Advertentie

Van woede naar kracht..


x

Van woede naar kracht..

2012 © Ellorene Westerhout

 x

Ellorene Westerhout, regelmatig columnist op WantToKnow. (klik voor haar site)

Gedurende de laatste 10 jaar zijn onrechtmatigheden toenemend openbaar geworden. Manipulaties en ongeoorloofde praktijken blijken op alle terreinen plaats te vinden. De donkere kanten van de mens komen aan het licht. Om uitsluitend de slechtheid van de mens te etaleren vind ik te kort door de bocht en het zal ons niet naar oplossingen brengen. Desondanks hebben we het recht om woedend te zijn en de betrokkenen ter verantwoording te roepen. Om uit de crisis te komen is het noodzakelijk onder ogen te zien wat we aangericht hebben en daar consequenties uit te trekken. Maar een blijven hangen in de beloning-straf aanpak zal ons niet leiden naar een betere wereld.

Er is meer nodig. Neen, er is iets anders nodig. Zonder een dieper inzicht in de wereldsituatie blijven we in herhalingen vallen. En als we ons beeld van de wereldsituatie willen verdiepen, moeten we naar de hoofdrolspelers kijken. Dat zijn niet de wereld leiders en de grote corporaties, en het zijn ook niet de systemen, al is het zinvol om de beestjes een naam te geven. Ik stel voor om naar de mensheid zelf kijken en in welke richting we ons ontwikkeld hebben.
Ik denk dat wij als mensen het vermogen èn de verantwoordelijkheid hebben hoe we onze wereld inrichten en hoe we met ons huis, deze planeet, omgaan. Wij bezitten vermogens en vrijheden waarover andere levensvormen hier op aarde, zoals de planten en de dieren die we overigens als ons zusters en broeders mogen beschouwen, niet beschikken. Dit schept verantwoordelijkheden. Ik wil zelfs stellen dat als we onze verantwoordelijkheid niet nemen, we dan onze vermogens en vrijheden niet waardig zijn.

Carl Johan Calleman

Wat hebben we tot nu toe gedaan met onze mogelijkheden, in welke richting hebben we ons ontwikkeld. Hoe zijn we bezig geweest de menselijke wereld in te richten en waar hebben we ons op gericht? Hierover is natuurlijk al door velen nagedacht en gepubliceerd. Iedere stroming heeft zijn eigen bril gefabriceerd en het menselijk leven in zijn eigen model gepropt. Ik ga ook zoiets doen, want het is te omvangrijk om lukraak maar neer te pennen wat me voor de mond komt. Na vele meer en minder ingewikkelde visies te hebben bestudeerd trof ik een verrassend eenvoudig model bij Carl Johan Calleman die de Mayakalender gebruikte als uitgangspunt en tijdlijn.

Calleman heeft de publiciteit gehaald met zijn afwijkende interpretatie van de kalender en vele discussies in het leven geroepen. Daar wil ik in dit artikel buiten blijven. Het is zijn geschiedschrijving die een interessant en werkbaar beeld oplevert. De ontwikkelingen zoals hij ze op een rij heeft gezet, hebben mij geholpen om een balans te vinden tussen de wereldlijk-wetenschappelijke kijk en de spiritueel-filosofische kijk op het wel en wee van ons als mensheid. Voordat ik in mijn eigen woorden en interpretatie deze ontwikkelingsgang deel, vraag ik om alle eerder geleerde kennis en veronderstellingen in de wachtkamer te leggen en met een open geest deze schets in je op te nemen.

Ontwikkelingen van mens en wereld
De vorming van de aarde, het plantenrijk en het dierenrijk heeft miljarden jaren in beslag genomen om tot voltooiing te komen. Van een menselijke ontwikkeling op het gebied van bewustzijn kunnen we spreken sinds 2 miljoen jaar. Dat is dus relatief kort ten opzichte van onze medeschepselen hier op aarde.

Familiebewustzijn
Deze ontwikkeling is voorzichtig begonnen met het leven in stammen. In deze fase waren we nog grotendeels ingebed in onze omgeving, de natuur, en konden we, net als de dieren, overleven met behulp van ons instinct en voortplantingsmechanisme. Het stammenbewustzijn is geconcentreerd op – en daarmee ook beperkt tot – het denken in verschillen en overeenkomsten. We herkennen de mensen van onze stam – tegenwoordig is dat familiekring, werkkring, ed. – en onze directe omgeving als “eigen”. Alles wat dit niet is, is vreemd, en mogelijk “slecht” dan wel op zijn minst gevaarlijk. Het denken in verschillen is de eerste vorm van bewustzijn.

Verklarend bewustzijn
Vervolgens slaan we een nieuwe richting in en ontwikkelen ons tot culturen. We gaan taal gebruiken en kunstvoorwerpen maken. In deze fase beginnen we geschiedenis te ‘schrijven’ via mondelinge overleveringen. In deze fase schakelen we ook over van jacht naar landbouw en ontstaan er nederzettingen. Ons bewustzijn ontwikkelt een nieuw vermogen: het beseffen van betekenis. We ontdekken betekenis in alles om ons heen: zon, maan, regen, wolken, droogte, stenen, planten, dieren. Alle (natuur)verschijnselen kennen we een reden toe. Het is een eerste vorm van het beschrijven van het leven door een verklaring te geven waarom de dingen bestaan. Het denken in betekenissen is de tweede vorm van het menselijk bewustzijn.

Dualistisch bewustzijn
Vervolgens ontwikkelt ons bewustzijn een nieuw vermogen: het onderscheid in goed en kwaad. Het is een soort nieuwe schil over het verschilsdenken in ‘eigen’ en ‘vreemd’. Het koppelt verschillen en overeenkomsten aan waarden en we gaan dit in wetten vastleggen. Er ontstaan rangen en standen; we gaan hiërarchieën aanbrengen. Dit bewustzijn verdeelt in meer en minder, beter en slechter. Kortom, we gaan oordelen en in deze fase ontwikkelen we het systeem van belonen en straffen. We roepen autoriteiten en gezaghebbers in het leven die we het recht geven om over ons te oordelen. Eerst in de vorm van personen, later in de vorm van instituties. De mondelinge taal wordt uitgebreid met geschreven taal en nederzettingen breiden zich uit tot volkeren. Het denken in goed en kwaad is het derde vermogen van het menselijk bewustzijn.

Ik-bewustzijn
Ons gezichtsveld breidt zich verder uit en we krijgen meer contact met andere volkeren en culturen. In ons bewustzijn groeit een besef van eigen kracht. We krijgen oog voor onze eigen mogelijkheden en vermogens en dat betekent dat externe autoriteiten en gezag niet meer als vanzelfsprekend aanvaard worden. Dit leidt bv. tot het afzetten van machtsfiguren (koningen en keizers) en het ontstaan van democratieën, maar ook het teruggeven van de koloniën en het ontstaan van de derde wereld. We worden toenemend baas over ons eigen leven en lichaam geholpen door de ontwikkeling van technologie. Geloof in een hogere macht (religie) maakt plaats voor geloof in wetenschap, zelfbeschikking en vind zijn ultieme vorm in geloof in de maakbaarheid van mens en maatschappij. Het denken in termen van macht is het vierde vermogen van het menselijk bewustzijn.

Waarden-bewustzijn
De nieuwe “self-made” wereld confronteert ons met de effecten van de menselijke expansiedrift. Technologie loopt ver vooruit op ons gevoel van wat mag, wat kan en wat moet. De snelheid waarmee we de wereld veranderen brengt desoriëntatie en frustratie met zich mee. Imago en realiteit raken van elkaar gescheiden. De wereld, de planeet is klein geworden met de moderne vervoers- en communicatiemiddelen. In het bewustzijn groeit het besef dat we niet alleen zijn in het leven, dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat we niet oppermachtig zijn met onze kennis en technieken en dat we een balans op grotere schaal niet moeten veronachtzamen.

Er groeit een besef dat we ondanks alle indrukwekkende prestaties eigenlijk nog maar weinig weten over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. In ons bewustzijn wordt iets wakker dat ons aanspoort respect te hebben voor het leven. Dat het niet alleen om onze eigen dromen gaat in het leven. De vraag waarom en waartoe we doen wat we doen duikt op. De nieuwe bewustzijnsfase vraagt: “vanuit welke waarheid leef je en handel je?” en ook “doe je wat je zegt en zeg je wat je doet?” Het denken in termen van waarden en waarheid is het vijfde vermogen van het menselijk bewustzijn.

Eenheidsbewustzijn
Momenteel is er een nieuw besef ontwaakt in ons bewustzijn. Het is een gevoel van verbondenheid. Dat blijft niet beperkt tot het eigen volk, klasse of ras, maar het snijdt door alle verschillen heen èn .. lost ze op. Het is een gevoelsmatig besef van een totale verwevenheid met het leven zelf. En dat leven strekt zich uit tot in de verste verten van het universum en de diepste diepten van ons bestaan. Het omvat de simpelste aardse levensvormen tot subtielste energetische levensvormen als lichtwezens. Dit besef doet hiërarchieën in rook op gaan, machtsvertoon uithollen en behoefte aan bewapening ontmantelen. Als we allemaal uit één bron voortkomen is iedereen onze broeder en zuster. Zelfs alle levensvormen zijn onze verwanten. Het betekent dat als ik jou schaad ik mezelf schaad. Deze nieuwste ontwikkeling van menselijk bewustzijn noem ik het denken in verbindingen en verbondenheid.

Bewustzijn is de sleutel
De veelkoppige crisis waarin we nu verkeren komt volgens mij voort uit de onverenigbaarheid van de verschillende bewustzijnsfasen zoals ze nu op de wereldkaart gepositioneerd zijn. Wat bedoel ik hiermee? We leven in een periode waarin we meer en meer leven vanuit een ethisch besef en een gevoel van verbondenheid, terwijl de systemen die onze maatschappijen regelen nog geleid worden door mensen die vanuit een oordeels- en machtsdenken leven. Het is dus niet het juiste bewustzijn op de juiste plek. Dat strookt niet met elkaar door één deur, omdat degenen die het (nog) voor het zeggen hebben ons besturen vanuit een krapper bewustzijnskader dan de mensen die de gemeenschap dragen. De huidige bestuurders, voor èn achter de schermen, nemen beslissingen die het volk verdelen in plaats van verbinden. Hun maatregelen komen ons dus ook niet ten goede en zullen dat ook nooit kunnen.

Mensen die in termen van macht denken hebben zichzelf voor ogen. Machtsbewustzijn maakt de wereld per definitie ondergeschikt aan zichzelf. Ze bevinden zich momenteel nog in de bestuurlijke regionen van het bedrijfsleven en de politiek. Ze herkennen onze behoefte aan ethisch verantwoord beleid en respectvolle omgang niet, ook al vinden zij zelf van wel. We gebruiken dezelfde woorden, maar bedoelen er totaal verschillende dingen mee. Door de bewustzijnsverschillen spreken we niet dezelfde taal en begrijpen we elkaar verkeerd. We zien er hetzelfde uit, hebben dezelfde lichamen, maar onze werelden verschillen als dag en nacht.

Ik vind het belangrijk dat we dit verschijnsel herkennen om behouden door de mondiale crisis te navigeren. Ik denk dus ook dat we naar een totaal andere maatschappijvorm zullen moeten evolueren. De huidige machtsstructuren zijn passé, ze sluiten niet alleen aan op de tijdgeest, ze zijn zelfs schadelijk voor het leven op aarde.

Van woede naar kracht
We zijn zelf tot veel meer in staat dan we denken, maar moeten er ook nog veel in leren. Onszelf besturen is niet iets wat vanzelf gaat. Maar dit kan makkelijker in kleine groepen waarin je elkaar kunt kennen en het persoonlijke contact een fundamentele rol speelt. Met elkaar kunnen we heel veel bereiken. We zullen moeten leren samenwerken en elkaar leren vertrouwen.

Om op het begin van dit verhaal terug te komen: we hebben het recht om woedend en verontwaardigd te zijn. De machthebbers moeten geconfronteerd worden met de effecten van hun handelwijzen. Maar we moeten niet blijven hangen in ons stammenbewustzijn en ons verlaten op straffen en belonen. We moeten ook niet blijven hangen in ons oordeelsdenken en onze energie alleen maar steken in nieuwe wetten en juridische processen. Laten we onze woede gebruiken als motor tot creatieve kracht en zelf de veranderingen aanbrengen.

Vanaf de bodem kunnen we een nieuwe wereld opbouwen en het mooie is dat iedere hand en ieder hoofd van betekenis is. Er is niemand die onder doet voor een ander. Elk kan doen wat ie kan en elk mens is van waarde. Echter, ieder zal de schouders er onder moeten zetten en moeten beseffen dat wat je voor een ander doet, je ook voor jezelf doet. We zullen een nieuwe saamhorigheid moeten scheppen, een nieuw sociaal gevoel waarin we allen onze beste bijdrage willen leveren aan een wereld waarin ieder zich thuis kan voelen.

355 gedachten over “Van woede naar kracht..

 1. Het gaat er simpel om dat je als mens elkaar ziet staan. Ik moet mezelf en anderen niet benoemen etiketeren. Het moet niet zijn van ik geef iets en verwacht van een ander iets terug. Vooral als het om hebzucht, macht en geld gaat. De wereld is een gegeven. Er is alles in overvloed voor echt iedereen. Wij hebben niet echt geleerd om te genieten. Het is altijd competitie geweest nog beter zijn, nog mooier, nog machtiger, nog meer hebzucht, nog meer geld. Altijd vanuit je eigen straatje denken. Bevestiging zoeken en vinden. Anderen die erop wijzen hoe het hoort en ik doe met dat zelfde spelletje mee. Voortdurend een bevestiging krijgen van gelijkgestemden, dat ik op de goede weg zit. Ik zit in hetzelfde schuitje. Behoor ik iedereen af te wijzen die niet in mijn straatje past? Dat is pas woede ontkennen en zelf anderen stigmatiseren dat ze onwetend zijn. Die mooie wereld is voor ons allemaal. Een andere bereiken is de persoon te betrekken in mijn spel. Mijn spel is om een lach op iemands gezicht te toveren. Dat is een hele opgave maar leuk om te doen. Dat is gebruik maken wat zich voordoet en daarop reageren. Dat kan alleen als ik in het Nu ben. Zo ben ik en niet anders. Dat is pas een vonk overbrengen zonder woorden maar met daden.
  Ik rijd op mijn fiets een vaste route van huis naar werk. Dat is 15 km heen en 15km terug. Onderweg kom ik een bromfiets tegen zo een die meer geluid maakt dan dat het vooruitkomt. Tja dat heb je als jongere vaak last van. Ik ga sleutelen tot die naar mijn gevoel harder gaat. Dat is het toppunt van ieders jongensdroom zonder enige kennis of kunde alles uit je brommerd te halen. Al houd je jezelf voor de gek. Het moet sneller dan de standaard. Opvoeren die handel met alle nare gevolgen van dien. Ik ben zelf jong geweest en weet als ervaringsdeskundige hoe dat toen ging. Daarom vond ik het prachtig dat zo’n knalpot even voorbij komt sjeesen!
  Het deed mij aan mijn eigen jeugd denken.
  Ik deed het geluid van een brommerd na! En deed alsof ik gas gaf! Natuurlijk was dat iets wat mijn medeweggebruikers nooit verwachten. De ene na de andere fietser haalde ik toen in! Ik plezier anderen ook plezier! En wat zij daarvan denken of zeggen; het zijn altijd anderen! Zo kan inspelen op onvoorspelbaarheid en dat kan echt leuk zijn. En bewustwording is het enige wat telt. Even aandacht trekken en bevestiging van ons bestaan. Succes! 😉

  1. SOPN mag dan wel een partij zijn die met de tijd mee gaat en als je toch “moet” stemmen is het waarschijnlijk je stem waard, maar… is dat weer je eigen verantwoordelijkheid weg geven? Is dat wachten op “redding”? Iemand anders die het voor je moet doen? Het begint bij JEZELF.

 2. SOPN mag dan wel een partij zijn die met de tijd mee gaat en als je toch “moet” stemmen is het waarschijnlijk je stem waard, maar… is dat weer je eigen verantwoordelijkheid weg geven? Is dat wachten op “redding”? Iemand anders die het voor je moet doen? Het begint bij JEZELF.

 3. als je twintig jaar jezelf onder handen hebt genomen
  en ook steeds weer wat woede voor al het onbegrip hebt rondgestrooid,
  ja, dan sta je in een kleine groep

  wel een mooie groep
  dus het was “het” toch waard…

 4. Hoe meer woede in onszelf, hoe minder kracht er overblijft om dat te creëren wat we eigenlijk werkelijk willen. Woede raakt voornamelijk jezelf en helaas heeft het een negatief effect op de wereld om je heen.
  Laat de wereld zien hoe het wel moet, ipv. in woede te laten zien wat een puinhoop het is. Dat ziet elk bewust mens toch wel en de rest zul je met woede niet wakker maken. Laten we onze kracht zo sterk mogelijk zijn en daarmee de wereld laten inzien dat het heel anders kan op eenvoudige manier.

  1. @Marcel, ik moet er altijd mee uitkijken. Als ik uit woede ga werken dan verrek ik mijn spieren vaak, haal me aan van alles open, maak dingen kapot die juist heel over zouden moeten komen.

   Pas dus wel goed op met stammetjes kloven dat je niet per ongeluk jezelf raakt, haha.

  2. Behalve als je ‘LAAIEND’ enthousiast ben ‘geraakt’, dan kamp je wel met dezelfde energie maar eerder op een positief vlak. Maar ook ‘WOEDE’ kan ‘ONVERWOED’ een goede zaak ter herinnering houden, het is maar hoe objectief je het in vult. Negatief en/of Positief is de speeltuin van ons leven, omringd door een muur erom heen om uit het midden via een uitkijk toren over het slagveld alles te bezien. Er is een uitweg er is een Exit, al is het maar pink & muzikaal te noemen.
   http://www.youtube.com/watch?v=ZvDnPxzpJpw&feature=results_main&playnext=1&list=PL7FC7A63A21DE30E8

 5. Woede is een grote ‘wakkermaker’, zo mocht ik ondervinden. Wanneer je verontwaardiging of woede gewekt werd en het is niet ego-gericht, heeft dat het effect van een flinke plets koud water in je gezicht. Op slag ben je klaarwakker.
  En kan je verder.

  1. @ Anelle,

   Wat ben je toch een wijze vrouw! Ik noem wat jij beschrijft de invloed van Michael, waarschijnlijk bij jou wel bekend. Helaas zijn er nog steeds mensen, zo mocht ik gisteravond weer ervaren, die weglopen voor die woede, waardoor ze dus niet verder komen. Ik heb ervaren, dat een goede ruzie, waarbij beide partijen naar elkaar luisteren, uiteindelijk een verdieping oplevert.
   Nog bedankt voor de tip over de Violette Vlam, daar heb ik veel aan.

  2. @issy
   Zag je reactie op mijn vroegere post over oa de violette vlam nu pas.
   Heb je intussen meer info hierover? Hier op WTK stond er enige tijd geleden een mooi artikel over.
   Voor alle zekerheid plaats ik hier even de link.
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-diepe-reiniging-van-de-violette-vlam/

   En ja hoor, dat zag je goed! Michael is in mijn ogen de grootste vriend en helper van de mens. Erg toegankelijk ook, vind ik. Een gesprekje met hem is zo simpel als bonjour.

  3. @ Anelle,

   Dank je wel voor de link! Ik zit nog maar kort op WTK en kon dit artikel dus niet.Ik ga zeker met de meditaties aan de slag, had al iets van een landgenoot van je gegoogled, maar dit spreekt mij meer aan.
   Wat fijn, dat je ook bekend bent met Michael!
   Zelf voel ik me regelmatig als een eenzame strijder van het licht in de woestijn, als ik weer eens afgewezen wordt, doordat ik me open stel voor de Michaelsenergie. Zo denkt men dan dat ik niet kan relativeren, echter, door Michael kan ik mijn ogen niet meer sluiten voor leugens, dubbele agenda’s of onrecht. Herken jij dat ook?

  4. @Issy
   Relativeren is een woord dat vele ladingen dekt en waar je alle kanten mee uit kan, al naargelang het iemand goed uitkomt. Zodoende heb ik mij bijna de grond in gerelativeerd. Tot Michael tussenbeide kwam en de banden prompt verbrak, want als jij sommige voor jou schadelijke banden niet verbreekt, doet hij het. Michaelenergie kan dus ook verbrekend werken, zeker wanneer sommige banden bepaald schadelijk voor je zijn. Heb ik meermaals mogen ervaren, omdat ik de neiging heb voor de underdog op te komen, of de ander het voordeel van de twijfel te gunnen. Met zulke houding laat je toe dat anderen je goedheid misbruiken. Ik heb dus met veel vallen en opstaan geleerd om “Tot hier en niet verder!” te zeggen en pas later beseft dat Michael er iets mee te maken had.

  5. Anelle ,
   even voor de duidelijkheid , persoonlijk vind ik je een fantastisch mens , dus dit is geen aanval op jou .
   Ik was tig jaren geleden student aan een mysterieschool en heb van alles over het witte broederschap \__/ geleerd . Misleiding en uitkotsbare onzin van het laagste newage nivo .
   Dessalniettemin…. the violette flame is het handelsmerk van charlatan St Germain , Michael heeft het blauwe zwaard !! The sword of wisdom and truth .
   Just to let you know .
   http://www.google.nl/webhp?source=search_app#hl=nl&sclient=psy-ab&q=archangel+michael+sword+blue+flame&oq=michael+archangel+flame&gs_l=hp.1.3.0i8i30l4.21603.25412.3.38813.6.6.0.0.0.0.563.940.5j5-1.6.0…0.0.ajEr9yoWpaY&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=bc361b7a47b4ffdf&biw=1280&bih=897

  6. Over Michael; ik heb (nog?) niet het gevoel dat ik rechtstreeks contact heb, maar als ik de conversatie van Steve Beckow weer lees met Michael van 9 juli jl. zie ik de wijsheid en rust erin.
   http://the2012scenario.com/2012/07/archangel-michael-what-life-is-like-inside-a-container-of-love/

   Zo in tegenstelling tot veel van mijn verontwaardiging. Natuurlijk zijn er geen ‘mass arrests’ gaande; dat is zo 3D. Ze omsluiten de bad guys met licht. ‘Containment’ heeft hij het over. En natuurlijk niet over ‘bad guys’. Dat zijn mijn agressieve woorden. Hij spreekt meer over zielen die een heel zware opdracht op zich namen om ons allen verder te helpen. Tjee.

   Maar wel heel concreet, ookal noemt ie liever gaan namen, deze wel: Jamie Dimon is ‘omsloten’ momenteel en kan geen negatieve dingen meer doen, maar wel positieve dingen.

   Ik zie uit naar volgende week maandag. Of toch zelf een verbinding aanleggen…

  7. @Issy
   Hieronder een fragment uit “An hour with an Angel” van Steve Beckow met Saint Germain die uitlegt dat de violette vlam véél meer is dan een zuiverende straal.
   “Steve: Kunt u iets zeggen over de violette vlam, hoe die dus transformeert, wat is de essentie ervan?

   St.G:: Je kunt erover denken als….. de essentie ervan is de energie van de Bron van het Goddelijke. Het is zeer elektrisch, het is de wijze waarop menselijk wezens dit kunnen begrijpen. Je kunt er over denken als wonderbaarlijk, magisch. Het is het vermogen van transmutatie, van transformatie, transsubstantiatie wat ook – stoffelijk, mentaal, materieel, spiritueel. Als er iets is dat niet van goddelijke essentie is dat moet of wil of instemt met transformatie, wordt dit direct gedaan.

   Velen roepen mijn violette vlam op maar toch vertrouwen ze er niet op en denken niet dat de verandering, de ongelooflijke transformatie, onmiddellijk kan zijn. En constant! Dat is het andere, de andere kwaliteit die mensen niet erkennen. Het is niet alleen licht dat aangaat en dan naar buiten gaat, en weer licht dat aangaat en dan naar buiten gaat, het is een steeds aanwezige energie door het hele Universum heen. Maar het is mijn doelstelling en missie om dit aan de Aarde te hebben verankerd. Het is mijn eer.”

  8. Okee daar gaat ie weer , …..
   wie is die Steve en waarom is zijn anus heiliger dan de jouwe dat hij door zijn kringspier wél boodschappen binnenkrijgt , de vuile nagemaakte oplichter .
   Kom toch gvd een keertje van je knielende knietjes af en zie dat niemand meer of minder is dan jij , Michael is zijn alterego om zijn eigen donkere kant af te schermen . Dat blauwe zwaard heb je al van geboorte af aan , dat violette knuppeltje ook , leer het te gebruiken inplaats van het in de handen van een uitbuiter te geven die zegt het te weten voor jou .
   Stomme gezeik met al die channelers , allemaal schyzofrene achtebaksen , geldkloppers met een agenda , get of your fucking knies , stop bowing down for imposters . Get real ffs , de eindverantwoordelijkheid ligt bij jezelf , lekker makkelijk om er weer een ARCHont bij te halen , een poortwachter die jou er toch niet doorlaat omdat je niet zelf de verantwoordelijkheid op je hebt genomen . fn nagemaakte zielepoten .

  9. Cozz, deze gemene grot Germaan?! ;

   Quote:

   ” They want to know which are the reptile bloodlines because they know they will be easiest to ‘plug in’ to the reptilians on the lower fourth dimension. This is one reason for the highly detailed genetic records kept by the Mormons, another Brotherhood operation at its top level. So when people in power appear to have no blood links with these families, the opposite may be true. A number of researchers believe Bill Clinton to be a closet Rockefeller and he is certainly blood-related to the British monarchy, every Scottish monarch, and King Robert I of France. St Germain, now a ‘messiah’ figure to many New Agers, was a friend of William of Hesse-Hanau, and his brother, Karl.

   Apparently, Karl wrote that Germain, an alchemist and magician, had been raised by the de Medici (Black Nobility) family in Italy.Many New Agers today talk about the Great White Brotherhood of ‘master souls’, including Germain, who are communicating ‘guidance’ to channellers about the coming transformation. This is yet another mind control operation by the Brotherhood to misdirect and imprison the more extreme of the New Age mentality and to stop it getting off its collective arse (and the ceiling) and so making a real difference. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret10.htm

  10. Stomme gezeik over 7 stralen , meester voor iedere straal , why o why willen de new agers alleen maar over de violette straal horen ?
   Verslaafd aan het zelfgenoegzaamheid , ik voel het contact , wel voel het contact met je duistere kant , hypocriet . Je hebt jarenlang met je lagere chakra’s lopen zwaaien , alles gedaan wat god geboden heeft en grof taalgebruik verwijderd , komt een channeling door en je verspreidt het over het hele internet , heil st germain , michael , hogere chakra priesters . Waar zijn die andere 5 stralen dan ? zijn dat Jahwehs mindere goden , zijn stiefkinderen ? Lekkere hypocriete shit .
   Ik wens jullie vele incarnaties toe in dit buiten jezelf gezoek van waarheid , -grof taalgebruik verwijderd-

  11. @cozmic
   Ik jou ook en dit is ook geen aanval op jou persoonkijk. 🙂
   Ik ben vaak naar je favoriete site Indigo Revolutie gegaan en iedere keer laat ik die weer voor wat ze is. Ik resoneer er niet mee.
   Alles en iedereen zijn 4D-charlatans, is 4D-nep of een 4D-complot. Maar zij, zij en alleen zij kennen de enige en echte waarheid!
   Channelings zijn zelfhypnose en dus onbetrouwbaar (dat is idd voor 90% zo) maar zij ‘krijgen doorgevingen’. Sorry, maar ik zie geen verschil tussen een channeling en een doorgeving.
   Het ene dogma wordt verworpen en vervangen door het eigen dogma, bekeringsdrift is niet echt een 5D-kenmerk.
   Terwijl ieder van ons zijn eigen unieke pad af te leggen heeft. Waar ik niet mee resoneer, kan voor een ander een openbaring zijn.
   Ik ben de mening toegedaan dat elke mens zijn strikt persoonlijke ‘wakkermaker’ krijgt aangeboden.
   Jij jouw weg, ik de mijne, toch?

   http://www.traveljournals.net/pictures/123516.html

  12. ’s morgens een bruin/gele straal, daarna geel en na wat biertjes steeds transparanter. Prachtig.

  13. Thank you Hyper ,
   misschien ziet men in ,
   ik betwijfel het
   achterlijkheid blijkt ingebakken
   het deeg heeft het bepaald
   Tom Poes heeft wel vulling
   de pudding maakt het verschil

  14. Indigo revolution is ook niet mijn ding. Mijn ding had ik het net al over…

  15. @cozmic 8.11
   🙄
   Zééééér verheffende taal, komt zò uit de +12de dimensie overgewaaid. Doorgeving?
   Of zat je per ongeluk in de lift naar -12?

  16. @ anelle
   Goed dat je zo reageert , niemand heeft DE waarheid in pacht .
   Ik ben ook mild naar jou toe omdat ik voel dat je een bijzonder en liefdevol mens bent . En dat meen ik ( ok ik zeg dit maar één keer , haha )

   Verschillende visies kunnen en mogen er zijn , Wat IndigoRev uitdraagt hoeft niet perse 100% mijn visie te zijn , slechts wat ik uitdraag is mijn visie , en zelfs dat is nog een momentopname .

  17. De enige echte werkelijkheid is waar alle dimensies doorzien worden. Waar de waarnemer net als het waargenomene in opkomen. De eenvoud waar alles in opkomt. Waar ook alles in ten onder gaat. Dat ene.

  18. En ja , ik zit afentoe effe op min twaaluf ,
   als je me niet meer hoort of ziet , dat betekend dat het me allemaal geen reet meer interesseert
   misschien dat je op die dag terug zal verlangen naar iemand die durft te zeggen waar het op staat , inplaats van jezelf omringd voelen door kontkussers die de sprookjes bevestigen .
   grof taalgebruik verwijderd-.

