Advertentie

Lockdown: volledig disproportioneel… Dus: OMKEREN!


x
x

Lockdown: volledig disproportioneel…
Dus: OMKEREN die Lockdown!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Al eerder plaatsten we HIER het artikel over de situatie waarin Zweden verkeert, tijdens de bestrijding van het Corona-‘verhaal’. Een ontspannen manier om om te gaan met de angst die elders als een fundament onder de maatregelen ligt. Het is de politiek die wereldwijd op een krampachtige manier het grote publiek probeert te knechten, binnen regels, die vooral -zo blijkt praktisch- nauwelijks uitvoerbaar zijn. Nu is het de Vlaamse Sam Brokken, lector Gezondheidswetenschappen en onderzoeker, die essentieel commentaar levert op de eerdere ‘LOCKDOWN-maatregelen’, zoals we die wellicht opnieuw weer voor de kiezen gaan krijgen, wanneer het verhaal van de ‘Tweede Golf’ gaat plaatsvinden..

Deze Sam Brokken schrijf in een open brief naar regering en groepen medische experts: Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn. We stellen voor om daarom naar een omgekeerde lockdown te evolueren waarbij risicopatiënten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming.”.

Het bijzondere is echter dat zijn brief werd ondertekend door maar liefst 1.400+ professionals uit de medische sector..!! (HIER) En dat zijn écht geen complotdenkers voor de goede orde, maar erudiete, uiterst rationele mensen, die niet ‘zomaar’ even tevoorschijn komen, om te protesteren. Nee, in hun ogen is er nauwelijks tot geen oog voor alternatieven van disproportionele Covid-maatregelen, noch voor de wetenschappelijk gemeten resultaten van de lockdowns van een halfjaar geleden. Sam Brokken over de achtergronden van zijn advies om een OMGEKEERDE LOCKDOWN te organiseren:

“Op basis van negen maanden wetenschappelijke data, blijkt meer en meer, dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn (1, 1D). Een recent artikel in ‘The Lancet’ stelt duidelijk dat er geen verband is gevonden tussen de opgelegde maatregelen en het aantal overlijdens (1F). ‘Social distancing’ blijkt gestoeld op gedateerde artikels verschenen tussen 1894 en 1940 (1E, 1G). Verder valt de efficiëntie van mondmaskers te betwisten gezien aerosolen (viruspartikels) zich over afstanden tot 8 meter verplaatsen zelfs bij het gebruik ervan (1E, 1G).

We stellen de huidige aanpak dan ook ter discussie, en eisen enerzijds een wetenschappelijke verantwoording en een evaluatie van de collaterale schade. Anderzijds stellen we voor om over te gaan, naar een omgekeerde lockdown die proportioneel deze groepen kan beschermen die hier baat bij hebben, en een afbouw van acties die het socio-psychologische welbevinden van de bevolking negatief beïnvloeden en bijgevolg zeer grote schade aanrichten.

Het Sars-Cov-2 indijken lijkt op het eerste zicht een aanvaardbare strategie echter zal dit het probleem nooit oplossen, tenzij we aanvaarden om de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

Voor de seizoensgriep die jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden veroorzaakt (in een pandemisch jaar tot een miljoen) hebben we nooit maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd of thuiswerk gepromoot (2). Er werd zelden een narratief aan gekoppeld. We begrijpen dat er bij de aanvang van de crisis onduidelijkheid heerste over de ernst en de impact van dit virus.

Overeenkomstig het voorzichtigheidsprincipe, kan men de toenmalige eisen t.o.v. de bevolking aanvaarden. Met de data waarover we echter vandaag beschikken, blijkt het narratief dat destijds werd opgestart een eigen leven te zijn gaan leiden en lijkt het er sterk op dat de protagonisten in dit verhaal dit in stand willen houden. Op basis van (de meest recente) wetenschappelijke artikelen en argumentatie stellen we dan ook de huidige aanpak ter discussie.

De data en framing..!
Het is duidelijk dat er op dit moment, hoezeer de ‘experts’ ook roepen, dat het allemaal veel erger zal gaan worden, er in verhouding nauwelijks overlijdens en relatief lage aantallen ziekenhuisopnames te melden zijn. Maar de communicatie wordt gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen, die op zich niets zeggen. Uit een overzichtsstudie blijkt duidelijk dat ‘positieve tests’ kunnen voorkomen bij eerder doorgemaakte ziektes of bij patiënten die niet-infectieus zijn (5E). Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona) virussen en velen zullen positief testen. We lijken te zijn vergeten dat we als mensen in een symbiose leven met allerlei pathogenen.

Het blijkt dat deze zaken eveneens werden vastgesteld in overzichtsstudies voor de seizoensgriep (14, 15, 16, 17) waarbij meer dan 20% van de cases ziekenhuisopname vereisen en tot 8% komt te overlijden..! Verder wordt er terecht aangehaald dat een groter aantal besmettingen kan leiden tot het bereiken van zwakkere personen. Dit is met andere pathogenen in onze samenleving ook altijd zo geweest, het nul-risico bestaat nu eenmaal niet.

Sterker nog, uit verschillende studies blijkt dat 50 -80% van de besmette populatie geen of lichte symptomen vertoont. En 10% tot 15% vertoont zwaardere (niet-levensbedreigende) symptomen. En tot slot is een kleine restgroep, onderhevig aan co-morbiditeiten en meestal op hoge leeftijd, die het risico loopt op intensieve behandeling (18, 19, 20). Dit onderscheidt zich weinig van een echte influenza-infectie. Voor dit laatste hebben we nooit eerder zulke maatregelen genomen of hospitalisaties ingeroepen (cfr. ‘flatten the curve)). Ze werden zelden getest en als ‘natuurlijk overlijden’ weggeschreven, wat vanzelfsprekend dan ook ethische vragen oproept!

