Advertentie

Professionele kijk op 11:11, 0123, 12:21 enz. (deel 1)


De artikelen die we plaatsten omtrent het getal 11 én het artikel over het toeval dat je bepaalde getallenreeksen tegenkomt,  zijn bijzonder goed gelezen. Naar aanleiding van de reacties die jullie plaatsten onder deze artikelen, hebben we besloten een serie over numerologie te plaatsen van de hand van expert Frank Hoogerbeets.

Frank publiceert al jaren over getallen en numerologie. De prachtige realiteit die verborgen zit áchter de dagelijkse werkelijkheid,  heeft een krachtig fundament in getallen. Dát weet Frank prachtig aan te tonen en terug te leiden vanuit de numerologie. Mensen die met numerologie werken, beweren dat deze een diepere duiding geeft dan een horoscoop van bijv. een persoon.

Wij geloven dat getallen die je dagelijks tegenkomt in allerlei situaties, je de realiteit-van-achter-de-schermen spiegelen. Dus wanneer je in staat bent deze getallen te door-zien, kun je je leven ineens dieper laden, komt de betekenis meer tevoorschijn. Niet dat je nou meteen de hele dag moet gaan zitten optellen, cijfers gaat zitten zoeken enz. Maar let gewoon eerst eens op de grote lijnen. Onder het schijn-bare oppervlak, komen dan ongekende dieptes tevoorschijn..

Het woord is aan Frank Hoogerbeets.

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

Voor diegenen die de andere artikelen nog eens willen lezen, klik gewoon op ‘Inspiratie’ bij de dossiers hier aan de rechterkant.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Introductie tot Getallenleer

Wat is Getallenleer
Getallenleer is van oudsher een wetenschap die zich bezighoudt met het duiden van energiepatronen door middel van getallen. De energiepatronen en de taal der getallen bestaan reeds vanaf het begin der tijden. Het begint bij de ontwikkeling van een beschaving van zelf- en intelligent denkende wezens zoals mensen, dat wetenschappen zoals Getallenleer, Numerologie en Astrologie vorm krijgen.

In de ons bekende geschiedenis werd Getallenleer reeds toegepast door de Egyptenaren, de Soemeriërs, de Babyloniërs, de Chaldeeërs, de Maya’s, de Hebreeërs en de Grieken. Zo vinden we in de Bijbel passages waarin getallen een symbolische betekenis hebben. Denk maar eens aan de passage in Marcus 8:19-20 waarin Jezus zegt: “En herinnert gij niet, toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel manden vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden tot Hem: Twaalf. En bij de zeven voor de vierduizend, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden: Zeven. En Hij zeide tot hen: Begrijpt gij nóg niet?”

De hier genoemde getallen zinspelen op universele wetten. Zodra wij deze wetten begrijpen en herkennen weten we ook wat met passages in oude geschriften zoals hierboven wordt bedoeld. In vroeger tijden waren het slechts de ingewijden aan wie diepgaande kennis over de wetten van het universum was voorbehouden. Nu leven we in een tijd waarin allen toegang krijgen tot diepere kennis. We hoeven slechts de wil te hebben om te zien en om te begrijpen.

Getallen tonen de verbinding-achter-de-schermen!
Getallen tonen de verbinding-achter-de-schermen!

Betekenis van Getallen
Voor de meeste mensen zijn getallen echter niets meer dan afgesproken tekens die hoeveelheden aangeven. Dat is inderdaad één van de toepassingen van getallen. Maar als je bedenkt dat alles om ons heen uit verhoudingen bestaat en verhoudingen weer uitdrukkingen zijn van energiepatronen dan is het misschien niet zo moeilijk om in te zien dat getallen ook een symbolische betekenis kunnen hebben.

