Advertentie

Pleidooi voor biologische kankerbestrijding..


Auteur van dit artikel, Dr. Piet de Veer (1933), deed zijn studie Biologie aan de Universiteit van Leiden, waarna hij promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen. Hij werd daarna biologieleraar aan het Bernardinuscollege te Heerlen en docent anatomie, fysiologie en embryologie aan de opleiding voor vroedvrouwen te Heerlen. Inmiddels gepensioneerd, publiceert hij artikelen en is een groot voorstander geworden van het op de schop gooien van de huidige kankertherapieën en het promoten/onderzoeken van nieuwe, vooral natuurlijk-biologische vormen van kankerpreventie en -bestrijding.

Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.
Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.

Een van zijn, aan duidelijkheid niets te wensen overlatende commentaren, over de huidige kankertherapieën:
“Het zou mij een lief ding waard zijn, als de medici voor de behandeling van kankerpatiënten eindelijk eens zouden kiezen voor bewezen, wérkende therapieën. Dan zou voorkomen kunnen worden dat patiënten zichzelf thuis moeten gaan behandelen.

Maar helaas, als gevolg van de invloed van de grote en machtige farmaceutische industrie, gebruiken medici behandelingen die hun bestaan alleen te danken hebben aan een enorme winstgevendheid, maar zeker niet aan hun effectiviteit.

Voor die mensen die preventief of behandelend thuis met de ziekte kanker bezig willen zijn, ga ik een schema opzetten waarmee op een volledig veilige manier kankercellen kunnen worden bestreden. Uiteraard zal de ‘Vereniging tegen kwakzalverij’ hier ernstig bezwaar tegen maken, maar als je hun argumenten serieus bestudeert blijken die allemaal leugenachtig en/of schijnheilig te zijn.”

Het onderstaande artikel is geen kort artikel, voor velen wellicht ook niet makkelijk leesbaar, maar wij denken er goed aan te doen, náást de vele minder-positieve berichtgevingen rondom kanker, ook een positief signaal te laten horen van een wetenschapper. Wij scharen de auteur daarmee in dezelfde categorie als de Haarlemse huisarts Drs. Hans Moolenburgh (zie zijn visie op kanker bijv. HIER).

* * *

x

x

Pleidooi voor

BIOLOGISCHE KANKERBESTRIJDING

2013 © Dr. P. de Veer

x

X

Sinds ongeveer 100 jaar zien we op alle mogelijke terreinen, dank zij onderzoek, een geweldige vooruitgang. Gebeurde 100 jaar geleden nog de meest vreemde ongelukken omdat pioniers probeerden met zelf gebouwde structuren de zwaartekracht te trotseren en zich in de lucht te begeven, enkele decennia later vliegt de mens naar de maan en terug.

Borstkanker is één van de meest indringende vormen van kanker.
Borstkanker is één van de meest indringende vormen van kanker.

Denk ook aan de vooruitgang in de communicatietechnologie: van telefoon via telegrafie en fax naar de modernste computers. Van oriëntatie door middel van ‘sterrenschieten’ tot de moderne navigatiesystemen. Overal zien we een explosie van nieuwe vindingen en ontwikkelingen, en naar de toekomst neemt de versnelling in de vooruitgang alleen maar toe.

De stand van het kankeronderzoek.
Op deze algemene regel is naar mijn weten maar één opvallende uitzondering. 100 Jaar kankeronderzoek heeft geen enkel belangrijk feit opgeleverd. Niet omdat er niet voldoende aandacht is voor dit onderwerp. Er zijn vermogens in miljardenbedragen in dit onderzoek geïnvesteerd. Er werken meer mensen in het kankeronderzoek en de hulp aan kankerpatiënten dan het totaal aantal kankerpatiënten.

Maar in 1971 zou er een definitieve slag aan kanker worden toegebracht. President Richard Nixon kondigde zijn plan ’the war on cancer’ af, en stopte nogmaals miljarden in de onderzoekspot. Toen in 1978 die miljarden op waren, bleek het aantal Amerikanen dat aan kanker stierf van 1 op 6 in 1971 in 7 jaar tijd te zijn toegenomen tot 1 op 5..!

Vanaf het begin van het kankeronderzoek bedraagt de toename van het aantal kankerpatiënten maar liefst 1300%, en men verwacht dat over 20 jaar bijna 50% van alle sterfgevallen het gevolg zal zijn van de ziekte kanker. Naarmate het aantal slachtoffers toeneemt, neemt ook de bereidheid van de bevolking toe nog meer miljarden te verzamelen voor nog meer onderzoek, waarvan later zal blijken dat het andermaal niets heeft opgeleverd. Zo gaat het inmiddels al 100 jaar, en het wordt écht tijd man en paard te noemen.

100 Jaar kankeronderzoek in de meest geperfectioneerde laboratoria, gesteund door talloze miljarden, en dan nog niet in staat zijn om een sluitende en alomvattende definitie van kanker te geven, dat is niet normaal! Steeds vaker lees en hoor je de opmerking dat de oplossing van het kankerprobleem voor veel onderzoekers het einde zou betekenen van nieuwe professoraten, van onderscheidingen en onderzoekbaantjes.

De keizer aller ziektesStel dat het kankerprobleem wordt opgelost, dan verdwijnen al die voordelen en privileges en stopt de miljardenstroom; daar zit toch niemand op te wachten. Jawel, daar zit de hele maatschappij op te wachten. Zoals het nu gaat levert noch het kankeronderzoek noch de kankertherapie enig resultaat van betekenis op. Want ook de behandeling van kankerpatiënten is meer een kwestie van ’trial and error’ dan van objectief weten. Lees bijvoorbeeld van S. Mukkerjee ‘Kanker de keizer aller ziektes‘ een biografie van kanker, en huiver.

Het is werkelijk onvoorstelbaar met wat voor gemak kankerpatiënten aan de meest gruwelijke behandelingen mogen worden blootgesteld, zonder ook maar één schijntje wetenschap. De meest agressieve en celdodende stoffen worden bij grote aantallen patiënten ingebracht waarvan het overgrote deel dood en doodziek aan hun eind komt. Met als resultaat dat ook nu nog maar 2% van de patiënten met gemetastaseerde kanker na zo’n behandeling na enige tijd nog in leven is.

Zó kan het dus echt niet, en het wordt de hoogste tijd dat het kankeronderzoek ruiterlijk toegeeft dat ze op het punt van faillissement is aangekomen. Voor de nabije toekomst, en dat mag niet te lang worden uitgesteld, dienen de onderzoekers hun vraagstelling te heroverwegen om op een totaal andere wijze het probleem te gaan benaderen.

Op zoek naar een nieuwe werkhypothese.
De onderzoekhypothese van nu gaat uit van de gedachte dat kanker zijn oorsprong vindt in een ontspoorde, kwaadaardige cel. Zou het zó kunnen zijn dat dit vertrekpunt onjuist is en er een andere werkhypothese voor voortgezet kankeronderzoek moet worden bedacht. Maar mogelijk hoeft deze hypothese niet meer te worden bedacht, maar bestaat hij reeds en ligt klaar voor nader onderzoek.

Het kan niet waar zijn, gezien de enorme aantallen sterfgevallen door de ziekte kanker en de enorme groei in het vóórkomen van deze ziekte, dat het kankeronderzoek het enig echte en onaantastbare kader vormt voor de bestudering van de ziekte kanker. Men heeft het hele onderzoek toegespitst op het bestrijden van de agressieve cellen maar men bekommert zich niet over de oorzaak van het feit waarom die celletjes zich zo raar gaan gedragen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat de bestrijding van de uit de pas lopende cellen, zonder zich te bekommeren om de oorzaak van deze afwijking, een naar de toekomst toe heilloze weg is.

Dr. Alphons Weber, huisarts
Dr. Alphons Weber, huisarts in Bayern. Bereikte meer inzichten dan kostbaar en jarenlang kankeronderzoek.

Gelukkig staan er altijd weer mensen op die bereid zijn tegen de stroom in te roeien en die zich wel de vraag naar de oorzaak van kanker durven te stellen. Een van deze bewonderenswaardige onderzoekers is zonder twijfel Dr. Alfons Weber. Hij was huisarts in Erdinge, Bayern, D.. Zoals zo vaak bij dit soort private onderzoekers is het vooral  de vasthoudendheid en de eigenwijsheid die uiteindelijk tot een nieuwe benadering kan leiden. Hoe zo’n onderzoeker er toe komt juist dit probleem tot onderwerp van onderzoek te maken, zal wel altijd een geheim blijven.

Ook Weber heeft om een of andere reden het plan opgevat om bloedmonsters onder zijn microscoop zorgvuldig te bestuderen. Normaal is in een bloedpreparaat, naast de gewone bloeddeeltjes, niets bijzonders te zien. Maar Weber heeft allerlei technieken uitgedacht waardoor hij een transparanter beeld kreeg. Hij ontdekte in vrijwel alle bloedmonsters de aanwezigheid van kleine bloedparasieten die zich normaal onzichtbaar in de rode bloedlichaampjes ophouden. De rode bloedkleurstof, het hemoglobine,  maakt het normaal onmogelijk die parasieten waar te nemen.

Verdere bestudering wijst er op dat we hier te doen hebben met een ziekmakend organisme, en volgens Weber, met de oorzaak van tenminste een groot aantal vormen van kanker. Weber publiceert in 1967 zijn bevindingen onder de titel ‘Über die Ursache der Krebskrankheit’.

De publicatie bleef niet onopgemerkt, maar in welke sfeer het werk van Weber door de gevestigde orde werd bekeken blijkt wel uit het feit, dat drie gerenommeerde onderzoekers van het Pettenkofer-Instituut te München, Weber opzochten en met hem samen de technieken van het bloedonderzoek tot in de puntjes hebben bekeken.Terug in München hebben toen de doktoren Uebbing, Schierz en Winter een grote reeks proeven uitgevoerd, en een publicatie het licht laten zien in ‘Ärztlichen Praxis’ van 1970, onder de titel: ‘Ungewöhnliche korpuskuläre Elementen im Blut’. Maar wat bleek..? De naam van Dr. Weber komt in de hele publicatie niet voor…!

Dan volgt er een periode van bagatellisering en zelfs ontkenning van de bevindingen van de huisarts Weber. Deze gaat echter gewoon door met zijn onderzoek en zet zijn waarnemingen achtereenvolgens op film en op video. Alle bijzonderheden rondom Weber zijn door Ernst Wollenberg in zijn boek : ‘Krebsbankrott’ (2003) nauwkeurig beschreven. Ook via internet zijn de opnamen van de bewegende bloedparasieten te zien. (onder Dr. Alfons Weber).

O.b.v. het onderzoek van Alphons Weber werden dit soort opnames van parasieten in kankercellen gemaakt
O.b.v. het onderzoek van Alphons Weber werden dit soort opnames van parasieten in kankercellen gemaakt

Gezien de overeenkomsten tussen de bloedparasieten en de veroorzaker van Malaria, heeft Weber getracht de parasieten met Kininepreparaten te bestrijden in de hoop daarmee kankerpatiënten te helpen. Daarop werd zijn artsenpraktijk gesloten en werd zijn artsenbevoegdheid ingetrokken. Zelfs hebben zijn collega’s via een handtekeningen actie, getracht hem in een psychiatrische kliniek te laten opnemen. De kliniek zag echter geen reden hem daar vast te houden; zó vergaat het kennelijk de pionier!

Weber toont met zijn proeven duidelijk en overtuigend aan, dat de parasieten bij verhitting tot 160°C. weer snel actief zijn en dat ook bestraling en chemische stoffen welhaast geen invloed op de levenskracht van de diertjes hebben. Primitief maar zeer resistent. Het zou geweldig zijn als eindelijk eens een onderzoekteam zich met de relatie tussen de met zekerheid aangetoonde parasieten, en het ontstaan van kanker zou gaan bezig houden. Die kans is klein, maar hoop doet leven..!

Is er verband tussen de parasieten van Weber en chronische aandoeningen?
De rol van de parasieten bij het ontstaan van kanker hoeft niet de enige invloed te zijn. Ook bij allerlei andere chronische aandoeningen, waarbij het medisch handelen met lege handen staat en hooguit met pijnbestrijding de aandoening draaglijk kan maken, kan de parasiet best een beslissende rol spelen.

