Advertentie

Deze Nieuwe Tijd, ná 21-12-12..!


spiegelbeeld maan mens aarde kosmos

x

Deze Nieuwe Tijd, ná 21-12-12..!

2012 © via Berry Vincenta (berryvincenta.com)

x

Berry Vincenta
Berry Vincenta

Deze nieuwe tijd kent heel veel verschillende facetten. Er is door heel veel mensen naar deze dag, naar deze datum, toegeleefd vanuit een hele diepe  innerlijke hoop, dat het leven werkelijk zou keren. Dat het leven vanaf vandaag, 21 December 2012, werkelijk die oplossingen zou bieden die het leven, dat soms ook niet een gemakkelijk leven is, zouden helpen keren. Deels is dit energetisch voor een bepaald deel waar, anderzijds is het ook een manier geweest juist vanuit dualiteit daarover na te denken. En ik leg u dit uit.

Datgene wat momenteel plaatsvindt in deze schepping, is een verhoging van energie; is een aanhaking van een nieuw frequentieveld die alles wat leeft en alles wat bewustzijn heeft, alles in deze schepping, ráákt. Ráákt in bewustzijn, maar ook  raakt in onderbewustzijn, ráákt in het totale leven. Verheft, en dat wat verheven wordt in dit leven heeft toch een basis nodig.

De basis die nu van u allen in dit leven wordt gevraagd is een hele, sterke krachtige aardebasis te creëren waarop deze nieuwe velden zich ook werkelijk neer kunnen laten.Velden die zich neer willen laten zijn velden vanuit een hele nieuwe Goddelijke visie die alles te maken heeft met uw eigen Goddelijke oorspronkelijkheid. Het heeft alles te maken met opnieuw uw eigen wezen te leren herkennen in wie u bent.

Kunnen we van de schijnbare polariteiten van 2 tegengestelden, Eenheid maken?
Eenheid in verscheidenheid..! Het geheim in de schijnbare polariteit van 2 tegengestelden, Eenheid te zien!?

De Oude Tijd
De tijd die achter u ligt, de oude tijd zoals ik dat zou noemen, is een tijd die zich vooral langs de weg van dualiteit moest afspelen, en deze weg van dualiteit, deze weg van tegendelen hebben heel veel onderscheidingsvermogen gecreëerd in de mens, maar  soms ook niet, zoals u reeds ziet op deze aarde.

Het is belangrijk om, ook nu, u vanuit uw bewustzijn te realiseren dat tweedeling in dualiteit twee verschillende wegen waren die elkaar steeds weer tegenkwamen. Die steeds voor innerlijke wrijving zorgden in ieder van u, waardoor u opnieuw keuzes kon maken, keuzes die een steeds diepere keuze konden worden, omdat ze u steeds meer uzelf leerden kennen.

Het is belangrijk om te weten dat in die dualiteit er juist ook zoveel strijd is ontstaan, want dat wat er gespiegeld werd vanuit de wereld naar uzelf, naar uw eigen leven toe, was vaak niet in overeenstemming met uw eigen innerlijke keuze. Dat zorgde voor wrijving en deze wrijving was tegelijkertijd uw brandstof om onderscheidingvermogen te creëren, om werkelijk keuzes te maken vanuit uw wezen. Niet vanuit uw menselijke persoonlijkheid, uw menselijke persoonlijkheid heeft zich wel via deze weg van dualiteit moeten ontwikkelen. U heeft heel duidelijk ‘ik’ moeten leren zeggen tegen de mens die u uiteindelijk bent geworden, maar toch is daar heel vaak nog verwarring over.

Dit heeft te maken met dat u zichzelf nog niet in de eenheid hebt gezien. Dat heeft vooral ook te maken met die dualiteit die mensen opsplitst in zichzelf. Die tegendelen, en ook de onrust die daar mee gepaard gaat steeds zo voelbaar hebben gehouden en mensen onzeker heeft gemaakt. De onzekerheden die daaruit zijn ontstaan zijn trillingen die zich vooral heel diep in het onderbewustzijn zich hebben vastgezet. Het heeft ook het zelfbewustzijn op een bepaalde manier aangetast. Toch is het zelfbewustzijn op de andere pool van de dualiteit gegroeid.

De voedingsbron van deze frequentie leidt de mens van dualiteit naar eenheid.
Door te voelen vanuit het hart, niet meer vanuit de onderbuik, maar vanuit het hart, heeft u steeds duidelijker kunnen ervaren hoe het is uzelf te worden. Stap voor stap voorbij al die oude angsttrillingen uzelf te willen worden , dat vraagt ook uzelf onder ogen te komen. Onder ogen te komen vanuit het hart. Vanuit die enorme energie vanuit het hart, waardoor die eenheid ook een enorme groei zal gaan maken. De nieuwe frequentie is de voeding die daarmee gepaard gaat. De voedingsbron van deze frequentie leidt de mens van dualiteit naar eenheid.

Deze eenheid is niet een eenheid die bij de ander gezocht kan worden, want daardoor zou u dan weer in de afgescheidenheid komen, zou u weer in de afhankelijkheid komen. De eenheid is vooral, uzelf zodanig innerlijk te leren kennen, dat u zichzelf ook als een eenheid kunt zien, en dat u vanuit die eenheid in de wereld durft te staan. Vanuit een innerlijke overtuiging, wie u werkelijk bent, diep in uzelf.

Tevens heeft het volgende hiermee te maken: de wereld van dualiteit was ook een wereld die vooral te maken had met het lager mentaal gericht zijn in het leven, met andere woorden: geleid door allerlei onderstromingen, geleid door allerlei negatieve gedachtegangen vanuit het lager mentaal, werden er ook dingen gecreëerd in ’s mensen’s leven die ook uiteindelijk weer opgelost moesten worden. Juist in deze nieuwe frequentietijd, waarin werkelijk alles stijgt, waarin ook alles in innerlijke overtuigingen zal stijgen, waarin ook alles vanuit nieuwe visies zichtbaar gaan worden in uw leven, zult u ook vanuit een hogere mentale kracht  in uzelf, u gaan richten op het leven. Ik zal u dit uitleggen.

In de ogen van kunstenaar Alex Grey, is de uitstraling van het hart een 'holy fire', een 'heilig vuur'.
In de ogen van kunstenaar Alex Grey, is de uitstraling van het hart een ‘holy fire’, een ‘heilig vuur’.

