Advertentie

Wereldbepalende machtsstructuren..


Drs. Karen Hamaker studeerde sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar de meeste mensen kennen haar van het ongeëvenaarde werk dat ze verricht op het gebied van de astrologie. In de podcast hieronder, kun je horen hoe onwaarschijnlijk het was, dat ze als studente in contact kwam met de astrologie! Ze werd redactielid van het astrologisch tijdschrift Spica, en was oprichtster van de astrologieopleiding Achernar en het astrologisch tijdschrift Symbolon.

Karen Hamaker voelt zich vooral vertegenwoordigster van de psychologische astrologie, waarbij ze zich vooral richt op het werk van de psycholoog Carl Gustav Jung. In 1998 werd ze onderscheiden met de internationale gewaardeerde, Amerikaanse Regulus Award for Astrological Education Een pluim voor haar diep-vorsende werk op het gebied van astrologisch onderwijs en de verspreiding van astrologie als volwassen manier om waardevolle analyses te maken van onderliggende energetische processen.

Naast astrologie beoefent ze ook andere ’technieken’ om diepere bewustzijnsonderwerpen te belichten. Zo werkt ze met en publiceerde over de Chinese eeuwenoude wijsheid van de I Tjing. Maar ook met de kennis en vaardigheden van de Tarot leerde ze omgaan en werken. Het zijn voor haar aanvullende technieken, die eenzelfde doel hebben. Namelijk het ‘ontrafelen’ van het mysterieuze weefsel van ons bestaan. Wanneer je de podcast hieronder beluistert, zul je een goed beeld van haar persoonlijk krijgen.

Dit artikel handelt over Karen’s onderzoek, dat zich uitstrekt over de laatste 20 (!!) jaar en zich focust op.. MACHT.. Want, zo leert de uitspraak van Carl Jung, waar deze ‘macht’ verschijnt, daar verdwijnt de liefde. En dat is natuurlijk ook volstrekt logisch toch? Want door het uit handen geven van onze macht, zijn we met z’n allen in deze wereldsituatie terecht gekomen. Want laten we wél wezen: het zijn niet de meest menslievende personen, die de teugels van deze wereld/maatschappij in handen hebben.. Vaak mensen die de woorden ‘compassie’ en ‘medemenselijkheid’ niet écht hoog in hun vaandel hebben staan, om het netjes te zeggen.. Lees het fascinerende verhaal van Karen Hamaker-Zondag over ‘Macht’ hieronder.

En.. luister naar de podcast voor meer en interessante achtergrondinfo. In de auto, in de trein of op vakantie (met je smartphone) .. Kijk helemaal onder het artikel voor alle details.

.

Een klein deel van de enorme reeks boeken, vooral over haar kern-vakgebied Astrologie, die Karen Hamaker-Zondag op haar naam heeft staan.

x

x

Macht verschijnt waar liefde verdwijnt..

in

Wereldbepalende machtsstructuren

2018 © Karen Hamaker-Zondag | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Karen Hamaker-Zondag, één van de meest ervaren astrologen van Nederland

Macht verschijnt waar liefde verdwijnt’… Het is deze uitspraak van Carl G. Jung, die me intrigeerde en meer dan 25 jaar geleden aanzette tot een zoektocht naar wat macht is. Hoe macht ontstaat en waar het toe leidt, met name het type macht dat onze/deze tijd bepaalt. Het resulteerde in het ontrafelen van een aantal belangrijke wereldbepalende machtsstructuren. Daarbij vond ik het heel belangrijk, om alles te baseren op historische bronnen, documenten, publicaties, en onderzoeken. Alles wat ook maar enigszins kon lijken op samenzweringstheorieën heb ik links laten liggen.

Ik wilde de echte dynamiek begrijpen, zonder oordeel. Het resultaat was een opeenstapeling van feiten, samenhangen en verbanden die spannender en onthullender was dan menige samenzweringstheorie, en sterker nog: alle dynamieken spelen zich vlak onder en vóór onze neus af, zonder dat we het zien.

Open en bloot gebeurt er van alles wat, als je het vanuit een ander gezichtspunt bekijkt, opeens onthullend en confronterend wordt. Dat andere gezichtspunt heb ik proberen op te bouwen op basis van mijn langjarige onderzoek.

Macht zelf hoeft niet negatief te zijn.
Dat wordt het pas wanneer mensen ofwel ontkennen dat ze macht hebben en mis/gebruiken, voor hun handelingen geen verantwoordelijkheid nemen, of macht aanwenden ten koste van anderen en ter meerdere glorie van zichzelf. Dat laatste kan het gevolg zijn van een psychologisch nog weinig ontwikkelde persoonlijkheid, met als een van de kenmerken een kinderlijk soort egoïsme, waarbij ofwel anderen, of ‘de situatie’ de schuld is van wat misgaat.

