Advertentie

De puzzel wordt completer!


De gastcolumn is dit keer van Arend Zeevat. Een reflectie over bewust-zijn. Hoe bijzonder is ons leven? Dagelijks krijgen we, als we met een open mind in het leven staan en onszelf niet in de weg zitten, puzzelstukjes aangereikt; en er lijkt geen end aan te komen.. Hoe is dat mogelijk: een oneindige puzzel. Het mysterie van het leven? Maar maakt dat het leven ook weer niet fascinerend. Als het ware de hoofdrol te spelen in je eigen ‘film’..?

De stukjes beginnen echter steeds meer op hun plek te vallen, de puzzel wordt completer. Volgens veel bronnen wordt de ‘sluier’ dunner. De sluier tussen de fysieke, laag-frequente aardse wereld en de hoger frequente, niet-fysieke realiteit. De consequentie van deze ‘verschuiving’ van de sluier, zal een groter bewustzijn tot gevolg hebben. Het bewustzijn dat onze wereld, zoals we die dagelijks beleven, onderdeel is van een ongelimiteerd oneindig, kosmisch bewustzijn.

Arend Zeevat zet in het artikel hieronder zijn visie uiteen over dit ‘kosmische bewustzijn’. Waar kom je dat tegen? Zijn antwoord zal je wellicht verrassen, de ont-moeting met de Al-verbondenheid zit gewoon in jezelf. In je dagelijkse manier van leven, in je dagelijkse manier van handelen, denken en door-voelen. Een waardevolle bijdrage, waarvoor we Arend hartelijk dank zeggen!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De puzzel wordt completer.

Arend Zeevat © januari 2010

Arend Zeevat

Nieuwe stukjes

Het geeft mij een steeds groter plezier om door mijn intuïtie telkens nieuwe puzzelstukjes aangereikt te krijgen, naar aanleiding van gebeurtenissen die mij door de wereld worden gespiegeld. Ik maak daardoor helderder contact met een script dat half bewust in mijn ziel ligt te dromen en wacht om gewekt te worden door de schittering van het stralende licht van mijn bewustzijn.

Ik weet dat ik meer weet dan waar ik me bewust van ben, maar heb het gevoel dat ik nog net niet bij hetgeen dat ik werkelijk weet  kan komen. Naarmate de tijd van het ochtendgloren nadert en de zon zich boven mijn innerlijke horizon zal laten zien, wordt het gevoel van een naderende doorbraak sterker. De roep vanuit mijn ziel om me te openen voor een totale transformatie wordt intenser.

Vele in duisternis gehulde emotionele patronen in mij, zijn in de afgelopen jaren door het naderende zonnegloren onthuld en daardoor opgenomen in het zich intensiverende licht. Het is voor mij een tijd geweest van een voortschrijdende innerlijke transformatie. Het begrip transformatie wordt in de Wikipedia als volgt omschreven:

“In de sociale- en gedragswetenschappen, alsmede spiritualiteit wordt het begrip gebruikt om diepgaande, duurzame veranderingsprocessen aan te duiden; in het bijzonder een fundamentele en structurele omzetting van schadelijk denken en contraproductief gedrag van groepen en individuen..”

Bron.

Het dagelijks leven als inwijdingsweg

Het dagelijks leven als inwijdingsproces. Zo simpel is het dus..

In de alchemie werd hiervoor het begrip transmutatie gebruikt. Hetgeen voor de alchemisten duidde op de mogelijke omzetting van lood naar goud. Het innerlijke zuiveringsproces dat in onze tijd steeds meer mensen in zichzelf aan het ondergaan zijn, is in mijn beleving de moderne variant van het alchemisme. De alchemist verhitte en voegde in zijn besloten laboratorium stoffen samen om het daaruit ontstane uiterlijke zuiveringsproces te benutten als een spiegel voor zijn eigen zielsmatige zuivering. In de moderne tijd is de wereld als geheel één groot alchemistisch laboratorium.

In het boekje met als titel ‘Het dagelijks leven als inwijdingsweg’, beschrijft Hans ten Dam hoe het gewone leven vol spiritualiteit is en spiritualiteit het gehele dagelijkse leven omvat. Hij spreekt daarin over levenskunst en moderne inwijding. Juist door voortdurende en wakkere zelfobservatie bij alle dagelijkse bezigheden en ontmoetingen kan ware zelfkennis ontstaan, die uiteindelijk transformerend blijkt te werken. Het boekje heb ik jaren geleden gelezen en herkende het als mijn weg. (Het is overigens hier nog te bestellen)

Een kanaal?

In het voorwoord beschrijft de auteur de weg die hij gegaan is om tot zijn kern door te dringen. Hij heeft veel onderzocht in de spirituele supermarkt en werd daardoor een kritische consument, met een gevoel voor werkelijke waarde.