Een hoger mentaal gericht mens is een mens die altijd de mogelijkheden ziet, die niet uitgaat van de onmogelijkheden. Een hoger mentaal gericht mens, is een mens die weet hoe het is, datgene in het leven te creëren wat werkelijk in overeenstemming is met zijn eigen ziele-afstemming, met zijn eigen hartfrequentie. Is een mens die zich niet meer laat leiden door angst, die zich niet meer laat verkrimpen door angst, maar die, dwars door zijn angst zijn eigen mogelijkheid van kracht opnieuw ervaart. Deze kracht niet meer gebruikt vanuit de oude tijd, niet meer vanuit de oude frequenties, die steeds een soort van verdedigingsmechanisme in zich moesten dragen en ook een soort van strijd hebben geleverd, maar juist vanuit die stilte in het hart.

Op die manier de wereld gericht in te kijken maar ook op die manier vanuit uzelf op uw eigen voeten  staan, wetend vanuit de eenheid dat u in staat bent iets anders in uw leven te creëren en te projecteren dan datgene wat u nooit van uzelf durfde te weten. Er is heel vaak met de vinger naar het zelf gewezen en  doordat de mens zich zo lang heeft afgebroken in zijn eigen kwaliteiten kon deze stroming niet helemaal op gang worden gebracht, omdat de voedingsbodem daarvoor ook niet paraat was.
De voedingsbodem werd steeds ondermijnd vanuit dat lagere, mentale gedeelte in de mens. Het is een noodzaak van groei geweest en heeft alles te maken met de evolutie waar u allen in bent, en  deze evolutiespiraal, deze groeispiraal is op dit moment aan vernieuwing onderhevig, zoals ik u al zei.

Uw bewustzijn op een andere wijze koppelen aan uw wezen.
U bent werkelijk op weg naar eenheid, maar de eenheid kan niet alleen gevoeld worden bij de ander , u zult uzelf in een totaliteit moeten leren ervaren, en uzelf ervaren kan alleen maar wanneer u werkelijk bij uzelf bent, uzelf ervaart in het leven van alledag. Uzelf ziet in het leven van alledag. Uzelf innerlijk zo duidelijk te zien en te weten waar u bent en wat u doet, dat u op die manier uw bewustzijn op een andere wijze koppelt aan uw wezen. De wezenskracht in uzelf is een kracht die veel groter is dan dat uw menselijke denken ooit heeft durven ervaren. Juist deze wezenskracht zal uiteindelijk een wezenskracht worden die een wereldpresentatie in zich draagt.

Zo wil ik u dat benoemen, juist voor u allen, die op dit moment hier aanwezig is, die vanuit de innerlijke zielenoproep, dit  hebben willen horen, bent u allen bereid om deze wezenskracht in de wereld een plek te bieden, maar dat vraagt van u allen om heel veel naar binnen te gaan en heel veel stilte in uzelf te ervaren, heel veel stilte in uw leven te ervaren, en vanuit die stilte naar de beweging in het leven te kijken. En te weten hoe die stilte zich in het rumoer en de chaos van alledag een weg zal banen in dat wat evenwicht zoekt, dat wat evenwicht krijgt in het leven, zal uiteindelijk ook tot eenheid worden gedwongen, dit is een kosmische wetmatigheid.

Wanneer u zichzelf durft te volgen op deze lijn, dan zult u ook weten dat juist met die eenheidsbeleving in uzelf, u de kracht zult ervaren om ook de eenheid in de ander te ontmoeten. Dan zal niet meer het lager mentaal vanuit afkeuring en afwijzing naar de wereld een rol blijven spelen, wanneer u daar niet voor kiest, maar zult u juist vanuit dat hogere principe in uzelf, de schoonheid in de ander kunnen ervaren. Ondanks alle onmogelijkheden die er in een ander zijn leven plaats kunnen vinden, ook de onmogelijkheden vanuit de menselijke expressie, weliswaar, waarin u zich niet altijd gemakkelijk daar in kunt laten stromen, maar wanneer uw hogere bewustzijn op die manier toch contact zoekt met die ander, dan zal daar iets anders zichtbaar worden.

De ander zal u vanuit een hogere frequentie zijn hogere spirit gaan tonen en juist de schoonheid van die kracht  zal u allen diep raken, zal u allen diep kunnen ontroeren, omdat u dan werkelijk zult gaan beseffen hoe het is om in de eenheid te zijn en in eenheid te leven.

Het is een taak die vraagt van uw innerlijk, het Licht in uzelf naar buiten te brengen.
Nogmaals, ik heb u gezegd: velen op uw wereld dachten dat vandaag een dag zou zijn enerzijds waarin deze schepping zou verdwijnen, anderzijds dat het leven per vandaag werkelijk veranderd zou zijn. Ik zeg u: de verandering ligt in u allen, u allen bent gevraagd uw eigen taak daarin op te nemen, en daarmee bedoel ik het volgende: een taak hoeft niet in deze zwaar te zijn, het is een taak die vraagt van uw innerlijk het Licht in uzelf naar buiten te brengen, de eenheid in uzelf zodanig te ontwikkelen, dat u bereid bent die eenheid ook te aarden in dit leven op deze wereld.

En op die manier zoveel nieuwe energie plaats te laten grijpen in de bodem van deze aarde waar u in gezamenlijkheid met u allen leeft en uw plaats in hebt gevonden, dat u op die manier meehelpt om datgene op deze aarde te vestigen wat u allen kent als de uitdrukking: een nieuwe hemel op een nieuwe aarde, u allen kunt daaraan uw eigen grote bijdrage leveren. Voel uzelf daarvoor niet te klein, voel uzelf daartoe niet te onbeduidend, u allen heeft daarin een belangrijke plek. Wanneer u bereid bent vanuit die energie ook anders naar alles wat er op dit moment in of op uw aarde of in uw leefwereld plaatsvindt te kijken, dan zult u ook vanuit een breder begrip, en een groter, ruimer bewustzijn, gaan begrijpen dat wat er plaatsvindt.

Energieën willen zich gaan vernieuwen ……oude velden moeten ruimte maken…
Ik heb in vorige tekst u aangegeven dat er heel veel op dit moment op de spits wordt gedreven omdat energieën zich willen gaan vernieuwen. En dat wat vernieuwd moet worden, volgt elkaar nu in razend tempo op. Doordat er zoveel vernieuwing klaarligt om opgepakt te worden, zullen oude velden ruimte moeten maken. En daar, waar ruimte gemaakt moet worden zal er iets moeten verdwijnen. Het is geen werkelijk verdwijnen, het is een transformering, het is een transmutatie.

Eckhart Tolles spirituele blauwdruk voor een nieuwe wereld
Eckhart Tolle’s spirituele blauwdruk voor een nieuwe wereld. Die tijd is ‘NU’..

