Advertentie

Een wereldelite vertelt over haar plannen..!


georgia guidestones

De beruchte ‘Georgia Guidestones’. Een monument waarop een elite-club haar ‘visie’ uitdraagt voor een duurzame Aarde. Dat het ‘hun visie’ is, staat nergens bij gebeiteld..! Dan staat er als ‘1e gebod’ gebeiteld: ‘Houdt de wereldbevolking ónder de 500 miljoen, in regelmaat met de balans in de natuur.’ Tja, dat het de hebzucht is van een elite, om de Aarde leeg te plunderen, staat nergens geschreven..! (klik voor artikel)x

 

Een wereldelite vertelt over haar plannen..!

2011 © WantToKnow.nl/be
x

Hieronder een aantal van de uitspraken van mensen uit de ‘wereldelite’, als je die zo zou kunnen noemen. Uitspraken in het kader van de wereldbevolking, de ‘overbevolking’, waarvan sprake zou zijn. Natuurlijk in hun ogen! Arme mensen en ondervoedde zijn voor hen een bedreiging. Kijk eens naar de op gang komende exodus van arm naar rijk, vanuit de landen rondom het rijke Europa.

Het maakt ook niet uit, hoe we ze noemen, elite of hoe dan ook. Het gaat om de boodschap áchter de uitspraken die ze doen, de inhoud boven de vorm..  Dan is er een rode draad zichtbaar in dat verband, die door deze uitspraken loopt; die rode draad is er. Overbevolking is een ziekte van de mensheid. Aldus deze elite..

Maar het schijnt ze gelukt te zijn. Het wereldbeeld zo beïnvloeden dat de focus volledig op overbevolking is gericht. Niet op over-consumptie. Niet op de uitbuiting en plundering van de rijkdommen van de arme landen en hun bevolking door de rijken. Het is niet het Amerikaanse volk dat met name zorgt voor de uitputting en vervuiling van de wereld, door ruim 40% van de wereldhulpbronnen te gebruiken, terwijl het 4% van de wereldbevolking uitmaakt. Nee, dat is het niet..

Het zijn met name de arme sloebers in de Derde Wereld (wat een naam eigenlijk), die het gedaan hebben. Maar kijk anders dit artikel eens door om deze leugen helpen te ontmaskeren. Wat is de reden voor massa-vaccinaties, anders dan het officiële verhaal om het griepvirus te lijf te gaan?

Het laboratorium-vervaardigde griepvirus, want zoveel is inmiddels wel duidelijk, is dus geen natuurlijk virus! Het is ‘gemaakt’. Want als ook (of zelfs) Dr. Roel Coutinho zich afvroeg bij Pauw en Witteman, hoe het mogelijk is dat het Spaanse griepvirus van 1918 kon bestaan uit 3 virusstammen, dan heeft hij die vraag nu nog!  (Waarom horen we daar niets over eigenlijk!)

Ook het Mexicaanse griepvirus is een combinatie van meerdere griepvirusstammen, die normaal NOOIT bij elkaar komen. Waar ze elkaar dan wel gevonden hebben? Niet in het café op de hoek, maar gewoon, in het laboratorium. (of ’t laboratorium moet zo heten..?)

Maar wat is nu het doel van deze vaccinaties? Dat is toch wel een logische vraag, als we weten dat het griepvirus door figuren in elkaar is gezet en opzettelijk verspreidt is. Is het doel dan het indienen van giftig materiaal via de vaccinaties of is dat het inbrengen van een microchip, wellicht op nano-niveau, onzichtbaar maar daarom niet minder  ‘effectief’ voor deze club.

Ook David Icke blijft keer op keer waarschuwen voor de grootschalige vaccinaties. Ook hij concludeert aan de hand van zijn vele, vele bronnen en na bijna 20 jaar werk op dit gebied, dat het de wereldelite te doen is om het chippen van de mensheid. In dit verhaal past perfect het relaas van Nick Rockefeller tegen Aaron Russo. Kijk HIER op de site, als je het nog niet gelezen hebt. Nu dan even de wereldelite zélf aan het woord..? Een aantal citaten spreken boekdelen:

x

* * *
Lees deze voor-zich-sprekende quotes..

Kleur de plaatjes en maak het verhaaltje af!