WAAROM FRAUDEREN MET CIJFERS..??
Het gaat niet om één gevalletje. Het gaat om de dynamiek die ACHTER DEZE FRAUDE ZIT..! Een duidelijk voorbeeld uit de VS van het toeschrijven van een overlijden aan COVID-19

HET GAAT NIET ALLEEN OM CORONA-DODEN..!!
Sinds de aanvang is het duidelijk dat de mortaliteitscijfers een mix betreft van oversterfte, bevestigde en niet-bevestigde COVID-cases. Zo valt op de Sciensano-website te lezen dat op het contingent van 9.885 Covid-19 overlijdens, 74% uit de woonzorgcentra ‘mogelijke gevallen‘ zijn. 49% van de gerapporteerde overlijdens vonden plaats in ziekenhuizen waarvan 95% bevestigd werd als Covid-19 (1).

Zoals we weten dalen kengetallen rondom IFR/CFR, naarmate een pandemie langer duurt en er meer data beschikbaar zijn. Waar bij aanvang de IFR werd geschat tussen 1 en 3,6% (1B,1C,3) blijkt op basis van cijfers uit juni (2) dat de IFR tussen de 0,3% en 0,5% zou liggen. Nog een maand later blijkt uit een studie van Stanford University (3) dat we internationaal al op 0,24% uitkomen. Voor een pandemische seizoensgriep vinden we 0,10% tot 0,17% terug (4). Men kan niet ontkennen dat COVID-19 een hogere mortaliteit inhoudt dan de seizoensgriep, althans op basis van de data die tot op heden beschikbaar zijn.

Vals positieve PCR-testen
Bij de PCR-testen zouden tussen 2,3 en 6,9% van de testen vals-positief zijn (4B,5B). Een zeer recente overzichtsstudie (3 september) meldt dat er sprake is van overrapportering doordat ‘oude’ infecties van niet-besmettelijke personen ‘positieve’ stalen kunnen opleveren (5C)..! Volgens de CDC in de VS, zou het terugbrengen van 40 naar 30 test-cycli zorgen voor een daling van 63% aan ‘positieve gevallen’ doordat de test nu reageert op genetisch materiaal en oude infecties (5D).

Onderzoekers vonden verder bij T-cel-reactietests in een populatie niet-besmette personen tot 60% Sars-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona) virussen (5). De helft van deze testen zouden dus mogelijk ‘vals positief’ zijn. We zijn ons bewust dat er eveneens ‘vals negatieve’ casussen voorkomen. (6).

Bij aanvang van de symptomen ziet men bij RT-PCR-testen tot 38% ‘vals negatieve’, dit daalt tot 20% en vanaf dag 9 stijgen deze terug naar 66% tot op 21 dagen na de besmetting (6). Het massaal testen heeft dus weinig tot geen zin, zeker niet als deze gebruikt worden om projecties te maken zoals nu dagelijks gebeurt en waarop de maatregelen steeds worden gebaseerd.

Symptomen testen?
Nee. het klinisch testen van symptomen is ook niet sluitend, Sciensano’s protocol laat artsen dan ook toe om ‘negatieve cases’ toch als ‘positief’ te melden als ze hiervoor klinische redenen opmerken. Het massaal testen en tracen lijkt dus weinig efficiënt en deze maatregel dient dus niet verder te worden gekoppeld aan ‘quarantaine’ en andere maatregelen. Geef het vertrouwen terug aan de bevolking, die kan inschatten of ze een risico heeft gelopen. Geef daarin de huisarts de plaats die hij/zij verdient. Indien de anamnese (verblijf in risicogebied, contact met gekende Covid-19 besmet persoon,…) wijst op een risico en/of mogelijke symptomatologie, is het aan de arts en patiënt om een persoonlijke strategie uit te werken.

Mondmaskers en de overhygiëne
Naast het feit dat er nog steeds geen evidentie is over het nut van mondmaskers in open lucht, wordt dit wel massaal aangemoedigd. Het is aannemelijk dat dit zou kunnen bijdragen, als de ‘social distancing’ niet kan worden gegarandeerd. Hoewel dit ook weer een aanname is, zonder veel wetenschappelijke onderbouw..! Dus de idiotie van de mondmaskers heeft geen ENKELE wetenschappelijke basis..! Ruim een half jar worden we nu onderworpen aan strikte hygiënische regels, waarvan de wetenschappelijke basis dus, op zijn zachts gezegd, uiterst wankel is..!

Vanuit de gezondheidszorg probeert met al jaren af te stappen van de overhygiënische maatregelen, behalve wanneer is aangetoond, dat deze maatregelen daadwerkelijk een fundamentele invloed hebben op onze immuniteit (7,8,9,10,11). Fysiologisch gezien, heeft een mens contact nodig met ziekmakende pathogenen, om het adaptieve immuunsysteem actief te houden.. Dit wordt vergeten, vanuit de (doods)angst van ziek-zijn.. Maar besef dat ziek-zijn een essentie is, voor BETER BLIJVEN..!

Sinds enkele weken werd nu ook de mondmaskerplicht ingevoerd. We dreigen af te glijden naar mogelijks een grotere vatbaarheid voor allerlei pathogenen. De collaterale schade aan toenames van allergieën, myocardiopathieën en hogere vatbaarheid voor influenza en coronastammen dreigt meer schade te berokkenen. In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met Sars-Cov-2) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid zou tot nog meer slachtoffers kunnen leiden. Onderzoek toont aan dat lage-en middeninkomenslanden waar hygiënische normen precair zijn ook minder mortaliteit kennen voor Sars-Cov-2. Kruisimmuniteit blijkt dus bij te dragen tot weerbaarheid (21).

Met onze aanpak valt dan ook een hogere oversterfte te verwachten in het najaar. Groepsimmuniteit lijkt moeilijk te verwerven, echter onze T-cellen zijn in staat ons te wapenen met herkenners’, ‘maar dan wel op voorwaarde dat we ermee in contact dienen komen. De huidige aanpak zou er kunnen toe bijdragen dat we onszelf als maatschappij vastzetten in lockdowns en extra maatregelen om ‘controle’ te behouden. Een vicieuze cirkel waar we nooit meer dreigen uit te komen. Wat is de hier de logica achter?