Het tientallig stelsel is dan ook niet een bedenksel van mensen zoals algemeen wordt aangenomen. Hoewel de tekens wel uit een taal voortvloeien, is het gegeven van de tien symbolen 0 t/m 9 een universele. 9 is in het universum een uiterste. Voordat ik verder ga met de toepassingen van getallen, zal ik van elk getal eerst de universele betekenis geven.

 0 IS HET ONEINDIGE, het onnoembare en ondefinieerbare. Het is het symbool voor het altijd durende regeneratieproces van het ongemanifesteerde naar het gemanifesteerde en weer terug, het proces dat overal in het bestaan plaatsvindt.

De 0 symboliseert de cirkel die we kunnen blijven schrijven zonder te hoeven stoppen. In het getallenstelsel gebruiken we de 0 om tienden of tientallen toe te voegen, wat we tot in het oneindige kunnen doen.

1 IS HET BEGIN van alles. Hij brengt scheppende energie van boven naar beneden om iets in gang te zetten, om een idee, een gedachte te concretiseren. De 1 is mannelijk, heel dynamisch, impulsief, agressief en vindingrijk. Hij richt en bundelt energie in een bepaalde richting. Hij is onomstotelijk de baas. In het symbool van de 1 zien we de staf van de magiër die daarmee energie concentreert en dingen uit het niets te voorschijn haalt.

2 IS DE POLARISATIE van de 1. Om iets te kunnen scheppen zijn twee polen noodzakelijk die elkaar tegenover staan, zoals man en vrouw, plus en min, licht en duisternis, warm en koud. Het is de interactie, de energie-uitwisseling tussen beide polen die scheppende energieën voortbrengt. De 2 is meer ontvankelijk, rustig en bedachtzaam, typisch vrouwelijke eigenschappen. We zien dat het symbool 2 is opgebouwd uit een halve cirkel die overgaat in een halve driehoek, eindigend in een horizontale lijn. Uit het oneindige (de cirkel) komt het eindige (de horizon) voort. Merk op dat de verticale lijn van de 1 een kruis vormt met de horizontale lijn van de twee.

3 IS DE CREATIE, het product van de energie-uitwisseling tussen de 1 en de 2, tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Tevens verbindt hij hun energieën zoals een kind de relatie tussen zijn of haar vader en moeder bekrachtigt. Eigenschappen die hiermee worden geassocieerd zijn inspiratie, groei en vruchtbaarheid. Kijken we naar de symboliek dan zien we een cirkel die is opengeklapt als een ei dat is opengebroken en waaruit nieuw leven is voortgekomen.

4 IS TRANSFORMATIE van de ene vorm in de andere. Het scheppen van leven transformeert het ene leven tot het andere, het ongemanifesteerde tot het gemanifesteerde én omgekeerd. Een ziel neemt volledig bezit van het fysieke lichaam in het vierde levensjaar (van de eerste drie jaar kunnen de meeste mensen zich niets herinneren).

Een kind ondergaat de puberteit tussen zijn twaalfde (3 x 4) en zestiende (4 x 4) levensjaar, eveneens vier jaar. In beide gevallen betreft het een transformatie. Symbolisch zien we in de 4 een halve driehoek overgaan in een kruis. Dit geeft aan dat het gemanifesteerde, tijd en ruimte, de halve waarheid is, de andere halve waarheid is het ongemanifesteerde.

5 IS TRANSCENDENTIE van energie, het doen vervagen van grenzen.5 staat voor vrijheid, reizen en communicatie; de mens communiceert via vijf zintuigen met de fysieke wereld. In het symbool van de 5 zien we een half vierkant dat overgaat in een halve cirkel. Dit geeft aan dat de gemanifesteerde wereld (het vierkant) is verbonden met de ongemanifesteerde wereld (de cirkel). De 5 tracht werelden te overbruggen en duldt geen enkele beperking.

