Advertentie

De invloed van geluids- en electromagnetische golven…


BRES 282 geluid klankBerend Watchus (1982) schrijft over zeer uiteenlopende vraagstukken vanuit een open minded, analytisch en beschouwend perspectief. Een nuchter en holistisch denker die graag filosofeert over levensvraagstukken en zonder oordeel helderheid schept in onoverzichtelijke vraagstukken. Van jongs af aan houdt hij zich met archeologie en de menselijke oorsprong bezig. Later is daar bewustzijn, psychologie, filosofie en spiritualiteit bijgekomen. Hij publiceerde het Engelstalige boek The forgotten nature of time, energy and our own human nature.

Tevens werkt hij aan een Nederlandstalige boekenreeks in het ‘New Thought’/ hermetische genre. De eerste twee vertaalde titels zullen zijn: The Kybalion en The Master Key System  (verschijnt jan. 2014).  Sinds enkele maanden is het tijdschrift BRES magazine iets van koers veranderd en wordt er nu, net als in het verleden toen het tijdschrift nog ‘BresPlanète‘ heette, meer aandacht besteed aan de mysterieën van oude en vaak geavanceerde beschavingen en grenswetenschappelijke fenomenen, en dat zijn precies de onderwerpen waar Berend Watchus over schrijft. De oktober-editie van BRES magazine heeft ‘klank’ als thema. Daarin wordt het volgende artikel geplaatst, wat we tegelijk een online teaser maken voor dit hele nummer van ‘BRES’ van oktober 2013.  

x

* * *

x

Resonantie in wetenschap en bewustzijn

x

De invloed van geluidsgolven en electromagnetische golven op de mens.

2013 © Berend Watchus

x

 

Berend Watchus
Berend Watchus

Over de wet van octaaf en de wet van trilling; door naar alles in de gehele kosmos te kijken in het licht van de samenhangende universele wetten die altijd en overal gelden, zie je de dingen duidelijker en in een holistisch perspectief. Je kunt als het ware een tip van de sluier van je eigen perceptie oplichten om zo tot een beter begrip te komen van onze omringende werkelijkheid. De hermetische leer van Hermes Trismegistus beschrijft deze universele wetten en bevat waarschijnlijk ook veel overgeleverde kennis uit het oude Egypte. Deze verborgen kennis werd middels ingewijden doorgegeven aan de Grieken.

Zo’n 2500 jaar geleden onderzocht Pythagoras verschillende trillingsfrequenties en hoogstwaarschijnlijk bestudeerde ook hij het universele fenomeen van harmonische resonantie als onderdeel van de hermetische leer. Pythagoras ontdekte de wet van het octaaf en de hiermee verbonden muzieknoten. De Griekse muzieknotatie vormde de basis van de moderne muzieknotatie zoals deze tot en met de dag van vandaag gebruikt wordt. Het octaaf is het interval tussen twee tonen waarvoor geldt dat de frequentie van de ene toon precies het dubbele is van die van de andere. De basistoonladder van de westerse muziek bestaat uit acht noten en beslaat precies een octaaf, dat wil zeggen dat de eerste en de achtste noot precies een factor twee in toonhoogte verschillen.

Resonantie en de wet van trilling
In 1602 ontdekte Galileo Galilei het principe van resonantie en resonante frequenties door onder andere onderzoeken te verrichten met een pendulum. Resonantie treedt op bij bepaalde frequenties, namelijk bij de zogeheten eigen frequenties of natuurlijke frequenties, dit heeft alles te maken met de verhouding tussen de afmetingen van het object en de golflengte van de trilling. Resonante frequenties zijn ook de dominante frequenties die spontaan ontstaan als een object met een korte tik wordt aangeslagen. Als bijvoorbeeld een kerkklok of een bel wordt aangeslagen, gaat deze trillen in alle golflengtes, maar voornamelijk in de eigen frequenties. Juist bij deze eigen frequenties wordt veel geluid uitgezonden.

Wave_frequencyDe invloed van geluidsgolven en electromagnetische golven op de mens
Het bereik van het menselijk gehoor, om geluidsgolven waar te nemen, ligt tussen 20 Hertz en 20.000 Hertz. De niet hoorbare geluiden met een frequentie lager dan 20 Hertz worden infrageluid genoemd en de niet hoorbare geluiden met een frequentie hoger dan 20.000 Hertz worden ultrageluid genoemd. Hoewel het voor de mens hoorbare bereik met betrekking tot de frequentie in Hertz overlappen vertoont met ELF, SLF, ULF en VLF golven, kun je deze golven echter niet horen. Dit komt doordat geluidsgolven geen onderdeel uitmaken van het electromagnetisch spectrum, het betreft een andere soort golven.

Een belangrijk verschil tussen de twee typen golven is dat geluid een medium nodig heeft om zich door voort te bewegen, via lucht of water (eigenlijk via alles dat bestaat uit moleculen), terwijl electromagnetische golven zich niet alleen in moleculen (zoals lucht en water), maar ook in vacuüm kunnen voortbewegen. Electromagnetische golven worden ook wel electromagnetische straling (EMS) genoemd. Binnen dit spectrum kunnen we met onze ogen alleen licht waarnemen in alle mogelijke kleuren van de regenboog, terwijl alle andere electromagnetische golven, waaronder infrarood, ultravioliet onzichtbaar zijn voor het blote oog.

