Advertentie

Het Leven is eeuwig..!


x
X

Het Leven is eeuwig..!

2022 © Arend Zeevat | WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Nieuwe aanvliegroute… In dit artikel wil ik eens een andere aanvliegroute nemen. Er wordt immers al zoveel geschreven over wat er allemaal speelt in onze door misleiding en bedrog beheerste wereldmaatschappij, dat het in mijn beleving weinig zin heeft daar nog iets aan toe te voegen. In vorige artikelen, waar ik ook in dit artikel weer naar verwijs, heb ik al heel veel geschreven over mijn belevingswereld ten aanzien van de gaande ontwikkelingen.

Ik heb getracht dat vanuit een overstijgend niveau te doen, opgeleukt met mijn individuele levenservaringen en de daaruit gedistilleerde levenslessen. Soms was dit voor lezers herkenbaar en soms ook niet. De herkenbaarheid heeft telkens te maken met de ontwikkelde levensinstelling.

Mijn levensinstelling is om het leven en alles wat zich daarin op aards niveau voordoet zo ruim en overstijgend mogelijk te beleven. Me daarbij niet eenzijdig in onnodige details te verliezen, die het bewustzijn kunnen vertroebelen. Dat heeft voor mij ingehouden dat ik nooit voor wie of wat dan ook partij heb willen kiezen, waardoor ik het overzicht kwijt zou kunnen raken. De situaties waarin dat wel deed kwamen voort uit nog bewust te worden onbewuste drijfveren.

Deze houding was als van nature in mij aanwezig, maar ben die door opgelopen trauma’s in mijn jeugd en daarna levend te midden van een bewustzijn overweldigende propagandamatrix kwijtgeraakt. Gedurende mijn leven heb ik die weer mogen leren ervaren en verstevigen. Het is als met de cirkel en de punt.Waar richt men de focus op? Richt men deze alleen op de punt, oftewel het detail, dan verliest men de alles omvattende cirkel uit het oog.

Of richt men deze eenzijdig op de cirkel, waardoor de details verloren gaan. Ik heb gemerkt dat het mogelijk is om mijn bewustzijn dusdanig uit te zoomen dat het mogelijk is om zowel cirkel als punt te zien en te beleven. Het is een kwestie van onthechting en het loslaten van iedere vorm van identificatie. De verhoudingen tussen de punt en de cirkel worden dan vanzelf verhelderend duidelijk. In het Tibetaans boeddhisme heeft men bepaalde meditatieve oefeningen ontwikkeld om deze bewustzijnshouding te helpen ontwikkelen.

Gedachteconcentratie (puntgerichtheid) en
bewustzijnsverruiming (perifere gerichtheid)
Bepaalde boeddhistische meditatietechnieken zijn gericht op het concentreren van het bewustzijn op een punt, waarbij men tegelijkertijd het bewustzijn uitbreidt over de gehele omgeving van de punt. Men kan dit oefenen door bijvoorbeeld naar de hierboven weergegeven afbeelding van een thangka-schilderij te kijken en daarbij de blik te focussen op de boeddha in het midden. Men kan met de nodige oefening het bewustzijn over het gehele blikveld uitbreiden. Er zijn verschillende soorten ademhalingsoefeningen die hierbij kunnen ondersteunend zijn.

Deze techniek helpt om de eenzijdig gerichte levenshouding te verruimen en het leven als meer heel en compleet te ervaren. Hierdoor zal men ook anders, dus completer naar alle zich voordoende fenomenen in onze driedimensionale werkelijkheid kijken. We zijn en worden echter allemaal op een onbewust niveau beïnvloedend geïndoctrineerd met het belang van een eenzijdige werkelijkheidsbeleving.

Binnen die 3D-realiteit worden we van jongs af aan in een dualistische slapende staat van bewustzijn gebracht, zodat we maar niet zien wat het grotere verhaal is. Waardoor de tegenkrachten, die daar baat bij hebben, ongestoord hun satanisch kwalijke gang kunnen gaan in het misleiden van de mensheid bij het haar dirigeren naar een afgrond vol van lijden. Alle indoctrinerende van buitenaf toegediende informatievoorziening is in het hiervoor genoemde kader gericht op het beleven van de werkelijkheid vanuit een bewustzijnshouding van of/of in plaats van en/en.