Het vaccin als ultieme exitstrategie..?
Met influenzavaccinatie hebben we decennia ervaring, echter blijkt uit overzichtsstudies dat we er in tien jaar tijd maar drie keer in geslaagd zijn een vaccin te ontwikkelen dat een efficiëntie van boven de 50% haalde (20C). Verder blijkt uit een Cochrane-review van 2016 dat er geen enkel bewijs is dat het inenten van zorgverleners ter preventie van overdracht enig nut heeft (22). Ook het inenten van onze ouderen blijkt weinig efficiënt. Boven de 55 jaar oud blijkt de seroprevalentie zelden boven de 50% uit te komen. Boven de 75 jaar is de efficiëntie bijna onbestaande (12,13).

Voor Sars-Cov-2 is de mutatiegraad nog niet goed gekend, een vaccin zou dus mogelijks kunnen bijdragen. Hoewel de seroprevalentie bij ouderen al in vraag mag worden gesteld op basis van voorgaand geciteerd Influenza-onderzoek. Ook stellen we ons vragen bij de snelheid waarmee dit nieuwe vaccin op de markt zou komen. Het is onmogelijk in te schatten wat de efficiëntie en de bijwerkingen zullen zijn op middellange en lange termijn (22B, 22C). Ter verdediging van de huidige maatregelen wordt het voorzichtigheidsprincipe naar voor geschoven, waarom dan niet met dit vaccin?

Het Oxford-onderzoek, recent gepubliceerd, werd aangehaald als een zeer positieve stap voorwaarts. Daarbij valt op, dat het werd uitgevoerd op een gezonde populatie in de leeftijdscategorie 18 tot 55 jaar. Meer dan 50% van de testgroep vertoonde bijwerkingen. De vaccinatie-efficiëntie bleek goed, echter werd dit louter opgevolgd tot 3 maanden na toediening (13B). Ondertussen weten we dat bij transmissie van Sars-Cov-2 de antistoffen na zes maanden voor een groot deel verdwijnen. Het valt dus af te wachten wat een eventueel vaccin zal bijdragen. Waarom leggen we al de eieren in dat vaccinatiemandje? Wie heeft hier belang bij..?!

Bill Gates in het interview, waarbij zijn lichaamtaal duidelijk een ander verhaal vertelt, dan zijn mond..!

Naar een omgekeerde lockdown..!!
Het narratief waarmee de pandemie initieel werd benaderd, staat duidelijk niet meer in verhouding tot wat we vandaag te weten zijn gekomen. Waarom wordt dit narratief dan toch in stand gehouden? Een oproep dus aan de experts en beleidsmakers, om de maatregelen te plaatsen in die huidige én brede wetenschappelijke context. Mits transparant en correct geinformeerd, en niet zoals nu halfslachtig, zullen burgers begrip tonen voor het behaalde, voortschrijdende inzicht en als zodanig opnieuw motivatie vinden om adequate maatregelen te volgen.

De collaterale schade op socio-economisch en bio-psychosociaal vlak, zal (VERDER) leiden tot een toename aan depressies, angsten, zelfmoorden, intra-familiaal geweld en zoals we onlangs in de pers mochten lezen ook kindermisbruik. Een kosten-baten-impactsanalyse door drie Belgische onafhankelijke onderzoekers wees hier al op in mei op basis van data van de eerste lockdown (23).

Het verguisde Zweden heeft ondertussen aangetoond dat we deze schade kunnen beperken. Hun sterftecijfer van 5.776 op 82.852 testen scoort alleszins beter dan heel veel andere landen. En dit zonder verplicht mondmaskergebruik en overhygiënische maatregelen. De Zweedse data zijn perfect vergelijkbaar met bijv. België, waar Sam Brokken verslag van doet:
Ongeveer evenveel inwoners, vergelijkbaar aantal inwoners in de grootsteden (98% van Zweden is onbewoond) . Ook qua socio-demografie, urbanisatiegraad en medische zorg is er weinig verschil met België (23).

Sars-Cov-2 zal niet verdwijnen en wordt een van de zovele pathogenen, die deel zullen blijven uitmaken van ons leven. Zoals ook de normale seizoensgriep ons 3 jaar geleden maar liefst 10.000 doden opleverde..!!  We moeten er dan ook voor zorgen dat onze maatschappij opnieuw naar het ‘oude normaal’ kan terugkeren, weg van het ‘nieuwe abnormaal’..

Ten halve keren, of willen we ten hele dwalen..??
Zeker nu deze gerefereerde data aantonen, dat heel veel maatregelen volstrekt disproportioneel zijn. Laten we een omgekeerde lockdown evolueren, waarbij risicopatiënten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming. Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de hele bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze bij zich dragen t.o.v. de zwakkeren in de samenleving. Dit zou tevens bij gaan dragen in een daling van de mortaliteit bij de seizoensgriep, waar we tot op heden geen maatregelen voor namen en die elk najaar/voorjaar een piek veroorzaakt in de sterftecijfers in verpleeghuizen, zonder dat deze personen erop werden getest..!

Een voorbeeld zou kunnen zijn als griep in de familie circuleert dat we als bevolking op eigen initiatief een mondmasker dragen als we op bezoek gaan. Een studie uit The Lancet stelt ook vast dat er weinig tot geen risico is bij schoolgaande jeugd m.b.t. transmissie, meer nog het grote aandeel is niet infectieus (25). Kinderen confronteren met dit huidige beleid, ondermijnt hun mentaal-psychisch welbevinden, dat zelfs een stevige impact zal hebben op hun verdere socio-psychologische leven. Dit valt niet te rijmen met een gedegen politiek gezondheidsbeleid. De impact zal in dat kader ook niet gering zijn voor de toekomstige uitgaven in de gezondheidszorg..!