De ontdekking van de Schumann resonantie
NICOLA TESLA warcliff projectIn 1899 ontdekte Nikola Tesla dat de aarde een resonante electromagnetische puls frequentie heeft van rond de 8 Hz. Hij gebruikte deze resonerende frequentie in de atmosfeer om met radiosignalen te experimenteren.  Vanaf deze periode experimenteerde Nikola Tesla ook met zijn ‘Wardenclyffe Tower’ (1901-1917), waarmee hij niet alleen telecommunicatie experimenten uitvoerde, maar ook probeerde een nieuw systeem te maken om electrische energie draadloos uit te zenden. Hoewel veel uitvindingen van Nikola Tesla daadwerkelijk in de praktijk worden gebruikt, is het werk met de Wardenclyffe Tower en zijn ontdekking van de resonante frequentie van de aarde niet voortgezet.

Ongeveer een halve eeuw later (her)ontdekte Winfried Otto Schumann tijdens experimenten tussen 1952 en 1954 dat resonerende electromagnetische golven konden worden waargenomen in de atmosfeer. Deze puls van de aarde varieert in frequentie, maar heeft enkele dominante (ULF = ultra low frequency, ELF = extremely low frequency) piekfrequenties: 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 en 45 Hertz. En met name rond de 8 Hertz is de frequentie krachtig in een piek aanwezig.

Vaak gebruikt men 7,83 Hertz om de Schumann resonantie aan te duiden, maar afhankelijk van waar je op de aarde bent, verschilt deze piekfrequentie een fractie, voornamelijk door de niet perfect bolle vorm van de aarde. Daarnaast varieert de straling van de zon van moment tot moment en ook deze variatie beïnvloedt  onder andere de precieze frequentie van de Schumann frequentie.

Schumann resonanties zijn wereldwijde electromagnetische pulsen die worden opgewekt door wel duizend bliksemontladingen per seconde in de ruimte tussen de ionosfeer (de buitenste atmosfeer laag) en het oppervlak van de aarde. Deze Schumann resonantie wordt continu gemonitord. Sinds enkele jaren kan men de Schumann resonantie ook vanuit de ruimte waarnemen via satelliet metingen. Volgens NASA medewerker Rob Pfaf zijn er honderden, zo niet duizenden onderzoeken verricht naar het Schumann resonantie fenomeen, samen met zijn collega’s onderzoekt hij als eerste deze Schumann golven vanuit de ruimte.

frequencyDe invloed van de Schumann resonantie op de mens
Sinds de begin jaren ’50 is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de Schumann resonantie en de invloed van deze electromagnetische resonanties op de mens. Een van de redenen dat men het interessant vond om verder te onderzoeken, was dat bepaalde hersengolf frequenties (alfa-golven) overeenkomen met die 7,83 Hertz puls frequentie van de aarde. De met een EEG meetbare alfa-golven worden geassocieerd met een staat van ontspanning in combinatie met alertheid. De ‘alfa staat’ wordt ook wel de poort naar ons diepere bewustzijn en onze creativiteit genoemd.

In 1963 bouwde Rutger Wever van het Max Planck Institute for Behavioral Physiology een ondergrondse bunker en verrichte hier onderzoeken naar het circadische ritme, oftewel de biologische klok van de mens. Deze wordt ook wel het circadiaan ritme genoemd. Voorheen was voornamelijk de afwisseling tussen licht en duisternis aangetoond als externe ‘zeitgeber’ die ons biologisch voornamelijk helpt te synchroniseren met het tijdstip van de dag. De aanmaak van melatonine wordt door duisternis gestimuleerd, voordat men gaat slapen.

Rutger Wever kon met zijn speciale bunker de Schumann resonantie golven blokkeren en toonde aan dat dit snel een duidelijk ontregelend effect heeft op de biologische klok van mensen, met lichamelijke en geestelijke klachten tot gevolg. Zodra de testpersonen tijdens het onderzoek weer werden blootgesteld aan de Schumann resonantie, de natuurlijke puls van de aarde, herstelden zij doordat hun biologische ritme weer overeenkwam met dat van de aarde. Zo toonde Rutger Wever aan dat ook de Schumann resonantie voor mensen een essentiële zeitgeber functie heeft.

Uit medisch onderzoek sinds de jaren ’90 is gebleken dat voornamelijk ouderen met diverse gezondheidsklachten gedeeltelijk herstel en pijnvermindering ondervinden bij blootstelling aan een kunstmatige electromagnetische puls (EMF) tussen de 5 en 8 Herz. Er bestaat tevens een mogelijke link tussen (EMF) electromagnetische puls therapie bij ouderen en de werking van hun biologische klok. De afgifte van voldoende melatonine op de juiste tijdstippen van de dag is een hoofdfunctie van het circadische ritme van mensen. Samengevat is melatonine erg belangrijk voor onze biologische klok en de link tussen de Schumann resonantie en onze biologische klok blijft de moeite waard om verder te onderzoeken.

Waren oude beschavingen ons voor met technische ontdekkingen?
In het door mij samengestelde Engelstalige boek ‘The forgotten nature of time, energy and our own human nature’  laat ik 17 holistisch wetenschappelijke en alternatieve auteurs aan het woord over o.a.: oude geavanceerde beschavingen, megalithische bouwwerken en subtiele (aard)energieën. Ik heb de auteurs gevraagd om de link te beschrijven tussen de oude beschavingen en bepaalde natuurkundig onverklaarbare fenomenen.

Marie D. Jones en Larry Flaxman[1] schreven toen op mijn verzoek een hoofdstuk over de hierboven genoemde thema’s, dit hoofdstuk heeft de titel: ‘Resonance and the Ancient Science of Sound and Vibration’  en was net als alle andere hoofdstukken echt een verrijking van het geheel. In dit hoofdstuk wordt er voornamelijk ingegaan op de Schumann resonantie, de akoestische eigenschappen van de piramide van Gizeh en de bijzondere eigenschappen van de koningskamer. Niet alleen akoestische, maar ook energetische en electromagnetische eigenschappen van de piramide worden toegelicht. Tot slot wordt er ook verwezen naar mogelijke gebruik van akoestische levitatie in de oudheid.