Beide houdingen leveren een fundamenteel verschil op in het beleven van wat als werkelijkheid wordt ervaren. De houding van of/of levert een innerlijke gespletenheid op, die bijzonder stressvol kan zijn en eigenlijk altijd is. Want men meent dan altijd te moeten kiezen tussen het één of het andere, waarbij beide niet gelijkwaardig naast elkaar mogen en kunnen bestaan. Hierna ga ik daar verder op in.

Illusie van tijdelijkheid en vergankelijkheid
Wanneer de door krachten in het onderbewuste gedirigeerde aandacht en focus blijvend op de vergankelijkheid van de aardse vormen wordt gericht, dan ziet men ook niets anders dan dat. Vergankelijkheid en sterfelijkheid zijn echter een essentiële basis van de gemanifesteerde vormenwerkelijkheid. Deze komt voort uit op dualistische, maar in wezen aanvullend, tegengestelde energetische krachtenwerkingen. De uiting van deze krachtenwerkingen toont zich in de met onze fysieke zintuigen waarneembare driedimensionale werkelijkheidsbeleving als een dualistische verschijningsvorm.

Dit is het speelterrein van de tegenkrachten, die in hun strijd om controle te krijgen over het bewustzijn van de mensheid, maar al te graag de ervaren dualiteit en de daarin voorkomende tegengestelde krachtenwerkingen polariseren tot in het extreme. De huidige eindstrijd op het dualistische misleiding gefundeerde schaakbord van de geopolitiek laat opnieuw zien hoe de duistere deken van dood en verderf steeds dikker en meer verstikkend wordt. De levens van misschien wel miljarden zielen worden geofferd op het al langere tijd met bloed doordrenkte altaar van pure haat, vergeldingsdrang, veroveringszucht, hebzucht en machtswellust.

Op het altaar van de satanische tegenkrachten dus. Zij spelen met de door hen geïndoctrineerde onwetendheid en angst voor het Licht en de Waarheid in mensen. Hoeveel pogingen er ook worden ondernomen om de mensheid wakker te helpen maken, steeds weer zullen die tegenkrachten trachten om ieder nieuw initiatief, dat mensen helpt bewuster en wakkerder in de geest te worden krachtig te ondermijnen. Om daarmee te voorkomen dat zij daadwerkelijk zullen kunnen gaan groeien, bloeien en zowel de punt als de cirkel zullen zien.

Brugfunctie
Het Duitstalige Midden-Europa had gezien de historisch evolutionaire ontwikkelingen, die oorspronkelijk vanuit een goddelijk/geestelijk plan in Europa hadden kunnen plaatsvinden, een brugfunctie te vervullen tussen het Angelsaksische westen en het Slavische oosten. Ik heb daar meerdere artikelen geschreven (HIER). Het werkelijk uitvoeren van die brugfunctie werd echter door manipulatieve ingrepen in het geopolitieke krachtenveld door de satanische tegenkrachten bemoeilijkt, zo niet bijna onmogelijk gemaakt.

Die brugfunctie was gericht op een volledige integratie en wederzijds geestelijk culturele bevruchting van beide. In meerdere vorige artikelen heb ik beschreven hoe de goddelijk/geestelijke begeleiding van de mensheid, mocht het Duitstalig Midden-Europa wel haar geestelijke rol hebben kunnen vervullen, zij haar op een harmonieuze wijze naar de volgende evolutionaire ontwikkelingsfase had kunnen begeleiden.

Het is dus niet voor niets dat, na al twee wereldoorlogen te hebben doorstaan, er nu opnieuw een grote strijd aan het ontbranden is in Europa. Voor het compleet kunnen maken van de agenda van de tegenkrachten is het noodzakelijk dat de mensheid verdeeld blijft in elkaar wederzijds bevechtende kampen, die uiteindelijk elkaar vernietigen. In de Bijbel wordt de daarmee samenhangende eindstrijd op Aarde Armageddon (HIER) genoemd.