Zulke mensen kunnen overigens wel een goed stel hersenen hebben en een titel halen, het zegt dus niets over hun intellectuele vermogens. Maar ook leiders die met de beste bedoelingen aan hun functie zijn begonnen, lopen gevaar, want veel onderzoek heeft laten zien dat gemiddeld na een jaar of acht hersenen en de psyche beginnen te veranderen.

Daarbij kunnen leiders méér in een bubbel terecht komen, dan ze zelf in de gaten hebben. En geleidelijk aan verkeerde en ook egoïstischer beslissingen gaan nemen, subtiel en soms openlijk gericht op behoud van macht. Van Ginneken schreef er een boek over met onthullende voorbeelden.[1]

‘Staatsieportret’ van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter dit ‘succes’..!

Aladdin en de ‘geest uit de fles’…
Het blijken enkelingen in de geschiedenis geweest te zijn, die door inventiviteit, of door een gelukkige samenloop van omstandigheden – door op het juiste moment op de juiste plaats te zijn – of door slimheid, doorzettingsvermogen of andere kwaliteiten, of een combinatie ervan, iets tot stand brachten of schiepen wat groter werd dan iedereen, inclusief zijzelf, verwachtte. Inderdaad, een soort ‘Alladin uit de fles’..

Denk in de moderne tijd aan een Marc Zuckerberg, of in de 19e eeuw aan John D. Rockefeller. De creatie kan kenmerken van een moeilijk in toom te houden monster krijgen (denk aan de vele problemen rond Facebook), maar een gewiekste leider kan ook maken dat hij zijn creatie tot een monster maakt waar hij structuur aan geeft, waardoor het hemzelf niet opeet, maar anderen wel. Dat was het geval bij John D. Rockefeller, die van een klein oliebedrijf een machtig imperium maakte.

De journaliste Ida Tarbell, die beschouwd wordt als de grondlegster van de moderne onderzoeksjournalistiek, heeft over de werkwijze van John D. Rockefeller een onthullend boek geschreven: The History of the Standard Oil Company.[2] Kenmerkend voor zulke bedrijven is dat ze er op ‘het juiste moment’ zijn, en op de golf van de tijd kunnen uitgroeien, waarbij ze zowel in een behoefte voorzien als ook een behoefte creëren. Dat betekent meteen ook dat overheden er nog geen zicht op hebben, er nog geen wetgeving is om gevaren binnen de perken te houden.

Rockefeller als (één van de) pijler(s) onder de ‘wereldmacht’..
Op het moment dat de eerste gevaren en nadelen voelbaar worden, is wetgeving te laat. De inmiddels rijk geworden industrieel of leider kan vervolgens een leger aan advocaten betalen, of via omkopen en smeergeld, of subtieler via een uitgebreid netwerk van lobbyisten, de politiek beïnvloeden. Als ik naar de geschiedenis vanaf 1850 kijk, is het duidelijk dat wetgeving constant achter de feiten aanloopt en niet adequaat is. Er blijken steeds weer sluipwegen te vinden te zijn.

Daarbij is het soms regelrecht een spel van kat en muis, zoals bij John Rockefeller. Het is een patroon dat je in het groot ziet, maar ook in het klein. Ook in dorpen kan er een ondernemer zijn die heel creatief (en dat is niet noodzakelijkerwijs negatief) van alles onderneemt, en op een gegeven moment een partij blijkt te zijn waar het gemeentebestuur niet meer omheen kan.

We kennen oude macht in de vorm van de adel, maar in onze tijd staat van adel zijn niet zonder meer gelijk aan macht hebben. Door de industriële revolutie zijn er nieuw machten opgekomen, de mensen die op eigen kracht rijkdom en macht vergaarden. De leefstijl van deze mensen, waarvan David Rothkopf denkt dat daar zo’n 6000 man van op aarde zijn, is ver verwijderd van het leven van de gewone man. Zijn boek ‘Superklasse’[3] geef een onthullend inkijkje in leven en werken van deze machtselite.

‘Ook in zo’n groep kan een enkeling of een kleine groep aan invloed winnen en de toon gaan zetten’..

Ook dat ze elkaar opzoeken en dat iedereen weer deel is van allerlei internationale instellingen, conferenties als het World Economic Forum in Davos, etc. Niet dat daar de beslissingen worden genomen, maar wat belangrijker is: daar ontmoet de elite de eigen clan, en psychologisch bevestigt dat de kijk op de wereld die ze al hebben. Informele contacten op zulke bijeenkomsten leiden later tot zakelijke en politieke contacten, en afspraken die grote invloed hebben op het wel en wee van de wereld.