Willem Witteveen, auteur van het boek over Gizeh.. (klik op illustratie voor lead)
Willem Witteveen, auteur van het boek over Gizeh.. (klik op illustratie voor lead)

Willem Witteveen, Nederlands auteur en onderzoeker van de piramide van Gizeh, gaat nog verder dan Marie D. Jones en Larry Flaxman in het onderbouwen van de link tussen de piramide van Gizeh en de Schumann resonantie. Volgens Willem Witteveen[2] is de koningskamer dan ook een resonerende klankkast waarbij de afmetingen en materialen bewust zo zijn gekozen dat de koningskamer (16,2 Hertz = 2×8,1) resoneert met de Schumann frequentie die op het Giza Plateau volgens Willem Witteveen 8,1 Hertz bedraagt.

Persoonlijk vind ik het zeer interessant dat zowel binnen als buiten de piramide van Gizeh veel bouwstenen bijzondere eigenschappen hebben op het gebied van akoestiek en elektromagnetisme. Het gaat om piëzo-electriciteit, het creëren van een spanning wanneer deze door geluidstrilling vervormd wordt zoals bij een microfoon en de omgekeerde variant: electrostrictie, wat staat voor vervorming (geluidsproductie) door toediening van een spanning zoals bij een speaker. Beide eigenschappen bestaan tegelijk in hetzelfde materiaal. Rondom de piramide staan zelfs grote stenen blokken waar telkens precies een halve bol uit geslepen is. Deze blokken hebben volgens sommige onderzoekers meer electrostrictie / piëzo-electriciteit capaciteit dan voor een natuurlijke rots van dat type mogelijk is, ze zien er zelfs een beetje uit als speakers[3].

Sinds tientallen jaren is de moderne wetenschap daadwerkelijk in staat om met geluid zeer kleine objecten stilstaand te laten zweven. Recent hebben wetenschappers echter een sprong vooruit gemaakt op het vlak van akoestische levitatie. Dimos Poulikakos is er in 2012 met zijn onderzoeksteam in geslaagd om kleine voorwerpen niet alleen te laten zweven, maar ook midden in de lucht heen en weer te manoeuvreren, om zijn as te draaien en kan zelfs met deze techniek vloeistoffen mengen en DNA in cellen inbrengen. In de toekomst zal het mogelijk zijn om grotere objecten te laten leviteren met geluid. Dimos Poulikakos heeft zijn bevindingen laten publiceren bij de Proceedings of the National Academy of Sciences.[4]

Persoonlijk denk ik dat de piramide van Gizeh ons steeds zal blijven verbazen, zoals zij volgens mij al vele duizenden jaren mensen met haar cryptische eigenschappen heeft verbaasd. In de Romeinse tijd was het in ieder geval al een archeologisch monument. Veel later was ook Napoleon zeer onder de indruk van deze piramide, die dus door de millenia heen een onopgelost mysterie vormt.

Of het nu gaat om meeteenheden, astronomische gegevens, topografische informatie of wiskundige verborgen kennis, telkens is het terug te vinden in de piramide van Gizeh. Zowel fysische als metafysche soorten trilling resoneren met de piramide. Filosofisch bekeken lijkt de piramide van Gizeh wel een soort spiegel voor de ‘zeitgeist’ van de mensheid die telkens reflecteert wat wij op dat moment als technische hoogstand of culturele waarheid beschouwen. Van graftombe tot klankkast, van antenne tot sterrenpoort en van wiskundig model tot energiecentrale. Momenteel hebben we nog meer vragen dan antwoorden over de piramide van Gizeh, maar misschien heeft ze een keer meer antwoorden over onze realiteit dan we om gevraagd hebben.

 Berend Watchus

berendwatchus@hotmail.com

 

Nikola Tesla control the mental system

x

* * *

voetnoten:

[1]              Marie D. Jones and Larry Flaxman, The Resonance Key: Exploring the Links Between Vibration, consciousness, and the Zero Point Grid

[2]              19 juni 2013: ‘The Great Pyramid of Giza as a monument of creation – Part 3: Air Element’ op Ancient Origins blog

[3]           Zie o.a. ‘Piezoelectric Basins for Acoustic Levitation Identified at Megalithic Sites, by Alex Putney for Human-Resonance.org’, behalve een interessante theorie bevat het artikel ook zeer duidelijke foto’s van de vreemde uitgeholde rotsblokken.

[4]           ‘Acoustophoretic contactless transport and handling of matter in air PNAS 2013’; published ahead of print July 15, 2013, doi:10.1073/pnas.1301860110.

 

88 gedachten over “De invloed van geluids- en electromagnetische golven…

 1. Leuk stuk om te lezen en zeker een kern van waarheid. Echter vergeet niet de Schumann resonantie theorie. heeft hier ook veel me te maken. Het hoofd reageert op vormen van resonantie en verschillen in het elektromagnetisch veld. Geluid is echter 1 aspect in het grote geheel wat ontzettend machtig is. Vele oude geloofsboeken staan er vol mee. De resonantie bepaald de golfhoogte en dus de frequentie. golflente (eV) varieert tussen 1,65 en 2,76. Deze schommelingen worden constant veroorzaakt door het grote geheel van de constellaties en de 7 planeten. Welke ook wel in oude tijden abraxas werd genoemd. Abraxas verroerd de geest. Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. Dus de resonantie uit ons stelsel is ook groot. En draagt net veel verder dan audio. Als we verder kijken komen we ook een voortschrijdende discrepantie tegen van 1,618. Inderdaad de gouden ratio. En zo zijn we blijkbaar met veel dingen verbonden. De beste resonantie objecten zijn hexagonen. Dus niet alleen een piramide. Maar ook een ziggo dome. Dus zo zie maar niet alleen een concert laatje dingen ervaren door de toonverschillen. Maar ook de vorm waar het plaatsvind.