Voortdurende psychoses
Het Angelsaksische westen is vanuit evolutionair oorsprong gericht op de ontwikkeling van het individuele zielenleven en het Slavische oosten daarentegen is in essentie meer gericht op het gemeenschapsleven. Zie mijn eerdere artikel ‘De komende Slavisch-Russische cultuurperiode’ (HIER). Armageddon komt mijns inziens in essentie neer op een finale en frontale aanval op het Bewust ZIJN van de mensheid. Het zal de ultieme inwijdingstest zijn, die ons zal beproeven op onze individuele helderheid, moed en doorzettingsvermogen.

De afgelopen twee jaar hebben we onder het gezichstversluierende mom van de Corona-psychose kunnen ervaren hoe de elitaire satanisten op machtsposities dit willen aanpakken. Dat heeft blijkbaar niet voldoende resultaat opgeleverd en daarom is nu overgeschakeld op het volgende plan van een WOIII-psychose. Omdat het ware Christendom een uiting is van het zuivere Bewust ZIJN, gaat het hier dus om een oorlog tegen het ware Christendom en het individuele Bewust ZIJN. In het artikel ‘De oorlog tegen het ware Christendom’, geschreven in 2018, ben ik hier dieper op ingegaan (HIER). Enkele nu nog actueel zijnde citaten uit dit artikel:

“Valse vlagaanslagen als voorbereiding op WOIII.. Het gaat nu ineens erg snel met de valse vlagaanslagen. Niet zozeer in Europa. Deze waren in de afgelopen jaren voornamelijk gericht op het kweken van een antistemming tegen de Islam. Het echte grote satanische werk gaat nu pas beginnen. De belachelijke Novichok-aanslag op een voormalige Russische dubbelspion in Engeland, waar de Russen achter zouden zitten, is een verhaal dat al volledig is afgebroken. Het werd in de wereld gebracht om als de zoveelste opmaat te dienen voor het scheppen van een sfeer, waarin een alles vernietigend geopolitiek militair conflict zich kan gaan manifesteren.

Het plannen van oorlogen vraagt de nodige voorbereiding en vooral timing in het hersenspoelen van volkeren om hen, die als makke schapen achter hun vermeende leiders aanlopen, te misleiden. Het is voor de ‘machthebbers’ in deze wereld daarbij van het grootste belang om zoveel mogelijk verwarring te kweken door een misleidende berichtgeving. Zodat niemand weet hoe, waar en wanneer de volgende bewustzijnsverdovende mokerslag gaat plaatsvinden.” (…)

(…) “Zij (de VS) menen op eigen houtje de door henzelf bepaalde rol van wereldpolitieagent te kunnen spelen en andere landen te bestraffen voor de door henzelf geschapen problemen. Dit is een uiting van de modern Hegeliaanse tactiek van probleem-reactie-oplossing in optima forma. Maar hetzelfde geldt ook ten aanzien van de andere geopolitieke kruitvaten, zoals Noord-Korea, de situatie met China (HIER) en de Oekraïne. Een al langer aanwezig kruitvat waar de tegenstelling tussen het westen en China een rol speelt, met Taiwan als geopolitiek speelveld, lijkt nu ook ineens een ontbrandingsmoment te gaan beleven (HIER).

Oorlog tegen de mensheid
De oorlog tegen de mensheid is in een finale fase gekomen en niemand mag weten wat de werkelijke strategie is en hoe die wordt uitgevoerd. Onzekerheid is één van de zaken waar de meeste mensen op psychisch/emotioneel niveau het moeilijkst mee om weten te gaan. Het door de Illuminati/Vrijmetselaars gehanteerde credo ‘Ordo ab chao’, oftewel het mogelijk maken van een communistische Nieuwe Wereld
‘Orde door chaos’ te scheppen, wordt nu in onze tijd tot een climax gebracht.