Het bijzonder grote aanbod van veelal ver van het dagelijks leven afstaande, daardoor niet praktisch te gebruiken, zogenaamd spirituele informatie ben ik ook op mijn weg tegengekomen. De eerste schreden op mijn onderzoeksweg brachten me bij allerlei clubs, die er vooral op gericht waren om nieuwe schaaps-, c.q. volgelingenkuddes te formeren.

De herder(in) van deze club, was dan vaak iemand die een speciale gave had, waarmee direct met astrale werelden kon worden gecommuniceerd. Veelal fungeert deze herder(in) als een kanaal (medium) waardoor informatie wordt doorgegeven, die de zender er van kwijt meent te moeten. Interactie blijkt dan vaak wel mogelijk te zijn door het kunnen stellen van vragen tijdens de channelingsessies.

De informatie heeft veelal betrekking op de staat van de mensheid of een individu, waarna er een moment in de toekomst wordt gegeven als tijdstip voor een verlossing van het lijden. Het aantal doorgeefkanalen die zo hun channelings aan de wereld schenkt is de laatste jaren enorm toegenomen.  Zelf kwam ik begin jaren ’80 voor het eerst in contact met het fenomeen ‘channeling’.

In de geschiedenis

Het doorgeven van boodschappen uit geestelijke werelden is van alle tijden. In mijn beleving was het menselijke bewustzijn ooit zo weinig verbonden met de fysieke aarde, die toen ook minder fysiek verhard was, dat een direct contact met een geestelijke realiteit een groter gemeengoed was.

Naarmate de mensheid zich meer met de aarde ging verbinden raakte dat geestelijke bewustzijn afgezwakt en uiteindelijk uitgedoofd. In de Noordse en Germaanse mythologie, werd dat verbeeld in het verhaal van de dag dat de Goden zouden omkomen op het slagveld in hun strijd met de vorstreuzen. De oppergod Odin kon deze tragedie niet voorkomen. Hij vond daarbij troost in zijn weten dat deze Godenschemering (Ragnarok) niet het einde van de schepping zou zijn. Een aantal overlevende godenzonen zou op een later tijdstip een nieuw mensenras voortbrengen, die een uit het water (ethersfeer) oprijzende nieuwe wereld zou gaan bevolken.

De zuilen van de tempel van het 'Orakel van Delphi' wijzen symbolisch de kosmos in. Een van de oudste verhalen over contacten met de ongeziene, onstoffelijke wereld.

Na de godenschemering zijn er mensen geweest die door een geestelijke training in tempels en mysterieplaatsen weer contact maakten met de godenwereld. Ook waren er mensen die van nature een gave hadden om dat te doen. Zij hadden nog een overblijfsel van het ‘oude’ geestelijke bewustzijn in zich.

In de oud Griekse tijd werden zij orakels genoemd. De bekendste was het Orakel van Delphi, die boven een spleet in de aarde zat waaruit vulkanische dampen naar boven kwamen die haar bewustzijn beïnvloedden. Hieruit blijkt dat dit soort informatieoverdracht samenhangt met het overschaduwen van het dagbewustzijn van het medium.

Materialistische ontwikkeling

In de negentiende eeuw vond er een voortrazende technologische en wetenschappelijke revolutie plaats, waarvan men aan het eind van die eeuw dacht dat deze het paradijs op aarde zou kunnen bewerkstelligen. Bijna halverwege de 19e eeuw, zo ongeveer sinds 1841, vond er een geïntensiveerde geestelijk materialistische impuls plaats in de wetenschap.

Het werk van Rudolf Steiner bevat een indrukwekkende vanzelfsprekendheid inzake de verbindingen tussen de geziene en ongeziene werelden..

De op de materie gerichte natuurwetenschap begon met haar materialistisch georiënteerde wereldbeeld tevens invloed te krijgen op de filosofie en de menswetenschappen, zoals de psychologie. De Duitse antroposofische historica Renate Riemeck beschrijft in haar boek ‘Op zoek naar Midden-Europa’ hoe gebeurtenissen in de geestelijke wereld doorwerkten in het leven op aarde. Daarbij verwijst ze regelmatig naar voordrachten van de grondlegger van de antroposofie Rudolf Steiner.

Deze gaf daarin aan dat sinds de veertiger jaren van de 19e eeuw door de bovenbeschreven impuls  er een ontwikkeling op gang kwam, die tot in onze tijd doorwerkt.

