29. het waren je eigen woorden Dick, toen je nog dacht invloed uit te kunnen oefenen, omdat je dacht dat er werkelijke frictie was en je dacht een poot aan de grond te kunnen krijgen. Inmiddels weet je dat Berend jouw cyberwereld regeert, vergeet het maar om je eigen sekte op te richten, je bent allang ingezogen in Guido’s duistere plan. WIJ weten wat goed voor je is, verzet is zinloos. Als je al een ziel had dan is die bij dezen ook verkwanseld op het moment dat je je inlogde bij WTK, je wist het onderbewust bij voorbaat, ontkennen heeft geen nut, Dick ooit wilde je dominee worden, je hebt gefaald, jouw ziel en ellendigheid behoort nu aan ons. WE ARE THE RNF, RESISTANCE IS FUTILE!

  30. En Sun en Odette zijn dan vast ook een siamese tweeling 🙂 Aan de reacties van Monica te merken is ze niet zo blij met de beide meisjes. Staan vast heel ” close” bij jou, Jouke, dat voel ik aan MoniKa haar (thee)water 😉

  31. Dick je bent totaal niet HSP, jammer je schiet nog steeds Meesterlijk je doel voorbij. Prachtig die aantijgingen en vooroordelen die je dnkt te kunnen bezweren. Het zegt zoveel meer steeds over je zelf en je vergeet dan gelijk ook even dat we niets meer dan een armige bandieten zijn die je steeds klem weten te zetten. Er is geen maar en er is geen groepje bezig. Je zou als rooie slang ondersteunend moeten zijn alleen je haalt dat niveau niet eens…

   http://www.youtube.com/watch?v=xmWZseVWxN4

  32. Dick, je zit er weer naast, Sun en Odete zijn Paul zijn bijvrouwen, dus tevens Guido’s bijvrouwen, onder beheer van Berend. Ik ben slechts ingehuurd om voor nageslacht te zorgen vanwege mijn libido, een kans die jij voorbij hebt laten gaan vanwege jouw afwachtende houding. Het is allemaal niet zo ingewikkeld als jij het maakt. Jenne zit trouwens ook in het complot om te helpen om jou uit je tent te lokken, we moeten eerst goed weten wat voor melk er in de kuip zit. Hopelijk begrijp je het nu beter.

  33. Jouke 12.41, je kunt het ook omdraaien….. toen ik vanuit mijn Onderbewuste hier inlogde had het de Bedoeling dat ik jouw Duistere plannen en die van anderen aan het voetlicht zou brengen. Jij zult nooit vat krijgen op mijn ziel, Jouke, daar ontbreekt jou de kracht aan 🙂

  34. Martijn 12.45, neem je een Palm of een Hartog Jan. Ik zou de laatste nemen, Martijn, daar hou je het langer op vol 🙂 Het zou wel eens een latertje kunnen worden 😉

  35. Dick jou ziel uitlezen is een piece of cake, te weinig protectie…
   Niet zo moeilijk om je te doorgronden, je wilt bepaalde targets bereiken die je steeds op hoest, zo doorzichtig is het dan we heel makkelijk de rest ook van je kunnen oprapen. Jammer.

   http://www.youtube.com/watch?v=aXoBa6KJ82k

  36. Zieltjes winnen is nooit mijn sterkste kant geweest, daarom leg ik me daar ook niet op toe. Vanwege een duistere eed kan ik je niet vertellen wie het WEL op jouw ziel gemunt heeft. Wij van de RNF hebben het contract voor het laatste restant al binnen, wees welkom, we have cookies. 😉

  37. Helaas Amstel Dick, dat drink ik weg als water, maar goed, was in de aanbieding. Wow, wat was die Bob Marley toch goed he. I love that music. Beter dan die vrienden van Amstel 😉

  38. @ Martijn

   De ene drinkt bier de andere laat de het vaatje straks zo in zijn buik wegstromen… En toch hebben beiden veel plezier…

  39. Naar Thunderdome luisterde ik in m’n begin puberteit maar voelde niet echt goed. Wou erbij horen he, duurt 20 jaar om van die demonen af te komen, is er nog eentje die vervelend is, die luistert naar de naam Martijn.