“Given global instabilities, including those in the former Soviet bloc, the need for firm control of world technology, weaponry, and natural resources, is now absolutely mandatory. The immediate reduction of world population, according to the mid-1970’s recommendation of the Draper Fund, must be immediately affected.”

The present vast overpopulation, now far beyond the world carrying capacity, cannot be answered by future reductions in the birth rate due to contraception, sterilization and abortion, but must be met in the present by the reduction ofnumbers presently existing. This must be done by whatever means necessary.”

“Gezien de wereldwijde instabiliteit, inclusief die in het voormalige Soviet blok, is het een absolute verplichting om controle te krijgen over de technologie in de wereld, de wapens en natuurlijke hulpbronnen.. De onmiddellijke reductie van de wereldbevolking, overeenkomstig de aanbevelingen uit het midden van de jaren 1970 van het Draper Fonds, dient onmiddellijk in werking te worden gesteld.

De huidige, immense overbevolking, die ver ligt boven de capaciteit die de wereld aan kan, kan niet worden bestreden door de reductie van de geboortecijfers via vruchtbaarheidsbeperkingen, sterilisatie en abortussen, maar dient te worden bereikt door de reductie van de huidige aantallen. Deze dient te worden uitgevoerd met elk middel dat noodzakelijk is.”

Initiative for the United Nations ECO-92 EARTH CHARTER (HIER)

* * *

“A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be one billion people. This must be implemented within 30-50 years; 2/3’s of the population must be cut.”

Een redelijke schatting van een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij, volgens de Noord Amerikaanse levensstandaard, zou 1 miljard mensen zijn. Dit dient te worden geïmplementeerd binnen 30-50 jaar, 2/3 van de wereldbevolking dient te verdwijnen.

UN Biodiversity Assessment on Sustainable Human Population; US Senate September 9, 1994

* * *

 

CNN-oprichter Ted Turner weet het wel: "een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn"
CNN-oprichter Ted Turner weet het wel: “een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn”

“A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.”

“Een wereldbevolking van totaal zo’n 250-300 miljoen mensen, dus een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn”

Ted Turner, owner of CNN,
in an interview with Audubon magazine

* * *

“There is a single theme behind all our work–we must reduce population levels. Either governments do it our way, through nice clean methods, or they will get the kinds of mess that we have in El Salvador, or in Iran or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control, it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it….

Our program in El Salvador didn’t work. The infrastructure was not there to support it. There were just too goddamned many people…. To really reduce population, quickly, you have to pull all the males into the fighting and you have to kill significant numbers of fertile age females…. The quickest way to reduce population is through famine, like in Africa, or through disease like the Black Death….”

“Er is één enkel thema achter al ons werk: we moeten de bevolkingsaantallen reduceren. Óf overheden doen het op onze manier, via schone, vriendelijke methodes, of we krijgen het type rotzooi dat we hebben in El Salvador, of in Iran of in Beirut. Populatie is een politiek probleem. Op het moment dat de populatie niet onder controle is, vraagt dat om autoritaire overheden, zelfs fascisme, om de verminderingen voor elkaar te krijgen…

Ons programma in El Salvador werkte niet; de infrastructuur aldaar was onvoldoende om het programma te steunen. Er waren gewoon godverdomme teveel mensen.. Om écht de populatie te verminderen, snel, dien je alle mannen in het gevecht te betrekken en is het nodig dat je significante aantallen vrouwen vermoord in de vruchtbare  leeftijd… De snelste manier om de bevolking te verminderen, is via de hongersnood, zoals in Afrika, of via ziektes zoals de Zwarte Dood..”

Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs

* * *

“Within the next 5 to 10 years it would probably be possible to make a new infective micro-organism which could differ in certain important respects from any known disease-causing organisms. Most important of these is that it might be refractory to the immunological and therapeutic processes upon which we depend to maintain our relative freedom from infectious disease.

The Defense Department’s Biological Warfare (BW) division at Ft. Detrick which requested during the 1969 House Appropriations Committee hearing, funds to develop, a “novel” new disease that would both be resistant to, and break down a victim’s immune system (AIDS).

“A cancer is an uncontrolled multiplication of cells; the population explosion is an uncontrolled multiplication of people…. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions.”

“Binnen 5 tot 10 jaar zal het waarschijnlijk mogelijk zijn een nieuw, effectief micro-organisme te maken, dat op wezenlijke en belangrijke  punten afwijkt van elk, op dit moment bekend organisme. Het belangrijkste daarbij, is dat het opstandig is tegen de therapeutische en immunoligische processen, die ons vandaag de dag in een zekere vrijheid laten leven van infectieziekten.