  P.S. ik kijk uit naar 20 oktober :)een heel interessante workshop over piramides en hun bijkomende gewoontes. Een aanrader voor mensen die deze materie boeiend vinden.

  1. Hoi Ym, je laten leiden door je gevoel; ha herkenbaar. Gewoon doen, later ontdek je ‘het waarom’ 😉

 2. @iedereen, bedankt voor het lezen en reageren.

  @cozmic, ik heb via je linkje video 1 t/m 3 gezien, interessant! We zijn inderdaad niet alleen van vlees en bloed, maar ook electrisch/energetisch. Mooi dat hij gratis en goedkope natuurlijke oplossingen noemt.

  1. @ Berend , ik zit de laatste dagen in het fenomeen electrostress en earthing te snuffelen . Veel interessante info .
   Wel zijn alle earthingsmaterialen idioot duur , zo maar effe eentje http://www.earthingoz.com.au/online-store/sleep-systems . In NL vragen ze 165 euri voor een earthing laken 🙄
   Een beetje creatieve geest kan volgens mij wel wat fijn zilverdraad door een hoeslaken weven en dit verbinden aan de radiator , zelfde met je mousepad etc .
   Wordt vervolgd …. heb ik zo maar het vermoeden van .

  2. Ik hoorde dat ook Coz’.. Belachelijk vind ik dat, die prijzen.. Op die documentaire zie je die gast gewoon met een paar draadjes aan een matje maken.. Misschien gewoon een pallet staalwol-schuursponsjes (zonder zeep) kopen en je eigen matjes maken..?
   Maar gewoon op je blote takken rondlopen is ook al 80% van het verhaal naar mijn idee..

  3. Hoi Cozmic,

   Ik heb eerder al ivm deze straling die ik zeer duidelijk waarneem en voel; als onder spanning staan alsook een continue onrusttrilling,
   een metale pijp in de grond buiten geslagen die in verbinding dmv een koperdraad met een radiator binnenshuis met elkaar verbonden zijn.
   Mijn ervaring is hiermee dat het wel geleid,en even lijkt te helpen maar ik dit niet als een juiste en prettige oplossing heb ervaren. En het uiteindelijk weer verwijderd heb. De vervuiling in de aarde stop, dit voelde voor mij niet goed.

   groetjes, jacobine

  4. Als het goed is, is je verwarming thuis al geaard. Je kunt inderdaad gewoon knutselen en als je (hoog) gevoelig bent, voel je direct of het werkt.

   Volgens mij zijn kranen / waterleidingen ook geaard.

   Iemand trouwens ervaring met luchtreinigers of andere apparaten die de lucht ioniseren? (Deze werken namelijk mbt negatieve ionen meer dan duizend keer zo sterk als zoutkristal kaarsen. Ik ben benieuwd naar ervaringen.

  5. Haha GuidoJ.,

   dat van op je blote takken lopen vindt ik inderdaad de allerbeste oplossing die er bestaat!
   groetjes,

  6. Biohacker / Lifehacker / Quantified Self Goeroe, Dave Asprey, is zeer te spreken over de resultaten van het gebruik van earthing mats en voorkomt zo ook veel negatieve gevolgen van een jetlag. Asprey gebruikte naar eigen zeggen aluminium folie, draad en de ‘aarde’ in de muur. Asprey meet ook wat er verandert in zijn lijf. Zie: http://www.bulletproofexec.com/earthing/

   In de reacties onder dat artikel staat verder nog info over doe het zelf en over wetenschappelijk onderzoek.
   Ik kwam er net achter dat er ook schoenen bestaan die je laten aarden, in plaats van dat ze je zoals normale schoenen, isoleren.

   Ik ga de film GROUNDED kijken: https://www.youtube.com/watch?v=jgwF0tpioTU

  7. Ik wil idd de verwarming gebruiken als aardig , op de koperen koppelingen kan je makkelijk iets aansluiten De verwarming is ten eerste zelf geaard en staat ook nog in connectie met de waterleiding .
   Om fijn zilverdraad te vinden is erg lastig , ben nu bezig bij een gespecialiseerd bedrijf draad van 0,015 mm te bestellen . Wel een groothandel dus moet maar even via mijn bedrijfje . Andere attributen heb ik al in huis gehaald .
   Ook ben ik een spiraalantenne aan het maken die de straling van oa mijn pc kan afvangen en weggeleiden .
   Keep ya posted 😉

  8. Rubberen zolen isoleren je van Moeder aarde beter is het leren zolen te dragen.

  9. @Cozmic

   Je radiator is gefit met teflon of in oudere woningen met hennep en daardoor geen goed aardepunt, beter is een nieuwe aarde trekken naar de aardrail in de meterkast of op een geaarde WCD, niet op de nul!
   Als je pc niet geaard is kan de statische spanning oplopen tot wel 100+ volt, niet direct gevaarlijk vanwege de ontstoring condensators maar toch, niet goed voor de prestaties en sommige mensen kunnen er slecht tegen.
   Check ook even je brandverzekering wat je wel en niet mag als je draden gaat trekken cuz you never know!

  1. @Monika, Thanks! Dat korte Engelstalige animatie/teken Fostac filmpje is inderdaad een mooi bruggetje van waar ik over schreef naar die andere video met een (longevity) toespraak van dr. Stephen Sinatra.

   Duits kan ik maar een klein beetje en Frans helemaal niet…

 3. Pffff , even een gevoelige voltmeter aangeschaft , aan mijn computertafel meet hij al 4 volt . Zodra ik em beet pak geeft ie ruim 15 volt aan .
  Hoogste tijd voor actie . Willie wortel heb ut effe druk .

