Advertentie

Professionele kijk op 11:11, 0123, 12:21 enz. (deel 2)


In dit 2e deel over numerologie bespreekt Frank Hoogerbeets de ontwikkelingen rond de jaartallen 2001/2002 en 2003.

Numerologie is van oudsher een wetenschap die zich bezighoudt met het duiden van energiepatronen door middel van getallen. De energiepatronen en de taal der getallen bestaan reeds vanaf het begin der tijden. Het begint bij de ontwikkeling van een beschaving van zelf- en intelligent denkende wezens zoals mensen, dat wetenschappen zoals Astrologie en Numerologie vorm krijgen.

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

OUDE BESCHAVINGEN

In de ons bekende geschiedenis werd Numerologie reeds toegepast door de Egyptenaren, de Soemeriërs, de Babyloniërs, de Chaldeeërs, de Maya’s, de Hebreeërs en de Grieken. Ook de Bijbel bevat veel teksten waarin Numerologie is toegepast. Getallen zinspelen daarbij op universele wetten. Zodra wij deze wetten begrijpen en herkennen weten we ook wat met passages in oude geschriften zoals hierboven wordt bedoeld. In vroeger tijden waren het slechts de ingewijden aan wie diepgaandere kennis over de wetten van het universum was voorbehouden. Nu breekt een tijd aan waarin allen toegang krijgen tot diepere kennis. We hoeven slechts de wil te hebben om te zien en om te begrijpen.

EEN KLEINE INTRODUCTIE

De manier waarop in de Numerologie met getallen wordt gerekend zal voor diegenen die er nog niet eerder mee hebben gewerkt wat onwennig zijn. Er zijn in beginsel tien symbolen, de getallen 0 t/m 9, waarbij de 0 een bijzondere plaats inneemt omdat zij geen andere waarde inneemt dan oneindigheid. De overige negen getallen worden de basisgetallen of grondtrillingen genoemd omdat elk samengesteld getal – elk getal groter dan negen – tot één van hen kan worden gereduceerd. (zie hiervoor ook deel1)

Een voorbeeld: Iemand is geboren op de 17e van een maand. Het basisgetal van zijn geboortedag is dan 8 want 1 + 7 = 8. Zou deze persoon zijn geboren op de 26e dan is de grondtrilling van zijn geboortedag eveneens een 8, maar het getal 26 maakt een groot verschil ten opzichte van het getal 17.

We kunnen elk willekeurig samengesteld getal reduceren tot diens grondgetal/grondtrilling. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het getal is. We reduceren net zolang door tot we het grondgetal hebben gevonden: 19 heeft 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1 als grondgetal. 85 heeft 8 + 5 = 13, 1 + 3 = 4 als grondgetal enzovoorts. In de Numerologie noteren we een samengesteld getal altijd met diens grondgetal. Zo noteren we 17/8 en 26/8, of 19/1 en 85/4.

We maken maar één uitzondering en dat is het getal 11. We schrijven nooit 29/2 of 47/2, maar 29/11 en 47/11. Dit komt omdat 11 wordt beschouwd als een meestergetal. Wel schrijven we 11/2.

Ook letters hebben een grondtrilling.

We kijken dan naar de positie van een letter in het alfabet en kennen die het overeenkomstige getal toe. Zo heeft de A trillingsgetal 1, B trillingsgetal 2, C trillingsgetal 3 enzovoorts.

De volgende stap

Kennen we iemands naam en geboortedatum dan zijn we in staat om van die persoon een numeroscoop te maken. Een numeroscoop lijkt veel op een horoscoop die in de Astrologie wordt gemaakt. In de Numerologie interpreteren we getallen omdat elk getal een duidelijk onderscheidende betekenis heeft.

In de Astrologie interpreteren we de stand en samenstand van planeten. In de numerologie komen echter aspecten naar voren die we in een horoscoop niet kunnen vinden. Zo vertelt een numeroscoop ons duidelijk wat iemands levensles is, wat iemands proces en bestemming is, zelfs de bedoeling van iemands leven op Aarde. We gaan er daarbij van uit dat iemand incarneert met een bedoeling, om een zelfgekozen bestemming te vervullen.