De wereldelite met een eigen ‘agenda’ van samenwerking..?
Iedereen heeft een eigen wereldbeeld, en we voelen ons doorgaans het lekkerst bij die mensen die ons wereldbeeld delen. Maar elk wereldbeeld heeft zijn beperkingen; elk wereldbeeld leidt tot het overwaarderen van bepaalde feiten en het onderwaarderen van andere. De beslissingen die door de ene groep genomen worden, kunnen daardoor makkelijk ten koste gaan van een andere groep.

Die beslissingen zijn soms opzettelijk genomen om de eigen macht te behouden en bezittingen veilig te stellen, maar er zijn beslist ook goedwillenden die simpelweg door deel te zijn van een bepaalde kijk niet alles overzien. En in elke groep kan zich ook de dynamiek van groepsdenken voordoen, een verschijnsel dat het moeilijk maakt om een ander geluid te laten horen dan in de groep als de juist wordt gezien.[4]

En zo zijn er veel psychologische mechanismen die rond het thema macht een rol spelen. Zoals in een democratisch land een dynamiek op gang kan komen waarbij een sterke leider zich tot dictator kan ontwikkelen, zo zien we ook in elitegroepen die macht bezitten datzelfde gevaar. Ook in zo’n groep kan een enkeling of een kleine groep aan invloed winnen en de toon gaan zetten.

Kenmerkend is overigens dat de handelingen en besluiten naar buiten toe altijd ‘verkocht’ of verdedigd worden als ‘beter voor de bevolking’, als ‘verdediging tegen …’, enz. Hoe vaak zijn bezuinigingen niet verkocht onder het mom van ‘efficiënter maken’ van de betreffende instelling? Let maar eens op: nooit worden heel specifieke doelen genoemd. Het zijn vrijwel steeds algemeenheden waar iedereen het mee eens is. Algemeenheden als: bevorderlijk voor de vrede, tegen het terrorisme, enzovoorts.

Mijn analyse, een kijkje in de opzet
In de geschiedenis vanaf 1850 heb ik verschillende van deze groepen zien ontstaan, en tot die groepen horen ook liefdadigheidsinstellingen! De grote vrijgevigheid van de superrijken blijkt niet altijd te zijn wat het lijkt, ook daar hebben onderzoeksjournalisten na jarenlang speurwerk indringende feiten over blootgelegd.[5] Geleidelijk aan zijn die verschillende groepen samen in onderling contact uitgegroeid tot een samenballing van macht en geld, waar de nationale politiek geen partij voor is. Klokkenluiders hebben laten zien dat ook de media, zelfs kwaliteitsmedia, deel zijn van de macht.[6] Ook een paar regeringsfunctionarissen en functionarissen voor het congres en de senaat in de Verenigde Staten zijn klokkenluider geworden.[7] Hun verhalen, met naam en toenaam, maken het beeld nog veel completer.

Hoe dat functioneert en welke rol de Council on Foreign Relations, de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank, de reguliere pers de niet gouvernementele instellingen, charitatieve instellingen, het militair-industrieel complex, de G-20 en nog veel en veel meer daarin spelen, heb ik in de loop van de jaren op een rijtje gezet en samengevat in een cursus waarin ik de ontwikkeling van de hedendaagse macht stap voor stap opbouw.

Je gaat heel anders kijken naar politiek en wereld, en óók naar het nieuws. Vaak wordt er gesproken over Deep State, met een soort donker aureool er om heen. Wanneer je de opbouw van de macht ziet en waar deze zich vandaag de dag bevindt, sta je oog in oog met de Deep State, en kun je benoemen waaruit die bestaat. Deze cursus bestaat uit 24 lessen in onze digitale leeromgeving die vier maanden tot je beschikking staat. De online lessen kun je in die tijd herhalen zoveel je wilt.

Voorafgaande aan de lessen in de digitale leeromgeving is een middagsessie waarin we op een aantal psychologische dynamische processen ingaan. Aan het einde van de vier maanden is er een afsluitende dag achteraf waarin we het geheel inkaderen in een nog bredere psychologische achtergrond. Op deze manier ga je begrijpen dat het alledaagse psychische patronen en instincten zijn die tot groteske vormen kunnen uitgroeien, geïllustreerd aan een enorme hoeveelheid feiten die tezamen inzicht geven in de hedendaagse machtsstructuren.

