Advertentie

Nederlandse grondrechten overruled door WHO..?!!?


De ‘WHO-motie’ van Mona Keijzer (BBB) die het Nederlandse kabinet opdraagt de Wereldgezondheidsorganisatie om uitstel te vragen voor stemming over het nieuwe pandemieverdrag en de gewijzigde Internationale Gezondheidsrichtlijnen (IHR), is ook in het buitenland opgevallen. Advocaat Meike Terhorst voorziet een mogelijk domino-effect in Europa: “Het Franse parlement wordt nu ook wakker geschud. Via achterkamertjespolitiek proberen ze de gewijzigde IHR nu door te drukken”

Trekken we de vergelijking met de internationale verdragen, zoals het vluchtelingenverdrag, dan zien we het aan de horizon opdoemende gevaar. Wie is die hele WHO nou eigenlijk, om OVER ONZE HOOFDEN, OVER ONZE DEMOCRATISCHE PROCESSEN HEEN, beslissingen te nemen, die ELKE Nederlandse burger treffen..!? Wie was diegene die deze vluchtelingenwet tekende..?

Kijk HIER naar het artikel waarin duidelijk is, dat álle WEF-aanhangers in de leidende politieke functies, de macht van de Nederlandse burger steeds verder buiten bereik gaan brengen van diezelfde burgers en de democratische processen…!

Gelukkig is het pandemieverdrag en de genoemde IHR (international health regulations)onderwerp van publieke discussie geworden, terwijl de TweedeKamer vanuit een secundaire reactie, via een motie van Mona Keizer (BBB) nu wil gaan ingrijpen. Het onderstaande verhaal uit DeAndereKrant om je meer inzicht te geven, in dátgene wat nu speelt.

* * *

*

Nederlandse grondrechten
overruled door WHO..?!!?

2024 © DeAndereKrant / Toine de Graaf | deze versie WantToKnow.nl/be

*
“Hot!”, schreef internist en WHO-volger Meryl Nass op 16 april boven haar nieuwsbrief (Meryl’s covid newsletter). “Vandaag stemde het Nederlandse parlement om de regering op te dragen uitstel te eisen voor beide WHO-stemmingen en als er geen uitstel is, tegen de voorstellen te stemmen.” Nass verwees naar de geplande stemmingen tijdens de WHO-jaarvergadering (Assembly) van eind mei over het beoogde pandemieverdrag en de wijzigingen op de IHR.
Ook ‘The Defender’, de nieuwssite van het Amerikaanse Children’s Health Defense van Robert F.
Kennedy jr., heeft al interesse getoond voor de Nederlandse parlementaire eis van uitstel, die steun kreeg in de TweedeKamer van BBB, NSC, PVV, CDA, SP, ChristenUnie, DENK, FvD, SGP en JA21.

Advocaat Meike Terhorst, die al vaker is geïnterviewd door The Defender over de WHO-plannen, heeft de nieuwssite verteld content te zijn met de aangenomen motie en dat het belangrijk is de druk op de ketel te houden. Terhorst werkt samen met het Nederlands Teleartsen Genootschap (NTG) en het Artsen Collectief aan een brief voor Nederlandse parlementariërs. Zij krijgen daarin handreikingen voor wat zij nog verder kunnen ondernemen, zoals zich uitspreken tegen de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en naar de Europese Commissie.

Nadat -onder president Trump- de VS haar lidmaatschap opzegde van de WHO, bleek China plotseling als degene die de touwtjes uitdeelt, naar voren te stappen. Kijk naar de slaafse houding van WHO-voorzitter Tedros naar de Chinese president Xi.

Een Engelstalige conceptbrief voor Tedros, die parlementsleden individueel of in groepsverband kunnen verzenden, maakt deel uit van de post die ze tegemoet kunnen zien. Mevrouw Terhorst, waarom wachten jullie niet af of het kabinet de motie gaat uitvoeren? Het zou natuurlijk heel mooi zijn als het kabinet de motie zou willen uitvoeren. Maar de verwachting is dat ons kabinet dat niet zal doen. Het goede nieuws is dat Kamerleden ook als het kabinet niet bereid is de motie uit te voeren, daarmee aan de slag kunnen.