Voor die tijd was er in het Duitstalige Midden-europa een enorm creatieve culturele beweging ontstaan, gebaseerd op individuele kunstenaars in muziek, literatuur en poëzie. Die hadden daarmee een rijk vernieuwend geestelijk cultureel klimaat geschapen, dat de mens als individu in zijn gevoel aansprak. Daarmee was het gericht op het bevrijden van dat individu, door vrijmakende geestelijke inspiratie op kunstzinnige wijze tot uiting te brengen.

De materialistische impuls vanuit de wetenschap maakte daar een einde aan. Het veelal aan religie gekoppelde gevoelsmatige aspect in de mens werd naar de achtergrond gedrongen en kennisoverdracht, die het intellect aanspreekt en ontwikkeld, werd op de voorgrond geplaatst. De in onze tijd allesoverheersende wetenschappelijkheid, met haar drang tot alles te willen meten, wegen of anderszins te kwantificeren, heeft inmiddels ons totale leven in haar tang genomen.

Alle levensgebieden zijn opgeofferd aan deze wetenschappelijke drang tot controle en wil tot manipulatieve  maakbaarheid, want daar heeft die meetneurose alles mee te maken. De kunsten als dragers van ware inspirerende spiritualiteit werden daarmee verbannen naar de randgebieden van de samenleving.

Schizofrene samenleving

Het resultaat van de bovenbeschreven ontwikkeling is, dat mensen totaal vervreemd zijn geraakt van hun gevoel van individualiteit en eigenheid. Het eenzijdig te zeer benadrukte intellect zorgde er voor dat verstand en gevoel gescheiden wegen gingen. Het gevolg hiervan is het ontstaan van een schizofrene samenleving.

Veel mensen zijn totaal vervreemd geraakt van hun gevoel, daardoor van hun uniciteit als individu.

Het intellect droeg ertoe bij dat verstand en gevoel gescheiden wegen gingen. Het gevolg hiervan is het ontstaan van een schizofrene samenleving.

Een gespleten samenleving, waarin er van ons gevraagd wordt om intellectueel opgeleidde deskundigen te volgen. Door hen moeten wij ons intellectuele ‘waarheden’ aan laten praten, die voor het gevoel herkenbaar zijn als leugens. De druk vanuit de beleidsvormende top van de piramide is echter dusdanig groot dat, omwille van het maatschappelijk geaccepteerd zijn en pure overlevingsdrang, mensen zich aanpassen aan het opgelegde intellectuele regime. Kijk om je heen, bezoek een psychiatrische instelling of reis eens naar een arm land, bijvoorbeeld Haïti, om te zien hoe dat heeft uitgepakt.

Uit deze materialistisch wetenschappelijke impuls is een technologie ontstaan, die de doodsheid van het denken dat er aan ten grondslag ligt weerspiegeld. Tevens ziet men die doodsheid terug in de resultaten van het negatieve gebruik van die technologie. Voor zover mensen nog gevoel over hebben wordt dat, middels in het dagelijkse leven geplaatste consumententechnologie, naar een inhoudsloze oppervlakte gebracht en dus alsnog om zeep geholpen.

Schizofrene mensheid

De tweedeling in de individuele mens kunnen we eveneens terug zien in de mensheid als geheel. Op individueel menselijk niveau bestaat de tweedeling uit verstandsmensen en gevoelsmensen. De eerste zijn meer gericht op de buitenwereld en gebruiken het hoofd als uitgangspunt in de interactie met de wereld. De gevoelsmens doet dat meer vanuit het gevoel en is meer gericht op de eigen binnenwereld.

Tussenvormen zijn er natuurlijk ook. Ik benoem deze tweedeling slechts als waarneembaar aanwezige basistendens. Op het niveau van de mensheid is de tweedeling terug te vinden in de meer gevoelsmatig ingestelde culturen, voornamelijk gesitueerd op het oostelijk halfrond en de meer verstandelijk ingestelde culturen, die meer op het westelijk halfrond hun basis hebben.

Door geprogrammeerde  historische ontwikkelingen, zoals de kolonialisatie en de huidige globalisering, is de meer verstandelijk ingestelde cultuuruiting de overhand gaan krijgen. Hetgeen de basis is gaan vormen voor de cultuurloze eenheidsworst van de groeiende socialistische heilstaat, waarvan wij de muren om ons heen opgetrokken zien worden.

Eenheidsstreven

Het bizarre van onze tijd is dat er bij een toenemende groep wereldburgers in Oost en West een sterker wordend verlangen beleefbaar wordt naar eenheid en samenwerking, terwijl er door de beleidsmakers aan de alziende top van de piramide eenzelfde streven wordt gepredikt. Zij nemen (macht)maatregelen die daar ook op gericht zijn.

Hun intellectueel bepaalde  eenheids’voorstel’ sluit echter niet aan bij de gevoelsmatige eenheidswensen van een groot deel van de wereldbevolking. Weer die schizofrene verhoudingen. Die beleidsmakers willen echter hun zin doordrijven en hebben middelen ontwikkeld om dat te kunnen. Of zij het daar onderling unaniem over eens zijn, laat ik hier even buiten beschouwing.