  19. Ah onze Cozzmix is bezig met een vernieuwd geformuleerd drankje: KocoFlem. Het is nog wel niet af, want hij moest het voorverwarmen op een violette vlam, nou dat hij die net niet meer in huis heeft is Hij genoodzaakt een andere alomvattende new hartverwarmde oplossing te bedenken. Na veel channeling en andere (k)anaal gerichte oploskoffie dik methodes zijn tot op heden met malle pogingen op niks uit gelopen. Het project Cozmazz Toxin & Co © Trademark InCorp. moest eigenlijk nog voor de klok van middernacht af zijn anders zou Marcel W veranderen in een Homeopraktisch dialogisch wonderkind. Dus vergeef Cozzmix harde Ferme taal gebruik, tis al zo moeilijk in deze tijden van verloren essences en groene kruiden wondermiddellikeurt

  20. Martijn ,
   het ene moment is alles illusie , het andere moment is alles SP , wie neemt jou nog serieus ?

  21. Ah onze Cozzmix is bezig met een vernieuwd geformuleerd levens elixer drankje: KocoFlemco. Het is nog wel niet af, want hij moest het voorverwarmen op een violette vlam, nou dat hij die net niet meer in huis heeft is Hij genoodzaakt een andere alom vattende oplossing te bedenken. Na veel channeling en andere (k)anaal gerichte oploskoffie methodes zijn tot op heden alle pogingen op niks uitgelopen. Het project Cozmazz Toxin & Co © Trademark InCorp. moest eigenlijk nog voor de klok van middernacht af zijn anders zou Marcel W veranderen in een Homeopraktisch dialogisch wonderkind. Dus vergeef Cozzmix harde Ferme taal gebruik, tis al zo moeilijk in deze tijden van verloren essences en groene kruiden wondermiddellikeurtjes bij iedereen door de strot heen te krijgen om weer er normaal uit te zien.

  22. Mag zeker geen nieuw aroma hier meer toevoegen, alle comments worden geblokkeerd door een Violette vlam, geen passante omleiding maar een continue geblokkeerd wtk die elke comment verwerpt in een stukje tekst, dit is al reeds eerder geplaatst op wtk, ook de slinkse links verwerpt zich steeds naar een totaal andere WTK pagine. Zou dat Kocoflem drankje dan toch zijn wondere werk hier al doen?!

  23. Ik betwijfel het , Martijn staat weer in de kameleonstand , oftewel zegt alleen vage shit , Hyper duikt onder als het teveel wordt , Anel hangt in de schemerzone

  24. ik heb net een stukkie geschreven om je te verdedigen Cozz, maar is inderdaad erg heftug voor mij zelf alleen al, dan zet ik er dollar tekentjes boven, als teken dat ik het wel geschreven heb, maar niet voor niets in de wacht zet, jouw Antennes zijn scherp Cozzz, jouw formulering is plus 12 en dekt mijn lading heel erg, zoals wel vaker.. het voor mij heftige stukkie hou ik nog even achter, of misschien dat ik het zo wel post, effe nahikken, als secundaire pijn specialist

  25. Verwoedende teksten, woedende beeldspraak, oplaaiende heerlijk heden, het hoogste woord is er uit, het laagste woord moet nog komen. Dualiteit zal altijd heersen in elk region van onze vermakkelijke planeet waar alles mogelijk is.

   Maakt me verder geen ruk uit, zit lekker aan de zij-lijn mee te genieten met de (s)tennis wedstrijd en Cozz Mac&ro en Violette Anelle d’r vlammende passie voor een tie-break. Is er nog bier hoor ik iemand achter langs over mijn schouder roepend (tis Martijn) en Hyper aan andere zijde roept steeds ‘The BALL was OUT/IN – Zero-LOVE’.

   Ach het doet stof opwaaien, geeft niet ik ben helaas van weer een ander clubje die allang met pension is en in Spanje in de warme zon nu weg zweet. FF een apperatief pakken voor de dorst, (KocozFlem) psssjjjttttt ….!

  26. @cozmic
   Ajaa!!! Tuurlijk, coco-light staat als enige in het LICHT. O wat is ie boven iedereen verheven. Toch maar opletten, van het neerkijken krijg je een stijve nek.
   De Fransen hebben een leuke naam voor het blauwe tl-licht in de ‘étalage’: lumière noire.

  27. Anelle 8.22
   Ja dat hebt gij recht , voor mij is dat mild .
   Als ik echt zwaar over de zeik ben en iemand met woorden ten gronde wil richten kijken de goden met ontzag toe , enkele van die stinkhybride inteelt zelf uitgeroepen goden riep laatst nog ; Ik verveel me , laten we Anelle op Cozmic afsturen en zien wat er volgt . Echt waar volgens mij heette die homo st Germain ofzo , zo’n violette pruik had ie op , zijn vriendje droeg een string zonder touwtje , niet mijn soort zogezegd .
   Ahhhh nu weet ik het weer , dom dom dom , zijn vriendje heette Micheël en hij had een blauwe string aan . Mijn God , hoe kon ik dat nou vergeten zeg , tuttebel die ik ben ,….. nou ja ehhhh ja ik was best wel mild hoor . 😉

  1. Ea , wil je een beetje van mij lenen ?
   Met een beetje minder kan ik die nagemaakte flapdrollen hier ook nog wel aan .

  2. Weet je wat nu het mooie is ?
   Hyper raak je maar je krijgt geen reactie , als die reactie komt dan is het onder een ander topic , en indirect . Geen probleem , we love that son of a bitch , hij ma gewoon lekker zichzelf zijn , wij begrijpen hem wel . wij is een klein clubje .

  3. @cozmic
   t’ Is een oudje dat het je zegt : schelden is steeds een uiting van zwakte, niet van woede, gerechtvaardigd of niet.
   Nog wat ‘wijze’ raad nodig?
   ’t Is gratis en voor niets.

  4. Paul laat weinig van zichzelf zien .
   spreekt vaak wartaal
   hult zich in warrigheid
   laat plotseling zien dat hij een hart heeft
   een begrijpend invoelend hart
   laat ook plotseling xzien dat hij wél verstand van zaken heeft
   eindconclusie ; paul is rijp voor de schroothoop
   Ja ehhh pech , te laat , te vaag , kunnen we niks mee
   RECYCLING
   nog even checken of Marcel W misschien Paulcompost kan gebruiken om overopgeblazen pompoenen mee te kweken ?
   Morgen weten we meer .

  5. Toch wel heel erg sterk spul die Homeopatische wonderdrankjes, je wordt er zo snel dronken van onder je tong terwijl je het met mate in neemt… Cozz ik vergeef je het! Je wordt ook een dagje ouder en dat doet zeer vooral als je ineens uit elkaar valt zoals ik! gewoon blijven lachen…

  6. Hmmmm , Anelle ,
   wat kunnen we daar nou eens mee ?
   Het is zo’n lief vrouwtje , beetje taai voor hasjé , ze heb ook der bekkie bij zich , niet voor de poes zogezegd , daarentegen laten we in dit geval het beeld van wat voor poes dan ook maar even laten voor wat het is . Kreng zal wel grijs zijn en meuren als de pest . Jaren geen muis gevangen , tja een muis heeft een neus voor poes , ook de vogels stonken er niet in , zo’n poes nabij . Hoog in de bomen , o wat zijn we heden blij .
   Echter toen de fjolete flam forbij kwam maakte dat weer alles goed , micky micheal and the german haalden uit het eten roet

  7. @cozmic 9.2
   Voilà! We zijn er. De aap is uit de mouw.
   Is het dan toch waar dat dit de tijd is waar niks nog verborgen kan blijven?
   “Wij, dat is een klein clubje” sic cozmic.
   Maw een zekere ‘elite’ zou erg graag willen beslissen wie op WTK mag reageren en wie niet. Lezen, dat kan nu eenmaal niet verboden worden, maar als een ‘niet-lid’ reageert wordt dit als een inbreuk op de privacy ervaren. Als het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een exclusief cenakel.
   Kan iemand mij vertellen bij welke dimensie dergelijke mentaliteit past?

  8. Lage landen trilling is dat Anelle, zeker wanneer de bodem van de fles gezien wordt. Dat lees je vaak af aan het woord gebruik bij wezens die aan het transformeren zijn. Denk dat er iets achter steekt wat het geraakt heeft dezer dagen en wat een beetje taai is voor hem om te verwerken. Snap Cozmic wel, hij heeft iets moois maar heeft ook iets ondeugends waar hij lekker vaag in blijft. Net als Hyper is hij ook gewoon een uniek puzzel stukje. Morgen is het weer grote sorry bij Guido en mag er weer gegumt worden in overvloed.

   Slaap lekker allemaal, verplichting roept voor een tukkie weer! trusten..

  9. @cozmic 9.7

   Yep, grijs, doch niet kaal.
   Vrouw, doch niet dom.
   Lang en hard genoeg geleefd om vuibekkerij als machteloosheid te herkennen. Als wanhopige pogingen om met schimpscheuten door het beschermend schild van een mens willen dringen om diens energie te roven. Maar vooral, en dat is zo schrijnend : met de vaste wil iemand pijn te doen!
   Nou, mis poes! Sorry : ouwe kater.
   Daarvoor ben ik te lang op deze wereld en heb ik teveel gezien en meegemaakt.

  10. @Paul 9.9
   Lief van jou dat je ‘verzachtende omstandigheden’ inroept voor coz’s onbehouwen gedrag.
   Maar, wie maakt er nooit iets mee? Wie heeft nooit een zware dobber te verwerken? Wie zit er al ’s niet in de put?
   In mijn ogen geen excuus om ronduit gemeen te gaan doen en van de heup te gaan schieten.
   Lekker anoniem bovendien, althans voor een grote groep WTK-bezoekers.

  11. En voila , daar kruipt de andere aap uit de andere mouw .
   Ik en zoveel anderen vertellen niemand niet wat ze niet mogen zeggen of hardop denken of schrijven , of wat dan ook .
   Als jij graag in een slachtofferrol kruipt omdat ik een bak met schijt op het newage denken gooi , dan is dat jouw probleem , laat de violette vlam er overheen gaan en het is opgelost , lekker belangrijk of het st germain of michael is , blauw of violet . Misschien is het beter om Kathumi het op te laten lossen , of El Morya , of Sananda , hij was immers Jezus zijn leraar .
   Waar ik eerder zei dat ik je als persoon zeer waardeer , dat punt begin ik nu te verliezen .
   Heeft niets te maken met deze website of wie er op reageert , gewoon met jouw instelling en dus de mijne .
   Al de new age filosofien daar schijt ik op , uiteindelijk komt het neer op de verantwoordelijkheid buiten jezelf zoeken . Je creeert een god om het hogere goed en de verantwoordelijkheid buiten jezelf te zoeken . zo ook Michael , en zijn fucking blauwe of violette vlamzwaard .
   Ik heb me altijd afzijdig gehouden van de newage bagger die jij hier verspreid , met je unitynet en andere shit van fulford enzo .
   Als jijn het idee hebt dat er qua filosofie een bepaald block is , dan kan je het wel eens bij het rechte eind hebben , weet ook dat je in de minderheid bent en dat jouw ideeen getolereeerd worden . En niet andersom . Ik leg je op het hakblok als ik wil en zal applaus krijgen wat ik niet wil . Wanttoknow staat imo open voor meerdere opinies . Daag me echter niet uit . Dan krijg je wat je niet wil , of misschien wel .
   Ik weet het niet Anelle , waarschijnlijk zijn we beiden even hard op zoek naar de waarheid ieder op zijn eigen manier …..

  12. Anelle ,
   weet je , hoe meer je kaffert en verzet , hoe meer ik je waardeer ?
   Je bent niet voor de poes , das duidelijk .
   Ik ben ook niet voor de poes , das ook duidelijk .
   Ik val jouw visie niet aan tenzij jij mijn visie niet aanvalt
   ik respecteer jouw visie omdat het jouw visie isAls ik iets schrijf wat niet met jou resoneert , betekent niet dat ik jouw visie aanval
   menigmaal schrijf jij iets wat niet met mijn visie resoneert
   ik zie dat niet als een aanval
   jij hebt recht op jouw visie
   ik heb recht op mijn visie
   is dat nou zo moeilijk ?
   leer goed te lezen , is iets een persoonlijke aanval of een andere visie
   ik ga er verder geen woorden over vuil maken , je bent wijs genoeg
   als ik je in het proces heb beledigd dan spijt dat me , ik laat me af en toe wel eens gaan , het was niet op jouw persoon bedoeld .
   Ik weet dat ik een hoop vuur in me heb en dat kan wel eens brand veroorzaken . Wat ik eerder zei ; just because I care .
   Mocht je dit naar een hoogtepunt willen brengen , dan kom je mijn lijfspreuk tegen : go F*ck yourself , I m not interested .
   Mijn woede is mijn kracht

  13. @ cozmic
   Gogo coz
   je mag er helemaal wezen , met je humor en met je woede . Met je mooie inzichten , en bakken vol met schijt.Ik vind het allemaal mooi ,waarom? Het is echt en niet gemaakt ,ontdaan van alle gene en valse prietpraat.Gewoon cozmic in al zijn glorie net als vele andere hier. Als je echte mensen niet hanteren kan, moet je immers niet hier wezen. En als je iemand niet begrijpt vraag je het gewoon na, hoe die dit of dat bedoelde. En kan of durf je dat niet dan heb je pech en blijf je in je slachtoffer rolletje hangen. Doorgaan hoor coz,echte vrienden kunnen tegen een stootje, en zijn niet bang om te worden herkent.

  14. @ cozmic
   Trouwens ik kan helemaal naast je meelopen met dat idee van niemand boven je stellen( ook niet onder je). We moeten niet wachten op de ufonauten voor redding of op hemelse legerschare ,of salusa of st michel of wie dan ook.WE ARE THE ONES WE’RE WAITING FOR. en niemand anders wil je een ander leven creeer het dan zelf! En ieder die een redder of heiland verwacht geeft zijn eigen scheppingskracht ,en daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid af. Zo iemand moet niet piepen als iemand in dat gat springt en de macht over hem gaat pakken, daar heb je dan zelf om gevraagt.

  15. @Marcel
   Hola! Ik reken helemaal niet op een hemelschare om te kunnen ascenderen. Mijn keuze is allang gemaakt. Ik blijf hier om met de aarde mee te ascenderen en ev. anderen bij te staan. Ruimteschepen als exotisch tussendoortje, waarom niet? Doch, dat wil niet zeggen dat ik energieën uit hogere dimensies zomaar afschrijf. Uit wat zij te vertellen hebben, pik ik hier en daar iets uit, soms maar één woord, waar ik voor mezelf wat mee kan doen. Onderscheidingsvermogen is niet hetzelfde als alles wat niet in je wereldbeeld past, overboord gooien en aan anderen te verbieden.
   En dat je wereld maakbaar is, blijkt uit het feit dat in de mijne de meeste zaken zich als op een uitgerolde loper, mooi, vloeiend en harmonisch afspelen, zoals ik het wenste.
   Dan plots, met de schunnigheden (die achteraf als ‘humor’witgewassen worden) van een mal baisé uit ik-weet-niet-welk duister geconfronteerd worden, doet mij beseffen dat de doorsnee mens er nog lang niet is.
   Weet je Marcel : schijt en schunnigheid zijn twee verschillende zaken.

  16. @marcel
   “Weet je Marcel : schijt en schunnigheid zijn twee verschillende zaken.”
   Schijten, om het zo leuk op z’n Hollands te zeggen, moet iedereen, schunnigheid is een keuze.

  17. @ anelle
   Hoezeer ik jouw bijdrage hier vaak byzonder en weloverdacht vind , denk ik dat je nu mijn post aan cozmic teveel naar jouw persoon buigt. Das jammer en onnodig, alleen hetgeen niet verwerkt is in jezelf of beter gezegt niet is geaccepteerd, kan je op die manier raken. Als je de jou toegeworpen zaken niet passend vind verwerp ze dan ga je er niet tegen verweren ,lijkt me nogal onnodig.
   Immers nergens beweer ik dat jij Anelle zit te wachten op wat ook . Mijn comment was een van algemene aard en wie de schoen past trekke hem aan ,toch?
   Ook jij bent mooi zoals je bent, ook uit jou kunnen schunnigheden en woede komen ,niks mis mee.( je weet het wellicht wat meer binnenshuis te houden)Toch zijn die emoties heel menselijk en ondanks alle beschaving zit dat dicht onder het oppervlak. Wat je ook niet moet vergeten( nouja moet = zou kunnen)dat niet ieders taal gebonden is aan dezelfde definities en normen en waarde opvattingen.
   Dikke hug en groetjes

  18. @Marcel
   Ik waardeer heel erg je tussenkomst om eea te relativeren.
   Toch vraag ik je om de post 9.9 nog ’s goed te lezen. Wanneer je de sluier van dubbelzinnigheid wegneemt – bijna elk woord kan je dubbel interpreteren – krijg je iets helemaal anders : nl. dat wat echt bedoeld werd en bol staat van seksuele beeldspraak en vooroordelen (of frustratie?).
   Ik hoop dat je je vergist wanneer je stelt dat dit vb tot jullie normale taalgebruik hoort, want dat kan ik slechts betreuren dat de gemiddelde NL evengoed aan normvervaging doet als de politiek, het bankwezen en bedrijfsleven.
   Toch bedankt hoor, Marcel.

  19. sterker nog Anelle, ik weet dan niet hoe jij ooit de Weekend of de Wereld literatuur begrepen hebt, in het Westen zijn er nauwelijks gezonde mensen, er isz alleen van achter de archonten schermen bewust gekweekte zwarte zware X frustratie, sterker nog, als je niet zwaar beschadigd bent in deze schaduw wereld dan kan je volgens mij geen erg diep gaand gevoelig intelligent mens zijn, hoogstens een commercieel jubel instrument in dienst van de buzz business zoals gewoonlijk, manipulators, handEL in (een ander z’n) ELlende,

   laat het maar zien en veeg het niet onder het vloer kleed. Dit irriteert mij dan mateloos, de voorbarige brave klikkende aandragers hieroooh die de gematigde moderatie Meesters hierboven impliciet expliciet verzoeken om alsnog zwaar te censureren, de ondergang van de echte Argus en Anarch en Soppers van het eerste uur, nog voor de (geestelijke astro) overnames, en en en en, nou behalve WTK is nog blijven drijven, als je hier de sloper wil uithangen, dan is het nog geen aanleiding dat je zomaar verbannen wordt, ik bedoel de beste werkgevers vroegen vroeger aan hun werknemers wat ze zelf van hun prestaties vonden en de werknemer mocht voorstellen wat een passend loon daar bij hoorde, dat is real, echt mens en spirit, niet dat mooi praten en ondertussen tussen de loopgraven door elke delinquent bombarderen tot vrije vogels die je ongestraft als dubbel spy mag passeren en fusilleren, militair standrechtelijk afschieten,

   wat is je eigen denken en door wat of wie laat je je influisteren, en weet jij het verschil tussen goed en kwaad, en zo jaah, voor hoe lang, in een ieder zit een ugly head dat de kop op kan steken, degenen die dat bij zichzelf de kop indrukken en dan de heilige verontwaardiging uithangen zijn niet zo zuiver, het gaat om de zuiverende werking van de waterval en het gemaal en het vuur, niet de stille verrotting in een stilstaand mooi pratend modder poeltje waar elke machthebber lovend over zal zijn omdat het in zijn of haar straatje goed te pas komt…

  20. @Anelle
   Hebben we het over de post van paul??
   Dubbelzinnig, dat lijkt me dan toch geheel jouw interpretatie, ik lees hem gewoon heel letterlijk en zie er geen enkele sexuele toespeling in. We hebben het toch over posting nr 9.9?
   En hoewel mijn dirty mind wel eens in is voor een geintje kan ik die op sexueel vlak hier niet in vinden hoezeer ik ook zoek. Misschien dat ik dan iets te naief ben of jij ziet spoken op de weg , wie zal het zeggen.

  21. wie staat er aan het hoofd van een typical dutch babylon baby girl verhuur bedrijf in elke ‘studenten’ stad?
   meestal een Madame, dat is de harde werkelijkheid waar zelfs spiri land en de sektes niet omheen kunnen.
   wie halen de eerstejaars studentes over om verdorven stiekum wat bij te klussen?
   niet de arme eerstejaars boyz die van die vreemde vibez krijgen van die op het oog ijverige nijvere onbespoten post draag tas meiden vaak van het platteland.
   wel de derde jaars studentes die dieper dan hun ellebogen in ongeziene samenwerking met de f-ulteit in het soros sollicatie circuit zijn beland zonder medeweten van de eeuwige bio groente boysz die het vuile spel niet mee konden spelen (jaaah dat wasz ik, 20 jaar verder is er geen sickkepi(e)t veranderd)

   Patsy Cline – I Fall To Pieces
   http://www.youtube.com/watch?v=HG-8uZg2uV0

   Quote:

   ” Uploaded by crazy4patsycline on Jul 8, 2008
   From “The Glenn Reeves Show” on February 23rd, 1963.

   microbus99
   This performance was just a week before her tragic airplance accident.
   What a tragedy. Another young start cut short. “

  22. Seks was ik dan in een ’toonatie’ bezig om de ander te verwoorden in seksuele gedrags koliekjes, wel hemel moge dat God en de rest mij gelijk bestraft en door hier te plekken dood neer te vallen dat ik dat in mijn gele warriorskoppie dat kon uit balanceren. (ben getrouwd met een fantastische vrouw en val niet op anderen) Weet je het geeft niet, jullie denken van alles maar, kan er om lachen want het doet me geen ruk! Wat me wel doet dat ik soms wel eens in de verkeerde zandbak aan het vertoeven ben, wou eerst gaan klei’en maar blijkt achteraf een zandbak voor met ‘gratis’ poepverassingen te zitten. Zo lekker tussen de vingers en de handjes in om te kneden en er asbakjes van te maken.
   Woede of boos zijn wel nee dat heb ik ver achter me gelaten, in verzet er tegen komen maakt je alleen nog maar imposanter bij uitkauwers die het nog steeds niet snappen dat ze er zelf geen ‘reet’ er van begrijpen maar ’te geilen’ om een ander een schop onder zijn ‘zak’ te verkopen. (zo nu ook eens 2 schuine schutting woorden van mij)

   @ Marcel W

   Aan jou ogen ligt het niet aan mijn woorden zeker niet aan ons 2 zielen 1 gedachte al helemaal niet. Tussenvoegsels en vogelegezang stoppen we zo achter het behang.

  23. @Marcel 9.21

   Sorry!!!Paul en Marcel, heb fout getypt.

   Gaat over post 9.7 van cozmic, onder andere.
   De 9 is ‘blijven haperen’.
   Neen, Paul zijn trouwe vriend heeft zelfs geprobeerd een en ander in coz’s houding te verklaren. Sorry Paul.

   Ik weet niet meer wat ik van cozmic moet denken. In wat voor leefwereld vertoeft die dan? Schrijft onverbloemd van mij ten gronde te richten ed. Zelfs met een hele fles op zou het bij niet eens opkomen om dergelijke zaken te schrijven. Alleen omdat ik het aangedufd heb om Issy over Michael en de violette vlam te schrijven. Wat mijn volste recht is, zoals het zijn volste recht is om een andere mening te hebben. Maar is dat een reden om zo tekeer te gaan?
   Wanneer de drank is in de man… krijg je dan diens laagste aard te zien?

  24. Hij is gewoon bezorgd Anelle. Op Indigo revolution gaan ze ervan uit dat alle channelings e.d. van het duister komen om jou zieltje in te pikken.
   Beetje wat ik ook bij Godsdienst waanzinnigen zie. Hij probeert je nog ergens te redden ook!

   Hij heeft ook wel gelijk, die violette vlam, weet ik het wat jullie er dan weer bij halen, zit gewoon in jezelf. Heb je geen engelen e.d. voor nodig. Mensen plaatsen graag dingen buiten hunzelf omdat ze bang zijn voor hun eigen kracht. Zoek het dus in jezelf en niet bij die eikels, zoiets…

  25. @ Cozmix van alles

   Je hebt gisteren zo hard geroepen tijdens je mis 9.4, dat je me hele OCZ Vertex 2 de prak in hebt gescholden. Het arme ding start voor geen meter meer op en is terug naar af van 1.15 minuut inlaad werk van Win7 64 bits & de rest naar een schamele 10 Minuten Bootup van een rescue C: HDD. Woede is inderdaad energie van hier tot ginder, dat houdt in dat al mijn werk van het afgelopen jaar dan gelijk ook pleite is 4 Ever! Misschien is meloenen rapen wel een betere hobby op het eerste gezicht, gezien dat ik nogal moet bitchen om verloren gegevens te terug te zien krijgen voordat het GERECYCLED gaat worden… Dus Oorlogstaal is niet op mijn plaats wel een OCZ vertex2 naar je hoofd toe geslingerd, doet wonderen!

   Zo nu ff regulier gaan dokteren om te zien wat er nog te redden valt!

  26. @ anelle
   Hold your horses!
   Ik Probeer niets in cozmic’s gedragingen te verklaren , als ik wil weten waarom hij iets zegt( gesteld dat ik het niet aanvoel) vraag ik dat wel aan hem . Hij is namelijk heel wel in staat om duidelijk te maken wat hij bedoeld , daar heeft hij mij met mijn interpretaties niet voor nodig. Ik stel alleen dat ik van de man hou met alles dat ie in zich heeft( herken dat wel). Hij heeft geweldige humor en kan ook rauw op je dak vallen , das echt en ongeremt das geen valse schijn of opgelegte neppe beschaving. Ook van jou zou ik dat waarderen, dus hou je niet in en leef je uit. Er telt maar een ding wees echt, wees eerlijk en oprecht. Ben je dat in liefde , in boosheid ,in humor, in spiritualiteit allemaal goed.
   Het gaat ook niet over alcohol, of wat dan ook . Das wegzetten op een rare manier.
   Ik zie in jouw reacties b.v. dat je alles wel heel erg naar jezelf toetrekt , op jezelf betrekt . Dat is niet fout of goed dat is zoals het op mij overkomt. Daar kan je over nadenken , je kunt het verwerpen , en je kunt er boos om worden. Maar begrijp dan dat IK je niet boos maak dat doe jezelf , je laat je door mij boos maken. Wat ik bedoel is je creeert je eigen perceptie van de wereld ( zo je al niet de wereld creeert) dus mag je niemand anders de “schuld”geven van jouw emoties, die maak je namelijk zelf . Begrijp je mij niet of cozmic niet , hoort de vraag dan niet te wezen begrijp je jezelf wel?
   Je kunt zeggen dat dat ook alles op jezelf betrekken is , maar er is een groot verschil tussen iets aan jezelf spiegelen of in de slachtoffer rol kruipen. En als je in de slchtofferrol kruipt leg je de verantwoordelijkheid voor je eigen wereldperceptie in handen van een ander,dat kan de bedoeling van dit leven niet zijn ( denk ik).

  27. Awww Paul , is de boel gecrashed ? Potverdosie ! Mijn relatie met techniek schijnt inderdaad niet de beste te zijn , daarentegen heb ik niet het idee dat ik de magie in huis heb om techniek te laten crashen .

   Anelle , ik heb ergens diep in me een appeltje te schillen met het zgn witte broederschap , het is ouder dan mijn fysieke leeftijd .
   Ik was er niet op uit om jou persoonlijk te beledigen , zocht gewoon een sparringpartner , waarschijnlijk de verkeerde . Vergeef me mijn donkere humor , komt niet altijd goed over .

   Martijn , you are cool man , ik kreeg je niet op de kast 😆

  28. @ anelle
   Om even ontopic te komen weer. Woede ,vreugde, liefde,boosheid , genegenheid ,haat, gemeenheid,hulpvaardigheid zijn geen goede of slechte dingen ze zijn slechts ervaringen, emoties en gevoelens. Ze zijn energie en die valt te plooien op elke wijze die jij( of wie ook ) wenst. Om woede als een negatieve energie weg te zetten is dualiteit bevestigen, en dat moet je maar willen( ikke niet). Bovendien is het ( slecht vinden of goed) slechts een oordeel/perceptie van jezelf. Zodra je oordeeld versmal je je perceptie van dat wat is. Een oordeel is altijd plaats en tijd en persoon gebonden , en zegt derhalve niets over DE WAARHEID slechts over je eigen perceptie daarvan. Een oordeel rechtvaardigd dus alleen de vraag waarom komt dat oordeel in mij op?

   Guido zegt het altijd wat simpeler
   wat pietje over klaasje zegt zegt meer over pietje dan over klaasje.
   Maar hij heeft daar wel een punt.

  29. Als ik op een dieper nivo naar mijn woede kijk zit daar een bak verdriet en onmacht onder . Ik kan me er door laten verlammen of mijn woede creatief maken . Voeger kon ik dat kwijt in mijn werk , tegenwoordig moet ik het beest in de ogen kijken en in gaan zien wat de oorzaak is . Fixing the shadow .
   Fixing the shadow met Charlie Sheen , een meesterwerk
   http://www.youtube.com/watch?v=qWX_HgM8NFA

  30. @cozmic
   Het was wel érg duidelijk dat iets in mij je extreem triggert.
   Vit-riool als humor? Moet kunnen zolang het beperkt blijft voor eigen gebruik of binnen een privé clubje. 😉
   Doch, wanneer het een algemeen gebruik is, heb je m.i. normvervaging.
   Ik ben geen NL, dus was ik dit helemaal niet gewend en ja, ik geef het toe, gechoqueerd.
   Voor de rest : sans rancune en spons erover.

