Advertentie

Van de goddelijke Bron los…?


X
X

Van de goddelijke Bron los?

2022 © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Het bestaan van God.. Over het bestaan van God is, met name sinds de intrede van het materialistisch wetenschappelijk mens- en wereldbeeld in de 19e eeuw, nogal een heftige tweestrijd ontstaan. Een tweestrijd die gericht was op het terugdringen van de machthebbende invloed van de religieus dogmatische instituties op de mens. Deze waren opgezet voor het verkrijgen van macht, door de inherente menselijke behoefte aan verbinding, met een richtinggevend en innerlijk dragend, groter geheel te kanaliseren en te sturen. Waardoor de mens vanwege zijn onwetendheid deze religieuze autoriteit zou gehoorzamen, op straffe van uitsluiting. Of nog erger, door onmenselijke martelingen of levend verbrand te worden..!

De westerse wetenschap heeft daarnaast, sinds haar ontstaan, de natuurlijke schepping intensief bestudeerd, die daarom aanvankelijk ook ‘natuurwetenschap’ werd genoemd. Gaandeweg breidde ze haar onderzoeksterrein steeds verder uit en ging ze ook het innerlijk van de mens en het daarmee samenhangende menselijk gedrag bestuderen.

Maar altijd was het de opzet om hetgeen ze bestudeerde op een manipulatieve wijze te kunnen beheersen. Het manipulatief ingrijpen in de natuurlijke samenhang van al het Leven, deed ze niet alleen voor haarzelf. Maar om macht te verkrijgen, door al het leven kunstmatig na te bouwen en binnen een economisch exploitatiekader te plaatsen.

Een ingrijpen datt de financiële manipulatoren op de achtergrond aldus de mogelijkheid bood, hun macht zeer drastisch uit te breiden en langzamerhand alle levensvormen en eigenlijk de gehele Aarde in haar macht te krijgen. Zij beschouwen de scheppende Godheid als hun tegenstander en menen door het manipulatieve ingrijpen, de schepping op basis van een koud en doods intellect te kunnen perfectioneren. Daartoe werd een toenemend ontmenselijkende technologie gecreëerd die zich tegen al het natuurlijk geschapen Leven keert.

Levensbedreigende wapens
Met name nu worden we opnieuw geconfronteerd met een mogelijke het Leven vernietigende nucleaire holocaust, na twee jaar blootgesteld te zijn aan een biotechnisch wapen, dat onder het mom van een wereldwijde pandemie op de mensheid werd losgelaten. Na twee jaar hiermee geleefd te hebben, weten we allemaal hoe dit heeft uitgepakt.

En nog zijn de rampzalige gevolgen van dit biotechnische wapen niet volledig zichtbaar. Ze worden echter stukje bij beetje in toenemende mate onthuld (HIER, HIER, HIER en HIER, enz.) De in dienst van de tegenstanders van God staande wetenschap heeft omwille van machtsredenen dus zelf voor God willen spelen. Henry Makow zegt in een artikel  op zijn site (HIER) daar het volgende over:

Waarom sluiten onze geesten zich af
bij de loutere vermelding van God?

Waarom roept het woord zoveel weerstand op
als Hij is wat we eigenlijk zoeken?

We zijn gehersenspoeld.
We zijn mentale gevangenen van een dodencultus.

 We zullen onszelf nooit bevrijden
totdat we erkénnen dat we satanisch bezeten zijn.

 

God of een god?
Het antwoord op de vraag of er maar één god is of dat er meerderen zijn hangt geheel af van door welke geïnstitutionaliseerde religieuze bril men kijkt. Er zijn dus zowel monotheïstische als polytheïstische religies. De eerste gaat ervan uit dat er maar één god bestaat en de laatste gaat van meerdere goden uit. En dan nog schijnt het moeilijk te zijn om een religie te categoriseren als de één of de andere. Zelfs binnen monotheïstische religies schijnen polytheïstische interpretaties te bestaan (HIER).

In onze tijd hebben de geïnstitutionaliseerde religies aanmerkelijk aan invloed verloren ten gunste van meer door het wetenschappelijk denken geïnspireerde seculiere wereld- en levensbeschouwingen. Ook binnen die meer ontgoddelijkte (een niet bestaand, zelf geschapen woord..), door de wetenschap beïnvloedde visies valt er een duidelijk verschil aan opvattingen en interpretaties waar te nemen.