6 IS HARMONISATIE van het gemanifesteerde met het ongemanifesteerde. Het gemanifesteerde stemt zich af op het ongemanifesteerde om de Grotere Wil ten uitvoer te brengen. Dit vraagt toewijding, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid, eigenschappen van het getal 6. Het symbool bestaat uit een verticale lijn (de 1) die overgaat in een cirkel (de 0), wat betekent dat de gemanifesteerde goddelijke vonk van het oneindige (0) zich naar boven (tot het innerlijk) richt om zich af te stemmen op de Wil van zijn Hogere Zelf en van de Schepper. 6 is Liefde in actie.

7 IS BESPIEGELING. De 7 wordt gevormd door een halve omgekeerde driehoek. De halve driehoek symboliseert de halve waarheid. Een omgekeerde driehoek duidt op het omgekeerde van de werkelijkheid, de schijn. Het is in de spiegel dat we onszelf kunnen zien, of dat nu in een wandspiegel is of dat ons deze spiegel wordt voorgehouden door de omgeving waarin we verkeren. De 7 tracht achter de waarheid te komen, de werkelijkheid te zien achter de schijn, het werkelijke van het schijnbare te onderscheiden. Rust, meditatie en zelfanalyse zijn eigenschappen die bij dit getal horen.

8 IS BALANS scheppen tussen energieën, hetzij tussen het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde, hetzij tussen een zichtbaar zelf en een ander zelf. In het eerste geval bestaat een mens in zichzelf en is hij in evenwicht. In het tweede geval zoekt een mens ter compensatie energie bij een ander. In beide gevallen draait het om macht.

Iemand die in zichzelf bestaat heeft werkelijk macht in handen, terwijl iemand die energie vraagt van een ander voortdurend probeert om macht te verkrijgen ten koste van anderen. In het symbool 8 zien we twee met elkaar verbonden cirkels. In het eerstgenoemde geval stroomt de energie vrijelijk van het ene zelf naar het andere. In het tweede geval is er sprake van kortsluiting. Iemand in evenwicht zal zich niet gedwongen energie laten ontnemen.

9 IS REALISATIE van het zelf. Het kleinere beperktere zelf dat de balans met het andere of Hogere Zelf min of meer onbewust al had ervaren, begrijpt dat de cyclus zich aan het voltooien is en dat het tijd is om weer terug te keren naar huis. Zijn we bereid om afstand te doen van de dingen die ons gegeven waren voor onze zelfontwikkeling dan wordt het realisatieproces een prachtige wedergeboorte. Hebben we echter moeite om het verkregene achter ons te laten dan verwordt de realisatie tot een pijnlijk proces van loslaten.

Sudoku's triggeren onze bewondering voor de kracht van getallen!
Sudoku's triggeren onze bewondering voor en door de kracht van getallen!

Zowel onder de 6 als onder de 9, die op een bepaalde manier elkaars tegenpolen zijn, kunnen we in sterkere mate het gevoel van een gebod ervaren. Dit komt omdat we geneigd zijn om ons met het ego, het stoffelijk aspect van ons zelf te identificeren, wat is gebaseerd op het ‘idee’ dat we zijn ‘uitgegaan’, ons hebben ‘losgemaakt’ van de Eenheid.

De oplettende lezer zal wellicht hebben bemerkt dat de getallen samen een cyclus vormen en dat is juist. Na 9 komt 10 en dat is het begin van een nieuwe cyclus. Als we een getal boven de 9 reduceren, dat wil zeggen het bij elkaar optellen van alle getallen, dan komt er uiteindelijk altijd één van de getallen 1 t/m 9 uit. 10 is dus 1+0=1. 1 noemen we dan het grondgetal van 10 en schrijven dat als 10/1.

Op dezelfde manier heeft 28 ook een 1-trilling: 2+8=10, 1+0=1 en schrijven we dus 28/1. Een bijzonderheid is dat 9 bij een optelling altijd het getal teruggeeft waarbij het wordt opgeteld. Zo is 5+9=14, 1+4=5.

Echter, vermenigvuldigen we een getal met 9 dan komt er altijd 9 uit: 3×9=27, 2+7=9.