E. Wollenberg stelt een zeer principiële vraag: ‘Hoe kan het bestaan dat bijvoorbeeld twee afschuwelijke ziekten, die zo’n 100 jaar geleden redelijk zeldzaam waren, Alzheimer en Kanker, zo verschrikkelijk om zich heen grijpen, en het wordt alsmaar erger.‘ Men verwacht dat in 2050 een half miljoen mensen in Nederland aan Alzheimer zullen lijden.
Onder natuurlijke omstandigheden zullen veel van de beschreven ziekteverwekkers in ons bloed, door een goed werkend afweersysteem worden uitgeschakeld.

Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de electronenmicroscoop. Een 'bonte verzameling energie', zou je kunnen zeggen..!
Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de electronenmicroscoop. Een ‘bonte verzameling vol-spectrum energie’, zou je kunnen zeggen..!

Het zal duidelijk zijn dat voor het op peil houden van het afweersysteem een goede en volledige voeding noodzakelijk is. Door de industriële activiteit is onze bodem zó in verval geraakt dat dit terug te vinden is in onze voeding. Wortelen bevatten nog slechts 43% magnesium van wat vroeger normaal was, aardappels nog maar 30% van het calcium en aardbeien nog 33% van het vitamine C en een appel nog maar 20% vitamine C, enz. Dit zijn zulke lage waarden, dat het bijna onmogelijk is tot een volledige voeding te komen.

Ons afweersysteem kunnen we derhalve niet op niveau houden, en dat zal zeker een stijging van de sterfte aan kanker voor een deel kunnen verklaren. Maar zo’n enorme toename (1300% voor kanker de laatste 100 jaar) is daar niet mee te verklaren. Er moet nog een andere oorzaak aan te wijzen zijn.

Hierbij denken we aan de ‘gekke-koeien-ziekte’ of BSE. Doordat het weefsel van de zieke dieren zogenaamde prionen bevatten, die net als de parasieten van Weber een verhitting van 160° C kunnen overleven, werd het diermeel dat van de gedode dieren werd gemaakt een bron van verspreiding van die aandoening. Omdat ook de mens, na consumptie van het geïnfecteerde rundvlees met prionen, werd geïnfecteerd, en verschijnselen ging vertonen die veel overeenkomt vertoonden met het Creutzfeld-Jacob-syndroom werden snel maatregelen genomen en werd het gebruik van diermeel in de voeding van de dieren verboden.

BSE is ingedamd en dus gaan er stemmen op om diermeel in diervoeding weer toe te staan. Maar zoals prionen zich via diervoeding kunnen verspreiden kunnen ook de parasieten van Weber dat doen. In het diermeel worden alle kadavers verwerkt die aan het bedrijf worden aangeboden. Het drogen gebeurt bij een temperatuur van 60°C, dus de parasieten van een dier met kanker komen in het diermeel terecht en zijn levensvatbaar. Op deze wijze verspreiden de parasieten zich over alle dieren die dat meel te eten krijgen, en zullen wij mogelijk ook geïnfecteerd worden. Een klein wondje tussen mond en anus is genoeg om de parasiet de gelegenheid te geven binnen te dringen.

Zou ook het boek van Dr. Schuitemaker tot 'verboden literatuur' kunnen verworden..?!
Het boek van Dr. Schuitemaker dat de essentiële rol van Vitamine D in ons lichaam bespreekt. Vitamine D blijkt ons immuunsysteem te triggeren en daarmee een essentiële sleutel te zijn tot ‘gezondheid’

We moeten er van uitgaan dat alle vissen, vogels en zoogdieren die door ons gekweekt en gegeten worden, dragers zijn van de kankerparasieten volgens Weber. Het is de opdracht voor ons afweersysteem de infectie onschadelijk te maken.
De combinatie van een verzwakt afweersysteem met het voortdurend geïnfecteerd worden met nieuwe kankerparasieten kan er mede oorzaak van zijn dat kanker met 1300% is toegenomen. Neem daarbij ook de deplorabele staat van onze voedselkeuze en je hebt een mogelijke verklaring voor de toename van allerlei chronische aandoeningen en beschavingsziekten.

Samenvatting
Samenvattend kunnen we het volgende concluderen: Het regulier medisch kankeronderzoek heeft als enig resultaat dat het aantal kankerpatiënten op een onaanvaardbare wijze stijgt. Dit komt omdat men in deze kringen zich uitsluitend concentreert op de zieke cellen, maar niet durft om te schakelen naar de bestudering van de oorzaken als gevolg waarvan de cellen ziek zijn geworden. Dr. Weber heeft duidelijk aangetoond dat in alle zieke cellen en weefsels die door kanker zijn overvallen altijd kleine organismen worden aangetroffen die hij verantwoordelijk stelt voor de aandoening.

Deze parasieten zijn ongevoelig voor bestraling, chemische stoffen en overleven verhitting tot boven 160° C. Deze kankerparasieten krijgen door slechte leefomstandigheden, milieu en voeding, de kans om door ons afweersysteem hen te breken en zich snel te ontwikkelen. Daarbij kan een gezonde cel in een kankercel worden omgevormd.
Het onderzoekresultaat van Dr. Weber zijn in publicaties en video beelden makkelijk toegankelijk. Wollenberg geeft in zijn boek een volledig overzicht van de bij de proeven horende recepturen, zodat de proeven door iedere onderzoeker makkelijk kunnen worden herhaald.

Kanker komt steeds dichter bij.
Ieder van ons zal in de nabije toekomst, met zekerheid, met de ziekte kanker worden geconfronteerd, het zij doordat bij vrienden of kennissen, of bij de directe familie de diagnose kanker wordt gesteld. Het aantal nieuwe kankergevallen per jaar neemt zó snel toe, dat het onwaarschijnlijk wordt dat er over een aantal jaren binnen een familie geen kankerpatiënt aanwezig zal zijn. Maar ook al komt de ziekte om ons heen zo vaak voor, en zijn we er zo mee vertrouwd dat we durven te spreken van kanker en niet meer alleen de k gebruiken om de ziekte aan te duiden, voor de nieuwe patiënt zal de reactie op de eerste diagnose er een zijn van intense angst.

Choreograaf Rudi van Dantzig in het nieuws.. Net als alle minder bekende kankerpatienten die het niet lukte de ziekte de baas te worden.
Choreograaf Rudi van Dantzig in het nieuws.. Net als alle minder bekende kankerpatienten die het niet lukte de ziekte de baas te worden.

Ook al verschijnen er in de media met de regelmaat van de klok allerlei berichten over de vooruitgang in de behandeling van kankerpatiënten, ook dat kan die angst niet weg nemen. We komen te veel mensen om ons heen tegen, jong maar vooral oud, die ondanks het hele repertoire van de behandelingen, aan de ziekte kanker zijn gestorven. Vaak was voor hen de weg naar de dood zo gruwelijk, dat de dood als een verlossing kwam.

En dus heeft kanker nog steeds het imago van een gruwelijke, ongeneeslijke ziekte die langs een lijdensweg naar een roemloos einde voert. “Hij/zij heeft de strijd niet kunnen winnen” lezen we dan in het overlijdensbericht alsof dat ook maar iets met de therapie te maken heeft. Met zo’n frase leg je de schuld van het overlijden ook nog gedeeltelijk bij de patiënt, hij had harder tegen de ziekte moeten vechten, terwijl het duidelijk is, dat de orthodoxe medische behandeling, maar weer eens, schromelijk te kort geschoten is.

Vanaf het moment dat de nieuwe patiënt via zijn meevoelende huisarts in het ziekenhuis wordt opgenomen, verandert de actieve, kritische persoon in een passief slachtoffer, terwijl het voor de behandelend arts, die alles zal proberen om de patiënt tot rust te brengen, niet veel anders is dan dagelijkse routine en protocol. Alles komt over de patiënt heen onder het mom van noodzakelijkheid. Een biopsie gevolgd door een operatie om de tumor te verwijderen.

Allemaal doordacht en voor het minimaliseren van het tumorweefsel heel juist. Dan wordt de patiënt medegedeeld dat bestraling noodzakelijk is, mogelijk aangevuld met chemotherapie. Steeds meer patiënten zullen op dat moment bescheiden informeren of een dergelijke voortgezette behandeling niet vervangen kan worden door een zachtere en minder vernietigende biologische behandeling.

Het antwoord komt er dan meestal op neer, dat al het zoeken van de medische wetenschap, samen met de farmaceutische industrie nog niets heeft opgeleverd. De kans is heel groot dat de oncoloog deze opmerking met overtuiging kan maken omdat hij niet de nodige informatie heeft. Maar als hij daarbij spreekt over “de medische wetenschap” en “de farmaceutische industrie”, gaat hij zijn boekje te buiten.

Vervolgens wordt de kritische patiënt duidelijk gemaakt dat hij weliswaar de chemotherapie en bestraling kan weigeren, maar dat in dat geval zijn einde wel eens heel snel zou kunnen komen. En dus laat de patiënt al de behandelingen toe. Doodziek door vergiftiging en bestraling komt de overtuiging dat de toekomst volkomen onvoorspelbaar is en dat hij zelf daarop geen invloed meer kan uitoefenen. Dit is de kankertherapie, en daarmee basta. Maar:
ER IS WEL DEGELIJK EEN ALTERNATIEF!

Amandelen Vitamin B17Wat is het alternatief?
Dit alternatief bestaat uit de stof Amygdaline, Laetrile of Vitamine B17.
Drie synoniemen voor één stof en voor de duidelijkheid zullen we alleen de naam Vitamine B17 gebruiken.
Tot het plantengeslacht van Amygdalus rekenen we planten als abrikoos en perzik. In de zaden, die in de harde pit zitten, bevindt zich een relatief hoge concentratie van Vitamine B17. Voor de bittere abrikozenpitten is het gehalte maar liefst 8 gram Vit. B17 per 100 gram pitten.

Ook bittere amandelen hebben door de jaren heen gediend als Vit. B17 leverancier. Al heel lang worden Vit. B17 houdende pitten gebruikt als medicijn.(uit: Dr. R. Rosenberg, Laetrile, 2011 op internet beschikbaar, de volgende gegevens) Het oudste kruidenboek, Pen Tsao Kang-Mu van de Chinese keizer Shennung vermeldt al in 2700 v.C. het gebruik van de pitten.

Ook bij de Romeinen, dus rond het jaar 0, prijzen Aurus Cornelius Celsus en Scribonius Largus de bittere amandelpitten aan bij gezwellen in de blaas. Plinius de Oude bespreekt het therapeutisch effect van bittere amandelolie op condylomata (genitale wratten), terwijl Galenus de amandelen bij scirrus van de lever aanbeveelt. Priscianus en Empiricus behandelen gezwellen met bittere amandelen.

De Perzische Avicenna bestreed uterus-, milt-, maag- en levertumoren met bittere amandelen, terwijl ook de joodse geneesheer Maimonides overtuigd was van de heilzame werking van bittere amandelen.
De Deense dokter Harpestraeng gebruikte in de 13de eeuw amandelolie met honing bij de behandeling van een verharde milt, en zijn tijdgenoot, de Byzantijnse dokter Myreposos gebruikte de amandel voor de behandeling van mondholtecarcinoom. Ook in de 13de eeuw gebruikte de Arabische geneesheer Ibn-Al-Baitar amandelen voor de behandeling van borsttumoren.

In de 16de eeuw start de Zwitserse bioloog Gesner met zijn algemene kankerbehandelingen met behulp van bittere amandelen. En in het midden van de 17de eeuw bespreekt John Gerard, een Britse Jezuïet, de geneeskrachtige waarde van amandelen, en wijst op de pijnstillende werking er van. De grote Dodoens, eveneens in het midden van de 17de eeuw gebruikt de amandelen tegen ‘verrottende gezwellen’.

In 1845 publiceert de Gazette Medicale in Parijs een artikel van de Russische dr.Inosemteff waarin deze aangeeft twee gevallen van uitgezaaide kanker met de bittere stof uit amandelen onder controle te hebben gekregen.

Bevolkingsgroepen die geen kanker kennen.
Interessant zijn zeker ook de mededelingen van onderzoekers, missionarissen, artsen, e.d. omtrent waarnemingen die zij doen in de door hen bezochte gebieden. Zo bericht in 1913 Albert Schweizer vanuit Lambaréné in Gabon, dat er tot zijn verbazing geen enkel geval van kanker te bespeuren is.