GEBEURTENISSEN

De gebeurtenissen van 11 Septeber staan op een zware numerologische fundering.
De dramatische gebeurtenissen van 11 September hebben ook een dramatische numerologische fundering.

Ook gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis hebben een betekenis. Als we de datum van een belangrijke gebeurtenis kennen, kunnen we aan de weet komen welke intenties eraan ten grondslag liggen.

De belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen jaren is ongetwijfeld de aanslag op het WTC op 11 september 2001. De datum komt uit op 23 door op te tellen 11 + 9 (september is de negende maand) + 3 (het gereduceerde jaartal). Het betekent dat deze daad in het teken staat van vrijheid, bevrijding, omdat het getal 5 – de grondtrilling van 23 – staat voor alle vormen van vrijheid en communicatie.

Alle vormen van diplomatie en takt (2) worden daarbij overheerst door de drang naar vrije groei en ontwikkeling (3). Dit is de wijze waarop we een datum interpreteren. Zie voor de trilling van de getallen, ook deel1.

HET GETAL 11 IN ONZE GESCHIEDENIS

Zoals gezegd maakt het getal 11 een uitzondering als het gaat om het reduceren van getallen en inderdaad verdient dit getal de nodige aandacht. Na de aanslagen op 11 september, waarbij het getal 11 een grote rol speelde zoals we straks zullen zien, heb ik wat onderzoek gedaan naar dit getal met betrekking tot personen en gebeurtenissen in onze geschiedenis.

De landen die daarna grote invloed hadden in de wereld door hun kolonisatiedrang – Espania, Portugal, United Kingdom, Koninkrijk der Nederlanden en France – hebben allemaal een 11- of 2-trilling.

Het begint in 1492, het 92e jaar van die eeuw – 9 + 2 = 11 – toen Columbus de Nieuwe Wereld ‘ontdekte’. De naam Christopher Columbus heeft eveneens 92/11 als trillingsgetal. Deze ontdekking had enorme gevolgen voor het verdere verloop van de geschiedenis. De landen die daarna grote invloed hadden in de wereld door hun kolonisatiedrang – Espania, Portugal, United Kingdom, Koninkrijk der Nederlanden en France – hebben allemaal een 11- of 2-trilling. Voorbeeld:

E-S-P-A-Ñ-A
5+1+7+1+5+1 = 20/2

Voor 9/11 schreeuwde de skyline van New York: 11!
Voor 9/11 schreeuwde de skyline van New York: 11!

Ook de volgende personen hadden en hebben grote invloed: Napoleon/Bonaparte, beide namen 38/11, Adolf Hitler, 56/11, Saddam Hussein en Osama Bin Laden, beiden 47/11. Het getal 11 blijkt inderdaad grote macht te geven aan de drager van een naam met die trilling. Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde de Duitse legereenheid de SS grote macht te krijgen door juist deze twee letters te kiezen, twee 1-en naast elkaar.

Voor de oorlog in Irak moest Saddam Hussein het voortdurend ontgelden, terwijl hij toch beslist niet de eerste dictator in de wereld was. Sterker nog: wie dicteert en wie wordt gedicteerd als het gaat om Hussein versus de Verenigde Staten? Waar het bij de VS om gaat is de olie, niets anders. We kunnen deze conclusie eenvoudig trekken, omdat de claim van de Massavernietigingswapens volkomen vals was!

De VS zijn werkelijk uit op de absolute alleenheerschappij in de wereld en dan wel een heerschappij waarbij de armen en minder bedeelden nog verder onderdrukt zullen worden!

Een paar ongelooflijke feiten op een rij:

 • op 2 augustus 1990, deze datum komt uit op 29/11, viel Irak Koeweit binnen.
 • De VS en alliantie reageerden door op 17 januari 1991 (38/11) Irak aan te vallen.
 • Op 11 september 2001, de 11e dag van de maand, werd het WTC vernietigd.
 • Deze dag was de 254e (2+5+4=11) van dat jaar.
 • Er waren in dat jaar nog 111 dagen over.
 • Het eerste vliegtuig had vluchtnummer 11 en had 65 (=11) mensen aan boord.
 • Het tweede vliegtuig had 92 mensen aan boord.
 • New York is de 11e staat van de VS.
 • De namen Manhattan, Pentagon, Washington DC en Kabul hebben allemaal een 11-trilling.
 • De twee torens van het WTC zelf symboliseerden het getal 11!