Kamerleden kunnen nu met die motie direct aan Tedros zeggen: ‘Ons parlement heeft de regering opgedragen tegen te gaan stemmen als
er geen uitstel komt van de stemmingen, omdat de WHO in strijd met haar eigen artikel 55 (lid 2) heeft gehandeld.’ In dat artikel staat dat voorgenomen amendementen op de IHR ten minste vier maanden voor de WHO Assembly aan de lidstaten en parlementen moeten worden
voorgelegd. Die deadline is niet gehaald, dus kan de stemming eind mei in Genève niet doorgaan. Dát is het centrale punt.

De WHO en haar directeur-generaal zijn juridisch verplicht zich aan de periode van ter inzagelegging van minstens vier maanden te houden, conform artikel 55 van de IHR en op grond van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht. Die periode van vier maanden is cruciaal, omdat parlementen en het publiek dan gedurende vier maanden de tijd hebben om te reageren op de wijzigingen die ter stemming worden voorgelegd. Gaat het jullie alleen om de wijzigingen op de IHR?

In de WHO-onderhandelingen draait het om twee documenten: het beoogde pandemieverdrag en de gewijzigde IHR. Dat werkt heel verwarrend: in het ene staat ‘dit’ en in het andere staat ‘dat’, en het lijkt op elkaar. Maar de IHR is juridisch gezien hét punt om op te focussen. Met een eenvoudige meerderheid van stemmen tijdens de komende Assembly, kan de WHO bereiken dat Tedros onbeperkte macht krijgt als gezondheidsautoriteit, via de gewijzigde IHR.

Deze directeur-generaal krijgt in dat scenario alle bevoegdheden om een pandemie uit te roepen en ook alle maatregelen vast te stellen die de lidstaten dan moeten uitvoeren. Wijzigingen de nu voorliggen, duiden erop dat nationale gezondheidsautoriteiten moeten
worden opgericht, die verplicht zijn alle door de directeur-generaal aangegeven maatregelen uit te voeren. De kwestie met artikel 55 laat echter zien dat de WHO haar eigen regels niet naleeft. Via achterkamertjespolitiek proberen ze de gewijzigde IHR nu door te drukken. Dat biedt kansen om er tegenin te gaan.

Wat is de kern van jullie brief?
Dat door de voorgenomen wijziging van de IHR de directeur-generaal van de WHO zelfstandige wetgevende en uitvoerende bevoegdheden dreigt te verkrijgen, die normaal gesproken berusten bij onze volksvertegenwoordiging. Dus onze Tweede en Eerste Kamer. In feite wordt het parlement opzij gezet of overruled door de bevoegdheden van de directeur-generaal van de WHO. Nederlandse parlementariërs kunnen Tedros
ook niet op het matje roepen.

Ook wordt de rechtspraak, de Nederlandse rechter, in feite buitenspel gezet door de voorgenomen wijziging van de IHR. Hoe gebeurt dat? Onze nationale rechter is niet bevoegd besluiten van internationale organisaties zoals de WHO te vernietigen of te verbieden, zodat controle door de
rechter van besluiten van de directeur-generaal van WHO feitelijk niet goed mogelijk is. Dat is opzettelijk zo georganiseerd: het hele speelveld wordt overruled op een niveau waar niemand er nog bij kan. De volksvertegenwoordiging niet en de rechter ook niet.

Door ons parlement en onze rechtspraak opzij te zetten, worden onze grondrechten, zoals beschermd in de Grondwet, ook overruled. Terwijl de Grondwet niet zomaar buiten werking kan worden gesteld. Wat onder meer dreigt, is een digitaal vaccinatiepaspoort dat grondrechten opzij kan zetten, bijvoorbeeld door vaccinatie te vereisen voor internationale reizen. Zo’n vaccinatiepaspoort komt rechtstreeks in strijd met ons recht te beslissen over ons eigen lichaam. Dat recht is beschermd, onder meer op basis van artikel 11 van onze Grondwet en artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (ICCPR).