Zeer bekend zijn de resultaten van een in opdracht uitgevoerd onderzoek door Dr. Sir R. McCarrison onder de bevolking van het staatje Karakorum in Noordwest Pakistan, de Hunza-stam. Gedurende het 20 jaar durende onderzoek heeft hij bij de bevolking nooit één geval van kanker kunnen ontdekken. De poolreiziger Stefansson stelt het zelfde vast bij een eskimostam, de Inuit.

apricotMaar ook bevolkingsgroepen in Zuid Afrika en Zuid Amerika, Noord Amerikaanse indianen als ook Australische Aborigines zijn volledig vrij van kanker. Zij moeten zich dan wel voeden op de traditionele wijze die vaak zeer uitzonderlijk is (bittere maniok). Zo consumeren de leden van de Hunza-stam grote hoeveelheden abrikozenpitten. Hun status in de groep wordt mede bepaald door het aantal abrikozenbomen dat ze bezitten.

De Inuit voeden zich met bepaalde poolbessen, Rubus spectabilis, en consumeren de half verteerde inhoud van de maag van gedode dieren. Zolang deze mensen zich zo blijven voeden krijgt kanker geen kans, maar als zij door omstandigheden met het Westerse voedingspatroon in aanraking komen, en daar op overschakelen worden ook zij het slachtoffer van kanker.

Geen kanker bij dieren in de natuur.
Vervolgens kunnen we vaststellen dat in de natuur levende planteneters nooit kanker krijgen. En door het gedrag van de vleeseters, waarbij van de prooi vooral de ingewanden zullen worden geconsumeerd, blijven ook zij gespaard van kanker. Vaak ook zullen roofdieren uit een natuurlijke behoefte breedbladige grassen eten.

De ontdekking van Vitamine B17.
Overzien we dit alles, dan ligt de conclusie dat kanker een door de voeding mede bepaalde aandoening is, nogal voor de hand. In alle voorbeelden wordt door de mensen en de dieren een grote hoeveelheid Vit.B17 uit het voedsel betrokken. De abrikozenpitten bevatten 8% van hun gewicht aan Vit.B17, en gras bevat 40 gram per kilogram. Alles wijst er op dat kanker en Vit.B17 niet samen gaan.

Maar het duurt tot 1920 dat vader Dr. Ernst T. Krebs Sr, opgevolgd door zijn zoon Dr. Ernst T. Krebs Jr het Vit.B17 in de V.S. beginnen te introduceren. Het is Krebs Jr die aan de bittere stof uit de abrikozenpitten de naam Vit.B17 geeft. Krebs Jr heeft heel veel proeven met abrikozen gedaan om het Vit.B17 te vinden. Zeer teleurstellend. Totdat hij de pitten ging onderzoeken, en daar de zeer hoge waarde vaststelde.

Reagan en B17
Het Vit.B17 werd in de medische wereld als een doorbraak beschouwd. De gouverneur van Californië, de latere president Ronald Reagan sprak over Vit.B17 als over de stof die eindelijk het kanker probleem kon oplossen. Maar toen gebeurde er iets merkwaardigs. Plotseling verdween de belangstelling voor de stof, en nog erger, Vit.B17 werd vervloekt en als gevaarlijk bestempeld.

Een aanvraag door Krebs Jr in 1962 bij de Food and Drug Administration (FDA) om Vit.B17 geregistreerd te krijgen werd afgewezen. Toen barstte een juridische en politieke strijd tussen voor- en tegenstanders van Vit.B17 los, met als eerste resultaat dat de stof buiten de wet werd geplaatst. Het hele medisch establishment van de V.S., de FDA voorop,gevolgd door de American Medical Association (AMA), de American Cancer Society (ACS), het National Cancer Institute (NCI) en het Sloan Kettering Institute for Cancer Research doen er alles aan om de Vit.B17 kankertherapie meteen de pas af te snijden en daarmee in de kiem te smoren.

Onder het mom van dit schildje werd al veel bewijsmateriaal weggemoffeld.. Materiaal dat de bevolking in de VS alleen maar 'wijzer' zou maken...
Onder het mom van dit schildje werd al veel bewijsmateriaal weggemoffeld.. Materiaal dat de bevolking in de VS alleen maar ‘wijzer’ zou maken…

De echte bobo’s van de FDA, Dr.A. Schmidt en R. Wetherbell verklaren openlijk dat er geen invloed van Vit.B17 op tumoren was gevonden. Van het NCI waren het Dr. F. Rauscher en Dr. R. Hadsell die iets vergelijkbaars verklaarden. Uiteindelijk stelt L. Adams, voorzitter van de ACS dat het vooraanstaande Sloan Kettering Institute geen enkel bewijs heeft gevonden van de anti-tumorwerking van Vit.B17.

Het is duidelijk dat het Amerikaanse establishment en medicratie het allerzwaarste geschut van stal heeft gehaald en bereid is er mee te vuren op de voorstanders van de Vit.B17 therapie. Zeer grote wetenschappers en befaamde onderzoekers als Dr. E.T. Krebs jr , Dr. Hans Nieper en Dr. Dean Burk worden gekleineerd.

Vitamine B17 is niet giftig.
Men spaart geen moeite om langs allerlei slinkse wegen de Vit.B17-therapie te torpederen. Toch gaat het hier om een bewezen niet-toxische therapie die doeltreffend is tegen kanker. Dat het gebruik van Vit.B17 niet giftig is wordt door de medicratie nooit tegengesproken. Dat zou ook te ver gaan, want al in 1887 stelt O. Jacobson dat Vit.B17 niet giftig is. In 1944 geeft Davidson aan dat ingespoten Vit.B17 geen enkel bijverschijnsel vertoont. Een hondenlever kan volgens Himwich en Saunder binnen 15 minuten 4015 gram cyanide verbinding onschadelijk maken. Manner doet in 1977 alle proeven nog eens over en staaft daarmee de absolute niet giftigheid van Vit.B17.

Dierproeven.
Aan de Scind Laboratoria van de Universiteit van San Franscisco benadert men ,in 1968, Vit.B17 met dierproeven. Men stelt bij ratten met kanker een duidelijke verlenging van de levensduur vast bij de dieren die met Vit.B17 behandeld zijn.
De zelfde resultaten werden in 1971 verkregen aan het Pasteur Instituut te Parijs door Dr. F. Metianu in samenwerking met het Franse Ministerie van Landbouw, en ook het Von Ardenne instituut te Dresden (D) kreeg een vergelijkbaar resultaat. Alle proeven werden volgens de strakke regels voor wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Pogingen van het establishment het tij te keren.
Als het NCI in 1973 de opdracht verstrekt aan het Southern Research Institute (SRI) om dierproeven uit te voeren, die door het Amerikaanse medisch establishment  worden uitgevoerd, leveren die volgens de RSI-geleerden geen invloed van Vit.B17 op ten gunste van dieren met kanker. Deze bevindingen worden door Dr. Dean Burk, medewerker van het NCI ernstig in twijfel getrokken. Hij slaagt er in het volledige SRI-rapport te ontzenuwen, en ook weet hij de resultaten van eerder gedane proeven uit de archieven te halen, waardoor de conclusies van het RSI er heel anders uit komen te zien.

wwoutcancerZe stemmen nu volledig overeen met de eerdere resultaten van het Pasteur- en het Von Ardenne instituut. Een andere reeks proeven is uitgevoerd door het Sloan Kettering Instituut in 1973 en 1974 door Dr. K. Sugiura. De eerste reeks proeven gaf een duidelijk positief resultaat voor Vit.B17. Bij de tweede reeks gebruikte men Vit.B17 van een andere oorsprong dat verontreinigd was, en de resultaten waren daardoor duidelijk verschillend.

De derde, vierde en vijfde reeks leverden resultaten op die duidelijk de positieve werking van Vit.B17 bevestigden, en waren een duidelijke aanbeveling om Vit.B17 bij de kankerbestrijding in te zetten. Maar misschien wel daarom werden de resultaten van de onderzoeken door het Sloan Kettering Institute niet gepubliceerd. Dank zij een anonieme medewerker van het instituut werden kopieën van de resultaten van Sugiura naar de pers gelekt met het verzoek ze bekend te maken.

Spectaculaire resultaten behaalden H. Manner en medewerkers in 1979 door Vit.B17 te combineren met Vit.A en het Wobe-Mugos-enzympreparaat. Bij de muizen met borstkanker reageerde 89,3% met volledige verdwijning van de tumoren en bij 10,7% met gedeeltelijke remissie. Bij de controle groep bleven de tumoren gewoon door groeien.

Het enige wat rest is het machtswoord.
Al deze zéér positieve resultaten bij de dierproeven is voor de FDA nog steeds  geen reden om Vit.B17 als kankertherapie bij de mens toe te staan en het blijft dus in de V.S. verboden en strafbaar bij de wet. En de ervaring leert dat de FDA bij overtreding van de regels, wettelijke actie onderneemt. Vit.B17 werkt geweldig en is zeker niet giftig, maar blijft verboden.

Het zal duidelijk zijn dat de behandeling met Vit.B17 niet tegen te houden is en in de V.S. worden naar schatting 70.000 kankerpatiënten met Vit.B17 behandeld door een duizendtal therapeuten. Buiten de USA wordt de Vit.B17 behandeling toegepast in een 20-tal landen, bijvoorbeeld in Duitsland, Canada, Mexico, Filippijnen, Israel, België, Italië en  Japan.

Binnen de Nederlandse context is een behandeling met Vit.B17 niet mogelijk. Probeer je via de media de aandacht op deze veel belovende therapie te vestigen, dan spreekt de ‘Vereniging tegen Kwakzalverij’, totaal ongefundeerd, krachtige taal. Daarmee maakt die vereniging zichzelf tot verlengstuk van de FDA in de V.S. en is mede verantwoordelijk voor veel onnodig leed onder kankerpatiënten.

Trophoblasten theorie.
Als een bevruchte eicel zich door de eileider richting baarmoeder begeeft, ontwikkelt ze zich tot een blaasje. In dit blaasje zal het embryo zich ontwikkelen. Dit embryo zal de komende 9 maanden gevoed moeten worden door middel van de placenta (moederkoek) en de navelstreng. De buitenste cellaag van het blaasje bestaat uit cellen met een hele reeks specifieke kenmerken.

PLACENTAbig TrophoblastEen ervan is dat ze tussen de cellen van de baarmoederwand ruimte kunnen maken voor het ontstaan van de placenta. Deze cellen in de buitenste laag van het blaasje worden trophoblasten genoemd. Het was de Schotse embryoloog Dr. John Beard die als eerste de verbazingwekkende overeenkomst tussen trophoblasten en kankercellen formuleerde. Een van die overeenkomsten is, dat zowel de trophoblast als de kankercel een zelfde hormoon afscheiden: het humaan ChorionGonadotropine, hCG.

Op dit hCG berust de zwangerschaps urine test. Als een vrouw zwanger is zal het hCG in de urine kunnen worden aangetoond. De test zal eveneens reageren als er actieve kankercellen in het lichaam aanwezig zijn. Bij heel langzaam groeiende kankers is de concentratie van het geproduceerde hCG evenwel zó laag dat fijnere technieken nodig zijn. Bij redelijk snel groeiende en zeker bij zeer agressieve vormen van kanker zal de reactie op hCG met de eenvoudig uit te voeren urine test positief zijn.

Zowel Griffin (p.79) als Bollinger (p.126) wijzen op de bruikbaarheid van de hCG-urinetest. De ervaring leert evenwel, dat verkregen resultaten niet de betrouwbaarheid vertonen die je aan een dergelijke test zou moeten stellen. Een medische diagnose verdient verre de voorkeur. Wel geschikt maar zeer omslachtig zijn: de “micro-Aschheim Zondek test” en de “Navarro urine test”, waarbij de laatste het minst omslachtig is.