Alle praktische zetten op het geopolitieke schaakbord die gedaan worden, zijn gericht op het kapen van ons bewustzijn, door onbewuste angsten, haat en negativiteit in ons te implanteren. Deze maken onze innerlijke zielsbodem vruchtbaar voor een gewetenloze manipulatie in de richting van het accepteren van een communistisch georiënteerde Nieuwe Wereld Orde. We leven nu eenmaal in een wonderlijk waanzinnige wereld (HIER), waarin de strijd om onze menselijke waardigheid en onze menselijke ziel het meest belangrijke is. Daarbij heiligen alle middelen het doel. Dat de gecontroleerde media hierbij opnieuw als propagandakanalen dienen mag duidelijk zijn.” (…)

Innerlijke brug
Daar de mens als multidimensionaal wezen de aardse weerspiegeling is van de Kosmische MENS, fungeert hij dus op aards niveau als brug. Hij draagt alle potentieel in zich van de Kosmische MENS. In mijn artikel ‘De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..‘ (HIER) schreef ik daar het volgende over:

“Rudolf Steiner: waar om nog eens in ogenschouw te nemen..
In ons eigen leven kunnen we hetzelfde groepsdynamische proces waarnemen, waarover ik in vorige artikelen al heb geschreven. Menselijke groepsvorming vindt altijd plaats op basis van het zich afzetten tegen andere groepen, om daarmee de eigen groepsidentiteit volgens een geïndoctrineerde correctheidsnorm te kunnen definiëren (2). De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner (1861-1925), zei het volgende over de werking van nationalisme en bloedbanden:

 “Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan, dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden, dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen. Terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.” ”

Voorbij het ego
Wanneer we voorbij het (groeps)ego gaan, die ons door zijn gekleurde bril van afhankelijkheid van zekerheid en veiligheid alleen maar tegengestelde belangen laat zien, kunnen we de daaruit voortkomende laag frequente emoties, die voedsel zijn voor energetische vampiers in een andere dimensie, omvormen tot zuiver geestelijke intuïties. De volgende video van Robert Sepehr gaat hierover:

= ‘Madame Blavatsky and the Gnostic Kabbalah’ – ROBERT SEPEHR =

Het moet allemaal wel oneindig zijn,
want liefde is genoeg bewijs

Auteur onbekend

* * *

Waar de liefde regeert, is er geen wil tot macht;
en waar macht overheerst, ontbreekt de liefde.

De ene is de schaduw
van de andere.

Carl Jung

* * *

Egowerking
Kort samengevat komt die werking neer op ik of de ander. Dit credo is de basis van alle intermenselijke conflicten. Het is juist de bovenbeschreven geestelijk culturele kruisbestuiving tussen oost en west die het sociale leven ervaart als ik én de ander. Hetgeen in de Maya-cultuur werd bekrachtigd in de begroeting In Lak’ech Ala K’in, wat betekent Jij bent een ander Ik. Het is de meest gezonde basis voor een wederzijds verrijkende samenwerking, waarbij men in elkaar het beste, mooiste en meest zuivere aanspreekt, bevestigd en bekrachtigd.

In Lak’Ech zoals Maya’s het uitdrukken: ‘Jij bent een ándere Ik’..!

Het bemeesteren van de ogenschijnlijk tegengestelde krachtenwerkingen in de menselijke ziel kan deze samenwerking op individueel innerlijk niveau mogelijk maken. In het eerdere artikel ‘Het museum van mijn ziel’ (HIER) schreef ik daar het volgende over:

“Mijn eigen zielsbewegingen, zoals ik die heb leren waarnemen in mijn zielmuseum, bestaan uit twee ogenschijnlijk tegengestelde krachtenwerkingen. De één wil zich volledig verbinden met anderen (het vrouwelijke), om in het verbonden zijn de eigenwaarde te herkennen. De ander wil zich afscheiden van anderen (het mannelijke), om in de eigen individualiteit de zelfwaarde te ervaren. Het lijkt alsof deze twee krachtenwerkingen niet met elkaar te matchen zijn. Dat is echter schijn, want beide zijn nodig in het evolutionaire proces van onze bewustzijnsontwikkeling.

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich

von der andern trennen:

Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt

mit klammernden Organen;

die andre hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen.