De interactie met andere mensen en de natuur is de voeding voor ziel en lichaam van de mens. In deze interactie ligt ook een enorme mogelijkheid tot manipulatie, sturing en controle. Bezit van de levensvoorwaarden scheppende interactie op deze aardkloot geeft de mogelijkheid tot een totale controle over alles dat van die levensvoorwaarden afhankelijk is.

De privatisering van al hetgeen dat voorheen als in dienst staand van het gemeenschappelijk belang werd ervaren, is de laatste klap op deze controlevuurpijl. De beleidsmakers zijn echter niet snel tevreden. Het financiële gegraai in onze kleptocratische economie is voor hen niet genoeg, dat is immers alleen maar buitenkant. Om iedere vorm van individueel beleven onder controle te krijgen heeft men andere middelen moeten ontwikkelen, die direct aanspreken in hetgeen de mens innerlijk inspireert. Namelijk de interactie met de ongeziene geestelijke werelden.

De beste manier om de oppositie te controleren is door die zelf te leiden

Deze uitspraak van de leider van de Russische Revolutie in 1917, Lenin, kan men nu op alle fronten gepraktiseerd zien worden. Het is niet voor niets dat hij dit zei op dat moment en op die plaats. Lenin was zelf de belichaming van zijn eigen uitspraak. Uitgaand van de wil tot controle heeft hij een waarheid verkondigd.
Uitgaande van een in balans zijnde verhouding tussen hoofd en hart, is zijn waarheid een leugen. De wil tot controle komt voort uit de illusie dat het koude kille eenzijdige intellect alles zou kunnen beheersen. Lenin vertegenwoordigde die controledwang in de Russische volkssfeer.

Rudolf Steiner gaf in zijn geesteswetenschappelijke inzichten aan, dat de komende vernieuwende cultuur vanuit de Russisch/Slavische volksfeer zou komen. De cultuurperiode waarin wij nu leven, had als taak om in Europa een brug te slaan tussen Oost en West. Het Duitstalige Midden-Europa had door haar eerder benoemde kunstzinnige cultuurvernieuwing, de potentie in zich om die brug met het Slavische oostelijk deel van Europa tot stand te brengen. Wanneer je met dit in het blikveld de ontwikkelingen in Europa in de 20ste eeuw bekijkt, dan kan er heel veel duidelijk worden.

Geestelijke verslaving

De voor de uiterlijk gerichte mens ontwikkelde verslavingen in de vorm van de materiële consumptie-technologie, hebben een equivalent voor de meer innerlijk gevoelsmatig gerichte mens. Voor hen die hun heil in een geestelijke ontwikkeling zoeken is er sinds diezelfde tijd in de 19e eeuw, toen de materialistische impuls ontstond, een meer op de moderne mens toegespitste spiritualiteit ontwikkeld.

Deze ’toegespitste spiritualiteit’ is gebaseerd op een geestelijke technologie, met  kennis van energieoverdracht. Waar de fysica gericht is op het gebruik maken van aardse energie om apparaten mee werkzaam te laten zijn, maakt de occulte technologie gebruik van geestelijke energie om wezens/entiteiten/mensen mee aan te sturen. Deze voldoet aan de behoefte aan kennis bij de geestelijk zoekende mens en doet een poging de behoefte aan gevoelsmatige voeding te bevredigen, door een wij-(kudde)gevoel te scheppen. Het is echter oude wijn in een nieuwe fles.

Het hierboven beschreven channeling-fenomeen kwam in de veertiger jaren van de 19e eeuw ineens weer bovendrijven. Hieronder een citaat uit een historische beschouwing op channelings.

“ The history of Channeling can be traced back to its earlier more blatantly Occult roots of Spiritism. In the 1840’s the Fox sisters claimed to communicate with the spirit of a murdered man, Charles Rosma. Their convincing act tricked thousands until 1886 when they finally confessed that they were frauds. (Understanding The Occult, Josh McDowell and Don Stewart, pp. 145-146). Despite their confession, the Spiritism movement was under way.

Several proponents of Spiritism, Automatic Writing and other forms of communication with the dead would also make their mark on the history of Channeling.

Helena Petrovna Blavatsky, who founded Theosophy in 1875, claimed to receive information from spiritual “superhuman `masters’ or `mahatmas’ allegedly living in the Himalayas.” Another noteworthy figure was Alice Bailey, founder of the Arcane School in 1923, who channeled the “Tibetan master Djwhal Khal (D.K.).” Under the guidance of D.K., Bailey would write twenty five books (A Crash Course on the New Age Movement, Elliot Miller, pp. 145-146).