Enzymen aan de basis van de werking van Vitamine B17.
Naast de overeenkomst in hCG-productie is nog een hele reeks overeenkomsten op biochemisch en fysiologisch terrein gevonden, onderzocht en aangetoond. Een tweede zéér belangrijke overeenkomst tussen de trophoblast en de kankercel is het ontbreken van het enzym rhodanase, en de aanwezigheid van het enzym β-glucosidase. In een gewone gezonde lichaamscel vinden we wel het enzym rhodanase, maar ontbreekt het β-glucosidase. Het is door dit verschil tussen kankercel en lichaamscel dat Vit.B17 zo effectief en selectief werkt.

In het molecuul Vit.B17 zit een cyanide groep die gekoppeld is aan benzaldehyde en 2 suiker moleculen. Door het verschil in enzym activiteit gebeurt er met het Vit.B17 in de kankercel heel iets anders dan in de gewone lichaamscel. Het β-glucosidase in de kankercel maakt het cyanide uit Vit.B17 vrij en zet dit om in waterstofcyanide, een zéér giftige stof. Verder komt het benzaldehyde vrij, dat samen met het waterstofcyanide een wel heel dodelijke cocktail vormt. De kankercel doodt dus zichzelf.

Van benzaldehyde is de pijnstillende werking bekend, en de patiënt die zijn kanker bestrijdt met Vit.B17 merkt als eerste verschijnsel een weldadige verzachting van de pijn. In de gewone lichaamscel wordt onder invloed van het rhodanase de cyanide groep uit het Vit.B17 omgezet in het onschuldige thiocyanaat, en het benzaldehyde in benzoeezuur. Thiocyanaat regelt de bloeddruk en wordt in de lever gebruikt voor de vorming van Vit.B12. Benzoeezuur wordt opgenomen in de stofwisseling van de cellen.

Dappere therapeuten.
Al met al hebben we met Vit.B17 een mogelijkheid voor ‘Chemotherapie’ in handen die uitsluitend en alleen de kankercellen doodt, en de gewone cellen ongemoeid laat. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat deze methode niet op grote schaal wordt toegepast. Er moet in Nederland toch één arts of oncoloog te vinden zijn die met deze methode aan de slag wil..?

Men zou het voorbeeld kunnen volgen van Dr. J.A. Richardson, die in 1971, dus 42 jaar geleden, vond dat zijn manier van kankertherapie, volgens het boekje en vaste protocollen, zeer onbevredigend was. Bij toeval kreeg hij het Vit.B17-verhaal te horen. Hij neemt contact op met Krebs jr. en samen bediscussiëren ze het onderwerp gedurende heel wat uren. Ze komen tot de conclusie dat ze de visie op kanker breder moeten maken en de therapie moeten uitbreiden.

De centrale ligging van de alvleesklie (pancreas) in de buikholte, achter maag en lever.
De centrale ligging van de alvleesklie (pancreas) in de buikholte, achter maag en lever.

Ze gaan meer aandacht aan de pancreas(alvleesklier) enzymen schenken. Want wat er in het lichaam gebeurt is het volgende: De pancreas produceert het enzym trypsinogeen, dat in de dunne darm wordt omgezet in trypsine en chymotrypsine die zorgen voor de vertering van vooral dierlijke eiwitten. Het overschot van de enzymen wordt in het bloed opgenomen en dient daar om de beschermende eiwitmantel rondom de kankercellen af te breken. Alleen als dat gebeurd is zijn de uitgeklede kankercellen herkenbaar voor de witte bloedlichaampjes en die kunnen dan de kankercellen als vreemde lichaampjes herkennen en verwijderen.

Maar als de pancreas te traag werkt, of uitgeput is omdat hij te veel suiker heeft moeten verwerken, of omdat in het dieet te veel dierlijke eiwitten aanwezig zijn, dan is de restant trypsine te gering om in het bloed de beschreven werking te kunnen uitvoeren. Kanker is in deze visie dus niet alleen ontstaan door te weinig Vit.B17, maar kan ook veroorzaakt worden door een gebrek aan pancreas enzymen in het bloed.

Richardson formuleert dan zijn metabolische(stofwisseling) therapie, waarin uiteraard Vit.B17 een centrale plaats heeft. Zijn praktijk in San Francisco explodeerde en nam zeer grote vormen aan. Van alle kanten kwamen kanker patiënten, waarvan de meeste terminaal, om de metabolische kankertherapie te volgen. Maar op 2 juni 1972 werd zijn  praktijk door de politie omsingeld en letterlijk bestormd door agenten met het geweer in de aanslag. Hij werd gearresteerd en gevangen gezet. Gedwongen tot voortgezette rechtszaken wordt hij bijna tot de bedelstaf gebracht.

Na afloop van de rechtszaken blijft hij zijn therapie voortzetten en verfijnen, en publiceert in 1977 zijn boek: Laetrile Case Histories”. In de laatst uitgegeven herdruk van 2005 beschrijft hij de prachtige resultaten die hij met zijn therapie behaalt.

Een voorbeeld van Vitamine B17 therapie.
Zijn behandeling laat zich in de volgende punten samenvatten:

 1. Het dieet bestaat vooral uit vers fruit en groenten, zaden, noten en granen.  Alle dierlijke eiwitten inclusief alle zuivelproducten, zijn verboden
 2. Ook verboden: tabak, alcohol en koffie.
 3. Toediening van Vit.B17 volgens een strak schema:
  Eerste 20 dagen 6 – 9 gram 1x per dag Intra Veneus(I.V.)
  Volgende 4 weken 3 x per week 3 gram I.V. of Intra Musculair (I.M.)
  Volgende 4 weken 2 x per week 3 gram I.V. of I.M.
  Volgende jaar: 1 x per week 3 gram I.V. of I.M.
 4. Indien van toepassing Vit.B17 tabletten, 2 x 500 mg. per dag, eventueel    aanvullen met abrikozen pitten.(altijd drie uur na de tabletten).
 5. Pancreasenzymen.
 6. Vit.B15 50 mg. 3 x daags.
 7. Vitamine C, 750 mg. tot 2000 mg. per dag.
 8. Aminozuur tabletten (Ag/pro) 3 tot 9 tabletten per dag, i.v.m. het vegetarisch dieet. Of vloeibare eiwitten.
 9. Vitamine E 800 – 1200 IE per dag.
 10. Vitamine en mineralen op basis van haaranalyse.

Patiënten met een langzaam groeiende, primaire kanker, bijvoorbeeld een niet uitgezaaide prostaatkanker kunnen volstaan met 2 x daags, maximaal 3 x daags Vit.B17 tabletten van 500 mg. + de voedingsadviezen. De resultaten van deze behandelingen zijn zeer positief en hoopgevend voor alle kankerpatiënten. Richardson is exemplarisch voor alle therapeuten die met behulp van Vit.B17 kankerpatiënen behandelen, maar zou het ook kunnen zijn voor iedere therapeut die in Nederland met deze therapie durft te gaan werken. Hij krijgt met zekerheid de hoon van zijn vakgenoten over zich heen.

Getallen spreken duidelijke taal.
Dr. P.E. Binzel jr. werkte meer dan 20 jaar met kankerpatiënten en behandelde hen door middel van een zogenaamde voedingstherapie, dus vergelijkbaar met de metabolische therapie van Richardson. We willen Binzel noemen omdat hij de resultaten van zijn behandeling vergelijkt met de getallen die door de orthodoxe therapieën, volgens de gegevens van American Cancer Society, worden bereikt. Hij publiceert ze in zijn boek ‘Alive and Well’ (1994).

Hij brengt daarbij een splitsing aan voor de gevallen met primaire kankers (niet uitgezaaid), en voor gevallen met gemetastaseerde kankers. Patiënten met primaire kankers kunnen door hem met de voedingstherapie voor 82% worden genezen, terwijl de orthodoxe therapie niet verder komt dan 18%. Voor gemetastaseerde kankers zijn die getallen voor de voedingstherapie 70%, voor de orthodoxe therapie 2%.

boek-Kanker-is-geen-ziekte-Voorkant
Het is Andreas Moritz die kanker al in een groter psycho-somatisch kader plaatste.

Daarbij komt voor de patiënten die met de orthodoxe therapie worden behandeld nog de aftakeling door chemotherapie en bestraling. De therapeuten die met de voedingstherapie werken, komen onafhankelijk van elkaar steeds weer tot de ontdekking dat bij de door hen behandelde patiënten een aantal belangrijke bijverschijnselen optreden.

Het betreft het normaliseren van de bloeddruk, het verbeteren van de eetlust, een stijging van het hemoglobine gehalte en aantal rode bloedcellen, het verdwijnen van de onaangename geur die bij terminale patiënten vaak aanwezig is, maar vooral het verminderen van de pijn.

Vitamine B17 ook nodig voor gezonde mensen.
Zowel Richardson als Binzel schrijven bij hun metabolische- respectievelijk voedingstherapie een zeer strak veganistisch dieet voor. Geen dierlijke producten, maar ook geen kaas, eieren en zuivelproducten. Deze voeding maakt onderdeel uit van hun therapie, maar voor gezonde mensen is een dergelijke, bijna niet vol te houden regime niet nodig. Gezien de dreigende tekorten aan essentiële aminozuren, zelfs af te raden.

Wel van belang om de ziekte kanker buiten de deur te houden is onze voedselkeuze. Via de voeding dienen we dagelijks zoveel mogelijk Vit.B17 op te nemen, en om eventuele tekorten aan te vullen, dagelijks wat abrikozen pitten te knabbelen (4 – 6), tot maximaal 30.

Zoals eerder vermeld bevatten de pitten van abrikozen 8% van het gewicht aan Vit.B17. Men schat dat afhankelijk van de grootte 4 tot 6 pitten per dag genoeg zijn om de Vit.B17 behoefte te dekken. Dit kan ook gedaan worden met perzikpitten (8/dag), pruimenpitten (8/dag), met de zaden van zure en zoete kersen (10/dag) of 20 tot 30 pitten van wijndruiven.
Brigitte Helène geeft in een door haar uitgegeven boek ‘Vitamin B17. Die Revolution in der Krebsmedizin’ (2012) voor meerdere voedingsstoffen het gehalte aan Vit.B17 aan.

De appelbes 350 mg/100 gr.
Bloed sinasappels 200 mg/100 gr.
Bramen 115mg/100 gr.
Bosbessen 420 mg/100 gr.
Zwarte bessen 135 mg/100 gr.
Wijndruiven (vooral de pitten) 30 – 750 mg/100 gr.
Papaja 50 – 450 mg/100 gr.
Bij groenten
Aubergines 750 mg/100 gr.
Rode uien 20 – 250 mg/100 gr.
Rode kool 250 mg/100 gr.
Rabarber 150 – 200 mg/100 gr.
Bloemkool 150 mg/100 gr.
Groene kool 150 mg/100 gr.
Broccoli 200 mg/100 gr.
Spinazie 100 mg/100 gr.

Peulvruchten bevatten net als granen en noten minder dan 50 mg Vit.B17 per 100 gr., maar de kiemplantjes van allerlei zaden kunnen meer dan 30 keer zoveel Vit.B17 bevatten dan de droge zaden waaruit ze voortkomen. Een algemene regel is: hoe bitterder een product, des te hoger is het Vit.B17 gehalte.

Ten slotte.
Bij de bespreking van een mogelijke oorzaak van kanker hebben we de parasieten van Weber in verband gebracht met het ontstaan van kanker. Bij alle kankerpatiënten kun je de protozoa in de cellen aantonen. Het is nu de vraag of bij andere chronische aandoeningen deze organismen ook een rol zouden kunnen spelen. Het zou de moeite lonen om hieromtrent wat onderzoek te doen.

Op de tweede plaats vraag ik me af of deze parasieten door Vit.B17 kunnen worden gedood. De reactie van de kankercellen op Vit.B17 is zodanig snel en definitief dat mogelijk de parasieten door de gevormde waterstofcyanide en het benzaldehyde ook gedood worden. Het uitblijven van de terugkeer van de bestreden kanker doet dat wel vermoeden. Altijd weer wordt ook de vraag gesteld waarom Vit.B17 niet in de reguliere behandeling van kankerpatiënten wordt opgenomen…!

Het antwoord is voor mij vrij voor de hand liggend…
De farmaceutische industrie heeft in de producten die voor de chemokuren worden gebruikt, alleen al in Nederland, een omzet van ongeveer twee miljard euro. Deze tak van industrie is een gewoon productie bedrijf en dient volgens economische wetten zijn omzet en zijn winsten te maximaliseren. Het gaat hierbij om zulke extreem grote bedragen, mondiaal gezien, dat de farmareuzen het zich niet kunnen veroorloven de winst op deze producten te laten lopen.