Toch zijn er duidelijke overeenkomsten, daar waar ze er bijvoorbeeld vanuit gaan dat alles binnen de natuurlijke ordening niet goed genoeg is om het respectvol en liefdevol te accepteren. Omdat er vanuit gegaan wordt dat alles, maar dan ook werkelijk alles verandert moet worden, zal al het bestaande vernietigd moeten worden. Henry Makow leest in het volgende interview met hem een tekst voor waaruit de op destructie gerichte plannen volledig duidelijk worden (vanaf ongeveer 26 minuten) HIER.

Natuurlijke en onnatuurlijke ordening
Hier ligt vanzelfsprekend een visie aan ten grondslag die de gehele schepping wil bemachtigen en wil herordenen. Op basis hiervan kunnen we ervan uitgaan dat er een natuurlijke ordening binnen de Schepping is, die als tegenhanger het ontstaan van een onnatuurlijke ordening toelaat. Of althans pogingen daartoe om die te laten ontstaan. Of die onnatuurlijke ordening zich werkelijk volledig zal kunnen manifesteren zullen we in onze tijd van Nieuwe Wereld Ordepropaganda gaan ervaren. Zelf ga ik ervan uit dat dit niet zal gebeuren, omdat mijns inziens het Leven in haar natuurlijke evolutie nooit gericht kan zijn op haar eigen vernietiging.

Zou het leven niet veel simpeler in elkaar steken als we uitgaan van de bewezen wet: ‘Behoud van energie’…? Onze ziel die -zoals alle cycli- over de ‘eeuwige spiraal’ gaat..

Wanneer we het Leven in haar oorspronkelijke uitingen bestuderen, dan kunnen we tot geen andere conclusie en inzicht komen. Het Leven is immers eeuwig (HIER). Destructie maakt deel uit van de natuurlijke evolutie om niet meer passende vormen te laten vergaan en nieuwe te laten ontstaan uit het kiemende zaad dat in de vergane vorm aanwezig is. In meerdere vorige artikelen ben ik hierop ingegaan. Het maakt allemaal deel uit van de eeuwige cyclus van het Leven.

Momenteel lijkt het erop dat de satanisch geïnspireerde destructieve krachten, die nu nog in overmaat de gebeurtenissen op Aarde schijnen te bepalen, aan de winnende hand zijn. Zij zullen de kans krijgen om nog veel meer vernietiging en lijden te veroorzaken. Maar dat is een uiterlijke schijn die zoals alle schijn, bedriegt. Want steeds meer mensen zijn wakker aan het worden voor wat er werkelijk gaande is.

Het is bij meerderen bekend dat we momenteel leven aan het einde van meerdere grotere en kleinere cycli. Wat inhoudt dat er nu enorme transformatieprocessen gaande zijn, waarbij de kiemen van vernieuwing nog niet volledig zichtbaar of ervaarbaar zijn.

Zoals ik vaker beschreven heb bevinden we ons nu op een cruciale Y-splitsing in de menselijke evolutie. Ieder individu staat innerlijk op deze Y-splitsing en de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van welke weg men verder wilt bewandelen, hebben een verstrekkende invloed op het huidige verdere leven. En op volgende levens. Maar ook op de mensheid als geheel.

Waarom wordt het kwaad toegestaan?
Voor veel spiritueel ingestelde mensen betekent God, het goddelijke en het Licht een zuivere onvoorwaardelijke Liefde. De sceptici zullen daar tegen inbrengen dat dit niet waar is. Want als dat wel zo zou zijn kan men zich afvragen, waarom er dan zoveel lijden, doodslag en verderf aanwezig is op Aarde. Vanzelfsprekend een heel gerechtvaardigde vraag. Die vraag en het zoeken naar een antwoord daarop zijn gericht op het verstandelijk willen begrijpen van wie of wat God en het Leven is.

Daar valt echter geen verstandelijk of intellectueel gefundeerd antwoord op te geven. Het scheppend beginsel is in zijn ware wezen ongrijpbaar en onbenoembaar. Het is een zuiver niet oordelend Bewust ZIJN, dat alleen al het geschapene en de zich daarin voordoende fenomenen waarneemt. Alleen een niet oordelend Bewust ZIJN, dus een heldere tegenwoordigheid van Geest kan geen schade berokkenen.

In onze door verwarring en geestelijke stoornissen bepaalde tijd meent men dus, dat men alleen over de werkelijkheid een visie kan ontwikkelen en deze overdenken en becommentariëren, als men zich buiten die werkelijkheid plaatst. Men zal zich buiten de werkelijkheid, zoals deze is moeten plaatsen om er een beeld van te vormen en er rationeel/analytisch over na te kunnen denken.

Dit noemt men dan objectiviteit. Zij die hun individueel authentieke denkvermogen niet hebben laten hersenspoelen door de waan van de dag, weten dat dit soort objectiviteit een illusie is, die om misleidend propagandistische redenen via de vele maatschappelijke conditioneringinstituties aan de goedgelovigen wordt opgelegd.