  31. @ Anelle
   Diepe buiging voor jou Anelle, je bent een mooi mens.
   Met dat violette gevlam heb ik ook niks, maar als het jou in jouw leven helpt, burn it!
   @ cozmic
   Gaat ’t weer een beetje , Meneer Dröge? Je deed me ineens een beetje aan Linda Blair denken….
   (ik denk trouwens dat je wel degelijk in staat kan zijn om apperatuur te laten crashen met heftige emoties(= energie) hoe precies weet ik dan natuurkijk weer niet, maar uit eigen ondervinding weet ik wat woede kan bewerkstelligen)

  32. klasse Anelle, Cozz en ik zouden een Moeder zoals jij willen hebben, ik ben ook niet zo’n held als het echt grof wordt, toch was het poeszie Poëzie poetisch genoeg, groffe graf Poëzie is zeker niet mijn favo genre maar allée iedere agrarische bouwvakkert blaft zo hard als tie ut gewend is van vroeger uit.

   brrrrr dat haar hoofd ineens 360 graden rond draait en dat er dan een verwrongen mannen stem from hell uit komt…
   in het huis van mijn ouders gaat computer achtige apparatuur snel kapot, lampen ook…
   er hangt iets daar, sinds ik op een flatje 10 kilometer verderop woon doe ik ineens tig jaar met 1 computer, afkloppen natuurlijk…

   the exorcist 1973 Trailer
   http://www.youtube.com/watch?v=0iS59iV2Ffs

  33. @ anelle
   Heel mooi van je om een vergevend gebaar te schenken aan coz, vergeet je alleen niet dat vergeven in/bij jezelf begint? Dat maakt de wijsheid in de les duidelijker zichtbaar.dikke hug!

 6. Guido,
  wat nu! Het lont in het kruitvat met dit artikel! Je familie helemaal van slag. Liefde is kracht? Neen, opgekropte woede is kracht! Dat bewijs is geleverd. Als je hondje fikkie bij de naam noemt is echt de hek van dam. Invalshoeken lopen flink uit een. Ook natuurlijk niet erg. Maar niemand is roomser dan de paus, of toch wel…dus eigenlijk iedereen. Eindelijk … Durven we elkaar man en paard noemen en is het spel van pappen en nathouden voorbij! We want to know anything at all!
  In de beste families komen vetes voor maar zolang wij elkaar zien staan en blijven communiceren is er niets aan de hand! Ik kan me ook voorstellen dat elkaar ‘overtuigen’ of ‘zieltjes’ winnen voor eigen parochie sommigen de verkeerde keelgat inschieten. Want uiteindelijk wil ik als mens ergens bij horen. Hoe ik het ook benoemd ‘kuddevolk’ , ‘socialising’ of simpel ‘hokje’. Het is om even.
  Het is toch altijd een lekker gevoel om ergens te willen horen en geaccepteerd te worden. In het eggie kom uit een groot gezin en weet wat dat is om een ‘eigen plekkie’ te vinden en dat te behouden. Ondanks ik daarom heb geleerd om met elkaar rekening te houden om je door eigen inzichten de wereld van mij hemelsbreed kan verschillen met die van de ander(familielid)! Zelf betrap ik mezelf op dat ik een andere vastpint op wat die zegt. Daardoor kunnen enorme ruzies ontstaan in het nietes en welles spel. Het kan zo diep gaan dat relaties voorgoed kapot gaan. Zelfs om een enkel woord en door beeldvorming. En na vele jaren heb ik nog een schurftige hekel aan het voorval dat alleen het nare gevoel nog steeds een deel van mij is gebleven. Mensen veranderen met de dag. Ook hun waarheden! Daarom zijn principes eigenlijk geen stuiver waard! Wacht inderdaad nooit te lang om het weer met elkaar ‘goed’ te maken. Gedane zaken nemen geen keer. Maar vijanden creëer ik altijd zelf! En voor een goede verstandhouding ik praat altijd voor mijzelf. En zieltjes winnen laat ik lekker aan de kerk, politieke partij, sekte of wat voor een organisatie ook over. Zolang ik het niet zelf ervaren heb is het niet mijn waarheid. En dat ik in herhaling treed of onzin verkoop het blijft for the time being waarheid.

  1. ff spic an span erover heen of witte reus en alles is weer schoon!
   En niet door vertellen onze geschiedenis is herschreven en aangepast! Dat wisten we al vanaf onze prille begin misschien wel zo ver terug bij het ontstaan van onze Aarde! En wat blijkt zoveel incarnaties(als je er in geloof, want wat ik zeg kan tegen me gebruik worden) later ik ben eigenlijk geen steek veranderd. Want alles wat in mijn bewustzijn is gekomen zit er nog in zowel goed en kwaad! Het gaat er niet om dat ik het BEZIT maar wat DOE ik ermee! Succes!

  2. Stoom van de ketel Lezer.. Dat is 1.
   Vervolgens proberen elkaar vliegen af te vangen op teksten en denkbeelden, da’s onbegonnen werk. Mij rest (te?) vaak alleen maar stilte en voelen. Zoiets?

 7. Wanneer ik mijn woede daadwerkelijk in opbouwende kracht zou kunnen omzetten; wow, dan gaat er wat ontstaan. Maar positieviteit/ love peace ’n happiness is als een kabbelend beekje terwijl de woede als een waterval aanvoeld.
  Gebruiksaanwijzing iemand?

  1. Ik bedoelde wel een naam geven (Repelsteeltje of wat je maar kunt bedenken) maar er geen aandacht aan schenken, geen invulling aan geven! Ik heb gemerkt dat dan het veel milder wordt!

  2. @ Imke, misschien heb jij met Woede wat ik heel sterk had met (fobische) Angst! Het voelt nu zo voor mij dat het iets was dat bij mij hoorde. het wilde mij iets leren! Langzamerhand voel ik dat ik die emotie niet meer nodig heb en verdwijnt het als sneeeuw voor de zon! Doordat mijn Angst echter onderdeel van mij was geworden, ben ik het gevoel dat daarbij hoorde gaan koesteren. Als die enorme Angst nu weer opkomt kan ik het heel snel Loslaten en op laten lossen door het gewoon recht in de ogen te kijken. Niet meer, niet minder! Ik koester het gevoel niet meer, waardoor het vanzelf oplost. Dit baart echter oefening! het gaat met vallen en opstaan! Ik heb gemerkt dat op het moment dat je steeds meer voelt dat het werkt, geeft dat heel veel Vertrouwen. En zo kom ik stapje voor stapje verder!

  3. En het laten oplossen van dat vervelende gevoel kan in een enkele seconde, heb ik gemerkt!

  4. @ Imke,

   Woede kan pas een opbouwende kracht worden, als je er achter komt, wat het jou te vertellen heeft. Dat doe je door het i.d.d. recht in de ogen te kijken, maar ook het durven toelaten dat het er is. Dus vanuit een afstandje er naar kijken, omarmen en dan bij je zelf te rade gaan, wat wil dit mij nou eigenlijk vertellen? Wat zegt deze woede over mij? Wat kan ik er van leren? Dan pas kan je het transformeren naar kracht, wat helaas jaren duurt, en niet zo simpel los te laten is, zoals Dick schrijft.
   Maar ja, Dick is dan ook een man, en de hersens van mannen werken anders dan die van ons vrouwen!
   Ik hoop, dat je hier iets aan hebt. Succes ermee!

  5. Ooh Iem doe mij maar een fikse waterval zo op z’n tijd, die valse vredige watertjes met achter een half verrotte ondergedoken boomstam louche loerende loensende parochie sidder alen is allegaar veul engerder

   ik ben blij Issie dat je even aanhaalt dat je beseft wat er in een mannen kop kan zitten, dat is wat er hier ook speelt, daarom snap ik Cozz prima, wat hij zei dat dacht ik, en dan krijgt hij op z’n kop daarvoor, is nie eerlijk, gelukkig istie nie op z’n mondje gevallen als haagse Westlander met het hart op de tong zonder kouwe kak, het blijft een schatje, maar jij ook Issie en daar zit um dan de kneep en de steek,

   de goeisten worden in hun kwetsbaarste fases naar de meest twijfelachtige Aarch draai kont sektes gelokt die bepaald niet in het belang van de medemenselijkheid zijn opgericht, ik weet het want ze hebben mij ook tig jaar terug goed te pakken gehad, de schade draag ik nog met mij mee

   Quote:

   ” Allegaar
   Let op: Spelling deels uit 1864:
   *…GADER, [bijwoord] alles -, allen te zamen.
   ~TJE, o. (-s), gebak van onderscheiden aard; drank uit verschillende bestanddeelen zamengesteld; zeker kaartspel, commerce.
   *…GANG, (-s), [bijwoord] altijd, altoos. ”

   http://www.encyclo.nl/begrip/Allegaar

  6. @ hyper,

   Ik waardeer jou stukjes, al snap ik het niet altijd, zullen mijn gevoelige vrouwenhersentjes of hormonen wel zijn, maar ook jij bent en schatje!
   En dat van die mensen, die hun woede inhouden, ja, daar moet je voor oppassen, helemaal mee eens! Zie mijn reactie op 12.
   Wat hier nu op deze site gebeurt, is typisch de invloed van michael, of 2012, hoe je het noemen wil. Ik wil niemand bekeren, herken veel van wat er over michaelsenergie bekend is, maar respecteer andere visies! Het gaat er om, dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen, en dat begint voor mij met liefde voor mezelf zodat ik liefde kan geven aan anderen. En in welke vorm dan ook, ook schelden kan een vorm van liefde zijn, of confronteren, wat ik zelf vaak doe. Het gaat erom, dat we uiteindelijk allemaal met onze neus de zelfde kant uit staan! Dit is voor alle wtk bezoekers!
   http://www.youtube.com/watch?v=uYV6-KPCNbg&feature=related
   maar misschien kan ik er voor jou beter een teiltje bij leveren?

  7. Wow Issy wat een Waterval, en Bløf uit het land van de Zee, die zijn Echt Intense net als Issy, mmmmmmmm

   Bløf – Harder Dan Ik Hebben Kan
   http://www.youtube.com/watch?v=Cj6zDJlk3Os

   Ooh van dat het op moment in de lucht zit, harde confrontaties met Ons Zelve en onze Omgeving, geloof ik wel hoorrrr

  8. @ Hyper , thanx! we spreken allebei de Bloftaal, nu snap ik jou!
   Helemaal te gek dit nummer, gaat mijn frontje altijd van mijn box af springen, snapiedat?
   Heb net nog geprobeerd mijn kostbare bruine zachte op de tong smeltende goud in de Usb poort te proppen om met je te delen, helaas, blijft het bij virtueel.

  9. wauw jij kan net als ik schrijve Issie en het goud golft vlammend digitaal interdimensionaal door mijn pukkelig beeld schermpie heen, met gloeiende oortjes stijg ik op naar hogere engelen sferen, alles is een kwestie van intentie en taal, de wereld vrede is nabij, wat ik je brom, had ze toch gelijk die rond borstige ietwat ordinaire Italiaanse B actrice madame van 20 jaar terug, chicelina biebina of zo was haar artiesten naampie

   hardop voor de publieke televisie camera’s zei zij ongegeneerd dat ze over de gehele wereld presidenten en dictators bezocht om ze in een voor haar simpele handomdraai 100% oorlogsonklaar te maken, eigenlijk is het zo simpel, maar we willen het niet weten, iedereen heeft ergens z’n gevoeligste knopje zitten, doe er wat mee en vrijwel elk probleem lost op en verandert in de oplossing !

   Het is net als bij de nieuwste dixon gadget, denk je onderaan het Onofff knopje gevonden te hebben, blijkt het bovenaan een half verborgen verzonken lang vergeten sensorische piëzo elektrische touch druk toets te zijn die ut um doet, begin niet onder maar start us boven, nieuwe slogan van Loesje, verzin ik nu

   ” Piezoelectricity is the charge that accumulates in certain solid materials (notably crystals, certain ceramics, and biological matter such as bone, DNA and various proteins) in response to applied mechanical stress. The word piezoelectricity means electricity resulting from pressure. It is derived from the Greek piezo or piezein, which means to squeeze or press, and electric or electron, which stands for amber, an ancient source of electric charge. Piezoelectricity was discovered in 1880 by French physicists Jacques and Pierre Curie. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity

  10. @ hyper, ben ff off line geweest, was weer tijd voor mijn wekelijke knuffelpartij met onze trouwe 25jarige viervoeter. Die kunnen overigens ook niet tegen woede, had ik vorig jaar last van, gevolg, ik stuiter door de hele wei achter een hard galopperend paard aan, totdat ik van het baasje moest opzouten, want ik had teveel woede in me. Nou moe!
   Maar welk leuk om te doen, iets voor jou hyper ?, voor als er teveel wind staat bij je rondje Drenthe, waar ik paarden knuffel is in Drenthe.
   Maar je bent weer weergaloos en onnavolgbaar, behalve dan, dat ook jij in hogere sferen bent gekomen door mijn engelengeleuter.
   Want dat met die peizoelektircity, is dat hetzelfde als wat mijn manueeltherapeut doet, door druk mijn DNA corrigeren? Is ff heftig, maar dan komt alles wel weer in balans, en kunnen we beter de schouders eronder doen, op naar de wereldvrede!
   Er is tenslotte genoeg voor iedereen! Als we het maar SAMEN doen! The boys van Bots wisten dat jaaaren geleden al!
   http://www.youtube.com/watch?v=le6uFnLwqYU

  11. Ooh gaaf Idee Issy, zou best goed voor mij zijn, ik heb best wel af en aan een aardig tijdje met paarden van doen gehad, ik wist van jongs af aan al wel dat er iets in mij zat, vast woede, en dus spanning, waar juist dat soort super gevoelige dieren op reageren, bio feedback, hoe weet je van jezelf hoe laat het isz, nou er zijn zoveel manieren, jah er ging bij mij ook regelmatig wat op hol geslagen bokkend en steigerend misz, schelden kwaad worden hielp niet, hoe kon dat nou toch gebeuren..

   maar de grootste zijn vaak ook zo begonnen hoorrr, ik weet nog dat ik van dichtbij zag dat onze regionale inmiddels interationale Markie in z’n heel jonge jaren ook niet altijd zo feilloos zuiver was naar probleem beestjes, nu weten we vaker beter, heeft het dier pijn, of is het bloed wel goed, Vita Mineralen, of zijn er spanningen of heeft het dier Trauma’s opgelopen, of wordt ie overnomen, of is het deels karakter aanleg..

   en vaak zit het primair bij de ruiter verzorger, ze nemen zelfs draadloos de kwalen over van hun baasje, dat gaat heel ver, een beetje goeie paarden wonder dokter weet dat, als er iets is dan behandelt die de verzorger via het paard en andersom in 1 feedback lusz..

   een beetje manueel gaat vrijwel onbewust met z’n handen naar de plekken waar de spanning zich vast zet stel ik mij zo voor, zo leuk idee dat jij hier in de zanderige paarden provincie bent, goh da wist ik niet, sjeeezz, jaah ik blijf een dromer en een zwijmelaar van aard, ze zien mij er niet voor aan als ze me zien, goeie schutkleuren heb ik kennelijk ontwikkeld.

   Genezing, heel worden, en zelf op adem kunnen komen, weten wanneer ik in een reflex verkramp, waar zitten de (mentale) pijn punten, hoe is het zo gekomen, hoef ik er mij niet mee te identificeren, het is een deel van mij maar ik ben het niet. De volgende keer als ik iemand op een paard tegen kom dan kijk ik driemaal achterom door mijn periscopische radar installatie, zal ze het zijn? je weet het nooit… spannend,

   oei daar heb je het al weer, spanning, geen wonder dat een foutloos spring parcours niet zomaar voor iedere koelbloedige piloot is weg gelegd. Nou onze eeuwige tweede en derde jumping Markie Mark I mag eindelijk als eerste naar Londen, AlBertien mag even zonder het Olympische dream team z’n kunsten vertonen op al die andere waanzinnige internationale olie sjeik evenementen. Wat een Kermis, professioneel konten kijken en taxeren, het blijft een droom beroep. Ach niet iedereen kan zomaar een kampioentje worden, hoeft ook niet, de ware amateur (knuffel) liefde is veel ontroerender, dat is wat anders dan de niets ontziende hardheid van de brood pro’s.

   Quote:

   ” Een periscoop, Grieks peri, „rondom” en skopéin, „kijken”, is een optisch instrument om vanuit een verborgen positie de omgeving op een hoger niveau te kunnen observeren.De periscoop wordt voornamelijk voor militaire toepassingen gebruikt, om zonder gevaar vanuit bunkers, loopgraven, tanks en pantservoertuigen en onderzeeboten kunnen rondkijken. Een voordeel boven radar, sonar e.d, is dat een periscoop passief is (dat wil zeggen zelf niets uitzendt), terwijl andere systemen in principe hun eigen aanwezigheid kunnen verraden door de uitgezonden signalen. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Periscoop

   Kyra Kyrklund Max Grand Prix Kur Jumping Amsterdam 2008
   http://www.youtube.com/watch?v=5JavTwQsbnM

   Quote:

   ” The Jaguar Mark 1 is a saloon car produced by Jaguar between 1955 and 1959. Referred to in contemporary company documentation as the Jaguar 2.4-litre and Jaguar 3.4-litre, the word “Saloon” was often added. The designation “Mark 1″ was included retrospectively upon its replacement by the Mark 2. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Mark_1

  12. @ hyper,
   Ik zit net over de grens van die zanderige paardenprovincie, maar vertoef er wel wekelijks. Hier zijn ze vooral goed in kluunen, als moeder natuur meewerkt. Je weet aardig wat van die edele viervoeters af! Zelf gereden?
   Maar wat je schrijft over dieren en hun verzorgers geld ook vaak voor kinderen en hun ouders. Het lullige alleen is, dat kinderen die bokken een pilletje krijgen zodat de farmaceutiche maffia weer wordt gespekt en de ouders niets aan zichzelf hoeven te doen! Weet je dat kinderen die Ritalin gebruiken gevoeliger zijn voor een drugsverslaving? Kan Big Pharma later die Ritalin kids weer wat geven tegen hun afkickverschijnselen, oftewel kassa! Terwijl het vaak om zeer gevoelige en waanzinnige creatieve (kijk naar jou, jij bent een woordenvirtuoos) mensen, maar ja, alles wat zijn kop boven het maaiveld uitsteekt…
   Maar dat paardenclipje, verkeerd ingeschat hyperderpiepertje!
   Ben meer van: http://www.youtube.com/watch?v=zq06bmJLt-U
   Maar toch een dikke knuffel voor jou!

  13. Wow Issy, wat een mooi clipje. Ik heb zelden een paard zo gezien. Die blik van dat dier, prachtig. Train jij zo met paarden? Wat fantastisch moet dat voelen stel ik me voor.

  14. potverdorie Issie, Hempfling ik denk meteen als een ingeslagen bliksemse donder straal van die ken ik, in die zin dat dat zo ongeveer de benadering is waar mijn zussie en ik uiteindelijk op uit kwamen, na vrij langdurig de ellende van de meeste ‘klassieke benaderingen’ aan den lijven ondervonden te hebben, jaah ik heb zelf wel gereden, net over de grens zei je, spannend….

   woppie thnx Issie voor de knuffels, daar hou ik nou van (geen stegeman), jaah het is eender voor mens en dier, een nauwgezette gebruiksaanwijzing, consequente (natuurlijk) Behandeling gebaseerd op de Aard van het Wezen en wat het uit zichzelf zal aanbieden, met geweld afdwingen geeft heftige gedragsproblemen vooral op de lange duur. En als je weet dat je het baasje niet kan vertrouwen hoe kan je dan een gezonde geest ontwikkelen? En hoe gedraagt een gezond baasje in balans zich?

   moet je na gaan dat het niet eens zo lang geleden is dat men niet eens wist dat een niet passend zadel een martel gang kon worden voor het dier, drukpunten misère.. en dat het niet eens zo lang geleden niet duidelijk was dat het nogal wat uit maakt van wat voor voer ze krijgen, wat er precies in krachtvoer biks zit en zo..

  15. Hey Im, hoe is het met je woede?
   Nee, ik train ze niet, wel soms de kids die er ook zo naast lopen en dan een sofatraining met paarden krijgen.
   Ik heb laatst jouw site bekeken, maar wat kan jij mooi creeren! Volgens mij kan je in jouw werk ook wel wat woede kwijt!
   Zelf rommel ik ook wat in de marge, maar ben slecht in figuratief.
   Maar misschien moeten we maar eens samen een WTK workshop crea-bea orgsniseren in jouw atelier, ik woon hemelsbreed 27 km bij jou vandaan.
   Kunnen we eens de rechter hersenhelft van de forumbezoekers prikkelen!
   Lijkt me wel grappig, als die elkaar eens gaan knuffelen, hahaha…
   Dat is volgens mij wel nodig na alle verhitte verhalen n.a.v. de woedecolumm.

  16. goed idee, kun jij mij tijdens een paar penseel streken op papier meteen zien verstarren en mijn oog pupillen plots vernauwen en m’n koppie rood worden of juist bleek of m’n schouders inkrimpen .. als ik doe of alles kits is maar dat ik tegelijkertijd bang ben om aangeraakt te worden..

  17. @ Hyper, nu spreken we weer dezelfde taal nu je Klaus blijkt te kennen!
   Reden jullie ook bitloos? Ik rijd zelf helaas niet meer, was mijn manuele vriend het niet helemaal mee eens, zucht..maar ernaast lopen zoals Klaus is ook geweldig!Het paard verteld veel over jezelf, zo komt b.v. je onzekerheid goed naar voren, met paarden werken heeft mij figuurlijk beter in het zadel doen zitten.
   En over dat passende zadel en dat voer, dat geld ook voor mensen!
   Heel veel mensen smijten maar wat in hun supermarktkarretje en eten voor de k.. zijn k.. weg. ( heb begrepen dat vrouwonvriendelijke taal niet gepast is)En als je dan ziet wat er met die mensen gebeurt! Zelf ben ik jaren geleden gestopt met koffie, dan begon ik n.l. ook te stuiteren en das wel wat vermoeiend op het laatst, ben ook een 18 meer!
   Fijn dat je mijn virtuele knuffies waardeert, ja zelfs virtueel doen ze een mens goed!Schijn je ook langer van te leven!
   Maar ga nu mijn kippies op stok doen, morgenvroeg een kinkhoestcheck, schijnt te heersen, en er worden hier in huis flink wat van die kleine nare onzichtbare beestje rongebazuint de hele dag!

  18. @ allen, dank voor de feedback. Tis niet zo dat ik een wandelend kruitvat ben hoor( nou ja, af en toe dus wel, maar dat richt zich meer naar mijzelf ), maar wel interressant om het eens goed onder de loep te nemen.

   Wel gloeiende….daar valt inene een puzzelstukje op zijn plaats.

  19. Even inhakend op het paardenverhaal…. contact met dieren vereist absolute eerlijkheid en daardoor duidelijkheid . Mensen zijn de enige zuigdieren die kunnen liegen , een taal die dieren niet verstaan omdat het niet strookt met de lichaamstaal . Contact met elementaalwezens werkt op dezelfde basis en ook communicatie met de plantenwereld .
   Gisteren kwam ik een gans tegen die vastzat in een omheining , ze ging tekeer als een bezetene , ik praatte een paar minuten op haar in om duidelijk te maken dat er samenwerking nodig was en liet haar een paar keer in mijn broekspijp bijten . Daarna werd ze rustig en kon ik haar oppakken zonder dat ze me beet en heb ik haar met haar familie verenigd .

  20. Wat mooi Cozmic ja zo werkt het wel heb zelf een Duitse witte herder echte reu 3 jaar oud.

  21. Mijn hondenbeest was zo’n pechvogel in een Belgisch asiel , geen toekomst , de tweede eigenaar kon haar niet aan . Volledig verwilderd en onzeker kreeg ik haar mee en binnen een paar maanden kon ik er mee lezen en schrijven , ze heeft haar vrijheid nodig , samen hebben we de kaders gesteld .

  22. komt goed Iem, ik voelde je even naar binnen golven nu net, we kunnen je niet missen, dat je er niet voor niets zo maar bent, het terug kerende gevecht is waardevol voor niet de minsten. ik weet zeker dat ik nu kan slapen. morgen weer een dag en niet zo maar een dag, een vrouw die niet ergens gewond is, dat vind ik pas moeilijk, wat snappen die nou, niet veel toch, als je jezelf weer eens pijn doet, zo noem ik dat, als het hondje ‘Fikkie’ heet dan noem ik het hondje ‘Fikkie’, nou dan kom ik in de geest even langs, heel brutaal maar ik ben ik, de 100% happy happy parties zijn voor de anderen.

  23. 12.23
   Hoe beter ik de natuur leert kennen en begrijpen plant,dier, mineraal en mens des te gemakkelijker ik contact kan maken met wie en wat dan ook! Dan ervaar ik wat dimensieloos echt betekent en voorstelt. Deel uit willen maken van onze Natuur is voor mij de enige weg die naar waarheid leid.
   Mijn gelijksoortige ervaring: ik woon in een drukke stad. Last van veel duiven. Ik werd er gek van. Uit gekkigheid spande ik een net om die beesten van het balkon te houden. Een tijdje is het goed gegaan. Op een ochtenc werd ik om 5 uur ochtend wakker. Een gewetter van jewelste. Het was niet omaan te horen. Ik schoof het gordijn open en zag een zwerm spreeuwen die waarschijnlijk op doorreis waren. Ze bleven maar rondcirkelen tussen de flatgebouwen door. Ik had het niet inde gaten maar zag 1 van de groep op zijn kop in het net vastzitten. Hij vocht alsof zijn leven ervan afhing. Hoe harder hij knokte des te vaster in het net. Angst was heer en meester zijn shit was niet om aan te zien. Zonder te bedenken pakte ik een schaar en ging het balkon op! Ik spreek geen vo gel maar probeerde net als Cosmic het dier gerust te stellen. Ik kon hem zelf aanraken. Hij spartelde geen moment. Voorzichtig knipte ik het gaas dat om zijn pootje vast zat door. En met het andere hand zette ik op het balkon. Het pootje was wel gewond maar hij had zijn vrijheid terug. Hij kroop onder de railing van de balustrade door en vloog zijn familie en vrienden te gemoet. De groep maaktenog een of twee rondjes op de binnenplaats en vervolgenden toen hun reis. En het net die heb ik maar weggehaald! En duiven op mijn balkon so what. Ze komen nog wel maar ik heb het gevoel niet meer zo vaak want ik ervaar ze niet meer als een probleem. Het is leven en laten leven!
   Overal kun je Natuur ervaren. De natuur is matrixloos. Dus naar mijn mening hoef jezelf niet af te zonderen zoals Jezus, Buddah, Krisna, Ghandi dat deden. Dat is wat anderen altijd over deze gasten zeiden. Maar dat is een ander verhaal. Succes!

  24. Issie,
   vrouwen en mannen denken en voelen niet anders. Dat is wat de matrix ons met de paplepel hebben ingegoten hoe wij moeten denken en gedragen als man of als vrouw!
   Gooi je schroom af. Gedraag je een dagje als vrouw als je man bent. Gedraag je een dagje als man als je vrouw bent. En kijk wat er dan gebeurt! Er gaat een wereld voor je open!

 8. @ Anelle,
  Mooi stukje van de violette vlam, thanx! Ik begrijp dat je een pittige nacht achter de rug hebt op dit forum! Ik steun je 100%, helaas ben ik geen nachtvlinder,dus dan maar op deze manier.
  Dit is duidelijk de invloed van Michael, mooi om dat te ervaren! Tenslotte is deze site bedoelt om alles wat in het verborgene gebeurt bloot te leggen, en dus ook bij forumleden. En idd. er is geen WIJ en ZIJ, maar alleen een SAMEN, want dan staan we sterker! Zodat we SAMEN aan een nieuwe aarde kunnen bouwen!
  Dikke knuffel!
  http://www.youtube.com/watch?v=IY8kCApiNpo
  sorry, ben een fan van het nederlandse lied, alweer Blof.

 9. @ Anelle.
  Ik heb niet alles meegekregen maar ik wilde je laten weten dat je terecht verontwaardigd mag zijn. Zo uithalen naar een medemens is niet correct. Ik bied hier plaatsvervangend mijn excuses aan voor iets waar ik niets mee te maken heb maar het niet kan accepteren dat een mens zo beledigd wordt. Ik denk dat sommige sites geen goede invloed hebben op betrokkene, natuur liefhebbende mensen.

  1. Ergens hebben ze qua onderwerpen wel gelijk maar bepaalde sites en/of mensen dragen een zeer negatieve sfeer uit. Ikzelf kan er niet tegen. Krijg er een naar gevoel van en een wansmaak in mijn mond. Mag allemaal wel wat genuanceerder als het aan mij ligt.

   De ander voor schapen uitmaken en zelf maar blaten en blaten wat er verkondigt wordt door zulke sites/mensen vind ik niet bepaald intelligent.

  2. niet erg Sterk Monika, gisteren en eergisteren was je er ook en nu ineens roomser dan de paus gepikeerd gaan distantiëren? kom op zeg… gisteren wel koud autie een half uur naar mister verlichte dictator Assad luisteren en nu ineens doen alsof je er politiek niet bij Het Verhaal hoort? Overigens een zeer interessant Duits ARD interview met mister Assad.. maar krijg een beetje natrap smaakkie, nergens voor nodig toch, Assad zou dat zo niet doen toch?

  3. Lieve Hyper, ik was er helemaal niet. Ik heb pas na mijn Assad en trouwens ook de Keshe reactie, gelezen wat er de avond daarvoor speelde. En ik weet niet wat je nu aan het doen bent om mij nu de zwarte piet toe te spelen, echt jammer…maar ik blijf lekker bij mezelf en mensen beledigen daar heb ik geen zin in, heel makkelijk.