Zij doen er dan ook alles aan iedere nieuwe aanpak van het kanker probleem te blokkeren. Tot nu toe is ze dat prima gelukt, al worden er steeds meer gaten in hun verdediging geschoten. Voor een echt volledig overzicht van de dubieuze rol van ‘Big Pharma’ verwijs ik naar het geweldige boek van G. Edward Griffin: ‘World without Cancer’ (2011), maar zeker ook: Ty Bollinger: ‘Cancer – step outside the box’ (2006).

Vit.B17 (Amygdaline) verkrijbaar via tjsupply.com of cytopharma.com of laetrilesupply.com  Als Amygdaline B17 100 mg tabletten voor preventie, als Amygdaline B17 500 mg tabletten voor de behandeling van langzaam groeiende primaire kankers. Als Amygdaline 3 gr./10 cc injectable solution voor de behandeling van gemetastaseerde kankers.
Pancreas enzymen, Wobenzym, verkrijbaar via iherb.com  Andere vitaminen en mineralen zijn via apotheek of drogist verkrijgbaar.

Ook bittere abrikozenpitten zijn via internetwinkels eenvoudig verkrijbaar, bijvoorbeeld via sandos-naturkost.de

Dr. P.H.W.A.M. de Veer
piet.deveer@home.nl

72 gedachten over “Pleidooi voor biologische kankerbestrijding..

  1. als je eens probeert met natur- dus één u
   groet en dank voor je reactie, Piet

  1. Jasper, alleen maar hopen? Zou er werkelijk niet meer te doen zijn dan dat? Elke dag sterven er mensen aan deze ziekte en vaak ook aan de behandeling daarvan.

   We zouden het ook massaal wereldkundig kunnen maken dat er alternatieven en aanvullende methoden zijn.

   Ik heb zoujuist hier gepost http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3386093/2013/01/31/Specialisme-ziekenhuis-redt-levens.dhtml met een link naar het artikel hierboven. Nog niet geplaatst, maar dit schreef ik:

   “Ze overleven dus vaker de operatie. Mooi, maar hoelang overleven de patienten daarna? Komt er ook concentratie van kennisontwikkeling – en verspreiding van de kennis zelf- over alternatieve en aanvullende behandelmethoden?
   http://tiny.cc/zfzrrw

   Jij zou daar ook kunnen posten. Of elders onder een artikel, of zelf schrijven en het hier laten weten, of op Twitter, in een gesprek. Welke ingangen heb jij? Wat denk jij dat de beste methoden zijn, naast hopen?

 1. Citaat: ‘Voor die mensen die preventief of behandelend thuis met de ziekte kanker bezig willen zijn, ga ik een schema opzetten waarmee op een volledig veilige manier kankercellen kunnen worden bestreden. Uiteraard zal de ‘Vereniging tegen kwakzalverij’ hier ernstig bezwaar tegen maken, maar als je hun argumenten serieus bestudeert blijken die allemaal leugenachtig en/of schijnheilig te zijn.”’
  ———-

  Bovenstaand citaat van Piet de Veer, en dan het stukje over de vereniging tegen kwakzalverij, past naadloos bij de commentaren die we al zo vaak hebben gezien van Koen/Feniks, gisteren nog op een ander artikel over kanker.

  Het zou me niets verbazen als Koen/Feniks van deze zelfde enge vereniging lid is. Een aantal van de bestuursleden van de vereniging tegen kwakzalverij is dat ook bij stichting Skepsis en ook van die stichting kun je je afvragen of ze wel zuiver op de graad zijn en of er geen agenda achter schuil gaat die heel andere bedoelingen heeft dan het beste met de mensheid voor hebben.

  1. Het is fantastisch om te zien hoe Guido telkens het ene artikel op het andere stapelt waarin je kunt lezen hoe slecht chemo en bestraling is en hoe corrupt en doortrapt de farmaceutische graai-industrie is.

   Prachtig ook dat het ‘toeval’ zo mee meespeelt en er telkens op het juiste moment informatie van binnen de geneeskunde opduikt dat glashelder aangeeft hoe waardeloos de orthodoxe kankertherapieën zijn.

   En dan de sceptici die aan het dweilen zijn met de kranen open, ze proberen te redden wat er te redden valt. Het is alsof er een goederentrein op volle vaart over ze heen dendert, waarna ze, als die voorbij is, opstaan, ze het stof van zichzelf afslaan en gewoon weer doorgaan met beweren dat het allemaal alternatief bedrog is en dat je je absoluut niet moet inlaten met dergelijke geneeswijzen. Of als een Twin tower op 9/11 die naar beneden komt waarbij de sceptici op de begane grond een raamkozijn omhoog drukken en maar vol blijven houden dat het gebouw absoluut stevig is en nooit zal instorten.

   Ha, hoe mooi om te zien dat de zaak op een volledige openbaring afstormt en dat al die sceptische mannetjes straks als een rotte en zeiknatte nachtkaars uitgaan.

  2. Paul, ik ben geen betalend lid van ook maar enige vereniging van sceptici, alhoewel ik ook geregeld hun websites lees. Wat betreft het “leugenachtig en/of schijnheilig” zijn, stel ik voor dat je mijn reactie 13 eens leest. Dan zou je toch ook tot de conclusie moeten komen dat de Veer niet erg consistent is, enerzijds beweren dat hij voorstander is van bewijzen, maar dan geen enkel degelijk bewijs aanbrengt voor zijn eigen visie, en leugenachtig doet over de bewijzen tegen zijn visie.

   Voor de sceptici is het inderdaad “dweilen met de kranen open” (4.1). Ze hebben echt bewijzen dat kwakzalvers charlatans zijn, maar er blijven steeds naieve, goedgelovige mensen zijn die de kwakzalvers geloven, en hen blijven verdedigen op allerlei internet forums. Lees eens echt de links die ik in reactie 13 opgeef, en probeer dan eens uit te leggen waarom die verkeerd zouden zijn, en vit B17 toch veilig en effectief is tegen kanker.

 2. Beste Piet, ik hou me heeeeeeeeel erg aanbevolen voor n B17-behandelplan. Ben ervan overtuigd maar weet niet wat mijn volgende plan kan zijn.
  Hoor graag van u. Woon trouwens vlakbij Heerlen dat is wel zo makkelijk in dit geval.

  Grtjs v Maud

  1. Beste Maud,
   Ik heb het stuk zo opgebouwd dat iedereen zijn eigen plan kan trekken en alle benodigde producten via de bijgevoegde links kan bestellen. Je begrijpt vast wel dat ik niet de therapeut kan gaan spelen want dan breng ik mezelf in de problemen. Als je in grote lijnen de gegevens volgt zoals beschreven in “een voorbeeld van een B17-behandeling” zul je snel de resultaten merken.
   Ik wens je alle succes van de wereld toe en ben altijd bereid mee te denken.

   Met vriendelijke groet,
   Piet de Veer

 3. Kanker is allang te genezen! Er zijn zelfs diverse therapieën geweest in het verleden, maar deze werden door de pharmacie, politiek en media weggedrukt. Goede documentaire in dit verband is “Cancer The Forbidden cures”. Hier een link naar de verkorte versie: http://www.youtube.com/watch?v=7QD72iiJ8rU&feature=share&list=PL292D860512787834

  In 1928 al ontwikkelde de Joodse Duitser Max Gerson een therapie die -tot op de dag van vandaag- zeer succesvol is. DEZE THERAPIE GENEEST ALLE ZIEKTES. Dat klinkt misschien te mooi om waar te wezen, maar gelukkig is er overduidelijk bewijs in diverse documentaires en goede boeken (waaronder “Healing the Gerson way” van zijn dochter Charlotte). Er zijn 2 Gerson centra (in Mexico en Hongarije) die de meest hopeloze gevallen, waaronder mensen met alvleesklierkanker, genezen. Bekijk het zelf in The Gerson Miracle: http://www.youtube.com/watch?v=sbIixJI_oa4&feature=share&list=PL292D860512787834

  Vermeld alsjeblieft bij alle artikelen over kanker dat er vele kuren zijn geweest, door de eeuwen heen. Als je ziek bent is het al moeilijk genoeg om op zoek te gaan naar informatie over kanker. Door niets te zeggen over de successen kunnen mensen op het verkeerde been worden gezet!

  Inderdaad Leon, je hebt helemaal gelijk. Hulda Clark heeft ook al duizenden patienten genezen van allerlei ziekten zoals kanker en hiv. Haar meest omvattende boek “Prevention and Cure of All Cancers” is een boek dat leest als een detective roman. Ik heb het nu tweemaal grondig bestudeerd en haar kennis is zeer waardevol voor iedereen met kanker. Als hulde aan haar werk heb ik een hele speellijst op Youtube aan haar gewijd: http://www.youtube.com/playlist?list=PL25A83C35A52C0628

  Als therapie heb ik er veel moeite met de benadering van Clark gehad. Het zappen werkt niet goed als je veel radioactief materiaal, goed of andere metalen in je lichaam hebt. Haar dieet en kruidenkuren vragen veel tijd en discipline. Een mix van RAW food en Gerson therapie was voor mij succesvol.

  Please zegt het voort… we worden nu lang genoeg voor de gek gehouden.

  We kunnen door het veranderen van ons dieet (veel groentejuice en veganasitisch) en het ontgiften van het lichaam (door darmspoelingen en meer) alle ziekten uit ons systeem verwijderen.

  Studeer en overtuig jezelf!

  Voor mij was de studie een genot, maar het herwinnen van mijn gezondheid was het werkelijke geschenk!

  1. Frank , bedankt voor het filmpje . Ik heb het momenteel niet nodig , maar je weet nooit . Hopelijk blijft het zo . Groetjes , J.P.

  2. Ben zelf palliatieve ovarium kankerpatiente, uitbehandeld (ga nu het 6ejaar in ) , gebruik de pitten zo een 30/40 dag , maar helaas mijn kanker blijft groeien , nu begint de pijn ook erger te worden en ik vrees dat ik toch naar het einde toega kwestie van tijd is …
   Ik zou nog graag de pillen b17 bestellen, maar blijkbaar wordt deze door douane tegen gehouden , weet iemand waar ik deze wel zou kunnen verkrijgen aub?
   Wie kan mij helpen aub ????
   Mvg

  1. Bedankt JaNee voor deze leerzame link. Het is zo onduidelijk. Ik had al een aantal niet werkende links op mijn blog naar het kruidenvrouwtje..erg jammer. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt.

   Als ik mensen hoor over deze ziekte zal ik zeker beginnen over de pitten en alternatieve geneeswijzen en aankaarten dat de artsen zelf het nooit zullen gebruiken. Ik ken persoonlijk 1 iemand die genezen is na Chemo. Ik denk als je daarna je levensstijl aanpast en deze persoon krijgt ook extra vitaminen , dat het weg kan blijven.

 4. Prima informatie! Je ziet dat de oude genees “kunst” steeds weer uit de kast komt! ….nu nog de meute overtuigen dat de beste medicijnen, danwel preventieve gezondheid gewoon uit de natuur komt!!
  Govertje

  1. Gisteren schreef ik onder een ander artikel over kanker hier op WTK het volgende en het sluit naadloos aan bij hetgeen Govertje schrijft:

   Als de grote Schepper had gedacht dat een mens beter bestand zou zijn tegen chemicaliën en radioactieve straling, dan had hij niet zijn Tupperware bakje met klei geopend, maar zijn chemokitje op de hobbytafel opengetrokken en de mens van chemicaliën samengesteld in plaats van zoals het nu is: een natuurlijk wezen geschapen om te leven op een planeet vol met gratis, natuurlijke middelen met medicinale eigenschappen!

 5. Geachte heer de Veer.

  In de Telegraaf stonden 2 artikelen van Kanker specialisten.

  Allereerst Kankerspecialist prof. dr. Theo Wagener. Hij zei het volgende:

  Ruim zestig jaar kankerbestrijding in Nederland heeft het overlevingspercentage (gemiddeld over alle kankervormen) met 30 procent doen stijgen – van 25 procent in de KWF-oprichtingsjaren tot 55 procent nu. De vijfjaarsoverleving is, ook gemiddeld, naar 59 procent getild. En die lijn zet zich voort.

