Advertentie

Deel 2: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart


Vandaag deel twee van het hoofdstuk ‘Niet erkend: hoe de geheimhouding in stand wordt gehouden’ uit het boek Disclosure van Steven Greer. Gisteren publiceerde ik deel 1, dat je hier kunt lezen. Dit tweede deel geeft inzicht hoe het mogelijk is dat er zo weinig over het UFO-fenomeen naar buiten komt en het belangrijkste: WAAROM?!! Greer: “Dit is het meest geheime, gelaagde programma binnen de VS en vele andere landen. Deze projecten, waarvoor in 1961 door president Eisenhower is gewaarschuwd, zijn aan het wettelijke toezicht en controle in de VS, het VK (Verenigd Koninkrijk) en elders is ontsnapt.” Het is tijd dat we de waarheid kennen.

Tekst: Steven M. Greer
Vertaling: Paul Harmans van Ufowijzer.nl

De Coca Cola formule

Zelfs de president heeft geen toegang tot deze formule
Zelfs de president heeft geen toegang tot deze formule

USAP’s zijn maar een deel van het verhaal, het kleinste deel. Herinner u Eisenhower die waarschuwde voor het ‘militair-industriële complex’. Voornaamste woord: industriële, dus privaat, geprivatiseerd. Tijdens een bespreking van dit onderwerp in juli 1995 met een voormalig hoofd van het ministerie van defensie van Groot-Brittannië, ontdekte ik dat hij op een gelijksoortige wijze buiten spel was gezet. We ontdekten voor de zoveelste maal dat het werkelijk geheime materiaal zelfs verborgen werd gehouden voor het hoofd van MI5 en het ministerie van defensie. Het antwoord ligt binnen de USAP’s, maar meer nog bij private contracteenheden.

De regering van de Verenigde Staten heeft nagenoeg niets gebouwd (goddank!) De B2 Stealth bommenwerper is niet gebouwd door de Amerikaanse regering, maar VOOR de Amerikaanse regering door private ondernemingen. En private ondernemingen kunnen geheimen beter bewaren dan USAP’s. Wat dit heel goed illustreert is het feit dat na al die jaren, niemand de formule kent voor Coca Cola. Zelfs de president van de Verenigde Staten kan die niet verkrijgen. Deze formule is geheim en privaat.

Welnu, combineer de macht van particuliere geheimhouders met die van USAP’s, dan heb je een geheim bolwerk gebouwd dat praktisch ontoegankelijk is. Omdat als je het probeert binnen te dringen, het beveiligd is vanwege het private eigendomsrecht. En als je probeert binnen te komen via de publieke sector – de regering – dan is het verborgen in USAP’s en die ‘regering’ waaraan wij doorgaans denken, is daarbij machteloos.

Vanuit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat als je de leiders informeert over dit alles, zij hun hoofd in hun handen nemen en, net als ik eens zei, zeggen: “O, mijn God…”

Dus, wat is het wezenlijke belang van deze verborgen operatie?

Beschrijving: Het is een quasi-regerings groepering, aan USAP’s verbonden, tezamen met quasi-privé-bedrijven die internationaal opereren. De meerderheid der bezigheden concentreert zich in private industriële ‘werk voor anderen’ contractuele projecten, die gerelateerd zijn aan het begrijpen en toepassen van vergevorderde buitenaardse technologieën. Verwante, onderverdeelde eenheden, welke dus ook USAP’s zijn, zijn betrokken bij desinformatie, publieke misleiding, actieve desinformatie zoals ontvoeringen en verminkingen, verkenning en het volgen van UFO’s, op de ruimte gebaseerde wapensystemen en gespecialiseerde contactpersonen (bijvoorbeeld voor de media, politieke leiders, de wetenschappelijke gemeenschap, de maatschappij, etc.). Denk aan deze eenheid als een kruising tussen een regering, USAP en de private industrie.

Deze groepering bestaat hoofdzakelijk uit functionarissen afkomstig uit het middenkader van de aan USAP’s gerelateerde militaire- en inlichtingendiensten, uit USAP’s of zwarte afdelingen binnen zekere samenwerkende high-tech contracteenheden, uit zorgvuldig uitgekozen samenwerkenden binnen de internationale politiek, uit verschillende religieuze groeperingen, uit de wetenschappelijke gemeenschap en de media en uit andere organisaties. De identiteit van enkelen van deze functionarissen is ons bekend, maar die van de meesten blijft onbekend.

Ongeveer eenderde tot de helft van hen die de beslissingen nemen zijn nu voorstander van een publieke openbaring van enkele facetten van deze zaak, dit zijn in hoofdzaak de jongere leden die minder medeplichtigheid hebben aan buitensporigheden in het verleden. De overblijvende leden zijn er tegen of hebben tegenstrijdige gedachten betreffende een aanstaande openbaring.

Discussie over de wenselijkheid van openbaring

Het is een quasi-regerings groepering, aan USAP's verbonden, tezamen met quasi-privé-bedrijven die internationaal opereren
Het is een quasi-regerings groepering, aan USAP's verbonden, tezamen met quasi-privé-bedrijven die internationaal opereren

Het huidige beleid en de besluitvorming lijken voorlopig een pauze te hebben ingelast binnen de private, burgerlijke afdeling in tegenstelling tot de aan de militaire- en inlichtingendiensten gerelateerde USAP’s, maar ondanks dat, duidt enige informatie erop dat er een duidelijke relatieve zelfstandigheid bestaat op enkele gebieden binnen de operaties. Volgens onze inschatting is er een toename in discussies over bepaalde geheime operaties en de wenselijkheid van een openbaring.