ARTSEN ROEPEN NEDERLANDSE PARLEMENTARIËRS OP
OM IN VERZET TE KOMEN TEGEN WHO

De dominantie van de WHO wordt nog verder versterkt doordat afwijkende meningen tijdens een door de directeur-generaal uitgeroepen pandemie niet zullen worden toegestaan en zullen worden beteugeld door censuur. Onafhankelijke wetenschap, ons rechtssysteem, de vrije pers en onze persoonlijke vrijheden dreigen opzij te worden gezet. Maar de brief ‘Grondrechten alle Nederlanders overruled door Wereldgezondheidsorganisatie’ voor de parlementariërs gaat ook nog over andere onrechtmatigheden.

Welke onrechtmatigheden?
Minister Dijkstra heeft in haar Kamerbrief van 16 februari aangegeven dat de Europese Commissie ‘namens de EU-lidstaten’ onderhandelt met de WHO over de gewijzigde IHR en de beoogde pandemiewet. Dus ook namens Nederland. Maar die bevoegdheid heeft de Commissie helemaal niet. Ze baseert die bevoegdheid op artikel 168(5) van het Verdrag betreffende de Europese Unie (TFEU) en/of Verordening 2022/2371.

De Commissie heeft geen rechtsgeldig mandaat om namens ons Koninkrijk te onderhandelen voorafgaand en tijdens de Assembly van mei, omdat ons parlement daarvoor geen toestemming heeft gegeven en gezondheidszorg een nationale bevoegdheid betreft. Ook daar kunnen parlementsleden Tedros op wijzen in hun schrijven. De EU is er voor de douane-unie, maar gezondheid is uitdrukkelijk een nationale bevoegdheid.

Het mooie is wel dat als de onderhandelingen niet rechtsgeldig zijn, omdat ze door de verkeerde vertegenwoordiger zijn gedaan, ze later niet kunnen zeggen: ‘Ja, maar je hebt ermee ingestemd’. Nederlandse parlementsleden kunnen dit ook ter kennisname brengen van collega’s in andere landen, zodat overal parlementen opstaan en zeggen: ‘Nee, de EU mag helemaal niet onderhandelen namens ons land’.

De ‘WHO-motie’ van Mona Keijzer (BBB) die het Nederlandse kabinet opdraagt de Wereldgezondheidsorganisatie om uitstel te vragen voor stemming over het nieuwe pandemieverdrag en de gewijzigde Internationale Gezondheidsrichtlijnen (IHR), is ook in
het buitenland opgevallen. Advocaat Meike Terhorst voorziet een mogelijk domino-effect in Europa. “Het Franse parlement wordt nu ook wakker geschud”, vertelt ze. “Via achterkamertjespolitiek proberen ze de gewijzigde IHR nu door te drukken”

Slaat het al over naar andere landen?
In Frankrijk is nu een parallel-initiatief opgestart, zodat ook daar een brief naar de parlementsleden gaat. Die worden nu dus ook wakker geschud. De motie van Mona Keijzer kan een domino-effect genereren in Europa. Het kan zichtbaar maken dat er een probleem is met artikel 55 en via deze brieven dat de Europese Commissie de EU-lidstaten niet kan vertegenwoordigen bij de WHO. Daarmee zijn feitelijk alle onderhandelingen over de IHR en de pandemiewet achterhaald, omdat ze nooit rechtsgeldig hebben plaatsgevonden.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Juridisch zit het zo: je kunt nooit méér afspreken dan de bevoegdheden die je hebt. En in feite worden de bevoegdheden van de Nederlandse vertegenwoordiger beperkt door onze Grondwet. Als dingen worden afgesproken die totaal ingaan tegen de Grondwet, dan is dat een probleem bij de ratificatie van verdragen en overeenkomsten.