  1. @Cozmic, goed bezig! Ik begrijp niet hoe je op zulke waardes komt. Heb je het over spanning in volt door het meten van een plus en een min zoals bij een batterij?
   Of heb je het over elektrische veldsterkte in volt/meter?

  2. @ Berend , gewoon de – pool via een kabel aan mijn radiator verbonden en terwijl de + pool van de voltmeter nog los lag gaf hij al ongeveer 4 volt aan . Ik ben nu allerlei testjes aan het doen .
   I’ll be back 😉

  3. Volgens mij is de space tether ook een manier om stroom/ spanning te tappen van de aarde.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Electrodynamic_tether

   http://en.wikipedia.org/wiki/STS-75 –>citaat:

   ”..The specific TSS1-R mission objectives were: characterize the current-voltage response of the TSS-orbiter system, characterize the satellite’s high-voltage sheath structure and current collection process, demonstrate electric power generation, verify tether control laws and basic tether dynamics, demonstrate the effect of neutral gas on the plasma sheath and current collection, characterize the TSS radio frequency and plasma wave emissions and characterize the TSS dynamic-electrodynamic coupling. ..”

  4. @Sun, Jazekers Nikola Tesla is wel een echte inspiratie bron, ik weet nog niet heel veel over hem, maar ik weet een beetje. Die biografie uit 1944 (een jaar na zijn overlijden) lijkt me echt interessant!
   Thanks.

 4. Verdiep je eens, in het Feng-Shui denken.
  Wij hebben veel geleerd van het boek, A beginners quide to constructing the universe ; the mathematical archétypes of nature, art, and science.
  Verder hebben wij onder toeziend oog van een stralings guru, vier cristal op gehangen op de vier uithoeken van ons huis deze met koperdraad verbonden, geaard met kopere pennen in de aarde, ons huis is, dat is 7 jaar geleden een stuk rustiger geworden

  1. @Jenne, bedankt voor de (lees)tips. Ik wist niet dat kristallen een onderdeel waren van Feng-Shui, net een beetje rondgekeken op het net. Er is veel over te vinden. Voor de Nederlandse lezer: http://bit.ly/1aLMuFO (een linkje naar boeken verkoop)
   Een deel van mij wil dat direct in een wetenschappelijk kader plaatsen..
   Ik moet zeggen dat ik wel een onderbuik gevoel ervaar bij iedere ruimte. Zo kan een ruimte licht, donker, warm, koud, beschermend, uit balans of juist rustig, vrolijk etc. aanvoelen.
   Misschien is mijn innerlijk weten al bekend met Feng-Shui… 🙂

  2. Dat is zeker het is intuïtie, maar veel mensen luisteren hier niet na, of hebben dit luisteren niet geleerd.
   Dit heeft met je hele leven te maken, alle facetten worden zo per inuïtie besloten, in een seconde, een fonk, ga je denken wikken en wegen, komen er de ervaringen en geleerde ?, bij.
   Nee de Kristallen horen hier oorspronkelijk niet bij, maar dit vraagt de moderne tijd, met al zijn stralingen en trillingen.
   Maar Feng-Shui hoord natuurlijk thuis in het oosterse denken, maar ook wij de Noordelingen hadden wel degelijk onze gevoels wereld, maar deze is helaas verloren gegaan met alle overheersingen en afslachten zowel lichamelijk als geestelijk, onze oerbron, zijn op het schiereiland Angleysi om gebracht door de Romeinen, de Druden gaven alles mondeling door, dus stop, en weg ons weten, en zo ging het overal, maar goed diep down hebben wij het nog, ik heb vaak het gevoel dat al die generatisch voor mij meekijken door mijn ogen, en leven in mijn gevoel/ziel.

  3. ”… ik heb vaak het gevoel dat al die generatisch voor mij meekijken door mijn ogen, en leven in mijn gevoel/ziel.”

   Mooi gezegd en herkenbaar!

 5. @ Berend, de Feng-Shui is gestoeld op gevoel, elke keer als wij een nieuwe woonplek aan het zoeken waren, was de athmosfeer het gevoel van wel behagen van doorslaggevende betekenis, ik draag dit ook altijd uit het gebouw is niet zo belangrijk, maar wel de ligging,
  een gebouw kun je verbouwen naar je hand zetten, maar de ligging niet, en dit is ook financieel van belang, bij eventuele verkoop.

  1. Mooi bedankt PAUL 3,5 ! ik zit net weer te luisteren naar het is a perfect day, kom er niet van af!

  2. Fijne post Paul, ik geniet elke dag van mijn omgeving en dit geeft het een gouden randje, heerlijk!

 6. Prachtig artikel! En wat een mooie uitgave van Bres!
  Sinds eind vorig jaar ben ik mij eveneens de invloed en de heilzame werking van klank gaan herinneren. Zo mooi hoe je door zelf klanken voort te brengen je hele systeem kunt harmoniseren. Je organen, je lichaam herinnert zich weer zijn oorspronkelijke blauwdruk. Het tilt je als het ware op…. ik ben nog steeds aan het ontdekken. Heb zojuist mijn nieuwsbrief over klank voor de maand november/december gemaakt, met data van klanksamenkomsten. Prachtig hoe onze oorspronkelijke kennis en vaardigheid in dit NU mag samenkomen!

  1. Dank je! Ik heb ‘m zelf bijna uit, ik neem graag de tijd voor de artikelen. Klank raakt ons allen 🙂

 7. In je eigen huis kan je natuurlijk dingen uitschakelen.
  Maar bij je voor-zij-achterburen staat alles aan.
  En wat denk je van de draadloze vaste telefoon?
  ik zie het wel, mobiel bellen doe ik al bijna niet , alleen wanneer het noodzakelijk is.( nog geen 10 euro per jaar).