  40. @Dick, dat klopt ik heb een duister pact gesloten met WTK.
   Tevens ben ik slechts een fictieve entiteit die zich manifesteert wanneer Jouke undercover als ‘Berend’ boven water komt, als afwisseling op de steken onder water.
   Je bent nu in het laatste level beland, uiteindelijk zul je de eindbaas recht in de ogen moeten aankijken.
   When Dick meets Dick… in de spiegel van zijn ziel, dat is de eindbaas.
   Dick get real

  41. Dank je, Berend, ik ben het met dat laatste roerend eens….. er is slechts 1 aan wie we verantwoording hoeven af te leggen 🙂

   Dat is in mijn visie ook de Essentie van het volgende liedje:

   Berend Botje ging uit varen
   met zijn scheepje naar Zuidlaren
   de weg was recht, de weg was krom
   nooit kwam Berend Botje weerom.

   Is dat voor jou ook Essentie (” real”), Berend?

  42. berend botje= is een variant op een negentiende-eeuws dansliedje of aftelliedje: ‘Een, twee drie vier vijf zes zeven / Waar is Jan met de meid gebleven?’

  43. @Dick 12.42. Ik heb nooit!!! één reactie gedeeld met jou, behalve de taart van de dag, weet je nog?. Ik neem het je dan ook kwalijk dat jij mij, Sun en Monika hier in betrekt. JIJ hebt nú de zaden gelegd. Het is een kwestie van een olievlek te maken die dan groter wordt, zonder reden. Ik verdedig niemand, ik prijs niemand, ik bekritiseer niemand. Over mijn persoonlijke omstandigheden weet niemand iets en wil dat ook zo houden voor de rest van de wereld. Alleen datgene wat een ander eventueel kan helpen. Zou je zo vriendelijk willen zijn om vanaf nu je onzinnige beweringen voor je houden? Respect kan je alleen verdienen, nooit afdwingen. In plaats van een ander te proberen te ontleden adviseer ik je met ernst je blik naar binnen te richten en je niet af te laten leiden wat er om je heen gebeurt voordat je weer een antwoord geeft of mening neerzet. Ik hoef en verlang ook geen antwoord. Odette

  44. Hey die Odette, was ik met die speculatie van Siamese tweeling met Sunny girl dan toch erg WARM. Zeg maar rustig HEET als in de HEL? 🙂

 11. In het kader van de vooruitgang en hou het klein, is dit de ‘ultieme’ oplossing voor de fanatieke/verslaafde beeldbuis klevers. Je kan direct kleiner gaan wonen, meer hebben ze niet nodig. 🙂 Blijft er meer ruimte over voor de mensen die wél willen.
  http://www.mwelab.com/index.php/en/
  Wat een mooi artikel trouwens! De mensen moesten eens weten wat voor moois er uit je handen kan komen zonder één cent te bezitten met een wil en discipline. Daar zit eigenlijk de crux van het hele verhaal. Helaas vele mensen die zo afgestompt zijn en zélf niet meer kunnen zien en voelen, afgeleid door de materie en dwalend tot het graf.

  1. Odette ben jij niet verslaafd geraakt aan 5D FlightSimulators naar mooie eind bestemmingen?
   Tijd om zelf zo creatieve hang em rond zithoek in elkaar te schroeven van oude meuk. Je moet juist idd een beetje creatief blijven vandaag de dag als huisvrouw CEO.

  2. Wel met bekerhouder dan toch, zie geen plekje voor een kop en schoteltje. Koekje erbij?

  3. Nah Marcel, geen koekjes er bij. Moet je op den duur toch weer een grotere stoel hebben, hou het klein 😉
   Paul we blijven nog eventjes in de materie, heel leerzaam voor de vooruitgang!