De afdeling Biologische Oorlogsvoering van het Ministerie van Defensie in Fort Detrick, verzocht in 1969 tijdens de hoorzittingen van het Congres-Committée Kredietvoorziening om fondsen om een splinternieuwe ziekte te mogen ontwikkelen, die resistent zou zijn tegen het menselijke immuunsysteem en dit ook zou kunnen afbreken. (AIDS)

Kanker is een ongecontrolleerde celdeling; de bevolkingsexplosie is een ongecontrolleerde deling van de mensheid.. We moeten onze inspanningen richten het uitsnijden van de kankercellen, in plaats van het behandelen van de symptomen. Deze operatie vraagt wel om veel schijnbaar brutale en harteloze beslissingen”.

Stanford Professor Paul Ehrlich in The Population Bomb

* * *

Jacques Cousteau

“In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it.”

Om de wereldbevolking te stabiliseren, dienen we zo’n 350.000 mensen per dag te elimineren. Het is een verschrikkelijke uitspraak, maar het is net zo slecht om de uitspraak niet te doen.

Jacques Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier

* * *

“I believe that human overpopulation is the fundamental problem on Earth Today” and “We humans have become a disease, the Humanpox.”

“Ik geloof dat de menselijke overbevolking een fundamenteel probleem is op onze Aarde, vandaag de dag”.  en “Wij mensen zijn een ziekte geworden, de ‘Mensenpokken’.

Dave Foreman, Sierra Club and co founder of ‘Earth First’!

* * *

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”

“Op zoek naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen, kwamen we op het idee dat de bevolking, het gevaar van de opwarming van de aarde, het tekort aan water, besmettelijke ziektes en dat soort zaken in het rapport een plaats zouden moeten krijgen.
Maar door deze factoren als ‘vijand’ aan te duiden, trappen we in de val dat we de oorzaak met de symptomen gaan verwarren. Al deze veranderingen zijn veroorzaakt door het ingrijpen van de mens en deze problemen kunnen alleen worden opgelost, wanneer de houding kan worden gewijzigd. De werkelijke vijand, is dus de mensheid zélf”.

Alexander King, Bertrand Schneider –
Founder and Secretary, respectively, The Club of Rome,
The First Global Revolution
, pgs 104-105, 1991

* * *

“Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”

Houd de wereldbevolking onder de 500.000.000, in de balans-regelmaat van de natuur”

Anonymously commissioned Georgia Guidestones

* * *

Michael Gorbatsjov

“We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there are not enough people left to do a great deal of ecological damage.

“Wij dienen ons duidelijker uit te spreken over seksualiteit, geboortebeperking, over abortus, over de waarden die de populatie controleren, omdat de ecologische crisis, kortgezegd, de bevolkingscrisis is. Wanneer je de bevolking met 90% vermindert zul je zien dat er niet veel mensen over zijn die een grote ecologische schade kunnen berokkenen.”

Mikhail Gorbachev

* * *

Dr. Eric Pianka
Dr. Eric Pianka

“War and famine would not do. Instead, disease offered the most efficient and fastest way to kill the billions that must soon die if the population crisis is to be solved. AIDS is not an efficient killer because it is too slow. My favorite candidate for eliminating 90 percent of the world’s population is ‘airborne’ Ebola (Ebola Reston), because it is both highly lethal and it kills in days, instead of years. We’ve got airborne diseases with 90 percent mortality in humans. You know, the bird flu’s good, too. For everyone who survives, he will have to bury nine”

“Oorlog en hongersnood zijn onvoldoende. Daartegenover is ziekte een zeer efficiente en snelle manier om de miljarden te doden, die binnenkort moeten sterven als de bevolkingscrisis opgelost moet worden. AIDS is geen effciente moordenaar, omdat deze te langzaam werkt. Mijn favoriete kandidaat om 90% van de bevolking te elimineren is het loslaten van het Ebola-virus (Ebola Reston), omdat het én bijzonder dodelijk is én bijzonder snel werkt, het doodt binnen enkele dagen, in plaats van in jaren.

We hebben luchtweg ziektes die 90% dodelijk zijn onder mensen. En weet je, de vogelgriep is ook goed. Iedereen die overleeft, zal er 9 dienen te begraven.”.