Goethe
(
Faust 1, Vor dem Tor (Bron))

Vertaling:

‘Helaas wonen er twee zielen! in mijn borst;
de een wil zich van de ander scheiden:
de een klampt zich in ruwe liefde vast aan de wereld
met zich vastklampende organen;
de andere stijgt met geweld uit het stof
naar de rijken van hoge voorouders.”

Carl Gustav Jung

Vereniging en de afleiding daarvan
Waar conflicten ontstaan blijkt dat er een heel diepe in wezen liefdevolle verbinding is tussen de betrokken conflictpartners. Het conflict laat dan zien dat er zo’n wezenlijk wederzijdse betrokkenheid is bij elkaar en dat men elkaar wil helpen om zich verder te ontwikkelen, door zich te openen voor vernieuwende groei-elementen. Deze zijn er in essentie op gericht om de ontstane verstarde eenzijdigheid te doorbreken en weer te laten stromen.

Als conflictpartners zich bij zichzelf af zouden vragen wat de ander heeft ontwikkeld, dat ik ter zielmatige verrijking ook zou mogen ontwikkelen, dan kan er een leerproces ontstaan waar een win/win-situatie mee samenhangt. Ieder conflict kan dan als leerproces worden ervaren. De misleidende en verstarrende krachtenwerking van de tegenkrachten zorgen er echter voor dat iedere openheid voor en bereidheid tot essentieel leren onmogelijk worden gemaakt.

Bewustwording houdt daarom voor mij in dat ieder op individueel niveau wel de bereidheid en openheid ontwikkeld om iets verrijkend nieuws te willen leren. Vanuit deze houding zal men ook nooit geen vijanden meer tegenkomen, maar enkel en alleen lerende medemensen.

‘De creatie van iets nieuws wordt niet bereikt door het intellect,
maar door het spelende instinctieve handelen vanuit een innerlijke noodzaak.
De creatieve geest speelt met de objecten waar het van houdt.’

Carl Jung

Enkele uitspraken van de Chinese filosoof, wijze en dichter Lao Tzu (HIER), die in de zesde eeuw voor Christus leefde. Zijn boek Tao Te Ching was de basis voor het Taoïsme.

‘Een nieuw begin gaat vaak vermomd als een pijnlijk einde.’

‘ De beste van alle leiders is degene die mensen helpt
zodat ze hem uiteindelijk niet nodig hebben.’

* * *

En dan nog een uitspraak van Richard Bach,
de auteur van onder andere Jonathan Livingston Seagull:

“Wat de rups het einde van de wereld noemt,
noemt de meester een vlinder.”

uit ‘Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah’ (HIER)

Als besluit van dit artikel geef ik een juist nu voor ons relevant citaat weer uit mijn in 2016 op deze site gepubliceerde artikel ‘De waarheid over.. ‘Waarheid’ en ‘Onwaarheid’?‘ (HIER).

“Objectief ervaarbare waarheid?
Is er een objectief ervaarbare waarheid? Ja, die is er! Men kan die in mijn beleving alleen ervaren als men aan die waarheid tevens schoonheid en liefde beleeft! Waarheid, Schoonheid en Liefde zijn een onverbrekelijke drie-eenheid. Wanneer ook maar één aspect daaraan ontbreekt, kan en mag men zich daarbij terechte vragen stellen betreffende het waarheidsgehalte ervan. Vanwege deze onverbrekelijke drie-eenheid is het kunstenaarschap, het medium voor het kunnen vatten van de waarheid. Een ware kunstenaar laat denken, voelen en willen samenstromen in zijn kunstwerk.

Dat kunstwerk is dan voor anderen een bron voor inspiratie en een intense beleving van de waarheid. Het ware kunstenaarschap uit zich ook in levenskunst. Waarbij het om leren gaan met de beweging van het leven, met het sterven en weer geboren worden en met een voortdurende verandering, de fundamentele levenshouding is. Een ieder heeft de kwaliteiten en mogelijkheden om dit op een eigen manier tot uiting te brengen. We zijn in ons diepste wezen allemaal levenskunstenaars!