Een transmutatie is een soort van veld waar op dat moment het volkomen schoon is geworden. Schoon, waarop het nieuwe zich neer kan laten. Een wereld in beroering, zoals de wereld waarop u leeft, is een wereld die u allen zo kan overspoelen, ook vanuit onbegrip. Maar nogmaals is het van belang dat u onbegrip om gaat zetten in begrip. In begrijpen vanuit het hart. In willen zien wat daar werkelijk plaatsvindt. Niet alleen te kijken naar de oppervlakteverschijnselen, waarin mensen  allerlei zaken doen, maar waarin u naar de waarheden daarachter durft te grijpen.

Durf stil te zijn op al die chaos in het leven en voel dan, wat uw eigen hart u daarover aan zal reiken, u zult zich verwonderen over dat, wat er dan zichtbaar gaat worden, en u zult dan ook innerlijk werkelijk de drang gaan ervaren om degenen die dat overkomt ook bij te staan vanuit liefde. Juist wanneer u uw eigen liefdesenergie op die manier verbindt met al die velden op deze wereld in nood op welke wijze dat ook zal zijn, op welke oorlogsgebieden dat ook zal zijn, op welke hongersnoodgebieden dat ook zal zijn, al diegenen die op deze wereld leven, zijn ook verbonden met u als mens, als individu.

U allen kunt daar heel dichtbij zijn als uw hart  wilt verbinden met dat wat een hartenergie nodig heeft. En wanneer deze hartenergieën gebundeld worden, wordt het zo’n enorme kracht, dat ook dit een soort van implosie in de mensheid plaats kan laten vinden, waardoor ook op die manier hele oude velden los getrild gaan worden, juist bij mensen die nog niet zo bewust zijn. Ook bij mensen die dit nodig hebben in het leven zelf.

Wanneer u  allen diep in uw hart kunt voelen en begrijpen dat u daar allemaal een hele belangrijke taak in heeft, dan zult u weten, dat het leven, zoals het leven morgen weer begint, het leven van alledag, een leven is met een volkomen nieuwe uitdaging, met enorme mogelijkheden, die niet meer geleid en geleefd hoeven te worden vanuit angst, vanuit tekorten, vanuit alles wat zich in uw leven op dit moment afspeelt.
Door een hele nieuwe stap te maken in uw eigen bewustzijn en uzelf innerlijk ook te laten ervaren dat er heel veel aan uw voeten ligt wat u alleen maar op hoeft te pakken als mogelijkheden voor een volkomen nieuwe creatie in uw eigen leven van dat, wat uw eigen innerlijke hart u altijd al heeft verteld. Het is belangrijk dat u uzelf daarin durft te volgen; dat u zich niet meer af laat leiden door al datgene wat deze wereld wellicht altijd van u vraagt.

Maar dat er momenten zijn waarin u uzelf ook werkelijk in de stilte terugtrekt zodat u kunt voelen wat voor u de belangrijkste stappen gaan zijn, wat uw vernieuwing in het leven gaat zijn, welke vorm u daaraan gaat geven, want juist de vorm die u geeft, zal een vorm zijn die te maken heeft met uw eigen wezenskracht vanuit het diepste wat u bent, vanuit het hoogste wat u bent, bent u dan werkelijk een creator in de vorm van dit leven.

Deze nieuwe frequentie brengt ook een enorme verandering teweeg  in uw eigen DNA
Tegelijkertijd is het zo dat deze nieuwe frequentie ook een enorme verandering teweeg brengt in uw eigen DNA, en uw eigen celstructuur. U zult daarin ook uiteindelijk gaan ervaren, en dit zal tijd nodig hebben, u zult gaan ervaren dat u anders in uw lichaam zult gaan wonen. Uw lichaam zal anders aan gaan voelen. Uw lichaam zal werkelijk zo anders aan gaan voelen, dat u vanuit die energie werkelijk weer op eigen, nieuwe voeten gaat staan.

Op een soort van nieuwe energiebodem, die maakt dat u  vanuit die vernieuwing in uzelf laat  ervaren hoe het is om uw eigen krachten, ook geneeskrachten,  aan te pakken, om te geloven dat u van binnenuit veel meer voor uw eigen stoffelijke lichaam kunt betekenen dan dat wat u nu wellicht steeds uit handen heeft gegeven. U weet allen zoveel meer, u heeft een zo groot bereik in bewustzijn, u allen kunt zo ver uitreiken met uw eigen bewustzijns-weten, dat u daardoor ook veel gemakkelijker toegang zult krijgen tot allerlei informatie die vooral bij uw eigen leven hoort.

Uw eigen toegangscodes
Allemaal, individueel heeft u uw eigen toegangscodes, uw eigen innerlijke toegangscodes tot uw eigen wijsheid, en wanneer u zichzelf traint om juist vanuit die stilte in een steeds hoger bereik van uw eigen bewustzijn te willen instromen, zult u veel gemakkelijker contact maken met dat wat u nodig heeft aan antwoorden op al die vragen die er altijd zullen zijn. U zult daarin ook steeds meer uw zelfbewustzijn voelen groeien en dit zelfbewustzijn vanuit de mens die u bent zult u uiteindelijk ook zodanig gaan presenteren op deze aarde, dat de ander, die dit nog niet helder in het bewustzijn had, in een enorme lichtende spiegel kijkt.

De grote shift van 2012 is al in volle gang; iedereen voelt de 'onderaardse' verschuivingen. 'Zijn we er klaar voor..?'
De grote shift van 2012 is achter de rug; iedereen voelt de ‘onderaardse’ verschuivingen. ‘Ben je klaar to BE the change..?’

U laat de ander dan ook werkelijk toe in uw eigen lichtwezen, en dat lichtwezen, wat nu zo geactiveerd is, wat nu zo vanuit een enorme diepe aanraking u steeds meer de grootsheid van uw eigen wezen zal laten voelen, zal zon-contact maken met de bron van deze schepping, dat u weet dat de tijd voorbij is. De oude tijd van klein zijn, dat de grootsheid van uw wezen in deze nieuwe tijd op zal gaan staan.
Dit heeft niets te maken met ego, dit heeft niets te maken met allerlei oude egozaken, die liggen in de oude tijd achter u, dit heeft te maken met uw eigen ziel, die op zal gaan staan, uw ziel, die zich zo duidelijk kenbaar zal maken in dit leven, uw ziel, die zich op die manier zo duidelijk  zal verbinden met dit leven dat u leeft, maar ook in het leven om u heen dat u daarmee anderen zult inspireren, anderen zult activeren, anderen ook zodanig een nieuwe manier van leven zult bieden, die vanuit die, nieuwe energie enorm bekrachtigd gaan worden.