Plaatsvervangende god(en)
Sinds het ontstaan van geld, dat oorspronkelijk als ruilmiddel bedoeld was, is dat tot een god verworden. Velen offeren hun hele leven en levensgeluk op aan het zoveel mogelijk vergaren ervan. Anderen hebben seksualiteit tot god uitgeroepen en willen ook daar in allerlei uitingsvormen het liefst zoveel mogelijk van hebben. Voor alle duidelijkheid wil ik nog even vermelden dat er op zich niets mis is met geld of seks, maar dat het er op aankomt hoe men ermee omgaat. Zelfs is er helemaal niets mis met macht, want macht is immers niets anders dan de mogelijkheid tot beïnvloeding. We beïnvloeden elkaar voortdurend.

Maar ook hier gaat het erom in hoeverre het bewustzijn is verruimd tot een Bewust ZIJN en geïnspireerd is door het goddelijk ENE. Wanneer macht wordt misbruikt om het Leven te schaden wordt het door een andere bron geïnspireerd dan de goddelijke. Dit houdt in dat hoe onbewuster een ziel is, hoe meer macht als een verslavend middel wordt beschouwd om te kunnen krijgen wat men wil.

In een drie uur durende, razend interessant en veelomvattend interview van Jorn Luka met Brecht Arnaert, geeft Arnaert aan, hoe en wat hij als God ervaart. Heel erg de moeite waard om te bekijken; een aanrader! Deze The Trueman Show #70 Brecht Arnaert That’s the Spirit LIVE vind je HIER  In deze video hieronder, wordt hetgeen Brecht Arnaert verteld, in het grotere technologische plaatje geplaatst.

What Big Tech Is Really Working On | Joe Allen 2022

Machtshongerigen
De elitaire machtshongerigen op deze planeet hebben zich, zoals hiervoor al aangegeven van God los gemaakt en willen hetzelfde doen met de gehele mensheid. Wanneer je alleen al de volgende titels van artikelen in de onafhankelijke media leest, dan kun je beoordelen in hoeverre zij daarin al geslaagd zijn.

  • De techno-dimensionale oorlog is losgebarsten: Contact met de geestenwereld via speciale drug (Bron)
  • How Jews took over China and created Chinese Communism (Bron)
  • Israel Shahak – Judaism Hates Gentiles (Bron)
  • The Genocidal Jewish Psychopath Who Wants You Dead (Bron)
  • Covid, Ukraine, the Devil & the Jews (Bron)
  • The Jews Who Tranny You (Bron)
  • Is er een complot om het menselijk leven te beëindigen in het komende decennium? (Bron)
  • Transhumanisme, een vloek of een zegen? (Bron)
  • Waarom de elite een onmenselijke agenda nastreeft (3) (Bron)
  • You’ve Been Flagged As A Threat”: Predictive AI Technology Puts A Target On Your Back (Bron)
  • Nano-routers, aangetroffen in alle vaccinmonsters, verklaren ook hartfalen en andere problemen (Bron)
  • Satans Tempel wil recht op abortus behouden door het tot religieus ritueel te laten verklaren (Bron)
  • WEF topadviseur erkent dat Covid wordt gebruikt voor verplichte geïnjecteerde ‘totale controle’ nanochip (Bron)
  • The Serpent people return to Ukrain (Bron)
  • Hebben ook wij binnenkort een natuurvergunning nodig? (Bron)
  • China Lockdowns Leading to Total Control of Population as Health Authorities Decide Who Can Participate in Society While Others are Locked up in Quarantine Camps  by Brian Shilhavy (Bron)
  • Insider- Satan’s Time Has Come!! (Bron)

Citaat: “Wat God kan scheppen, kan Satan vernietigen. Het is paradigma Magic. Boven wordt beneden, links wordt rechts en de nacht wordt dag. Een kaars die voor Lucifer wordt gebrand, is helderder dan de zon, tenminste ’s nachts. (…)
(…) Laat me herhalen, het is bevolkingscontrole via massale ruiming. De overlevenden zullen een gelaagd, hiërarchisch, modern feodalisme aanvaarden, gebaseerd op een internationaal gevangenissysteem. Smartphones zijn geweldig en elektronische valuta is zoveel handiger. (…)”

  • Van zon krijg je kanker, dus smeren maar (Bron)
  • Advocaat waarschuwt iedereen: ‘De coronaprik is nog maar het begin’ (Bron)
  • Trudeau’s Canada To Begin Paying Poor People To Be Euthanized (Bron)
  • Synthetic Biology: The $3.6 Trillion Science Changing Life As We Know It (Bron)
  • Zijn Elon Musk’s Starlink satellieten wel wat hij zegt dat ze zijn? (Bron)