En dat begint al met de IHR uit 2005. Uit 2005?
De IHR van 2005 zijn nooit in Nederland aangeboden ter ratificatie. Mogelijk omdat men wist dat de IHR op alle fronten volstrekt in strijd was met de Grondwet. Dus moet je ofwel een Grondwetswijziging laten plaatsvinden of je moet het met tweederde meerderheid van stemmen aannemen. En mogelijk vreesde men destijds dat dit allemaal niet ging lukken. Er is wel een wet vastgesteld: de Wet Publieke Gezondheid, die voor een deel de bepalingen implementeert. Maar ze hebben niet de IHR van 2005 geratificeerd, mogelijk omdat het helemaal niet kon.

Dat is ook een belangrijk element wat ons parlement in stelling kan brengen: de IHR van 2005 zijn nu nog niet van kracht binnen Nederland. De WHO kan wel zeggen dat ze automatisch van kracht zijn geworden, maar het Nederlands recht gaat vóór en de Grondwet bepaalt dat ze niet eerder van kracht kunnen worden dan nadat ze geratificeerd zijn. En ze zijn nooit geratificeerd..!! In ons land gelden de IHR niet. En over de IHR-wijzingen van 2022 heeft voor zover nu bekend nooit een meerderheidsstemming plaatsgevonden bij de WHO.

De beslissing van de Assembly van mei 2022 lijkt niet rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen, omdat er geen bewijs is dat met een stemming een gewone meerderheid van stemmen is behaald, met een uitslag van voor- en tegenstemmers en wie heeft deelgenomen. Er is niet gestemd met een normale stemprocedure: het lijkt in achterkamertjes te zijn beklonken. Die wijzigingen uit 2022 kunnen dus ook daarom niet worden geaccepteerd in Nederland. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan doorzien dat het gewoon niet klopt, juridisch. En daarbij komt dan nog het probleem met het WHO-verdrag.

Wat bedoelt u daarmee?
De WHO heeft een soort eigen grondwet: het WHO-verdrag. Daarin is heel duidelijk aangegeven dat de WHO slechts adviserende bevoegdheden heeft. Wat nu gebeurt, dat de WHO via de IHR ineens wetgevende bevoegdheden krijgt, is in strijd met dat verdrag. Ook dat kan helemaal niet. Als je de grondwet van de WHO wilt wijzigen, moet je dat wijzigingsvoorstel zes maanden van tevoren indienen. Ook dat is niet gebeurd.

Het is gewoon te laat, nu. Het kan niet worden afgetikt in mei. De leden van ons parlement hebben eigen rechten en zijn de verdedigers van onze Grondwet. Door de IHR wordt het parlement terzijde geschoven. De wetgevende bevoegdheden van het parlement worden totaal overruled door de bevoegdheden van de directeur-generaal van de WHO. Daardoor worden ook de grondrechten van alle Nederlanders overruled. De enige manier om daar omheen te gaan, is dat parlementsleden zeggen: ‘Dit mag niet doorgaan’. Dat is in feite ook de kern van de aangenomen motie van Mona Keijzer.

(Met dank aan DeAndereKrant!)

*

* * *

*

8 gedachten over “Nederlandse grondrechten overruled door WHO..?!!?

 1. Bouwde Bill Gates ten tijde van corana al geen 7 nieuwe fabrieken om een vaccine tegen corona snel te kunnen produceren wanneer dat er eenmaal zou zijn? Wist hij toen ook al dat er van de 7 fabrieken er mogelijk maar 2 fabrieken nodig zouden zijn of gebruikt zouden worden?
  Of maakt hij gewoon deel uit van een groep die al weten dat ze in de toekomst veel meer vaccines “nodig” kunnen hebben voor bv andere zogenaamde (mogelijk niet bestaande) pandemieën?
  Wanneer ik bovenstaande artikel lees denk ik dat ze nu al weten dat er weer een “pandemie” gaat komen waar ze al op voorbereid willen zijn.Het is toch ook niet voor niets dat de WHO alle macht naar zich toe wil halen waarmee ze iedereen kunnen overrulen? Dat deze gasten niet deugen moge duidelijk zijn u hoeft maar te kijken naar naar hun geschiedenis en zelfs uitspraken die sommigen gewoon doen of gedaan hebben en u weet genoeg.