Het gaat in dit hele conflict duidelijk om de wereldheerschappij. Aan de ene kant hebben we de Verenigde Staten die de zogenaamde democratie en het ‘vrije’ kapitalisme vertegenwoordigen. Aan de andere kant bevinden zich mensen als Osama Bin Laden en Saddam Hussein die de macht hebben om het kapitalistisch regime in de wereld geweld aan te doen. De Amerikaanse regering is en was zich hiervan bewust en weet precies welke personen een bedreiging vormen voor hun beoogde heerschappij.

Nadat ik dit artikel had geschreven (in 2003) bemerkte ik dat het volledig in overeenstemming bleek te zijn met het nummer van de Christall-uitgave, waarin dit artikel werd gepubliceerd, het was editie 38 (3+8=11).

Heel toepasselijk gaat dit artikel over het getal 3. Er hebben zich in 2003 enkele belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die onder een sterke 3-trilling stonden. Het is altijd weer boeiend om inzicht te verwerven over het waarom en ik vroeg mij dan ook af waarom de 3 dit jaar zo sterk op de voorgrond treedt.

GROEI, EXPRESSIE, UITBREIDING

'The Beegees' zijn een prachtig voorbeeld van de kracht van het nummer 3!
'The Beegees' zijn een prachtig voorbeeld van de kracht van het nummer 3!

Het getal 3 staat voor groei, exppressie en uitbreiding. Astrologisch komt dit getal overeen met de werkzaamheid van de planeet Jupiter en van het teken Weegschaal. Onder deze trilling krijgen de dingen kans om te groeien en zich te ontwikkelen. 3-mensen vind je dan ook vaak terug in het theater, in de muziek, als actrice, acteur, of in de kunst. als schilder of beeldhouwer.

Deze mensen hebben de inspiratie, ook een eigenschap van de 3, om iets van zichzelf naar voren te brengen en daarmee anderen te inspireren. Een bekend fenomeen dat in zeer sterke mate het getal 3 tot uitdrukking bracht was de popgroep de Bee Gees. De trilling van deze naam is 30/3:

Maurice, Robin and Barry Gibb
B-E-E-G-E-E-S
2+5+5+7+5+5+1=30

De groep bestond uit 3 leden, 3 broers, en zowel de oudste, Barry Gibb (1-9-1946), als de tweeling Maurice en Robin Gibb (22-12-1949) hadden een geboortedatum die uitkwam op eveneens 30/3. Het zijn beslist geen toevalligheden dat dit soort fenomenen zich manifesteren. Zo kom je dus op de 30/3

1+9+1+9+4+6=30
2+2+1+2+1+9+4+9=30

Als je nagaat hoeveel mensen deze drie broers wereldwijd hebben geïnspireerd met hun muziek (de soundtrack Saturday Night Fever is nog steeds de best verkochte in de platenhistorie) kom je tot de conclusie dat zij de 3-trilling ten volle tot uitdrukking hebben gebracht Zij konden ook niet anders want driemaal de 0 achter de 3 maakte hun carrière beslist tot hun goddelijke roeping.

Ik haal dit voorbeeld aan omdat het duidelijk de werkzaamheid van het getal 3 aangeeft.

2003 was het jaar in een 3-trilling, het derde jaar van de decade, van de eeuw en van het millennium. Bij elke aanvang van een nieuwe cyclus, zoals de drie hierboven genoemde, kun je aan de gebeurtenissen de tendens van zo’n cyclus herkennen. Verder zie je per jaar een duidelijke ontwikkeling; 2001 was een jaar van vernieuwing en verandering, 2002 het jaar van beslissingen nemen, gaan we naar links of gaan we naar rechts. Veel mensen ervoeren in dat jaar dat hun leven duidelijk een bepaalde kant op ging.

In 2003 werden onze nieuwe intenties gezaaid, zodat ze op termijn de vruchten hiervan zouden gaan dragen. Het was het jaar om oude patronen die we in onze nieuwe levenswijze niet meer konden of wilden handhaven, definitief overboord te gooien om vernieuwingen de ruimte te geven om te groeien.