  1. @Gert, dat is eigenlijk een heel belangrijk punt wat je daar noemt.
   Dat cumulatieve stralingseffect van huis en kantoor apparatuur van jezelf en buren wordt niet meegenomen in de berekening van maximale stralingswaarden.
   Je kunt met android smartphone bij google playstore gratis apps downloaden waarmee je alle wifi’s binnen bereik in een grafiek kunt zien. Dan zie je dat sommige mensen, voornamelijk in appartementencompexen tusen de 5 wen de 10 wifi’s tegelijk in huis hebben en daar komt inderdaad nog de DECT straling van draadloze thuistelefoons bij…

   Een volksgezondheidsissue dat misschien in de toekomst meer aandacht krijgt…

  1. als een andere instrument wordt gestemd dan is vaak de piano het ijkinstrument. De C vind je altijd bij de sleutelgat. Het afstemmen in samenspel zal altijd vooraf plaats vinden anders gaat het vals klinken. Waar ook rekening wordt gehouden. Is de toonhoogte(octaaf-hoogte) van het muziekinstrument . Als je solo speelt op muziekinstrument maakt dat niet uit. Zoals je weet is toonladder C de basisladder. Elk liedje kan naar een ander ladder getransponeerd worden maar let dan wel op de kruizen en mollen.
   CDEFGAB (8 nootjes=1 octaaf). Stemmen is dus een relatief gebeuren. Het is ook zo dat elke instrument zijn eigen toonladder heeft. Daarom worden de instrumenten verdeeld in snaar, blaas en slaginstrumenten.
   Als je muziek maakt gaat het uiteindelijk niet om de individuele nootjes.
   Trouwens een antwoord geven op jouw vraag is ook niet gemakkelijk.
   Maar als het binnen een toonladder is bijv binnen toonladder C dan klinkt A altijd hoger dan C.
   Maar binnen toonladder G (GABCDEF) klinkt A lager dan C.
   Trouwens grondtoon C heeft tegenwoordig een andere frequentie dan in de tijd van Bach. Waarom?
   weet ik ook niet. Het is zoals onze kalender. Waarom is die Gregoriaans? Het was toch simpeler als het 13 perioden van 28 zou zijn. En dan houden we 1 dag over om een groot feest te vieren.

  2. Dank jullie wel voor de moeite. Het blijft lastig zo’n vraag. Ik heb jullie reacties gelezen en gezien en zelf nog daarna gezocht en ik denk dat ik de stamnoten zoek in geluid. Pff lastig hoor als je geen muziek kunt lezen maar wel te kunnen zingen. Monika had het laatst over een geluid dat continue te horen was waar ze in de buurt woont in een A? (ivm met wifi, straling etc.) Maar ik kan haar post niet meer vinden. Ik geloof dat Frea het er toen ook over had. Zo ik dacht hoe klinkt dat dan? Ik wil mij ergens op kunnen funderen.

  3. Hoi Lezer, grappig toevallig gisteren nog een film gezien met daarin een stuk over Bach. Bepaalde toonhoogtes van Bach zouden niet zo lekker vallen bij de meer ‘onaardse’ onder ons. :wink:.

   En die 13 maanden heeft ook een ‘on’logische verklaring, maar welke weet ik ook ff niet meer. Heeft ook te maken met het verdrukken/ verbergen van kennis.

   Laat ik het zo zeggen, ik kan voor mezelf redelijk goed op mijn intuitie vertrouwen, waardoor ik veel zaken die ik lees, direct kan verwerpen als onjuist of waar voor mezelf. :wink:.
   Ach ja, daar heb jij natuurlijk ook geen boodschap aan, of mogelijk heb jij hetzelfde.

   Ben je bekend met het effect van muziek op 528 frequentie (solfeggio)? Het liedje van John Lennon zou ook op deze frequentie zijn.
   Ergens gelezen dat we dankzij de Rockefellers geen gebruik meer ‘mogen’ maken van deze frequentie. Radio zenders zijn hierdoor gebruik gaan maken van andere frequenties. Maar neem de uitleg van mij hier even met een korrel zout, want ik ben beter het voelen van zaken, dan de details ervan uit te leggen!

   😆

  4. Cozmic, Anna bedankt, weer een stap verder. Het geluid dat ik waarneem ligt hoger dan de 400 Hrtz, heel subtiel, dus ik ben nog aan het zoeken, ben nog even onderweg. 😉

 8. Iemand positieve praktijk ervaring met Hulda Clark en Bob Beck zappers?
  (deze concepten zijn in de mainstream afgedaan als pseudo wetenschap, incorrecte wetenschap..)
  Ik heb veel theoretische info opgedaan, hun video’s bekeken, info van knutselaars en fabrikanten gelezen en gehoord. Nu ben ik wel benieuwd naar Nederlandse, recente ervaringen.

  Tot op heden heb ik meer wetenschappelijke concrete argumenten gezien ter onderbouwing van de theorie van Beck dan die van Clark. Daarnaast was het Beck die ook meer leunde op reeds bestaande, vergelijkbare concepten en patenten. Beck noemde zelf dat hij de Rife machine en de Hulda Clark Zapper heeft nagebouwd, maar dat deze niet werkten.

  Beck was wel een autoriteit op het vlak van electronische patenten, bio feedback apparatuur , bio stimulatie apparatuur etc.

  Ik ben benieuwd en ik leer graag van jullie ervaringen!

  1. Hoi Berend, ik heb wel flink wat ervaring met bioresonantie apparaten vnl. één genaamd MORI. http://www.vivere-resonantietherapie.nl/images/image/foto%20(6).JPG
   Om tot goede resultaten te komen bleek het belangrijk om naast BR ook nog div. kruidenkuren in te zetten een vooral volhoudend te zijn. Div. virussen blijken zich te verschuilen in grotere parasieten, holle organen zoals de darmen en blaas kunnen niet bereikt worden met BR en nog vele haken en ogen. De zapper is imo een waardeloos gadgetje met een veel te klein bereik.