  4. neeeh joh super Moon, oh dat wist ik niet, verwarring bij mij, jah ik vind jou ook lieff leuk interessant verheffend en nog wel meer en ik zal je onvoorwaardelijk nooit zomaar in de steek laten, en je bent Heel Helder in de lucht, das wel super Sterk, en ik kom nog een keer naar jou toe, er zijn dagen dat ik het moeilijk met mezelf heb, dan verandert mijn beeld dat ik van mezelf heb of zo, soort wroeging om niks vaak, wroeging is een mooi woord,

   Nou Moon ik ben vanaf het begin gek op je en ik vind het niet gek dat ik dat zeer zeker niet alleen heb, en ik weet zeker dat ik het met jou wel kan worden, ook zo’n uitdrukking, ik neem meel contact op als ik er aan toe ben, dat stomme tergende uitstellen van mij, maar ik vind dit via Wtk al zo mega Intense, softie ben ik in veel opzichten, niet in alle opzichten, wel in veel opzichten, nou Moon gaaf dat je er bent als je er bent en je hebt het vanaf het begin behoorlijk elegant snel heel ver geschopt bij mij merk ik aan m’n eigenste zelf,

   en nog een aantal hieroooh op Wtk, das best heavy voor mij als Einzelgänger tegen wil en dank zoals het gegroeid is door de jaren heen. Love Hou van You (goh dat zeg ik niet snel, kan me niet heugen dat ik dat gezegd heb de laatste eonen)

   als HSp achtige moet ik eerlijk zeggen bekennen dat ik net zoals Lisz al zei niet goed tegen bepaalde grofheden kon en kan, zo lang als ik mij kan herinneren, woede en grofheid zijn 2 verschillende voor mij, toch kan ik mij als het moet wel in andere culturen inleven, met kromme tenen en m’n eigen filter om mezelf te ontlasten van bepaald onder de gordel geweld..

   dat martel Liedje van Zappa bijvoorbeeld wat hier vandaag langs kwam, ik kon er met een half oog en oor een paar seconde kennis van nemen, maar kan het lichamelijk niet verdragen, de tekst niet, de geluiden niet, het is te erg, toch kan ik wel de kneep aangeven in wat voor vorm ik mijzelf aangewend heb om mijzelf om de 2 dagen te ‘moeten’ pijnigen met bepaalde indrukken die nog ‘mainline’ zijn ook tegensweurdigs, ben ik er 2 dagen weer half ziek van… Door mijn overgevoeligheid ben ik niet geschikt voor elk beroep realiseer ik mij nou…

   oh jah nog wat, een aardig tijdje terug vertelde ik over een ware anekdote dat ik op het voormalig eiland Wieringen een keer gered ben door een Monica in mijn jeugd die 1 kilometer verderop woonde aan de rand van het eiland, het aparte is dat jij uiterlijk enorm op haar lijkt Monika..

  5. @Hyper, jouw gevoel is je sterkste kracht. Alleen word je er ook onzeker van, weet er zelf alles van. Durf uit je gevoel te leven en als iemand je wat aan wil doen, gewoon stapje opzij. Laat je niet beduvelen.

   Wie zichzelf overwint is sterker dan de sterkste leeuw.
   Je bent een goed mens en dat weet je best.

  6. is waar Martijn, mijn nieuwsgierigheid dirigeert me nog al eens naar schaduw grens zones, dat blijft uitkijken geblazen, ik ben gek op die Alaska Piloten serie van Discovery, die moeten frequent vaak in een ‘narrow window’ opereren vanwege de extreme en snel wisselende weersomstandigheden, of met z’n allen in hetzelfde vis schuitje king krab vangen op de verraderlijke zeer gevaarlijke ijskoude Bering zee.

   ” The Bering Sea ecosystem includes resources within the jurisdiction of the United States and Russia, as well as international waters in the middle of the sea (known as the “Donut Hole”). The interaction between currents, sea ice, and weather make for a vigorous and productive ecosystem. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Bering_Sea

  7. Hyper, jij bent in ieder geval een redding waard 🙂
   Ik ben een heel betrokken mens, en voel al gauw met anderen mee, soms is het niet makkelijk omdat er vaak gezegd wordt, waar maak je je druk over. Het is mijn weg en iedereen heeft de zijne.
   Toen ik jeugdige was en later kan ik me herinneren dat mijn vader vaak zei,’jij hebt ook voor iedereen begrip’. Ja, raar genoeg omdat ik vaak de oorzaken wil vinden om ermee te verklaren hoezo een mens zo of zo is/doet. Ik geloof onvoorwaardelijk in het goede in de mens en snap je reactie over dat de maatschappij er zeker niet altijd aan bij draagt. En ik kan daarom ook coz begrijpen maar ik moest wel reageren omdat het me zelf iets deed, het gevoel dat Anelle (die ik niet eens persoonlijk ken) pijn ervaart…ik voelde het letterlijk in mij. Even stoom afblazen, go ahead, maar probeer als je niet helemaal doorheen zit, even (ja Anelle, niet jouw ding ;)) te re-la-ti-veren 🙂
   Maar goed die ervaring is er ook gedaan, geleerd en vrolijk verder met ons allemaal. Positive vibrations, ook en vooral in moeilijke tijden.

  8. @Monika 14.9: jeetje, wat herken ik mezelf in jou Monika! In heel veel zie ik mijzelf en ik heb dat niet gauw hoor, dat ik mijzelf identificeer met iemand. Zouden we tot eenzelfde zielencluster of-groep behoren? Ook mijn vader zei vaak tegen mij: “kind, maak je toch niet zo druk of druk om die ander, die doet toch wattie wil”. Had ook altijd maar weer begrip, probeerde de ander altijd van binnen te zien, te ontleden (dubbele schorpioen met verder veel in 8e huis etc.) en ik had mensen ook meestal wel aardig snel door, waardoor mijn moeder mij weer als wantrouwig bestempelde, wat beslist niet zo was want ik ben ook een ontzettende idealiste geweest! Ik waarschuwde haar wel eens voor personen want zij geloofde alles. Veel teleurstellingen en daardoor inzicht hebben mij gematigd – dit heeft wel lange tijd gevergd – maar af en toe steekt dat beestje wel weer de kop op, ja. Maar dan stuur ik het heel gauw weer weg. Ik heb er veel te veel voor moeten betalen voor deze levenservaringen gnagnagna. Maar, oké, heb er ook veel waardevols (immaterieel) voor teruggekregen tenslotte.
   Lieve Monika, op die “meet & greet dag heb ik jou als een zeer warm, heerlijk humorvolle vrouw ervaren en dat blijkt ook telkens weer uit jouw reacties.
   Ik geef momenteel niet zoveel reacties, lees de artikelen met de commentaren wel, maar het is me allemaal wat teveel, ben een beetje naar binnen gekeerd; al die val- en struikelpartijen hebben mij eindelijk doen inzien een heel kalm en kabbelend leventje te lijden. Gewoon leven bij het moment, beetje vegeteren. Komt wel weer een andere tijd voor mij. Blijkt trouwens ook dat ik al 3 jaar met Borrelia (Ziekte van Lyme, tekenbeet) rondloop en vandaar de gewrichtspijnen en ontzettende moeheid, dacht dat het van de burnout kwam, dat eveneens wel, maar dit deed er nog een schepje bovenop. Zit de Borrelia nu aan te pakken en m’n gewrichtspijnen in polsen en de muizen van m’n handen etc. zijn wel verminderd gelukkig. Ik zit echt wel te smullen van al jullie commentaren en ben ook blij dat ik sommigen heb ontmoet, wat een extra dimensie aan alles geeft. Nou lieve Monika, ik doe jou en al de anderen natuurlijk, de hartelijke groeten.

  9. Plaatsvervangende excuses zijn de uiterste vorm van slijmerigheid , zeker gezien ik dat zelf al had gedaan en er mans genoeg voor ben om toe te geven dat ik wat lelijk en kort door de bocht kwam . Diplomatiek gelul is waar compromissen worden gesloten die geen stand kunnen houden .
   Dit mag je wel zeggen en dat weer niet , probeer ajb elkaars gevoelens niet te kwetsen , maar als je het op een verpakte manier zegt is het wel allemaal toegestaan . BULLSHIT , wees gewoon recht voor zijn raap , zeg wat je bedoelt en bedoel niet wat je niet zegt .
   Insinuaties dat Indigorevolution niet goed voor me is , gatverdamme , ga je nu ook voor me denken ? Wat goed voor me is en wat niet ? Get fn real .
   Adopteer half van mijn kennis en half van mijn ervaring en kom dan nog een keertje terug . Niet dat ik er prat op ga , het kan me eigenlijk niet schelen , zoek het allemaal maar lekker zelf uit en stap weer in die valkuilen . Ik red me wel . De realiteit is de realiteit die je maakt , waar je voor kiest , vrije wil/vrije keuze .
   Al ben ik af en toe wat extreem in mijn visie of uitspraken , dat is wie ik ben , dat is mijn keuze in deze cruciale tijd . Geen half/half werk , links of rechts , tijdlijnen worden bestuurd door het collectief , ik kies voor een tijdlijn met positieve uitkomst . Als ik een verschil kan maken dan zal ik dat niet nalaten , compromissen staan dan vaak niet in het woordenboek .

  10. @ Cozmic, iedereen heeft recht op zijn eigen proces. Dat geldt voor mij, voor Monika, voor jou, voor iedereen! Ik trok vanmorgen een heel toepasselijk kaartje:

   “Hou op met Weerstand bieden, pas dan kun je het Geschenk dat het Heden is volledig Ontvangen!”

   Ik geloof dat ik maar een aantal dagen in Retraite ga!

  11. Jeetje cozmic…de hele wereld draait om jou of wat?…
   Jij durft…nu haal je naar mij uit. Wat heb ik jou dan ‘aangedaan’? Is het mijn houding?
   Jij bent de koning of wat, jouw pijnen en wonden zijn groter dan die van een ander? Met welk recht?
   Jij schiet wanneer het je zint, en als je maar een beetje ‘contra’ hoort dan kom je uit de hoek als een gek.
   Mogen anderen ook ventileren? En ook op een manier die jij slijmend vind? Dat is hoe jij de wereld ziet.
   Moet dan uitgehaald worden met kwetsen en pijn doen en schelden, zonder recht op digniteit van een mens?
   Als je de wereld wilt beter maken, denk je dan dat het zo wel lukt? Ikke niet, en als het dat is wat je dwars zit, dat anderen het wel anders zien, dan moet je ook niet de ‘confrontatie’ opzoeken.
   Laat nou eens echt los voor een tijdje, voel een mens, die je aanbiedt voor je te zijn, niet alleen digitaal en laat je strijdbijl even los, doe het, je bent een te mooi mens om onder te gaan aan alle negativiteit.

  12. ze staat voor je Cozz, ze is er, en ze snapt je heus wel, al denk je soms van niet, zo mooi, vind je het gek dat ze om van te houden is, en helaas dat kan oneindig pijn doen, ik weet het, I Know, weet dat je niet de enige bent, die regelmatig in de afgrond kijkt, gun jezelf eens wat zeg ik vaak tegen mijzelf.. en toch ben ik de gek en gek op die afgrond die tergend afschrikwekkend maar oh zo aantrekkelijk erg ook in haar is, vrouwelijkheid en zo, je kan er op schelden, doe ik ook vaak genoeg, maar eens ga ik zonder parachute er op vertrouwend dat ik vlieg.

  13. ‘Houden van’ kan ook pijn doen.. Of zoals een heel goede vriend altijd tegen me zegt: “Je kunt alleen boos worden op de mensen waar je van houdt”. Amen.

  14. @Cozmic, die kennis en ervaring van jou he, die draag je maar lekker zelf. Misschien moest jij maar eens in iemand anders zijn schoenen gaan staan, kom je erachter dat een ander toch ook wel een behoorlijke ballast met zich mee draagt. Niet over mezelf gesproken hoor, ik ben nog jong en gooi overbodige ballast graag van me af. Moet je er nog wat hebben soms?

   Jonge jonge, wat hebben sommigen hier een zwaar leven:
   http://www.youtube.com/watch?v=JLNvBvJ-F00

  15. @ Cozmic

   We nemen je zoals je bent, ik kleef er geen slechte gedachtes aan of positieve, heb je leren kenen van een andere kant en die hou ik graag voor me zoals ik je ook zo heb leren kennen. Of je nu aan de rand van een afgrond staat of tegen een enorme muur opbotst met jezelf, ik sta gewoon naast je en geef je graag een hand in de hoop dat je die aan wilt nemen. Misschien dat we er samen kunnen uitkomen of niet, beter iets dan helemaal niets. Tis maar een gebaar ol’ chap! Soms zitten we allemaal met onze rats vast tussen ons chewgumming verstand:
   http://www.youtube.com/watch?v=-pZYU8OGO6Q

 10. Voor de laatste keer over goden, engelen, stralen en cosmische samenzweringen en de strikt persoonlijke visie van Anelle hierover.

  Laten wij om te beginnen er vanuit gaan dat de mens een multidimensioneel wezen is.
  En niet alleen een wezen, ook een multimensionele energie.
  Dat alles en iedereen, de hele cosmos inbegrepen, één is.
  Laten we er vanuit gaan dat de mens energie is die door een fysieke verpakking binnen deze verpakking gevangen zit.
  We weten onderhand dat elke energie een eigen vibratie en kleur heeft. Wanneer we al die kleuren zou kunnen zien, zouden we de mens als een multicolore kaleidoscoop waarnemen.
  Elke energie heeft een specifiek kenmerk, de ene is helend, de andere zuiverend, nog andere zijn liefdedrager, compassiedrager, woede of haatdrager enz.
  Wanneer de mens volgens een bepaalde behoefte beroep doet op een specifieke energie(kleur) IN hem, wordt die, eens naar buiten gericht een straal. De roze en groene straal van liefde, de blauwe straal van waarheid, de violette straal van zuivering en transmutatie, de zwarte straal van woede en haat. Al die ‘stralen’ zijn IN de mens aanwezig. Het is NIET zo dat die energieën per se van buitenaf komen, al kan dat ook wel is gebeuren, multimensionaal als de mens is. Het universum kent diezelfde energieën en nog veel meer, het is dus best mogelijk dat een deel van de multimensionale mens zijn aardse vorm als straal komt bijstaan.
  Onderhand zijn de meesten onder ons zich bewust van het feit dat wij één zijn met god, engelen, demonen, kortom het hele amalgaam van cosmisch bewustzijn. Zo leven god, zijn engelen en demonen OOK binnen in de mens. Wanneer een mens over Michaelenergie of een andere engelenenergie spreekt, heeft hij over de Michael/Engel IN zich, waar hij op een bepaald ogenblik gebruik van maakt. Hij haalt die NIET van buiten, neen hij veruiterlijkt alleen die bepaalde innerlijke energie om er gebruik van te maken. Hetzelfde met de violette vlam Die komt NIET van Saint Germain, die is enkel de boodschapper om de mens van die straal bewust te maken. Idem dito voor de blauwe straal van Michael. Die komt alleen maar overeen met diens energie maar is niet vàn, ergens buiten ons.
  Wat met de slechteriken als Archons, 4D-Orions en dies meer?
  Zou het niet zo kunnen zijn dat zij aanvankelijk innerlijke demonen waren, door de angst van de mens tot krachtige egregoren geëvolueerd?
  Het gebruik maken van gekleurde energiestralen wordt door sommigen als een kreet om hulp gezien en als het uit handen geven van zijn eigen kracht. Maar hetzelfde geldt in hun ogen niet voor de archons en andere orion’ers!
  Wanneer wij energieën als Archons en 4D-Orion-ers bestaansrecht geven, geldt datzelfde bestaansrecht voor engelen- en meestersenergieën.
  Wanneer wij de negatieve energieën negeren en hen niet meer voeden met onze angst en doemvoorspellingen, verhongeren zij gewoon. Tenminste : door hen onze kracht te ontzeggen, kunnen zij ons niks meer maken. Het komt er dus op aan om de INNERLIJKE demonen te erkennen om ze vervolgens met één of andere positieve energiestraal te transmuteren. De strijd tussen goed en kwaad gebeurt niet alleen in de cosmos, maar ook in ons binnenste. In onze gevoels- en denkwereld. Wat let ons nog om onze INNERLIJKE goden en engelen te erkennen en van hun positieve krachtgebruik te maken.
  Wij zijn maw de scheppers van ons eigen leven, in vrijheid of gevangenschap, aan ons de keuze.
  Wat zijn channelings dan? Ik denk gewoon dat de persoon in kwestie een ‘gesprek’ voert met één van zijn innerlijke energiën. De teneur van dit gesprek hangt van de ingeschakelde energie af.

  Goh, wat moeten we nu met al die websites en blogs en kanalen allerhande, elk met hun believers en non-believers?
  Zouden kunnen dienen om als vrienden onder elkaar virtueel samen te komen om ideeën, tips en andere (ziele)roerselen te delen. 😉

  1. @ Anelle

   Daarom dat ik het liefst vertoef op sites die daar tussen in hangen van posi/negativiteit. Want beide is dagenlijks gekakel hoe mooi en slecht alles kan zijn. Echter ik geloof niet in beide kanten maar gewoon in het concept er precies tussen in te willen leven. Zien waar het hele concept van deze creativiteit uit bestaat, want er is zo ontzettend veel meer in het leven dan engelen en duivels die het allemaal zo op ons gemunt hebben. We zijn het enige levende wezen op aarde die gefrusteerd met dit soort zaakjes bezig is omdat we altijd blijven twijfelen tussen Ja en Nee. Het hele Feestje tussen jou en Cozmic had eigenlijk niet gehoeven als je het zo bekijkt. Als alles zo makkelijk in elkaar had gezeten dan was er geen complixiteit geweest. Gewoon los laten die hele handel. Je komt vanzelf wel weer mensen tegen waar je wel je hele weten bij weg kan parkeren zonder te betalen, nu krijg je enkel alleen maar de rekening gepresenteerd voor wat?! eigenlijk. Het is het niet waard… En we zijn niet! allen 1, we zijn ieder voor zich zelf UNIEK tenoemen…

   Wie ben ik?! no one….

  2. vind ik ook, splinter fracties, afscheidingsbewegingen, miljoenen facebook kliekjes van hooguit 5 harde kern in plaats een miljoen saampjes, éénheid door diversiteit, daarom is het denk ik noodzakelijk om het mooie in het lelijke te zien en het lelijke in het mooie, niet jan tina en alleman zijn daar toe in staat, bruggenbouwers zijn van goud en soms oud en soms jong, soms geboren als boer soms geboren met een zilveren lepel in de mond, hoe herken je ze, kwestie van het vuur aan de schenen leggen op z’n tijd, netjes kunnen praten en deftigheid doen zijn niet voldoende, Diplomatieke praat uiteindelijk in dienst van ‘het kwaad’ of juist niet, onderscheidingsvermogen ontwikkelen en vooral prikken met die boeren wandel stok, wat voor vlees hebben we in de kuip?

  3. Engelen duivels , het is maar vanuit welke kant je dat bekijkt. Goed kwaad ,mooi lelijk, dik dun allemaal duaal en dus N.V.T. Niet ter zake doende,oordeel en oordeel is plaats ,tijd en persoon gebonden en geeft feitelijk niet een meerwaarde , alleen een unieke perceptie weer, ten koste van het hele plaatje, werkt dus zeer beperkend. Maar een duidelijk verhaal dat jij verteld Anelle en een mooie unieke Anelle visie. En mooi dat je het durft te delen , er zullen vast oordelen over geveld worden. Laat je daar echter niet door raken .

  4. @ Anelle ,
   Een heel mooi inzichtvol verhaal heb je geschreven . Als je het zo ziet dan klopt het ook allemaal . Zo zou ik het ook graag zien .
   Zoals jij dat geweldige stukje over Reiki en de Jezuïtenpiste naar voren bracht , zo heb ik de achtergronden van de organisatie die het werken met de stralen en de violette vlam hebben grootgemaakt . Als ik het compleet heb zal ik het posten . Het is in het Engels , hopelijk is dat geen al te groot probleem .
   hier een klein mindblowing voorproefje http://www.blacksunjournal.com/religion/954_the-sword-of-the-lord_2007.html

  5. Okay Marcel, jij je zin: Hell’s Angels… De stoere lerende motorclub jongens & meisjes die lekker ruig tussen alles in leven, langs de vrome gehele matrix en goedgelovige zieltjes in. Broemmm broeeemmmmmmm voor je het weet heb je weer een OM-heilige hijgend in je kletsnatte getatoeerde zweet nek zitten…

   Born to be wild:
   http://www.youtube.com/watch?v=rMbATaj7Il8

   Get your kick’s on Route 66
   http://www.youtube.com/watch?v=UyhkBg8wOBo

   Nog niet tevreden?
   http://www.youtube.com/watch?v=3a7cHPy04s8&feature=related

   TRY!!!!

  6. @ Paul, een droom van mij in dit stoffelijke lichaam is om op mijn dooie gemakkie in een tijdsbestek van een halfjaar tot een jaar nog eens de Pan American Highway te rijden op de motor, helemaal vanuit Alaska tot in het puntje van Argentinie… en dan nog een aantal weken een voettocht te maken door Pategonie! Ik heb vorig jaar bijna een jaar mijn huis te koop gehad om door de verkoop mijn handen vrij te hebben… Dat is me helaas niet gelukt, blijkbaar was het voor mij (nog?) niet te tijd om te gaan…

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Pan-Amerikaanse_weg

   Lijkt me ultieme vrijheid op de motor, een tentje mee en minimale bagage, om op je gemakkie door een geweldig mooi landschap te trekken!

  7. @Anelle, dat is van lood goud maken. Door met je eigen zuivere licht de duistere plekken in jezelf te transformeren. Die duistere, vaak (lichamelijk) pijnlijke plekken, die dienen te worden opgelost om niet meer geraakt erdoor te worden. Soort zoekt soort, zo ook met energieën.
   Negatieve energie maakt blokkades zowel geestelijk als lichamelijk.
   Het maakt alles zwaar en trekt meer van hetzelfde aan. Zo wordt een mens steeds zwaarmoediger.
   Los je het op, dan wordt alles lichter en trek je lichtere, fraaiere energie aan. De wet van aantrekkingskracht werkt tot in de kleinste details door.
   Veel liefde en licht gewenst voor iedereen, laat de ellende maar aan de rest van de wereld over. Zij die het dragen willen dragen het. Tot onze energie ook die van hun zal oplossen omdat er simpelweg geen andere mogelijkheid meer is. Tot dan zullen er oorlogen zijn, haat en woede. Daar is volgens mij niet veel aan te doen helaas…

  8. @Anelle,

   Mooi verwoord. De oplossing moet van binnenuit komen kan niet anders….
   We mogen onszelf ontsluieren en dit anderen gunnen ook te mogen ervaren..

   Om mezelf mogen ontsluieren is daar het toverwoord. Vergeving. Geen gift aan de ander maar van mezelf. Elke keer dat ik vergeef, op welk niveau dan ook, kom ik dichter tot de kern, en onthecht ik me meer van het idee dat ik menselijk wezen ben met een spirituele ervaring. Ik snap dan beter dat ik een spritueel wezen ben met een menselijke ervaring dat nimmer kan verliezen…Ook niet zichzelf.

  9. @ Dick 15.6

   Ja dat heb ik vroeger ook altijd gehad, willen reizen, met oa de TransSerbia Express van Moskou tot de Oostkust van China, Route 66 rijden met een Motorfiets of met een kamper. Maar had ook de droom dat ik wel eens heel graag wilde opstappen op een RoadTrain: http://www.youtube.com/watch?v=C6tV3Egyzeo. Ik wilde maar 1 ding, al me rijbewijzen halen, chauffeurs diploma, Autotechniek en Vrachtwagen techniek, Documenten, Geografische kennis, GPS Tracking de natuur, weersomstandigheden, avontuur en het puur alleen op de weg zitten zonder een Baas die op je vingers mee kijkt. De Techniek voorop staande, de 18 wheels of more en het transporteren over enorme afstanden. Heb wel alles gehaald aan rijbewijzen en chauffeur diploma’s en rij ervaring erom heen maar het leven besliste anders. Geld, zieke Ouders en een zieke broer die om aandacht, het matrix systeem wat tegen werkte en een vrouw die andere dingen met me wilde gaan doen. Mocht ik het nog eens over nieuw mogen doen en ik had weer de keus dan was ik er nu gelijk voor gegaan. Gewoon met een vlam in me broekspijp…

  10. Anelle , ik heb jouw tekst nogmaals doorgelezen , en wederom , als je het zo ziet klopt het als een bus . Nogmaals mijn excuses dat ik even doorsloeg . De woede die ik tentoon spreidde was wel gefundeerd , maar had ik niet op jou moeten projecteren .
   Ik heb in het verleden veel met de violette vlam te maken gehad , ik kan die rotmantra’s vrijwel niet uit mijn kop krijgen , ze zijn zo plakkerig als de teksten van Lady Gaga .
   Elizabeth Claire Prophet en haar man Mark Prophet hebben met hun Summit Lighthouse de invocaties van de violet flame groot gemaakt . Hun kennis was gebaseerd op de werken van Madam Blavatsky en Allister Crowly . Zij hadden het Grote Witte Broederschap geïntroduceerd en naast Jezus , boedha en Michaël ook nog een reeks nieuwe opgevaren meesters er bij gezet , waaronder de charlatan St Germain . De new age was geboren .
   Ook het ‘chanten ‘ werd geintroduceerd , in het voorgaande linkje dat ik gaf kan je zien hoe men er tegenstanders mee uit wilde schakelen , in Michaels naam .
   De teachings van de Prophets gingen wereldwijd , ook ik ben er bijna ingestonken , toen ik een contract onder mijn neus kreeg om voor het leven lid te worden op straffe van 10.000 jaar karma als ik dat niet nakwam ging er een flinke alarmbel af .
   Deze teachings gaan inmiddels wereldwijd en zelfs het UN staat er voor open , het is onderdeel van de NWO agenda , een dubbele valkuil van Rome en de Jezuitenagenda .
   Misschien begrijp je nu mijn blinde woede tegen het verraad , de leugen , de misleiding . Zoniet dan sta ik tegen de verkeerde boom te blaffen .
   Google zelf maar op trefwoorden , onderzoek voorbij je comfortzone .
   Ik heb mijn best gedaan , misschien niet altijd op de netste manier , maar alleen met een flinke klap krijg je een roestige bout los .
   Ik ga ff verder zoeken naar een hutje op de hei , ik heb het weer effe gehad met gehypnotiseerd laagland . Goed te weten wie je vrienden zijn .
   3x kraaide de haan .

  11. Even idiote shit aan de andere kant. Leip gedoe hier de laatste tijd. Hyper komt ook al met die heerlijke fly by dingen. Zijn jullie nog wel wakker? Het is allemaal bullshit wat er verkondigt wordt.
   Die klote websites, en mensen als David Icke e.d. ze lullen wat in de ruimte, tis niet voor niets dat ze gigantische pagina’s volpennen of 8 uur lang lopen te ouwehoeren. Een en al sensatie. Als je een sensatiezoeker bent, lekker naar sensation gaan. Don’t matter if it’s black or white…

   http://www.youtube.com/watch?v=LnFVgDU9AUs
   http://www.youtube.com/watch?v=2s4VNTT1ot0

  12. Het is geen waarheid, het is een manier van denken en kijken naar een wereld die er alleen maar is vanuit de ogen van de waarnemer. Heeft niets met waarheid te maken. Alles is al een illusie, hoe meer je erbij haalt hoe groter de illusie wordt.

  13. Als ze het bij de kern zouden houden waren ze met een kwartier al uitgesproken… Maar ja, dat vinden onze luisterkinderen niet interessant.

  14. Jullie mogen wel ff een \___________/ van me lenen voor het geval dat… 😆

  15. Paul , dat is geen teiltje meer , dat is een badkuip .
   Kan je een scheet in laten als afschijtsborrel .

  16. Cozmic, het is zo dringen als je steeds op elkaar moet wachten, veel beter als je het lekker samen tegelijkertijd kan doen… Is gelijk ook een beetje horizon verbreedend…

  17. hell yeah ik ga ook een teiltje maken, met een dubbele bodem en 1 zijkant

   \
   \
   \
   \
   \
   \===================================/

  18. @ hyper dat is het allermooiste DOE-HET-ZELF-BOUW-PAKKET wat ik ook gezien heb!!!! Ga onmiddelijk beginnen met printen, uitknippen, plakken en hem water dicht krijgen. Geweldig! HUG ! :mrgreen:

  19. Weetje Hyper , het is allemaal angst . Iedereen die nog iets wil van deze matrixwereld beschermd het . Omdat ze een goede baan hebben , omdat ze kinderen hebben willen ze het echte spel niet zien . Angst voor hun creatie in een valse creatie , een schijnwerkelijkheid .
   Op het moment dat je de doos van Pandora opentrekt schijten ze allemaal 7 kleuren .

  20. Weetje Hyper , het is allemaal angst . Iedereen die nog iets wil van deze matrixwereld beschermd het . Omdat ze een goede baan hebben , omdat ze kinderen hebben willen ze het echte spel niet zien . Angst voor hun creatie in een valse creatie , een schijnwerkelijkheid .
   Op het moment dat je de doos van Pandora opentrekt schijten ze allemaal 7 kleuren .

  21. Paul hij valt uit elkaar dat ding van mij, IkEA gevalletje, ik dacht dat moet niet moeilijk zijn, zelfs een kwali teiltje maken vereist enige kunde en vakmanschap, zo zie je maar weer, niets is zo simpel als het lijkt te zijn, maar dat komt omdat ik te veel denk volgens Martijn, daar zou ie wel eens gelijk in kunnen hebben, een denk tankje, zo lek als een mandje, het valt niet mee om Professor te zijn..

  22. volgens mij moet ik een nieuwe muis kopen , die dubbel postings worden wel erg eenzijdig ,

  23. @ Cozmic

   Jij speelt weer Golf, ‘Double Bogey Again’… ipv ‘Hole in One’…

  24. Geeft niet Hyper van Mij mag je je hele inhoud zo hier op tafel neer komen leggen, dat Martijn nou niet kan mee komen is weer zijn zaak. Met mijn Diets Annunaki hoofd kan ik makkelijk zonder drugs of alcohol zo mee hollen als Hollander, maakt niet uit of mijn hoofd dan op Hol slaat.

  25. Klopt Cozmic, toen Anelle met dat Jezuïeten Artikel op de proppen kwam, toen dacht ik van nu moet het toch een beetje duidelijk worden voor Velen hoe diep en ver de manipulaties gaan, de Da La Lai Maa bijvoorbeeld, ammehoela, vast ook een Cee Ai A Jezuïeten constructie etcetera, maar neuh, zo gauw het je eigen werk en leef en gedachten wereld direct gaat raken wordt het pijnlijk, snap ik wel, en dat is weer pijnlijk om te zien.. By de weg, waar is Eye naar toe gevlucht?

  26. Bijna iedereen is hier al weggevlucht, ik kan het alleen niet laten om tegengas te geven. Betweters moeten weten dat ze het ook niet weten, zoiets?