GEBEURTENISSEN

Het belang dat de Verenigde Staten hebben in de grote voorraden olie in Irak is duidelijk en in 2003 gaf Bush en zijn club duidelijk aan wat hun intenties waren. Er werden mooie woorden gesproken en men wilde de massa doen geloven dat de veiligheid en de vrede in de wereld op het spel stonden en dat het ontzetten van het Irakese regime daarom werkelijk dringend noodzakelijk was. Maar helaas behelst de ‘democratie’ en het ‘vrije kapitalisme’ waarvan men ons wil doen geloven dat dat de weg is naar een vrij leven, een systeem dat de spirituele waarden van het leven volledig veronachtzaamt. Hoe kan men een systeem van ‘normen en waarden’ presenteren dat toestaat dat er in de wereld gruweldaden tegen de mensheid worden gepleegd!

Laten we nog eens kijken naar wat feiten. De dag waarop de Amerikanen Irak binnentrokken was 21 maart 2003, de 21e dag (2+1=3) van de 3e maand, in de 12e week (1+2=3) van het 3e jaar. De datum als geheel komt wederom uit op 11:

2+1+3+2+0+0+3=11

Het getal 11 geeft aan dat het hier gaat om de macht, in dit geval de gevestigde orde. Het getal 3, dat hier heel prominent aanwezig is, geeft aan dat de macht zich probeert te handhaven en uit te breiden.

SARS

Een ander fenomeen dat zich begin 2003  manifesteerde was de longziekte SARS. Om eerlijk te zijn vond ik de commotie rond deze ziekte wel wat overdreven. Er sterven dagelijks meer mensen door oorlog en voedselgebrek dan de paar honderd toen zijn bezweken aan deze ziekte.

Als we kijken naar hoe en wanneer deze ziekte zich manifesteerde, kunnen we meer inzicht krijgen in het waarom ervan. Ofschoon de ziekte in november 2002 werd geconstateerd, was het begin 2003 dat hij werd gedefinieerd en benoemd. Op 12 maart werd de naam ervan aan de wereld bekend gemaakt, de 12e dag, de 3e maand, het 3e jaar. Daarnaast heeft ook de naam een 3-trilling:

S-A-R-S
1+1+9+1=12

Sars werd als een ware epidemie gepresenteerd
Sars werd als een ware epidemie gepresenteerd

Maar er is nog meer. De datum komt, evenals 21 maart, uit op 11. Verder wordt het woord ingesloten door twee S-en. De S heeft een 1-trilling en twee S-en vormen het getal 11. De S is de 19e letter van het alfabet. Het getal 19 staat voor regeneratie (9) en vernieuwing (1) en symboliseert de werkzaamheid van de Zon. Deze energie brengt alle mogelijkheden van de levenskracht naar boven.

Kijken we nog eens naar de letters van het woord, dan zien we tussen de twee S-en de letters A en R staan, de 1e en de 18e letter van het alfabet. Samen vormen zij eveneens het getal 19. We zien in dit woord dus driemaal het getal 19 vertegenwoordigd!

POSITIEF EN NEGATIEF

Het moge duidelijk zijn dat het woord SARS veel potentie in zich draagt. 19 Staat daarin voor levenskracht, de Zon. De 3-trilling van het woord maakt dat het begrip dat wij ervan hebben sterk inwerkt op ons onderbewustzijn.

Met andere woorden, onbewust gaan wij de Zon, de levensbrenger van alle leven op Aarde, en daarmee onze eigen levenskracht, associëren met ziekte! Althans dat is wat de media en diegenen die haar besturen van ons gedaan wilden krijgen. Zij trachtten ons zover te krijgen dat wij ons afwenden van ons eigen Zelf, dat wij onze kracht als vanzelfsprekend weg zouden gaan geven.

Maar omdat energie altijd op twee manieren kan worden gebruikt, positief en negatief, hebben wij zelf in de hand genomen hoe we met het begrip SARS omgingen. Angst verlamt alles. Ik vraag dan ook van ieder van jullie om heel neutraal naar dit soort woorden te kijken.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frank Hoogerbeets is oprichter van Ditrianum en informatie over deze organisatie en Frank kun je lezen HIER.