Wat anderen ons wijs willen maken is slechts bijzaak en een oefening om bij jezelf te blijven, in je eigen kracht te komen of steeds meer te blijven. Wie wil nu een penseelstreek of decorstuk in het kunstwerk van een ander zijn, of een figurantenrol in de film van een ander spelen? Daarom wil ik nog maar weer eens aangeven, dat niet ieder ogenschijnlijk ‘vernieuwend’ gedachteconcept (zoals de platte aarde) per definitie waar is en getuigt van schoonheid en liefde. Een ieder draagt de waarheid en werkelijkheid in het eigen ge-weten en dus in het hart!”

Het Licht in mijn ziel

Mijn ziel van binnenuit beschenen
Door een stralend licht
Jaagt duistere schaduwen henen
Brengt verlossing van een plicht

Vrij scheppend wevend leven
Laat zich in diepte ervaren
Liefde vormen geven
Voortdurend zichzelf baren

Oh Aarde, plaats om te leren
Door lijden en smart
Wil Kwaad tot Goed doen keren
Versterken de krachten van het hart

Schoonheid, Waarheid en Liefde
Zijn de instrumenten
Die Godes scheppingskracht
De mens op Aarde geriefde

Laat uw weten scheppend stromen
Uw dankbaarheid zich uiten
Tot God wedergekomen
Verenigend binnen en buiten

Arend Zeevat

 

Het misleidende concept van de dood..
We zijn allen geïndoctrineerd met het concept van de dood. Deze zou het einde van het leven inhouden. Zoals ik aan het begin van dit artikel al aangaf, is de gerichtheid op de dood en de vergankelijkheid van het aards fysieke leven de basis geworden voor onze belevingswereld. Iedere ziekte en al het lijden dat met de fysieke dood te maken heeft en de angst daarvoor, is echter een bekrachtiging van dit misleidend concept. Zeker in tijden van grote calamiteiten, zoals bijvoorbeeld grootschalig oorlogsgeweld.

Kijken we voorbij deze misleiding dan kunnen we waarnemen dat de (fysieke) dood in wezen niets meer is dan het afleggen van het stoffelijk voertuig. De bewoner van dit voertuig heeft als eeuwig en onvergankelijk wezen het misleidende aardse strijdtoneel verlaten en is op weg gegaan naar de geestelijke sfeer van de eeuwigheid. Het LEVEN is niet gebonden aan vorm, noch aan inhoud. Het IS en zal ook altijd eeuwig ZIJN, vol van potentie voor eventuele nieuwe vormen die energetisch gezien eeuwig zullen blijven stromen!

Het is juist nu heel belangrijk
om het Licht in je ziel helder te laten stralen
en daarmee het duistere, conceptuele denken
helpen te verlichten!

Arend Zeevat

6 maart 2022

* * *

3 gedachten over “Het Leven is eeuwig..!

 1. Dag Arend,
  Een nieuwe aanvliegroute…. Mooi gezegd, het geeft ook aan dat het hier gaat om datgene wat jij in jouw vlucht hebt waargenomen nu op te schrijven en te delen.
  Ik ben blij met deze nieuwe route.
  Het gaat veel meer over de mens als innerlijk wezen en ik wordt anders dan bij sommige andere geschriften van je – hier wel blij mee. Het is inspirerend en ik meen oprecht dat je de gave van het Woord bezit. Getuige ook het prachtige gedicht waarmee je afsluit.

  Ik werd geïnspireerd door je verhaal over de cirkel en de punt.
  Ik gebruik dat verhaal ook om op verschillende niveaus van bewustzijn helder te kunnen onderzoeken en waarnemen wat er met mij – als uiterlijk mens en in mij als innerlijke reactie daarop – gebeurt.
  De moeilijkheid van mijn verhaal is dat de cirkel niet statisch is maar voortdurend zich in een draaiende beweging bevindt. Zo stel ik mij voor dat deze cirkel de Dierenriem is en ik alle lotsbelevingen mee moet maken afhankelijk van de plaats waar ik mij op dat moment in de cirkel bevindt.
  Zou ik helemaal aan buitenkant zitten dan zie ik het draaipunt, het middelpunt niet en word ik willoos meegesleurd met de gebeurtenissen.
  Omgekeerd is een totaal andere beleving. Wanneer ik mij in het draaipunt bevindt dan ben ik de as waarom alles draait en beweegt. Als een soort film draait mijn lot om mij heen en ik ben stil., ik ben de stille ruimte waarin de hele Dierenriem ronddraait en ik ga niet mee,