De laatste titel verwijst naar een artikel op de site van Martin Vrijland, waarin op een bijzondere wijze wordt ingegaan op de technologie die Musk gebruikt voor zijn satelliettreinen. Musk maakt met zijn satellieten gebruik van energetische krachten, in een bepaalde laag van de aardse atmosfeer, om onder andere zijn satelliettreinen te laten voortbewegen. Het draait hierbij om het gebruik maken van de kennis van Nicola Tesla. Marcel Messing gaat hier ook dieper op in, naast vele andere onderwerpen, in het volgende opgenomen live interview met Jorn Luka.

– The Trueman Show #72 Marcel Messing live –

We worden overal begoogleloerd (= bekeken)
Wat Marcel Messing beschrijft over Elon Musk’s satellieten is bijna onvoorstelbaar. Het draagt bij aan het in kaart brengen van de menselijke geest, om deze volledig manipulerend te kunnen beheersen. We hebben het hier over Big Brother in het kwadraat. Dit houdt in dat we vanuit de ruimte voortdurend worden begoogleloerd en kunnen worden gemanipuleerd.. Dit alles komt voort uit een gebrek aan Bewust-ZIJN.

(Interesse voor het boek? Klik voor lead naar onze bookshop)

God en Satan
De Nederlandse advaita-leraar Hans Laurentius heeft meerdere boeken geschreven, waarin hij diep ingaat op het Bewuste ZIJN. In zijn boek ‘De vreugde van Verlichting’ uitgegeven in 2000 (HIER) schrijft hij het volgende:

“Wanneer je niet meer denkt een persoon te zijn, zullen de dingen steeds makkelijker gaan. Waarom? Omdat de weerstand grotendeels verdwenen is. Want dat persoontje is in wezen niets anders dan verzet. Als de persoon is doorzien zal er ook nauwelijks meer verzet optreden. Grappig is overigens dat het woord Satan weerstand betekent. Dus wat is Satan? Dat dingetje dat denkt ‘ik’ te zijn, dat is weerstand. Wat is dan God? Datgene wat er is als er geen weerstand is, de vrijheid van weerstand.”  (Bron)

Satanische invloed op het menselijk DNA
Dr. Pierre Capel legt in onderstaande video op een wel zeer verhelderende wijze uit wat de invloed van stress en angst op ons DNA is. Dat zijn immers twee van de meest ziek makende factoren, die kunstmatig gecreëerd binnen onze satanisch vormgegeven samenleving werkzaam zijn. Daar geeft Capel dan ook gelijk een remedie voor in de vorm van meditatie. Zijn betoog is een westers wetenschappelijke ode aan een oosters meditatieve wijze van leven.

– Het Emotionele DNA –

Wat ook zeker van invloed zal zijn op het menselijk DNA is de wijze waarop de mens met zijn seksuele energie om gaat. Het gaat hierbij immers om goddelijk/geestelijk scheppende energie, die men voor verschillende doeleinden aan kan wenden. Zoals de satanisten dat binnen de Trias Satanica ook doen. Wat betreft de geperverteerde voorziening in de seksuele behoeften heeft het kabbalistische Joodse geloof voor de ingewijden een aantal bizarre regels opgesteld, waarvan hierna enkele worden weergegeven.

SEKS MET GENTILE VROUWEN

Deze volgende is misschien wel de ergste van allemaal. Volgens de fel anti-gentilische Maimonides in zijn “Verbod op seksuele omgang” (mijn cursivering):

Als een Jood gemeenschap heeft met een niet-Joodse vrouw, of ze nu een kind van drie is of een volwassene, gehuwd of ongehuwd, en zelfs als ze een minderjarige van slechts negen jaar is en op een dag – omdat hij opzettelijke coïtus met haar had, moet ze worden gedood, zoals het geval is met een beest, omdat door haar een Jood in de problemen kwam. 

Snap je dat? Volgens een van de grootste joodse geleerden aller tijden heeft een Jood het recht om kinderen te vermoorden, te verkrachten en te molesteren zolang het slachtoffer een niet-Jood is. En natuurlijk stelt de heiligheid van niet-Joodse huwelijken niets voor.Bron

Zelfvoorziening
Onze sociaal-maatschappelijke ordening is in wezen gebaseerd op het kunstmatig afhankelijk maken van een uit de hand gelopen en veelal geperverteerde behoeftebevrediging, door deze te monopoliseren en binnen de machtssfeer van de machtshongerigen te brengen. Op het moment dat de mogelijkheden om deze behoeften te bevredigen van ons worden weggenomen, worden de machtsverhoudingen helder en duidelijk. Men kan dan in de vechtmodus schieten, om alsnog te krijgen wat men meent nodig te hebben.