  4. de transhumane robo drone mens met een digi drone plaat voor z’n kop met gelikte Zeeuwse Zijspiegels klederdracht, wat een gruwel beeld, en reken maar dat dit fantasieloos dystopisch design deathrow stoeltje een lieve duit gaat kosten, minstens Adam’s 1 rib uit je lijf…

   Quote: ” “We’re going to become increasingly non-biological to the point where the non-biological part dominates and the biological part is not important any more,” said Kurzweil. “In fact the non-biological part – the machine part – will be so powerful it can completely model and understand the biological part. So even if that biological part went away it wouldn’t make any difference.” ”

   Quote: “It is important to emphasize the extreme likelihood that Kurzweil’s transhumanist utopia will not be available to the entirety of humanity but instead will be the domain of a wealthy aristocracy, creating yet another class system. Kurzweil admits this in his 1999 book The Age of Spiritual Machines, labeling those who refuse or are incapable of cybernetically augmenting themselves as MOSHs – Mostly Original Substrate Humans.”

   http://www.infowars.com/the-dark-side-of-ray-kurzweils-transhumanist-utopia/

   Zeeuwse Zijspiegels
   http://1.bp.blogspot.com/-MHpfCMqMpv4/Td31tADyGDI/AAAAAAAAANI/W2MnLiQtmWw/s1600/DSCN0355.JPG

  5. Bij zo’n apparaat hoort ook een hypersonische instructie manual bij anders wordt het door meniggeen goed begrepen.

 12. Prachtig artikel, dit maakt me echt blij en raakt mijn hart.
  Ja, het kan gewoon wel.

  Alleen hoe vind je zoveel mensen waarmee je dit samen kunt gaan realiseren? Wil het invloed hebben op het wereldgebeuren dat op de afgrond afstevent zou dat toch een aanzienlijk deel van mensen moeten zijn..

  1. elle ?? je kunt je realiseren om; ten eerste? de regering naar huis te sturen die daar zit voor eigenbelang en ons kaal plukt .dan de farma industrie verbieden en?? de olie industrie .het verbieden van monsanto stoffen .en onze landbouw of veeteeld gewoon weer zijn intrede te geven zoals het eeuwen was landbouw met organiche mest het dier volk weer gewoon lekker in de wei laten grazen en wroeten .dan pas zijn we weer goed bezig met onze gezondheid .

 13. Zo dus als de mensen weten dat het niet meer op kan, gaan ze van zelf minder consumeren, nou niets is minder waar, denk daar bij aan holle bolle gijs, onze hele samenleving wordt van binnen uit opgegeten, zowel financieel als de moraal, op naar het laatste oordeel, via la grande bouffe.
  In Vlaanderen, bij Gent staat een verpakkings fabriek, iemand die daar werkt vertelde mij, dat bijvoorbeeld het papiertje om de boter, meer naar boter ruikt als de boter zelf die er in zit, is het zo ook niet een beetje gesteld met onze samenleving, hij doet denken, en ruikt als een samenleving, maar is het geen zins.
  Verder op je stukje grond levend en wonend, afgezonderd in je egoïcentrice denken, met alle goeds wat de natuur geeft, behalve schone lucht en schoon water, en dan op een dag gebeurd het ze vallen bij je binnen, slaan je in elkaar eten al je heerlijkheden op, want hoe je je ook afzonderd, je blijft een onwrikbaar stukje van het geheel.
  De Nederlandse tuinbouw, en landbouw, veeteelt etc. is goed voor 25% van ons export cijfer, kun je allemaal ongedaan maken hoe dan alle uitkeringen en subsidies betalen.
  Ik weet de réaliteit is voor de wereld verbeteraars het grote probleem, maar daar kun je niet om heen.

  1. jenne jij bent nu toch ook een export product van ons allen?!