Veel onderverdeelde operaties binnen de ‘zwarte’ of USAP projecten zijn zo gestructureerd dat zij die aan een taak werken vaak onwetend zijn van het feit dat die gerelateerd is aan de UFO/ET-zaak. Bijvoorbeeld, sommige aspecten van het zogenoemde ‘Star Wars’ project, of het SDI programma, zijn bedoeld om zich te richten op buitenaardse ruimtevaartuigen die in de nabijheid van de aarde komen, maar de grote meerderheid van de wetenschappers die aan het SDI programma werkt, is daar niet van op de hoogte.

Veel onderverdeelde operaties binnen de ‘zwarte’ of USAP projecten zijn zo gestructureerd dat zij die aan een taak werken vaak onwetend zijn van het feit dat die gerelateerd is aan de UFO/ET-zaak.

Leiders weten zelf vaak niet hoe zij hun onderzoek moeten beginnen

Wij hebben van drie afzonderlijke, bevestigende bronnen vernomen dat sinds het begin van de jaren negentig, er op zijn minst al twee buitenaardse ruimtevaartuigen door op de ruimte gebaseerde wapensystemen onder vuur zijn genomen en zijn vernietigd. De grote meerderheid van politieke leiders, inclusief beambten van het Witte Huis, militaire leiders, regeringsleiders, leiders van de VN en andere wereldleiders zijn niet volgens de vaste regels over deze zaak ingelicht. Wanneer en als er een onderzoek wordt ingesteld, wordt hen niets verteld over deze operaties, noch wordt het bestaan van een dergelijk project bevestigd. In het algemeen is de aard van een dergelijk verborgen project voldoende om ervoor te zorgen dat dergelijke leiders zelfs niet eens weten waar zij hun onderzoek moeten beginnen.

Internationale samenwerking bestaat op ruime schaal, desondanks hebben enkele getuigen verklaard dat enkele landen, en in het bijzonder China, strijdlustig jacht maakte op enigszins onafhankelijke punten.

De voornaamste bases voor de operaties zijn, afgezien van de grote verscheidenheid aan private gebieden, de Edwards luchtmachtbasis in Californië, de Nellis luchtmachtbasis in Nevada en in het bijzonder S4 en de nabijgelegen faciliteiten, Los Alamos in New Mexico, Fort Huachuca in Arizona (hoofdkwartier van de militaire inlichtingendienst), het Redstone Arsenal in Alabama en een relatief nieuwe, zich nog uitbreidende ondergrondse faciliteit die slechts bereikbaar is door de lucht en ligt in een afgelegen gebied van Utah, omgeven door andere faciliteiten. Bijkomende faciliteiten en operationele gebieden bestaan in een aantal andere landen, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Australië en Rusland. Talloze agentschappen hebben diep geheime, zwarte aan USAP’s gerelateerde eenheden die zijn betrokken bij deze operaties, inclusief de National Reconnaissance Office (NRO), de National Security Agency (NSA), de CIA, de Defense Intelligence Agency (DIA), de Air Force Office of Special Investigations (AFOSI), Naval Intelligence, Army Intelligence, Air Force Intelligence, de FBI en een groepering bekend als MAJI control.

Er is zelfs een nog uitgebreidere lijst van private, burgerlijke en samenwerkende eenheden die een veelzeggende betrokkenheid hebben. De meeste wetenschappelijke, technische en vergevorderde technologische projecten zijn ondergebracht in de burgerlijke industrie en onderzoeksfirma’s. Veelzeggend – en fataal – is dat de beveiliging daarvan wordt verzorgd door private contractors.

Geloofwaardige ontkenning

Geloofwaardige ontkenning
Geloofwaardige ontkenning

De meerderheid van het personeel alsook het leiderschap van de meeste, zoniet alle, agentschappen en private groeperingen zijn niet betrokken bij en onwetend van deze onderverdeelde, niet erkende operaties. Om deze reden zijn serieuze beschuldigingen aan het adres van elk van deze agentschappen of private eenheden ongegrond. ‘Geloofwaardige ontkenning’ bestaat op vele niveaus. Bovendien vergt specialisatie en onderverdeling het bestaan van een aantal activiteiten waarvan de medewerkers niet weten dat hun taak heeft te maken met het UFO/ET-onderwerp.

Zowel de positieve stimulansen om gewillig mee te werken als de straffen voor het schenden van geheimhouding zijn opmerkelijk. Een hoge militaire bron heeft ons verklaard dat er op zijn minst 10.000 mensen gedurende een paar decennia, 1 miljoen dollar heeft gekregen om hun medewerking zeker te stellen. Wat betreft de straffen, we weten uit meerdere betrouwbare gevallen dat de familie van individuen werd bedreigd voor het geval die de regels van geheimhouding zou overtreden en we hebben kennis van twee recente, zogenaamde zelfmoorden, bij een private industriële firma met een contract, welke voorvielen toen de slachtoffers zich niet hielden aan de geheimhoudingsplicht bij een reverse-engineering project, gerelateerd aan buitenaardse technologie.