  27. niet het woord Muis zeggen Cozz, dan flippen er hier strakjes weer tien top Vrouwen, we willen ze zo graag hier houden en dan maken we weer een foutje bedankt, het lijkt wel een Cartoon, de Stooges

  28. Hyper , ik weet niet waar Carola Eye in Orange is .
   Na haar advertentie bleef ze weg , geen idee .
   Zelf heb ik ook vaak het bijltje er bij neer willen gooien , voelde me echter vaak gesteund door jullie en ben gebleven , ook Guido blijkt het hart op de juiste plaats te hebben , hetgeen mij ook steunt .
   Ik weet het vaak niet meer om eerlijk te zijn .
   Het is een gevecht tegen windmolens en tweedehands trollen .
   Que sera sera ….

  29. Eye zie ik elders vaak aan het werk, kan haar wel eens aanspreken voor jullie of ze nog wat komt pennen hier.
   Ja als ik hier naar kijk zie ik Hyper en Cozmic aktief de raken klappen uitdelen, alleen die met het bloempot kapsel kan ik nog niet thuis brengen, die moet nog geboren worden hier waarschijnlijk:
   http://www.youtube.com/watch?v=jHoP21n2KSA

  30. geweldig die 3 Stooges clip, die ene is duidelijk Cozz, die met dat bloempot kapsel dat moet ik dan zijn en die andere is duidelijk Paul z’n kapsel !!

   als Anelle op minuutje 1:28 ziet hoe de wraak van de kreeft de hoge C er uit knijpt dan staan we weer kiet toch?

  31. Ik zag Eye altijd graag , ze had een no bullshit mentaliteit .
   Ik weet dat ik af en toe overkritisch ben en mijn bek wijd open gooi , echter zelden zonder diepgaande reden . Het laffe kleffe compromis zoeken behoort voor mij tot het verleden . Mocht ik fout zitten ben ik ook niet de lulligste om dat toe te geven , de lijn tussen grijs en zwart is vaag .
   De new agies stelen steeds meer rond , op zeer subtiele wijze , af en toe pis ik mijn territorium even af . Hoewel ik geen territorium heb , pis ik toch even .

  32. Lol hyper , mijn pony is inmiddels naar achteren vertrokken , geen bloempot voor mij 😆 of eentje met een hap er uit .

  33. Cozmic 15.11

   Je probleem is zooo typisch Hollands! Jullie NL schimpen de hele tijd op de RK Kerk en het Vaticaan – terecht overigens – maar zien de Kerkse terreur in eigen dorp over het hoofd. Hebben jullie je dan eindelijk bevrijd uit de wurggreep van verschillende elkaar beconcurrerende gemeenten in één dorp of stad, dan gooien jullie je met volle overgave en al even fanatiek, in de muil van een ander fundamentalistisch dwepend beest.
   Kreeg ooit een boekje van Elisabeth Prophet over de violette vlam in handen. Gelezen en eruit gedistilleerd wat ik bruikbaar want logisch vond. Ligt nu ergens stof te verzamelen. Al die mantra’s klonken zo klef, fanatiek en geforceerd in mijn nuchtere Vlaamse oren!
   Nogmaals, ik ga nooit naar lezingen, seminars en meer van die new-age zemerige toestanden, laat mij niets voorkauwen.
   Ik zoek, zoek, en zoek zélf, tot ik vind waarmee ik resoneer en wat ik in mijn hart als mogelijke waarheid VOOR MIJ, beschouw.
   Maar, die waarheid is mi niet definitief!
   Alles is eeuwig in beweging, je waarheid verandert samen met je groeiend bewustzijn.
   Eén van mijn lievelingsgedachten is : geloven is zien. Zolang je in je hart niet ergens van overtuigd bent, blijf je stekeblind. En naarmate je groeit, zie je meer en meer.
   Telkens Nieuwe Dingen.
   Dàt is ascensie, een immer opweg zijn, lichter, vlotter, aangenamer, gelukzaliger.
   En…vredig. 🙂

  34. @cozmic 15.11

   Ik denk dat je in de eerste plaats woedend op jezelf bent. Dat je je zomaar liet beetnemen. Dat je zoveel mooie tijd in bullshit stak.
   Slechts wanneer je dit her- en erkent, zal je woede smelten als sneeuw voor de zon. Krijg je gelijk meer ruimte voor zoveel andere mooie ervaringen, zoals begrip voor andermans zoektocht bv.

  35. @cozmic: 15.24 en 15.26: Daar heb je volgens mij de koe bij de hoorns gevat. Het is zo helemaal waar!

  36. Anelle,
   duidelijke uitleg! Prima!
   Ik heb 1 maar bedoel je niet 3d orions ipv 4d orions? Of maakt dat niets uit.
   De Aarde is toch de uitwerkplaneet van Orionieten, dwz experiment mislukt Game Over!

  37. @ Anelle + Cozmic

   Jullie betekent wel ‘Joods’, daarmee wel oppasssen dat je daar niet gelijk iedereen in cozmic’s spoor mee sleurt, generaliseren dus. Niet iedereen is dan ook met de ‘KERK’ opgevoed van “Rooms/Katholiek’, Protestant, Nederlands Hervormd, Joods, Christelijk, Mormoons, Harmisch, Jehova, Moslim, Jezuiet or whatever is opgegroeid. Godsdiensten zijn meestal hokjes en vakjes denkers, die de vrijheid van zjn van een ongelovige Thomas nooit ervaren hebben en ipv naar de kerk te gaan zoals Katootje met haar boek vol zilverwerk, het zijn zich gericht hebben om gevormd tot spiritueel zijn. Er zijn ook lui tussen die los van alles Spiritueel kunnen zijn en beter weten wat een godsdienst in zou kunnen houden schrijven fictieve nuances hoe het zou kunnen zijn om in een Kerk rond te hangen tijdens een mis. Zij maken er dus weer een ander Fantasie verhaal van dan het werkelijke verhaal. Zolang er gelooft wordt zit men al zo lang de mens bestaat bij elkaar in de haren. Ook niet iedereen zit gelijk weer vast aan een Violette vlam verhaal, Soho Sektes, of andere Guru Groeperingen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en wat gerespecteerd kan worden door iedereen omdat iedereen van verschillend komaf is. Als ik zeg dat ik een oude Malvariaan ben en mensen uit die tijd leerde kennen die daar massaal mee bezig waren van bekend tot onbekende Nederlanders en Belgie zeggen de meeste mensen hier nog niks. Ook voor Cozmic telt dat stukje, Indigo Revolution is ook rete goed als je van uit dat oogpunt zaken behartigd, het anders denken. Maar elkaar op een grove manier elkaar aanvallen heeft geen zin. Daar wordt al GENOEG oorlog en ellende meegevoerd in de hele wereld, het is van welk afkomst je bent en of je ook de ander respecteert zonder STOOGES klappen letterlijk uit te delen. Of het nu wel de hele of de halve waarheid is, zou jullie een rotzorg zijn. Laten we onze woede eens op andere dingen richten door lui die dat ook al voor ons verzieken, we hebben wel betere dingen dingen te doen dan elkeaar het leven zuur te maken, zo niet drink dan een fles appel azijn leeg en houdt een TL-buis vast om verlicht te willen worden! Stelletje THEE-MUTSEN !!! 😆

  38. @lezer 15.52
   Ik nam gewoon de terminologie van IndigoRev over. Je moet er verder geen speciale betekenis achter zoeken.
   Een visie is in mijn ogen niet echt een uitleg, maar een neerslag van een persoonlijke beleving. Toch bedankt.
   @Paul & co
   Ik begrijp niet waarom ‘jullie’ joods zou zijn. Jullie komt van jelui = gij lieden, gij 2de persoon meervoud.
   Mijn opmerking over de terreur het kerkse NL komt door het lezen van NL blogs en de zware zielennood die ik daar te lezen kreeg van leden van die of die of andere gemeente in éénzelfde stad. Mensen die met zich geen raad meer wisten omdat zij één keer, één! op zondag met hun kindjes naar een pretpark waren geweest. Een arts in ‘doodsnood’ omdat hij een gewond kind op zondag de eerste zorgen had gegeven en naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vouw die door het hele dorp verstoten en uitgesloten was omdat zij een spirituele zoektocht was begonnen. Zo kan ik maar doorgaan. Zulke fenomenen komen in België alleen voor bij sektes als Jehova, Krishna of Scientology e.d., vandaar.(Ik lees dergelijke dingen allang niet meer, kwamen op mijn weg tijdens mijn zoektochten).
   En als het zo is, Paul, dat je mijn uitdrukking van ’typisch Hollands probleem’ grof vindt, dan heb je cozmic nog nooit gelezen. 😉

  39. @ anelle
   Jammer (15.49) dat lijkt wel een heel generaliserende hokjesgeest opmerking te zijn. Ik (als ziel met menselijke ervaring) kan me daar toch niet in herkennen, en vind een dergelijke opmerking ook geen hout snijden. Maar dat laat onverlet dat jij het zo mag zien hoor.

  40. @ Anelle

   “En als het zo is, Paul, dat je mijn uitdrukking van ‘typisch Hollands probleem’ grof vindt, dan heb je cozmic nog nooit gelezen. ;-)”

   GOED ! lezen is het halve werk, ik merk dat er al verschil zit in de woorden tussen Nederlands taal gebruik en Belgie’s. Het gaat niet om jou ‘Grofheid’ of die van Cozmic, het gaat er gewoon om dat er altijd weer Oorlog gaande is tussen alles wat Spiritueel is en gelovig. Waarom moet dan nou altijd ?! Je vergeet misschien dat we heus wel alles lezen en begrijpen wat er gaande is, zo dom ben ik ook weer niet om er een WTK woordenboek en vertaler er op na te houden. Het staat er zoals het er staat geschreven en dat is niet EDIT-baar om het geen snel bij te sencureren… Het is pikken of slikken. Enigste wat ik grof vind is Zaanse grove Mosterd! 😆

  41. Paul,
   ik zal maar weer op alle slakken zout leggen of zout in de wonden strooien. Niemand is volmaakt en ‘goed lezen’ dat jezelf ook niet duidelijk bent geweest, is toch ook mogelijk? Of is dat ook één van je stopwoorden geworden. Nobody is perfect! Eerst iemand in halleluja euforie brengen. En dan zeggen het was toch helemaal niets! Is dat ook niet pappen en nathouden. Dat is toch niks voor een 5d specialist. Misschien loop ik je te treiteren. Kom eens van die zetel af die in het midden staat. Je zegt ik sta in het midden is dat toevallig niet schavotje 1. Je weet wel eerste plekje 2 dan plekje 1 en plekje 3. Het is ook niet erg om een opdoffer(niet letterlijk) te krijgen of te incasseren om de echte Paul te willen zien. Ook in crissisen leer je de mens echt kennen. Hoe kan iemand zoals jij met zo’n hoog IQ alle diploma’s die maar wil hebben halen en toch nog ‘ongelukkig’ zijn! Ook je omgeving geef je de schuld van het tekort wat nog ontbeert. Je zegt zelf als ik het nog eens over mocht doen of als ik mijn droom in vervulling kan brengen wil ik …. Doe het Paul, spijt is een slechte zaak. Of zit het verstand je toch in de weg? Een weegschaal wikt en weegt, maar als die uiteindelijk zijn keuze maakt fan is het meestal goed! Je hoeft geen antwoord terug te geven wat ook ik kan heel ‘direct’ reageren. Het spijt me als ik te persoonlijk word! Ik wil echte mensen begrijpen, doorgronden, hun drijfveer kennen waarom ze zijn zoals ze zijn.

   Nawoord:
   Paul ik ben nooit de beste van de klas geweest misschien wel de slechtste. Mijn capaciteiten zijn ook niet uitzonderlijk! Studeren daarvoor was ik niet op Aarde gekomen! Eerder lol trappen en lekker oppervlakkig zijn. Maar qua bewustwording heb ik inmiddels(vind ik zelf) zoveel voor mijzelf bereikt dat ik blij ben dat mijn route nooit anders is geweest. Ook met voor-en tegenspoed zou ik als ik het over mocht doen, exact hetzelfde doen. Naar mijn mening niet veel bijzonders maar in volle tevredenheid. Gezondheid (naar mijn eigen oordeel) gaat boven alles en mensen ‘zien staan’ zoals ze zijn met al hun hebbelijk- en onhebbelijkheden. De rest is voor mij bijzaak!

   Anelle velen anderen(en jij ook) helpen de underdog.
   Ik doe het anders ik probeer de ‘upperdog’ te laten zien dat ie ook maar dog is en misschien zichzelf kan herinneren dat ie underdog is geweest!

  42. @ Lezer

   Quo Vadis man??!

   Over Dogs gesproken Under & all Above Dogs, waarom nou zo moeilijk doen?! Werk liever als het moet met een blinde geleide aangeleide hond.
   Als je mensen wilt doorgronden Wees dan de UNDERCOVER Dog op zijn minst en al was je de slechtste van de hele school, zou mij een worst wezen zelfs in 5 Miljoen D. Het gaat er gewoon om dat je ook UNIEK kunt zijn en zonder al die poespas en de wapens gebruiken waarmee je het gevoel hebt dat ik ze tegen je wil gebruiken. Man in tegendeel wordt nou eens wakker en wees nou eens je zelf met of zonder vooroordelen. Als ik jou wil door gronden dan heb ik daar betere methodes voor, als ik geen behoefte heb omdat niet te willen dan speel ik tikkertje met je zoals ik dat nu doe. Misschien ook eens een jaartje of wat Taxi te gaan rijden om mensenkennis op te doen, doe je dat ?! welnee is het antwoord, met elke nieuwe klant weet je nog steeds niet of het een eerlijk persoon is of een dief die een gun tegen je hoofd zet en je portemonee wilt afpakken. M.a.w. mensen zitten anders in elkaar dan je ze eerst voor je zelf wegzet en projecteert.
   Je kan ook leuke dingen met elkaar doen dan steeds de shit in een ander naar boven lepelen, of elkaar blindelings aan kunnen vullen. Waarom nou altijd iemand op lagere en of hogere waardes in schatten en niet willen plaatsen of diegene van de zelfde strekking is. Leer mensen nou eens te nemen wat ze zijn en waar voor ze staan, als ik in het midden wil zitten, dan moet jij dat snappen en niet gaan lopen te klooien en denken dat ik in een laag onderbewustzijn of hoog bewustzijn aan het FEEST VIEREN ben. Beetje egoistisch omdat te denken, kan ook pal naast je staan als van het zelfde soort zijn. @@pjes kijken kunnen we nog altijd gaan doen bij ARTIS in Amsterdam. En weet je ‘ik durf het’ tenminste dit recht in je gezicht te zeggen. Btw is geen woede dit van me en wil het ook niet in kracht om zetten, gewoon je een schouderklopje geven van he’ hola Dude hou de moed erin…

  43. @ Paul, grappig. Ik kreeg een uurtje geleden van een goede kennis de “Tibetaanse persoonlijkheidsquiz toegezonden via de email. Er waer 5 vragen en ik moest de antwoorden op die vragen op een papiertje schrijven

   De 2de vraag ging als volgt. U krijgt staks 5 dieren of begrippen in beeld. Wilt u het woord opschrijven dat het eerst als beeld bij u binnenkomt? Ik kreeg vervolgens de woorden Hond, Kat, Rat, Koffie en Zee in beeld.

   Vervolgens noteer ik:

   Hond – Trouw
   Kat – Aanhalig
   Rat – Smerig
   Koffie – Stimulerend
   Zee – Wijds

   Nadat ik alle vragen had beantwoord krijg ik de volgende associatie met persoonlijkheid

   Hond – Trouw – Eigen persoonlijkheid
   Kat – Aanhalig – Persoonlijkheid partner
   Rat – Smerig – Persoonlijkheid vijanden
   Koffie – Stimulerend – Hoe ik tegen sex aankijk
   Zee – Wijds – Het verhaal van mijn eigen leven!

   Me dunkt, lijkt me wel stof om over na te denken!

   Omdat hij zo leuk is, nog een keertje Little Richard

   http://www.youtube.com/watch?v=fq62x-TQK08

  44. Een goeie vraag stelling Dick, ga dat ook eens doen met zulke antwoorden bij me zelf toetsen, misschien dat er dan ook denkstof tot verbeelding komt bij me. Je brengt me op een zeer prachtig idee!

  45. @ Paul, ik lag vannacht in bed en kon, heel ongebruikelijk, de slaap niet vatten. Ik bleef maar nadenken over mijn beantwoording, gisteravond, van de Tibetaanse persoonlijkheidsquiz onder 15.59. Ik had de Zee geassocieerd met het begrip Wijds. En dat antwoord zou iets te maken hebben met Het Verhaal van mijn Leven. En vannacht kreeg ik het antwoord! In de eerste plaats schreef ik Wijds i.p.v. Weids. Dat is al een freudiaanse verspreking! Ik bezocht vroeger heel veel de wadden eilanden. En daarbij was Terschelling mijn grote favoriet. En ik vond het heerlijk om hele lange strandwandelingen te maken langs het Noordzee strand. En ik kon dan soms urenlang zitten aan de rand van de duinen of boven in een duinpannetje en in de verte staren naar de horizon waar de uitgestrekte, eindeloze Zee naadloos overliep in de blauwe Lucht, genieten van het Weidse uitzicht en van het ruisen van de Zee.
   Vannacht voelde ik dat dat inderdaad het Verhaal van mijn Leven is. Ik heb teveel gedsan aan navelstaring, ik wilde altijd Daar zijn, terwijl het vlak voor me, Hier, te vinden is! Het is de Kunst om Midden in de Branding te staan, daar waar Zee en Aarde elkaar vinden. Daar komt de VERBINDING tot stand, daar bevinden we ons in het ZIJN!

  46. @Paul & co, Marcel en ev. cozmic
   Door mijn schuld ontging de kern van mijn betoog op 15.49 jullie blijkbaar, doordat mijn plaagstoot naar cozmic alle aandacht kreeg.
   Daarom dit bis-nummer :

   “Nogmaals, ik ga nooit naar lezingen, seminars en meer van die new-age zemerige toestanden, laat mij niets voorkauwen.
   Ik zoek, zoek, en zoek zélf, tot ik vind waarmee ik resoneer en wat ik in mijn hart als mogelijke waarheid VOOR MIJ, beschouw.
   MAAR, DIE WAARHEID IS M.I. NIET DEFINITIEF!
   Alles is eeuwig in beweging, je waarheid verandert samen met je groeiend bewustzijn.
   Eén van mijn lievelingsgedachten is : geloven is zien. Zolang je in je hart niet ergens van overtuigd bent, blijf je stekeblind. En naarmate je groeit, zie je meer en meer.
   Telkens Nieuwe Dingen.
   Dàt is ascensie, een immer opweg zijn, lichter, vlotter, aangenamer, gelukzaliger.
   En…vredig.”
   Een fijne zondag nog 🙂

  47. Dick had het over Freudiaanse verspreking.
   Door cozmic’s tweede post, ben ik mijn tekst ook ’s gaan herlezen.
   Staat tussen andere tikfouten, meermaals dezelfde kanjer van een schrijffout nl. : “multiMENSionaal” ipv ‘multiDImensionaal’. 🙂
   Kan dit betekenen dat de mens, als een koepel, over de dimensies heen is ‘gespannen’ ? Of dat de multidimensionale mens menselijk blijft, ongeacht zijn klim door de hogere dimensies?
   De ervaring leerde mij om aandacht te schenken aan versprekingen.

  48. Mischien het woordje DI, Anelle. Mens is Geest, Lichaam en Ziel. Het zou mooi zijn als die DRIE weer EEN mogen worden!

  49. @Dick
   Je haalt DI aan. Di betekende in het middeleeuwse Nederlands gij, jij, u, jou.
   Maar, in mijn fout, is de DI verdwenen. Daarom denk ik dat MENS om aandacht vraagt.

  50. @ Dick

   Werkelijk prachtig waarom je zo kan piekeren om heel kleine details in je slaap, kleine zaken waar je niet uitkomt en de rust er niet voor vind terwijl het eigenlijk heel makkelijk is. Heb het zelf ook zo vaak en later op de dag snap je het pas. Ik heb dat vaak met dingen als ik die niet 1 2 3 oplossen kan. Het gewoon loslaten hoe erg het ook is. Bv dat me PC weer eens stuk moet gaan, zoals van de week met Cozmic’s woede aanval zei mijn OCZ VERTEX 2 SSD 128gb schijf doei, na een windows update en reboot wel te verstaan. Dan kan je in een GVD blijven hangen van hier tot ginder met slapeloze nacht, tegenwoordig laat ik het los en ontdek meestal in me slaap de kern van het probleem om dan het gelijk ook goed op te lossen. Doe ik dat dan niet dan zit ik aan alles te pielen, te rommelen en raak steeds verder van de bron af. Nu tijdelijk terug gevallen op een oude zeer trage HDD. Maar goed zolos ik altijd problemen op, met te gaan denken kom ik er nooit uit, maar de geest weet er wel raad mee en die duikt gewoon op met info uit de akasha kronieken biep. En ja de natuur is een ander verhaal, heb zo vaak vlak naast bepaalde natuur elementen gewoond waar je de meest heerlijke dromen aan over kon houden, zoals pal naast een groot bos te hebben gewoond. Ben er 1x in gestapt en rond gewandeld prachtig enkel op de sterke geur van de hondepoep na ben ik er in 12 jaar tijd haast nooit meer geweest. Ook vlak bij de duinen te hebben gewoond, zelfde verhaal, weilanden idem, water en stad ook van het zelfde. Altijd was er wel iets waar het plezier er aan verging voor iets anders waar door je er niet intens van kon gaan genieten. En toch was ik altijd meer buiten de deur te vinden dan altijd thuis te zitten, nu is dat precies omgekeerd, met de hunkering weer naar buiten toe en op een of andere manier zit dat weer ruimschoots tegen.

  51. @ anelle
   Ik had ook de rest van je betoog gelezen hoor en kon me daar wel in vinden gaf alleen even aan dat ik (15.49) wat je nu de plaagstoot naar coz noemt een beetje jammer vond. Overigens lees ik je comments nog steeds graag.

  52. @ Anelle

   Probeer het eens zo te zien, een projectie van het zijn, dat je een Taxi chauffeuse bent, niet dat je dat nu moet gaan doen maar vanuit een stelling waargenomen dat je daar NU mee bezig bent. Met al je talenten en kennis die je op zak hebt moet je personen vervoeren in het leven, elke rit met klant is een onderdeel van je zuur verdiende boterham. Nu zit je in je Taxi en wacht op de eerst volgende rit, benieuwd wat voor passagier er in komt te stappen en waar het je vandaag de dag in het NU naar toe brengt. Spanning en sensatie, leuke klant of niet, wat zou het zijn. Daar zit je dan in een net pak in spanning te wachten tot er iemnad instapt en jawel het is gelijk raak, iemand met 5 ehele zware koffers die alla minuut nara het vliegveld wil. Wordt tillen en uitsloven met die handel, vol zweet net opgedrikt hara zit weer door de war, makeup is uitgelopen enz, je de klant vriendelijk toe spreekt en een service vriendelijk ritje vliegveld met hem aan gaat. Flinke fooi voor jou service, je dag kan al niet stuk en je bent harstikke blij. De volgende rit weer terug leeg naar de stad toe, ziekenhuis, waar iemand al 2 uur aan het wachten is voor een Taxi, je krijgt her over je heen waarom je zo laat bent. Je excuus en je vriendelijkheid moeten deze nieuwe klant op andere gedachtes brengen, maar het gesprek is een stugge variant, je krijgt er geen speld tussen van alle ellende die je moet aanhoren. Je humeur is al weer anders als de volgende klant een ritje naar het strand wil maken, leuke rit is het en een buitengewoon gesprek wat je hebt. Daar terplekke stapt de klant ineens uit en is verdwenen jou achterlatend zonder dat je maar ene cent hebt ontvangen voor de gemaakte rit. Nu ben je pissed omdat je fooi die je in het begin van de rit nu al weer kwijt bent om de boel te compenseren. Een ander klant stap in en is straal bezopen, kotst je wagen helemaal vol en is vrij handtastelijk, tioch breng je hem naar huis toe en je helpt hem naar binnen en laat je van je beste kant zien. Die is blij en betaald je veels te veel aan geld. Na 2 ritten verder moet je ineens melden bij je baas dat je iemand bestolen hebt die dronken was, je hebt zijn portemonnee gejat volgens hem en je zal gedwongen bij je Baas moeten langs komen en je verhaal doen. (blijkt deze klant gewoon thuis op zijn portemonnee zit) Goed half onthutst, de volgende klant, eten halen en weg brengen naar een lokatie in de stad waar je niet al te graag komt. (rooie buurt) Even rust bij het station, tijd voor een snelle hap en weer een nieuwe klant, 300 meter op de klok en die springt alweer je taxi uit. Grote grijns en goede fooi, jij weer helemaal blij! Terug bij het station weer nieuwe rit terug naar die vent van daar net wil ipv lopen nu Taxi terug nar het station, weer vet fooi weer die grijns. Na wat ritjes verder stapt er ineens een keurig uitziende man achter in je Taxi in een vol Armani gesneden pak, Zenuwachtige trekjes en een haperig verhaal, voor je het weet heb je een loop op je hoofd en of je je portemonnee graag wilt afgeven (daar gaan je zure centjes weer) ga je nu dat doen of niet of slaan alle stoppen bij je door. Voordat je de Politie hebt kunnen inschakelen dat je bestolen bent stapt er een Schorrie Morrie van een leren Tatoo volle Biker in je Taxi (ook zo eentje waar je geen ruzie mee wilt hebben) waar mee je een enverend gesprek mee hebt en die moet ook richting het Politie Bureau toe, hij heeft toevallig je beroving gezien en wil aangifte daar over gaan doen, je dag is weer goed en je krijgt nog een dikke fooi van hem.
   M.a.w. Anelle het leven van 1 dag rijden in een Taxi kan gecompliceert in elkaar zitten en je maakt van alles mee op zo’n rit, elke rit is anders dan je het zou kunnen stellen, de misschien bekende klant die je al vaker zou hebben vervoerd kan toch weer geheel anders zijn dan al die dagen daarvoor. Het gaat er tenslotte om dat je met al je mensenkennis van deze wereld er niet aan toe komt om mensen goed te willen snappen van te voren en te weten waar jezelf aan bent. Altijd als je daarvan uit gaat sta je op het verkeerde been, hoe goed je geografische kennis ook is, je zal te kampen krijgen met verkeerssituaties, lastige en toffe klanten, korte en zeer lange ritjes, ziekenhuizen en verzorgingshuizen ritten en anders om, maar ook een dreun op je pan hoort daarbij. En dan moet je ook nog klantvriendelijk zijn, blijven lachen, hulp vaardig, beleeft en eerlijk, want alles wat niet goed is wordt gelijk over geklaagd! Dat hier op WTK een Comment plaatsen lijkt heel veel op het beroep van een Taxi Chauffeusse, je kan niet iedereen te vriendelijk af zijn, daar ben je zelf ook maar mens voor. Jezelf kan je nooit wezen hoe graag je dat ook zou willen je moet altijd je zelf op offeren voor de ander anders wordt je nooit aardig bevonden.

  53. Marcel, ik kon er niet tegen dat het op zo een manier moest gaan, mijn ‘prijs’ hiervoor is duidelijk….ben er niet blij mee…

  54. @Paul & co 15.68

   Help, door mijn Vlaamse instelknop zie ik in je bos de bomen niet meer!
   Bedoel je dat een bluts en een bult de ‘prijs’ is die men voor het plaatsen van een comment betaalt?

  55. Anelle

   Wat is het leven toch moeilijk heh ?! Zo gecompliseerd is de taal der letteren gaande, Plezant! Amaai… sloppel ze maar lekker verder daar… Nu neem ikkens efkes een Gents Stropske. Top Sante. Rien de Knots.

  56. Prachtig Paul,
   dat verhaal over die taxichauffeur. Dat is Paul die zich kwetsbaar opstelt, dat apprecieer ik beter dan dat middelpuntvliegende kracht model in ‘het midden’ waaruit als een katapult bent weggeschoten.
   Op en top de wet van Murphy: als het fout gaat gaat het hartstikke fout!
   Dat Anelle er niets van begrijpt kan ik me goed voorstellen. Want het jouw spiegelprojectie en niet die van haar.
   Volgens mij wist je zelf al VERBIND verstand met gevoel –} een completer wereld gaat voor je open!
   Proficiat, een mooie wereld voor ons allemaal!

   En the Strooges is peanuts wat jij op één dag meemaakt.
   Wanneer kom je film uit?

  57. @ monika
   Ik neem je helemaal niets kwalijk . Je bent een prachtig mens ,lekker open ook. En als jij vind dat je ergens wat van moet zeggen is dat je goed recht hoor. Ik val je daar helemaal niet over aan , en laat je al helemaal geen prijs ervoor betalen. Blijf lekker jezelf dan ben je op zijn mooist! dikke hug marcel.

  58. @ Lezer

   Je had vroeger een Programma op de TV genaamd; “TAXI”, kon niet toepasselijker met oa Maarten Spanjer die bepaalde en zeer lastige klanten vervoerden in een life opgenomen Big Brother achtige cam look. Het moeilijke van Taxi Chauffeur is dat je verhalen kan vertellen die een ander niet zomaar even mee maakt of ervaart, je bent dan een supersociaal aanspreektpunt voor iedereen maar gelijk ook het kotsbakje van de maatschappij. Maarten nam iedere lastige klant op de korrel om te laten zien aan het grote publiek dat de Chauffeur in Spe dat het wel niet even te gemakkelijk is om een snelle makkelijke chauffeur uit te hangen. De klant is wellis waar Koning… En gaat altijd vrij uit ten midden van van alles. Dat maakt niet uit wat voor vooropleiding je hebt gedaan van alle categorien van scholing kom je deze chauffeurs tegen. In iedergeval altijd opluchting als het ging om klanten die men kende uit de vele verhalen en de situaties die na werden gespeeld met acteurs.
   Bloot geven is bedoeld om men te laten zien dat je met alles mee kan komen zonder dat je kennis moet hebben van specialisatie, iedereen gaat er maar van uit dat je:
   1) alles maar ook alles werkelijk weet,
   2) je alles doet wat je opgedragen wordt,
   3) je alles pikt en slikt wat men maar je hoofd toe werpt,
   4) de hele dag vrolijk bent ipv sjaggie,
   5) eigenlijk alles en iedereen maar kennen moet,
   6) je de snelste weg weet en het goodkoopst van allemaal bent,
   7) dat je 30x keer ontslagen en 31 keer weer aangenomen wordt,
   8) dat je zonder schade op alle soorten voertuigen moet kunnen rijden,
   9) Eigen zuur verdiende geld aan anderen weg geeft omdat ze weigeren te betalen,
   10) Als je net in elkaar gebeukt bent moet toegeven dat je altijd fout bent geweest in dat geval.
   Maar dit maakt verder geen ene ruk uit waar je Taxi in de wereld rijdt het is overal nog het zelfde ook eens.