Maar… ‘You can’t always get what you want!’ In dit gegeven ligt een belangrijke evolutionaire les verborgen voor hen die openstaan voor het leren ervan. Namelijk het leren dat de persoonlijke wil van het ego zich mag leren overgeven aan een meer omvattende en wijzere goddelijke wil, die het evolutionaire belang van de gehele schepping voor ogen heeft. In dit Pele-report geeft Kaypacha aan dat de kosmische energieën ons hierin willen ondersteunen:

– Astrology for the Soul May 11, 2022 –

h

Alles loopt vast
Dat de wijze waarop wij met elkaar de menselijke samenleving hebben vormgegeven kan niet anders dan uitlopen op een regelrechte ramp, waarbij alles vastloopt. We zijn de goddelijk/geestelijke koers dus volkomen kwijtgeraakt en ons zal een lot beschoren zijn zoals het vastgelopen binnenvaartschip op onderstaande afbeelding.

En toch…..
En toch is er een uitweg. Een uitweg die ik al vele malen in vorige artikelen heb beschreven en die ook in dit artikel al is benoemd. Het is geen uitweg maar een ‘inweg’. Namelijk de weg naar binnen. Het komt dus aan op het vertrouwen hebben in het gegeven dat je krijgt wat je nodig hebt en niet dat wat je onverzadigbare ego vindt dat je nodig hebt.

De juistheid van het vertrouwen hebben in de goddelijke voorzienigheid zal zich op een zichzelf versterkende wijze aan ieder tonen die dat vertrouwen praktiseert. Zelf heb ik dit tijdens mijn reizen door India mogen ervaren, door me te openen voor die goddelijke voorzienigheid en iedere aan mijn westerse conditionering ontleende hang naar veruiterlijkte schijnzekerheden los te laten.

In een voor mij tot dan toe totaal ‘wezensvreemde’ Indiase cultuur, wist ik alle mij bekende westers geconditioneerde programmering, vol vertrouwen in de goedheid van de Schepping en haar Schepper volledig los te laten. Ik liet vertrouwde sociale netwerken, geld en bezittingen achter voor een leven van bezittingsloosheid en was daarmee gelukkig. Juist het loslaten van die westers uiterlijke (schijn)zekerheden gaf mij de mogelijkheid me te openen voor alle goedheid, waarheid en schoonheid die op mijn reizigerspad kwam.

Dit heeft me inderdaad het fundamentele vertrouwen gegeven in dat er door het universum voor mij gezorgd wordt en ik kreeg wat ik nodig had, zonder daar mijn egogebonden wil voor in te hoeven zetten. Het was mijn geestelijke training voor de tijd waarin we nu leven.!

Waardoor ik op een dieper energetisch niveau alle subtiele energetische patronen, die samenhingen met het door mijn ego gesponnen levensverhaal en alle daarmee samenhangende identificatie met traumatisering, pijn en lijden, nu kan loslaten en als een werkelijk vrij geestelijk menswezen mijn resterende tijd op deze Aarde mag gaan ervaren.

En de innerlijke stilte overal mag gaan beleven. Het mooie is echter dat wat ik kan, in feite iedereen kan! Hans Laurentius zegt hierover, in zijn eerder in dit artikel benoemde boek:

 “Vrijheid en geluk zijn je geboorterecht. Het is tijd die nu te claimen! Wanneer je realiseert wat je bent (meestal door in te zien wat je niet bent), komt er een eind aan het lijden, ontdek je je eenheid met de universele helderheid die bron van alles is. Wanneer je gezien hebt dat het zoeken in de buitenwereld niet tot vrijheid en geluk leidt, en dat zoeken in de binnenwereld ook niet tot vrijheid en geluk leidt, wordt het tijd om je energie te richten op het enige wat je verlangen waard is: verlichting, het realiseren van je oorspronkelijke natuur, want pas dan kan het leven gevierd worden, omdat de zoektocht eindelijk ten einde is!”

– Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond (Full Length: Parts I – IX) –


 

Wees je authentieke ZELF, want dan ben je een unieke uitdrukking van ons allemaal! Stroom dus mee met de Levensstroom die zich door jou op een unieke wijze wil manifesteren!

Arend Zeevat

14 mei 2022

* * *

9 gedachten over “Van de goddelijke Bron los…?