   In Duitseland is dat Frouw Antje en voorheen in Fankrijk was dat Kees Brusse, nu ben jij onze correspondent daar. M.a.w. jou Frence Style imponeert ons ook op een ludieke wijze.

   ps om dat Belgisch boterpapiertje zit ook een blauwstrikje, die men niet eens los krijgt (blue band)

  2. Hallo PAUL 4,7 je gaat langzaam vooruit 3,5 nu 4,7.

   Het is toch zo, we moeten toch met en in de réaliteit leven, en dat geld zeker voor jou, al dat Utopische geleuter, waar nooit iets van uitkomt, of een ietsie pietsie dan.
   Ja ik ben wel goed geintegreerd, maar het is een moeilijk land, het is net als India op gedeeld in kastes, die zich moeilijk mengen.
   Maar ze zijn een stuk minder naïf als de Nederlanders, en misschien gemiddeld wat intelligenter, van wege de goede opleiding op de scholen, alhoewel dit ook minder wordt, er wordt nog steeds kennis van de Grondwet, en ook filosofy onderwezen, beetje Grieks en Latijn, ze laten de kinderen overal van proeven, maar net als overal wordt het een beetje spastisch op aantallen in plaats van qualiteit.
   Toevallig gisteren een oud boekje terug gevonden met alle lettertypen, was ze al glad vergeten, nou groet, moet boodschappen doen voor mijn baas!

  3. De echte Hollander zit altijd overzee waar de Nederlander achter thuis blijft in de lage landen. Er zijn bepaalde regels gemaakt voor de ethiek en de omgaanskunde met elkaar in kudde verband. Maar je hebt altijd weer mensen die de dans ontspringen en zich niet kunnen bevinden die de de heersende hiërarchie zoals de meesten dat graag zouden willen zien. Ze ontspringen nu eenmaal de dans die hun wordt opgelegd. Vrij kunnen zijn van alle dilemma’s en utopieën die dagelijks gecreëerd worden. Laat de oude dogma’s maar vervallen want die bevinden zich in elk keurslijf waar we maar niet graag in verpakt willen zitten. Een beetje extravagant zijn moet kunnen in realtime.

  4. PAUL 4,7

   Beetje extrafagant mag wel, wat is een beetje, kom net thuis moest nog langs het bureau van de Gendarmerie, een oude vriend ophalen, is al de zoveelste keer, hij is 100% cleptomaan, en maakt er zijn levens vervulling van, hij is nota béné 81, ik probeer de winkels en zo te waarschuwen, als hij er achter komt is hij kwaad, hij wil het spannend houden, ik word er een beetje moe van, ook zijn beeldschone vrouw ik weet niet of jij dit potret kent, van een levens grote oude dame in een grijse japon hangt in het Prado geschilderd door Velazques, haar huid is volkomen transparant je ziet elk adertje zitten, nu onze vriendin heeft dit zelfde fragile aspect, en zit vol tederheid gratie en charme, ja ik ben een beetje verliefd op haar, en mijn vrouw weet dit ook, maar ja op onze leeftijd blijft het bij dromen, en lieflijkheid.

  5. PAUL, ik schrijf exstrafagant met een f, om dat ik dit meer ritmi’s vind voor het woord en de letters, moet je begrijpen als Typho-graaf.

  6. Jenne, is er geen positiviteit meer mogelijk in jouw wereldbeeld? Moet ieder goed idee bij voorbaat afgekraakt worden omdat de heersende elite andere plannen hebben volgens jou?
   Ik krijg steeds meer weerzin om jouw commentaren( want dat zijn het uiteindelijk) te lezen omdat de zwartgalligheid en de depressiviteit er vanaf druipt. Een ieder die zijn nek uitsteekt om iets positiefs naar voren te brengen zeik je met een verkalkteprostaatzeikstaal naar beneden alsof het je laatste missie op deze aarde is. Niks is goed en het zal alleen maar slechter worden, dat lijkt jouw motto te zijn, als dat zo is kunnen we maar beter met zijn allen het bijltje er bij neergooien want er valt toch niks te veranderen, fatalisme dient hoogtij te vieren, armageddon is allang begonnen. Als je zo praat ben je eigenlijk een verlengstuk van de heersende klasse, die onder het mom van ervaringsdeskundige een ieder met een goed idee tot het bot afzeikt.
   Hopelijk is dat niet jouw intentie, maar zo komt het wel over.
   Stof tot nadenken misschien?