  Terwijl ik dat zo opschrijf, denk ik dat het heel gemakkelijk is om mijn verhaal zo eenvoudig weer te geven, , maar dat het in de praktijk van het leven oneindig veel lastiger is er voor te zorgen dat ik inderdaad niet wordt meegesleurd. Daarmee is deze strijd een individuele strijd geworden, die wij – als het goed is – allemaal zelf zouden moeten aangaan. Pas wanneer dit werkelijkheid wordt komt er de ruimte waarin de wereld leert wat vrede is. zolang dat niet zo is blijft het lot schier willoos ronddraaien.

  Ik ben de as, de Axis Mundi die reikt tot in de hoogste Hemelen en de diepste hellen. Voor een klein momentje ben ik middelaar tussen Hemel en Aarde, heel even maar … en dan wordt ik weer meegesleurd door de waan van de dag, door waanzin van de moordenaar in het Kremlin en de boef die een miljoen Oeigoeren hun cultuur te vuur en zwaard vernietigt. Om er maar een paar te noemen.
  Als aanhanger van de oude Tempeltraditie van Ugarit zie ik de Axis Mundi als de Boom des Levens die al het leven in welke vorm dan ook verbindt met de Hemelen.
  En zo kan het gebeuren dat ook de kleinste gebeurtenis door die verbinding met de Hemel plotseling heel helder en belangrijk wordt, zelfs als het gaat over een alledaagse

  En zo ben ik een spiegel geworden.
  Een spiegel die het aardse verbindt met de Hemelen, waardoor alles een uitdrukking (emanatie) van het Goddelijke worsten tegelijk ook een spiegel die de boodschappen van de Hemelen naar de Aarden kunnen geven .

  Armageddon is de naam van een mythische berg, waar de hoogste Godheid de demonen die zich niet hebben bekeerd zal vernietigen. De scheiding van goede en kwade krachten heeft dan al plaats gevonden.
  De Aardse strijd – zoals de moordpartij van Poetin – en die wij sinds mensenheugenis kennen, behoort naar mijn gevoel nog steeds tot het domein van de Dierenriem. Armageddon is in dit licht gezien alleen de eindstrijd van de Hemel tegen wat er nog is overgebleven van de de hellen . Voor de mensheid is dit alles een nieuw begin.

  1. Bedankt voor je reactie Zoeker. Ten dele, met name het eerste deel, kan ik herkennen. Bij het tweede deel over Putin haak ik af en wel vanwege jouw partij kiezen. Blijkbaar ben je toch behoorlijk gevoelig voor de westerse propaganda.

 2. Ja Arend, ik begrijp je reactie. maar ik vind iedereen die mensen doodt of laat doden een moordenaar.
  mensen die anderen in een groen pak hijsen, en een geweer in handen geven met de opdracht de buren dood te schieten zijn moordenaars die hun straf niet mogen ontlopen.
  In dat kader is Putin een van de velen. Ik denk te de Bushfamilie, Obahma, Erdogan,, Netanyahu nog vele vele anderen.
  elk conflict kan met behulp van de rede worden opgelost. daar heb je geen cluster bommen voor nodig. Iedere politicus kan zijn verantwoordelijk nemen. Iedere Kerkvorst kan zijn standpunten over deze moordpartijen kenbaar maken en zijn verantwoordelijkheid uitdragen .
  en natuurlijk is het jouw goed om mijn standpunt te betwijfelen.
  en inderdaad kies ik partij: mijn standpunt wordt bepaald door de slachtoffers in dit geval de Oekrainers, maar net zo goed ook de Russen, hun (dienstplichtige) soldaten en straks de hele bevolking door de sancties.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.