 1. Quote:[“Waarom sluiten onze geesten zich af
  bij de loutere vermelding van God?
  Waarom roept het woord zoveel weerstand op
  als Hij is wat we eigenlijk zoeken?
  We zijn gehersenspoeld.
  We zijn mentale gevangenen van een dodencultus.
  We zullen onszelf nooit bevrijden
  totdat we erkennen dat we satanisch bezeten zijn.”]
  Met deze stelling geef je duiding aan een niche die met dit artikel wil invullen. Dat dit niet makkelijk is verklaard de hoeveelheid argumenten maar ik ben blij met de poging daartoe.
  Ik ben tot de conclusie gekomen dat met alle bravoure die ik denk te hebben, aan veel kanten op een fatale manier tekort schiet om dat geen af te weren wat op de mens afkomt met een kennelijk doel om de individu en ware zin te ontkennen. In uiterste zin realiseer ik me dat aan alle kanten schaak-mat sta en maar heel weinig medestrijders ontmoet die helemaal doordrongen zijn van de werkelijkheid. Wat de laatste regel ook zegt,’ satanisch bezeten.
  Is het dan raar om je toevlucht te zoeken bij voorbeelden uit het verleden die getuigd hebben totaal schijt te hebben aan iedere vorm van macht en autoriteit en zijn blijven doorgaan met doen waar het om gaat ook al is de marteldood een reële optie. Wetende dat de dood slechts een chantagemiddel is om de geest te knakken. Sterker nog, om die trieste figuren nog te vergeven ook! Dan laat je zien dat de duistere krachten slechts decorstukken zijn van een slechte horrorfilm. De hoofsfiguur in mijn betoog is niemand minder dan Yeshua en is in mijn ogen niet de slapflapper die door de eeuwen heen steeds is afgebeeld als het slachtoffer met de altijd maar kwetsbare achterhoedegevecht held op sokken met het sirene gelaat en witten jurk.
  Even vaak kom ik de opmerking tegen, hé rob ben je tegenwoordig in de here? Nee, niet zoals dat lijkt. Ik was al geen Katholiek meer en heb me laten ont-dopen en ik weiger mij christen te noemen en ben wars van de lithgurgie. Mensen begrijpen dat niet, is hun probleem.
  In deze erop of eronder tijd is het belangrijk vind ik om een ‘mascotte’ te kennen die door bijna dezelfde rotzooi is heen geakkerd om de ‘liefde en licht’ gedachte op te projecteren want de lege bloemenstrooierij is niet aan mij besteed. Aan de andere kant bediend men zich volop met een andere mascotte dus naar mijn idee is er wat bewust te worden en in te halen. En zoals het mantraatje ook zegt, ‘waar de aandacht op richt wordt sterker’. Kortom, ik ben blij en ik heb het vermoeden dat je dit ook hebt opgepakt.

 2. Beste Arend
  Ook deze keer weer een heftig stuk over God, en hoe gemakkelijk de mens daarvan losraakt.
  Door jou bijdrage heb ik mij laten inspireren tot een soortgelijk verhaal(tje) over het kwaad van Satan, en de misverstanden die daarover al vele eeuwen de ronde doen. Telkens wanneer ik het plan opvat te reageren op artikelen in WTK (meestal die van jou), vraag mij ik af wat ik daarmee wil bereiken, En het enige juiste antwoord daarop is ‘Niets’. Daarmee probeer ik een soort van ‘gelassenheit’ te bereiken om op die manier de inhoud de gelegenheid te geven zelf het werk te doen.
  Want dat is wel duidelijk:
  Er is veel werk te doen in deze spannende tijden., Veel mensen maken zich los van kerk en geloof en willen op hun eigen manier iets zinnigs met hun leven doen.
  De moeilijkheid is alleen: wat, en hoe….!Met daartussen door de vraag of je als zoeker net zo goed het gevaar loopt terecht te komen in de kluwen van onwaarheden, vervalsingen foute richtingaanwijzers, etc, etc.