  Kunt u mij vertellen of die cijfers kloppen?

  Dan stond er een paar pagina’s verder een stukje van oncoloog prof Stefan Bleijfer.
  Er werd hem een vraag gesteld over Selium, of dit werkte tegen kanker.
  Hij antwoordde het volgende.

  Selenium is een stof die veel voorkomt in graanproducten en kan bij proefdieren het risico op kanker verlagen. Om te onderzoeken of dat ook zo is bij mensen, is een aantal jaren geleden in de Verenigde Staten een grote studie gedaan. Een groep van 35.533 gezonde mannen die aan dit onderzoek mee wilden doen, werd door het lot verdeeld in vier groepen; een die selenium kreeg, een die vitamine E kreeg, een die zowel vitamine E als selenium kreeg en een vierde groep die neppillen kreeg (placebo).

  Het bleek dat in de groep die vitamine E had gekregen, meer prostaatkanker voorkwam dan in de andere groepen. De verschijning van andere vormen van kanker was niet verschillend tussen de vier groepen.

  Dit onderwerp laat zien dat selenium géén beschermend effect had en vitamine E zelfs een verhoogd risico gaf op prostaatkanker.

  Ik heb ook mijn twijfels over dit laatste stuk.

  MvG G G

 6. Ik beschrijf het boek ‘ World Without Cancer’ in mijn aankomende boek ‘ Aspartaam: de Zoete Wraak’ (vanwege het neurotoxische en kankerverwekkende Aspartaam). Dit boek komt over een tijdje uit via Frontier publishing.

  Ook bij het vitamine B17 verhaal geldt namelijk dat de effectiviteit werd getest en meerdere malen in meerdere studies met meerdere wetenschappers werd bevestigd…Maar uiteindelijk vond men een niet effectieve studie en daar ging men mee verder, de overige studies werden onder het farmaceutische vloerkleed geveegd…

  Typerend is dat er bewijs is dat men de industrie wel degelijk geinteresseerd was om de werkzame stof te isoleren (en dus te patenteren en miljarden te verdienen), maar niet verder onderzoek te willen doen naar de werkzame stof als natuurlijk complex. Kortom: men wilde geen miljoenen dollars besteden aan het bewijzen van effectiviteit van een natuurlijke en niet te patenteren stof, waar vervolgens niet aan verdiend kon worden…

  Ook de ‘goedkeuring’ van Aspartaam is een schoolvoorbeeld van een dergelijke onderzoeksfraudefraude, belangenverstrengeling en corruptie. De omgekeerde wereld draait rustig door terwijl kanker effectief genezen kan worden?

  1. Kun je een verwijzing geven naar de resultaten van die “meerdere studies met meerdere wetenschappers werd bevestigd”? Ik kan ze niet vinden…

 7. Dit artikel van Piet de Veer begint veelbelovend: “als de medici voor de behandeling van kankerpatiënten eindelijk eens zouden kiezen voor bewezen, wérkende therapieën.” Eigenlijk doen de kanker-specialisten dat wel; maar er zijn een hoop betweters zonder medische kennis die ervan overtuigd zijn dat het niet zo is.
  Maar wat verderop in het artikel valt het masker af, en is duidelijk dat de Veer niet weet waar hij het over heeft: “kankerpatiënten aan de meest gruwelijke behandelingen mogen worden blootgesteld, zonder ook maar één schijntje wetenschap”. Mr de Veer heeft duidelijk geen benul van hoeveel wetenschappelijke studies er zijn die de huidige behandelingen onderbouwen. Maar het feit dat je er niet vertrouwd mee bent, betekent natuurlijk niet dat het er niet is; je moet gewoon durven kijken. Het is inderdaad wel zo dat die behandelingen in vele gevallen niet werken en dat er neveneffecten zijn, maar een verhoogde kans op overleven is wel degelijk wetenschappelijk aangtoond.

  Na een hoop foutieve uitspraken waar ik niet op zal ingaan, komen we bij de kern van zijn betoog: Amygdaline, Laetrile of Vitamine B17, is zogezegd het wondermiddel dat kanker geneest. Maar is dat wel zo? De Veer baseert zich blijkbaar enkel op het boek van Andreas Moritz, een omstreden figuur die door velen als kwakzalver beschreven wordt. Verder levert de Veer geen enkel degelijk argument. Wat kunnen we ook nog lezen op het internet over vit B17 tegen kanker? Kijk eens naar wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Amygdalin): “”the slickest, most sophisticated, and certainly the most remunerative cancer quack promotion in medical history.” Een clinische studie naar het effect in kanker van amygdaline vond “No substantive benefit was observed in terms of cure, improvement, or stabilization of cancer, improvement of symptoms related to cancer, or extension of life span. “ (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198201283060403). Guido sprak onlangs lovend over de Cochrane collaboration. En wat concluderen die in 2011? “The claims that laetrile or amygdalin have beneficial effects for cancer patients are not currently supported by sound clinical data. There is a considerable risk of serious adverse effects from cyanide poisoning,” (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005476.pub3/abstract). Kort samengevat, er is heel wat bewijs dat vit B17 NIET werkt tegen kanker, en dat het zelfs gevaarlijk kan zijn.

  Chemo of bestraling is ook niet ideaal. Het werkt immers niet altijd en heeft neveneffecten. Maar er is dus WEL degelijk bewijs dat het kan werken, in tegenstelling tot B17.

  1. ps: in mijn HealingSoundMovemement Radio-archief staan 2 uur durende radio-specials en interviews op dit gebied met o.a. Andreas Moritz, Ty Bollinger en Dr. Brian Peskin. Binnenkort ook tv-specials over dit onderwerp!

  2. Misschien mag ik je weer een keer vragen om je tone-of-voice te wijzigen Feniks; het lijkt me anders het verstandigst dat je gewoon weer een tijdje op de reservebank plaats neemt.. Zodat de rust kan wederkeren onder de mensen die nietsvermoedend onder een artikel trachten wat gevarieerde reacties te lezen..

   Een uiterst irritante ’tone-of-voice’ meneer Koen, want nergens, maar dan ook nergens staat ook maar één keer in jouw teksten: ‘volgens mij’, of ‘naar mijn idee’.. Of een twijfelwoord als ‘misschien’ of ‘zou het kunnen dat’.. enz. enz. Voorbeeldje? “Maar wat verderop in het artikel valt het masker af,..” Toch veel wetenschappelijker en correcter om te spreken in de vorm van: “Maar verderop in het artikel zie ik het masker afvallen van…” Simpel toch..?? Of ben je al-wetend..? Is wat jij vindt, denkt en verwoordt, de enige waarheid, of blijft het subjectief..??!
   Neenee, het is hautain, hautain wat de klok slaat. Naar mijn idee. En eerlijk gezegd krijg ik inmiddels al kokhalsneigingen als ik al een reactie van je zie, en nog niet eens de inhoud heb gelezen. Dat is volgens mij natuurlijk ook niet goed. Soort Pavlov-effect, met kots ipv kwijl.. (Excuséz le mot)
   Dus, Alwetende Grootheid, probeer je vooringenomenheid te laten varen en verslijt niet iedereen voor debiel die ook maar iets alternatief-buiten-jouw-kaders aandraagt of tracht te berde te brengen..

  3. Aan alle “welles-nietes” twistende partijen, hieronder een passage uit een boodschap van Uriël :

   “Er zijn geen leugens, want iedereen handelt, spreekt en gelooft vanuit hun eigen waarheid, die een unieke spiegel is van hun eigen energie. Jij kan dat een leugen noemen, maar voor hen is het waar, en weerspiegelt het de waarheid die zij verkiezen te geloven, integreren en op af te lijnen op dat moment. Voel je een drang om hun waarheid te veranderen? Wat resoneert erin voor jou? Welke nieuwe waarheden kan jij voor jezelf creëren, die het healingdoel van jouw leven dienen, die jouw doel naar een hoger aspect tillen, die nieuw potentieel voor je levenspad manifesteren en je reis transformeren van karma in creatie?
   Wat is jouw waarheid?Dat is het doel van hun waarheid en waarom je kan vinden dat het vervelend, frustrerend, boos makend of ongemakkelijk is. Wanneer je dit voelt, weet je dat er een waarheidsverbinding is gemaakt. Nu kan je deze waarheid gebruiken om een krachtiger aspect van je IK BEN aanwezigheid te activeren en je waarheid te veranderen.
   Je kan natuurlijk kwaad zijn op de andere, maar dat helpt je healingreis niet. Exploreer je waarheid in plaats van te oordelen, en creëer een nieuwe waarheid voor je leven die maakt dat je evolueert naar hogere frequenties en exploreer uitgebreide aspecten van je onbeperkte IK BEN aanwezigheid.”

  4. There is my opinion
   There is your opinion
   But there is only one Truth
   Nagaan welke opinie het meest aanleunt bij de waarheid, is door alle argumenten te durven bekijken, en hun betrouwbaarheid af te durven wegen. Toegegeven, de nodige aandacht voor de tone-of-voice helpt daarbij, maar het belangrijkste blijft de inhoud va nde argumenten.

  5. Ja hoor, Koen/Feniks is overgestapt op het volgende artikel om daar de bodem uit te trappen.

   Als iemand op een forum doodsbedreigingen aan het adres van een persoon of meerdere mensen uit, dan kan hij/zij daarvoor worden opgepakt en bestraft.

   Hoe zit dat eigenlijk met de ontkenners die zomaar alles op het gebied van alternatieve gezondheid verketteren en pal achter therapieën en medicijnen blijven staan die aantoonbaar vele onnodige doden tot gevolg hebben?

   Het dwarsbomen/ontkennen van informatie die mensen wel eens in leven zou kunnen houden, is in feite nog een stap verder dan iemand dood wensen, want bij een wens gaat het vaak alleen om het uitspreken en niet om het ten uitvoer brengen daarvan, maar is wel degelijk strafbaar.

   Dus Koen/Feniks, het wordt tijd dat er een wet komt die de commentaren zoals die van jou verboden en stafbaar stelt. Maar ach, zoals ik al eerder aan je schreef, bijna alle oude systemen zijn niet (helemaal) eerlijk, dus ook de politieke en rechterlijke macht niet en dus wordt jou geen strobreed in de weg gelegd om dit soort schadelijk gedrag te vertonen, bah!

  6. Koen staat even in de wacht.. Pfff. Even iedereen weer lekker laten ontspannen en ademhalen.. En adem uuuuuiiijjjttt..

  7. Paul, Ik zal jou commentaren veel meer appreciëren indien je zo eerlijk zou willen zijn om mijn vragen in reactie 8.4 op http://www.wanttoknow.nl/nieuws/chemotherapie-maakt-kanker-heftiger te beantwoorden. Jij hebt jou mening, ik heb mijn mening, maar er is maar 1 waarheid. Jij probeert blijkbaar niet om die ene waarheid te vinden door nieuwe informatie af te checken tegenover jou mening. Ik heb eerder de indruk dat je je enkel halsstarrig blijft vasthouden aan jou opinie, zonder je ooit nog af te vragen of ze inderdaad wel de waarheid is.

  8. Anelle 13.3

   Ik plaatste deze tekst juist om aan te tonen dat er niet zoiets als één waarheid, de énige échte, bestaat. Waarheid is een efemeer fenomeen dat mee evolueert met de bewustzijnsniveaus van de mens.
   Elk bewustzijnsniveau heeft haar waarheden.
   Het probleem bij lagere bewustzijnsvormen is dat zij de waarheden die bij de hogere horen, niet kunnen bevatten. Dat zij er ahw blind voor zijn. Ik durf hier gerust het beeld van de platte aarde gebruiken om de kloof tussen sommige bewustzijnsniveaus weer te geven.
   Daarom pleit ik ervoor twistzieke en geborneerde commentaren gewoon te negeren.
   Zij dienen voor niets anders dan om energie te stelen.

  9. Feniks, er speelt hier iets dat jij nu maar niet wilt inzien, natuurlijk zijn er mensen die van hun kwalen afkomen met de oude orthodoxe geneeswijzen, maar er gaan er ook heel veel aan dood en vaak door de bijwerkingen. Jij blijft eigenwijs hameren op de paar die genezen zijn (met vaak ook nog jarenlange last van de bijwerkingen).