  7. @ Jenne 15.4

   Is zijn naam niet ‘Robin Hood van Lockersby’? dan kan ik daar wel een beetje bij inkomen. Spelen met tekst moet kunnen jenne, het verfraaid de levenstijl een beetje, de meesten schrijven altijd in correcte opzetting tenzij men dronken is of volledig tandloos. Verliefd zijn op een ander moet mogen, zeker als het een gelijkenis is van een prachtig schilderij.
   Zolang je maar niet verliefd op mijn Shunt wordt vind ik het goed…

  8. Doet het je genoegen COZMIC Jongen om zulke grove taal uit te slaan, ieder één krijgt zijn beurt bij jou, nou ik kan je meedelen dat mijn prostaat zich nog in een prima gezondheid kan Verheugen, en plassen doe ik altijd zittend om geen overmatigge druk op te bouwen, geleerd van Herodotus, ja ik vind het er niet altijd allemaal zo positief uit zien, en het meeste positieve geschrijf veranderd in al die jaren niet zo erg van toon, en heb inderdaad het gevoel dat het op veel fronten berg afwaarts gaat, zeker op het gebied van wellevend heid, ik geef mijn stukjes voor wat ze waard zijn, je lijkt GUIDO wel, het bouwd zich op en dan komt de ontlasting er van boven uit,
   heb al voor hetere vuren gestaan, blijf mezelf en vooral trouw aan mijzelf.

  9. Nee JENNE het doet mij geen genoegen.
   Al lange tijd lees ik jouw ongefundeerde negativiteit en uit een vorm van respect en om te ontdekken wat je WEL te melden hebt heb ik lange tijd geen reactie gegeven op jouw ongefundeerde negativiteit. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat je alles en iedereen die buiten jouw denkbeeld valt ongenuanceerd afzeikt. Wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt krijgt zure zeik van Jenne over zijn kop. Is dat jouw laatste levensmissie? Je mag me vergelijken met Guido, maar die vergelijking gaat niet op. Ik ben vaak ook recht voor zijn raap met Guido en vice versa, dat heet onderling respect met respect voor andere opvattingen. Daar kan een ieder die er voor openstaat van leren.
   Alles afzeiken is voor zure closedminded conservatieven. Was je niet ooit een provo?

  10. COZMIC, ik weet niet waar jij je wetens waardigheden van daan haalt, in de wereld media staat het bol van negativiteit, op alle fronten gaat het berg afwaards, als je dit niet lezen en weten wil, nou dat is dan jauw zaak.
   Op een zo’n mooie en interresante site als deze vraag ik mij altijd af, wat moeten die Telegraaf artikelen hier doen, voorbeeld Tesa, Speen, of is het meer on zinvol tijd verdrijf.
   Ik lees altijd met plezier je réacties, ook niet altijd to the point, maar goed ze zijn originaal, en wat jij recht voor zijn raap noemd, noem ik onbeleefd brutaal verschil van inzicht.
   Welterusten ik ga er in!

  11. Als deze site volgens jou gerund wordt door een manipulator met de gesel gods, hoe kan je het een mooie site noemen? Bovenstaande artikel is geen van het kaliber fopspeen of Tessa, toch doe je niet anders dan negatief zijn. Got my point?

  12. Ik dus ook niet. Mijn niveau, das zo, ongelofelijk. Dat is niet te geloven. Het is zo, ja, wat zal ik zeggen, verheven boven jullie mensjes. Het is totaal, zo totaal, daar zijn jullie nog wel een paar leventjes zoet mee. GEINTJE!!!

  13. Paul, goed bezig! Odette je bent erg wijs, daar heb ik nooit aan getwijfeld. ♥ ♥ ♥

  14. @ Sun zo ben jij ook net als meer WIJS! Nogmaals een mooie ziel in een lichaam!