  Een van de thema’s waar dit zeer specifiek speelt is de kwestie van het kwaad.
  Daar is veel misverstand over, terwijl de Oude Boeken zoals de Oude Staten Bijbel, de Boeken van Henoch, van Emanuel Swedenborg en de Christelijk Kabbalistische Zohar , om er maar een paar te noemen . Al deze boeken zijn vrijelijk verkrijgbaar, meestal vertaald in goed Nederland en zij vertellen ons alles wat we weten willen over thema’s zoals het kwaad.
  En hoewel deze boeken geschreven zijn op verschillende tijdstippen en door mensen die het lang altijd met elkaar eens waren, blijkt steeds weer die verbluffende overeenstemming, met name als het gaat over de scheppingsverhalen en het kwaad.
  Heeft God het kwaad geschapen?
  Nee, natuurlijk niet, Goed is Liefde en het Goede en het Ware, daar zit geen kwaad bij.
  Dus moet dat kwaad uit een andere hoek komen, een hoek die klaarblijkelijk nog onbekend is bij velen. Het uitgangspunt is dat God alles geschapen heeft. Er is niets dat een bestaan kent buiten God. Dus zou God toch de Bron van het kwaad moeten zijn. want al die boeken vertellen dat God de enige is waaruit alles voortkomt. Maar omdat het zo lastig is om dat in z’n diepste zin n te begrijpen zijn er toch vele stromingen die dar niet mee uit de voeten komen. Zij hebben daarom een tweede God geschapen, de Demiurg, die de God van kwade, onware en lelijke is . in die gedachtegang zijn bZij eide Scheppers en komen elkaar dan ook regelmatig tegen. Maar dan kan natuurlijk niet waar zijn, want er staat geschreven: Hoor Israël, uw God is een ENIG God. Enig en dus geen twee.

  Hoe zit het dan wel?
  Terug naar die onbekende hoek.
  God schept het ganse Universum, dat volgens d het Oude Weten (Summariums, Egyptenaren, Griekse Mysteriescholen) is opgebouwd uit vele lagen , verschillende niveaus die elkaar voortdoend weerspiegelen. Meestal worden zij Hemelen genoemd. Waarom dat zo is, is uiteraard een heel verhaal apart. Dat niet past in dit commentaar
  Hierdoor ontstaan verschillende werelden, vele lagen van werkelijkheid die elk hun eigen bewustzijnsniveaus bevatten
  Deze werelden ontvangen dat bewustzijn van speciale structuren (die uiteraard ook geschapen zijn) en die worden in veel tradites ‘Engelen’ genoemd. Een Engel is daarmee een verblijfplaats geworden van bepaalde bewustzijnseigenschappen van God. ‘Dat is mooi’, zeggen die Engelen en sommigen vinden zich zelf zo mooi en knap en verstandig, dat ze besluiten voor zichzelf te beginnen.
  We vinden dit verhaal terug in werkelijk alle tradities. We vinden dit verhaal vooral terug in de Boeken van Henoch en hij spreekt dan over de Gevallen Engelen.

  Wat gebeurt er dan?
  Die Engelen maken zich los van hun Bron en worden daarmee sterfelijk. Maar niet alleen dat, zij worden uiteindelijk buiten de kosmos geplaatst en komen terecht in de buitenste duisternis, waar de chaos het grootst is. We zien dus dat God Zelf Zijn Verblijfplaatsen los moet laten en dat verdriet Hem zeer. De vraag blijft uiteraard waarom God dit toelaat (toelaat geschreven in de tegenwoordige tijd, want het gebeurt nog steeds) Dit heeft alles te maken met de vrijheid van keuze. waarop de schepping is gebaseerd. Deze keuze is heel simpel gesteld: wie niet voor mij is, is tegen mij. Interessant: dit is een echt dualisme zonder tussenvormen; je kunt niet een half gevallen Engel zijn.
  Deze Gevallen Engelen keren zich af van hun Bron en worden buiten de kosmos geplaatst een domein (reeks van domeinen) waar zij een eigen wereld scheppen (de Hellen) die in alle opzichten enerzijds het tegenovergestelde zijn van de Goddelijke schepping (de Hemelen) , maar anderzijds ook op vaak heel subtiele en sluwe wijze de mensheid kunnen bedriegen .waardoor zij heel gemakkelijk Hemel en Hel kunnen verwarren. Vandaar ook dat er mensen zijn die menen dat de Hellen niet bestaan en verzinsels zijn van elitaire kerkvorsten.