 2. De rechten van de mens zijn ‘vrij’ helder...

  Artikel 2

  Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
  Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

  Artikel 3

  Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand kan je tot iets dwingen.

  Artikel 4

  Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Niemand kan je tot iets dwingen.

  Artikel 5

  Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Niemand kan je tot iets dwingen.

  Artikel 6

  Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. Dit punt maakt het interessant… ieder mens heeft het recht om op IEDER MOMENT EEN PERSOON AAN TE NEMEN en dit dient door iedere wetgever erkend te worden. Dit kan dus meermaals per dag, op iedere locatie.

  Artikel 7

  Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

  Artikel 8

  Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet. * Grondrechten !

  Artikel 9

  Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

  Artikel 10

  Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

  Artikel 11

  Een ieder, die wegens een stafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtzitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
  Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

  Artikel 12

  Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

  * Je kan dus een natie oprichten, dit kan al met twee mensen en dit dient gerespecteerd te worden, maar de vraag is natuurlijk of de stormtroepen van de WHO hier rekening mee zullen houden…

 3. Hoi EL.
  Nederland kan nu al vaak niets omdat het in strijd zou zijn met Europese wetgeving of regelgeving.
  Eerder heb ik al eens geschreven over over Walter Halstein die in de jaren dertig van de vorige eeuw wet en regelgeving heeft bedacht voor het naziregiem en wat bijna identiek is aan de Europese grondwet van nu.Nederland heeft toen in een referendum NEE gestemd hiertegen maar Balkenende tekende desondanks toch voor JA.Walter Halstein was in 1956/57 de eerste president van de Europese commissie wat toch ogen had moeten openen wat helaas niet lijkt te zijn gebeurd.

  Rutte heeft hemel en aarde bewogen om dat Oekraïneverdrag erdoor te krijgen waar wij Nederlanders in een referendum ook NEE tegen hadden gestemd maar hij kreeg het toch voor elkaar en tekende tegen de uitslag van dat referendum toch voor.En zie nu hoe gretig hij gebruik maakt van dat verdrag zolang hij maar Oekraïne kan geven wat ze vragen of wensen.Zo gaf hij zonder overleg een miljard Euro aan Oekraïne zonder toestemming of overleg met bv de tweede kamer en het gaat allemaal door zonder gevolgen voor Rutte en zijn corrupte aanhang.

  Zelfs aangenomen moties voert hij gewoon niet uit en Adema en Weerwind doen nu al precies hetzelfde en trekken zich niets aan van de Tweede Kamer zonder dat het gevolgen voor hen heeft.In verband met het “mestprobleem” gaat daarom van de Plasse zelf maar naar Brussel om over dat probleem te praten.Ze kunnen Rutte en zijn bende op laten stappen maar helaas lijken het in de kamer allemaal kleuters die zich niet lijken te willen branden en dus gaat deze ellende gewoon door.

  Wij hebben nog maar bar weinig rechten terwijl we wel steeds meer (dictatoriale) plichten opgelegd krijgen en de mond gesnoerd worden of gecensureerd worden.De MSM zoals de NOS brengen bijna geen ertoe doend nieuws meer maar hebben het over bv een bus in Peru dat verongelukt is en waarbij 25 mensen de dood hebben gevonden (dat is wel vreselijk natuurlijk) maar zaken die ertoe doen op het wereld toneel en die bepalend zijn voor iedere wereldburger daar hoor je nog maar zelden iets over.