Kortom, laten we diegenen die het nodig hebben beschermen en laat alsjeblieft de rest van de populatie vrij bewegen, zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken (13B). Laten we een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld en onszelf ter discussie stellen, evolueren naar een wetenschappelijk-kritische analyse. Zonder taboes en durven kiezen voor de omgekeerde lockdown. Het nul-risico bestaat niet, laten we daarom met Sars-Cov-2 op een gezonde manier samenleven. Krampachtigheid en het angst-fundament brengt ons uiteindelijk alleen maar verder van Thuis..!

* * *

REFERENTIES

1) Atkeson, A.; Kopecky, K.; Zha, T.; (2020). Four Stylized Facts About Covid-19. Working paper 27719. National Bureau of Economic Research, Cambridge, US. (https://www.nber.org/papers/w27719.pdf)

1B) https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-01738-2/d41586-020-01738-2.pdf

1C) Verity et al. (2020), Lancet Infect Dis 2020; 20: 669–77. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7

1D) Homburg, S. & Kunbandner, C. Comment on Flaxman et al. (2020, Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7): The illusory effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. Leibniz University Hannover, Department of Public Finance, Germany 2University of Regensburg, Department of Human Sciences, Germany

1E) Jones Nicholas R, Qureshi Zeshan U, TempleRobert J, Larwood Jessica P J, Greenhalgh Trisha, Bourouiba Lydia et al. Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19? BMJ 2020; 370 :m3223

1F) Chaudry et al. (2020). A country level analysis measuring the impact of governments actions, country preparedness and socioeconomic factors on Covid-19 mortality and related outcomes. The Lancet – EclinicalMedicine, vol. 25, 100464. (https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100464)

1G) Qureshi et al. (2020). What is the evidence to support the 2-metre social distancing rule to reduce COVID-19 transmission? (https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-the-2-metre-social-distancing-rule-to-reduce-covid-19-transmission/)

2) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

3) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3

4) Bruce A Bassett , Strict Lower Bound on the COVID-19 Fatality Rate in Overwhelmed Healthcare Systems, medRxiv 2020.04.22.20076026; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.22.20076026

4B) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20080911v2.full.pdf

5) Alba Grifoni, Daniela Weiskopf, Sydney I. Ramirez, Jose Mateus, Jennifer M. Dan, Carolyn Rydyznski Moderbacher, Stephen A. Rawlings, Aaron Sutherland, Lakshmanane Premkumar, Ramesh S. Jadi, Daniel Marrama, Aravinda M. de Silva, April Frazier, Aaron F. Carlin, Jason A. Greenbaum, Bjoern Peters, Florian Krammer, Davey M. Smith, Shane Crotty, Alessandro Sette, Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals, Cell, Volume 181, Issue 7, 2020, Pages 1489-1501.e15, ISSN 0092-8674, https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015.

5B) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf

5C) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932v3

5D) https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html?fbclid=IwAR3kW9xpg_YcTzNUUmdt4WA_PybjlWS2Rl8ZfrhpCFrEPW1V59d85nSqeUI

5E) Viral cultures for COVID-19 infectivity assessment. Systematic review Tom Jefferson, Elizabeth Spencer, Jon Brassey, Carl Heneghan (https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/)

6) https://www.acpjournals.org/doi/pdf/10.7326/M20-1495

7) Lambrecht, B., Hammad, H. The immunology of the allergy epidemic and the hygiene hypothesis. Nat Immunol 18, 1076–1083 (2017). https://doi.org/10.1038/ni.3829

8) Umetsu, D., McIntire, J., Akbari, O. et al. Asthma: an epidemic of dysregulated immunity. Nat Immunol 3, 715–720 (2002). https://doi.org/10.1038/ni0802-715

9)  Bach, J. The hygiene hypothesis in autoimmunity: the role of pathogens and commensals. Nat Rev Immunol 18, 105–120 (2018). https://doi.org/10.1038/nri.2017.111

10) Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Does the hygiene hypothesis apply to COVID-19 susceptibility?, Microbes and Infection, 2020, ISSN 1286-4579, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002.

11) Rouse, B., Sehrawat, S. Immunity and immunopathology to viruses: what decides the outcome?. Nat Rev Immunol 10, 514–526 (2010). https://doi.org/10.1038/nri2802

12) Haralambieva, I.H. et al., 2015. The impact of immunosenescence on humoral immune response variation after influenza A/H1N1 vaccination in older subjects. PloS one, 10(3), pp. e0122282

13) Kennedy RB, Ovsyannikova IG, Haralambieva IH, Oberg AL, Zimmermann MT, Grill DE and Poland GA (2016) Immunosenescence-Related Transcriptomic and Immunologic Changes in Older Individuals Following Influenza Vaccination. Front. Immunol. 7:450. doi: 10.3389/fimmu.2016.00450

13B) Folegatti M. Pedro, et al., Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial, The Lancet, Volume 396, Issue 10249, 2020, Pages 467-478, ISSN 0140-6736, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4.

14) Sellers, S. A., Hagan, R. S., Hayden, F. G., & Fischer, W. A., 2nd (2017). The hidden burden of influenza: A review of the extra-pulmonary complications of influenza infection. Influenza and other respiratory viruses, 11(5), 372–393. https://doi.org/10.1111/irv.12470

15) Rello, J., Pop-Vicas, A. Clinical review: Primary influenza viral pneumonia. Crit Care 13, 235 (2009). https://doi.org/10.1186/cc8183

16) Zahra Raisi Estabragh, Mamas A. Mamas, The cardiovascular manifestations of influenza: A systematic review, International Journal of Cardiology, Volume 167, Issue 6, 2013, Pages 2397-2403, ISSN 0167-5273, https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.01.274

17) Josephine Mauskopf, Mario Klesse, Seina Lee & Guillermo Herrera-Taracena (2013) The burden of influenza complications in different high-risk groups: a targeted literature review, Journal of Medical Economics, 16:2, 264-277, DOI: 10.3111/13696998.2012.752376

18) Martin Neil, Norman Fenton, Magda Osman & Scott McLachlan (2020) Bayesian network analysis of Covid-19 data reveals higher infection prevalence rates and lower fatality rates than widely reported, Journal of Risk Research, DOI: 10.1080/13669877.2020.1778771

19) https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-what-proportion-are-asymptomatic/

20) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_4#:~:text=For%20COVID%2D19%2C,infections%2C%20requiring%20ventilation.