Tegelijkertijd is de enorme verandering die in deze nieuwe tijd plaatsvindt ook een tijd die juist te maken heeft met een opengaan vanuit allerlei nieuwe visies. Uw visie zal zodanig gekoppeld zijn aan de nog oude tijd dat u daarin ook innerlijk voelt dat daarin een weerstand komt, tegen dat wat oude overtuigingen waren. Oude overtuigingen zullen innerlijk gaan botsen met dat wat u in de stilte van uw hart gaat voelen. En juist deze nieuwe impulsen, deze nieuwe inspiratie die u allen innerlijk ervaart en zult gaan ervaren , zullen zoveel nieuwe overtuigingen gaan creëren, niet vanuit een starheid, niet vanuit een enorme starheid in een kader geplaatst, maar vanuit een soepelheid, zo mee te stromen op de beweging van deze nieuwe golf energie, dat u ook een nieuwe visie van het leven zult gaan ontdekken.

Spreek  uit  dat wat u in uw eigen innerlijke leven bezighoudt.
Doordat u uw eigen nieuwe visie zodanig gaat vertalen in uw eigen leven, zal de wereld waarin u leeft en de wereld om u heen daar ook werkelijk deel van uit kunnen gaan maken. Maar het vraagt dus wel van u, innerlijk dit ook te uiten, het vraagt  van u, uw binnenwereld zichtbaar te maken in die buitenwereld. Want wanneer die binnenwereld gesloten blijft en besloten blijft, zal de mens die nog niet zijn bewustzijn al zo heeft geopend daar niet innerlijk zo diep door geraakt kunnen worden als  wanneer u dit veel zichtbaarder maakt maar daar ook woorden aan geeft. Met andere woorden: spreek dus uit over dat wat u in uw eigen innerlijke leven bezighoudt, spreek u uit over dat wat uw nieuwe levensdroom is, maar ook  uw eigen nieuwe levensvisie.

De toegang tot zoveel nieuwe poorten van energie…
U heeft op dit moment de toegang tot zoveel nieuwe poorten van energie, dat juist de bekrachtiging daarvan en de bekrachtiging in uw eigen, kleine mens-zijn van alledag, een enorme energie zal projecteren in uw leven en u zult ervaren dat innerlijk in uzelf u zichzelf soms haast te klein voelt voor de grootsheid van wat u ervaart in uw eigen hart. Juist die energie zal enorm geactiveerd worden. Tegelijkertijd is er op dit moment het volgende: er zijn heel veel dingen aan het samenkomen, heb ik u gezegd, er wordt heel veel samengebracht, er is ook werkelijk wat planeten betreft een enorme samenstand, die hun energie zodanig samenbundelen, dat zij ook op die manier de aarde raken.

De aarde heeft natuurlijk haar eigen, sterke energetische verbinding, zij is een zeer hoog geëvolueerd wezen en doordat de kracht van  deze schepping, en de kracht van alles wat er nu ook verschuift in de kosmos, zo’n enorme invloed heeft op deze magnetische krachten voor de aarde , zal ook ieder mens daar innerlijk diep door geraakt gaan worden. Vaak is dit nog in een onbewustheid, maar een bewust mens weet dat er iets is in zichzelf dat anders voelt, die innerlijk kan ervaren dat  er iets gaande is , die innerlijk kan ervaren, dat er werkelijk iets aan het veranderen is. En doordat er zoveel verschuift in de kosmos, is er ook veel verschuiving op deze aarde zichtbaar. Maar de verandering die vooral ook in elektromagnetische velden op deze aarde aan het plaatsvinden is, die al even aan het plaatsvinden was, en die zijn werkelijke bestemming zal krijgen, zal ook iets anders laten ervaren op deze aarde.

'Confirmation' (© Janosh) De energetische blauwdruk van de nieuwe 'Flower of Life', die verscheen als graancirkel in 2001. (Milkhill, UK)
‘Confirmation‘ (© Janosh) De energetische blauwdruk van de nieuwe ‘Flower of Life’, die verscheen als graancirkel in 2001. (Milkhill, UK)

Een andere frequentiebeleving ….
U zult daarin ook innerlijk werkelijk een andere frequentiebeleving gaan ontdekken in uzelf. Ik zal dit heel dicht bij uzelf neer gaan zetten. U zult momenten kennen, waarin u uzelf niet meer herkent op basis van reactiepatronen. U zult de neiging hebben oud te willen reageren maar ziet uzelf nieuw reageren. En al deze verschillende momenten zullen u verwonderen. Ze zullen u doen glimlachen. Het is niets anders dan dat uw ziel een andere verbinding maakt met een hogere frequentie en deze hogere frequentie transporteert naar uw mens-zijn, en uw mens-zijn geeft daar uitdrukking aan. U geeft daar uitdrukking aan, dus u hoeft niet daarin niet meer innerlijk angstig te zijn dat u vanuit de oude tijd zou moeten blijven leven. Dit is wel een keuze die u op gevoelsniveau gaat maken. Maar het zal u steeds duidelijker worden, hoe het is om mee te stromen op deze nieuwe energiegolf.

Wanneer u dit begrijpt, dan zult u ook weten, dat wanneer er zo veel verschuift in deze kosmos, er ook  op deze wereld heel veel veranderingen zijn en doordat de aarde ook al deze energieën moet verwerken, al deze energieën op haar eigen manier een plek geeft omdat ook Zij een nieuwe inwijding ontvangt, zal zij zich daarin ook moeten herstellen. Dit herstel laat zich vaak zien op deze wereld via de elementen. Weest  u daar niet meer bang voor, maar begrijp dat alles zijn bedoeling kent; uw leven kent een bedoeling, deze schepping kent zijn bedoeling. Deze aarde en alles wat zij is, kent haar eigen bedoeling. U allen bent op haar te gast.

En wanneer u allen dit begrijpt, dan begrijpt u hoe belangrijk het is dat het veld van deze aarde, een veld is die door u allen op een bepaalde manier wordt beïnvloed. Alles wat uw bewustzijn aan ervaringen opdoet, alles wat u innerlijk doet groeien, laat u achter via alle stappen die u zet op deze bodem. Alle energie bundelt zich samen op deze enorme collectieve voedingsbodem. Daarom is het ook zo van belang dat u gaat  begrijpen waar uw gedachten zich bevinden, waar uw aandacht naar toe gaat, van welke kwaliteit uw eigen gedachtenwereld is.

En hoe u uzelf ziet, hoe u vooral ook uzelf gáát zien. Blijft u zichzelf zien vanuit dualiteit, vanuit gescheidenheid, vanuit afgescheidenheid met de werkelijkheid, of ziet u zichzelf als die enorme eenheid, die overal mee verbonden is en juist vanuit die eenheid ook overal contact mee heeft. U allen maakt veel meer contact met veel meer bewustzijnsdraden dan dat u zich overdag realiseert, en kon realiseren, vooral. De gevoelige mensen onder u zullen dit beamen.

