Advertentie

De AIDS-fraude, een vervolg..


Gezien de bijna 700 reacties op ons artikel ‘Aids, het grote medische bedrog!’, lijkt het ons verstandig dit artikel als vervolg erop te plaatsen. De controverse onder het artikel was enorm, bezoekers van WantToKnow zijn veelal geschokt en spreken van bedrog. Maar bedrog van het bedrog, betekent natuurlijk dat we over een ‘waarheid’ spreken..

Met dank aan ‘Schrander’ voor de lead, plaatsen we hier het artikel van Dr. Christian Fiala, waarvan de strekking dezelfde is als ons eerder geplaatste item. Dat het mag bijdragen aan meer begrip, niet alleen voor de AIDS-zaak, maar ook aan onderling begrip voor mensen onder elkaar. Alleen door oprecht te delen wat we voelen, onze vooroordelen opzij te zetten en met een open vizier deze materie te bekijken, komen we verder. Met elkaar.

Of om met de laatste alinea, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, uit dit artikel te citeren:
Nu eindelijk duidelijk is toegegeven hoe het ligt, mogen we opgelucht zijn dat de aidsepidemie minder moordend is dan ons was wijsgemaakt. Maar hoe kunnen we voorkomen dat zulk bedrog nóg eens de kop opsteekt? Een mogelijke strategie is om niet zomaar te geloven wat de wetenschappers ons vertellen, en in plaats daarvan de raad van Albert Einstein op te volgen: “Het belangrijkste is om altijd kritisch te blijven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

X

De aidsepidemie in Afrika is bedrog

‘Velen verdienen er hun brood mee’

Door dr. Christian Fiala

september 2008/NRC Handelsblad (HIER origineel artikel)

Ons wordt nog steeds voorgehouden dat Afrika gebukt gaat onder een ernstige aidsepidemie. Die reusachtig hoge cijfers leveren reusachtige hoeveelheden publieke fondsen op voor aidsresearch en dus voor onderzoekers. Maar wat voor wetenschappelijk oordeel mogen we verwachten van experts die opkomen voor een breed gedragen overtuiging die borg staat voor hun inkomen?

Twintig jaar heeft het geduurd, maar nu krijgen we dan toch eindelijk de waarheid te horen: het meeste van wat aidsexperts en de media ons hebben voorgehouden, klopt niet. Een bittere teleurstelling, maar beter nu dan nooit.

Dr. Christian Fiala houdt opnieuw de deur voor je open, om waarheidsvinding toe te passen.

Om te beginnen heeft UNAIDS vorig jaar december toegegeven dat deze VN-organisatie het aantal met hiv-besmette mensen in de wereld, op een geraamd totaal van veertig miljoen, met maar liefst zeven miljoen heeft overschat. Deze opmerkelijke bekentenis kwam nadat UNAIDS de te hoge cijfers jarenlang met veel succes had gebruikt om fondsen te werven. Maar volgens de arts James Chin – de man die vroeger bij UNAIDS juist voor deze gegevens verantwoordelijk was – is de overschatting in werkelijkheid meer dan tweemaal zo hoog: vijftien miljoen.

Chin heeft iets van zijn kennis als insider publiek gemaakt in een nieuw boek met de veelzeggende titel The aids pandemic. Daarin onthult hij dat er in Europa en Noord-Amerika nooit een aidsepidemie is verwacht. Hij zet ook uiteen hoe de opgeklopte cijfers werden gebruikt om de bevolking angst aan te jagen en grotere budgets te claimen.

De volgende onthulling kwam in mei van het goed aangeschreven British Medical Journal. Auteur Roger England verklaart hierin: „Het is geen ketterij meer om erop te wijzen dat er in verhouding tot andere behoeften veel te veel wordt gespendeerd aan hiv, en dat dit de gezondheidszorg schaadt.”

Op basis van gegevens en argumenten beveelt hij aan om „UNAIDS spoedig op te heffen, want zijn mandaat is onjuist en schadelijk.”

Ten slotte gaf in juni de arts Kevin de Cock, het hoofd van de afdeling hiv/aids van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), officieel toe dat hiv „buiten Afrika ten zuiden van de Sahara beperkt is gebleven tot groepen met een hoog risico.