20B) Levin et al. (2020). Assessing the Age Specificity of Infection Fatality Rates for COVID-19: Systematic Review, Meta-Analysis, and Public Policy Implications. medRxiv preprint. https://doi.org/10.1101/2020.07.23.20160895

20C) https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectiveness-studies.htm

21) Rouse, B., Sehrawat, S. Immunity and immunopathology to viruses: what decides the outcome?. Nat Rev Immunol 10, 514–526 (2010). https://doi.org/10.1038/nri2802

22) Thomas  RE, Jefferson  T, Lasserson  TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in long‐term care institutions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD005187. DOI: 10.1002/14651858.CD005187.pub5.

22B) https://www.ft.com/content/12f7da5b-92c8-4050-bcea-e726b75eef4d

22C) https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2020-07-30/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries

23) Feys, F., Brokken, S., & De Peuter, S. (2020, May 22). Risk-benefit and cost-utility analysis for COVID-19 lockdown in Belgium: the impact on mental health and wellbeing. https://doi.org/10.31234/osf.io/xczb3

24) Pickett & Wilkinson, Income inequality and health: A causal review, Social Science & Medicine, Volume 128, 2015, Pages 316-326, ISSN 0277-9536, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.12.031.

25) Viner et al., 2020. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health. Vol. 4, issue 5, pages 397-404. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X

9 gedachten over “Lockdown: volledig disproportioneel… Dus: OMKEREN!

 1. Opnieuw een zeer duidelijke analyse, en wetenschappelijk onderbouwd.
  Veel indruk zal dit m.i. niet maken op “samenzweerders” achter deze Covid 19 terreur. Een samenzwering tussen de politiek – de MSM leugenpers en corrupte (pseudo)deskundigen, en gesteund door een “klootjesvolk”. Het gaat hier dan uiteindelijk ook om andere doelstellingen dan de strijd tegen dit “covid 19 virus (sic)” die als voorwendsel dient voor de verborgen agenda’s. Enkele bronnen :
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/states-response-virus-nothing-more-weapon-mass-submission
  met citaat : “Authored by Gary Barnett via LewRockwell.com,
  “The great masses of men, though theoretically free, are seen to submit supinely to oppression and exploitation of a hundred abhorrent sorts. Have they no means of resistance? Obviously they have. The worst tyrant, even under democratic plutocracy, has but one throat to slit. The moment the majority decided to overthrow him he would be overthrown. But the majority lacks the resolution; it cannot imagine taking the risks.”
  ~ H. L. Mencken (1926). “Notes on Democracy,” p. 50, Alfred A. Knopf
  Draconian measures by the State against the masses require the cooperation of the masses. This is the essence of political submission, and therefore, it is the foundation of the ruling “elite’s” plan to achieve a complete global economic and total control reset. At this stage of the plot, all is going just as the globalists expected, as the takeover of the human population is well underway….. “ (=einde citaat).
  Over de verborgen agenda’s :
  https://www.henrymakow.com/morning_post.html
  met titel : “COVID Hoax Completes Ancient Cabalist Conspiracy “ (=einde titel)
  https://www.henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html
  met titel : “Lockdowns Motivated by Occult Doctrine: “Creative Destruction” (Kabbalah)” (=einde titel).
  https://www.henrymakow.com/2020/09/covid-pretext-for-global-police-state.html
  met citaat : “Every aspect of your life will be monitored and controlled, as we move towards the ultimate surveillance state. Your ability to work, to socialize, to travel, conduct business, access public services, and to purchase essential goods and services will be dictated to you, and restricted, by the State, based upon your biosecurity or immunity status…” (=einde citaat).
  Ik verwijs voor de details naar de teksten in de linken. Op basis van de beschikbare info moet het imo dan ook meer dan duidelijk zijn wat er gaande is, en waar de samenzweerders naar toe willen. Het voormelde sluit ook aan bij de tekst van Mw Algra over de RKM.
  Ik dien in mijn omgeving spijtig genoeg vast te stellen, dat het overgrote deel meegaat in de “officiële leugenversies….”, en zelfs agressief reageert als men de aandacht trekt op “afwijkende versies…”.

 2. Wat ik zie als ik naar de wereld kijk is steeds meer bewijs van Timewave Zero van TerenceMcKenna en dat we steeds dichterbij dat zogenaamde nulpunt komen waar tijd verdwijnt.
  Ik voel tijd steeds vreemder worden. Dan weer snel, dan weer langzaam, dan tja, niet te beschrijven, er is geen tijd en als ik zo naar de wereld kijk zie je dat ook steeds beter alles tegelijk begint te komen.
  Bijvoorbeeld, doemscenarios.
  Tsunami, Earthquake, Alien Invasion, Meteoor, Polen-omwisseling, elk scenario wat je maar kan bedenken zie je tegenwoordig gewoon bewijs van in de wereld.
  Er is niet een doemscenario, alles komt tegelijk, kies maar welk scenario je het het leukste vindt.
  Maar naar de andere kant is het ook hetzelfde,
  Ik zie steeds meer mensen wakker worden en die beginnen te beseffen dat er goedheid is en overvloed en delen, kies het scenario maar en ik zie er een overvloed aan bewijs van en het is ook weer alles tegelijk.
  Plots dacht ik terug aan Terence McKenna met zijn Timewave Zero en meteen had ik zo’n aha moment van waar we ons nu in bevinden.
  Zijn we daadwerkelijk op weg naar het nulpunt waar tijd compleet verdwijnt en alles tegelijk gebeurd in het nu? Ik zie er steeds meer bewijs van maar ja, zoals de denker denkt zoekt de bewijzer in de buitenwereld naar bewijs dus misschien ben ik het wel alleen.