Wat betreft de straffen, we weten uit meerdere betrouwbare gevallen dat de familie van individuen werd bedreigd voor het geval die de regels van geheimhouding zou overtreden en we hebben kennis van twee recente, zogenaamde zelfmoorden

Fondsgelden

Een hoge regeringsonderzoeker heeft ons in vertrouwen verteld dat zwarte budgetten ogenschijnlijk worden gebruikt voor deze en gelijksoortige projecten die in feite USAP’s zijn. Dit zwarte budget wordt geschat op een 10 miljard dollar, maar gaat wellicht zelfs de 80 miljard dollar per jaar te boven. Het bedrag dat gaat naar de UFO/ET-operaties is op dit moment onbekend. Hierbij opgeteld komen ook nog de fondsen die van overzee komen, van privé- en institutionele bronnen. De hoogte van die bedragen is ook niet bekend bij ons.

Dit is het gedeelte waarvan we nu weet hebben. Het is duidelijk dat er op dit gebied meer vragen dan antwoorden bestaan en wat nog onbekend is, is veel meer dan wat we nu weten. Niettemin hebben we, zo geloof ik, significante en historische vorderingen gemaakt in het begrijpen hoe deze eenheden opereren.

Ik heb deze algemene vaststelling gepresenteerd aan een aantal belangrijke militaire, politieke en ambtelijke personen en ik was verbaasd dat het werd ontvangen als absoluut accuraat en in overeenstemming met onafhankelijke bevindingen die zij afzonderlijk hadden ontvangen.

De grote vraag is: WAAROM?

200433919-001Maar de grote vraag is waarom? Zoals over het algemeen in het leven, het wat, wie en hoe is altijd makkelijker te beantwoorden dan het waarom. Waarom de voortdurende geheimhouding en misleiding? Ik aarzel om verder te gaan, omdat we hier vragen krijgen die gerelateerd zijn aan een fundamenteel motief en doel, wat altijd een beetje een vaag gebied is, slecht gedefinieerd in het beste geval. En dit is geen normaal geval, de emoties, motieven en doelen achter dergelijke buitengewone bezigheden waarbij veel op het spel staat zijn aanmerkelijk complexer en meer afwijkend. En inderdaad zullen de motieven een allegaartje zijn, variërend van in eerste instantie nobel en met goede bedoelingen tot aan verderfelijkheid.

Senator Barry Goldwater vertelde mij in 1994 dat de geheimhouding rond het buitenaardse onderwerp “toentertijd een verdomde vergissing was en ook nu een verdomde vergissing is…” Ik ben geneigd dat met hem eens te zijn, maar de drang voor geheimhouding was en is niet helemaal gelegen in dwaasheid. Ik zie de aanleiding daarvoor eerder in angst en het gebrek aan vertrouwen.

Wat waren de beweegredenen voor geheimhouding?

Ondanks dat ik in het algemeen een afkeer heb van psychotherapeutisch jargon, geloof ik dat de psychologie in dit alles van groot belang is. Ik geloof dat geheimhouding en speciaal extreme geheimhouding van deze graad, altijd een symptoom van een kwaal is. Als je geheimen in je familie hebt, is dat een ziekte, geboren uit angst, onzekerheid en wantrouwen. Naar mijn gevoel kan dat doorgetrokken worden naar gemeenschappen, bedrijven en samenlevingen. Uiteindelijk is de aanleiding voor geheimhouding een symptoom van een diepgelegen gevoel van onbehagen dat is voortgekomen uit een fundamenteel gebrek aan vertrouwen en een overvloed aan angst en onzekerheid.

Ik geloof dat geheimhouding van deze graad, altijd een symptoom van een kwaal is. Als je geheimen in je familie hebt, is dat een ziekte, geboren uit angst, onzekerheid en wantrouwen. Naar mijn gevoel kan dat doorgetrokken worden naar gemeenschappen, bedrijven en samenlevingen.

Er rezen een ontelbaar aantal vragen

In het geval van UFO’s/ET’s, in de vroegere tijd van de veertiger en vijftiger jaren, heerste er naar mijn gevoel een angst die grensde aan paniek. We waren net een wereldoorlog te boven gekomen en hadden de ketenen van de gruwelijke atoomwapens geworpen. De USSR breidde haar imperium uit en bewapende zich tot de tanden met nog groter en dodelijker atoomwapens. En zij versloegen ons in de race naar de ruimte.

Dat alles ging vergezeld met buitenaardse ruimteschepen waarvan er een geborgen was tezamen met een dode (en één levende) levensvorm. Paniek, angst, verwarring. Er rezen een ontelbaar aantal vragen, allemaal doortrokken van angst. Waarom zijn zij hier? Hoe zal het volk reageren? Hoe kunnen we hun technologie veilig stellen en het uit handen van onze doodsvijanden houden? Hoe moeten we het volk vertellen dat de meest machtige luchtmacht ter wereld niet in staat is haar eigen luchtruim veilig te stellen? Wat zal er met de religies gebeuren? Met de economie? De politieke evenwichtigheid? De industrie die bouwt aan de huidige technologie? De…

Hebzucht en macht

Alleen een kleine machtselite weet wat er speelt
Alleen een kleine machtselite weet wat er speelt

Naar mijn idee was in eerste instantie geheimhouding voorspelbaar, zelfs begrijpelijk en mogelijk zelfs te rechtvaardigen. Maar als de decennia voorbijgaan en zeker aan het eind van de Koude Oorlog, kan angst alleen de geheimhouding niet meer verklaren. Tenslotte is 1994 niet 1946, we zijn in de ruimte geweest, we zijn geland op de maan, we hebben planeten in andere zonnestelsels ontdekt, we hebben de bouwstenen van leven gevonden in de verre ruimte en ongeveer 50% van de wereldbevolking gelooft dat UFO’s echt zijn. En het Sovjetregime is ineengeklapt.

