Advertentie

’t World Economic Forum en ’t Nederlandse kabinet


De subliminal messaging van Mark Rutte om het WEF sluw in de mind van mensen te plaatsen..!!

X
X

Het WEF is veel meer dan alleen een ‘praatclub’..!

’t World Economic Forum

en ’t Nederlandse kabinet

2022 WantToKnow.nl/be
x

Het World Economic Forum (WEF) is een wereldwijd vertakte organisatie met meer dan 600 medewerkers, ruim 300 miljoen euro aan inkomsten per jaar en een eigen vermogen van ruim 375 miljoen euro. Het WEF beschikt over een uitgebreid netwerk tot in de hoogste kringen van het bedrijfsleven, overheden, ngo’s en de wetenschap. Per jaar betalen bedrijven voor een lidmaatschap zo’n € 20.000 ! Als ‘partner’ betalen ze meer, maar ze hebben dan ook profijt van de WEF-projecten waarin zij kunnen participeren. Veel grote Nederlandse en Belgische ondernemingen zijn partner.In 2020 verscheen het boek ‘Covid-19: The Great Reset’, van de hand van WEF-voorman Klaus Schwab, dat het gedachtegoed van het WEF aardig weergeeft. Het stelt dat corona ‘offers an opportunity to reset and reshape the world‘ (‘corona biedt de mogelijkheid om de wereld te resetten en opnieuw vorm te geven’). Voor deze Great Reset is een ‘nieuwe economische en politieke orde’ nodig. Alleen een wereldregering kan problemen op wereldschaal aanpakken. Deze drie progressieve thema’s zijn daarbij leidend. Zijn het oprechte thema’s of gaat achter deze camouflage een verborgen agenda schuil:

 1. meer duurzaamheid;
 2. minder sociale ongelijkheid;
 3. inzet van technologie en innovatie voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

De zeventien, in VN-verband overeengekomen globale doelstellingen weerspiegelen het gedachtegoed dat leeft in internationale progressieve kringen. Zij zijn sterk beïnvloed door NGO’s, de non-goevernementale organisaties. De doelen zijn per land uitgewerkt, waardoor Nederland en België een eigen bindende set met doelstellingen kennen. Het WEF is georganiseerd in zogenaamde ‘centres of activity‘. Het Centre for the New Economy and Society initieert activiteiten om de ‘gender pay gap’ te reduceren en racisme te bestrijden. Dat laatste gebeurt onder andere via het genereren van financiële steun voor ‘Black Lives Matter’.

Een ander ‘centre of activity’, namelijk het Centre for Nature and Climate, focust op het tegengaan van klimaatverandering. Hier bedacht men het fenomeen ‘Uplink’, een crowdfunding-initiatief dat geld genereert voor activistische organisaties die aan de duurzame ontwikkelingsdoelen op het terrein van klimaat werken. 79 CEO’s van grote bedrijven schreven namens de Alliance of CEO Climate Leaders een brief die meer actie van de overheden vraagt op klimaatgebied. Zelf kregen de CEO’s van DSM, ING en Unilever een soortgelijke brief van het Nederlandse Milieudefensie.

In een project met de naam ‘Stakeholder Capitalism Metrics’ is samen met de vier belangrijkste internationale accountingfirma’s (EY, KPMG, PwC en Deloitte) een internationaal vergelijkbare methodiek ontwikkeld die bedrijven, overheden en ngo’s kunnen gebruiken voor hun ESG- (environmental, social and governance-)rapportages. ESG is feitelijk een doorvertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen naar organisatieniveau. En.. het WEF coördineert met overheden de invoering.  En dan is er het Centre for Global and Regional Cooperation. Dat faciliteert onder andere een CEO Action Group for the European Green Deal die het Green Deal-initiatief van eurocommissaris Frans Timmermans ondersteunt.

Young Global Leaders..
Al dertig jaar organiseert het WEF klasjes voor ‘Young Global Leaders‘: ‘exceptional people with the vision, courage and influence to drive positive change in the world‘, wat zoveel betekent als ‘uitzonderlijke mensen met de visie, moed en invloed om positieve verandering in de wereld te bewerkstelligen’. Inmiddels hebben ruim 1.400 mensen deelgenomen. Op internet circuleren allerlei grote namen, dankzij de ‘onthullingen’ van de Duitse journalist Ernst Wolff. Op zijn website komen we als oud-deelnemers president Macron en de premiers Ardern en De Croo tegen. Naast de Duitse minister Baerbock en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Maar ook Justin Trudeau is één van de ‘Young Global Leaders’.. En.. kijk eens, daar is president/stand-up comedian Zelensky..!