Dat deze evidente feiten nu worden toegegeven, komt aan de late kant. Velen hebben zich al lang geleden gerealiseerd dat hiv/aids geen gevaar vormt voor de heteroseksuele inwoners van Europa en Noord-Amerika. Dit in tegenstelling tot de talrijke campagnes van de afgelopen twintig jaar, die ten doel hadden ons wijs te maken dat ‘iedereen gevaar loopt’. De mensen die de cijfers goed kennen weten dat er nooit enige reden is geweest om aan te nemen dat het tot een epidemie zou komen.
Kortom, „het grote publiek is meer dan twintig jaar lang ernstig misleid en slecht geïnformeerd”, verklaart Rebecca Culshaw, een wetenschapper die zich heeft beziggehouden met wiskundige modellen van de hiv-infectie.

Nu bij het grote publiek de hysterie over een aidsepidemie eindelijk geweken is, is het alleen maar een kwestie van tijd voordat de publieke en particuliere schenkers concluderen dat zij hun middelen anders moeten besteden.

En Afrika dan?

Twee zaken worden ons voorgehouden:

1) een groot aantal mensen is hiv-besmet

2) een groot aantal mensen sterft aan aids.

De meeste mensen geloven dit nog steeds: arme landen worden geteisterd door een verschrikkelijke hiv/aidsepidemie, hoofdzakelijk als gevolg van verspreiding van hiv door heteroseksuelen – wat gek genoeg in Europa en Noord-Amerika niet gebeurt. Die discrepantie is nog maar een van de vele ongerijmdheden in alom aangehangen ideeën over aids. Nóg zo’n discrepantie is het feit dat in landen die ‘getroffen’ zouden zijn door een dodelijke hiv/aidsepidemie, de bevolkingsgroei hoog blijft of zelfs toeneemt.

De vanzelfsprekendheid van dit affiche is wellicht een grotere boosdoener dan ‘AIDS’…

Oeganda is hiervan het schoolvoorbeeld. Dat land werd ooit het „epicentrum van een wereldwijde epidemie” genoemd. Het blad Newsweek schreef in 1986: „Nergens grijpt de ziekte feller om zich heen dan in de regio Rakai in zuidwestelijk Oeganda, waar naar schatting 30 procent van de bevolking seropositief is.”

In 1995 bevestigde de WHO dat „halverwege 1991 naar schatting anderhalf miljoen Oegandezen, ofwel 9 procent van de bevolking als geheel, en 20 procent van de seksueel actieve bevolking, met hiv besmet was.”

In latere ramingen van het aandeel hiv-positieve Oegandezen was zelfs sprake van 15% van de bevolking. Men nam aan dat de meesten van hen vroegtijdig zouden overlijden, met rampzalige gevolgen voor hun gezinnen en het land.

Het is dan ook een hele schok als je het huidige Oeganda onder de loep neemt en geen spoor vindt van de voorspelde vroegtijdige dood van miljoenen mensen. Integendeel: Oeganda kampt met een spectaculaire bevolkingsgroei. Het groeicijfer is er altijd al hoog geweest, maar de laatste vijftien jaar is het een van de snelst groeiende landen ter wereld. Het sterftecijfer is gelijk gebleven of zelfs gedaald, terwijl de vruchtbaarheid hoog en stabiel is gebleven.
Met andere woorden: in plaats van de aangekondigde dodelijke epidemie van historische afmetingen zien we hier een explosieve jaarlijkse bevolkingsgroei van 3,4%, wat betekent dat de bevolking van Oeganda in 21 jaar verdubbelt.

Dat is natuurlijk nogal paradoxaal. Maar de contradictie tussen een voorspelde dodelijke epidemie en een spectaculaire bevolkingsgroei valt gemakkelijk te verklaren: de meeste mensen die vijftien jaar geleden hiv-positief waren zijn niet, zoals verwacht, vroegtijdig overleden, maar zijn een normaal leven blijven leiden. Het fundamentele uitgangspunt in het hiv/aidsparadigma – namelijk dat een positieve hiv-uitslag leidt tot aids en dus tot vroegtijdig overlijden – is door het voorbeeld van Oeganda weerlegd. De overduidelijk – zoals men nu ook toegeeft – te hoge cijfers waren gebaseerd op verkeerde aannames, ongefundeerde ramingen en elementaire epidemiologische fouten.