   Bij de alternatieve geneeswijzen zijn mensen die er beter van worden en ondanks dat gaan er ook mensen dood omdat niet iedereen even goed reageert op dergelijke geneeswijzen (zou dat niet juist komen omdat er gewoon geen geld, aandacht en nader onderzoek van de instituten komt die wel zeggen dat ze voor de gezondheid van de mensheid zijn, maar in de praktijk alleen voor het geld gaan?). In dit geval wijs jij alleen naar de mensen die niet beter worden en negeer je de gevallen die er wel positief op reageren.

   Dat doe je omdat je halsstarrig de oude en gepatenteerde therapieën en medicijnen aanhangt en weigert om de voordelen (zoals weinig of geen bijwerkingen) van de alternatieve geneeswijzen aan te nemen. Het is duidelijk dat natuurlijke middelen niet gepatenteerd kunnen worden en er dus geen geld aan verdiend kan worden, dat is het grote probleem!

   Waarschijnlijk ben jij ook financieel afhankelijk van de oude manier van gezondheidszorg en vandaar je weerstand tegen alles dat alternatief is. Ik begrijp dat niet alles zomaar gebruikt en voorgeschreven moet worden, maar hamer in dat geval dan op de noodzaak van beter onderzoek, in plaats van alles af te kraken.

   Je geeft ook vaak aan dat er heel veel sceptische artikelen zijn geschreven over alternatieve onderzoekers, ik heb al vaker geschreven dat iedereen juist grote aandacht aan dergelijke onderzoekers moet gaan besteden, want hoe meer de professionele ontkenners dergelijke mensen aanvallen, hoe groter de kans dat die mensen nu juist iets heel bijzonders te vertellen hebben en hun therapieën wel eens goud waard kunnen zijn.

  10. Dat verbaasd mij totaal niet Paul H. Ik heb bij het UWV gewerkt daar hadden ze ook webcare zoals Koen doet. Als ik het woordje Feniks of Koen zie stop ik direct met lezen.

   Is volledig negeren misschien een idee? Dan typt hij al zijn teksten in zijn ‘vrije tijd’ voor niks.

   Ik laat mij niet beïnvloeden door de negatieve energie van Feniks. Voor mij was het vanaf het begin al een irritant figuur.

  11. Paul, er is ook iets dat jij halsstarrig niet blijkt te willen inzien: er zijn patiënten die overleven zonder behandeling, en er zijn er die sterven zonder behandeling. Er zijn er die overleven met reguliere behandeling, en er zijn er die sterven met reguliere behandeling. En er zijn er tenslotte ook die overleven met de Bruzynski behandeling, en er zijn er die sterven met Bruzynski behandeling.

   Er zijn studies gebaseerd op duizenden patiënten, die aantonen dat er meer overleven met reguliere behandeling dan zonder behandeling. En ook studies die aantonen welke andere factoren een rol spelen in die overlevingskansen (bv type kanker, typemutaties, metastasis, comorbidities,…). En die studies geven ook frequenties en ernst van bijwerkingen. Kortom, er zijn bergen data voorhanden overreguliere behandelingen. En ik besef wel degelijk dat die aantonen dat regulier behandeling niett zaligmakend is, maar in veel gevallen beter dan niks.

   Maar er zijn geen grote systematische studies over de methode van Burzynski. Dus beweren dat die methode werkt, laat staan dat ze beter is dan reguliere behandeling, is gewoon zeer kort door de bocht. Misschien werkt ze wel, maar er is geen bewijs van voldoende hoog niveau om zelfs maar te suggereren dat het werkt.

   En, nee, ik ben niet financieel afhankelijk van de farma industrie. Ik heb wel een biotechnologische achtergrond, waardoor ik weet hoe clinische studies echt worden opgezet, geanalyseerd, en hoe ik beweringen over behandelingen moet interpreteren. En ik heb het al meer dan eens laten weten: ook ik heb bedenkingen bij bepaalde activiteiten van de big pharma. Ik heb (ook) het boek “Bad pharma” van Ben Goldacre gelezen. Maar, net zoals Goldacre, ga ik niet het kind met het badwater weggooien. En zoals Goldacre in “Bad Science”, stel ik vast dat veel alternatieve beweringen niet op degelijke data gestoeld zijn, maar gepromoot worden door charlatans.

  12. Hallo Feniks,
   Hier schrijft een mens zonder voldoende medische kennis om al uw uitspraken te beamen of te weerleggen.
   Wel heb ik mij om persoonlijke redenen uitgebreid “ingelezen” op het onderwerp mogelijkheden om van kanker te genezen.Ik zeg het maar in mijn eigen woorden.
   Als ik met een grove zeef begin en stapsgewijs de zeef verfijn dan blijft er niet zo heel veel over van al het lawaai omtrent behandelmethoden.
   U benadrukt (mi.terecht) het belang van bewijsvoering als er genezing of kans op genezing dmv. bepaalde geneesmiddelen en/of behandelmethoden wordt geclaimd. Grote onderzoeken en studies (zoals een redelijk recent uitgebreid onderzoek in Australie)laten zien dat bestraling en chemo wel
   levensverlengend werken maar slechts zelden genezend.
   Genezing in slechts 2,4% en levens verlengend van 3 maanden tot 5 jaar.
   Dat is dus keiharde bewijsvoering!!!En dat behelst dan de top van “ons” wetenschappelijk kunnen!

   Als wij nu zien dat er van af 1960 door de pharmaceutische industrie honderden miljarden zijn uitgegeven aan onderzoek en produktie van chemische middelen en zien dan vandaag het genoemde resultaat????????

   Als wij nu ook kijken naar onze tientallen zo niet honderden soorten natuurprodukten met werkbare stoffen. Bij een aantal van die stoffen (zoals bv B17) lijkt het in iedergeval een gunstig resultaat te kunnen opleveren. Bij muizen en andere “kleine dieren” een veel beter resultaat zelfs dan die van chemo en bestraling????????

   Een feit is daarbij toch ook dat er bij de natuurprodukten nog geen fractie van echt groot onderzoek is gedaan en geld aan zulk onderzoek is er in verhouding al helemaal niet besteed.
   Vindt u ook niet dat er dan misschien wat minder hard geschreeuwd zou moeten worden over welles-niettes gelijk hebbend bewijsvoering aantonen?
   Maar wellicht zou er wat harder gewerkt moeten worden aan onderzoek over het toepassen van spotgoedkope gewoon in onze omgeving aanwezige natuurprodukten die zonder of met patent goedkoop blijven voor iedereen.

   Als je als patient dat genoemde “geschreeuw” leest en je ziet dat men zoveel miljard moet verdienen aan behandelmethoden en slechtwerkende geneesmiddelen dan wordt ik daar een beetje ziek van.

   met vriendelijke groet,
   Ge.

 8. erg lastig om dit soort ernstige zaken te beoordelen naar waarheid.
  niet dat de auteurs liegen natuurlijk, maar goedbedoelde alternatieven die naar mijn mening erg nodig zijn als je kijkt naar de reguliere medische wetenschap, kunnen ook niet helemaal kloppen.
  het beste is denk ik om terug te gaan naar de bron. dus maw, wanneer hadden we nog niet massaal kanker en wie in deze tijd niet (innuit) en waarom is dat dan?
  kanker werd als geregistreerd begin 1900. 3% van de westerse bevolking stierf toen aan kanker. is inmiddels 40% en stijgende. (aub niet gaan ouwenelen nu over zeer speciefieke jaartallen en cijfers, globaal klopt dit redelijk!)wat is er nu zo significant veranderd voor ons waardoor kanker zo om zich heen heeft gegrepen op zo n grote schaal? is niet heel moeilijk om na te gaan natuurlijk.
  hoe simpel dit mag klinken, maar het ligt voornamelijk aan de industralisering van de landbouw en het houdbaar maken van ons voedsel. hierdoor worden zeer veel belangrijke mineralen en gezonde essentiele vetten uit de voeding gehaald en/ of beschadigd.
  mijn oma bijvoorbeeld had vroeger echt geen koelkast! dit is iets wat in de jaren 50/60 zijn opmars heeft gemaakt. dus vroeger: zo van het land op je bord. en snel ook want anders bederft t ! tegenwoordig kan je producten ik weet niet hoelang bewaren. alles wat dat product ons te bieden had vroeger is er nagenoeg nu uit!(heb ik t nog geeneens over de ZEER schadelijke pesticieden /giffen/ genetisch gemanipuleerd voedsel etc)
  en we leefden eerder echt niet massaal (want massaal moet het zijn net als kanker!) op abrikozenpitjes en zaden en vruchten etc.. sterker nog: aangezien we toch carnivoren zijn (vroeger jaagden we uiteraard ook op wild enz) bestond de voeding uit nogal wat vlees en dierlijk eiwit en vetten! net als de innuit trouwens! die eten voornamelijk kariboe (niet zoveel vis al altijd word gedacht). en dus krijgen ze niet allemaal geen kanker omdat ze poolbesjes eten.. dat is echt te kort door de bocht en verklaart niet waarom zovelen van ons nu wel kanker krijgen.
  Verder zijn we MASSAAL overgeschakeld naar voornamelijk het eten van heel heel heel veel koolhydraten, suikers dus! eiwitten spelen nauwelijks nog een rol en vetten (plantaardige) zijn beschadigd door houdbaarheidsdatum te verlengen (dus te verhitten) en dierlijke vetten staan op de verboden lijst bij de hartstichting. ik vertel jullie nu: OVERMATIGE KOOLHYDRATENCONSUMTIE IS DE BOOSDOENER! NIET DE VETTEN!
  je kan eventueel googlen op de naam brian peskin. of/en otto warburg (een vooraanstaand biochemicus uit zijn tijd. heeft veel te vertellen hierover.

  1. Ter info:

   Heb 2 uur een HealingSoundMovement radio-gesprek gehad, ook over warburg (zuurstof, kanker, etc) maar ook over de vetten. Ook ene special met Ty Bollinger over diverse helingsmethoden voor kanker en ook ene 2 uur durende radio-special met Andreas Moritz (die niet lang geleden overleden is hoorde ik gisteren tot mijn schrik).

  2. John, precies wat ik zat te denken toen ik dit artikel las!! Google ook eens op Weston A. Price (of lees zijn boek) die in de jaren 30 van de vorige eeuw al ontdekte dat bij primitive stammen (die leefden op locale voedingsmiddelen, vooral vlees en vis) geen degeneratieve ziekten, inclusief kanker, voorkwamen. En dat de hoeveelheid kanker slachtoffers in de westerse wereld gelijk is opgegaan met de consumptie van suiker en lege koolhydraten. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat hier de antwoorden zitten…

 9. Goed artikel, alleen is het goed om deze ziekte ook vanuit een holistische visie te benaderen. Hierover heeft al een eerder een fantastisch artikel over de visie van de heer Hamer op deze website gestaan.

  Ook in de reacties op dit artikel staat een hartverscheurend voorbeeld van een vader die door een traumatische ervaring met zijn zoon schrijnend ten onder gaat aan deze vreselijke ziekte.

  https://www.wanttoknow.nl/overige/hoe-dr-hamer-kanker-genas-en-daardoor-n-paria-werd/comment-page-2/#comments

  1. De link werkt bij mij niet, maar ik heb het artikel even opgezocht. Interessante visie op het ontstaan van kanker, geeft zeker stof tot nadenken. Helemaal in combinatie met de reacties.

   Ik ben eigelijk nog wel benieuwd hoe het is afgelopen tussen de vader en zoon, ik hoop met heel mijn hart dat ze op tijd elkaar in vrede en liefde hebben gevonden.

  1. Beste Patrick,

   Het is een volledig vrij artikel en iedereen kan er mee doen wat hij/zij er mee wil doen. Ik hoop alleen dat aan de strekking van het verhaal niet te veel wordt veranderd.

   Groet en succes, Piet de Veer.