Ik denk dat er bij de geheimhouding van nu twee andere factoren van grote betekenis spelen: hebzucht en macht en de logheid van een decennia lange geheimhouding. Hebzucht en macht zijn gemakkelijk te begrijpen: denkt u zich maar eens in dat u betrokken bent bij een project dat buitenaardse techniek probeert te ontrafelen om het daarna toe te passen. De macht en het schokeffect van een dergelijke technologie op de huidige economie, overstijgt de gezamenlijke draagwijdte van de verbrandingsmotor, elektriciteit, de computerchip en alle vormen van telecommunicatie.

We spreken over de techniek van het volgende millennium

We spreken over een techniek van het volgende millennium. U denkt dat het tijdperk van de computer/informatietechniek een grote revolutie is? Fasten your seat belts, de toekomst – vroeger of later – zal ‘niet-lineair’ zijn, een nulpunttechnologische revolutie, gebaseerd op vergevorderde buitenaardse technologieën. Geen wonder dat de gezamenlijke interesse en geheimhouding van de contractors en die van het militaire complex, zelfs uitstijgen boven de aan de regering gerelateerde USAP’s. De formule voor Coca Cola betekent hiermee vergeleken helemaal niets.

De macht en het schokeffect van een dergelijke technologie op de huidige economie, overstijgt de gezamenlijke draagwijdte van de verbrandingsmotor, elektriciteit, de computerchip en alle vormen van telecommunicatie.

Wie zijn deze mensachtigen?

De bureaucratische logheid van langdurige geheimhoudingsoperaties is echter wat anders. Na decennialang dergelijke activiteiten te hebben uitgevoerd, zoals het verspreiden van leugens, het misleiden van het volk en zelfs erger, hoe dan moet zo’n groepering het web ontrafelen dat zij geweven heeft? Er bestaat voor een bepaald type mens een zekere verslavende charme aan geheime macht, zij raken opgewonden bij het hebben en weten van geheimen. En dan is er nog het schrikbeeld van een kosmisch Watergate, waarbij allerlei mensen koppen willen zien rollen. Het is dus makkelijker de toestand onveranderd voort te laten gaan, iets waarin alle bureaucratieën bedreven zijn.

Wie zijn deze mensachtigen?
Wie zijn deze mensachtigen?

En zelfs nu is er nog angst. Niet slechts de angst om betrokken te raken in een soort Watergate, maar een eerder xenofobische angst (vreemdelingenangst) en een primitieve angst voor het onbekende. Wie zijn deze mensachtigen, waarom zijn ze hier, hoe durven zij zonder eerst toestemming te vragen ons luchtruim binnen te dringen! De mensheid heeft een lange traditie van angst en haat aan alles wat verschillend, onbekend en van elders komt. Kijk maar eens naar de uitwassen die het mensdom teisteren zoals het racisme, de etnische zuiveringen, het fundamentalisme en de nationalistische vooroordelen en vijandschap. Er bestaat een nagenoeg ingewortelde xenofobische respons op het onbekende en dat wat anders is. En het is zeker dat de buitenaardsen meer van ons verschillen dan bijvoorbeeld de protestanten ten opzichte van de katholieken in Ierland.

Een interplanetair conflict…

Ik vroeg eens aan een natuurkundige die betrokken was bij verrichtingen van militaire- en inlichtingendiensten die gerelateerd waren aan UFO’s, waarom wij pogingen doen om deze ruimteschepen met vergevorderde ruimtewapens te vernietigen. Hij reageerde meteen geërgerd en zei: “Deze cowboys die dergelijke wapens bedienen zijn zo arrogant, zo onbeheersbaar, dat zij elke binnenkomst van een UFO in ons luchtruim zien als een aanval die het waard is om vijandig op te reageren. Als we niet zorgvuldiger te werk gaan, dan zorgen zij er nog eens voor dat wij betrokken raken bij een interplanetair conflict…”

En zo gaat dat in zijn werk. Angst. Angst voor het onbekende. Hebzucht en macht. Institutionele traagheid. Dit zijn enkele van de huidige drijvende krachten achter de voortdurende geheimhouding.

Wat kunnen wij eraan doen?

Maar hoe dan verder? Hoe kunnen we een dergelijke situatie transformeren van extreme geheimhouding naar openbaring? Extreme geheimhouding, en speciaal op zoiets verstrekkends en belangrijks, ondermijnt de democratie, ontwricht de constitutie, concentreert een enorme hoeveelheid technologische macht in de handen van een paar niet-gekozenen en berokkent schade aan de gehele planeet. Daar moet een einde aan komen.

Ik stel voor dat de regering in samenwerking met het huis van afgevaardigden, de verantwoordelijkheid op zich neemt voor openbare verhoren, waarbij deze getuigen, waarvan we er nu bijna 500 hebben, openlijk kunnen verklaren wat zij weten over de UFO/ET-zaak. Dat zal een definitieve openbaring in werking stellen, dat kan ik u verzekeren.