Deze hele nieuwe weg, deze weg, die een weg wordt van licht…….
Maar wanneer u nu begrijpt, dat deze nieuwe velden die zo aan u worden voorgelegd, die nu aan uw voeten liggen, deze velden, die alleen maar innerlijk door u opgepakt hoeven worden, u zullen ondersteunen op deze hele nieuwe weg, deze weg, die een weg wordt van licht, niet een weg meer van zwaarte, dan zult u weten hoe het is om vanuit die enorme ‘lichtheid van het bestaan’  te kunnen leven. Het leven van de laatste tijd, het leven van de laatste eeuwen, is een leven geweest, is een evolutie-leven geweest, vooral voor u in het westen, wat geen gemakkelijke tijd is geweest.

Enerzijds bent u daar  zeer door gegroeid omdat u heel snel moest schakelen in uw groeiweg, er gebeurde veel tegelijk en er was heel veel wat er op dat moment omgezet moest worden in bewustzijn. Tegelijkertijd zijn daar heel veel perioden geweest, die het leven moeilijk hebben gemaakt en zwaar. Zwaar omdat de mens moest beseffen hoe het is om in de uitersten van materie te leren leven. Om in de uitersten van materie toch uiteindelijk het  vertrouwen te behouden, om in de uitersten van materie te leren voelen hoe het is daar op die manier niet meer mee verbonden te willen zijn. Maar te voelen dat materie alleen maar ter hulp van u in het leven is.

elementalsEn dat u niet die materie bent. Wanneer u diep, diep in uzelf begrijpt wat ik hiermee bedoel, dan zal het uiteindelijk ook wat lichter in uw gemoed kunnen worden en zult u er wat meer afstand van kunnen nemen en kunt u vanuit diep respect, vanuit heel diep respect naar materie kijken, naar wat het voor u heeft betekend. Wat het u allemaal heeft gegeven. Maar ook vanuit de bereidheid, vanuit oude veiligheidsdraden, ook los te willen komen om mee te stromen op dat, wat nog niet zichtbaar is. Wat nog niet veilig is, wat nog niet helemaal, vanuit uw eigen, persoonlijke controlegedrag wellicht, op dit moment gezien en aanvaard kan worden. En daar tussenin bevindt zich heel veel strijd tussen mensen.

De wereld gaat mee in één bedoeling
Ik zeg u het volgende: de wereld gaat mee in een bedoeling, de stroom van de wereld, de stroom van uw wereld, volgt een weg die op dit moment alles van mensen vraagt. Maar alles van mensen vraagt, is dat wat op dit moment aan u bekend is, datgene wat het leven aan u gaat vragen vanuit de nieuwe tijd, zal een hele andere manier van leven zijn. Het zal een manier worden van het samen-delen, het zal een manier worden van er zo werkelijk voor de ander te willen zijn,  omdat u heeft geleerd er voor uzelf te zijn. Het er voor de ander te zijn vond ook al plaats in de oude tijd, maar had altijd, wellicht heel vaak, met andere stromingen te maken.

Nu gaat het er eerst om dat u er volkomen voor uzelf wilt zijn zodat u uw eigen eenheid ontdekt. En dat u vanuit dat punt er zó voor de ander kunt zijn, vanuit die heelheid in uzelf, dat u op die manier ook deelt, maar ook deelt op materiële zaken, ook deelt op zaken die nu nog zoveel onrust in de wereld creëren, in uw wereld creëren. In uw hart, in uw hoofd. En wanneer u bereid bent los te gaan laten, dat wat u op dit moment zo beklemt, omdat u uw eigen vertrouwen weer laat activeren, omdat u uw eigen overgave en het vertrouwen weer zodanig durft te activeren, vanuit het enorme licht, maar ook vanuit de enorme mogelijkheden die op dit moment er weer zijn voor u allen, dan zult u gaan merken hoe het is om de stroom te laten ontspannen in uw leven.

En wanneer de stroom van uw leven zich kan ontspannen zal de nieuwe instroom veel gemakkelijker zijn weg kunnen volvoeren. Geef uzelf deze aandacht, geef uw eigen leven en uw omgeving deze aandacht. Daarin zal heel veel vernieuwing plaatsvinden, maar u zult altijd eerst afscheid gaan nemen van dat, wat wellicht zo vertrouwd was, om uiteindelijk zo vertrouwd te raken met dat, waar het werkelijk om gaat.

Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.
Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.

Voedt de wereld juist vanuit uw hart, vanuit uw stilte, vanuit uw eenheidsbesef
De wezenskracht van u allen in de wereld te presenteren in een wereld die zo in verandering is, in een wereld waarin niets hetzelfde zal blijken en ook niet zal blijven, want deze wereld is een wereld die allang in de verandering gaande is. Alles wat er op dit moment op de spits wordt gedreven zal uiteindelijk nog zoveel oproepen bij de mensheid, dat aan u allen, een mens met bewustzijn, toch heel duidelijk wordt gevraagd wees dan stil in uzelf, ga niet mee in alle emoties, ga niet mee vanuit uw eigen angst in alle onrust van deze wereld, want daarmee voedt u deze wereld op een negatieve manier.

Maar voedt de wereld juist vanuit uw hart, vanuit uw stilte, vanuit uw eenheidsbesef, dat dát wat u bent, diep in uzelf, dat de ander dat ook is. En dat u vanuit die enorme grootsheid die u dan kunt voelen over uzelf en over de ander, dat als een sneeuwbaleffect de wereld in zult sturen energetisch gesproken. En dit zal er uiteindelijk toe leiden dat er een totaal nieuwe voedingsbodem kan ontstaan, een voedingsbodem waar eenieder uit put.

Een nieuwe samenleving
Morfogenetische velden die gevuld zijn met oude energieën zullen dan werkelijk getransformeerd gaan worden, zullen, zoals ik u net uitlegde, getransmuteerd gaan worden, zodat het schone velden zijn waarin geïncarneerd kan worden op een nieuwe manier, waardoor er een nieuwe samenleving kan ontstaan, die vooral bestaat uit respect, uit het elkaar zien, uit het zodanig diep verbonden te weten met het leven, met het ene leven waarvan u allen deel uitmaakt, dat u weet, dat datgene dat u bent, dat  de ander ook is. En  wanneer u, innerlijk in uzelf , dit steeds duidelijker laat weten, u werkelijk bijdraagt aan die verandering in deze samenleving, in de totale samenleving. De samenleving is een samenleving die dan uiteindelijk een saamhorigheid in zich zal dragen.

In het voelen van een zodanige verbondenheid en  verantwoordelijkheid  voor het opnieuw creëren van een nieuwe schepping op deze aarde, vanuit de innerlijke oproep vanuit uw eigen ziel. Dat u allen zult weten dat er voor ieder een plaats in is.