  2. Dag Cozmic, ik heb het een en ander online over de MORI en andere bioresonantie apparaten bekeken. Telkens als ik geneeswijzen tegenkom die niet volledig wetenschappelijk onderbouwd worden of op mij twijfelachtig overkomen, krijg ik wat vooroordelen en neig ik naar het doorspitten tot ik wel wetenschappelijk bewijs vind.
   Zo ben ik via via, na het bekijken van jouw link, weer terechtgekomen bij LED licht genezing. Iets waar ik dan meer op durf te vertrouwen omdat er wetenschappelijk bewijs voor is.

   Momenteel vind ik vaak wetenschappelijk bewijs voor biostimulatieve oplossingen (licht, klank, electromagnetische golf, magnetisch, electrisch etc) terwijl bioresonantie iets minder hard gemaakt wordt, in mijn nog onervaren blik.

   Wel wordt er vaak in wetenschappelijk jargon gesproken over onderbouwing van bioresonantie, voor zover ik weet zaten Hulda Clark en Royal Rife er op bepaalde vlakken gewoon naast.

   Als jij en vele duizenden anderen er beter van worden, dan is er toch iets, misschien voor mij nog onbegrepen dynamiek (niet placebo).

  3. This important video shows a successful use of a Rife-Bare plasma device to ‘devitalize’, immobilize, disintegrate or otherwise destroy select microorganisms. This is an historical video becuase of the great number of organisms ‘devitalized at one time.
   http://www.youtube.com/watch?v=rvU9JrWycFI

  4. In Jip en Janneke taal is de werking van bioresonantietherapie: Door specifieke geluidsfrequenties het lichaam in te sturen worden de bacteriën, virussen, of andere parasieten die resoneren op deze frequenties ahw ‘gestunned’ ze zijn weerloos en hun energieveld ligt plat. Vervolgens wordt er een aantal kleine stroomstootjes door het lichaam gestuurd. Gezonde cellen / organismen weren deze stroomstoot af met hun eigen energieveld, de ‘gestunde’cellen hebben geen afweer en krijgen hiermee de genadeklap.
   Geen rocketscience, het is dus niet zo dat de cellen kapottrillen zoals velen denken.
   Niet alle getargette indringers worden bereikt en geëlimineerd, het geeft echter het immuunsysteem een voorsprong om de overhand te nemen. Daarom is het dus ook belangrijk om het immuunsysteem een boost te geven en niet alleen op bioresonantie te leunen. En/en, en nog veel meer, holistisch zammaarzegguh.

  5. Uiteraard is wetenschap ergens ook maar schetenwap
   (quantum fysica en parapsychische fenomenen kunnen niet volgens gewone fysica; het zijn allemaal wetenschappelijk bewezen terreinen)
   , maar de standaarden en de herhaling van causale verbanden geven ergens houvast.

   Bedankt voor jouw persoonlijke en technische onderbouwing. Die video’s ga ik kijken.

  6. Misschien kunnen sommige dingen niet worden gemeten (dus worden bewezen) omdat er simpelweg nog geen apparatuur voor bestaat…

  7. Fenomenen waarnemen is 1, volgens Terence McKenna is persoonlijke en dus subjectieve ervaring het belangrijkste en meest empowering wat er is.
   Fenomenen objectief en / of reproduceerbaar / op commando / empirisch vaststellen is 2.
   Fenomenen en dynamiek echt begrijpen doorgronden, weer wat anders.

   Allemaal gradaties van waarnemen, vaststellen.
   Er zijn als het ware meerdere waarheidsniveaus. Denk aan religieuze natuurkundigen…
   Bidden tot god/God op basis van geloof en anderzijds op het werk alles willen bewijzen…

 9. http://www.tigweb.nl/TIG19_6_01_Bosman.pdf
  ”Het stimuleren van zelfherstel door de
  Schumann-resonantie” ”Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer,
  een rol speelt bij genezing en gezondheid.
  Hieronder het bewijsmateriaal en de verklaringen.”

  Ik had deze nog niet eerder gezien, een artikel uit 2003. Hoewel er nu concreter en meer bewijs is voor de bewezen link tussen de Schumann resonantie en gezondheid, is het niet verkeerd om andere onderbouwde Nederlandstalige bron toe te voegen.

  Bij deze:)

  1. Natuurlijk de natuur zit vol trillingen en stralingen, goede en slechte, het lichaam geeft aan door zijn gedragingen, wat goed voor je is en wat slecht, als ik lekker door de bossen loop te struinen, zie en voel ik van alles met mij gebeuren, het is bijna allemaal positief, het slechte verlaat me en wordt aangevuld door sterk nieuw spul, soms pluk ik wat mos, en dat is een heel prettig gevoel dat zachte verende mos zo in je handen, het leeft en koesterd je, zo als de bomen, ik om arm er wel een heerlijk zo iets sterks in je armen, ja maar ik respecteer de natuur, van mijn vader geleerd, hij was geen doetje maar wel veel respect voor alles wat leeft.

  1. @Sun, hoi, thanks, kun je het uitleggen?
   Ik heb ze beluisterd. De eerste en de derde worden gepresenteerd als normale versie en de tweede als 528 versie.

   Bij die tweede hoor ik op 01:09 min een pieptoon die seconden lang aanhoudt.

   Verder merk ik het niet echt, maar misschien werd ik afgeleid door youtube reclames en kwaliteitsverschillen tussen de opnames. Die helpen natuurlijk niet bij het aanhoren van subtiele verschillen.