Dr. Eric Pianka, University of Texas evolutionary ecologist and lizard expert.

Showed solutions for reducing the world’s population to an audience on population control.

* * *

Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar, met uitspraken die net zo onflateus lijken als deze foto…

“Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world, because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries”.

“Vermindering van de wereldbevolking zou de hoogste prioriteit dienen te krijgen van buitenlandse politiek tegenover de derde wereld, omdat de economie van de VS steeds stijgende hoeveelheden grondstoffen uit andere landen nodig zal hebben, in het bijzonder uit de ontwikkelingslanden”.

“De wereldpopulatie dient te worden verminderd met 50%”

“The elderly are useless eaters” “Ouderen zijn onnodige eters”
“(Toxische) Voeding is een wapen”

“The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer.”

“Het illegale doen we onmiddelijk. Het ongrondwettelijke duurt iets langer”.

Dr. Henry Kissinger

* * *

“The principle that sustains compulsory vaccination is broad enough to cover cutting the Fallopian tubes.”

“Het principe van de gedwongen vaccinaties is net zo breed als het afsnijden van de eileiders”.

Justice Oliver Wendell Holmes

* * *

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”

“We staan op de rand van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is een grote crisis en dan zullen alle landen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.

David Rockefeller

* * *

Prins Phillip van Engeland. Voelt zich kennelijk verheven boven het pleps..

“If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”

Als ik reincarneer, zou ik graag terug willen keren als een dodelijk virus, om de menselijke bevolkingsaantallen te verlagen.

Prince Phillip, Queen Elizabeth’s husband,
Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund

* * *

“Childbearing should be a punishable crime against society, unless the parents hold a government license. All potential parents should be required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.”

“Het krijgen van kinderen zou een als een criminele daad tegen de mensheid moeten worden gezien, of de ouders zouden een vergunning van de overheid kunnen laten zien.
Alle mogelijke toekomstige ouders zouden verplicht moeten worden om chemische voorbehoedsmiddelen te gebruiken, die de overheid verstrekt aan burgers die kiezen voor het krijgen van kinderen”.

David Brower,
first Executive Director of the Sierra Club

* * *

“I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded persons forbidden to leave offspring behind them…The emphasis should be laid on getting desirable people to breed…”

“Ik heb een diepe wens, dat de verkeerde mensen er geheel van weerhouden worden om zich voort te planten; en wanneer het duivelse karakter van deze mensen voldoende vaststaat, dan kan dat woren gedaan. Criminelen zouden moeten worden gesteriliseerd en het zou kleinmoedige personen verboden moeten worden om nazaten na te laten. De nadruk zou moeten worden gelegd op de voortplanting van aantrekkelijke mensen”..

Theodore Roosevelt to Charles B. Davenport, January 3, 1913,
Charles B. Davenport Papers, Department of Genetics, Cold Spring Harbor, N.Y.

* * *

“Malthus has been vindicated; reality is finally catching up with Malthus. The Third World is overpopulated, it’s an economic mess, and there’s no way they could get out of it with this fast-growing population. Our philosophy is: back to the village.”

“Malthus zienswijze (HIER) is inmiddels juist gebleken; de realiteit doet recht aan Malthus. De Derde Wereld is overbevolkt, het is een economische rotzooi en het is op geen enkele manier mogelijk dat zij hieruit komen met hun snelgroeiende bevolking. Onze filosofie is: terug het dorp in.”

Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund Director of Conservation,
stated such, ironically, in 1984

* * *

The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.”

“De inspanningen van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een Nieuwe Wereld Orde te creëeren waarin het superkapitalisme wordt gecombineerd met het communisme onder dezelfde vlag, allemaal onder hún controle… Bedoel ik een samenzwering? Jazeker, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er een dergelijke opzet is, internationaal in zijn visie, al generatie lang in de planning en ongelooflijk duivels in zijn bedoelingen.

Congressman Larry P. McDonald, 1976,
killed in the Korean Airlines 747 (shot down by the Soviet Union).