  15. Hoi Mosa, it thakes one to know one. (of zo iets). Of anders gezegd/ dito.
   🙂 thanks!

 14. @de schrijver van het artikel,
  Soms vergt het een tijdje bezinken, dingen van een andere kant bekijken, erover praten, denken etc voordat kwartjes vallen.

  Nogmaals een compliment voor het artikel en de activiteiten, het is soms moeilijk om ergens een beeld van te vormen als je zo anders gewend bent. Daarnaast hoeven alternatieve / lokale geldsystemen niet perse groot te worden en het is ook ergens juist een kracht: eenvoud en kleine schaal, netwerk etc.

 15. Nog steeds interessant mbt echt duurzame ‘vooruitgang’ denk ik:

  Speciaal voor Ad Broere (en de rest van de Nederlands verstaande mensheid), opnieuw geupload: een TV-interview met hem in 2011/12. Alles over nieuwe economie, financiële crisis, centrale banken, elite en oligarchie en oplossingen voor een Menselijke Economie en het eindigen van de globale casino… http://www.youtube.com/watch?v=o0GyY-x8ZKM&feature=c4-overview&list=UU66Cchv9A-eW42VtiEtBq5A

  Zie ons tweede TV-interview met hem over zijn boek ‘Gedl Komt uit het Niets’ (was toen bijna uit) ook hier:

  http://www.youtube.com/healingsoundmovement

 16. De logica van de teloorgang van de grote muilen meester manipulatoren blijkt tegen de verwachting in zeer gezond voor de groepsdynamiek, uiteindelijk… survival overleving is juist niet het recht van de sterksten, dit blijkt uit wetenschappelijk bavianen onderzoek in het veld… Alfa’s doen het voor hun onzichtbare afgodje in de goden wereld achter de zwarte gordijnen…. Alfa’s doen het niet voor hun soortgenoten…

  Why hierarchy creates a destructive force within the human psyche (by dr. Robert Sapolsky)
  http://www.youtube.com/watch?v=A4UMyTnlaMY

 17. One more time, geweldig artikel, goed doordacht, alle pro’s en con’s meegenomen.
  Eigenlijk hoe ik het in woord zou brengen, of hoe ik het zou willen zien.
  Wie brengen dit tezamen in deze tijd?
  Ik steek mijn hand op.
  Wie nog meer?

  1. Wij doen al ons best door hergebruik. Achterlijke consumptiemaatschappij. Ik heb liever 2e hands degelijkheid en duurzaamheid dan nieuwe rommel wat in 5 jaar al weer op de stort ligt. Het grote gros kiest alleen voor het laatste. Meedoen met de hypes, niet nadenken, hard werken, want anders kun je die nieuwe zooi niet in huis halen.

  2. Tja, volgende zomer IJsland doen? Studiereis..
   (Over hebzucht gesproken trouwens, en over f***ing ‘schaarste’..)
   IJsland energie hebzucht

 18. Beste WTK vrienden, om jullie meer inzicht te geven in de dimensie waar in ik leef en denk, S.V.P. lees “” americanfreepress.net/ “”
  vriendelijke groet, en ik hoop niet boos meer, Jenne

  1. Jenne
   Ik mag je graag , anders zou ik nooit meer op je reageren . Soms ben je a pain in the arse en soms een ouwe zuurpruim
   Soms een guru in de dop en soms een gevoelige vriend , vaak al naar gelang mijn perceptie. Je bent wel een echt mens en dat kunnen steeds meer mensen gelukkig zeggen .

  2. Hey Jenne, allereerst heb ik diep respect voor jou dat je altijd heel transparant en recht-door-zee jouw mening hier ventileert. Ik vind het altijd fijn als mensen iets van zichzelf laten zien, diep vanuit het hart, zonder om de pot heen te draaien.

   Zoals je weet ben ik het echter wel vaak hartgrondig met je oneens, met name met je mensbeeld als je praat over bijvoorbeeld homo’s of mensen in onze samenleving, die uit een andere cultuur komen.