Om te beginnen – dat hebben ettelijke onderzoeken uitgewezen – zijn hiv-tests in Afrika zeer onnauwkeurig. De tests worden als regel uitgevoerd op een klein aantal mensen, waarna de uitkomsten worden geëxtrapoleerd naar de bevolking als geheel.

Daar komt bij dat de WHO in 1986 een nieuwe definitie van aids heeft ingevoerd, die alleen gold voor arme landen en die berustte op niet-specifieke symptomen. Volgens die zogeheten Bangui-definitie heeft iemand aids als hij gewichtsverlies, koorts en hoest vertoont. Maar dat zijn de typische symptomen van tuberculose, die in arme landen veel voorkomt. Kortom, de Bangui-definitie biedt een diagnose van bekende ziektes, en geeft die een nieuwe naam: aids. Deze hernoeming van veelvuldig voorkomende ziektes verklaart de reusachtige toename van het aantal Afrikaanse ‘aidsgevallen’ in de afgelopen twintig jaar, terwijl toch het totale aantal sterfgevallen stabiel is gebleven.

Nadat het aantal aidsgevallen op basis van de Bangui-definitie was gemeld aan het hoofdkwartier van UNAIDS in Genève, werden de cijfers nog eens verhoogd, om te corrigeren voor vermeende ‘te lage meldingen’. In de loop van de jaren is dat opkloppen van de cijfers spectaculair toegenomen, tot UNAIDS ten slotte in 1997 beweerde dat slechts 3% van de geraamde nieuwe aidsgevallen in Afrika werkelijk was gemeld. De overige 97% waren in Genève gecreëerd, op papier.

Op dat punt aangekomen belandden de aidsexperts in een impasse. Ze konden hun cijfers onmogelijk nog verder opvoeren zonder volstrekt ongeloofwaardig te worden. In plaats daarvan kozen zij gewoon een andere strategie: ze publiceerden geen informatie meer over de manier waarop ze aan hun hiv/aidsgegevens waren gekomen.
De strategie om opgeblazen cijfers te presenteren en herhaaldelijk te waarschuwen dat er een catastrofe ophanden was, heeft de mensen die met hiv/aids hun brood verdienen geen windeieren gelegd. Al in 1989 schreef het Deutsches Ärzteblatt dat de enige verklaring voor de „verwarrende” manier waarop de aidsstatistieken worden samengesteld is dat „reusachtig hoge cijfers, reusachtige hoeveelheden publieke fondsen” opleveren voor aidsresearch, en dus voor de zakken van de onderzoekers.

De mensen die dat in 1989 schreven hadden waarschijnlijk geen idee hoe profetisch hun woorden waren. Hiv/aids is voor de mensen die er hun brood mee verdienen een ongekend succes geworden. Geen wonder dus dat zij zo ijverig de conventionele opvattingen over hiv/aids – en hun inkomen – verdedigen.

Een indrukwekkend voorbeeld vormen de reacties op Roger Englands hierboven aangehaalde artikel. De auteur wist waarschijnlijk waar hij het over had toen hij voorspelde:
„Hiv zijn rechte plaats geven te midden van andere prioriteiten zal krachtig verzet oproepen. De mondiale hiv-industrie is te groot en niet meer te beheersen. We hebben een monster in het leven geroepen, met te veel belangen en te veel kwetsbare reputaties.”
Bij het lezen van de emotionele reacties op dat goed geschreven en goed gedocumenteerde artikel krijg je het gevoel van the empire strikes back. Maar de brieven brachten iets nog verontrustenders aan het licht: ze waren merendeels afkomstig van mensen die verbonden waren aan een hiv/aidsorganisatie, maar niet één gewaagde er van een belangenconflict – wat toch in de wetenschappelijke literatuur een ethisch vereiste is.

Wat voor wetenschappelijk oordeel mogen we verwachten van experts die opkomen voor een breed gedragen overtuiging die borg staat voor hun inkomen, en die daarin geen evident belangenconflict ontwaren?

Helaas heeft de welhaast hysterische aandacht voor hiv/aids in Afrika de afgelopen twintig jaar veel kwaad gedaan.

Ten eerste heeft de reusachtige politieke pressie de prioriteiten in de gezondheidszorg op hun kop gezet. Wijdverbreide problemen of ziektes worden verwaarloosd. Om een voorbeeld te noemen: Afrika is zo arm dat bijna de helft van zijn bevolking niet beschikt over schoon drinkwater, en er is schandalig weinig ondernomen om verlichting te brengen in die elementaire menselijke nood.