Though there have been others who have certainly influenced the development of Channeling, it was not until the 1960’s and `70’s that Channeling began to be commonly accepted and even fashionable. “The first popularized emergence of an unseen personality was the delivery of the Seth Material through the channel Jane Roberts. Published internationally in 1972 by Prentice-Hall, Seth Speaks quickly became a best seller as it explored the realities of the unknown world. Seth was the first unseen entity who was generally accepted by a large readership, numbering in the millions” (Voyage to the New World, Ramtha with Douglas J. Mahr, p. 12).”

Bron

Vanuit voorkennis anticiperen

Deze door occulte krachten geïnspireerde ontwikkeling anticipeerde op de vernieuwende impuls van individualisering van de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Het moest de geestelijke voeding gaan vormen voor de zich ontwikkelende en individualiserende mensheid, om deze door verschillende hulpherders als kudde gecontroleerd verder te laten gaan tot voor de stal van de nog in openbaarheid te treden opperherder.

Dat de gechannelde kennis ook bedoeld was om tot minder fraaie daden te inspireren laat het volgende citaat zien.

“Hitler’s ideas about the Aryan race came from the Thule Society. Thule was supposedly a lost island inhabited by a ancient race that were ‘masters of wisdom’ (much like the mythology of Atlantis or Lemuria and the spiritual hierarchy, the White Brotherhood today).

Though unseen, they are a superior highly intelligent beings working behind the scenes (as Benjamen Crème states). Hitler believed he was in contact with them and that they gave him power and energy. Through his alleged contacts with this mythical superior race, he believed he was destined to lead the Aryans to rule the world. Hitler’s vision of the world was that Germany would unite the world under his leadership which would last for 1,000 years.”

Bron

In bovenstaand citaat over Hitler klinkt in totaal geperverteerde vorm de kracht door, die het Duitse volk potentieel in zich droeg om als een verenigend medium binnen Europa en uiteindelijk daar buiten werkzaam te zijn. Men kan hieruit concluderen dat het Duitse volk door Hitler en zijn kring van elitaire geselecteerden, als vazallen van de tegenkrachten zijn gebruikt. Om daarmee een totaal vernieuwende bewustzijnsimpuls te kapen. Zoals alle vernieuwende geestelijke impulsen, wanneer men daar geen wakkerheid voor heeft, worden gekaapt en omslaan in hun tegendeel. Steiner zei daarover het volgende:

“ Men ziet de menselijke samenleving zoals die is en meent dat men tegenwoordig een ideale situatie in de samenleving tot stand zou kunnen brengen. Een absurde gedachte; want de menselijke samenleving is voorbestemd om te komen tot een voortdurend omvormen, een proces van zijn en worden.
Wij maken de fout dat wij vaste, stabiele verhoudingen instellen. Dan komt de ziel uit het voorgeboortelijke en brengt de wil met zich mee om de dingen in beweging te hebben. Maar zij treft alles als vaststaand aan. Daar ontstaat dan iets; de opgroeiende generatie moet een generatie van rebellen worden, omdat zij iets nieuws in de wereld wil brengen.
De hemelkrachten revolteren, de krachten van wording en vorming. Omdat zij niet werkzaam kunnen worden, worden zij boosaardig. De mensen brengen de tendens mee om inspiratie tot ontwikkeling te brengen, maar het sociale veld waar zij zich willen ontwikkelen is star en materialistisch.

Kan de mens zich niet manifesteren, dan veranderen de ikken. Er ontstaan wilde dierlijke neigingen. Geest die niet opgenomen is, verandert in vergoten bloed. Waar de mens het geestelijke niet kan opnemen, verandert het in wilde emoties die tot bloedvergieten voeren. De mens wordt uit zijn spoor geworpen, doordat zijn geestelijke en wilsprocessen zich niet kunnen manifesteren. Dat leeft zich dan uit in één of andere vorm van negatie van het bestaande. Ruwheid van het gevoelsleven, gewelddadigheid, politieke terreur, misdadige terreur, militaire terreur is het gevolg.”

Bovenstaande tekst is door Steiner uitgesproken op 16 juni 1919

Waar twee stromen elkaar ‘ontmoeten’

Steiner nam waar dat er door de menselijke evolutie heen twee stromingen herkenbaar zijn, die beide een weg vertegenwoordigen om tot kennis c.q. wijsheid te komen. Het betreft hier de weg naar buiten en de weg naar binnen. Wanneer men één van beide wegen met open geest consequent gaat, komt men uiteindelijk uit bij de andere weg.

'Disputa' van Raphaël. De voortgaande dialoog tussen 'boven' en 'beneden'.