  Wat ik verder zie is een afbraak, ook weer tegelijk, van alle controlestructuren op Aarde van het tijdperk Vis.
  Regeringen gaan ten onder, de religieen gaan ten onder en de economieen gaan ten onder. We zijn eigenlijk alleen nog maar poppenkast aan het spelen, probeer de massa zolang mogelijk onder controle te houden en ze te laten geloven in de systemen die nu af aan het breken zijn want dat is de allergrootste angst van onze machthebbers, dat wij op een moment besluiten niet meer mee te spelen en als ze daar zelfs een Covid plandemie voor moeten uitvoeren om ons weer terug te proberen krijgen in het gareel van het tijdperk Vis dan doen ze dat gewoon al heb ik zo het vermoeden dat het niet helemaal volgens hun plan gaat want in tegenstelling dat ze mensen controleren, worden mensen juist wakker en vragen zich af wat hier aan de hand is.
  Dat zie ik alom.
  Dat is een goed teken en een teken dat het tijdperk Vis teneinde loopt en dat het tijdperk van Aquarius zich aan gaat dienen.
  We zitten gewoon even in de moeilijkste periode, we zien de afbraak alom maar hebben nog geen zicht op wat komt.
  Uiteindelijk mogen we zelf kiezen wat komt, Timewave Zero, zeropoint, het nulpunt, alles is in het nu, iedere ziel mag voor zichzelf kiezen en waarom ons nog richten op het oude dat bezig is tenonder te gaan? Hoe meer we onze aandacht daarop richten hoe langer we het in stand houden en hoe meer schade het aan kan richten, misschien moeten we eens wat meer op ons hart concentreren en daarin te leven… Zoals de Ikea reklame al aangeeft, alles wat je aandacht geeft groeit, waar is jouw aandacht voor het overgrote deel op gericht? Wil je dat? Dan zul je de aandacht moeten verplaatsen voordat je het gecreeerd hebt en moet doorleven.
  Aandacht richten op je hart is nooit verkeerd.
  Negatief de aandacht richten op ‘lockdowns’, ‘nwo’ etc is een zeker teken dat het eraan staat te komen.
  Soms denk ik wel eens, stel je voor dat niemand dat aandacht zou geven? Wat een wereld zouden we dan hebben?
  Wat nu als timewave Zero het moment is dat elke ziel bepaalt naar welke Aarde hij of zij gaat? Velen zullen naar de NWO wereld gaan en daar de ervaringen op doen waar hun aandacht zo erg op gericht was, anderen zien de gouden periode die voorspeld was, ik denk dat Timewave Zero een heel rare gebeurtenis is, de event, de ascensie, de descensie, alles is mogelijk.
  Misschien is Timewave Zero van Terence McKenna wel de 5e dimensie waar je zo vaak over hoort.
  We leven in wonderbaarlijke tijden, jammer dat velen in angst dit missen en zich laten sturen om meegenomen te worden op plekken waar ze misschien juist niet willen zijn.

  1. Je schrijft woorden die ook in mijn hart leven, Lokiban. We zijn op weg naar een nondualistisch eenheidsbewustzijn dat weet heeft van alles buiten tijd en ruimte.

   Jouw ervaring betreffende het verliezen van het tijdsgevoel herken ik. Daar hangt mee samen dat de keuzes die ik maak ieder moment uit mijn ware wezen voortkomen. Leven vanuit het hart is leven vanuit de scheppingsbron. Dus niet het ego maakt die keuzes, maar de bron in het hart.

  2. Hoi Lokiban >>jou zin>>bijvoorbeeld, doemscenarios sunami, Earthquake, Meteoor, Polen-omwisseling(alien invasie haal ik er tussen uit) hebben alles te maken (zo denk ik) met evolutie.Waar het mensenras mee moet dealen. En ja, ook het gevoel dat de tijd krimpt ervaar ik, maar mijn gedachten gaan dan naar mijn leeftijd,dan denk ik hoeveel jaar heb ik hier nog te gaan? En ieder jaar komt men dichter bij het einde. Zou dit het kunnen zijn waardoor we denken dat de tijd krimpt? Ook dat wat Arend schrijft>>We zijn op weg naar een nondualistisch eenheidsbewustzijn dat weet heeft van alles buiten tijd en ruimte << zo zie ik het ook, een heel ander soort mens zal er ontstaan met krachtige telephatische vermogens ,en wat voor ons gesluierd, is zal voor dit ander soort mens zichtbaar worden.