Heal the World
Heal the World

Als voorloper bent u mede verantwoordelijk
En dat de mens die bewust is op dit moment in het leven in deze geweldige tijd, waarin u allen heeft gekozen te zijn, dat u allen als bewuste mens daarin een voorloper bent, en dat u, wanneer u voorloper bent, dan ook altijd een medeverantwoordelijke bent voor dat, wat gecreëerd gaat worden in deze nieuwe schepping. Help creëren, help werkelijk te creëren, dat wat gevraagd wordt, volg daarin altijd de onvoorwaardelijke liefde van deze schepping, want de energie van deze de onvoorwaardelijke liefde is altijd de draagkracht van alles wat is.

Volg uzelf daarin, steeds opnieuw, laat uzelf niet meer ondermijnen door uw eigen afkeurende denkvermogen ten opzichte van uzelf op de wereld, maar houd uzelf daarin heel alert, wees wakker in uw leven, wees alert en aanwezig in uw eigen leven. Wees bij uzelf, uw leven, en weet dat wanneer u bij uzelf bent, u anders naar het leven zult kijken. U zult ervaren wanneer u bij uzelf bent, dat de wereld iets anders toont dan wanneer u vanuit emotie en onrust naar deze aarde kijkt. U allen heeft daarin uw eigen sporen getrokken, u allen zult daarin ook bouwers zijn, aan deze nieuwe weg, aan deze nieuwe wereld. U allen heeft daarin werkelijk een invloed. Een invloed, die altijd de koppeling maakt met de kracht van uw eigen onvoorwaardelijke liefde.

Wanneer deze verbondenheid werkelijk zich ook kan verbinden met deze nieuwe frequentie en deze nieuwe frequentie zich zo diep in deze aarde neer kan laten, dan zal het werkelijk zo zijn dat deze samenleving uiteindelijk een volkomen transformatie zal ondergaan, en helemaal om zal keren voor dat, wat uiteindelijk de werkelijkheid zal blijken te zijn. De werkelijkheid van de eenheid, de werkelijkheid van deze schepping, de werkelijkheid van dat wat God genoemd wordt, om deze aarde tot bewustzijn te brengen.

Mijn zegen.

* * *

ohm

14 gedachten over “Deze Nieuwe Tijd, ná 21-12-12..!

  1. Idd. het oude paradigma heeft afgedaan, dit systeem rammelt aan alle kanten, het werkt niet meer. Als geld, wat op zich ook alleen maar energie is, dus als zodanig niets mis mee, voorop staat, staat de mens op het tweede plan. En de gevolgen daarvan ondervinden we op alle fronten. De mens hoort de plaats te krijgen die hem past. Laten we het Nieuwe paradigma alle ruimte geven die het toekomt. Denken vanuit ons hart, onze eigen waarheid, ons innerlijk weten. Wij allen bezitten die kracht. Op naar een mooiere wereld voor ons allemaal. Eenheid i.p.v. afgescheidenheid. Het is niet wij tegen zij, het is alleen maar Wij. Samen creëren we de wereld, hebben we altijd al gedaan, laten we het NU bewust doen. In vreugde, vrijheid, vrede en harmonie, kortom Heelheid. Heet ook wel de Hemel op Aarde!!!

 1. Wie ben je,

  Je gedachten zijn een weerspiegeling van je geest. Je ziel is de levens bron van je lichaam en de gedachten. Als de ziel je lichaam verlaat dan kan je lichaam niet meer leven. Maar de ziel kan alleen maar via de geest ( * zie onder) communiceren met je lichaam. Je ziel woont weliswaar in je lichaam maar kan niet rechtstreeks communiceren met je lichaam. Het kan wel maar daar is nog een heel grote uitleg voor nodig. Omdat je dan eerst moet weten hoe het allemaal precies werkt. Maar daar hoef je je niet bezorgd over te maken alleen al het weten dat dit zo werkt geeft al heel veel zelfvertrouwen. Kortom je gedachten ben je niet zelf. Je ziel is jezelf. Je lichaam en je gedachten zijn een spiegeling van de ziel via de geest.
  Als je dus met jezelf in contact wilt komen dan gaat dit via de geest. Eigenlijk klopt dit niet wat ik hier zeg maar omdat veel mensen het voorgaande niet weten (of niet willen weten) denkt men dat je jezelf moet zoeken. Dat hoeft dus niet want je staat voordurend in contact met jezelf. Je bent jezelf. Alleen weet je niet hoe je erbij kan komen. Zolang je denkt dat je gedachten je ware zelf is sta je dus ver van jezelf af. Je werkt het zelfs tegen. Deze communicatie fout maakt bijna iedereen. Je hoeft jezelf niet te vinden maar je hoeft alleen je communicatie te verbeteren. Eigenlijk praat je voordurend met je zelf en als je goed op let en je zelf bewust wordt dat je dat doet dan heb je de juiste verbinding gevonden. Je bent er dan nog niet maar dan is het begin van het contact gelegd.

  Je zal dan ook merken dat wat je allemaal tegen jezelf zegt soms heel erg fout is. Want je programmeert je onderbewustzijn voordurend op de verkeerde manier. En daar gaat het dus verkeert. Dat is er dus ook de oorzaak van dat bijna alles precies het tegenovergestelde gebeurt van wat je echt wil.

  Je gedachten zijn heel erg krachtig. Eigenlijk is wat je wilt of denkt zo krachtig dat het meteen gebeurt. Eigenlijk heb je het dan al gedaan. Maar omdat je zover van jezelf afstaat gebeurt er niets. En hoe kun je die afstand dan kleiner maken? En hoe maak je die communicatie dan beter? Wel je moet je lichaam eigenlijk uit schakelen. Je lichaam is er wel maar je zet het uit. Het is meditatie of hypnose wat je maar wil. Je brengt je lichaam in volledige rust. Je moet zover gaan dat je je lichaam niet meer bewust voelt. Je slaapt niet. Als je dit regelmatig doet dan begint je lichaam en je gedachten steeds betere verbinding te maken met je onderbewustzijn.
  Dan wordt het denken steeds krachtiger. Je hebt dan een betere verbinding met jezelf. Op den duur werk je jezelf niet meer tegen en als je je dat bewust wordt dan blijft deze verbinding voor altijd instant je leeft ermee je lichaam staat er als het ware buiten. Je lichaam en de gedachte zijn een geworden.

  Ik vertel dit natuurlijk maar op een of twee bladzijden maar je zal wel begrijpen dat dit niet in een keer gaat. Dit is een proces dat voor iedereen verschillend is.
  Voor de een duurt dit proces een aantal jaren. Sommigen hebben er hun hele leven voor nodig. En bij sommigen duurt dit zelfs vele levens. Ik wil hier eigenlijk mee zeggen dat dit een automatisch gebeuren is. Iedereen is hier dan ook onbewust mee bezig. En dit proces vind dus bij iedereen plaats. Maar je kan dit proces versnellen door er actief aan deel te nemen. Zoals hierboven beschreven. Maar zoals het spreekwoord al zegt er zijn vele wegen die naar Rome lijden.