Daarmee inziend dat ze elkaars aanvulling zijn in plaats van elkaars tegenpool. Onze tijd vraagt mijns inziens om op individueel niveau beide wegen te integreren. Het dagelijks leven als inwijdingsweg. De werking van de occulte tegenkrachten Lucifer en Ahriman, zoals Steiner ze noemde, berust op het integratieproces van beide wegen te dwarsbomen en ze in een eenzijdige werking te verstarren. (Zie hier deel 1 van mijn artikelenreeks over de ‘Show van het Kwaad)”

Ook het werk van Steiner zelf is gekaapt. Het was Steiners visie dat de twee stromingen in de Griekse tijd vertegenwoordigt werden door de filosofen Aristoteles en Plato. De eerste was een meer aards gerichte filosoof en de tweede een meer geestelijk gerichte. Door de Italiaanse schilder Raphaël is dat schitterend verbeeld in zijn schilderij de Disputa. (Zie hier). Daar ziet men twee prominent aanwezige figuren waarvan de één met zijn ene hand en zijn hoofd naar de aarde is gericht en de ander met zijn arm naar boven wijst.

Het was Steiners intentie om in de antroposofie beide stromingen bij elkaar te brengen en ze te laten integreren. Dit is hem niet gelukt en kort na zijn dood in 1925, werd de Antroposofische Vereniging door de tegenkrachten gekaapt en omgevormd tot een piramidale hiërarchische organisatie met dito machtsstructuren.

Deze tegenkrachten hebben in de geestelijke sfeer, precies zoals hun werkzaamheid zich op aards niveau manifesteert, een beeld geschapen van elkaar beconcurrerende krachten. Maar achter deze façade van verdeeldheid schuilt een duivels monsterverbond, dat er op gericht is te misleiden, te manipuleren en levenskrachten te oogsten.

De tegenkrachtvertegenwoordiger van de uiterlijk misleidende weg, Ahriman, is de grote inspirator van de reguliere wetenschap en haar technologische voortbrengselen. Lucifer is de vertegenwoordiger van de innerlijk misleidende weg en inspireert de mens om via geestelijke technieken, die op het onbewuste inwerken, een niet in het dagelijkse leven gefundeerde spiritualiteit aan te hangen.

Dit zijn ook de technieken die door Blavatsky en haar opvolgers gebruikt werden en nu binnen de spirituele supermarkt door sommige producenten van consumptiespiritualiteit nog gebruikt worden, vaak voor grote bedragen. Het is op spiritueel niveau het evenbeeld van de aardse fastfood-industrie. Een werkwinkeltje hier en een werkwinkeltje daar, en zo shopt men zich naar de verlichting.
Ondertussen vergetend dat er in het dagelijkse leven in het sociale verkeer allerlei onbewuste emotionele patronen een rol spelen, die een flink obstakel kunnen vormen in het werkelijk ont-moeten van de ander en dus zichzelf. Men kan zich dan ook de vraag stellen of dit soort spiritualiteit een werkelijke bijdrage levert aan een wezenlijke zelfkennis.

Het channel-fenomeen heeft mijns inziens daar een grote bijdrage aangeleverd. Daarbij wil ik niet alle channelaars over één kam scheren, maar in mijn eigen zoektocht heb ik gemerkt dat vele volgers van channelaars daar in mijn beleving niet vrijer door werden.

Aan alle kanten in de tang

De integratie van beide stromingen op constructieve wijze kan alleen door een samenwerking van zelfbewuste en zichzelf kennende individuen gedragen worden. De destructieve variant daarvan kan alleen werkzaam zijn, zolang op collectief niveau er een diepe in onbewustheid verzonken slaap aanwezig is.

De beide stromingen hebben in hun tegenkrachtige eenzijdige werking technologieën ontwikkeld om de mensheid aan alle kanten in de tang te nemen. Van onderen, vanuit de verborgen energetische krachten in de ondernatuur (Ahriman), wordt het bewustzijn van de mens bewerkt met uiterlijke stralingstechnologieën, zoals HAARP, geluidswapens, microwave-technologie en andere geavanceerde zaken.

Wil je een interessante visie lezen van één van de meest gerenommeerde onderzoekers van HAARP, dr. Nick Begich, klik dan hier. Over de technologie an sich is Begich overigens heel lovend. Wanneer het positief wordt aangewend, zo is zijn mening, zal het ingezet kunnen worden op vele therapeutische en leerproces ondersteunende manieren. De negatieve toepassingen zijn echter uiterst gevaarlijk en destructief ten aanzien van de menselijke samenleving. In zijn artikel geeft hij een goed overzicht van verschillende mind control-projecten.