   Voor Anelle moet dat een troost zijn dat ze niet de enigste is op deze Planeet waar het zo aan toe gaat, dat is wat ik hier mee bedoelde…

  59. @Paul & co 15.68 15.74

   Taxi Anelle 🙂
   Mooie metafoor!
   Sorry voor daarstraks. Was er in een diagonale scheervlucht overheen gegaan. Moet je natuurlijk niet doen met zo’n mooie en goed onderbouwde parabel. De korzeligheid van de voorbije dagen was blijkbaar nog niet helemaal gesleten, waardoor mijn plaagstoot naar cozmic ook veel te bits uitviel. Mijn excuses hiervoor, coz en al diegenen die ik zere tenen bezorgde.
   Enfin, na een fijne wandeling en leuk terrasje, ben ik weer mijn rustige zelf.
   Maar, Paul, schilderde je mijn bestaan niet wat te hectisch af? Ben al een oudje hoor en de taxi staat al een tijdje op stal. Hoewel, je hebt niet helemaal ongelijk, ik heb die ambetante neiging om iedereen te willen helpen, mee te sleuren naar – in mijn ogen althans – betere oorden zodat je verhaal misschien “Een dag in het leven van taxi Anelle” in één of andere parallelle tijdslijn weergeeft. Daar moet ik ’s serieus over nadenken. Er kon wel eens een burn-out van komen.
   Een verwittigde vrouw is er meer dan twee waard… 😉

  60. @ anelle
   Anelle is terug , ik had er ook niet aan getwijfeld maar toch…….een geruststelling. Je bent een mooie mens anelle ( en op het gevaar af om klef gevonden te worden)ik ben heel blij je weer in volle glorie te zien schitteren hier .

  61. Anelle 15.49
   Oh , was dat een plaagstoot ? , Ik kon je alleen maar gelijk geven .
   Ik identifeceer me niet met Hollander of wat voor nationaliteit , ook de protestantse kerken vind ik ideaal voor muziekuitvoeringen en meer niet .

  62. @ Paul, ik mis je en ik hoop dat je nog ergens bent en dit tot je neemt. Ik ben vandaag nog eens door alle reacties van de afgelopen weken gelopen. Alles was namelijk nog niet goed bij mij binnen gekomen, doordat ik zelf in een proces zit, maar goed….. Ik lees nu net jouw verhaaal over de belevenissen van een taxi chauuffeur en de rol van Maarten Spanje in de serie Taxi.

   Maarten Spanjer kwam ik 30 jaar geleden tegen op vakantie in Torremolinos. Ik was daar met een stel voetbalvrienden met de kerts op vakantie. Maarten was en met zijn vrouw, zuster en zwager. Ik kende hem van de film Spetters met onder meer Rene Soutendijk en van het tv programma Voetbal 80 met zijn creatie van Drs Vijfje
   http://www.youtube.com/watch?v=aAaXEVzNa5E

   Rene Soutendijk had ik ook net ontmoet toen zij met een filmcrew in een hotel in Groningen verbleef tijdens de opnames van de film Ailje Wijkstra, de veldwachter uit Lutjegast die 4 agenten doodschoot toen ze hem wilden arresteren. Ik was in die tijd accountant van hotel Frigge en was net die week een aantal dagen daar aan het werk.

   Maar goed, iedere middag rond 4 uur gingen we daar in Torremolinos met een 10-tal mannen voetballen op een tennisveldje tussen de appartementen direct achter het strand, waaronder Maarten Spanjer en zijn zwager. Maarten heeft zelf nog in de jeugd bij Ajax gespeeld en kon dus prima een balletje trappen. Die Maarten Spanjer was helemaal wars van “capsones”. Ik heb nog nooit zo’n “coole” kerel meegemaakt als hij. Hij was de natuurlijke leider, maar liet iedereen in zijn waarde! Ik vergeet nooit weer dat er een eigenwijs Amsterdammertje meevoetbalde, die dacht dat hij het voetballen had uitgevonden. Heel irritant, speelde veel alleen en verllor steeds de bal! Maarten Spanje trapte hem een keertje zogenaamd in duel een bal snoeihadr op zin strottenhoofd. Ik moest verschrikkelijk lachen, maar tegelijkertijd was ik bezorgd dat hij er in zou blijven hangen. Ik heb die jongen de volgende dag niet terug gezien. Meestal voetbalden we tot 6 uur ’s avonds en gingen dan met elkaar een biertje drinken in de kroeg. Maarten was toen al ieder avond op zijn spreekstoel. Altijd weer wist hij er weer een fantastische imitatie van Rinus Michels er uit toverne. Je kwam vaak niet meer bij van het lachen. Nu h3adden wij als Groningers natuurlijk ook niet veel meegemaakt!
   Echt, die Maarten Spanjer kan bij mij nooit meer stuk. Een geweldige toffe peer! En als ik hem weer in “Spetters” bezig zie met Rene Soutendijk (mijn favoriete Nederlandse actrice) dan komt bij mij weer veel nostalgie boven!

  63. @ Dick

   Nou voor jou even dan, terug naar de bakermat van ons hilarisch bestaan. Waar waren we, oh ja de Taxi Wereld van Haarlem en omstreken, ‘Taxi 13000′ waar ik nog eens gelobbied heb als chauffeur van het besturen van allerlei soorten voertuigen. Van Taxi’s t/ met Limousines, van Ambulances tot het ophalen van voertuigen die enkel uit casco en 4 wielen bestonden, alles was in die tijd nog mogelijk op de weg om mee te rijden. Tja laten we maar ophouden over klanten te vervoeren dat was altijd op het matje geroepen worden dat je het weer verkeerd had gedaan bij de klant, want die was altijd KONING !!! Tot ja Maarten ons kwam verlossen met zijn programma om die kwalijke zeik lui eens voorgoed de les te lezen, zodat wij ongeschoden verder konden gaan met ons leventje. IMHO dat zelfde komen we dus hier ook weer op WTK tegen het zelfde zooitje waar gauw een Maarten Spanjer voor nodig is om de ongeregelden klucht weer in de juiste spoor terug te meppen. (Dick Spanjer)
   Zie het als maar een voorbeeldje, heb nog steeds een natte broek van het lachen…
   http://www.youtube.com/watch?v=CI09grpnJh4

  64. De ongeregelden (ontregelden), hebben geen zin meer om het spoor te volgen. Ik ben compleet ontregelt en dat doet me goed. Heb een nieuw spoor gevonden, zonder rails…

  1. Inderdaad dat is pas relativeren!
   Zo was er bij WK voetbal in Zuid Afrika ook een hollandse pastoor ik meen uit Noord Brabant die het interieur van zijn kerk helemaal oranje versierde incluisief zijn kansel. Ook verwerkte hij schietgebedjes in zijn mis om de hollandse jongens een hart onder de riem te steken! Toen dat door kranten ruchtbaar werd gemaakt heeft de bisdom waaruit hij deel uitmaakte hem dat kwalijk gevonden. Geloven zijn toch ook gewone mensen! Zolang je een andere geen kwaad mee doet dan is er toch niets aan de hand! In België blijkt met jouw voorbeeld wel te kunnen. En in Holland voelen sommigen zich roomser dan de Paus.
   Afgelopen week was daarover ik meen in Duitsland een rel over een foto van de Paus. Op de cover staat de Paus met een grote gele vlek op zijn gewaad en op achterkant van de cover dezelfde Paus met een bruine vlek op zijn achterse. Met als bijschrift: Halleluja in het Vaticaan, het lek is gevonden(een verwijzing naar het lekken van geheime stukken uit het Vaticaan). Wat echt bleek zijn die gele vlekken, want de Paus is dol op Fanta!
   Hoe die tijdschrift heet weet ik ff niet meer oja dat is dat schip dat tegen die ijsberg botste! De naam wil me niet te binnen schieten.
   Is het doel van de kerk bereikt nu het Vissentijdperk achter ons laten? Wie zal het zeggen!
   Gun die gelovigen ook hun hoop! Als dat hun keuze is behoor ik ook dat te respecteren. Aan hun daden mag/kan je mens beoordelen maar nooit om hun geloof!

  2. @ Lezer, vechten met God is niets anders dan vechten met jezelf. Dat was de boodschap van Jakob en zijn worsteling met God! Want God is in je, in het diepste van je Hart. Wanneer we ons durven Overgeven aan die enorme Liefdesbron, dan verdwijnt de Weerstand (die enorme ENERGIEblokkade) als sneeuw voor de ZON!

  3. Is enkel van toepassing voor wie God buiten zichzelf ziet, en dat geldt nog steeds voor een grote meerderheid.
   Ik vond het alleen grappig en je kan het ook omkeren, zoals Dick het zegt, als een gevecht met jezelf. In dat geval stelt de bokszak dan je eigenste innerlijke kwelduivel voor.

  4. Dick bedankt voor de toelichting.
   Maar ook vechten tegen jezelf is voor mij geen optie. Vechten of vluchten is instinct! Dat heb je zo nu en dan nodig als wil overleven en niet als je bewust kies voor leven.
   Daarom koos Jacob de langste weg, niet verkeerd maar is altijd au! Maar de kern van je verhaal is waar!

  5. Ik zeg wel Amen… ik hoop dat je hetzelfde bedoelt als ik……. we zijn banger voor het LICHT (GOD) in ons zelf dan voor het DONKER (onze KWELDUIVEL). Je kent die mooie inaugurele rede van Nelson Mandela! Zij weg naar BINNEN heeft plaatsgevonden gedurende de vele jaren dat hij helemaal op zichzelf was aangewezen op Robbeneiland! Geloof mij maar dat hij daar ook enorme WEERSTANDEN in zichzelf heeft ontmoet. Hij heeft zich echter voledig weten over te geven en kon daarom uitgroeien tot de enorme charismatische, spirituele LEIDER die hij na Robbeneiland was!

  6. De naam ISRAEL is gegeven aan Jakob na de nacht van zijn worsteling met GOD (NACHT staat voor een periode van Duisternis = Onwetendheid) Ik ben ervan overtuigd dat de STRIJDBIJL om de Tempelberg voor eeuwig wordt begraven als de mensheid begrepen heeft dat we GOD in ons HART aantreffen. Als we die LIEFDESbron in ons eigen hart de ruimte geven (ons er aan over-geven), dan kunnen we doorgroeien naar een hogere spirituele dimensie, in mijn visie!

  7. @ Anelle, die KWELDUIVEL waar jij het over hebt voelt voor mij als WEERSTAND en dat uit zich als opeenhoping van ENERGIE. Die ENERGIE wil op een gegeven ogenblik naar buiten. We kunnen dat heel lang binnenhouden, maar ergens moeten we STOOM afblazen! Het vervelende is dat het STOOM afblazen vaak gebeurt in de vorm van WOEDE uitbarstingen, waar onze omgeving het slachtoffer van is! Waarom voel ik dit zo? Ik heb de laatste jaren heel erg aan mezelf gewerkt. Ik ben naar BINNEN gegaan en ben dwars door al mijn fobische ANGSTEN heengegaan en langzamerhand ben ik me BEWUST geworden van waar ze vandaan kwamen. Ik ben nu al mijn ANGSTEN kwijt, maar toch voel ik zo nu en dan nog die enorme ENERGIE OPHOPING in mijn hoofd. En ik merk dan dat ik soms een enorm KORT LONTJE kan hebben (als het teveel wordt). Ik weet zeker dat dit voor bijna iedereen hier geldt. We hebben hele KRACHTIGE energieen, die een geweldige bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld, maar die zelfde KRACHTIGE energie kan zich ook tegen ons richten, als deze geblokkeerd wordt! En ik denk dat die BLOKKADE toch nog steeds het gevolg is van het feit dat we niet voor 100% geloven dat we zelf GOD zijn. We houden dus ONBEWUST de God in ons zelf tegen! Dat laatste stukje overigens moet je helemaal zelf en in je eigen tempo doen. Ik noem dat laatste stukje de “deksteen op onze eigen piramide”!

  8. Ik voel met name dat KORTE LONTJE als ENTITEITEN bezit van me proberen te nemen. Ik ben bezig met anderen om een BEUKEN laan (met 200 beuken) bij mij in het dorp te redden. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel WEERSTAND gevoeld bij bestuurders en zogenaamde deskundigen (uit onze gemeenschap, niet de echte beukendskundigen) om toe te geven dat die BEUKEN nog heel erg GEZOND zijn en dat er niets mee aan de hand is, anders dan dat ze steeds ouder en steeds mooier worden. Bijna iedreeen in onze gemeenschap wil die beuken behouden, maar men zoekt maar steeds argumenten om die kap door te zetten. Ik had vorige week ook weer een bijeenkomst met onder meer de verantwoordelijk wethouder. Ik heb daar een uur gezeten! Toen ik binnen kwam voelde ik me geweldig goed (qua energie), maar toen ik buiten kwam was ik helemaal leeg! Het was een aaneenstapeling van WEERSTAND in de vorm van leugens die ik en anderen over me heen kreeg. Ik was gelukkig zo KRACHTIG dat ik er dwars doorheen prikte en bij mezelf kon blijven! Maar toch, was ik na afloop doodmoe! Ik heb nog nooit zo KRACHTIG gevoeld als nu dat er een Scheiding van Geesten aan het ontstaan is! Het is daarom heel erg belangrijk dat we door naar binnen te gaan ons niet laten meeslepen in dat “spel”dat door entiteiten met ons wordt gespeeld. Ik heb zeer sterk het gevoel in de lijn van Marcel Messing dat men probeert van de mens een “slavenvolk” te maken op weg naar de NWO! Het is daarom erg belangrijk dat we de LICHTENERGIE bundelen, zoals we nu via wtk doen!

  9. Als het vaticaan door heeft dat we het vissentijdperk verlaten , ben ik benieuwd wat voor een hoedje ze voortaan gaan dragen in het watermannentijdperk ( de mijter is een vissehoed) 😉

  10. Precies Dick! Daarom vond ik die actie van jou zo geweldig. We moeten de raderen om zien te draaien. Ik heb veel te lang in een “het zal wel” stand gestaan en ben dat nu stukje bij beetje aan het veranderen, en begin actie te ondernemen . Daarbij probeer ik het uit te leggen als acties “voor” mijzelf ipv acties “tegen” de overheden, instanties enz. omdat het volgens mij met de soort energie te maken heeft waarmee je iets onderneemt.( zoals in; geen demonstratie tegen oorlog, maar een mars voor vrede)

  11. Misschien als een kickvors(t) met een soort amfibi pak incluis snorkel, goggles en zwemvliezen aan en drietand in zijn hand! Gelijk Nep(tinus) of Po (seidon). Het zal hem niet misstaan om samen met onze oranjekampioen wcpottenwerpen op de kiek mogen staan. Want een heuse Waterman wil toch ‘ns een echte waterbeschermheer ontmoeten!

  12. @ Imke, het duurde even met mijn reactie, maar ik heb net even 10 km hardgelopen door de polder richting het Leekstermeer en door de Nienoordsingel met z’n prachtige beukenlaan. Ik ben daar weer veel energie kwijtgeraakt. Onderweg bedacht ik me ineens waarom het me soms nog zoveel energie kost om te vergaderen met bestuurders met vooringenomen standpunten, die er niet meer zitten om de gemeenschap te Dienen, maar voor de macht en hun eigen ego. En toen moest ik ineens denken aan de Tibetaanse persoonlijkheidsquiz van gisteravond. De Hond (Trouw) stond voor mijn eigen persoonlijkheid, de Kat (Aanhalig) stond voor de persoonlijkheid van mijn partner en de Rat (Smerig = Gemeen) stond voor de persoonlijkheid van mijn Vijanden. Ik WEET dat ik de deksteen van de piramide heb gelegd als ik ten aller tijde de RAT met een HART en met OGEN vol LIEFDE kan aankijken!

  13. Ook in België wordt Manneke Pis in ere hersteld. Want dat is een echte Watermanneke!

  14. @Dick
   Ik denk te weten vanwaar die weerstand om de god in ons binnenste te aanvaarden komt : Hij zou ons eens kunnen vragen Hem te volgen. Of iets te geven of op te geven waar we nog te hard aan gehecht zijn. We zitten nog te veel vast aan het denkbeeld van dienstbaarheid aan God. Terwijl Hij aldoor zegt : “Ik ben jij en jij ben ik. Wij zijn één”. Tweeduizend jaar indoctrinatie die diep in het onderbewustzijn en het collectief geheugen gebrand zit, vlak je niet in een twee drie uit.
   Die wethouder van jou die zo weerspannig deed, heeft zich botweg tegoed gedaan aan jouw energie. Hij zal zich na afloop kiplekker gevoeld hebben, terwijl jij je als een slappe vaatdoek voelde. Energetisch vampirisme geeft een vals feel good-gevoel bij de gevampiriseerde. Het is pas nadat het contact verbroken is dat de weerbots komt. Doe ’s de test en scherm je voor de volgende vergadering af in een opalen (melkwit 😉 ) ei. Doordat het ondoorzichtig is, kan hij je innerlijke licht niet zien en valt er voor hem ogenschijnlijk niets te bikken.

 11. Jullie missen mij? Wat schattig! 🙂 Eye was even met andere dingen bezig maar ik las natuurlijk wel mee. Verhuizing gehad, was veel werk. En me weer eens aan het beraden waar ik nu toch eens mijn broodje mee kan verdienen, ik ben er eentje van 12 ambachten..
  Vorige week een geweldig campingfeestje meegemaakt op het Aard-ig weekend in Hooghalen, alles georganiseerd via… facebook! FB heeft dus ook z’n goede kanten. Weer veel bijgeleerd over kruiden, een paar mooie workshops en healingen mogen geven en veel nieuwe vrienden gemaakt.
  @Anelle, goed verhaal heb je hier geschreven, ik volg je wel.

  1. sjeesz Aai aye Eye ook al in Drenthe aangeland, iedereen wil of gaat in Drenthe wonen tegenwoordig, gaaf, ze komen naar mij toe deze zomer, ik vind dood eng FB want dan moet ik m’n leeftijd en beroep invullen, leeftijd 89 beroep van alles en niks, zucht van verlichting, zonder Eye is Wtk ‘behindert’ en ik ook, in 2008 een keer een Hyves aangemaakt, drie jaar later via een dubieuze chat machtig mooie (kampse) super meid van mijn leeftijd maar ze kon in 1 dag van 24 naar 46 gaan in haar uiterlijk en manier van doen, heel magisch, complete transformatie, afstammeling van de goden want ze had een Xena XXXXLl postuur, heel groot maar absoluut niet lomp, gewoon reus achtige, mooi Iers rossig blond net niet rood Keltisch haar en enorme ronde vormen met goede proporties en voor de gein liet ze op een foto zien dat ze zo sterk is dat ze enorme Drentse keien boven haar hoofd kon tillen, nou goed ze zat er niet mee als ik wel ‘bijvriendje’ wilde wezen, haar hoofd vriendje moest snel een nieuw huis plus interieur plus bijpassende harley motor kunnen bij dokken, nou jah dat scheen voor haar heel gewoon te zijn, nou goed ik kijken op haar hyves, ik had toen 1 ‘vriend’ en dat was zij, bleek dat zij 1500 ‘vrienden’ had, tig kerels en vrouwen, vooral die kerels zagen er meest dood eng uit, kale koppen gouden kettingen en een stuk of 350 van die zware kinky jongens die gaven haar elke dag digitaal kadoos, en ik werd half gek van dat opgefokte standaard geslijm van die link michiels en toen dacht ik zo ziet de kamp koningin van Emmen en omme landener dusz uit, zij was geweldig echt waar, maar haar omgeving dat trek ik niet, dus nu heb ik weer Nul vrienden op mijn hyves, en ik kom er nooit op, zal mij benieuwen of ik m’n pass word nog weet…

   Quote:

   Behinderung

   ” Behinderung bezeichnet eine dauerhafte und gravierende Beeinträchtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe bzw. Teilnahme einer Person, verursacht durch das Zusammenspiel ungünstiger Umweltfaktoren (Barrieren) und solcher Eigenschaften der behinderten Person, die die Überwindung der Barrieren erschweren oder unmöglich machen.
   Behindernd wirken in der Umwelt des behinderten Menschen sowohl Alltagsgegenstände und Einrichtungen (physikalische Faktoren) als auch die Einstellung anderer Menschen (soziale Faktoren). Gegenständliche Barrieren erhalten ihre behindernde Eigenschaft oft durch mangelnde Verbreitung von universellem Design, welches nicht nur Bedürfnisse zahlenmäßig großer oder sonst wie einflussreicher Bevölkerungsgruppen berücksichtigt ”

   http://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung

  2. Tuurlijk we missen je allemaal Eye, zie je vaak wel over FB heen en weer schuiven met verassende leuke comments. Meestal bij Hans Rietveld.

   @ Hyper

   Heerlijk jou zo te zien in je Element, je hebt het schrijfrijk geheel alleen voor jezelf nu sinds die Komrij vandaag de pijp uit is. Schrijf vol wat je maar vol kan pennen ondanks alle Stooges pret met jou en Coz. Hyves is van de AIVD en Facebook van de CIA, Wanttoknow is van onze GuidoJ. enz enz

  3. Nee hoor Hyper, ik ben niet verhuisd naar Drenthe, ik was er alleen het weekend. En Paul, Hans Rietveld ken ik wle, maar heb al tijden niets meer gefacebookt met hem 🙂 heb je niet de verkeerde voor je?
   Drenthe is wel bijzonder denk ik, een paar vette leylijnen en verder populair voor legeroefeningen toch? Die twee gaan wel vaker samen.
   Ik ben ooit op Hyves geweest maar werd er zo chagrijnig van, al die lui die alleen maar plaatjes op je profiel dumpen. Helaas lijkt FB ook die kant uit te gaan, ben benieuwd hoe lang het nog duurt..
   Tsss, ik ben ook XXL op ’t moment maar verder houdt de vergelijking op, ben geen keientiller hoor!

  4. Hans R. woont nu in Gent, Ik heb jou wel eens gezien op zijn facebook toen hij hier naast me zat. Kon het oa zien aan je gravatar maar ook aan de manier van je schrijven. Op Facebook moet nu iedereen met zijn echte naam komen en ander wordt je er af gegooid, dat zijn de nieuwe rules. Wees maar gerust ik heb toch de goede voor me neus…

  5. jah die onnavolgbare triple STooges ervaring van afgelopen nacht was Top hilarisch Paul, hopen dat Cozz er weer een beetje boven op komt, zomerse internationale liefdes pijnen, zo fijn dat Eye weer in de lucht is, effe genieten nou in het Nu Zen Nulpunt zou Martijn zeggen.

  6. Paul, ik wist niet dat hij verhuisd is, het is dus al een tijd geleden dat ik hem sprak. De laatste x was geloof ik bij David Icke in 2010.
   FB kom om de haverklap met nieuwe opties en dan weer nieuwe regels, om gek van te worden, dat wel. En nu dan dat je onder je eigen naam moet.. Nuancering, FB pikt het niet als je een korte naam hebt in Nederland. Dus Jan met de korte achternaam komt er niet in! 🙂
   Maar goed, dit leidt weer eens af van het artikel waar het hier om gaat en dat is natuurlijk een uitstekend stuk.
   “dat wat je voor een ander doet, doe je ook voor jezelf” werkt andersom ook. Als je een emotioneel issue met een bepaald thema bij jezelf oplost, werkt dat door voor een grote groep mensen, en dat is ook eenheidsbewustzijn volgens mij..

  7. @ Hyper, ik ben bang dat ik Eye er geen plezier mee doe, maar ik ben er praktisch van overtuigd dat jij het geweldig vindt.
   Hieronder geef ik een linkje naar filmpjes van Chillin’ Fields 2012. Ik kreeg de link net een paar minuutjes terug van een vroegere buurjongen van me!

   http://www.youtube.com/user/ChillinFieldsTV/videos

  8. Chillin’ Fields was in april in een dorpje 5 km verderop dan waar ik woon, op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe! ’t Is geen Pinkpop, maar goed “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”!

  9. Prachtig die Anna, Hyper! En hoezo denken jullie dat ik Gruppo en Wild Romance niet zou kunnen waarderen? Indertijd stond ik met m’n neus vooraan, ook bij Vitesse, Sweet ‘d Buster, Herman Beood, etc… De Peppel in Zeist, daar kwamen ze allemaal langs. Misschien ben ik ouder dan jullie inschatten 🙂 tegenwoordig komt daar nog deva Premal bij, maar ook Linkin Park, LOL,
   Hier voor jullie ‘live’ vanuit Drenthe: Mirjam Zuiderveld, veelbelovende singer-songwriter.
   http://www.youtube.com/watch?v=q1wHOC2GGSo&feature=youtube_gdata_player

  10. @ Eye, sorry, ik heb denk ik jouw tekstje op 17.3 verkeerd begrepen

   “Ik ben ooit op Hyves geweest maar werd er zo chagrijnig van, al die lui die alleen maar plaatjes op je profiel dumpen”

   Ik heb “plaatjes” opgevat als muziekfilmpjes. Ik dacht idd dat je nog maar ruim in de 30 bent, zo aan die mooie gravatar te zien!

   Ik heb ooit nog met de zoon van Brood, verwekt tijdens een concertje in de stad Groningen, gezaalvoetbald!

  11. Oei, dat van het verwekken door Herman Brood van zijn zoon tijdens ene concert was even te snel door de bocht

   Ik heb even gegoogled. Marcel Buissink werd verwekt tijdens een kortstondige relatie tussen Herman en zijn moeder. Ik had altijd gedacht dat dat was gebeurd tijdens of na een concert in Groningen! Weer wat geleerd!

  12. Neenee, ik bedoel niet de muziekfilmpjes.. Maar die mierzoete, bewegende gifjes.
   Dat je hele pagina gaat knipperen en blinken. Ik zal m’n plaatje maar weer eens verandern.. Is echt aan een update toe!

  13. @ eye
   Er word aan alle kanten op mij ingepraat om me te overtuigen een FB account te nemen omdat dat qua werk zoveel handiger is. Maar het staat me zo ontzettend tegen.( om meerdere rededenen maar het hele “fake” like en vrienden gemuts staat op een gedeelde eerste plaats naast het Big Brother effect) Eerlijk gezegd weet ik niet eens goed hoe het werkt maar begrijp ik nu dat anderen van alles op jouw pagina kunnen posten?
   Ik was net van plan om met een diepe zucht toch maar in dat gedoe te duiken maar begin nu weer te twijfelen.

  14. WHAAA, het ene moment zie ik een mooie dame, ik post een comment en in een split second schrik me de tyfus zeg!

  15. precies zoals je zegt Eye, hyves, het was grotesk geworden, zo’n knipper kermis van bewegende tacky kitscherige slapstick gifjes die ze elkaar toestuurden, Eye is best behoorlijk I.T. computer techno op de hoogte, en ze heeft it, maar dit magenta statische statie portretje van Jou daar ben ik zo aan gehecht, niet weg gooien deze kittie kattie postzegel hoor Eye!

   ” Slapstick is a type of broad, physical comedy involving exaggerated, boisterous actions (a pie in the face for example), farce, violence and activities which may exceed the boundaries of common sense The name “slapstick” comes from the batacchio or bataccio — called the “slap stick” in English — a club-like object composed of two wooden slats used in commedia dell’arte. When struck, the battacchio produces a loud smacking noise, though little force transfers from the object to the person being struck. Actors may thus hit one another repeatedly with great audible effect while causing very little actual physical damage. Along with the inflatable bladder (of which the whoopee cushion is a modern variant), it was among the earliest special effects that a person could carry. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Slapstick

   The Cure – Love Cats
   http://www.youtube.com/watch?v=-6uKvcFB6wU

  16. Wist je ook Dick dat Herman ooit getrouwd is geweest met Nina Hagen, te Ruigoord bij Halfweg. (wat allang niet meer bestaat die lokatie)
   Ja Herman Brood, ik maakte vroeger naast mijn schooltijd zeefdruk posters als bij baantje voor optredens van verschillende muziekbands die in de Omgeving van Haarlem bij verschillende buurthuizen. Heerlijke creatieve tijd was dat en ze waren gewild altijd als we weer nieuwe posters hadden bedacht, van Haarlem tot Paradiso in Amsterdam sierde de muren ermee. Zodoende was ik een onderdeeltje van een groter geheel die inde muziekwereld zat, mocht altijd overal gratis nara binnen toe, maakte niet uit welk optreden. Van brood was ik een fan zowel voor als achter in de coulissen en brutaal zoals ik was hem dan ook weer voorzag van nieuwe posters omtrent zijn optredens. Het leuke dat je mensen dan ook leert kennen van uit een andere visie hoek. Naast Brood toendertijd heel veel bands leren kennen en dat geheel konden we dan later ook goed meenemen in het concept van BevrijdingsPop in Haarlem, een pracht van een tijd waar ik nog wel eens vaak aan terug denk en wel verschrikkelijk mis. Wat jaren later ook nog eens verzeild geraakt tussen alle Jazz muziekanten van het Gooise Matras en ander Bekende Nederlanders, allemaal via de keuken achterdeur en op de zitbank van mijn moeder te Huizen.