Ten tweede worden financiële middelen weggesluisd van andere belangrijke zaken. Zo drong UNAIDS er bij de Afrikaanse ministers van Financiën op aan om „middelen voor bestaande projecten die aids zouden kunnen ondersteunen, af te tappen – miljarden dollars die bestemd waren voor sociale fondsen, onderwijs- en gezondheidsprojecten, infrastructuur en agrarische ontwikkeling.”

Ten derde kunnen zelfs activiteiten als propaganda voor condooms schadelijk uitpakken, doordat in grote delen van Afrika abortus nog altijd verboden is door de achterhaalde wetgeving van de voormalige koloniale mogendheden. Condooms zijn geen erg effectieve anticonceptie.
En een Afrikaanse vrouw die als gevolg van een slecht condoom ongewenst zwanger wordt, kan eigenlijk haar heil alleen maar zoeken bij een illegale en onveilige abortus. De tragiek is dat doeltreffende vormen van anticonceptie maar zelden beschikbaar zijn, of zelfs de mensen wordt onthouden omdat ze geen bescherming zouden bieden tegen hiv.

Nu eindelijk duidelijk is toegegeven hoe het ligt, mogen we opgelucht zijn dat de aidsepidemie minder moordend is dan ons was wijsgemaakt. Maar hoe kunnen we voorkomen dat zulk bedrog nóg eens de kop opsteekt? Een mogelijke strategie is om niet zomaar te geloven wat de wetenschappers ons vertellen, en in plaats daarvan de raad van Albert Einstein op te volgen: „Het belangrijkste is om altijd kritisch te blijven.”

Leessuggesties en referenties. HIER

Dr. Christian Fiala is specialist obstetrie en gynaecologie. Onderzoeker aids in Oeganda en Thailand

Tot slot plaatsen we de film ‘Positively False’.. Het verhaal is duidelijk: AIDS is niet datgene wat ons wordt wijsgemaakt dat het is..!

 

76 gedachten over “De AIDS-fraude, een vervolg..

 1. @ dr. Manhattan

  Stop maar met je visies hier, we hebben je reeds al door gelicht, je bent zo druk bezig met kolder te verspreiden dat je nu allang doorde mand gevallen bent.
  Op Aidstruth.org kent men je niet en je nick naam staat in verbeelding tot een stripboek classic, gezien je verhaal aan alle kant rammelt en ontwijkend bent in het geven van een goed antwoord ben je weer zo iemand die denkt dat ie heel erg leuk is en mensen op het verkeerde been kan neerzetten.

  Stop maar we hebben je allang door….

 2. @Paul

  Vervelend als er iemand met meer verstand van zaken langskomt? Raar dat er uit jouw toetsenbord nog geen zinnig wordt is gekomen, terwijl ik bijvoorbeeld met Marcel een normale discussie kan voeren. We worden het mogelijk niet eens, maar er is tenminste een normaal gesprek mogelijk.

  Probeer het eens zou ik zeggen!

 3. De echte jongens en meisjes op AIDStruth.org zijn allemaal amerikaanse mensen, als ik de .org een mail verstuur dan zit daar geen dr. Manhattan tussen, ook niet in deze lijst!
  Dus wat wil je nu hier bereiken met je pleidooi den je zogenaamde ‘ik weet het beter’, je manier van reageren is niet van een hoog niveau te noemen, je komt eerder als een klein kind om de hoek heen kijken.

  “The AIDSTruth.org team

  The team members (in alphabetical order) are:

  * Dr. Nicholas Bennett, Department of Pediatrics, University Hospital, Syracuse, New York
  * Dr. Jeanne Bergman
  * Dr. Brian Foley, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico
  * Bob Funkhouser, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico
  * Nathan Geffen, Treatment Action Campaign, Cape Town, South Africa
  * Gregg Gonsalves, Yale University, USA and International Treatment Preparedness Coalition
  * Eduard Grebe, AIDS and Society Research Unit, University of Cape Town, South Africa
  * Dr. Bette Korber, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico
  * Prof. Nicoli Nattrass, Director of the AIDS and Society Research Unit, University of Cape Town
  * Ken Witwer, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland

  Past contributors to AIDSTruth.org:

  * Martin Delaney, founding director of Project Inform, until his death in early 2009
  * Richard Jeffreys, Basic Science Director, Treatment Action Group
  * Prof. John Moore, Weill Medical College, Cornell University, New York”

 4. @Paul

  Was ik niet duidelijk genoeg tegen je? Carnaval is allang voorbij hoor, het is dat je het maar weet..