Van boven, vanuit de bovennatuur (Lucifer), wordt het bewustzijn bewerkt met misleidende spirituele concepten, die de mens wegvoeren van zijn eigen kracht en centrum. Een heldere definitie van mind control met psychologische technieken vind je hier.

Zelf heb ik mij een aantal jaren geleden, onder behoorlijke druk van mijn sociale omgeving, laten verleiden om mee te doen aan een driedaagse Landmark werkwinkel. De sociale druk bestond er uit dat mijn toenmalige partner, die zelf al meerdere cursussen had gevolgd en in een sociaal netwerk verkeerde waarin iedereen dat had gedaan, mij het hoofd gek zeurde om toch ook maar eens zo’n beginnerscursus te gaan doen.

Want het zou zo goed voor mij zijn en ik zou in no time van al mijn psychische blokkades verlost zijn. Dit positieve resultaat liet zij overigens na vele cursussen gevolgd te hebben niet zien.

Na een jaar lang weerstand te hebben geboden, bezweek ik voor de druk en heb toen kunnen ervaren van welk een zeer geraffineerde methodes die Landmarkclub gebruik maakt, om mensen grote sommen geld afhandig te maken en ze geestelijk in de tang te nemen. Terwijl de praktische organisatie van de cursussen volledig op vrijwilligers drijft en dus geen cent kost. De cursusleiders zijn de enige uitzondering en worden dik betaald.

Het geraffineerde van hun opdringerige tactiek is, dat men door een continue herhaling van de oproep aan de deelnemers om nieuwe klanten te werven, zich van nieuw financieel uit te melken en geestelijk te verslaven menselijke schapen voorziet. Wanneer de potentiële klant, zoals ik toen, gevoelsmatige of andere tegenwerpingen aandraagt om niet mee te doen, wordt dat uitgelegd als een psychische weerstand tegen verandering. Bij mij heeft dat toen, mede door andere omstandigheden, gewerkt. De verslaving er aan werkte echter niet, daar het bij mij toch niet echt voldoende binnenkwam om zijn werking te hebben.

Een paar maanden geleden werd ik benaderd door iemand,die ik zijdelings kende, met een uitnodiging voor een introductiebijeenkomst van de Avatartraining. Uit pure nieuwsgierigheid ging ik daar heen. Ik hield het er, met mijn Landmark-ervaring en op basis van herkenning van hetzelfde fenomeen, nog geen kwartier uit en ben toen opgestapt.

Beide clubs scheppen een klimaat dat eng veel lijkt op een cultus of sekte. Als je tot de ingewijden behoort sta je boven de rest van de mensheid, dus ben je een ‘beter’ mens. Ik ben er van overtuigd dat er meer van dit soort clubs zijn, soms met één duidelijke opperherder(in), soms met meerdere. Waar dit toe kan leiden heeft het Jonestown-drama laten zien, waar 918 mensen in 1978 op commando van hun herder Jim Jones massaal zelfmoord pleegden. Zie hier en hier. Voor een historisch overzicht van andere massale mind control-gekte zie hier en hier.

Nieuwe Tijdsherder

Eén van de vele Nieuwe Tijdsherders die de laatste jaren naam maakte, maar ook ten dele weer verloor, is Drunvalo Melchizedek. Dat is natuurlijk niet zijn echte naam, die luidt Bernard Perona. Toch opvallend dat sommigen door een andere vooral spiritueel klinkende naam te adopteren, menen voor verlicht door te kunnen gaan. Perona is een Vietnam-veteraan.

Hé, opvallend toch dat ook hier weer een connectie met legerachtergronden aanwezig is. Daarbij denkend aan de vele rockmuzikanten van het eerste uur, die allen uit een klein gebied bij Los Angeles kwamen en allen één gemeenschappelijke achtergrondnoemer hebben, namelijk via ouders of anderszins een connectie met hoge militaire kringen. Zo ook Perona dus. Hoeveel getraumatiseerde Vietnam-veteranen zullen hem zijn voorafgegaan of nagevolgd in het spiritueel meesterschap? Dat hier waarschijnlijk duistere krachten een rol hebben gespeeld maakt het volgende citaat duidelijk.

Torkum Sassarian had died right before DB woke up, by the way. He showed me a photo of a gathering of newage gurus, with Sassarian in their midst, taken in 1987 on the grounds of the Masonic Temple in Sedona, Arizona. During that conference they were designing the mind control agenda that would be called, ‘the Harmonic Convergence.’ Present were DB, Sassarian, Gregg Braden, Drunvalo Melchizedek, Jean Houston, Shirley MacLaine, James Twyman and a dozen other people whose names I didn’t recognize, including Goru Adachi, from Japan, whom DB mistakenly assumed was Ken Adachi, who is an Italian guy from Brooklyn.