Het Trillingsgetal van de Geboortedatum

Door het grondgetal te berekenen kunnen we dus makkelijk nagaan wat het trillingsgetal is van een dag, een maand, een jaar of zelfs van een hele datum. Is iemand geboren op 27 augustus 1993, dan berekenen we eerst het jaar: 1+9+9+3=22 en vervolgens de hele datum: 27+8+22=57. Het trillingsgetal van de geboortedatum van deze persoon is dus 57/3 omdat 5+7=12 en 1+2=3. We berekenen dus eerst het jaar en tellen vervolgens de dag, de maand en het jaar bij elkaar op.

Het Trillingsgetal van de Naam
Maar hoe zit dat nu met namen? Welnu, om het trillingsgetal van een naam te weten te komen gebruiken we voor elke letter het getal dat de positie van de letter in het alfabet aangeeft:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

De letters J t/m Z worden gereduceerd zodat elke letter een waarde 1 tot 9 heeft. Nu kunnen we het getal van iemands naam berekenen. Stel dat iemand Abel heet, dan berekenen we:

A B E L
1+2+5+3=11/2

Meestergetal
Bij het reduceren is er één uitzondering, namelijk het getal 11, omdat dat wordt beschouwd als een meestergetal. Als een datum of een naam op 29, 38, 47, 56, etc. uitkomt dan wordt dat getal niet teruggebracht tot 2 maar tot 11, dus 29/11 in plaats van 29/2. Letters worden dus wel teruggebracht (K=2) en komt de naam uit op 11 zoals in het voorbeeld van Abel, dan schrijven we ook 11/2.

Niets gebeurt per toeval en aan de hand van getallen die zich bij zo’n gebeurtenis manifesteren kunnen we de achterliggende energieën van zo’n gebeurtenis blootleggen en duiden.

Het Duiden van Gebeurtenissen
Er zijn heel veel Numerologieboeken in omloop die uitleggen hoe je een numeroscoop kunt maken. Ik wil dat hier niet nog een keer doen. Het gaat mij om gebeurtenissen in de wereld en de getallen die daaraan ten grondslag liggen. Elke gebeurtenis heeft een oorzaak en een intentie. Niets gebeurt per toeval en aan de hand van getallen die zich bij zo’n gebeurtenis manifesteren kunnen we de achterliggende energieën van zo’n gebeurtenis blootleggen en duiden.

Werken met getallen geeft in-zicht..
Werken met getallen geeft in-zicht..

Hoe doen we dat? Welnu, neem de datum van een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld de aanslag op het WTC op 11 september 2001. De datum reduceren we door op te tellen 11+9 (september is de 9 e maand) +3 (het gereduceerde jaartal) = 23/5.

Het betekent dat de bedoeling van deze gebeurtenis uiteindelijk vrijheid voor alle mensen beoogt omdat het getal 5 staat voor vrijheid en communicatie, het vervagen van grenzen en beperkingen. Alle vormen van diplomatie en takt (2) worden daarbij overheerst door de drang naar onbelemmerde groei en ontwikkeling (3). Je ziet dus dat we een meervoudig getal lezen van rechts naar links. In dit voorbeeld werkt de invloed van de 3 door de 2.

Het rekenen met en interpreteren van data en namen vereist oefening. Als je nog niet vertrouwd bent met de betekenis van de getallen en de waarde van elke letter, dan raad ik je aan die uit het hoofd te leren. Dat is een eerste vereiste om je Getallenleer eigen te maken. Daarnaast is voor het interpreteren van gebeurtenissen ervaring én intuïtie nodig. Intuïtie ontwikkel je echter door jezelf voor de getallen open te stellen. Probeer te voelen wat een getal wil zeggen en combineer dat gevoel met wat je waarneemt. Zoals met alles geldt ook hier: oefening baart kunst!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frank Hoogerbeets is oprichter van Ditrianum en informatie over deze organisatie en Frank kun je lezen HIER.