 3. Quote:[“laten we daarom met Sars-Cov-2 op een gezonde manier samenleven. Krampachtigheid en het angst-fundament brengt ons uiteindelijk alleen maar verder van Thuis..!”]
  Helemaal waar Guido maar zoals Sub Rosa ook stelt, quote[“Ik dien in mijn omgeving spijtig genoeg vast te stellen, dat het overgrote deel meegaat in de “officiële leugenversies….”, en zelfs agressief reageert als men de aandacht trekt op “afwijkende versies…”.]
  Da’s de realiteit die zich aftekent als de tweedeling in de samenleving die zich verder zal extremiseren. Domheid kent geen grenzen en houd er rekening mee dat het overgrote deel van de bevolking, niet uit intrinsieke slechtheid maar vanuit een aangeboren of aangeleerde schaapachtigheid zoals gebruikelijk achter de leiders zal aanlopen.
  Kennelijk hebben zij dit nodig voor hun persoonlijke ‘karmische project’, om mee te maken wat het is om een verkeerde keuze te maken en daarmee de bietenberg op te gaan. Zoals ik al eerder noemde, de zweep willen likken die de pees diep in hun vlees zal striemen.
  We zullen het moeten accepteren want ooit waren wij, die kennelijk een andere bewustzijnspositie hebben, ooit ook dergelijke dolende zielen. Ik wil geen waardeoordeel uitspreken maar deze tijd laat duidelijk zien hoe de hazen lopen.
  Het tijdperk van de goegemeente ‘wakker maken’ lijkt voorbij. Nu is er de tijd van dienend leiderschap om die zielen die in een vergelijkbare rol ‘de nieuwe Joden’ voorstellen een waardige afslag te laten nemen zonder als weerloze schapen naar de slachtbank te sloffen.
  Ik ben op de hoogte van de tijdlijnen maar ben niet zeker van de vrijblijvende mogelijkheid hiervan. Er moet op de een of andere wijze een schifting gemaakt worden willen we een nieuwe wereld aantreffen zonder hybride agenda’s. Gelukkig hebben we een historisch voorbeeld.

  1. 15 jaar geleden is mij duidelijk gemaakt dat ik Nederland moest verlaten. Ik ben op het moment betrokken bij 5 eco dorpen in opstart en werk aan een plan voor een autonome ecoregio rond Argentat in Frankrijk. Ik raad iedereen die wakker is aan om Nederland, Belgiê en het Ruhrgebied zo snel mogelijk te verlaten. Ik ben te vinden via de website van OikosLibre. Als je hier aankomt heb ik een bouwpakket voor een klein verplaatsbaar huisje voor je en we gaan op zoek naar een groep om je bij aan te sluiten. Je moet dit niet helemaal alleen gaan doen en ik heb geen tijd om mensen persoonlijk te helpen. Ik ben er om contacten leggen en om je op weg helpen.
   https://www.eigenwijsblij.nl/durven-ondernemen/pioniers-gezocht-om-te-experimenteren-met-werkelijke-duurzaamheid
   Begin met dit avontuur als ‘vakantie’ en transformeer je leven stap ,voor stap. Op dit moment ben ik met name op zoek naar experts in professionele alternatieve landbouw en timmerlieden die aan een half woord genoeg hebben.

 4. https://lnkd.in/dAe3zPU Daar gaan we dan! FascistoCratie, of DemonIsme, noem het hoe je wilt. NSB-ers die straks gaan verraden dat je (of je kinderen!) geen 1,5 meter afstand houdt, of geen mondkapje op hebt, of 1 persoon teveel op bezoek of in je achtertuin hebt!? Verplichte Vacci-Nazi’s!? Das Neues Normal…

  Copy/paste van mijn bericht 25 juni, het is zover! 25 jun. · Iedereen · Ok, inmiddels heeft iedereen door dat we gegijzeld worden door de Corona-hoax, toch!? Ik heb hier zojuist een nieuw woord voor bedacht: een STAATSGRIEP!

  Wir Haben Es Gewusst!?

 5. Corona-crisis als katalysator: Justitie staat op het punt volledig in te storten

  De rechtsstaat schakelt over op de hulpdienst. Zowel experts als critici zullen terecht klagen dat het Duitse rechtssysteem al jaren in deze staat verkeert, maar nu officieel is. Corona-korting wordt al lang toegepast op criminelen en gevangenen. De rechterlijke macht, die voorheen zwaar werd belemmerd door politieke controle, wordt bedreigd door de gevolgen van de Corona-crisis, die de doodsteek tot gevolg zal hebben.

  door Stefan Schubert

  Quarantaine heeft zich over het hele land verspreid. Maar het federale lappendeken zorgt ook voor een puinhoop in de rechterlijke macht. Elke federale staat, zo niet elke rechtbank, behandelt het coronavirus andes.

  Een rechter bij een regionale rechtbank in Noordrijn-Westfalen, die expliciet anoniem wil blijven, heeft sindsdien een gebrek aan voorzieningen bij rechtbanken gemeld. Alle bij het proces betrokken partijen kwamen in huis bijeen zonder beschermende kleding en een gezichtsmaskers, ook effectieve ontsmettingsmiddelen waren niet voorhanden. Inmiddels hebben de eerste deelstaten regelgeving getroffen dat alleen zittingen gepland worden die niet uitgesteld kunnen worden en dat andere lopende zaken tot een minimum worden beperkt.

  Bij het grootste straftribunaal van Europa, de Berlijnse Moabit-strafrechter, worden operaties steeds meer stopgezet, alleen “verplichte zittingsdagen moeten plaatsvinden”. Elke verantwoordelijke burger kan zich voorstellen hoe deze toch al rampzalige omstandigheden in Berlijn in de nabije toekomst zullen escaleren.

  Over Dresden rapporteren advocaten over processen op juridische blogs, waar ze met een totaal van tien mensen in een kleine rechtszaal vier en een half uur onderhandelden.

  »Corona-korting« ook voor groepsverkrachters?
  In Freiburg worden de effecten van het virus echter anders aangepakt.

  »In andere gevallen worden processen opgeschort. Zelfs als dit een enorme impact heeft op de processtroom. Er loopt bijvoorbeeld een proces bij de regionale rechtbank van Freiburg over een groepsverkrachting waarbij elf beklaagden zijn betrokken. Een advocaat moest in quarantaine worden geplaatst – en het proces eindigde daardoor ‘, volgens advocaat Thomas Kinschewski.

  Bij de groepsverkrachting in Freiburg door voornamelijk Syrische vluchtelingen, was de aanklacht dat een 18-jarige studente eerst was verdooft door KO-druppels en vervolgens door elf mannen die haar aanranden. Andere beklaagden komen uit Irak en Algerije, van wie velen een strafblad hebben en, door hun islamitische socialisatie, een middeleeuws vrouwenbeeld heeben zoals sommige verdedigers het toegaven.
  Het mammoetproces had eind maart al 33 dagen geduurd. Het is meer dan onduidelijk of en hoe het proces, met zoveel verdachten, advocaten, experts en tolken in het licht van het Corona virus, überhaupt kan worden voortgezet. De belangrijkste profiteurs van deze chaos zijn echter al bepaald. Van een vroege vrijlating uit bewaring tot het beëindigen van het proces en een eventueel nieuw proces, alles is hier mogelijk.