It was another six years or so before DB consciously realized that this was not a gathering of self-sacrifing beings. He told me that Shirley MacLaine is a very sweet person, though a childhood product of one of the early CIA Monarch Programs. He also told me that Drunvalo was given his job after DB bolted in the mid 90s. (HIER de link)

Drunvalo openly and casually admitted in front of many witnesses, a few years ago, that his particular Merkaba meditation protocols are specifically designed to get the more talented adepts directly under his control. Thanks to the internet, this comment was broadcast and he apparently lost most of his credibility. He also openly promotes the Great White Brotherhood, which is a high-end Illuminati organization which also directs masonry, Rosicrucianism and Thoesophy as well as the newage gurus of whom he’s only one. ” HIER de link

Bron

Het is de dagelijkse interactie met je sociale en natuurlijke omgeving, die je tot ware integrerende zelfkennis kan brengen.

En daarnaast is er de wil voor nodig om aan voortdurende zelfreflectie, alertheid en mededogen te willen werken.

Levenskunst

Tja, met zoveel controlerend geweld van alle kanten moet je stevig in je intuïtieve schoenen staan om de werking er van te herkennen en jezelf er tegen te beschermen. Om daarmee de schizofrenie die onze gespleten samenleving kenmerkt in jezelf te helen. Mijn bescherming is mijn overtuiging, na veel vallen en opstaan ontwikkeld, dat het leven niet te leren valt buiten het dagelijkse leven zelf.

Het is de dagelijkse interactie met je sociale en natuurlijke omgeving, die je tot ware integrerende zelfkennis kan brengen. Daarnaast is er de wil voor nodig om aan voortdurende zelfreflectie, alertheid en mededogen te willen werken. Het is daarbij geen kwestie van leren, maar vooral van afleren. Afleren anderen te volgen in hun waarheden, die niet resoneren met je eigen intuïtie en gevoel. Wat er dan kan ontstaan is ware Levenskunst. Succes daarbij. Maak er iets moois, waars en liefdevols van.

Arend Zeevat

© Januari 2010

104 gedachten over “De puzzel wordt completer!

 1. Ik roddel tenminste niet over anderen, dat doe ik liever recht in iemands gezicht dan mag ie zich zelf verdedigen.

  Ik roddel wel over mijn zelf want daar ben ik dus altijd bij, want ik hoef nergens me te verdedigen waar ik zelf bij sta.

 2. @ Reptielo & @ Sjamamma

  Wel eens stil gestaan bij het feit dat jullie ook wel eens okee kunnen zijn als jullie, jullie eigen masker eens af zouden doen?

  Misschien ben ik jullie vriendelijke achter buurman wel die jullie elke dag vriendelijk gedag zegt, of een collega, een oude vriend, of iemand bij jullie om de hoek die in een winkel werkt, tja kan van alles zijn, dus laten we het daar dan maar ook bij houden!

 3. Jammer dat we door dit onpersoonlijke medium vaak nogal harde woorden tegen elkaar gebruiken.
  Is dat het offer dat we moeten brengen sinds we ons menselijke jasje hebben aangetrokken om hier rond te vertoeven.
  Misschien moet er eens een wanttoknow dag komen om elkaar eens in de ogen(hart) te kijken want een blik zegt meer dan 1000 woorden toch.
  Ik zie steeds meer devraag wie ben jij dan wel….en ja ik heb me er ook schuldig aangemaakt….want bijna niemand weet wie wie is of durft te zeggen wie hij is.
  Zijn we allemaal bang dat big brother mee zit te kijken of zijn we bang voor onze baan.
  Komt dat woord bang weer of angst en dat is net wat niet moeten hebben angst.
  Ik heb makkelijk praten ik ben wie je maar wil maar heb ook al enkele keren mijn pc moeten afsluiten omdat hij geinfiltreerd werd.
  Heeft iemand de oplossing dat we meer over het onderwerp gaan praten en minder over het wezen of zou het toch de veranderende tijd zijn die alles sneller harder en werkelijker maakt?

 4. Ik geloof, en er zijn er meer anyoneyouwish, die vinden dat ALLES wat gezegd is, ERBIJ hoort.
  Ook al snap ik precies wat je bedoelt hoor, geloof ik dat je niets uit de weg moet gaan.
  Wil je dat IETS-niet-IS, dan ben je geen realist. Want het IS al..!!

  Maar je bedoelt natuurlijk bijsturen, of dit-niet.. Maar dat kan helaas niet, het IS er al..!!
  Het klinkt allemaal wazig wellicht, maar ik zou dat-wat-zich-creeert niet onderschatten.

  Dat wil er zijn.

  En zo geloof ik, dat -zolang mensen menen wat ze schrijven- het allemaal goed is.. Zeker hier op WantToKnow.nl/.be
  Dank voor het delen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.