In verband hiermee kunt u ons op twee manieren helpen:

1) Schrijf de president en vraag of hij een uitvoeringsbesluit wil uitvaardigen dat deze getuigen toestaat veilig naar voren te komen en schrijf tegelijkertijd naar uw senator en man in de regering en vraag hen deze openbare hoorzittingen te steunen.

2) Neem zo snel mogelijk contact met mij op als u (of iemand die u kent) een getuige zou kunnen zijn afkomstig uit de huidige of vorige regering, het leger of van private bedrijven. Wij hebben beschermende maatregelen getroffen en hoe meer getuigen we hebben des te sterker we staan en hoe groter de veiligheid wordt voor hen die meedoen. Help ons alstublieft als u kunt.

De internationale gemeenschap en de Verenigde Naties zouden wat deze zaak aangaat gelijksoortige hoorzittingen moeten houden. Wij hebben getuigen afkomstig vanuit de gehele wereld en het zou ideaal zijn als internationale openbaring en het vergaren van bewijs meteen van start zouden gaan. De wereldgemeenschap moet niet passief blijven en de verantwoordelijkheid betreffende geheime operaties van zich afschuiven. CSETI is sinds vijf jaar betrokken bij burgerlijke diplomatische inspanning en bereikt waardevolle doorbraken in het ontwikkelen van protocollen hoe in contact te treden met deze buitenaardse bezoekers. In tegenstelling tot passief af te wachten en het te zien als een ver weg gelegen ‘fenomeen’ zouden we moeten proberen de communicatie met deze levensvormen tot stand te brengen en vanaf het begin een open interplanetaire verhouding met hen te hebben. Als u geïnteresseerd bent en wilt weten hoe u betrokken kunt raken bij dergelijk onderzoek en diplomatieke inspanningen, neem dan contact met ons op.

In tegenstelling tot passief af te wachten en het te zien als een ver weg gelegen ‘fenomeen’ zouden we moeten proberen de communicatie met deze levensvormen tot stand te brengen en vanaf het begin een open interplanetaire verhouding met hen te hebben.

Vergevingsgezindheid

Tot slot. We moeten bereid zijn te vergeven. Er valt geen voordeel te behalen bij het vragen van zware straffen voor hen die zowel bij de huidige geheimhouding als die van het verleden betrokken waren. Velen hadden het gevoel dat ze op dat tijdstip het enig juiste deden en velen hebben dat nog. We hebben geen kosmische Watergate nodig en we zouden daar collectief vanaf moeten zien. We zouden positief naar het nu en de toekomst moeten kijken en het verleden vergeven.

Moed, visie en volharding zijn nodig om deze situatie van gedaante te doen veranderen
Moed, visie en volharding zijn nodig om deze situatie van gedaante te doen veranderen

Er is een eerdere situatie geweest die enigszins op deze lijkt. In de begintijd van de Clinton-regering waren er verstrekkende openbaringen betreffende vroegere buitensporigheden en waanzinnige experimenten binnen het ministerie van energie en de voormalige atoomenergiecommissie. We hoorden dat er plutonium werd gestopt in de havermoutpap van kinderen in weeshuizen en dat er weloverwogen straling werd vrijgelaten in bewoonde gebieden om ‘te zien wat er zou gebeuren’ en meer van dat soort zaken. De waarheid kwam boven tafel en het was niet het einde van de wereld. Niemand ging de gevangenis in. De regering kwam niet ten val en de hemel viel niet op ons neer. Dus laat ons voorwaarts gaan met wat echte barmhartigheid en vergevingsgezindheid en laten we deze nieuwe eeuw anders beginnen.

Uiteindelijk is het zo dat als het volk de leiding neemt, de leiders zullen volgen. Moed, visie en volharding zijn nodig om deze situatie van gedaante te doen veranderen en een tijd van openheid en vertrouwen te creëren en de fundatie te leggen voor zowel wereldwijde als interplanetaire vrede.

Leiders zullen volgen

Uiteindelijk is het zo dat als het volk de leiding neemt, de leiders zullen volgen. Moed, visie en volharding zijn nodig om deze situatie van gedaante te doen veranderen en een tijd van openheid en vertrouwen te creëren en de fundatie te leggen voor zowel wereldwijde als interplanetaire vrede. Als onze leiders op dit moment die moed en visie ontbreekt, dan moeten wij ze dat duidelijk maken. Er staat teveel op het spel om de andere kant op te kijken, er wordt ons de toekomst afgenomen. De toekomst van ons leven op aarde en onze plaats in de kosmos lopen gevaar. Samen moeten we eraan werken om die toekomst zeker te stellen, voor onze kinderen en hun kinderen.