  * Je geest is je onderbewustzijn. Je geest is het communicatie middel met de ziel.
  * Je geest is je onstoffelijke kopie van je lichaam. Die uitstraalt als een aura

  Dit is iets wat je niet geleerd wordt. Het wordt tegen gehouden door het te mijden omdat je er ver vanaf staat. Denk je. Het klinkt zweverig om dat je het niet ziet.
  En vele geloven staan er lijnrecht tegenover. Want als je naar jezelf kijkt dan heet dat duivels je moet in god geloven die nog verder van jezelf vandaan staat. Zo wordt je dus ver van jezelf verwijderd. En wordt je dus onzeker gemaakt. Dit is alleen maar om je onder de duim te houden. En als slaaf gemaakt. Je moet je aan allerlei regels houden en dan is het nog zo onzeker dat je jezelf aan allerlei zaken vast klampt waar je niet zeker van weet of het wel klopt. De leiders weten het vaak zelf niet eens om dat ze slaafs hun eerdere leraren na praten en zelf niets controleren of uitzoeken. Je wordt als kind al geïndoctrineerd. Je mag de waarheid niet weten want stel je voor je gaat zelf denken. Dan werk je het systeem tegen. Dan kan je dus alleen maar tot de conclusie komen dat er van dit systeem geen snars klopt. Je bent een vonk uit het goddelijke je hebt dus alle goddelijke eigenschappen in je. Je ziel is een volmaakte creatie uit het goddelijke. Als je dit gaat ervaren dan begin je heel veel dingen te begrijpen over het leven en wie jezelf bent. Als ik dit naar buiten breng dan lacht bijna iedereen mij uit. Laat maar lekker lachen het raakt mij niet. Ik ben mezelf en laat me niet beïnvloeden door anderen.

  Als je naar allerlei soorten informatie ziet dan kan je gewoon door het hele verhaal heen de leugen al zien of de halve waarheid. Maar bijna niemand ziet het. En dat komt omdat bijna iedereen op het tegenovergestelde pad bezig is men ziet het als enige waarheid. (Maar ik heb het al eerder gezegd als je je gedachte ziet als je echte zelf dan sta je echt heel ver van jezelf af.) Dit zit in de politiek en in het geloof en in het hele systeem van de regering. Het wordt tijd dat het veranderd. Want als je jezelf bent dan hoef je geen leiding dan ben je je eigen leider. En die kan niets verkeerd doen. Die doet alleen maar goed er komt geen kwaad uit. Eigenlijk is alles zo eenvoudig maar het lijkt heel moeilijk omdat je de basis niet weet of niet wil weten. Het is zo lekker handig als je je kunt verschuilen achter je gemeende waarheid.
  Want dan is het je eigen schuld niet. Ik weet het niet en ik wist het niet. Het zit bij een ander. Nee mensen het zit in jezelf. Je bent verantwoordelijk voor jezelf helemaal voor jezelf. Je kan geen schuld over dragen naar een ander. Zoals in geloven wel wordt beweerd. Je kan je in de werkelijke wereld niet verschuilen en dat hoeft ook niet want je hoeft je niet te verantwoorden er valt niets te verantwoorden. Maar het is de wetenschap van jezelf die je niet weet. Of niet wilt weten. En ik zeg het nog maar een keer. Als je je gedachten (ego) als jezelf ziet dan sta je ver ja heel ver van jezelf af.

  Chris Fahner

 2. Goed verhaal hoor, maar wat is er nodig om die oude machtsgarde, de New World Order (lees Massa Afmaak Programma) ,waar iedereen nog steeds aan mee werkt, te stoppen met de wereldbevolking uit te roeien.
  Hoe stopt deze grootste gruwel aller tijden?
  Ik verbaas me elke dag dat er geen massa’s mensen echt opstaan.
  In de jaren 80 toen de neutronenbommen eruit moesten ,stonden er 300.000 mensen in Den Haag. Nu onze maatschappij razendsnel afgebroken wordt ,gebeurd er niks!! Zijn we dan toch al zó erg veraspartaamd??
  Mensen , de praktijk dient gediend te worden en die veranderende energie huishouding gaat gewoon door, wij zijn het die de skepter de andere kant op moeten laten opdraaien!
  Kijk naar hoe de Codex Alimentarius ingevoerd is in NL en ze gaan gewoon door met de fuik op allerlei manieren dicht te trekken . . en wij laten het gebeuren en werken er aan meee!!
  Zou het dan toch eens gebeuren dat suf Europa op de knieen gaat voor tiranie??!
  Hee, straks maar weer zeggen : wir haben es nicht gewusst!
  Leuk voor je kinderen . .

  1. jah kinderen en klein en klein klein kinderen opa zat met z’n zatte hoofd in de new age en die zeiden steeds dat onze space vriendjes samen met der Anton uit de ruimte onze rommel gratis komen opruimen en toen gingen wij blij blij nog meer wiedewiet spacen met jubel winter tenen in een schommelstoel en nu zitten we met de gebakken zomer peren want ze komen onze aarde inpikken onder valse voorwendselen, zuurstof is voor hunnie niet zo goed te verdragen vandaar de grijze mist uit chinese overzeese fabriekspijpen aangelengd met budget air kerosine gemengd met alu barium chem rem sporen in de lucht en niemand die daar nee tegen stemt want onze vakbonds bestuurders gaan regelmatig naar de d666 bulderberg om daar een akkoordje te sluiten met de roomse fiat duvel die hun ziel opkoopt met eindeloze rollen federale wc papier bondsen ondertekend door de zwarte paus met bloed op een pauselijk stieren of kinder velletje perkament want ze hebben geld nodig in ruil voor onze banen om met hun obama heeft een droom drone leger Syrie te gaan bevrijden van het goede vrije belastingvrije leven en met behulp van de VN de EUssr sovjet dictatuur en de Sharia daar te introduceren door nu alles wat op onschuldige burgers lijkt preventief af te schieten met door Billary gesponsorde ‘rebellen’ leger eenheden uit het Westen … en niemand kijkt meer omhoog om te zien wat daar gaande is want je moet je 400 ‘vrienden’ op je Aai Aai phone nog beantwoorden met een twiet twiet t w a t blurp message in een wifi doosje..

  2. Niemand kan het zo kernkrachtig verwoorden als jij Hyper. Das genieten!
   Maar, ja, je voelde hem al aankomen… Wat gaan we er nou eens aan doen?
   De grote meerderheid is inderdaad drukker met hun telefoon en de volgende. Realiteit is er niet meer voor ze. Allemaal zombies die dadelijk blij zijn als ze in het leger nog een baantje kunnen krijgen.