  De Syriërs, Irakezen en Algerijnen krijgen in ieder geval een duidelijke strafkorting als het al tot een veroordeling komt. ‘Straftoemeting voor buitensporig lange procedures’, heet dit empathisch in het Duits. Als gevolg van het Duitse rechtssysteem profiteren verkrachters, moordenaars, messenstekers en terroristen van de corona-chaos in de rechterlijke macht.

  Als de onderhandelingen niet worden geannuleerd of uitgesteld, heeft de bevolking het fundamentele recht om deel te nemen aan een openbaar proces. Tot op heden zijn er echter geen duidelijke richtlijnen voor de praktische procedures ter plaatse. Zelfs vóór de Corona-crisis konden een groot aantal Duitse rechtbanken niet langer voldoen aan de wettelijke vereisten, die een volledige herstart van het bewijs vereisen als een strafproces langer dan drie weken wordt onderbroken.

  Gerechtigheid volledig kapotbezuinigd
  Het is ook niet erg nuttig dat de deadline wordt verlengd tot vier weken als er meer dan tien onderhandelingsdagen zijn, anders dreigt het risico van een compleet nieuw begin. Er lopen echter al maanden of jaren een groot aantal processen dat het gebroken rechtssysteem niet meer de capiciteit heeft om het opnieuw uit te voeren, zelfs bij de federale ministerie van Justitie, niemand mag dit serieus ontkennen. Er bestaat ook angst dat advocaten deze crisissituatie doelgericht zullen uitbuiten, vertragingen in procedures zullen veroorzaken en zullen trachten zo de coronaviruscrisis te rechtvaardigen.

  Nu, na de crisis, zal de tijdsdruk op de rechtbanken snel toenemen. De federale ministerie van Justitie sleutelt wanhopig aan een wetsvoorstel waardoor de strafprocedures in tijden van crisis meer dan drie maanden en tien dagen kan worden onderbroken. Of deze verordening überhaupt op tijd zal komen en het bestand is tegen een juridische toetsing die zeker wordt aangevochten, is meer dan onzeker.

  Verdere processen zijn in behandeling, als mede-verdachten of belangrijke getuigen die in het buitenland wonen, waarvan de aanwezigheid niet mogelijk zou zijn als gevolg van reisbeperkingen.

  Net zoals justitie van plan is om een hoogbejaarde verdachte, de meest kwetsbare groep, in tijden van coronacrisis aan te pakken, levert het hele rechtssysteem extra problemen op. Een 93-jarige voormalige SS-bewaker wordt nog steeds berecht in de Hogere Regionale Rechtbank, en de rechterlijke macht doet al het mogelijke om het proces voort te zetten in deze zaak.

  Maar hoe zit het met proportionaliteit voor 80-plussers? Om deze groep personen te schorsen van een gevaarlijke reis en contact met ten minste een dozijn mensen in de rechtbank? Beveiligers, justitiepersoneel, advocaten, officieren van justitie, rechtbanken, getuigen, proceswaarnemers, journalisten, enz. Ouderen boven de 80-jarigen willens en wetens bloot te stellen aan een variëteit van dodelijk risico van besmetting kan nauwelijks “in de naam van het volk” worden genoemd. Ook hier lijkt het rechtssysteem zijn grens te hebben bereikt.

  Gratis ticket voor criminelen door de Corona-crisis
  Op 25 maart werd het besluit van de NRW-minister van Justitie Peter Biesenbach (CDU) aangekondigd, waarin hij 36 correctionele instellingen (JVA) de opdracht gaf om criminelen vrij te laten vanwege de Corona-crisis. Deze regels omvatten criminelen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 18 maanden. De duizendvoudige vrijbrieven zijn bedoeld om het risico op infectie in de correctionele instellingen te verminderen, aangezien gevangenispersoneel zelfs maanden na de uitbraak in China nog steeds niet over de benodigde beschermingsmiddelen beschikt.

  Daarnaast krijgen 1.000 van de 16.000 gevangenen in Noordrijn-Westfalen amnestie voor gevangenen die een vervangende gevangenisstraf moeten uitzitten. Tegelijkertijd kregen de drie procureurs-generaal de opdracht om te stoppen met het arresteren van personen die tot gevangenisstraffen van maximaal een jaar waren veroordeeld.

  Degenen die bekend zijn met de vervaagde uitspraken van de Duitse rechterlijke macht, wiens voorliefde voor sociaal-naïeve jurisprudentie zelfs met een derde proeftijd zal worden beloond, kunnen zich voorstellen welker clientèle zal profiteren van de Corona-crisis.

  Aangenomen kan worden dat de overige 15 deelstaten deze regels in een vergelijkbare vorm zullen overnemen en dat een aantal van vijf cijfers wordt vrijgelaten worden uit de gevangenissen. Als het gerechtelijk apparaat was voorbereid op een crisissituatie en een plan vroeg of in het algemeen was opgesteld, zou het publiek nog steeds beschermd worden tegen duizenden criminelen die nu tegelijkertijd door de gevangenispoorten wandelen.

  De toch al zwaar getroffen rechtsstaat dreigt volledig te imploderen in het licht van de gevolgen van de corona-crisis.

  https://www.anonymousnews.ru/

 6. langs deze weg, wil ik even de aandacht vestigen op artikelen over mondkapjes…
  deze ochtend de 2e oktober 2020 geplaatst op Nine for News en
  De Lange Mars Plus…!!

  Mooie dag, leef in ademend bestaan! So much love…

  namaste

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.