20 gedachten over “Deel 2: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart

 1. Wel jammer dat het disclosure project tot dusver niets opgeleverd heeft. De beroemde persconferentie van 2001 heeft “the senate” ook niet bewogen. OK, er zijn ondertussen landen die haar -voorheen top secret- ufo-gerelateerde documenten heeft vrijgegeven (althans, het betreft hier vaak een selectie van decennia oude zaken). Dat schaar ik nou niet bepaald onder ‘disclosure’)
  En wat was waar van het gerucht dat Frankrijk vorige week ‘disclosure’ wereldkundig zou maken? Nee, ik ben bang dat dat nog wel eens 10 jaar kan gaan duren…

 2. het word tyd dat de waarheid boven tafel komt ik ben zelf lichtwerker en magnetiseur en weet dat de kracht van het licht in2012 gaat overwinnen cq de transformatie van de mens

 3. Bij de term ‘lichtwerker’ gaan altijd mijn nekharen recht overeind staan. Net zoals ‘verlichting’, ‘hemel’, hel, straf, uh dimensies… . Bah.
  Alleen al het feit dat iemand ongevraagd veroordeeld wordt tot het lichtwerker-schap, als dat die groep goed uitkomt.
  Die lichtwerkers mogen het van mij allemaal houden. En graag handen af van míjn licht míjn 2012, mijn verlichting, etc. etc.
  Ja ik weet het zoiets hoort een braaf iemand niet te zeggen, maar Woehahahaha (duivels geschater)

 4. Het stuk begint veelbelovend maar gaat vervolgens als een nachtkaars uit vond ik.
  Angst versnippering, macht, complexiteit niets nieuws onder de zon, dû.
  “De toekomst van ons leven op aarde loopt gevaar”. Waar heb ik dat meer gehoord (straling, pesticiden, uitputting van hulpbronnen, uitsterven van diersoorten, massale bijensterfte).

  De regering eh die was toch niet de vertrouwen? De VN eh, hoe zat het daar dan mee? Vergeven zonder enige tegenprestatie (zoals bijvoorbeeld keiharde tastbare, controleerbare garanties voor openheid). Slappe hap jongens…
  Dus ook nog slechte oplossingen presenteren en vervolgens boos worden als er al heel lang helemaal ‘niets’ gebeurt. Verrry strange.

  Ik zou zeggen houd de mensen lekker dom, tast bovendien de werking van hun hersenen op een slinks manier aan en de ergste hel wordt opeens de hemel.
  (Woe…)

 5. @Zuurtje je klinkt nu erg zuur, verwacht niet dat er snel een oplossing komt als ze al eeuwen lang blijkbaar, ons in de gaten houden.
  Blijkbaar had je eerst twijfels en nu val je weer terug in ongeloof.
  Ik kan voor mijzelf zeggen hoe meer je leest hoe vaker je verbanden weet te leggen, en krijg je toch een aardig kloppend verhaal.

  Hooguit zou je kunnen denken dat er een doorbraak komt als we elkaar met atoomwapens figuurlijk de hersens in dreigen te slaan.
  Dat we kontact hebben dat is lijkt mij wel bewezen, dat ze ons voornamelijk observeren lijkt me ook wel bewezen.

  Dan zou ik een stapje verder willen gaan en al die verhalen van mensen die in een schotel zijn meegenomen in ieder geval niet zonder meer als onzin verhalen afdoen.
  Het is voor ons mensen zo moeilijk om iets te geloven alleen maar op een woord.
  Dat zijn wel mensen die zich onsterfelijk belachelijk maken als ze hun verhaal vertellen en toch doen ze het.
  Ik durf mijn familie niet te vertellen dat ik op dit soort sites zit te lezen.

  Zekerheid zul je niet vinden, trouwens wel vreemd dat we ons een geloof laten aanpraten en dat sommige daar heilig van overtuigd zijn, en beslist niet de domste onder ons.

  Draai de zaak eens om en kijk wat ze proberen geheim te houden zoals die zogenaamde weerballon in Roswell waarvan de kranten in eerste instantie zeiden dat het een ruimte vehikel was.

 6. WEET je…. ik zit hier achter mijn pc, gewone werkende huismoeder,klein beetje verlicht,hopelijk op mijn juiste pad,wil graag nog meer bewust worden,maar soms….aaarrrghh.
  Wie zijn zij om voor ons besluiten te nemen, en dan misschien in eerste instantie niet slecht bedoeld[twijfelachtig] en uit angst. MAAR…. is dat niet het zwakke punt van de mensheid ANGST.
  -angst voor het onbekende [ufo’s,chemtrails]
  -angst voor gebrek.
  -angst voor medemensen.
  -angst om je kwetsbaar op te stellen.
  -angst voor leven in het nu.
  -angst om te leven vanuit je hart en gevoel.
  -angst om je ego los te laten
  -etc.
  Is angst nu net niet datgene wat onze bewustwording tegenhoudt, waardoor de bewusten ,niet bewuster kunnen worden en de onbewusten niet bewust {poeh}.
  Houdt angst dan de waarheid tegen?
  Is angst dan ook een machtsmiddel?

  p.s. als huismoeder ben je drs. in de huishoudkunde. {ja, ook ik heb nog steeds last van mijn ego}

 7. lianne, dat is precies zoals ik het om me heen zie.
  als je maar even probeert een gesprek in de richting van bv chemtrails of vaccinaties te sturen wordt je al angstig aangekeken alsof je het laatste oordeel uit gaat spreken
  we worden angst aangepraat en dat blijkt een slechte raadgever zoals het spreekwoord al zegt.
  ik denk dat iedereen zit te wachten op een voorspreker die geloofd wordt. iemand die aanzien heeft in deze wereld.
  dan pas zullen we met zijn allen durven praten.
  ik ben net zo hoor.
  niemand heeft zin om voor gek verklaard te worden en dat heb ik toch al aan moeten horen, weliswaar met andere termen. maar toch.