  Ook hebben ze het steeds meer over verkeersongevallen of branden in woningen of bedrijven wat al sinds mensenheugenis gebeurd maar waar ze vroeger veel minder aandacht voor hadden wat nu ineens voorpagina nieuws is en wat voorpaginanieuws zou moeten zijn daar hoor je ze zelden over.Mensen hebben nu te weinig geld voor eten of om de rekeningen te betalen en zelfs dat zorgt er niet voor dat er snel een nieuwe coalitie komt die de problemen nu oplossen sterker nog ze gaan gewoon met voorjaarsverlof en de burgers mogen verrekken.Dat is mijn mening weer.

  1. Het is een keuze om Nederlander te zijn. De rechten van de mens zijn vrij helder…. je mag ten alle tijde een nationaliteit aannemen. Daar heeft de Nederlandse regering helemaal niks over te zeggen. Je moet ook geen toestemming vragen. Je verklaard gewoon dat je geen Nederlander bent. Ik denk dat je wat last hebt van Stockholm-syndroom. Maar dat is prima te genezen.

 4. Mona Keyzer is er tegen dat de WHO de dienst gaat uitmaken maar wat kan zij nog en wie is zij eigenlijk?
  In een eerder stuk schreef ik al erover dat ze publiekelijk gemeenteambtenaren opriep om GEEN onderzoek naar 5G te doen wat vreemd is als je niets wil of te verbergen hebt natuurlijk.
  Wat kan zij nu nog?Ik denk weinig wanneer ik op blz 82 van Ronin de Ruiter zijn boek lees:(ik citeer)
  Een van die gemeenschappelijke dreigingen is een grensoverschrijdende “viruspandemie”.Het Mexicaanse virus-de nieuwe A-griep H1N1-stam-dat sinds2009 over de wereld raast,valt tegenwoordig wat betreft regelgeving onder de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).Deze organisatie kan opdracht geven aan regeringen hun bevolking verplicht te laten vaccineren.

  Volgens de Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en 22), die in juni 2007 van kracht werden,heeft de directeur-generaal van de WHO het recht om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen.In dat geval kan besloten worden tot quarantaine,reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie,waarbij 194 landen die het verdrag met de WHO ondertekend hebben verplicht zijn deze maatregelen uit te voeren.(einde citaat).Mona Keyzer moet dit weten dus wat kan zij dan nog en wie is er voor Nederland mee akkoord gegaan?

  Op dezelfde blz kan men lezen: (ik citeer) Leden van de eerder genoemde Club van Rome schrijven in het boek The First Global Revolution het volgende:
  “Op onze zoektocht naar een nieuwe vijand die in staat zou zijn ons te kunnen verenigen,kwamen we op het idee dat zaken zoals milieuverontreiniging,opwarming van de aarde,tekorten aan schoon drinkwater,hongersnoden enzovoorts”precies zijn wat we zoeken.Deze fenomenen zullen in hun totaliteit en onderlinge interacties een gemeenschappelijke dreiging gaan vormen die de solidariteit van alle mensen vereist. (einde citaat).Meer hierover kunt u vinden wanneer u Alexander King & Bertrand Schneider,La primera revolución global,Barcelona 1991,115 intoetst en leest.
  Kijk eens rond u en zie wat nu de situatie is en welke rol de beschreven onderwerpen nu al spelen.

  Denk ook aan wat er laatst is gebeurd in Dubai waar ze met chemicaliën regen zouden hebben opgewekt.Ze manipuleren nu al het weer ook met bv windmolens en natuurlijk HAARP waarmee ze de ionosfeer kunnen opwarmen wat weersverandering teweeg brengt.Wat betreft de windmolens was er laatst een uitzending op één van de publieke omroepen waarbij ze uitlegden dat deze molens ook luchtstromingen veranderen en dat het vrij lang duurt eer de stroming weer “normaal” is. Al Core heeft dat fabeltje van opwarming de wereld ingezonden mogelijk samen met handlagers.We worden bedonderd waar we bijstaan dat is mijn mening weer.