  17. @ Imke

   Je kan FB zo instellen als je zelf maar wilt, puur open en bloot en voor iedereen, of alleen gedeeld met mensen die je echt kent. Er zitten van allerlei filters in waar je uit kunt kiezen. Wil je het het puur alleen voor prive zaken doen dan is dat goed mogelijk, maar je kunt het ook commercieel aanpakken als je je werk wilt delen met iedereen die ook in die zelfde sfeer bezig is. Je kan dus ook meerdere acounts naast elkaar draaien. Dus voor ieder is er wat wils. De meesten zitten op facebook onder hun gewone naam en zijn dan ook heel gewoon. Als men je uitnodigd voor vriendschap dan bepaald je zelf of je dat wel wenst of niet. Zo simpel is het.

  18. gedoe met Cozz and his international Wild Romance contraBande heeft jou ook geraakt Imke, dat merk ik gewoon, komt het nog wel goed denk je? soort nucleaire blast ozon gat geslagen in de wederkerige emotionele liefdes atmosferen

  19. @ Hyper 17.22,
   ’t is wel heftig maar volgens mij haalt iedereen er wel iets uit. Confrontaties zijn er niet voor niets- zo heb jij mij hier bij mijn eerste stapjes op WTK even heel goed in de spiegel laten kijken. Dat heeft me wel een paar weken bezig gehouden en was even flink van het pad maar ben je er nog steeds dankbaar voor.
   Ik zie vaak in ieders zienswijze wel een punt, hoe uiteen lopend ze soms ook zijn.
   Er is momenteel van alles in beweging, ook in onszelf en dat komt hier mooi tot uiting. Zolang we met elkaar in gesprek blijven komt het goed, daar ben ik van overtuigt. Je weet ik ben niet zo van de kleffe, maar ik voel enorm veel liefde voor jullie, juist ook tijdens dit soort oprispingen heen en weer.( moest trouwens vreselijk om jouw teiltje lachen)

  20. Op jouw verzoek Hyper, m’n plaatje weer terug. Deze kleuren horen bij mij, het zijn de kleuren van de 5D.
   Imke, Dick heeft het goed uitgelegd. Voor als je een eigen praktijk hebt, of je bent kunstenaar of je hebt een webshopje is FB wel handig. Word lid van de groep Kruidje als je van kruiden, spiritualiteit en en natuur houdt. is een heel fijne groep mensen.
   Voor business-to-business vind ik FB minder geschikt.

  21. Eye en Imke, Imke en Eye, is wederzijds, goden zij dank je eigen plaatje terug zeg! met dat magic magenta plaatje ben je heel erg sterk aanwezig, Imke trouwens ook dwars door de letters heen, er is wel eens voorspellend tegen mij gezegd dat alleen een hele Sterke Vrouwe mij kan bereiken, toen begreep ik dat niet, nu wel, dusz dan weten jullie wat je in huis bent, veul..

   ” Bilocatie is het gelijktijdig wonen (bijvoorbeeld kinderen bij twee ouders) of aanwezig zijn van een persoon op twee verschillende plaatsen. De christelijke traditie is rijk aan bilocatieverhalen die betrekking hebben op gelijktijdige aanwezigheid op verschillende plaatsen. Van verschillende heiligen en ook van monniken van andere religies wordt verhaald dat zij al dan niet bewust bilocatie ondergaan hebben. Echter wordt hier meestal gedoeld op translocatie of projectie, bijvoorbeeld als gevolg van uittreding. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilocatie

  22. Het ligt er vast ook aan of je wílt, dat iemand je bereikt. Het gevaar van voorspellingen is dat je er naar gaat leven..

   Guido, wat ben je stil, geniet je van de zondagsrust? Dank Guido maar, Hyper, want die riep mij terug.

   Een van de mooiste laatste nummers van Brood: http://www.youtube.com/watch?v=99QkzQYSbw4

   Niet lang daarna is hij echt ‘naar huis’ gegaan.

  23. Guido is hard aan het werk, nieuwe artikelen. Net een wandeling gemaakt van 1,5 uur.. Lekker hoor, net geregend, frisse zuurstof, heerlijk zomertje zo.. hahaha.. 🙄

 12. Ineens wist ik het ik weet niets. Hoeft ook niet mijn Ware zelf weet het. Als ik stil ben vang ik een glimp op in mijn hart van de wijsheid die er altijd is.

 13. Wat ik hieruit opmerkte als treffend, was: Quote: “We gebruiken dezelfde woorden, maar bedoelen er totaal verschillende dingen mee. Door de bewustzijnsverschillen spreken we niet dezelfde taal en begrijpen we elkaar verkeerd. We zien er hetzelfde uit, hebben dezelfde lichamen, maar onze werelden verschillen als dag en nacht.”

  Maar woede is schadelijk voor degene die woedend is, zie o.a. kanker, Voedsel voor de endocriene klieren, Alcohol: overprikkelde lever en Zelfgenezing.

  Maar om te spreken van “we” in de zin van mensheid alsof ieder mens gelijk is, dat is volgens mij niet waar.

  Het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint er ook al mee, met de stelling dat: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten …” (Mensenrechten)

  Nou, echt waar ? Ik dacht het niet. Maar volgens mij daarom, staat er in de preambule dat de Verklaring een ideaal is om naar te streven.

  Maar als men de menselijke hersenen bestudeerd, komt men tot de conclusie dat de hersenen opgebouwd zijn door vier lagen over elkaar heen, en dat die vier lagen grote overeenkomst vertonen oftewel aangeduid kunnen worden als hersenen van:

  1: Vissen
  2: Reptielen
  3: Zoogdieren
  4: Mensen

  De vierde laag heeft 2 delen, één met geweten (de linkerhersenhelft), en één zonder geweten. Zie Research: Hersens.

  Door studie en overdenking kom ik tot de conclusie dat mensen op 1 van de 4 nivo’s functioneren.

  Psychopaten bijvoorbeeld, functioneren op het nivo van reptielen, en willen ieder ander ónder hun nivo krijgen (op het nivo van Vissen dus) om zodoende de “macht” te hebben. Zie mijn meest recente inzicht op Psychopatie: Sofiatopia.

  Want zolang mensen met een goed hart, een goed verstand en een goed geweten, denken dat psychopaten dat ook hebben, worden die mensen door psychopaten misleidt, benadeeld en beschadigd.

  1. U gelooft in de evolutietheorie? Ik dus niet!
   Wie bepaalt wie een psychopaat is? De meerderheid, de minderheid,de machthebber, de slaaf, u of ik? Dat geeft 7 miljard(inclusief van de psychopaat) antwoorden welke is goed?
   Zijn mensen die oorlog uitvechten psychopaten? En ik roep via de zijkant dat is goed in naam voor de mensheid? Wat doet u als u ‘overleven’ moet? Wat ik ook doe nr.4 mens kun je schrappen want dat is vastgegeven, want mezelf goed praten kan achteraf iedereen? En dat noemen mensen ook ‘geweten’?het wordt steeds moeilijker iets logisch (met verstand) te beredeneren, vind u niet? Zijn psychopaten juist de genialen die nooit gepakt worden? Of bestaan die psychopaten omdat ze het inherent zijn aan door ons zelfgemaakte gepolariseerde matrix?

 14. Ik begin een nieuw draadje
  Het voelt alsof er laatst een ruzie is geweest tussen vrienden van mij. En toch weet ik dat het slechts een misverstand lijkt , immers we zijn elkaar niet tegen gekomen om elkaar weg te jagen! Ik heb op de wtk dag laatst in biddinghuizen mensen ontmoet, nee zielen met een menselijke ervaring ontmoet. Daar hoort schijnbaar ongenoegen verdriet liefde en verwarring bij ….. het zij zo. Toch was de overheersende gevoel liefde en verbondenheid. Dat laat me niet los , dat gaf mij kracht en energie . Dat was een drive voor dit forum, mooie mensen in het echie ervaren.
  Ik heb ze in het oog gezien willie monika cozmic burke janee paul mosa guido en al die andere ( niet mindere hoor)
  Ik wil alleen zeggen ik ben van jullie gaan houden om wie jullie zijn . Met al jullie eigenaardigheden ( imo) en overeenkomsten. Ik kan alleen niet goed overweg met ruzie of onenigheid tussen jullie , en dat geeft te denken. Waarom wel overweg kunnen met oneenigheid tussen Koen en mijzelf waarom niet als er wrevel is tussen jullie ? Is dat een jullie en wij gevoel?( nogal duaal) Wauw dit geeft wel even stof tot nadenken, hoewel dat dus maar de helft van het proces is. Ik voel daar ook nog bij, en dan wil ik nog maar een ding harmonie.
  Ik wens: wijsheid , liefde ,kracht en overvloed voor een ieder!En ook in die volgorde( hoewel ik lineair denken verfoei)! Noem me maar dronken ,gek of naief, dat maakt mij niet uit. Feit blijft dat ik ga voor harmonie, en ga ik daar de mist mee in , fluit me dan maar terug ( ben ook maar een ziel met een menselijke ervaring)
  In verbondenheid marcel

  1. Je weet wie ik ben Marcel, je kent me blauwdruk en daar gaat geen verandering in komen tot mijn dood helaas. Geen spelletjes gewoon lekker de hele waarheid op de tafel knallen en er voorgaan zoals het leven is. Dat we een lijf hebben die al moeite heeft om niet meer mee te willen doen is mijn geest springlevend actief en die mag voorop lopen. Ellende laat ik maar achter me wat ik ervaren heb, enkel voor lui die het willen weten komen maar eens persoonlijk langs om het aan te willen horen inclusief m’n blauwdruk. Ga je goed mijn jong, ik denk dat ik de WTK-plek eens ga omruilen voor een plek ander de analoge Begonia’s en andere plekjes op Internet. Heb voorkeur voor een ander level van functioneren en daar moet eens aan gewerkt worden dan steeds hier maar rond te hangen. Ga je goed! en misschien spreek ik je nog wel eens elders. The same for all the rest! Laterssssssss aligators……. Op naar een ander hokjes verslaving…

  2. ” Noem me maar dronken ,gek of naief, dat maakt mij niet uit. ”
   Moet ik er één kiezen of kunnen ze alledrie van toepassing zijn ? 😆
   Geintje !! Jij straalt dat stukje harmonie uit , wat erg mooi is om te zien 😉

  3. @ paul
   hoe wou je mij ontlopen dan? nee onze wegen lopen nog steeds parallel.En anders weet ik je te vinden ( kilometers zijn geen belemmering broeder). Bovendien weet ik war je huis woont.

  4. Ah jou vergeet ik nooit Marcel W(Superb-makker), Hyper(depiep hoerA t/m HoerZ) ook niet en vooral Cozmic (fantastische Gozert 1ste klas!), Monika (liefste lachende schoonheid uit het Oosten) en vooral Dick (wat een pracht van een Baas, zou zo bij hem willen werken met al zijn verhalen), Burke(mr sateh, alle ilussies zijn oke!), Martijn (inspirerendd fijn van karakter) waar het hele WTK duwen en heerlijk stoeien mee begon, laten we de boel aan GuidoJ lekker over.
   Janee (Walking Piece of Art HimSelf) zie ik elders nog wel zijn werk doen, de rest laat ik lekker los, altijd de zelfde wakker wordt drama’s. Dus Hasta la Pasta, Wiet Wiet der uit op tiet…

   @ GuidoJ bedankt jaren voor al die mooie aannames, ik ga eens wat anders doen, ik HUG je elders wel weer, hier wordt ik te snel stoffig en oud!

  5. @ paul
   ach nog maar even geleden zei je nog dat wtk een vorm van verslaving is/was .Ik denk zo dat dit niet het laatste is wat we hier van jou hebben gezien ….. ( ga geen weddenschap an ,toch) Ik zie je bro!

  6. @Paul, we hebben heel veel gepraat, een jaartje of drie, gestoeid, elkaar verfoeid. Sorry bij deze dat ik soms een ongelofelijke eikel was, laten we maar denken aan de goede tijden. Doe die schat van je de groeten. In een bad trip actie jullie zelfs van facebook verwijderd. Had ik nooit moeten doen maar ja, gedane zaken maken geen keer. Spreek je dit of het volgende leven wel weer. Je blijft een kanjer.

  7. @Paul: potverdrie Paul, dat doet pijn. Wat is er toch aan de hand allemaal. Gaat daar die Paul verdwijnen, die fijne, originele, filosofische en wat nog meer niet allemaal Paul. Ik heb niet alles gevolgd de laatste tijd, is nogal veel voor mij met mijn geringe energie. Maar Paul!!!!! Als iedereen nou zo gaat verdwijnen, zal ik dat ook maar gaan doen al is mijn bijdrage gering. Paul, je hebt mijn dag verpest. Maar je bent natuurlijk vrij om te gaan en staan waar je wilt. Ik hou van je joh. De ontmoeting laatst was allerhartelijkst. Wat er aan de hand is precies weet ik niet, maar ik wens je echt het allerbeste toe en hou je haaks. Hopelijk horen we weer wat van je. Mocht je een keer deze kant op willen, ver won je niet van mij en JaNee vandaan, schrijf me en kom dan alstjeblieft. Guido heeft mijn emailadres! Komt dit nou allemaal door die zonnevlammen? SNIF

  8. “And the times they are a-changeing. ” Andere tijden, andere jasjes. Sommige jassen die een tijd heel comfortabel zaten, passen opeens niet meer.
   Goeie tijden gewenst, Paul!

  9. Willie stel Iemand heeft een Vriendin met een grote V gevonden, zij schrijft jou jij schrijft Haar, 10 maanden intensief bijna dag en nacht tussen de andere bedrijven door, en zelfs een cerebraal ceremoniële live ontmoeting in 3d voor een grotere wij willen weten goegemeenschap als getuigen ergens in de buurt van een bidplaats in de noordelijke polder, je gaat helemaal in elkaar op, tenminste dat denk je, en dan komt het horror moment, terwijl je je Grote Verhaal presenteert doet zij of een gesprek met de president van Syrië het einde van de wereld is, dat het ook wel is, en de rest lijkt wel aapjes, en tegelijkertijd komen er wel de details uitgespeld hoe ze dolletjes Tantra ligt te krikken met tenminste 1 ander anoniem onbekend iemand en hoe geweldig dat bevalt.

   Weet je wat nou zo bizarre isz, mijn kleine ongetwijfeld vorige levens martel scenario dat ik regelmatig dwangmatig in mijn geest ‘moet’ en moest afspelen zo lang ik mij kan herinneren in mijn mind, wel of niet ondersteund met niet zo verheffende beelden wijd weid verspreid over het perverse internet, dat scenario speelt zich even keihard dom hieroooh onder mijn neus af…. Nou ben ik tot op zekere hoogte door mijn zelf gekozen tot op zekere hoogte desensitisering wel gedeeltelijk geschikt om gedeeltelijk te dissociëren en dus op die manier HyperdePiep HoerA t/m HoerZ (Super Paul, je komt vast wel weer een keer terug) te kunnen vreten als Vriend wat een ‘normaal’ Iemand dusz never nooit zou kunnen verwerken laat staan accepteren, dat is Mijn Verhaal, daarom kom ik Ze met dat soort specificaties zeker ook tegen?

   Iedereen is weg Eye, wat een Sereniteit, zullen we wat leuks gaan doen, wat?, ja kweet niet, gewoon iets leuks, niet iets doms, dat niet

  10. De intentie inspireren het overwegen met elkaar om helderheid te verkrijgen met alle informatie die op ons afkomt. Toch raar van deze tijd zoveel informatie waar je vroeger voor op de brandstapel werd gezet. Wreed is het we mogen veel weten en daardoor branden we onszelf af, misschien is dat ook wel de bedoeling. Want in essentie is het met ons denken niet te omvatten hoe pijnlijk graag het ego dat wel wil. Het einde is een begin, alles loslaten waardoor alles vernieuwen. Het ga je goed Paul zie je op FB.

  11. Als het niet zo’n zeikweer was zouden we gaan schommelen in de speeltuin, Hyper. Hoger en hoger, tot we de lucht in vliegen. En ik zou nu eindelijk weleens mijn eigen Ufo willen hebben om gezeur met het openbaar vervoer te vermijden.
   Alhoewel dat in deze tijd al gauw vermultinationald zou worden en dan wordt het vast een iFo.
   Geen zin in het betalen van iFo tax. Beam me dan maar op!

  12. Joaaah, Ufoootje spelen Eye, jij bent hum en dan Ufooo ikkus als een razende roellie super happy 4 hoeken van de speeltuin in maar dan ben jij mij natuurlijk te slim af en ben ik hum en dan breng ik je overal naar toe en ben je binnen 2 weken vergeten hoe het openbaar vervoer er van binnen uit ziet, nou jah zoiets, vanmiddag zag ik mijn digitale thermometert rap naar 16 magere herfstige graadjes zakken, het weer huilt, zalig aan de ene kant, aan de andere kant wel weer zin om eens buiten te spelen

   net op tv gezien hoe Ariel Tweto voorlopig afscheid moest nemen van John Ponce haar vlieg instructeur en special one of a kind Friend (Flying Alaska, on Disco), de energie tussen die 2 is zo lichtvoetig en toch intense en zuiver, het kan wel..

   leuk grappig ook dat Ariel voor de camera zegt dat ze er van geniet van wat ze met elkaar hebben maar dat ze niet kan zeggen wat het precies is.. ik zou er een boek over kunnen schrijven

   Flying Wild Alaska- Ariel’s Air Time
   http://www.youtube.com/watch?v=87TNnWXMDP4

   jah die afzet belastingen, verschrikkelijk, zeker als je wat verkocht hebt als bedrijfje, komt binnen no time die blauwe envelop met een belachelijke voorlopige aanslag aanzeilen op geschatte toekomstige inkomsten op basis van een groffe nep berekening in hun voordeel, oh oh wat stimuleren we werkende ijverige mensen (not)

   de accountant kost net zo veel als de aanslag, ook dat nog…

  13. @Hyper, alles wat wij verkopen is tweede of derdehands of meer. Toch moeten we alsnog belasting betalen over onze winst. Veel klanten kunnen dat niet begrijpen, lopen ze af te dingen, zeg ik, ja, de belasting komt ook nog. Huh? Tja, zo is het nu eenmaal…

  14. Tikkie, draadje ging over Paul, maar ja, die is ergens anders gaan spelen.
   Jongens, ik vraag me af of geld wel bestaat. Ik bedoel, ik heb het idee dat er over elke euro 5 euro belasting wordt betaald!

  15. Al zou hier niemand meer komen opdagen, dan heb ik nog leesvoer voor jaren klaar liggen. Vandaag bezig in een woning van een oud predikant. Hoe plezant, ik vond er boeken over vrijmetselarij, de dode zeerollen. De Nag Hammadi geschriften, het egyptische dodenboek. Daarbij ingevoegd artikelen van jaren en jaren geleden. Zo interessant. Zie je dat zo’n man toch zoekende moet zijn geweest, ver voorbij de Bijbel. Geschriften die eerder geschreven waren dan de Bijbel. Oh, I’m happy.

  16. @marcel w wederom in 5d: je beschrijft precies hoe ik het ook voel en zie. Merkwaardig toch. Er was inderdaad de klik tussen ons en nu bedoel ik dus jou en de anderen. ER was een harmonieuze sfeer en een gevoel van vertrouwdheid. Ik ga niet verder uitweiden, want dan herhaal ik min of meer wat jij te berde brengt. Marcel, jij verdwijnt toch niet van het forum? Lieve Marcel, je bent me zeer toegenegen, laat dat gezegd zijn!
   N.B.: Ik ga Paul wel missen, mis hem nu al, die originele humoristische, veel wetende en goeie vent.

  17. Willie
   Dank je voor je troostende woorden ( ja ik voel verdriet)en nee ik ga voorlopig niet weg.Zal soms minder reageren soms meer net als al zoveel jaar nu. Maar stiekum knaagt er in een klein hoekje een gemis, en dat vind ik erg jammer, dat had niet moeten zijn. Maarja het leven is schijnbaar een doorlopende les in loslaten en afscheid nemen, het zij zo . Partir est morir un peu elke keer weer.Maar de herinnering blijft en het gevoel is zo weer op te roepen , de verbondenheid. En willie ik heb jou ook hoog zitten hoor , die klik die staat .

  18. @Hyperalert 20.12: lieve lieve Hyper, dankjewel voor je reactie. Ik heb het idee dat jij wel 100 levens tegelijk leeft, bijzonder ben je wel en oei wat ga je snel. Over alle forumgasten wil ik niet oordelen (kan ik au fond ook niet, niemand niet!) en het gaat zoals het gaat en dat betekent ook dat ik wederom los moet laten, maar houden van verdwijnt niet. Eigenlijk is dat natuurlijk ook het geheim van vernieuwing en wederopstanding. Onvoorwaardelijke liefde voor iedereen, iedere ziel, want dat zijn we. Allen zijn we een, een zielenlichaam. Menselijke lichamen zijn er legio en verdeeld, maar zielenlichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn een en dat ervaren wedergeboren bewuste zielen en die wachten op de andere die nog wakker moeten worden. Lieve Hyper, ook van jou zie ik graag hier op het forum.

  19. @Hyperalert 20.12: Nog een keer en dan zonder taalfouten: excuus!
   Lieve lieve Hyper, dankjewel voor je reactie. Ik heb het idee dat jij wel 100 levens tegelijk leeft, bijzonder ben je wel en oei wat ga je snel. Over alle forumgasten wil ik niet oordelen (kan ik au fond ook niet, niemand niet!) en het gaat zoals het gaat en dat betekent ook dat ik wederom los moet laten, maar houden van verdwijnt niet. Eigenlijk is dat natuurlijk ook het geheim van vernieuwing en wederopstanding. Onvoorwaardelijke liefde voor iedereen, iedere ziel, want dat zijn we. Allen zijn we een, een zielenlichaam. Menselijke lichamen zijn er legio en verdeeld, maar zielenlichamen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn een en dat ervaren wedergeboren bewuste zielen en die wachten op de anderen die nog wakker moeten worden. Lieve Hyper, ook van jou zie ik graag hier op het forum.

  20. Waarom heeft Paul nu zo deze keuze genomen? Dat snap ik dus nog niet helemaal. Met hem heb ik zoveel goede tijden gekend maar ook slechte tijden. Ook daar ben ik niet helemaal over uit. Waarom we altijd moesten botsen op een gegeven moment. Misschien teveel uit hetzelfde hout gesneden qua koppigheid, echt, het is voor mij al een lange tijd een raadsel. What’s going on?

   @Paul, can’t live with or without you:
   http://www.youtube.com/watch?v=Nh2xYpwe4ws
   I’ll wait for you!

  21. @Marcel w wederom in 5d 20.20: jij ook dank. Je bent een moedig en warm mens die niet versaagt hoe moeilijk het in je leven soms ook gaat en hierin heb ik ook mijn gelijkwaardige ontmoet.

  22. @cozmic 20.23: ik denk maar heel weinig mensen cozmic enneh, zijn de meeste mensen niet gehypnotiseerd, gebrainwasht en/of geïndoctrineerd? Arme mensheid toch? Hopelijk gaan er heel veel mensen zich van hun ingewikkelde wikkels ontdoen, zich ont-wikkelen en ont-plooien en opstaan. 😉

  23. Willie , inderdaad een mooie term : ONT-wikkelen . Gevaarlijk bij-effect : je wordt er wel rete Eigen-Wijs van 😉

  24. @Martijn 20.26 en cozmic 20.27:
   Mijn hemel Martijn, dat is jeugdsentiment voor mij: was een van mijn lievelingszangeressen in mijn vroege vroege jeugd. Geweldige zangeres, maareh, filmpje stop na zeer korte tijd. In ieder geval weer genoeg om terug te blikken!
   Cozmic, wat een prachtig nummer van Bram. Die kende ik niet. Dankjewel hoor. Gelukkig draaide de video deze wel helemaal af.

  25. Willie, Ruud Gullit de absolute dominante aanvoerders persoonlijkheid was en isz natuurlijk Cozmic, de natuurlijk roedel leider van de Clan, ik heb ook wel wat in mij van dattum maar het wisselt en rammelt een bietje, niet handig voor een Alfa mannetje…

   Willie je zei laatst van hoe begaan en Verbonden jij je voelt met verschillende Mensen hier op het Wtk forum.
   Dat zelfde heb ik zeker hetzelfde naar jou toe, vanaf het begin.
   Waarom zou ik willen vertrekken? Ik bedoel het breedsprakig zijn is mij niet vreemd maar wat ik zeer onbegrijpelijk onaantrekkelijk vind is uitgebreid een Afscheid te gaan formuleren, voor de zoveelste keer, ieder z’n heug en meug maar is niet mijn ding, ik ben Immer Oneindig lang Halloooooooh aan het zeggen hierooooh, en gelukkig heb ik ondertussen tussen de regels door voor mij nieuwe signalen en lettergrepen en tekens en beeld symbolen leren lezen, dusz ik ben nou zo ver dat ik zeker weet bepaalde tekens en seinen terug te kunnen krijgen, geeft Vertrouwen in capaciteiten.

   Het eigenaardige bij mij is dat er bestaat voor mij niks anders dan Direct Kontakt of nauwelijks of geen contact in mijn gevoel en verstand en zelfs lichamelijk juist ook. Ik kan zelf niet nadenken over contact maar moet dat telkens wel doen door voor mij onverklaarbare gedrag van het merendeel van de mensen dat ik zie om mij heen, het omgekeerde gebeuren, een krimpend Universum door plundering en symbolische Verkrachting als kennelijke norm van van onderlingen betrekkingen ‘aanhalen’, hooligans United?, jah door wie eigenlijk, ‘de getapte zelf benoemde old boys insiders?’, ‘van het ons kent ons circuit’? .

   En dan zie ik een lange chronische ketting van vreemdsoortige akties die niets met kontakt maken van doen hebben laat staan oprecht vragen om reacties, zoals ik het zie, en dan denk ik ben ik de enige die dat zo scherp ziet? Zeggen en Doen zijn 2, wanneer iemand zegt verbinding te maken maar Meestal het Omgekeerde doet, wat zegt dat dan?

   Tegelijkertijd veranderen mensen en sferen en de elementen en soms is de tijd dat ineens contact mogelijk is met een wezentje waar ik hard naar schreeuwde op mijn manier, wezentje schrikt zich soms lam, vind ik nie gek, andere timing andere toonaard, kost mij tijd, en Jubel Jubel soms blijkt communicatie niet eens zo moeilijk als ik altijd dacht.
   Neuuh je hoeft niet mensen te ver-be-oordelen Willie, maar ik ben er van overtuigd dat sommige combinaties van Wezens eerder het mindere slechtere uit elkaar halen dan het goede, dat wisselt over de tijd, laten we zeggen dat 1 maal ‘aan lager wal’ de Keuzes er niet op vooruit gaan, maar er bestaat ook zoiets als negatieve aanzuiging ‘aan de top’, die 2 uitersten.

   Wat Eye al zei, dit draadje is begonnen met Paul, jij hebt hem in 3d realiteit ontmoet Willie, zeker weten dat ie Uniek moet zijn, heb geen wandelende kopie van hem in gedachte. Maar.. ik zie al tijden iets waarvan ik mij afvraag ben ik nou 1 van de weinigen die dat ziet zo erg dat het zeer doet aan oog en oor en Mind? Nog frappanter is dat ik bij jou vrijwel Nooit zo’n moment heb gehad Willie, geen zere ogen en oren, integendeel, en dan zou uitgerekend jij wel geen enkel probleempje met Paul hebben, da snap ik nie goed, hoe kan dat nou?

   Tuurlijk heeft vrijwel iedereen op z’n tijd z’n tegenstrijdige makke, Monika ben ik gek op voor altijd, of ik haar nog in het echt gaan zien, ik hoop van wel, en zelfs dat zeer pijnlijke van wat ik van haar Nu Niet begrijp verandert dat niet, ik heb wel een idee hoe het in elkaar kan zitten,

   bij Paul ben ik er nog lang niet uit, wat daar rammelt, misschien makkelijker als iemand hum in het eggie gezien heeft Willie? Ik bedoel bij mij rammelt er ook regelmatig wat, maar ik kan mensen niet begrijpen die blijkbaar zichzelf voor geen millimeter kunnen duiden, who de f is Paul eigenlijk? Zeg het mij? jah dat hoor je niet te doen in het openbaar, ik weet het, maar laten we zeggen dat ik een deel van Paul nu doe.

  26. En wat is er mis hè met Eigen Wijs zijn Cozmic. Niets toch. Mag niet in deze eenheidsworstenmaatschappij met alle neuzen dezelfde kant op (de kant in ’t straatje van de heersers passend), willen geen “subversieve” onderdanen want die laten zich moeilijk gebruiken. Eigenwijzen (dichters, schrijvers, kunstenaars, filosofen en eigengereide mensen) zijn gevaarlijk (in hun optiek) want die doorzien hun spelletjes en plannetjes en kunnen andere mensen wel eens wakker maken. Ik hou van eigenwijze mensen, althans als ze bij zichzelf blijven, niet te verwarren dus met betweterigheid en pedanterie.

  27. @Hyper, ik heb Paul veel gesproken, via wtk, chat, webcam tot half negen in de ochtend. Nog ben ik er niet uit. Soms ben ik geweldig, in andere tijden een lul en ja, dat ligt ook aan mezelf. Heb hem twee keer in het echt ontmoet, één keer bij hem thuis en één keer bij ons. Dat is ook wat hij zelf steeds aankaart, als we elkaar in het echt ontmoeten, dan is alles heel anders en dat is ook zo. Dat getyp hier is in 2d, in het echt gaat het veel verder dan 3d. Je voelt elkaar aan, ja, als iemand lullig geweest is tegen hem dan ben ik het wel hoor, al kan die er zelf ook wat van op dit platform. Heel anders dan echt en daarom denk ik ook dat ie het hier wat zat is. Blijft geouwehoer hier, iedereen kan één, twee, drie keer nadenken wat ie schrijft terwijl hij gewend is te zeggen wat in hem opkomt. Ik snap zijn statement wel…

  28. Marcel , ik neem aan dat je het over dat Heist expiriment hebt ?
   Strong stuff indeed .
   Op grotere schaal wordt tv daar voor gebruikt , maar daar hoef ik jou / jullie natuurlijk niets meer over te vertellen .
   Wel zet het tot nadenken over Pim Fortuijn zijn lot en menig andere situaties als zelfmoordterroristen . Vrije wil , vrije keuze of headf*ck ?