   Ik heb jouw tip om me even te orienteren op “americanfreepress.com” ter harte genomen….. Ik neem direct aan dat je daar in vrijheid je mening mag verkondigen, maar wat ik er qua inhoud zag sprak me nu niet direct aan.

   Ik neem maar als voorbeeld het artikel naar aanleiding van het overlijden van Nelson Mandela, 1 van mijn allergrootste voorbeelden

   http://americanfreepress.net/?p=14503

   Wat te denken van de volgende tekst:

   “Seen through the jaded prism of pathological altruism, all of Mandela’s crimes are whitewashed, and even if he did murder thousands of blacks and whites in South Africa—well, they must have had it coming.”

   Ik kan me absoluut niet met de inhoud verenigen. Ik ben meerdere keren in Zuid-Afrika geweest. Ik heb met eigen ogen mogen aanschouwen wat de apartheid daar heeft aangericht. Ik heb mogen voelen wat het met me deed als ik ’s morgen wegreed van een hotel en een zwarte man mij aansprak als “master” en zo ongeveer m’n voeten wilde kussen, maar waar ik zijn doffe ogen de enorme haat voelde die de blanke onderdrukking teweeg had gebracht.
   -off topic-reactie verwijderd-

  3. American free press komt mij nogal doom&gloom over, gelijk Alex Jones en zovele websites die het tot mega hebben gemaakt. Verslaafd aan het negatieve en het objectieve voorbij. Ik kan me voorstellen als je aan zulke sites verslaafd bent dat er geen licht aan de horizon is. Not my cuppa tea.
   Ik zie deze berichten wel, maar scroll er snel doorheen of heb genoeg aan de titel.
   Het tegenovergestelde zijn de zweefteefsites waar alles licht en liefde is en waar iedere ongeletterde doos Jezus/ Jeshua loopt te channelen of weet ik veel wat voor lichtwezen.
   Mandela zal wel gedaan hebben wat HIJ dacht dat goed was, de rest is geschiedenis. Voor mij is hij geen heilige en ook geen antichrist, want die titel laat ik me niet afnemen, die heb ik persoonlijk ontvangen van de Noordelijke afvaardiging van de Reformatorische Neo Fascisten, afdeling Leek.

  4. Het leven zou saai zijn als we niet af en toe iets voor onze kiezen kregen. Tegenslagen zijn er om te overwinnen. Fouten zijn er om van te leren. Maar op het moment dat je iets te verwerken krijgt, is het niet altijd makkelijk om positief te blijven. Hoewel je weet dat er een les voor je in zit, wil je dat liever niet horen. Even balen mag best, maar pas op dat je het niet onnodig zwaar voor jezelf maakt. Door te blijven hangen in malheur, trek je jezelf naar beneden en verslechtert de situatie alsmaar meer. Wat helpt, is dat je de zaak vanaf een andere kant gaat belichten. Breng de zaak weer in balans. Verander je perspectief door jouw aandacht te richten op wat goed gaat. Dan zul je gauw genoeg zien dat alles weer klopt. De manier waarop jij naar de werkelijkheid kijkt, heeft zijn weerslag op hoe jouw leven verloopt. Wat je ervaart is een gegeven, hoe je het beleeft is jouw keus.

  5. Paul, ik ben geen timmerman en geen tegelzetter maar in mijn dromen kan ik het allemaal 😉

  6. Had ik het laatst niet over opbouwende kritiek? Dat zie ik dus niet/nooit, tis hakken. Op die manier wordt alleen het slechte van iemand naar boven gehaald, wil je dat verbranden, kom dan met iets opbouwends.
   http://www.youtube.com/watch?v=ElXlV8cI-ds
   Sorry, misschien ben ik dan te serieus om me in deze nonsens te vermengen.

  7. Dit lijntje globaal teruglezend snap ik eigenlijk niet waar ik me mee bemoei. Ga dat vanaf nu ook niet meer doen. Dan liever weer op fijne reacties antwoorden voortaan. Straks weer verder met verhuizen, ben eigenlijk bekaf maar goed. We zullen doorgaan. Laters vrienden.