  1. Die zegt dit, die zegt dat… ze zeggen allemaal wat. Maar jij kiest er voor om naar hun te luisteren

  2. Hoi El
   Misschien heb ik wel last van het Stockholmsyndroom of luister ik naar wat ze zeggen dat zou zomaar kunnen.Waar het mij omgaat is dat het er niet alleen omgaat wat ze zeggen maar de maatregelen die er uit voort komen waar de meeste mensen niets aan kunnen doen terwijl het wel bepalend is voor hun dagelijkse leven.Natuurlijk kun je jezelf souverein verklaren of een andere nationaliteit aannemen maar welke nationaliteit dan? Het “kwaad” is diep geworteld en verspreidt over de meeste landen waardoor je van de regen in de drup kunt komen.In Den Haag roepen ze dat het dagelijks leven voor velen onbetaalbaar wordt of al is geworden vooral voor de minst betaalden en lager geschoolden.Wat doen ze vervolgens?

   Mensen die geen huis kunnen kopen gaan meestal huren en ook dit jaar gaat de huur voor een sociale huurwoning weer met 5.8% omhoog wat door diezelfde lieden wordt bepaald.
   Ze halen dus geld weg bij de minst betaalden om het aan mensen te geven die voldoende geld hebben want anders hadden ze geen huis wat ze kunnen verhuren.Ik ken genoeg mensen die een bedrijfje hebben en door hard werken een beetje geld hebben gespaard en ook daar wordt door de overheid (met name de belastingdienst) geplunderd.De overheid kan niet met geld omgaan en heeft telkens tekorten en het is meer routine dan uitzondering dat ze dan de BTW.belastingen en bv de verkeersboetes maar verhogen om aan geld te komen zonder dat ze minder gaan uitgeven aan bv het buitenland zoals bv Oekraïne en zuidelijke landen via de EU.

   Erger nog vind ik dat ze door middel van producten duurder te maken door meer BTW erop te doen mensen dwingen om andere zogenaamde gezondere producten te gaan kopen denk dan aan suikertax en bv rookwaren die ze duurder maken enz.Wij leven niet in een vrij land maar in een economische dictatuur welke nu ook al steeds meer een echte dictatuur aan het worden is door meer plichten en minder rechten door te voeren. Claus Swab van het WEF had het er toch over dat u niets meer zou hebben en toch tevreden zou zijn of zoiets? Wel dat is nu in volle gang.Mensen die niet meer rond kunnen komen of weinig inkomsten hebben worden het hardst getroffen terwijl ze geen kant op kunnen omdat ze daar de middelen niet voor hebben.

   Dan kun je wel vluchten of een andere nationaliteit aannemen maar ze zullen je toch inhalen en dwingen te doen wat zij willen en zeker wanneer er een Europees leger komt.Deze week sprak ik in een frituur een oudere man en die zei: Ze zijn hun messen weer aan het slijpen er gaat een vergelijkbare situatie komen met de tweede wereldoorlog en dan gaan ze weer mensen ophalen en naar kampen voeren en opsluiten.

   Zie ook de berichten over 700 of 800 FEEMA kampen in de VS die er nu al geruime tijd staan. Ook al vlucht je ze zullen je toch te pakken krijgen vrees ik.

 5. https://groene-rekenkamer.nl/download/De-dodelijke-keerzijde-van-windenergie.pdf
  Wat een onzin dat windmolens schoon en veilig zouden zijn misschien dat Rob Jetten, Jesse Klaver en dhr Timmermans hier maar eens antwoord op mogen/moeten geven?
  Die groenen hebben al de vissers kapot gemaakt en nu zijn de boeren aan de beurt maar over de mensen die in bv China sterven hoor je ze nooit. Ook de partij voor de dieren is corrupt en hebben 1,3 miljoen Euro opgestreken en in de pocket gestoken. Maar iedereen weet dat alleen de zon voor niets opgaat dus wat heeft de partij voor de dieren deze geldschieter teruggegeven?
  Al help je een heel land naar de klote alleen in de politiek wordt je dan beloond met duizenden Euro’s per maand terwijl je in elk ander bedrijf de zak zou krijgen en dat is de realiteit helaas.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.