  Kan ik dus 1 op 1 overnemen, bij deze.

  Overigens is dit een tactiek op het vooral NIET over de inhoud te hebben? Kennelijk weet je dat je zelf heel zwak staat?

 5. @Paul

  Je hebt me door, ik ben overigens ook “kritisch” en verder de enige persoon op alle NL bloggen die tegen het denialisme in het verweer komt. Verder krijg ik een dik salaris van de farmaceutische industrie, puur en alleen om op deze fora te reageren en jij bent persoonlijk onderwerp van onze volgende vergadering…

  Raar dat je woordkeuze en zinsbouw opeens radicaal wijzigen als je het niet over de inhoud hebt. Oh ja…

  Zullen we het nu weer over de inhoud hebben?

 6. Welke inhoud ?

  Dat duur betaalde baantje die je nu omhoog moet houden anders krijg je niks meer uit betaald of je zogenaamde spot prent hier?

  Vraag maar aan Guido hier, ik krijg voor elke letter die ik hier intik gelukkig niks uit betaald, alles is volkomen vrijwillig.

  Doe je duur doenderij doe je maar ergens anders want mij imponeer je d’r niet mee!

 7. @Paul
  Met een restje hoop, toch nog een inhoudelijke discussie met je te hebben:

  Wat bedoelde je met:

  “Mijn eigen pleidooi is heel erg simpel, als je een probleeem hebt met je immuunsysteem, is dat makkelijk te onderzoeken waar dat fout gaat? en zo ja wat kun je dan doen aan het inmuunsysteem om het weer te verbeteren en dus danig te versterken om het weer goed te krijgen?”

  ?

 8. Dit artikel ging toch over de Space Hobbel?

  Anyway: elke medische wetenschap die schaadt maar niet geneest is ‘alternatief’.

  Elke medische wetenschap die al een eeuw kanker ‘bestudeert’ maar de ‘cure’ maar niet kan vinden, is ‘alternatief’.

  Elke medische wetenschap die niet wenst toe te geven dat alle biochemische en biofysiche processen in feiten vertegenwoordigd (en vervangen!)kunnen worden (goedkoper, effectiever, milieuvriendelijker, energie besparender en zonder bijverschijnselen en verslavende ‘effecten’), is ‘alternatief’.

  Elke biomedische wetenschap die nu nog geen ‘oplossing’ (of spuit) heeft tegen AIDS (of andere ernstige ziekten), wil niet toegeven dat er andere factoren in het spel zijn, zoals armoede en voedseltekorten en een al afgezwakte algehele gezondheid en immuunsysteem.

  Alle informatie over verontruste wetenschappers die de waarheid aan het licht zien komen, vindt u op de website http://www.verontrusteloeders.nl
  Betrouwbare informatie over vaccinaties, vindt u op http://www.kwikzalverij.nl

  😉

 9. @Drs John Consemulder

  Om nog maar weer eens een poging te doen, bij het onderwerp te blijven.

  Je zegt:

  “Elke biomedische wetenschap die nu nog geen ‘oplossing’ (of spuit) heeft tegen AIDS (of andere ernstige ziekten), wil niet toegeven dat er andere factoren in het spel zijn, zoals armoede en voedseltekorten en een al afgezwakte algehele gezondheid en immuunsysteem”

  Kun je mij uitleggen wat je hiermee bedoelt? Wat is je stelling?

 10. @marco mertens

  Ik ken niet elk artikel uit mijn hoofd, dus moet ik dit artikel gaan bestuderen. Dat kost mij veel tijd, dat vind ik niet erg, maar dan verwacht ik dat jij er ook tijd in steekt.

  Daarom wil ik graag weten, wat je vind dat dit artikel bewijst en waarom het artikel interessant is.

  Verder wijs is je erop dat om uberhaupt iets met dit artikel te doen, je er vanuit gaat dat HIV bestaat, AIDS veroozaakt en AIDS een ziekte is die leidt tot CD4 T-cell deficientie.