 19. hoi,
  mooi, ronkend artikel
  het lijken wel reklameslogans…
  raar, ik doe al 23 jaar alles eko, en ik zie hem achteruitboeren, en duidelijk
  er is nu blijkbaar geld mee te verdienen, -;)

  ohja, fukushima, dat is pas duurzaam!
  en wat is er eigenlijk met de site “wijWordenWakker” aan de hand ?

  1. bedankt, Odette, en probeerde uw link,
   ging vandaar naar www
   en hop daar was ie terug, raar
   ik kan terug op wijWordenWakker…

  1. -Nog niet bekende reactie verhergeplaatst- ( met dank aan de firma biereco)

  2. – overgeplaatste reactie wederom opnieuw geplaatst onder on-topic omstandigheden –

  3. Toch is dit alles zeer on topic vanwege het feit dat eventueel verwijderbare reacties al door de reactant worden verwijdert dan wel niet eens geplaatst, als dat geen vooruitgang is? – bijna de hele reactie alweer verwijdert ,alleen omdat het on topic was dus niet-

  4. – on-topic gerelanteerde off-topic reacties worden voortaan blijvend verwijderd –

  5. Ach Marcel, maak je niet dick, zonder strijd geen bijl begraven zou Cruijf zeggen. Zet je versnellingspook in achteruit en rij achterruit voorruit, ook een logica van de vooruitgang toch -vraagteken verwijderd schelden/offtopic-

  1. Over de revolutie van het mes… Waarom eten Tibetanen (boeddhisten) dan Yak-vlees…kunnen ze ook moeilijk met hun handen en/of tanden ‘doden’.
   (Ja, blijkbaar groeien daar moeilijk groente..maar toch)

  2. De Yuk van Yak en Nak:

   “De yak is voor mensen in het noorden van Nepal (en in Tibet) heel belangrijk. De Yaks zijn vooral nuttig vanwege hun melk. Van de melk wordt niet alleen boter gemaakt, maar ook yoghurt, kaas en lassi (een soort yoghurtdrank). Men gebruikt de melk tevens om in de thee te doen of om boterlampjes (zoiets als kaarsjes) van te maken. Let wel, de Tibetanen doen niet alleen boter, maar ook zout ipv suiker in hun thee! Ook het vlees wordt gegeten. Men maakt er zelfs hamburgers – de yakburgers – van!

   Met zijn langharige pels en zijn grote longen, voelt de yak zich het meest op zijn gemak boven een hoogte van 3000 meter. Hij kan gemakkelijk een temperatuur van 30 graden onder nul verdragen. Hoewel ze van de kou, dan wel een beetje humeuriger worden.

   Doet men nog iets met de uitwerpselen? Wel de uitwerpselen lijken veel op koeienvlaaien en men gebruikt de gedroogde yakvlaaien om de kachel mee te stoken.

   Tot slot toch nog even iets over die Yakkaas: Je moet weten, dat een Yak de stier is. Het wijfje, dat de melk geeft, heet een Nak. Het is dus eigenlijk geen Yakkaas, maar Nak-kaas. Als er bij ons ‘stierenkaas’ in de winkel zou liggen, zou je natuurlijk hard gaan lachen, want stieren kunnen helemaal geen melk geven!”

   bron: http://www.mahamata.nl/kids/Dieren%20in%20Nepal/Dieren%20in%20Nepal%20-%20de%20Yak.html

 20. Hallo COZMIC, leuke aanraders vooral over het kopen en eten van groentes, ga elke vrijdag naar de markt, veel kleine producenten, prima contacten en veel te ontdekken, langzaam gegroeide groentes blijven langer vers, en sommige groentes zet ik in plastic bakken met laagje water, verder vis, en vooral kip van de boerderij, duiven,
  nou wij zijn echt veel minder vlees gaan eten, en het leuke is achter af in het café gezellige babbel met vrienden en vriendinnen, ja is wel een ander gebeuren als de super markt, groet!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.