 10. Hoi, ik wil jullie attenderen op de leer van Dr.med.Mag.theol.Ryke Geerd Hamer die in zijn uiteenzettingen die hij de Neue Germanische Medizin noemde, DE oplossing voor kanker beschrijft en van overduidelijke bewijzen heeft voorzien in zijn publicaties.
  Ook daarin komt tot uiting de macht van BIG PHARMA. Het blijft interessant om te mogen vaststellen na meer dan 40 jaar werken in de gezondheidszorg, hoe er gefragmenteerd gewerkt werd en wordt. Het lijkt zinvol om iedere dag vragen te stellen in de sfeer van, hoe kan ik hierover meer vinden?
  Hartelijke groet van een soeverein mens van vlees en bloed.
  http://www.gnm-nl.be

 11. Veel bewijs van b17 en kanker mogen meemaken!
  En hopelijk nog meer.
  Veel mensen met kanker uit mijn omgeving zijn door b17 nog in leven, kanker gezwel wordt kleiner, is weg, maar sommigen zijn zelfs al bijna 5 jaar schoon! (zijn nog geen 5 jaar bezig)

  Ook bij de mannen die hun prostaatwaarde van te voren hebben laten meten en na een jaar/paar jaar b17 eten en weer hebben laten meten is de waarde ontzettend gezakt!

  Wondjes genezen sneller,
  bloed wordt dunner, dus geen bloedverdunners meer nodig,
  hoge bloeddruk wordt laag,
  etc.

  En dit artikel maakt nog meer helder dan dat ik al wist, bedankt!
  Ga dit zeker verder bekend maken!

  1. Goede morhen,
   Fijn om dit soort berichten te lezen, gisteren heeft mijn vriend te horen gekregen na 2 weken dat hij naar huis kan, zijn vrouw en kinderen kunnen het niet bevatten.
   3 weken geleden op vakantie en nu einde in zicht.
   Hij is onder behandeling geweest in Ikazia en samen met daniel de hoed hebben ze besloten om niets meer te doen.
   Hij heeft darm kanker en ongetwijfeld in ernstige vorm, wat kan ik nog doen ??
   Ik heb ook gelezen over een praktijk in Dresden weet iemand daar meer van.
   Alvast bedankt
   Ben de Kok

 12. Onze dochter van 30 jaar heeft sinds 2 jaar baarmoederhalskanker.Dec. 2011:
  Geopereerd en 1 eierstok verwijderd en 1 verplaatst in de buik om evt. overgang tegen te gaan,daarna chemo, bestralingen en Braghi-therapie. In juli 2012 uitzaaiingen in de lymfen bij de aorta. Weer geopereerd en 10 klieren verwijderd, waarvan in 2 kanker geconstateerd werd.
  Weer bestraald en chemo en 4 extra zware chemokuren.
  Dec. 2013:
  Weer uitzaaiingen in de lymfen bij de aorta. Advies: over 3 maanden in de scan om te kijken hoe snel de kanker gegroeid is en eventueel door voor verlenging voor dendritische celtherapie.
  Wij worden overspoeld door allerlei info via googlen varierend van
  Vitamines, Kurkuma, Biologische Intensief Therapie van Prof. Maar in Dusseldorf, asperges-dieet, Newcastle Desease Virus bij het IOZK in Keulen, CGOA( Centrom Gyn. Onc. Amsterdam) door Prof. Gemma Kenter.
  Wij willen hoop en concrete aanpak, maar hebben waarschijnlijk en zeker niet de energie om bovenstaand allemaal te doorlopen.
  Graag uw advies:

  een zeer bezorgde moeder

  1. Dit moet een moeilijke periode zijn voor uw familie.
   Ik wil toch even reageren op uw artikel omdat ik zelf per hier terecht kwam en al sinds 2005 abrikozenpitten gebruik in mijn eigen strijd.
   In 2005 werd een melanoom geconstateerd die zodanig diep was dat uitzaaiing vrijwel zeker was. De melanoom is operatief verwijderd, maar raadselachtig genoeg, kon men geen enkele cel meer vinden in het verwijderde weefsel.
   Ik kauw al vele jaren op die abrikozenpitten en ben tot nu toe zo gezond als een vis. In het begin slikte ik er wel 60 per dag, dit heb ik wel een half jaar lang gedaan, en toen ik vertrouwen kreeg in mijn lijf ben ik terug gegaan naar zo’n 21 pitten per dag. Hier voel ik me goed bij en ik zal ze blijven kauwen. Op youtube staan filmpjes van Edward Griffin over B17/apricot kernels en ook vele anderen, zelfs doctoren en mensen die hun ervaringen willen delen.
   Ik begrijp dat jullie heel bang zijn, ik kon destijds niet eens kiezen voor chemo omdat men dat bij melanomen niet eens toepast, maar waarom ondertussen niet beginnen? Zelfs als jullie kiezen voor de chemo omdat je het eng vindt die los te laten, kun je ze er naast gebruiken. Ik ben natuurlijk geen voorstander van die chemo, maar kan me helemaal voorstellen dat je alles wel wilt aangrijpen.
   Belangrijk is wel dat je de echte goede bittere abrikozenpitten gebruikt.

   Ik wens jullie veel wijsheid toe,

   Astrid

  2. Als je mijn vorige commentaren hier leest, zal het duidelijk zijn dat ik zowel met abrikozenpitten (B17, amygdalin, laetrile) als Germanische Neue Medizin (German New Medicine of kortweg GNM) ervaring heb. Mijn advies zou zijn: gebruik beide – het een werk op puur lichamelijk gebied, het andere (GNM) gaat recht naar de oorzaak. Een klein voorbeeld van de werkzaamheid van B17: tussen twee radiologische onderzoekingen in dreef ik de B17 dosis op van 2 x 500mg amygdalin naar 6 x 500mg en van 20 abrikozenpitten naar 40 en tijdens het tweede onderzoek was er niks meer terug te vinden van 2 ‘kwaadaardige’ gezwelletjes die eerder nog ‘quasi identisch’ gebleven waren… Intrigerend detail: deze twee onderzoekingen lagen slechts 3 dagen uit elkaar… Ik had namelijk na het eerste onderzoek mijn twijfels, na het bekijken van de beelden op de meegekregen CD (2 tumors nog wel zichtbaar, maar volgens mij veel kleiner dan op het tijdstip van de dubbele biopsie/diagnose, drie maanden eerder). Via GNM had ik ook kunnen vaststellen dat mijn ex-vriendin zich reeds in de ‘helingsfase’ bevond, onder andere door het optreden van extreem nachtzweet, ‘gevoel van uitputting’, niet meer gefocust zijn op het veroorzakende conflict van enkele maanden tevoor – hetgeen ‘automatisch’ opgelost was doordat de ‘uitlokker’ ervan uit haar leven verdwenen was en ik haar het verband met haar ‘ziekte’ uitgelegd had. Het volgen van een seminar over GNM en het praten met anderen die ervaring hadden op dit gebied heeft natuurlijk ook enorm geholpen. Ik wens u het allerbeste en sorry dat mijn reactie wat laat komt…

 13. Heel interessant artikel, temeer daar ik zelf vijf jaar geleden iemand een dieet voorgeschreven heb, gebasseerd op B17. Wat deze ‘kankercellen dodende’ therapieën overstijgt, echter, is ‘German New Medicine’ (GNM), waarmee je ook de oorzaak van praktisch alle ‘ziekten’ kunt aanpakken. Kanker ontstaat volgens deze theorie helemaal niet op het lichamelijke, maar op het ‘emotionele’, en het succes van B17 (amygdalin, laetrile, abrikozenpitten) is, net zoals de ‘successen’ van gelijk welke therapie, allopatische zowel als ‘alternatieve’, ligt in het feit dat de patient al in de ‘helingsfase’ was bij aanvatting van de therapie (zoals bij mijn ex-vriendin het geval was) of in het blijven volgen van de therapie (het dieet, in het geval van B17), waardoor het nog steeds actieve ‘biologisch noodprogramma’, verantwoordelijk voor de symptomen, hetgeen bij ‘kanker’ celgroei is, maar ook cel-afname, in het geval van bijvoorbeeld osteoporose – hetgeen sterk gelinkt is met leukemie. Conclusie: B17 is een heel goed alternatief voor de waanzin die chemotherapie is, maar gaat niet echt naar de oorzaak van ‘ziekte’ (is enkel een natuurlijke hulp voor het opruimen van kankercellen die bijna doorlopend aangemaakt worden tijdens de ‘kleine emotionele ervaringen’ van alledag). Tot zover mijn persoonlijke bedenkingen/ervaringen. Vriendelijke groeten.

  1. Mijn voorgaande reactie is taalkundig nogal slordig opgesteld, waarvoor excuses, maar inhoudelijk geeft deze wel correct mijn ideeën in verband met B17 en ‘German New Medicine’ (GNM) weer. Ik raad iedereen aan zich in GNM te verdiepen voordat er ernstige symptomen optreden (en dus voordat de officiële ‘geneeskunde’ – een contradictio in terminus – u naar zich toe kan trekken). Sinds ik vijf jaar geleden hiermee kennis maakte (en mijn ex-vriendin een hoop ellende kon besparen), is mijn leven helemaal veranderd, evenal mijn gezondheid.

  2. Bedankt voor het mooie artikel over B17. Ik wil ook reageren op Ronald, met GNM. In mijn leven raakte ik daarmee vertrouwd doordat mijn 3-jarige zoon leukemie kreeg. Vanuit de GNM, die emotionele trauma’s als oorzaken aangeeft, ben ik daarmee aan de slag gegaan. 2 jaar na mijn zoon kreeg ik leukemie, en je kunt inderdaad stellen dat de ziekte van mijn zoon voor mij een diep trauma was. Na heel intensief ziekbed hebben wij beiden overleefd en zijn inmiddels heel gezond. In de reis tot het diepste van mijn ziel van de afgelopen 14 jaar en de waarneming van anderen in hun ziekteprocessen, kan ik bevestigen, dat de essentie van ziekte, wat in feite een uit balans zijn van het lichaam is, veroorzaakt wordt door -vaak onbewuste- emotionele trauma’s, die als blokkade werken in het lichaam. Hierdoor vindt er in bepaalde gebieden geen communicatie tussen cellen en celsystemen meer plaats, waardoor de controle onderling verloren raakt en er wildgroei kan ontstaan. Ik heb waargenomen, dat mensen met zeer agressieve kankers, hun relationele problemen oplosten en daarmee hun kanker kwijt waren.
   Dit onderschrijft ook de benadering van Andreas Moritz.
   Verder wil ik nog attenderen op Salvestrolen, plantaardige niet-toxische tumortherapie van Dan Burke ea. Worden geleverd door Vitals.

  3. Ben het met je eens dat emoties en gevoelens, dus negatief en positief ons lichaam vervuilen. Zelf doe ik zelfvergeving en zelfcorrectie volgens het Desteni I Process.

 14. Hetzelfde dwarszitten gebeurd nu bij de wonderlijke resultaten die behaald worden met hennep-olie en de aanwijsbare helende werking daarvan!
  info: Rick Simpson.

 15. Ik weet dat jullie allemaal misschien al af hoe je een hoge graad hennep olie of cannabis olie die kanker en andere chronische ziekten uit te roeien gemakkelijk te krijgen, nu contact met Rick Simpson organisatie op een van de e-mails in: (ricksimpsoncannabisoil_phoenix@outlook.com) – (ricksimpsoncannabisoil_phoenixtears @ outlook.com) of bel +447031996738 voor richtlijnen over hoe u uw eigen hennep olie die snel werkt als Rick Simpson’s maken of een bestelling te plaatsen en hebben geleverd aan uw deur stap. Blijf alsjeblieft zo ver weg van straten olie voor uw eigen veiligheid.

  U kunt een bezoek http://www.phoenixtearsplus.com/ http://www.phoenixtears.ca/

  Thanks.
  Blijf veilig en God zegene

  1. In bovenstaande artikel schrijft Dr de Veer dat 4-6 pitten per dag genoeg zijn om de behoefte aan B17 te dekken. Ik eet er 70 per dag en ondervindt daar in elk geval geen nadelen van.

 16. Bedankt voor de uitgebreide uitleg in dit artikel. Zelf volg ik het dr. Kelley dieet (One answer to cancer) ivm met een positieve test in de Navarro kliniek.
  Als toevoeging zou ik willen meegeven om dagelijks koffieklysma’s te gebruiken ter reiniging van de dikke darm en okrapepsin tabletten te slikken om de dunne darm te reinigen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.