Frank geeft ook consulten, waarbij numerologie en astrologie in een mooie combinatie de basis vormen voor een persoonlijk analyse. HIER

17 gedachten over “Professionele kijk op 11:11, 0123, 12:21 enz. (deel 1)

 1. Mooi erg duidelijk ook.

  Ben benieuwd wat numerologie doet bij coördinaten zoals de Noorder graad en breedtegraad 😉

  Leuk dat de punt van de grote piramide in Egypte op 5 uitkomt 😉

  1. schatjuh nummer 13 hoort bij jou ….nummer 12 bij mij en wij …horen bij elkaar 😉

 2. Hoi Monique, de 13 is een priemgetal, en omgeven door veel mystiek. Het zou een ongeluksgetal zijn, maar het vermoeden bestaat dat het juist een geluksgetal is en van zijn kracht is ‘beroofd’, een geluksgetal dus..!
  Bij de Maya’s was het het laatste cijfer en het begin. Het getal 13 is eigenlijk heel kosmisch. ‘Nog niet van deze Aarde’ zou je kunnen zeggen. Volgens mij ben je een Nieuwe Tijdskind.. Kan dat kloppen? Zoek gewoon lekker op het internet, of kijk eens in de boekhandel. Je kunt ook een interpretatie van het getal 4 (1+3) bekijken, de aardse waarde. Succes!

 3. De interessantste en ware numerologie is deze van de I Tjing. Ik heb reeds 5 (ex)-numerologen in mijn leerlingenpakket.
  Met vriendelijke groeten,
  Marc Du Pré

 4. Heel duidelijk weergegeven. Bedankt.
  Het trillingsgetal van mijn geboortedatum is 30 (04-08-1953). Ik heb ooit eens gehoord dat 30 ook een speciaal getal is. Klopt dit? Mijn naam is 21/3 en is tevens 3 x 7. Zegt dat ook iets?
  Ik heb pas een praktijk geopend met de naam Sinar Ilahi en is 10/1. Deze praktijk voer ik thuis en ik woon op nummer 11. Ik vind dit alles zeer bijzonder.

  Bedankt alvast voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet,
  Sitha

 5. Prachtig hoe deze getallen passen bij mijn leven (spiritueel werk / relatie). Verklaart (bevestigt) o.a. ook waarom ik een boek heb geschreven over het contact met en bevrijding van het ego.
  Mijn geboortedatum, 20/11/1954 gelijkt trouwens sterk op die van 11/9/01: 32/5 i.p.v. 23/5

 6. Hey hallo,

  Zeggen de cijfers 0123 aan 1 volgend achter elkaar misschien iets?
  Ik kom dit zo vaak tegen, zowel de duur van een telefoongesprek of de tijd op een klok. Zou iemand mij kunnen helpen?

  Gr, Jeroen.

 7. Ik zie de hele tijd het cijfer 13. Het gaat op het moment slecht met me, fysiek. Ik heb net een juridische overwinning behaald, vanwege een chemische intoxicatie, maar fysiek heb ik hier steeds last van, door reacties op steeds nieuwe stoffen. Nu weer tandvullingen. Een oplossing is nog niet in zicht. Medici werken niet mee. Wil de 13 zeggen dat het niet opgelost wordt, dat het steeds erger of fataal wordt? Beeld ik me dit in? Tijdens het juridische proces zag ik in het begin veel 13. Daarna veel dubbele getallen en 11… Tja. Of geeft het gewoon de status van nu weer?

 8. want ik ken iemand die een 22 is. je zou kunnen zeggen dat hij ook een 4 is, dus 22 / 4. komt je tijdens de berekening uit op een 11, 22, 33 of 44 dan zijn dat mensen met een hoger doel. Dus 11/2, 22/4, 33/6, 44/8. Ze zijn zowel het enkele getal maar vooral het meestergetal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.