 8. Het is gebleken dat het huidige tijdperk waarin de multinat. c.q. het bedrijfsleven boven de politiek en samenleving uisteekt en een machtspositie behelst, waardoor de totalitaire controle over deze machtspositie niet heeft geleid tot vooruitgang en verbetering van het welzijn van de mens en aarde.

  Dit is de les die we hebben geleerd door de overconsumptie en overgecorrumpeerde markt.

  Het is het huidige kapitalisme wat niet is gebasseerd op vraag en aanbod maar is getransormeerd naar schuldvraag. waar voorheen een failliet bedrijf kon worden overgenomen door een ander bedrijf ( met tevens een zwakke liquiditeit ) en/of een doorstart kon maken, is dit verhaaltje zo vaak uitgevoerd dat de schuldvraag te hoog is geworden en de kloof is vergroot tot een ziekelijke vorm van winstmaximalisatie ten koste van de MEERDERHEID. Ben zo benieuwd wanneer de burger wereldwijd gaat inzien dat het 1% van de wereldbevolking is, die moet worden gestopt voordat de overige 99% als werkslaaf dient voor die ene procent.

  Dus alle bedrijven met een x aantal werknemers en omzet die niet meer onder het MKB vallen maar richting een N.V. gaan of multinat. worden moeten worden overgedragen/verkocht worden aan de overheid.

  Als we besluiten om de overheid te gebruiken bij het besturen van grote ondernemingen vraagt dit tevens om zeer capabele mensen uit het bedrijfsleven die verantwoording af moeten leggen aan de politiek over het verloop van dat bedrijf. Zo behoud men controle.

  Zo beschouwd zullen er meer oudere, wijzere, juiste mensen op de posities komen die veel verantwoordlijkheid vragen maar waar dan wel capabele mensen terecht komen ipv de figuren die nu uit eigenbelang handelen en nimmer uit maatschappelijk belang op de hoge posities verkeren!

  MvdG GalliLéon

 9. @Lianne,

  Angst is het beste middel om macht te verwerven.

  Als je mensen bang maakt en angstig zullen zij sneller de macht uit handen geven wanneer er door dezelfde instantie/persoon/politiek word aangegeven dat zij jou zullen beschermen.

  Op dat moment heb jij de illusionaire gedachte dat jij EEEEEEEEEEnorm in gevaar bent maar dat “gelukkig” bescherming, verlossing of anderzijds voor jouw word gerealiseerd.

  Dit in ruil voor…….

  belastingen, een overcorrumpeerde markt, vervuild millieu, winstmaximalisatie, maatschappelijke verharding, cultuurkloven, oorlog( want dat beschermt jouw tegen je vijanden….)

  De zoete leugen regeert over de bitter waarheid.

  WIJ leven toch in een vrije democratische rechtstaat?

  MvdG GalliLéon

 10. Als wij mensen macht dienen te onstijgen en niet meer in angst willen leven en er genoeg van te hebben, dan is het vanzelfsprekend
  dat wij dit eerst alemaal mee moeten maken om het te kunnen onstijgen.
  Want het is natiuurlijk heel mooi dat we kunnen communiceren met buitenaardse, maar we kunnen niet eens bij ons zelf naar binnen gaan om daar te zien dat alles al in ons zit.
  Ik denk dat we een ding allemaal over het hoofd zien, en dat is onze schepper.
  Wij gaan iets meemaken dat niemand kan bevatten en dat alles ineens duidelijk maakt en oplost.
  Dus mensen leef niet in angst mar blijf bij jezelf en blijf vertrouwen hebben, want dat is liefde.

  groeten Ray

 11. @ Gallileon…. Ehmm… Dit begrijp ik niet helemaal:

  (quote: “Dus alle bedrijven met een x aantal werknemers en omzet die niet meer onder het MKB vallen maar richting een N.V. gaan of multinat. worden moeten worden overgedragen/verkocht worden aan de overheid.

  Als we besluiten om de overheid te gebruiken bij het besturen van grote ondernemingen vraagt dit tevens om zeer capabele mensen uit het bedrijfsleven die verantwoording af moeten leggen aan de politiek over het verloop van dat bedrijf. Zo behoud men controle.

  Zo beschouwd zullen er meer oudere, wijzere, juiste mensen op de posities komen die veel verantwoordlijkheid vragen maar waar dan wel capabele mensen terecht komen ipv de figuren die nu uit eigenbelang handelen en nimmer uit maatschappelijk belang op de hoge posities verkeren!”)

  >>Er zijn genoeg bedrijven die miljoenen omzetten en niets met dit soort praktijken van doen hebben… Een erg communistische gedachte om te denken dat wanneer alles maar in handen van de overheid is, iedereen gelijke rechten en plichten heeft en we rustig kunnen slapen… Onwerkelijk voorstel en alles behalve eerlijk wanneer je je bedenkt dat er mensen zich helemaal uit de naat werken om een mooi imperium uit de grond te stampen, niet iedereen kan dat of wil dat en ook hier geldt dat de goeien niet onder de kwaaien mogen lijden, toch? Als we het dan toch over eerlijkheid hebben heeft iedereen het recht om zijn uiterste best te doen zijn talent zo goed mogelijk in te zetten. En wie weet zijn sommige grootverdieners echte weldoeners, je weet maar nooit, toch?
  Maar goed, het geloof dat we in een democratische rechtstaat wonen is bij mij al gedaald tot onder 0. Als ik mezelf de vraag stel wat ik in vrijheid wel of niet kan, is dat maar heel weinig. Weiger maar eens je belasting te betalen en zie welke ijzeren greep om je leven geslagen wordt. De staat is de grote controlist en laat deze vooral niet nog meer invloed op ons priveleven krijgen dan men al heeft! Laat onze ET vrienden maar snel komen hoor, ik ben nu wel eens klaar met al die verhalen, ik wil ook de waarheid zien… Ik wil leven in de waarheid en de waarheid alleen!