Nadere informatie en inhoud van de lessen vind je HIER

Bronvermelding/links:

[1] Ginneken, Jaap van: Verleidingen aan de top. De psychologie van de macht. Amsterdam, 2013

[2] Tarbell, Ida: The History of the Standard Oil Company. New York, 1904

[3] Rothkopf, David: De Superklasse. Het onzichtbare netwerk van een wereldwijde machtselite. Amsterdam, 2008

[4] Janis, Irving:  Victims of groupthink; a psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes. Boston: 1972

[5] Een voorbeeld daarvan: Die WHO – Im Griff der Lobbyisten,  Arte documentaire, te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=G30AMKr5vVY

[6] Ulfkotte, Udo: Gekochte journalisten. Hoe de CIA het nieuws koopt. Groningen, 2016

[7] Zie o.a. het werk van Lofgren, Mike:

 • The Party Is Over: How Republicans Went Crazy, Democrats Became Useless, and the Middle Class Got Shafted. London, 2013
 • The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government. London, 2016

x
* * *

Dit zijn de besproken onderwerpen met daarvoor de tijden:
– 0:30 Introductie
– 10:00 Opleiding astrologie
– 13:20 Astrologie in de mainstream media
– 17:20 Toepassing van astrologie op organisaties
– 23:15 Jungiaanse psychologie en astrologie
– 30:25 Snuffelcursus astrologie
– 33:15 Het duiden van het leiderschap in de wereld
– 45:05 De uitgeverij Symbolon. O.a. over de overname van tijdschrift Prana dat ‘Mantra’ werd.

x

5 gedachten over “Wereldbepalende machtsstructuren..

 1. Ik ben bang dat ik het maar ten dele eens ben met dit artikel.
  “Hoe dat functioneert en welke rol de Council on Foreign Relations, de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank, de reguliere pers de niet gouvernementele instellingen, charitatieve instellingen, het militair-industrieel complex, de G-20 en nog veel en veel meer daarin spelen, heb ik in de loop van de jaren op een rijtje gezet” – Heel simpel. ZE ZIJN ALLEN IN HET LEVEN GEROEPEN DOOR DEZELFDE WORTELLOZE GLOBALISTISCHE PSYCHOPATISCHE KLIEK!
  De VN is rechtstreeks afgeleid van het communistische manifest van Karl Marx.

  Na al meer dan een decennium allerlei bronnen in meerdere talen ONBEVOOROORDEELD te bekijken, moet ik tot de volgende slotconclusie komen.
  Indien er niet ter elfder ure een wonder gebeurd en de europese bevolking zich massaal tegen de huidige machtshebbers keert, dan is Europa verloren en zullen onze kinderen meemaken dat elke blanke met een christelijke achtergrond wordt uitgeroeid.

  Dit is geen doemscenario, dit is helaas realiteit. We zijn in de eindfase beland. De slag om Europa is al meer dan 100 jaar gaande, al vóór de oktoberrevolutie van 1917.
  Door het financiële systeem heeft deze psychopatische bende langzaam maar zeker elk land onderworpen, van binnenuit uitgehold en alle normen en waarden waarop Europa is gestoeld (bijna) doen laten verdwijnen.

  Deze psychopaten haten christenen tot op het bot en via het bolsjewisme/ communisme heeft men er al vele tientallen miljoenen afgeslacht op een manier die ons voorstellingsvermogen ver, maar dan ook ver te boven gaat. Het gaat er niet om wat WIJ (Christelijke Europeanen) geloven, het gaat er om wat ZIJ geloven.

  Door middel van alle politieke correctheid, het indoctrinerende schoolsysteem, msm, wetgevingen en wat al niet meer, worden de christelijke europeanen monddood gehouden. Als er dan tóch eentje opstaat en vertelt hoe het daadwerkelijk zit, dan wordt de standaardprocedure van omkoperij, lastercampagnes, of het zwijgen opleggen (al dan niet met een gehele familie, of een gehele natie) gevolgd.

  Men heeft zelfs bereikt dat wij (blanke europeanen) ons moeten schamen voor onze afkomst die 3000+ jaar geschiedenis teniet doet, die nationalisme tot een ziekte heeft gebombordeerd en die er voor gaat zorgen dat de bevolking van europa in een aantal decennia tot een multikulti oelewappers is gedegradeerd.

  Hier een samenvatting van wat gaande is:
  https://archive.org/details/TheEndgame_201711

  Voor de totale geschiedenis, toedracht en motivering een hele uitgebreide, vooral tenenkrommende, documentaire.
  Zie hier deel 1: https://archive.org/details/EUROPATheLastBattlePart1_201802#

  De delen 2 t/10 zijn er eveneens te vinden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.