En dan zijn er de Global Shapers die eveneens gelieerd zijn aan het WEF. Iedereen onder 30 jaar kan lid worden. Er zijn 14.000 leden verspreid over 456 ‘hubs‘ in 150 landen. De Global Shapers zetten zich o.a. in ‘to lead climate action‘ en om de verspreiding van misinformatie rond covid-19 te voorkomen. Brussel heeft een hub met 26 leden, waar diversiteit het thema is.

Via een WOB-verzoek van ForumVoorDemocratie geopenbaarde brief van het WEF aan Wopke Hoekstra, de Minister van Financiën in 2020 om in Davos te komen voor ‘discussies rondom het formuleren van beleidslijnen voor NA HET COVID-19-tijdperk in het licht van de Great Reset’... Hoeveel duidelijker wil je het hebben..? ‘We gaan ervoor zorgen, dat uw deelname een belangrijke kracht wordt in het vormgeven van the ‘Great Reset’..”

Nederland vooraan
De personele betrokkenheid van het Nederlandse kabinet bij het WEF is groter dan die van andere regeringen. Dit blijkt uit, na Kamervragen van Forum voor Democratie, met moeite boven water gekomen brieven. De bijdragen van de bewindslieden Rutte, Hoekstra en Kaag aan het vormgeven van de The Great Reset worden hierin ‘critical‘ genoemd. Het WEF vraagt meestal geen geld maar om commitment aan projecten. De betrokken bedrijven zorgen voor de financiering. Door dit alles onttrekken de personele en financiële banden tussen de Nederlandse overheid en het WEF zich grotendeels aan parlementaire waarneming.

Rutte is een regelmatige gast bij het WEF, net als koningin Máxima. Zij is lid van het ‘steering committee‘ van de Digital Currency Governance Consortium, dat kijkt naar de mogelijkheden voor regulering van cryptovaluta als bitcoin en de introductie van digitaal geld in een wereld zonder cash. Ook is zij ‘steward‘ van de ‘Board of the WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems‘. Dat wil bouwen aan een bankwezen dat ‘more efficient, resilient, inclusive and equitable‘ [‘efficiënter, veerkrachtiger, inclusiever en rechtvaardiger’] is. Deze termen gebruikt het WEF vaak en hebben geen neutrale lading.

Minister Sigrid Kaag fungeert als covoorzitter van de Global Action Group en lid is van de Regional Action Group for the Middle East and North Africa. Deze laatste functie vloeide voort uit haar lidmaatschap van de Middle East and North Africa Stewardship Board. Een dergelijke Regional Action Group is er ook voor Europa, waar de premier van België regelmatig te gast is. Kaag is ook een veelgevraagd deelnemer van diverse WEF-deelgroepen. Zo participeerde zij de afgelopen jaren ook in de Trade Multistakeholder Conversation, de High-Level Group Humanitarian and Resilience Investing Initiative, de Global Technology Governance Summit 2020 en de Sustainable Development Impact Summit 2020.

Wereldvoedselketens
Het Nederlandse ministerie van Landbouw heeft vier overeenkomsten gesloten met het WEF. Bij de ‘Sustainable Investment Policy’ wordt onder coördinatie van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het WEF twee miljard euro beschikbaar gesteld voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Verder is Nederland betrokken bij de ‘Tropical Forest Alliance‘, dat ontbossing wil tegengaan. Het ‘Food Systems Initiative‘ beoogt voedselketens te creëren die ‘sustainable, inclusive, efficient, nutritious and healthy‘ (‘duurzaam, inclusief, efficiënt, voedzaam en gezond’) zijn.

De ‘Food Innovation Hubs‘ zijn een samenwerkingsverband dat via innovatie de mondiale voedselzekerheid moet vergroten en verduurzamen. Nederland heeft een jaarlijkse subsidie toegezegd van 651.000 euro, en voert vanuit Wageningen het ‘Global Coordinating Secretariat‘. Op het gebied van volksgezondheid werken Nederland en het WEF al jaren samen in een ‘health care innovation hub‘.