Frank geeft ook consulten, waarbij numerologie en astrologie in een mooie combinatie de basis vormen voor een persoonlijk analyse. HIER

32 gedachten over “Professionele kijk op 11:11, 0123, 12:21 enz. (deel 2)

 1. Het komt wel eens voor dat ik op een berichtje reageer. Een ander leest het en dan..
  dan reageert iemand terug

  Wat ik in de astrologie getallen kijk zie ik dat het erg saai
  word en alles een beetje te makkelijk word en kans op fouten vergroot word. Het word te voorspelbaar voor iedereen. positief of negatief. Uiteindelijk haal je het nulpunt.
  Het nulpunt is als iedereen zowat op een stoel zit te slapen. Of weten we alles al.

 2. hoi Anouk, nou het zal nog wel even duren volgens mij, voordat we weer op het ‘nulpunt’ zitten. Ondertussen mogen we genieten van de positieve en negatieve zaken in het leven. Cijfers/getallen doen niet anders dan bepaalde stroming aangeven. Jij bent/jouw ziel is datgene wat tussendoor stroomt. Tussen de keien van getallen..! Plezier!

 3. ik vind dat aan het getal 11 grotendeels negatieve macht wordt toegekend in bovenstaand verhaal. Volgens Dan Millman vertegenwoordigt het getal 11 dubbele creativiteit en zelfvertrouwen.

 4. topaas, in essentie is 11 natuurlijk een gek-getal. 2 x 1 die niet als 2 geschreven worden, snap je..?
  er zit dus per definitie een krachtenveld tussen die 2 ‘enen’. ikzelf ben een ras-elf, (naam, geb.dat. enz.) dus ik ondervind dit proces aan den lijve.

  Er komt een nieuw artikel aan over ’11’ trouwens!

 5. ik zag heel vaak het cijfer 44. Moet ik dat dan interpreteren als 4 of als 4+4=8? In mijn beleving is het zien van het cijfer 44 niet gunstig. al twee maal is er iemand uit mijn nabije omgeving overleden na het zien van 44 op allerlei verschillende manieren, van digitale klkjes tot nummerborden van auto´s en telefoonnummers. Het lijkt alsof het nu een beetje over is en het 55 is geworden. Gek he!
  Ook zie ik regelmatig 11:11 of 22:22

 6. 4 is het basiscijfer voor Aarde en aarden. 44 is een meestergetal dat staat voor vurige metamorfose door continue en heftige verandering. Dus in dat opzicht klopt je observatie wel.. Er is veel te vinden hoor over getallen, numerologie op het internet!
  Het grappige is dat 55 het gemak toont waarmee je (jij dus) inmiddels met (heftige) veranderingen kunt omgaan, en je doel kunt bereiken, door je benadering d.m.v. strategische technieken en wellicht tactieken?! Je verworven kennis helpt je daarbij om uit elke situatie je eigen voordeel te halen. Dat wil niet zeggen dat je egoïstisch bent, maar je kunt je eigen kracht goed praktisch inzetten.

 7. @Sjaak: de 11 staat voor het bewustzijn dat alles 1 is. Ook het vrouwelijke en mannelijke. Dat ieder mens in feite een ander ‘ik’ is.. Dat we allemaal broers en zussen zijn, uit 1 grote familie. Ook al komt deze wereld dan als duaal over. 11 laat je zien dat je je dat bewust mag worden en gaat worden! Ten diepste ben je daarvan overtuigd, het is aan je praktische vertaling om het te gebruiken.

 8. interessant allemaal, en ik kom 11:11 ook (te :)) vaak tegen, maar ik heb er wel mijn twijfels over: wat hebben je hersenen (en emoties, gedachten) te maken met je verlichting? wat je hiermee krijgt, is dat je nog meer je hersenen gaat gebruiken en dat doen we al zoveel.

 9. Nou ja, Laat dat nou net zijn wat ik me bewust aan het worden ben Guido. Toevallig van het weekend een lezing zitten kijken van Dolores Cannon die een hoop duidlijk heeft gemaakt..

 10. Toch wel apart allemaal. Ik kijk ook vaak op de klok en dan is het 11:11 of 23:23 en dat soort dingen. Maar die 11 achtervolgd mij ook overal. Ben jarig op 11-11 en heb mn vriendin leren kennen op 11 juni en zij is weer jarig op 1-2. 2 1-en is ook weer 11. Aardig gekke shit.