  De reden dat ik eerst voorop gesteld wil hebben is, omdat ik te vaak tegenkom dat ik veel tijd in een artikel steek, om vervolgens de denialisten te horen roepen… Ja, maar hier gaan ze er al vanuit dat HIV aids veroorzaakt. Of: Ja, maar hier kijken ze alleen naar het effect op CD4 T-cellen etc.

 11. @Marco,

  Ik heb er alvast een eerste blik op geworpen. Op het eerste gezicht (maar ik ben geen epidemioloog) lijkt het artikel goed in elkaar te zitten. Uit het artikel blijkt dat met uizondering van de eerste 2 jaar, de veranderingen in HAART weleenswaar ziektelast (en patientenlast) heeft verlaagd, maar niet heeft geleid tot een reductie in mortaliteit. M.a.w. hoewel HAART zelf de mortalteit aanzienlijk heeft gereduceerd (via referenties aangegeven), hebben de veranderingen binnen HAART dat niet gehad.

  Dan zijn een aantal mogelijkheden voor waarom dat is, die worden in de discussie besproken (bv. opkomst tuberculose).

  Blijft onverlet dat hoewel de uitkomst van een huidige HAART behandeling vergelijkbaar is met de uitkomst van een HAART behandeling (wat betreft mortaliteit), het comfort van patiënten (aantal pillen, bijwerkingen) aanzienlijk is toegenomen, sinds 1997.

 12. Beste Dr. Manhattan,dankjewel voor het onderzoek van het artikel. Er zijn meer artikelen waaruit blijkt dat HAART niet veel beter is dan azt. Dat vind ik zeer verontrustend,zeker omdat er een hypotese is over hoe het hiv virus te werk gaat.
  Omdat daar de medicijnen op aangepast zijn, en er geen fatsoenlijke verbetering heeft plaats gevonden, zou het kunnen zijn dat er iets anders of iets meer aan de hand is.
  Dat hiv evt. alleen een co-factor is b.v.
  Daar waar alles een beetje ontleed wordt is in dit verhaal terug te vinden (klik op de annex voor het geplubiceerde artikel).
  http://ummafrapp.de/skandal/haart/the_failure_of_haart.html
  Ik sta open voor alle mogelijkheden waarom mensen aids krijgen, en om nu zomaar te geloven wat de gevestigde orde verteld doe ik niet.
  En andersom ook niet, ik behoor niet tot de massa.
  Ook het onderzoek op aidstruth waar ze beweren dat drugs niet slecht is voor je cd4, heb ik veel moeite mee.
  Is dat onderzoek gedaan bij gezonde drugsgebruikers, met een gezonde levensstijl,genoeg slaap,gevarrieerde voeding enz. En dat uit een eerder onderzoek blijkt dat cocaine wel slecht is, en bij een nieuw onderzoek weer niet.
  Roken en wiet was zelfs goed voor je volgens dat onderzoek.
  Beetje vreemd toch allemaal.
  Stress is wel slecht voor je cd4 alleen als je er ook hiv bij hebt noemen ze het aids en zonder blijft het gewoon stress. En wanneer je de diagnose hiv krijgt hebben ze opeens niet meer in de gaten dat je stress hebt voor de rest van je leven.Dan zijn er nog een heleboel andere ziektes waar je cd4 van omlaag gaat, waar niet naar gekeken wordt, hiv is immers toch genoeg.

 13. @Marco

  Ik kom later wat uitgebreider terug op je antwoord (ben erg druk met voorbereiden van een groot experiment deze week, sorry). Maar alvast 2 dingen:

  “Er zijn meer artikelen waaruit blijkt dat HAART niet veel beter is dan azt.”

  Uit je opmerking “er zijn meer artikelen” maak ik op dat je me mogelijk verkeerd heb begrepen, of niet goed weet wat HAART inhoudt. Dit artikel impliceerd expliciet NIET dat HAART niet beter is dan AZT. Sterker, via de referenties juist het omgekeerde. Dit artikel vergelijkt alleen HAART door de jaren heen. AZT monotherapie is expliciet geen HAART.

  In de door jouw aangehaalde pagina gaat het bijvoorbeeld ook al mis in de eerste referentie (het artikel van hierboven over HAART), waarin ze beweren dat HAART geen effect heeft. Terwijl dat absoluut niet in het artikel staat (zie dit bericht en mijn voorgaande). Als dat een indicatie is van de kwaliteit van de aangehaalde pagina, verwacht ik weer niet veel soeps…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.