Verder startte in februari 2021 het project Circular Economy for Net-Zero Industry Transition. Dit wil de CO2-uitstoot in de industrie terugdringen. In Den Haag bevindt zich al het door het WEF gerunde ‘Platform for Accelerating the Circular Economy‘ (PACE), dat op 27 januari 2020 bekendmaakte dat de Nederlandse toenmalige staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) een van de nieuwe leden is van de board of directors. Zij combineerde dus anderhalf jaar een functie bij een NGO, die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse staat met haar staatssecretariaat, wat niet is toegestaan. Dit terwijl ze pas op 19 juli 2021 haar vertrek als staatssecretaris aankondigde. Niemand viel erover..!

Deze activiteiten zijn in Nederland ondergebracht bij het World Resources Institute (WRI) in Den Haag. Van Veldhoven is na haar vertrek vicepresident en directeur Europa bij het WRI geworden. Het WRI kreeg in 2020 bijna € 11 miljoen subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als bijdrage in de kosten van het secretariaat van PACE ontvangt WRI jaarlijks € 600.000 uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de organisatie van het World Circular Economic Forum in Nederland in april 2021 werd een bedrag van € 605.000 euro beschikbaar gesteld.

Dataopslag door partnerbedrijven
Het project ‘Known Traveller Digital Identity‘ (KTDI) beoogt reizigers zich te laten identificeren met biometrische gegevens. Dit project is in 2018 ontwikkeld door het WEF en diverse partnerbedrijven, zoals het IT- en consultancybedrijf Accenture. In de proeffase is naast Nederland ook Canada betrokken. KTDI kan volgens het WEF ook worden gebruikt voor het opslaan van covid-19-gerelateerde informatie, zoals iemands vaccinatiestatus.

Bij elk samenwerkingsverband zijn grote bedrijven betrokken. Zij hebben vaak een product ontworpen dat via het samenwerkingsverband verder moet worden ontwikkeld, zoals bij het KTDI-project. Doordat het WEF deze producten gratis ter beschikking stelt, zou er volgens het Nederlandse kabinet geen sprake zijn van strijdigheid met mededingingsregels.

Betrokkenheid en ‘maakbaarheidsgeloof’…
WEF-voorzitter Klaus Schwab is een gedreven man met een groot netwerk. Dat heeft gemaakt dat met de talloze projecten, werkgroepen en ‘communities‘, en de betrokkenheid daarbij van niet alleen invloedrijke politici maar ook honderden van de grootste multinationale ondernemingen (waaronder Big Tech) en met korte lijntjes naar gelijkgestemde ngo’s, het WEF veel meer is dan een praatclub. Tegelijkertijd is de omvang en reikwijdte van de activiteiten niet zodanig dat kan worden gesproken van een wereldregering of een club die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Maar dat kan natuurlijk altijd nog komen.

Veeleer is er sprake van een grote groep gelijkgestemden die vanuit een groot maakbaarheidsgeloof de wereld ‘duurzamer en eerlijker’ wil maken. De duurzame ontwikkelingsdoelen, het verdrag van Marrakesh, de klimaattoppen, de ESG-richtlijnen en dergelijke, leggen simpelweg de consensus vast die er onder deze mensen heerst. Met weinig begrip voor wie er anders over denkt. Vanuit dát oogpunt is deze hele organisatie, schimmig, bedekt en is de agenda gecamoufleerd. De geluiden die in dat kader regelmatig de publiciteit bereiken, rieken naar achterkamertjespolitiek, met een fascistisch sausje.

Op macht georiënteerde entiteiten zitten samen met (gekochte en omgekochte) politici in een diepe belangenverstrengeling met elkaar, en creëren hierdoor alleen al, het failliet van het democratisch gedachtegoed. Feitelijk vormt het World Economic Forum LLC een pact, een kartel, een samenzwering. De bevolking is haar vertegenwoordigers al heel lang kwijt. Politici dienen – collectief- al heel erg lang geen volksbelangen, maar belangen van commerciële machtsorganisaties en gaan voor eigen gewin en aanzien.