 11. Guido,

  Heb je al de naam van Obama in al zijn geledingen numeroloisch ontleed.
  Barack Hussein Obama
  129134 8311595 62141
  20 32 14
  Totaal 66 het getal van het Beest. Moeten wij niet bijzonder op ons hoede zijn voor deze persoon. Die in werkelijkheid Barry Soetoro heet en in Indonesië zijn Moslim- vorming heeft gehad? Gaarne je commentaar.
  Wordt de K als het getal 11 aangemerkt? dan verandert de zaak en wordt de totale naam waarde 64 =1

  Met vriendelijke groet,
  Alfred

 12. of bereken de regeer periode van george w bush -> 20 Januari 2001 – 20 Januari 2009 2+1+2001=6 2+1+2009= 5 5+6 is 11. Mede door is er een hoop gebeurt?!

 13. @guido mijn geboorte datum geeft 11, geboorte jaar geeft 11, adres waar ik mijn jeugd heb doorgebracht 11/11

  dit is een kwestie van intuitief aanvoelen, lijkt me
  op het eerste gezicht kan het onzin lijken, ook al komt het in je eigen leven zo vaak voor
  maar dat komt vast omdat we zo vaak zijn bedrogen door diezelfde cijfertjes en lettertjes 🙂

  ps toen ik de laatste zin schreef, was het 0:01…hehe

 14. @Sargon: welkom bij de club! Ik geloof dat het goed is als je alle stukken over 11 hier op de site leest en ter harte neemt. Dingen gebeuren niet zomaar..! Je kunt ook een keer naar Frank Hoogerbeets toe en een consult met hem hebben. Leerzaam en inzichten! (Zie onderaan het bovenstaande stuk voor zijn gegevens.)

 15. 11 is mijn getal! Ik heb zo veel met de 11, het is echt ongelofelijk!
  Als eerste ben ik op de 22ste dag van het jaar geboren om 01:10 u. Vervolgens wordt ik in mijn 11de jaar dood ziek, hersenvliesontsteking, buikvliesontsteking en longvliesontsteking!
  En op 10-11-1997 ben ik bewust het pad op gegaan. En op 10-11-2008, precies, op de dag af, 11 jaar later gebeurde er iets met mij! Ik heb twee huizen gehad waar ik alleen heb gewoond, nr 4 en nr 7! Ik ben een waterman, is het 11de sterrenbeeld. Mijn achternaam is moddejongen, is 11 letters. En zo is er nog veeeeeel meer in mijn leven met de 11.
  11 is voor mij geen elf maar twee eentjes, die staan voor dualiteit. En die twee eentjes worden in de komende jaren weer een eentje. dus eenheid! Weet je, er is eigenlijk maar een getal en dat is de 1! Met 1nen bouw je piramides. 111111111*111111111= 12345678987654321
  En al doe je het met zes 1tjes dan krijg je 12345654321. Het gaat om die ene, de 1!
  En de 11 is het ook getal om de mensheid aan te tonen dat ze een stapje te ver zijn gegaan in hun gedrag. Wij mensnen zijn de perfectie, de 10! En nu moeten we weer even een stapje terug doen naar die perfectie!
  U had het over dat de 11 met de macht te maken heeft. Dat denk ik nl ook omdat de goddelijke macht nu op deze aarde komt en dat kan je herkennen aan de 11! Iedereen heeft god in zich zelf maar ze kijken allemaal de verkeerde kant op! De 11 is het ene 1tje aan de binnenkant en het andere 1tje aan de buitenkant! Dus dualiteit! Maar er is helemaal geen binnen en buitenkant, dus dualiteit. Er is alleen maar de innerlijke ervaring van god! en dat is de 1!

 16. dankjewel Janex11~~!! Heerlijk openhartig en delen. Gedeelde vreugde blijkt weer dubbele vreugde te worden. (1 wordt wederom 11).
  Ikzelf zit ook helemaal vol 11-en, met naam en geboorte etc. Het goddelijke vertegenwoordigen op aarde is wat we allemaal doen, maar de 11-en zijn ‘Elven’ daarin.. Veel geluk en plezier verder in je leven!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.