 12. Gaat er nog iemand in op het artikel of wijden we weer uit naar zaken als 2012 (welk naar mijn mening niets te doen heeft met dit onderwerp en bovendien een geloof -met al daaraan verbonden macht- op zich dreigt te worden)

  P.s. vond de boeken van Eckhart Tholle en Pim van Lommel ook goed maar is nu even niet het onderwerp.

  Vind het artikel nuchter en relatief neutraal geschreven (zonder hocus pocus) al blijven de bronnen vaag; misschien vanwege geheimhouding, maar daardoor wel weer lastig verifieerbaar.

  Een “systeem” is bijna altijd meer dan de som der individuen; bedrijven, landen, terroristische groepering, culturen etc. kunnen allemaal als systeem beschouwd worden. Een “geheim ufo project” (afgezien het bestaat of niet, dat is nog niet bewezen middels dit artikel) kan ook als systeem gezien worden. Om diezelfde redenen zal het voor betrokken individu(en) idd niet makkelijk zijn dit te veranderen. In veel gevallen kan de initiatie voor verandering van een systeem enkel van buitenaf worden afgedwongen (geweld, maar ook door aanmoediging), het systeem valt dan vervolgens vaak omdat het de support van binnenuit gaat missen (al mistte).
  Een ieder die meent altijd zelfstandig te zijn en een eigen sterke mening heeft moet maar eens bij zichzelf nagaan aan hoeveel systemen hij/ zij (on)bewust deelneemt (papagaaid) en zich bovendien conformeerd aan dit “onzichtbare organisme” zoals een systeem ook wel beschouwd kan worden; systemen worden in stand gehouden door conformering en deelneming aan dat systeem (zelfs het ageren ertegen). M.a.w. laten we er nu niet te makkelijk over denken.

  Ik concludeer dan ook: de wereld is zoals wij hem gezamelijk maken of in iedergeval zoals we toestaan de manier dat we hem maken; geweld hebben we genoeg en mijn eerste optie zou dan ook zijn om de betrokkenen te verwelkomen eerlijk de kennis met een ieder te delen; geef ze ook een eerlijke kans te verantwoorden waarom ze zo lang gezwegen hebben (kan bovendien wel eens een hele goede reden zijn!!!)

 13. EGO blijft nog steeds een grote rol spelen hier. Ik heb het zelf ook heel erg hoor, niks om voor te schamen. NIEMAND hier op aarde zal het EGO hebben kunnen loslaten, zolang je in deze dimensie rondbazuint is dit gewoonweg niet mogelijk. Of je nu lichtwerker, magnetiseur of wat dan ook bent is niet relevant. In principe heeft ieder mens dezelfde gaven alleen de een heeft het verleert en een ander is nog gewoon niet zover hier op aarde. Maar daar aan de andere kant (zo noem ik het nu ff ^^) zul je merken dat we alleen weer één zijn dus het niks uitmaakt wat je op aarde wel of niet kan. Het maakt allemaal niks uit. Voor de bron ben je gelijk aan alles. Dit klinkt niet alleen leuk en rooskleurig of verzonnen of sterk, het is ook gewoon “níet anders”.

 14. Goed artikel, dank voor de vertaling! Maar goed, de echte ufo-geinteresseerde kende Greer al, toch?

  1. Ga voor de gein eens naar YouTube.com

  2. Tik in het openingscherm “ufo” of “ufo’s”
  >>> Iets wat de minder-ingewijden, het gros, zouden doen <<>> Verder dan dit komt het gros van het gros niet, zo kan iedere webmaster/statistiekenfetisjist u vertellen <<<

  In elk geval “mijn” bevindingen: de mythe blijft in stand. Compleet met: vreemde maar wel verklaarbare zaken, ‘crack-pots’, altijd maar die onscherpe plaatjes en beelden, moerasgas, ridiculiserend, mensenwerk, etc etc.

  Guido (jij) zei het elders op WTK.nl: dat er beweging in zit, dat we – kort door de bocht gezegd – “ontwaken”. Ik denk dat we nog wel wat moeten doen om de kritische massa te bereiken teneinde voor de grote massa een tipje van de echte sluier op te lichten.

  Richard
  Nieuwsgierig scepticus

 15. Ik ben (niet) bang dat GalliLeon gelijkt heeft. Ik denk dat ook:

  De baas: commercie
  Vraag en aanbod is NIET meer de leidende formule voor prijsvorming en balans op de markt. Dat wordt nu gewoon gedicteerd doordat de machtsbalans ver doorzwikt richting de machtige commercie.
  Kan de overheid dat compenseren??? NEE, ze lopen zelfs in de pas mee met de commercie omdat ze daar finanicieel baat bij hebben.
  Oftwel, we are so f*cking scewed in dit systeem!
  WAKE UP!!!!!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.