  Deze gevallen Engelen zijn de verblijfplaatsen van het kwaad geworden. Het boek Henoch I vertelt ons daar veel over. Deze Engelen zijn in ons werkzaam als ons aardse ego, de psychische persoonlijkheid. We kunnen rustig vaststellen dat deze Engelen, die we beter Demonen kunnen noemen, ons voortdurend in hun greep houden, waardoor wij het echte Goede , Ware en Schone niet kunnen zien. Daar staan we als het ware met onze rug nar toe…. En zo ontstaat het kwaad, door de verbinding tussen mens en demon. Dat kwaad kan heftig zijn, oorlogen, wapens, moord, doodslag, misleiding, macht en overheersing en hoogmoed en ‘reusachtige’ ego’s. God vreest dat Zijn prachtige schepping te loor zal gaan en Hij besluit tot een noodoperatie: Hij schept de Mens, een uiterst complex wezen, dat bedoeld is om die demonen terug te geleiden naar het Paradijs, de Kosmos.
  Daarom – zo wordt ons in de oude Boeken verteld – wordt die mens, Adam, zodanig opgebouwd dat hij/zij als Middelaar tussen Hemel en Hellen de Gevallen Engelen terug moeten brengen naar het Paradijs. Inmiddels weten we wat daarvan is terechtkomen. Die Mens ADAMEVA valt zelf voor de sluwheid van de Slang die als vertegenwoordiger van de Gevallen Engelen optreedt.
  Deze Slang is echter niet de Satan.
  In alle tradities wordt de Slang voorgesteld als de Tegenstrever. Deze Slang is dus geen demon, doch een Engel en wel een zeer belangrijke. Deze Slang is geplaatst in mens als verbinding tussen de Metafysische Ziel en ons Emotionele Centrum.
  Het is Zijn/Haar taak om dat Centrum te zuiveren en zich bewust te maken van die oorspronkelijke taak: die gevallen Engelen uit die Hellensfeer trekken. Daarom moet dit Centrum niet alleen zeer zuiver zijn, maar buitengewoon krachtig.
  Deze Engel wordt in de Kabbalah Samec genoemd. De betekenis van dit Hebreeuwse woord is natuurlijk ‘Slang’ en we vinden deze lang – zoals gezegd – in vele tradities terug. In de Egyptische Metafysica wordt Zij/Hij de God Seth genoemd.

  Samec of Satan is dus een Engel, die de moeilijke taak heeft om ons door middel van beproeving geschikt te maken middelaar te zijn en het kwaad op te lossen door de Gevallen Engelen terug te voeren naar het Paradijs.
  Interessant is dat de letter Samec de getalswaarde heeft van 60 waarmee Satan/Samec ook een deel is geworden van het mysterieuze getal 666.
  En waar gebeurt di
  Uiteraard vindt die hele proces plaats in ons innerlijk. Onze Metafysische Ziel (Ruach) bevindt zich in ons innerlijk en dat geldt ook door de activiteiten van de demonen.
  Het verschil zit er in dat de Metafysische Ziel zich in de Hemel (het Paradijs) bevindt en de demon zich in de Hellen ophoudt.
  En daarmee is precies gezegd waarom de structuur van de geschapen mens zo complex is. De mens kan de Hellen binnengaan terwijl zijn/haar metafysische Ziel in Paradijs blijft; middelaar tussen Hemel en Hellen .

 3. Arend hoi 🙂 Je schrijft>>De eerste gaat ervan uit dat er maar één god bestaat en de laatste gaat van meerdere goden uit. << ikzelf voel denk dat er meerdere goden zijn , allemaal met hun eigen rijk. Het is moeilijk uit te leggen voor mij, zoals er dualiteit bestaat hier op aarde ,zo gaat {is} het ook in deze vele vele enzo rijken. Ook weer deze woorden slaan hier op, zo onder zo boven.

  1. Hi Ikzie.

   Ik vat wat je bedoelt te zeggen. Zou het echter zo kunnen zijn dat al die meerdere goden verschillende aspecten vertegenwoordigen van het ENE scheppende beginsel. In de volgende video laat Robert Sepher zien aan de hand van een presentatie van Marko Rodin, hoe die ENE scheppende Geest in werkt op de schepping, dus ook op de Aarde en de Mens.

   https://www.bitchute.com/video/JsZH7BAruf3t/

   Het is niet simpel, maar zij die er iets van begrijpen hebben misschien wel toegang tot het geheim van de vrije energie!

 4. Arend >> je schrijft, Zou het echter zo kunnen zijn dat al die meerdere goden verschillende aspecten vertegenwoordigen van het ENE scheppende beginsel.<< ja Arend , mijn gevoel laat voelen 🙂 dat het is zo is , want alles wordt geschapen uit het ene scheppende beginsel. En dat is liefde. In de lagere legioenen ontstond dualiteit ( zij die dicht bij de vast in materie aarde wonen) . Ikzie het zo , alles wat hier op de aarde gebeurt ,is daar ook gaande (dus ook valse goden die zichzelf met veel geweld zichzelf tot god hebben verklaard) zelf ben ik er nog niet uit met beinvloeden wij deze volkeren of beinvloeden zij de mensheid. Arend, hoe zie jij het?

  1. Ja ikzie, alles beïnvloedt elkaar. Zo boven, zo beneden. En zo binnen, zo buiten. De energie van onze gedachten en gevoelens beïnvloeden de ongeziene geestelijke wereld. De oorlog tegen de mensheid is een occult spirituele oorlog. Waarbij het doel van de de tegenstrevende geestelijke krachten is om ons ervan te weerhouden ons ware Zelf te leren kennen en ZIJN.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.