  29. Bij communicatie is meer dan 70% lichaamstaal van invloed op de informatie tussen elkaar. Op een forum zie je elkaar niet misschien dat daarom soms de communicatie soms zo hoog oploopt en opgeblazen wordt.

  30. Wille
   prachtig woord eigenwijs,trek het maar eens uit elkaar eigen- wijs.
   Je eigen liedje, de wijsheid van jezelf, je eigen manier, te veel manieren om te duiden en in mijn optiek geen van alle verkeerd.

   Mooi ook dat jij ook meer overeenkomsten ziet ( tussen ons) dan alleen de grijze haren haha.

  31. @Martijn 20.30: Jeetje Martijn, je weet me wel te raken zeg. Dit hebben mij ex en ik grijs gedraaid. Ja, ik zeg mijn ex, maar ik hou nog steeds van hem al ben ik dan voor de tweede keer getrouwd. We verstonden (en nog) elkaar heel goed en hielden van elkaar en toch kwam de klad erin, maar daar ga ik niet over uitweiden, da’s mijn pijn. Zo’n geweldig nummer. We hadden toen geen cent te makke en wat waren we gelukkig met elkaar. Mijn hemel, je hebt me aan het “grienen” – van binnen – gebracht, want ik kan niet huilen met tranen. Heel hartelijk dank voor Reinhardt!

  32. Willie ik ben dol op eigen-wijsjes , zelfstandige denkers . Daar kan je mee huilen , lachen , sparren … vooral als het wederzijdse respekt er is .

  33. @ cozmic
   Precies daar refereerde ik naar . Ken het zelf ook uit ervaring koste mij toen een aantal maanden van mijn leven( maar dat is een verhaal voor een andere keer) groepdruk noemde ze het toen ,maar ik weet dat er veel meer gespeeld heeft en ook precies wat. Dat laat ik mezelf dus nooit meer gebeuren.

   En fijn dat je nog vol aanwezig bent , was al bang dat ook jij aan je stutten zou trekken, en het hazepad zou kiezen.

  34. Goed idee Janee, gelijk een dagje aan zee, ben benieuwd ook naar je atelier. Och, wat rijmt dat weer mooi he. Nog een weekje en Melanie is vrij van school. Werk gaat door maar er is altijd tijd te maken. Doen we!

  35. @ Marcel ,
   nee hoor ik kies nie zomaar het hazenpad , loop mestal via het Braamstruikse Binnenweggetje . Ik had alleen maar aangegeven dat ik mijn rave&rant niet meer uit de kast zou halen . Terug naar het aloude wapen van het sarcasme van het duisterse soort 😆

  36. Doen we Martijn laat maar weten wanneer je kunt op een donderdag zou goed uitkomen.

  37. @Willie, was er ergens al bang voor dat dit nummer ook iets voor jou betekent. Gevoel gaat verder dan nadenken. Mijn ouders zijn tevens mijn beste vrienden. Zij hebben het heel moeilijk gehad en hebben voor mijn zusje en ik alles gedaan om het beste ervan te maken. Met hun kan ik eindeloos discussiëren, net als hier. Ik denk dat ik het echt getroffen heb wat dat betreft. Om een voorbeeld te geven, ik heb tien jaar gevoetbald, ook op hoog niveau, andere ouders zag je soms, mijn vader was er gewoon altijd. Beschermend? Ja. Waarom? Omdat ze weten dat de wereld heel hard is, ze zijn zelf door het slijk gegaan en dan doe je dat je kinderen toch niet aan? I love them. Lievelings nummer van mijn moeder:
   http://www.youtube.com/watch?v=M7alzhFMVqE&feature=fvst

  38. @Janee, donderdag is voor mij dan weer lastig, winkel open maar goed, we komen er vast wel uit… Zondag is onze enige vrije dag, al wordt het ook wel weer eens tijd om vakantie te nemen. Gaat gelukkig weer goed met onze onderneming…

  39. En zo werd het toch nog gezellig. Martijn bij JaNee en Cosmic bij Marcel. En Hyper en ik in de speeltuin, maar wij houden de magie in stand he?

   De foto’ zie ik graag tegemoet 🙂

   Wonderlijke bewegingen in een discussiedraadje van krap twee dagen, wat zonnevlammen en een Mercurius retrogade al niet teweeg kunnen brengen..

  40. Eyeinorange
   En laat ze nou nog maar eens zeggen dat die zonnestorm geen invloed heeft op mensen toch? Op naar een volgende ontmoeting in het echie met nog veel meer als de laatste keer, en in dezelfde mood.Dan komt het helemaal goed.

  41. Hyper , ik moet even op jouw post reageren .
   Ik krijg inderdaad vaak de rol van Alpha in mijn schoenen geschoven , in werkelijkheid ben ik een Lone Wolve . Vroeger op school , als ik me rustig opstelde kreeg ik altijd de bullies over me heen , als me dat na een poosje dusdanig irriteerde haalde ik ze op het moment supreme dusdanig hard onderuit dat ze wekenlang niets meer durfde te zeggen . Nadeel was dat ik dan door de middenmoot tot packleader uitgekozen werd , wat ik niet wilde zijn . Lezer had het ook al over underdog en upperdog . Steeds weer herhaalt dat patroon zich .
   Een Lone Wolve heeft zich afgescheiden van de groep , doet niet mee aan het roedelhierarchie gebeuren . Eigen baas , eigen hond .
   Als een Lone Wolve uitgedaagd wordt in een vriendschap laat die zien gelijkwaardig te willen zijn , niet meer niet minder .
   Nb uit eerste hand kan ik je vertellen dat Paul jou graag mag , volgens mij zit die eikel nu gewoon mee te lezen en te grinniken 😆

  42. Hyper
   laatste keer in dat gebedshuis gebeuren had je de kans gehad hem (paul) in de 3 d vorm en wel meer te ontmoeten we hebben je node gemist ,jammergenoeg. Maar ik troost me met het idee dat wat niet is nog kan komen,dus denk niet dat je er al vanaf bent ( grinnik)we gaan elkaar allemaal weer een keer zien in het echt. Voorbij de lettertjes zeg maar.

  43. Zoals Johanna blij wordt van bomen aanraken in een feeërieke cirkel, zo ben ik graag in de buurt van Eye, dat weet ik gewoon, van het volgende plaatje gaat mijn Ufo aandrijving in ieder geval stevig gonzen en zweven boven de wiede weilanden ;

   FC Kahuna- Hayling (Lyrics)
   http://www.youtube.com/watch?v=fHBeHWu95UA

  44. Guido , even het grotere plaatje genomen , waar Mr Brown het in het klein doet …. de kracht van de massamedia / massahypnose eeeewwwww , om eng van te worden .

  45. @ cozmic
   zoals vandaag op het nieuws zwaarste gevechten in damascus sinds de “opstand” . Beeld van de stad met zwarte rookwolken erboven . Reporter die’ en passant’ meld dat de rookwolken voornamelijk autobanden zijn en er vandaag geen geweervuur meer te horen was waar dat gisteren wel het geval was . Geen gewonden geen doden geen gevechten te zien . Toch blijft bij de meeste mensen hangen damascus zwaarste gevechten zwarte rook boven de stad geweervuur…. Zo werkt dat.

  46. Ooh thnx geweldig Cozmic, goede lach kramp in m’n kaken nu, nu je het zegt, zou wel eens heeeeeeeeeeeeeel goed kunnen dat Paulie Junior nu ginnegappend mee zit te kijken, ach en zo hoort het ook, dwars door de dimensies heen van er zogenaamd wel en niet zijn, toch overal dwars door heen kunnen willen blijven kijken, any time op elke plek, boven op een berg of in de laag land poldert!

   WE delen misschien wel te veel, allebei zoon van een Professort…. dat verbrand in de ontwikkeling, wie de f ben ik eigenlijk, druk bezig met een identiteit in mekaar te knutselen, zal vergelijkbare constructie bankwerker werkzaamheden zijn als our 1 and only octopus Paulie himself zijn… Ik weet het Marcel, ik ben er ook nog niet af, ik kom er niet onderuit, weet ik wel, weg duiken, schuilen, iets anders willen wezen dan ik soms ben..

   Paul Jr. Unveils Cranky Ape Bike – Paul Jr. Designs 2011
   http://www.youtube.com/watch?v=_kOU9oxF0EQ

  47. Yep , en dat terwijl we hier een konklijk huis hebben die met de eerste scheet van Adolf vertrokken was , en daarna gewoon weer op de onrechtmatige stoel ging zitten . Assad noemen ze dan een dictator en wij staan hier met oranje vlaggetjes naar een gouden koets te zwaaien . Enkel waxinelichtje daargelaten .

  48. Ja Cozmic, waar Goebels onder Hitler mee is begonnen, dat gaat heerlijk voort in deze tijden. Daarom ook dat ik dicht bij m’n dochter blijf. Ga desnoods mee als bodyguard over een paar jaar als ze uit wil gaan. In mijn tijd ging het er al leip aan toe maar nu is het veel erger.

   Do you want to blow my whistle? Meisjes van 13 zingen er graag op mee.
   Wil je op m’n fluitje blazen? Zelfs de fluittoon klinkt als ‘you can suck my dick’. Ben daar nu eenmaal gehaaid op. F*ckin’ idiots.

   Wordt toch eens tijd om die idioten een halt toe te roepen, evolutie? Haha, echt niet, dikke vette degeneratie als je goed kijkt naar de samenleving. Ik kan me er zo pissig over maken. Het wordt van kwaad tot erger. Maar goed, denk om je kroost zou ik zeggen, dit is toch niet uit te leggen?

   http://www.youtube.com/watch?v=cSnkWzZ7ZAA

   Tien jaar geleden was het al erg met de muziek industrie maar nu is het echt een ramp. Seks, agressie, in elke clip zie je het weer…

  49. @ hyper
   ach weet je we botsen soms en dat is voornamelijk omdat ik delen van jou in mezelf herken . Delen die ik nog wat dien bij te schaven ( denk ik dan hooghartig).Je bent een mooie hyper en ik wil je graag een keer zien . Denk eraan geen oordeel geen stickers die op je voorhoofd geplakt worden alleen een dikke hug! komt vanzelf een keertje…..

  50. Lieve Hyper op 20.32: sorry voor het laat reageren, maar mijn computer heeft opeens kuren: krijg telkens dat gehate kleurige wieltje dat maar blijft hangen. Komt zeker omdat ik de hele dag maar “draai het wieletje nog eens rond, klap eens in je handjes (reïncarnaties hahahaha) heb gezongen voor kleinkind. Enfin, heb ik wel uitgebreid de oren van mijn hond kunnen behandelen, die stinken weer eens, dat is zijn zwakte: vieze oren ofwel looporen! Eindelijk dan resultaat zie hier!
   Oke, ik begrijp wat je mij zegt Hiep! Maar blijkbaar heb ik ook veel gemist van het heen en weer geschrijf van Paul met jou en de anderen. Soms gaan jullie zo snel, dat ik het niet allemaal kan volgen qua energie en tijd. Dus helemaal begrijp ik niet wat er aan de hand is met Paul. Hij leek mij serieus in Biddinghuizen en hij verraste mij met zijn manier van doen en praten. Hij leek me wel cool. Ik vond hm sympathiek. Ja, wat moet ik nou meer zeggen? Nogmaals, ik heb een en ander gemist merk ik, dus het draadje kan ik niet volgen, dat ben ik kwijt.
   Verder heb ik dat ook hoor: contact of geen contact, zo half er tussenin ken ik niet. Ja met de bakker en de melkboer bwvs, maar zelfs dan geef ik mensen mijn volle aandacht op het moment omdat ik dat op de een of andere manier moet (ik ben te contactueel en sociaal bwek!). Wat niet zeggen wil dat als ik geen contact met mensen heb, dat altijd maar aan hun ligt. Het zal wel met vibratie enzo te maken hebben. Ik ben natuurlijk ook niet volmaakt als menselijke schepping.
   Bij mij rammelt er ook wel eens wat hahahaha. Maar nogmaals: ik heb denk ik heel veel gemist van wat jij al eerder in het snotje had. Maar dat komt natuurlijk ook omdat jij al veel langer op dit forum actief ben dan ik en sinds ik WTK bezoek ben ik ook niet zo actief als jij. Ja, ik zie best wel gauw of er iets niet klopt, maar oké je weet nu hoe het komt dat dat nu niet het geval is. Groet en nu ga ik verder reageren op de anderen, want ik moet ook nog eens tussen de vette pooklappen zien te komen. 🙂

  51. @cozmic 20.29: inderdaad! Lekker hè? :’)
   @marcel w 20.32: yep, we hebben (meer) overeenkomsten. Leuk! 😉
   @cozmic 20.42: fijn dat je dol op me bent hahahaha.
   @Martijn 20.49: je hebt het getroffen met je ouders en fijn dat je je dat bewust bent. Je eert ze en hebt respect voor ze. Geweldig. Ik heb anders meegemaakt. Maar dat is een andere story. Ze zullen ook wel blij zijn met jou als zoon.
   @Martijn 20.55: hahahahahahahahahahahahaha, laat mijn moeder nou heel veel gejankt hebben, ik kende haar niet anders dan dat haar gemoed weer eens volschoot. En wij kinderen jankten dan mee, ja werkt aanstekelijk op kinderzieltjes, niet? Later deden we niet meer mee natuurlijk. Je weet ze wel te plaatsen die youtubes: te gek! Ja, het lijkt me toch zo heerlijk opluchtend eens flink jankend te kunnen uithalen, maar helaas helaas. Geeft natuurlijk opluchting. Misschien eens, wie weet, schiet mijn gemoed eindelijk eens zo vol dat ik het niet langer in kan houden.
   @JaNee, eerdaags zal ik eens langs fietsen in Egmond aan Zee, want je zit daar toch op een steenworp afstand.
   Lieve mensen, ik ga eens tussen “de vette pooklappen” want moet morgen vroeg op; ga met vrienden naar de HEMA, bij kopje koffie voor € 1,00 een gratis ontbijtje (pistoletje met omelet met uitgebakken spek – alhoewel wij altijd zonder spek vragen – en croissant met pakje jam en koekie erbij) tussen 9.00 en 10.00 uur. En een (heerlijke en diepgaande) conversaties dat we dan hebben: we vallen daar erg op tussen het publiek (niet arrogant bedoeld) en zitten er dan meestal tot 13.00 – 14.00 uur. Twee vrienden nemen dan meestal een tweede kop koffie met alweer gratis ontbijtje. WELTERUSTEN ALLEMAAL

  52. @Willie, ga ik weer verder om het huis van een predikant leeg te halen. Gisteren de goede spullen weghalen, vandaag de troep, das dan weer balen.
   Haha, we gaan gewoon door. Wat een werk, nou ja, we blijven er fit bij zullen we maar zeggen, valt toch niet uit te leggen.
   http://www.youtube.com/watch?v=zSm0M-BbVdY

  53. door jou Willie sta ik op het punt om midden in de nacht een eitje met spek te gaan bakken, van die heerlijke ontbijt dingetjes, krijg er zin in, daar waar Willie is, daar is er sfeer, zeker weten, Marcel komt wel goed tussen ons, rustig an, veel glas scherven aan elkaar passen en meten en het beeld begint duidelijker te worden, waar zit wat en de barsten zitten er niet voor niets in, LoneWolfen (nieuw werkwoord) houdt de radar scherp en daarom de ander en elkaar scherp, en dat is nodig in deze krankjorum wereld Martijn, I know, je kan het je simpel weg niet meer permitteren om op wat voor manier dan ook in te dutten

  54. Wat een lange staart hier, het valt niet mee als iemand zijn gordijn laat vallen… Hyper, indutten, zal toch m’n slaap moeten gaan vatten nu. Werken werken werken. Het is best jammer want ik heb nog zo veel meer te doen, te lezen, te ervaren. Maar ja, het hoort bij onze maatschappij. Eén voordeel heb ik wel, ben zelf de baas, heb niemand boven mij. God zij dank. Das dan weer mazzel hebben. Ik kan er niet tegen als iemand mij de les leest. Ben niet de enige hier als ik de comments lees hiero. Lekker slapen iedereen, ik heb het al weer veel te laat gemaakt.

  55. ik kan Pauls ‘afscheid’ best goed voorstellen. Ook internet blijft een voortzetting van onze matrix leven in 3d. Ook internet is niet beter of slechter dan real life. Maar woorden in daden omzetten is niet voor iedereen even gemakkelijk! Daarom hoe goed ik het ook kan uitleggen bij een andere het zijn toch mijn eigen ‘illusies'(waarheden). Dat hoor je vaak bij de ‘artiesten’ voor de ‘buitenwereld’ wordt je op handen en voeten gedragen! Maar in real life ben/voel ik me niet meer ‘happy’.
   Het artiest zijn wordt plotseling als een ‘sleur’ ervaren, een verslaving, het ‘moeten presteren’.
   Soms moet je offers verrichten, prioriteiten stellen, verder gaan met het leven zoals je die zelf wil.
   Ik snap Paul goed ook internet is mindcontrol als dat het grootste deel van je leven gaat uit maken. Succes!

  56. @ Lezer, 20.69, ook hierin deel ik Guido zijn veel gebruikte en voor mij WARE woorde: Mag het ook en/en zijn? Ik ben heel actief in mijn dagelijks leven,zowel zakelijk als prive, maar tussendoor vindt ik het soms heerlijk om hier even te neuzen en de vele boeiende artikelen te lezen (Guido, nogmaals hartelij dank daarvoor). Daarnaast vindt ik het leuk om door alle reacties van jullie te lopen. Ik wordt daardoor heel erg gevoed, wat me weer ondersteunt in mijn eigen groei. Het is toch fijn om te ervaren dat zoveel mensen op ZOEK zijn naar wie ze zelf ten diepste ZIJN!

   Ik heb de laatste weken met de artikelen van “Mijn verhaal” en “Van Woede naar Kracht” en alle uitwisseling van eigen ervaringen en gevoelens e.d. mogen beleven als misschien wel de diepste kern van wat er in mijzelf geheeld mag worden. Ik wil bijna zeggen: Dieper kan haast niet!

   En die artikelen over biologische groenten en fruit en de discussies over duurzaamheid hebben mij er al toegebracht dat ik de laatste week nog nooit zo BEWUST mijn boodschappen heb gedaan. Ik had afgelopen zondag iemand te eten en alle ingredienten, die ik daarvoor zaterdag heb ingekocht hadden een biologisch karakter. Kortom, dank jullie wel, lieve WTN-ers, voor al jullie reacties, ook over de zuivel,want dat doet met name een appel op mij om in actie te komen. Zo ben ik op mijn bedrijf al aan het uitzoeken en navragen in hoeverre we zelf invloed kunnen uitoefenen om alternatieven te vinden voor het gebruik van aspertaam in bepaalde produkten (bijv. drinkyoghurt).

  57. O ja, dat vergat ik nog…… ik heb na heel veel jaren van WORSTELEN met mezelf hier weer leren GENIETEN…. opnieuw de HUMOR ontdekken. Hyper, Paul, Cozmic en vele anderen, dank je wel daarvoor dat ik weer de LICHTE kant in mijzelf mag leren ontdekken!

  58. Uit John Smallmans gesprek met zijn Saulenergie :
   “Liefde heeft geen vijanden, en dus heb jij die ook niet. Maar de illusie laat jullie een wereld zien van afscheiding en acute disharmonie, en het is uit die illusoire staat dat je moet ontwaken. Het heeft jullie stelselmatig intense pijn en lijden berokkend, en ondanks jullie beste pogingen de wereld te veranderen – op verschillende zogenaamde evolutionaire hoogtepunten van de beschaving – in een wereld waar iedereen eerlijk en met mededogen behandeld werd, is succes jullie altijd ontglipt.
   Zolang je gelooft in scheiding en individualiteit, zal het dat blijven doen. De enige remedie voor jullie beschikbaar, is om te ontwaken. De Liefde die de planeet omhult, ernaar verlangend al het leven te omarmen, is eindelijk enorme vooruitgang aan het boeken, aangezien steeds meer van jullie zich de waanzin realiseren van de vele tegenstrijdige overtuigingen die jullie vasthouden en die jullie in tegengestelde facties en kampen drijven zodat je de oorlog kunt verklaren aan… iets!”

  59. @Martijn 20.68: Wat doe je Martijn? Huizen leeg halen? Mag je bij mij ook komen doen, alle overbodige attributen en andere spullen het huis uit. En dan nog alles uit mijn “eigen” systeem eruit wat er niet in hoort en er niet toe doet. Lijkt me fantastisch! LEEG!

  60. @Hiepie 20.67: zo, ben net 10 minuten terug van mijn 2 kopjes koffie met gratis ontbijtjes bij de HEMA. Was weer reuze gezellig en hebben weer heerlijk zitten bomen over Waarheid, Aannames, Zienswijzen, Hersenspoeling, Ervaringen etc. etc. Leek WTK wel. Vruchtbare ochtend! Heb je ze goed gebakken vannacht Hiep?

 15. Hallo Willie, Marcel, Martijn, Paul, Hyper, Imke en de rest 😉 bedankt dat jullie zo lief voor mij waren/zijn 🙂
  Ik ben een gevoelig mens en daardoor zit ik me soms zelf in de weg, soort blokkade in mijn doen, of zo. Maar is al weer aan het beter worden

  Hyper, lieve schat een grote fantasie heb jij. Je stel-je-voor verhaaltje ergens (ben het verloren op het draadje)…oooh..al tig keer ervoor en erna gezien enzo…straks zet je ermee zo’n mindcontrol zaadje in de hoofdjes van de lezers…tantra pfff 🙂

  1. @Monika/Marcel w: Wat Marcel zegt onderschrijf ik ook Monika. Enneh, ja, dat ken ik ook, dat mezelf in de weg zitten hahahaha. 😉

  2. Oh Willie, voor jou telt hetzelfde natuurlijk. Al je mooie woorden ook voor mij…ik kan dan zo even niet ermee omgaan, zo openbaar zeg maar. Had altijd al ergens moeite met complimentjes, weet niet hoezo. Mijn zoon zegt altijd Mama, je moet het aannemen en niet ontkrachten. Ach de mens is wel een raar beestje. Ik geef je al je liefde die je door je woorden aan mij geeft, gewoon terug, lieve Willie, je dappere oma, moeder en vrouw 🙂
   Trouwens een vriendin in Zuid-Duitsland heeft ook al jaren de ziekte van lijm, bij haar heeft het invloed op het hart-ritme en op de gewrichten. Ik hoop dat je een beetje vooruit kunt en niet te veel last ondervindt.
   Misschien schijnt vandaag weer een beetje de zon….zoveel regen, ofwel het stormt bij de zon…dikke knuffel van mij…

  3. Monika, so glad you are back Gurrlll, het wasz eeuwig Mijn Geheim dat ik niet mocht verklappen van ‘Iets’, vandaar dat ik al 3 jaar in soms bedekte termen morse seinen uit zend, steeds hetzelfde inderdaad…

   omdat Eye er nu bij wasz en Johanna en jij ook Monika en Willie zeker ook, nu begint de Angel er bij mij uit te geraken het begint te lossen op te lossen, de splinter in mijn Mind, nu begint het een Engel te worden die steek Angel die vast zat bij mij, er voor in de plaats komt een ONeindig dankbaarheids Gevoel, Imke was er ook en niet te vergeten een aantal Boyzz hieroooh die minstens net zo belangrijk zijn,

   maar door mijnen Papa blokkades moest ik het kwijt via een Vrouw Focus, een stuk of 8 eigenlijk, dat het sporen achterlaat in het Wtk Veld, dat besef ik terdege, again and again and again repeat maal miljoen, kenmerk van een verborgen borg mind programma, ik kan het herkennen als ik het zie bij een ander, dat wel, jij had het kort geleden over een Price prijs, nu de naald goed diep in mijn trauma ballonnetje is doorgedrongen kan ik beginnen met adem halen, en ik word Vloeibaar nu ik mij zo Dankbaar voel, plastisch elke denkbare vorm kan en wil ik dan aannemen afhankelijk van de vraag en response,

   je persoonlijke Engeltje, maar ik wist altijd dat, mijnen geliefde sleutel woorden ik ken ze van binnen en van buiten, repeat, alleen altijd, dat, wat, helemaal, alles, niets, heel, kapot, ondergronds, en in de lucht, maar ik wist altijd dat er een redelijk homogeen momentair gelijk geschakelde groep van Minimaal 2 nodig wasz, omdat het met een Antieke Groeps Ver- Krachting te maken heeft volgens mij, nu kan het een Groeps Clan BE-Krachtiging worden als een olievlek de goede kant op

   grinnik, tantRa, mijn tante op een houtvlot, niks voor Mij ook nie hoor Moaning Moon, ik hou mijn adem in en stik half en dan even in het Niets, het trauma is dat ik dan geen verbinding mag maken omdat Hunnie Haar Rapen, omdat ze weten dat ze mij daar mee onklaar kunnen maken, zo doen ze dat Altijd ook Tegenwoordig, It Is Everywhere in The Media, zoals Martijn ook al zei en gezien heeft in Clips en Movies en Mind Proggies die ze bij ons in planten,

   de gruwelijkste takken gewoontes, voor mij zeker omdat ik het te snel door heb, op je 18de verjaardag er effe 3 Piercings door een amateuristische hepatitis Asssssss Hole om in 1 om de hoek in laten planten met een veterinaire rvs koeien tang, dat is koel weet je wel, je weet wel op welke plekken, dat soort Idioterie waarvan ik te goed begrijp wat het doel isz, Jeugd Wordt Wakker, de slagers staan klaar om niet zozeer Jou maar meer al wat ‘Publiek’ heet indirect te Mind Rapen (engels)..

   Jah dat moet je dan Vooral op Internet laten zien aan je 1500 ‘Vrienden’, hoe ‘koel’ je bent, koel betekent dat je half cyborg hagedissen gedrag laat zien, ooh ooh wat zijn we ‘koel’ met z’n allen, cold koud groen snot listig gewiekst koud bloedig pus onmenselijk pijn is fijn ‘gewoon’ genot moet kapot…. 220 op je edele delen op je achtiende verjaardag (‘netjes’ voor het niets vermoedende publiek ‘legal’, de echte getallen houden we voor ons insiders) is ook zooooooo ‘koel’, er gaan miljarden in ondergrondse huisvesting en apparatuur in om, een complete Mega Industrie, en niemand heb het doorr, want we moeten ons bek houden en buiten hebben we een wit overhemd aan en een snorretje en doen oooozoooo netjes in de kerk en in de winkelstraat, maar ondertussen…

   Personal Jesus
   http://www.youtube.com/watch?v=uYeP2FyqHrc

  4. Ah Hyper…het is ook weer een lap tekst…ik ga dat dan altijd selectief aanpakken…weet je wel selectief lezen 🙂

   Ik heb iets gezien van ene Uwe Reinelt. Hij zegt dat de aarde een bijzondere plek is, en dat de zon in een synchroniciteit-straal op de aarde schijnt en daardoor alle mogelijke transformaties in beweging zet. Dit is een proces…we worden dus steeds fijnstoffelijker…Ergens kan ik me hierin vinden, kwam jaren geleden bij de inzicht of Erkenntis, dat de zon onze ‘god’ is…het kan niet anders.

   True colours…
   http://www.youtube.com/watch?v=juiCRd5XllA&feature=related

  5. Voor LOvely sweety Eye, some day, some day, zie ik haar nog eens, weet ik zeker, en euh XXXXXXL met bijbehorende overall of niet, maakt me niet uit, waar je je lekker bij voelt, groot klein dik dun fijn grof kort lang, alles heb z’n charmes ;

   R.L. Burnside – Someday Baby (A Bothered Mind)
   http://www.youtube.com/watch?v=gALi97_vqkU

  6. ik begrijp wat je zegt Monika, daar gaat het om, verschillende werelden die eINDelijk onbeschroomd ongehinderd in elkaar over kunnen vloeien, 3d heeft alleen nut als alle elementen mee mogen en kunnen doen, nu zie ik Johanna voor me, contact maken met het ongeziene en het geziene en dan kleuren mengen

  7. @ monika 21.3
   Bloos bloos, nee niet de lucht jarenlange training (proest).Wat je uitstraalt trek je aan dus je zal het wel verdient hebben (die mooie woorden bedoel ik)

  8. Het Moet effe via Eye, anders kan ik het niet, mijn Gateway nu, ik weet niet hoe lang ze het kan volhouden, heeeeeeeel lang volgens mij, dat komt goed uit, net wat ik nodig heb, dat heb niet iedereen in de Lage Landen, Françaises kennen geen tijd, hoe ik dat weet? weet ik niet, of ook wel, soms goed kijken en Onthouden, wij gemiddelde laaglanders loeien niet zo lang, dan zijn we moe of zo, snel snel en dan de boter karnen, doen alsof tijd geld is, maar ondertussen geen uithoudingsvermogen, tenminste niet als het fornuis hoog staat, daarom is Frans eten ook veel lekkerder, die schotels die een dag op een langdurig hout vuurtje mogen pruttelen, met de heerlijkste aromatische geuren van vlees vetten kruiden kazen,

   RL Burnside ~ Let My Baby Ride
   http://www.youtube.com/watch?v=ueQGgqzuWQ0

   http://en.wikipedia.org/wiki/File:1563_R%C3%A9giment_des_Gardes-Fran%C3%A7aises.svg

   Quote:

   ” The Gardes Françaises (English: French Guards) was one of the two non-ceremonial infantry regiments in the “Maison du Roi” (Household troops) of the French Army under the Ancien Régime. The other regiment was the Gardes Suisses, which made the Gardes Françaises the only one recruited from France.

   The regiment was created in 1563 by Charles IX. With a strength of 9000 men it counted 30 companies in 1635 with 300 fusiliers per company. They were armed with a form of musket (“fusils”) or steel-handled pikes, and were allowed to conduct a normal civilian life in times of peace. In practice this meant that they could undertake civilian employment when not required on duty.

   At Catherine de’ Medici’s insistence, they were at first spread over several garrisons, but after the attempted kidnapping of King Charles IX near Meaux by Huguenots, the Gardes were brought back together specifically to protect the monarch. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Gardes_Fran%C3%A7aises

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.