   Die reclames zijn dan een beetje als paprika chips vlak voordat je gaat wijnproeven…

   Misschien kun je het verschil uitleggen mbt je eigen luister ervaring (ik heb weleens het een en ander erover gelezen)

  2. Hallo Berend, Ik reageer i.p.v. Sun aangezien ze is ‘frozen in time’
   door omstandigheden. Er woedt het één en ander onder de vaste reageerders, helaas! Er moet hier nog het één en ander aan karma worden uitgewerkt, waaronder ook bij de hoast. In de huidige dimensie snap ik dat heel goed, het blijft toch een kwestie van spiegelen waar de meeste mensen het heel moeilijk mee hebben. Het is allemaal zo betrekkelijk en de boodschap is dan toch weer, balans in ovoorwaardelijke liefde. Hartegroet, Odette
   http://www.crystalinks.com/ConsciousnessFrozeninTime.html

  3. mooi liedje: Imagine.
   Inderdaad het solfeggio klinkt ‘prettiger’ in de oren.

   Wat mij opviel de ‘simpele’ mooie oplossing met onomatopee(klanknabootsing)… de coupletjes met elkaar te verbinden tot een geheel.

   Zoals ah, aha ha …perfect over gaat in… de fonetische(op gehoor) klank van I (ai) van Imagine
   en yu, yuhh yuh… overgaat in… You.

   Perfect!
   Misschien te ver gezocht 😉 … Einfach macht sich der Meister.
   En die meester is natuurlijk John Lennon. 😉

  4. Berend, even de . op de i, geen sausjes of chips, bij wijn proeven stukje neutraal stok brood, om je palet te neutraliseren, en soms een stukje neutrale kaas als Bathmale b.v., voor de mooiere witte Bourgondiers, maar beter van niet, beter van niet, groet Jenne.

  5. Het is een prachtige zaak muziek (geluid) te beluisteren dat afgestemd is op hart (432 hz) en niet op hoofd (440). Het is allemaal ietsje lager.
   Echter heb ik ooit gelezen dat blijkbaar de meeste geluidsapparaten (b.v. cd-spelers) al zo in elkaar zijn gezet dat er alleen maar de 440 frequentie hoorbaar is. Weet niet of dat werkelijk zo is.
   Solfeggio is het algemeen gebruiken van frequenties dus gedeeltelijk ook zonder een liedje te horen, maar meer de trillingen die een bepaalde ’toestand’ stimuleren, dus rust, meditatie, energie….

   Trouwens een snaarinstrument als een gitaar b.v. kan je dus zelf stemmen. Met een piano wordt het iets ingewikkelder… blokfluit niet echt te doen 😀

  6. Het mooie is dat ik pas later die comment van Sun zag, maar toen de comment geplaatst werd heb ik dat nummer vaak op CD gehoord. Het nummer is tijdloos en ik denk dat John Lennon dat en nog veel meer wist:)

   Haha Jenne inderdaad stokbrood, dat is neutraler.

   http://www.youtube.com/watch?v=GfePSZx7Ysc
   Ik ga deze nog maar ’s kijken om m’n geheugen op te frissen over de theorie van Len Horowitz

  7. En deze lijkt me ook wel interessant, lijkt wel iets volgbaarder dan Horowitz, hoewel ik begin te wennen aan het taalgebruik van Len Horowitz.
   http://www.youtube.com/watch?v=jVATlX4XKMk#t=71\
   ”The 432Hz is found every where in nature and the cosmos as well as in the work of Vernon Jenkins, Pythagoras, Joseph Puleo and Marko Rodin.” Ik weet er nog niet zo veel over.

  8. @ Sun en iedereen, Ik heb me eens een beetje verdiept in de 432 van buturff en de 528 van horowitz.
   Als je het volgende googelt: buturff horowitz
   dan zie je dat ze een jarenlang heftig publiekelijk conflict hebben over het al dan niet ziekmakend of juist helend zijn van hun frequenties/muziek instellingen. Zeer ernstige beschuldigingen heen en weer.
   Voor mij zijn beiden grenswetenschappelijke theorieën en ben ik niet overtuigd, that’s me. Ik gun iedereen zijn plezier, gezondheid en juiste zelfstandige beslissingen mbt deze klank heorie.

  9. Hoi Berend, je hebt je goed ingelezen in de materie. 🙂
   Voor mij is het een kwestie van gevoel en intuïtie. En idd de onvoorwaardelijke liefde (16.2). Als je meer wilt weten Berend, komt het vanzelf, van binnenuit. Go with the flow! ♥ Fijne feestdagen!

  10. Mooi! ”The Adagio in G minor for violin, strings and organ continuo, is a neo-Baroque composition popularly attributed to the 18th century Venetian master Tomaso Albinoni, but in fact composed almost entirely by the 20th century musicologist and Albinoni biographer Remo Giazotto.”

  11. Nu begrijp ik dat “Air” van Bach zoveel gelijkenis heeft met de Adagio van Albinoni. Albinoni triggert me namelijk en ik las net dat J.S. Bach heel erg geInspireerd was door de muziek van Albinoni, vandaar.

   En ik luisterde net ook naar een mooi liedje van Liesbeth List “Kinderen van de Zee, waarbij ze de Adagio als achtergrond- muziek gebruikte

   http://www.youtube.com/watch?v=6zf1xecXgVg

   ” De kinderen van de Zee, zijn alleen; alleen met de Wind”

 10. Olifanten kunnen stormen horen tot 240km afstand, helicopters tot 140km.
  Olifanten gebruiken zelf 70 klanken infrageluid, wij horen het niet maar zij kunnen elkaar bereiken tot wel 10/15km afstand.

  http://news.nationalgeographic.com/news/2004/03/0303_040303_elephants.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Infrasound
  The infrasonic range is roughly between 1 and 20 Hz. Infrasound can travel long distances; however, atmospheric conditions can severely limit the distance.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.