  3. Ik liep vanavond in het donkere park langs het water , toevallig kwam dezelfde vraag bij mij langs . Na enige flitsmomenten in het beelddenken kwam ik tot de conclusie dat een ieder die geen moeite doet om uit deze hypnose te komen zich vrijwillig schaart onder het gezag van de elite . Vrije wil !!
   Zolang je nog je ziel blijft verkopen aan deze wereld blijf je onder hun gezag , dat is de deal .
   Sad but true http://www.youtube.com/watch?v=A8MO7fkZc5o

  4. Kijk bijvoorbeeld naar de laatste verkiezingen , de wereldverbeteraars kregen bij elkaar amper één zetel en dan waren ze nog onderling verdeeld ook .

  5. ik heb een oplossing; geloof hebben in elkaar no matter what happens, zelfs vlak na de diepste crisis dalen en trance wakker maak kooi gevechten, en dat dan demonstratief regelmatig laten zien aan gemaks kleffe monomane saaie emotieloze kliekjes van hetzelfde vreetzame soort, kijkcijfers gegarandeerd en het is nog echt ook, dat een afgestudeerde neushoorn en een ongediplomeerde significant onnozeler opvliegende eend nog meer besef van eenheid hebben dan de nerd de beast en de barbie beauty bij elkaar, geloof in elkander kunnen hebben maakt ongelofelijk veel Po(w)der los, zonder verplichte voorwaardelijke protocollen eenheidsworst van golf balletjes ingedeeld bij de volvo station ballet lessen aan de brug en de reutelende iets minder betaalde opwaaiende snelle mini cooper test hokkie rokkies bij de stoep boertjes, dat soort opgelegde aangeleerde media flauwekul van opgelegde afscheiding door kriegelige modepolitie streepjes pakken inspectie rokend zakkig bij elkaar hokkend strikt vrijwillig gescheiden van trippende nirvana hippie staartjes apart in 1 club lite gebouw volledig afgescheiden van het zogenaamde simpele andersoortige volk, Martijn we gaan laten zien dat je als mensen NOoit zo verschrikkelijk onmogelijk van elkaar kan verschillen dat je aangespoord door voorspelbare x in de city tv standaarden doet alsof de 1 een te slome schildpad van Ibi-Uru is en de ander een te zenuwachtige australische outback Wapiti met drie lagen make up op een minderbegaafd opportunistisch wipneusje in verstikkende opgeklopte wurgende verzengende parfum lucht. zooh die ‘Powder’ kosmische film tip tot aan het eind zonder concentratie problemen gezien Monika en echt niet klef voorspelbaar en wonderschoon relevant een echte aanrader voor een zaterdag avondje laptop tv kijken met je zoon bijvoorbeeld.. of met mij of met Willie of met…, nou jah Eye durfde dat niet, daar was haar woonkamer niet geschikt voor, snap ik wel Eye, soms komt dat weer zomaar in mij opwellen, je kunt film kijken zonder direct klef te worden, het is mogelijk.

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Wapiti_Maligne_Lake_.JPG

   Powder (Full Movie) (1995)
   http://www.youtube.com/watch?v=QHh1108IRGU

  6. Hyper, tof! Ik had al een paar een reden gezocht om deze film te kunnen plaatsen,jij doet het gewoon! Zo kwestbaar en zo bere sterk, prachtig

 3. Uit John Smallman’s gesprek met Saul kopieer ik hier wat voor mij de kern van zijn betoog is : :

  “Het is inderdaad juist om te verwijzen naar de nieuwe tijden als een Nieuwe Tijd omdat er zoveel verandert, er zoveel wordt vernieuwd, en zo veel dat volkomen nieuw is tot werkelijkheid wordt. De oude manieren die ruig individualisme leerden en aanmoedigden als het enig betrouwbare levenspad om je overleven te verzekeren in een onveilige en bedreigende wereld, waren nooit geldig. Ze leken te werken voor hen die sterk en zelfverzekerd waren, maar in feite was niemand bijzonder sterk of zelfverzekerd; ze deden zich gewoon maskers voor die hun angsten en zorgen verborgen en vaak slaagden ze erin anderen ervan te overtuigen dat ze onoverwinnelijk waren – totdat duidelijk werd dat ze dat niet waren, en andere gemaskerde huichelaars of rol-spelers ze vervingen.
  Het bewustzijn groeit nu snel dat er achter de schijnbare kracht en macht van gezag-figuren en -organisaties een vacuüm is, een leegte waarin individuen voortdurend met elkaar vechten om de controle. Op sommige momenten lijkt het erop dat een sterk persoon het gezag heeft, maar dit gebeurt alleen kortstondig als de organisatie zelf bedreigd lijkt; de norm is constant strijden om de controle tussen groepen en individuen binnen de organisatie. Velen zijn zich hiervan gedurende eonen bewust geweest, maar hun interesse lag alleen bij het regelen van de overdracht van deze autoriteit van de huidige houders naar de nieuwe gesteund door degenen die verandering eisen.
  Echter, dit nieuw uitgebreide gevoel van bewustzijn binnen de gehele mensheid leidt tot het besef dat gezag in de vorm van overheidsinstellingen, en binnen het gehele onderwijs, gezondheidszorg, politieke, sociale en religieuze organisaties een middel is om individuen te beheersen en te onderdrukken en hen hun mensenrechten te ontnemen. De redenering die voortdurend aangeboden wordt om deze autoritaire maatregelen te rechtvaardigen, is dat ze essentieel zijn voor de veiligheid en zekerheid van de meerderheid, terwijl in feite de ware agenda puur het behouden van macht en gezag is van degenen aan de top van die organisaties die geloven dat ze een onvervreemdbaar recht hebben op die macht en controle. En het is een recht waarvan zij niet van plan waren er afstand van te doen.
  In deze Nieuwe Tijd voelen mensen zich niet meer automatisch verplicht aan degenen die gezag claimen over hen, en omdat autoriteit alleen werkt wanneer mensen het in algemene zin accepteren, is de tijd van massale agentschappen van controle voorbij. Het begon meer dan dertig jaar geleden duidelijk te worden toen de Oost-Europese staten zich los begonnen te maken uit de greep van de Sovjet-Unie, die vervolgens zelf uit elkaar viel. Die ontwarring uit rigide en inflexibele machtsstructuren blijft snel voortduren over de gehele planeet, en tekenen ervan zijn overal zichtbaar. Op sommige momenten lijkt het de fundamenten van de beschaving te bedreigen – en natuurlijk doet het dat want de beschaving moet beschaafd worden – wat inderdaad een geheel nieuw concept is!”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.