Een uitzonderlijk gevaarlijke situatie. Achter het rookgordijn die nationale politieke leiders je voor houden gaan andere agenda’s en beleid schuil. De bevolking wordt hierover niet geïnformeerd en feitelijk in de rug aangevallen, lamgelegd, steeds meer van haar levensvreugde en vrijheden beroofd. De maatschappij wordt stelselmatig stukgemaakt zodat de WEF-agenda 2030 in de chaos kan worden doorgedrukt en uitgevoerd. Oprechtheid, transparantie en logica in beleid is heel erg ver weg gegleden uit onze wereld. Het beleid waar we onder gebukt gaan komt niet van onze overheden af; we denken slechts dat dat zo is. Als je feiten met elkaar verbindt, kun je in dit internet tijdperk de echte beleidsmakers zien en de plannen (die louter een elitair groepje superrijken) volgen.

* * *

7 gedachten over “’t World Economic Forum en ’t Nederlandse kabinet

 1. WEF – een organisatie welke de planeet vernietigen gaat ipv alle mooie woorden hoe het al;lemaal moet gaan worden
  De mensen op deze planeet moeten hier zwaar tegen in opstand komen – is gevaarlijker als het vroegere Derde Rijk en Rusland bij elkaar – met hun doelstellingen zal geen mens het overleven.

 2. Vrije Wereld Money(van Juno= hoofdgodin die het land en speciaal vrouwen beschermde en vrouwelijke helft van Jupiter) Feest oftewel onze Wondervolle Nieuwe wereld manifesteren!!! van Sasa Delmundo of Soso Vandewereld uit België. https://ageoftruth.tv/sasa-delmundo-w-o-r-l-d-o-r-d-e-r-r-e-s-e-t-decoding-manifest/ Een wereld zonder geld en de robotten werken voor ons. Sasa kreeg zelf een liedje door: Het beste van twee werelden (ik ga echt niet in een bos wonen en jagen):https://www.youtube.com/watch?v=udnwb01Wz_4&ab_channel=xxxtitanheadroomxxx
  We kunnen samen alle goede ideeën bundelen bv weggeefwinkels + veel mensen hebben een tuin maar houden niet van tuinieren; maak een mooie eetmoestuin ook met geneeskrachtige planten en bloemen voor hun. De 2de facebook link geeft het manifest door in het Nederlands. Geef het doooooooooooooor!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Naar mijn mening is dit het voorbeeld van diep donker zwart.
   De hel op Aarde en 100% in tegenspraak met alles wat de schepping behelst.
   Nu al kun je een inschatting maken wie er in tuint en het niets te voorbarig om in te schatten dat de ‘prikpoppen’ en de ‘anti Rusland’ luitjes daar toe behoren.
   Jaren eerder maakten de wakkeren van het eerste uur al een prognose van de toekomst met de uitvoering van de NWO, nu is duidelijk te zien hoe en met wie die wordt vormgegeven. Nu al zie je hoe op beleidvormingsgebied de poppetjes worden gerangschikt. En zie je zo’n Klesse Javer propageren om onwelgevallige partijen te weren uit een zwaar ziek bestuursorgaan wat nu wanstaltig, ‘Het Huis van de Democratie’ genoemd wordt door een kamervoorzitster die de rol van scherprechter heeft aangenomen.

 3. Amazing Polly is echt amazing en ik volg haar al sinds de covid hoax begon. Ze beschrijft de massa lachende verraders prima maar het zijn er wel veel. Te veel als je het mij vraagt en wat doe je ertegen behalve zorgen dat ze niet in jouw netwerk infiltreren want dan onderga je het Willem Engeleffect. Wat wel duidelijk is dat de zuiveringen die moeten plaatsvinden een onbegonnen werk is voor alle zielen die ingetekend hebben voor de ‘Nieuwe Wereld’. Het beste zou zijn zoals in de film, ’they live’ maar da’s niet zo. Het zou mij niet verbazen als veel elementen van de ‘cartelpartijen’ daar zitting in nemen, zoals Klesse Javer en dat jungske met pak van D666, spreekpop Job Retten. Maar de kwestie is hoe kom je uit dit echeque, liever gezegd, hoe overleef je deze heksenjacht op mensen die niet meewillen. Of is het een kwestie van de dood onder ogen zien en beseffen dat de Nieuwe Wereld na de dood werkelijkheid is en dat de grote zuivering iets zal zijn zoals eerder is voorgekomen middels de ‘zondvloed’?
  Wie zal het zeggen? Maar voor mij is zeker dat grotere machten hierbij zullen dienen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.