* * *

“Een Planetair Regime zou de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het vaststellen van een optimale bevolkingsgrootte in de wereld en voor elke regio. En tevens voor het arbitreren in de verschillende landen in hun aandeel in de regionale limieten. De controle over de bevolkinsgrootte zou de verantwoordelijkheid kunnen blijven van elke overheid, maar het Regime zou enige macht moeten houden om de afgesproken limieten te handhaven. Het is inderdaad geconcludeerd, dat dwingende bevolkingsgroei-wetgeving, zélfs met daarin opgenomen wetten met gedwongen abortus, gesteund zouden kunnen worden onder de bestaande Grondwet, als de bevolkingsgrootte dusdanig gevaarlijk van grootte zou zijn, dat deze de gemeenschap in gevaar zou brengen.

John P. Holdren naast zijn ‘werkgever’, Barack Obama.

Het idee om steriliteitsmiddelen aan het drinkwater toe te voegen of in levensmiddelen, is een idee dat mensen als gruwelijk in de oren kan klinken, méér dan andere voorstellen om onvrijwillige geboortecontrole in te voeren. En inderdaad zou dit sommige, erg moeilijke, politieke, wettelijke en sociale problemen oproepen, om maar niet te spreken over technische problemen. Er bestaat op dit moment ook nog geen chemische sterilisator in dat verband, noch lijkt het erop dat er een ontwikkelt wordt.

Om geaccepteerd te worden, zou een dergelijke stof aan nogal strenge eisen dienen te voldoen. Het zou overal even effectief dienen te zijn. Ondanks de uitermate verschillende doses die mensen binnen zouden krijgen en ondanks de verschillende maten van vruchtbaarheid en gevoeligheid voor deze stof bij verschillende individuen. De stof dient vrij te zijn van onplezierige en zelfs gevaarlijk bijwerkingen. En natuurlijk zou het geen effect moeten hebben op de leden van het ándere geslacht, noch op kinderen, oude mensen, huisdieren of vee.”

Obama’s science czar John P. Holdren
From a book he helped write ‘Ecoscience

* * *

“And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.”

Vergevorderde manieren om biologische oorlogen te voeren, van het soort dat specifieke gentypes tot doel hebben, kunnen de biologische oorlogsvoering uit de sfeer van terreur halen en er een politiek nuttig instrument van maken.

Secretary of Defense William S. Cohen,
April 28, 1997; Testimony before Congressional Committee

* * *

“Ik pretendeer niet dat geboortebeperking de enige manier is waarop de wereldbevolkingsgroei gestopt kan worden… Oorlog… heeft in dit opzicht behoorlijk teleurgesteld, maar wellicht dat biologische oorlogsvoering effectiever zal blijken te zijn. Als een Zwarte Dood (pest) over de wereld verspreidt zou kunnen worden, één keer in elke generatie, dan zouden de overlevenden zich vrij kunnen voortplanten zonder dat ze de wereld te vol zouden maken..

Deze situatie zou wellicht wat onplezierig zijn, maar wat maakt het uit? Werkelijk ontwikkelde mensen zijn onverschillig tegenover geluk, in het bijzonder tegenover andermans geluk. Er zijn 3 manieren om een gemeenschap stabiel te maken, in relatie tot bevolkingsaantallen. Het eerste is dus geboortecontrole, het tweede is  kindermoord of werkelijk vernietigende oorlogen, en de derde manier is de manier om een algehele ergernis te creëren, behalve voor een krachtige minderheid..”

Bertrand Russell, The Impact Of Science On Society 1953

* * *

“No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.”

“Niemand zal deelnemen aan de Nieuwe Wereld Orde, tenzij hij of zij een eed zweert aan Lucifer. Niemand zal het Nieuwe Tijdperk binnentreden, vóórdat hij of zij een Luciferische Initiatie hebben ondergaan”.

David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations

* * *

”Wie het voedsel beheerst, beheerst de wereld”

Fritz ter Meer directeur IG Farben

* * *

“Population growth has exceeded the capacity of the biosphere” (i.e. the earth) “It is estimated that an ‘agricultural world’ in which most human beings are peasants should be able to support 5 to 7 billion people.”

“De wereldbevolking heeft de capaciteit van de biosphere, de Aarde, overstegen.  Er zijn schattingen die ervan spreken, dat een wereld die gebaseerd is op landbouw en waar het grootste deel van de mensheid boeren zijn, in staat zou moeten zijn om 5 tot 7 miljard mensen te voeden”.

UN Biodiversity Treaty UN Global Biological Assessment Sustainable Human Populations

En last but not least… Onze eigen ‘Microsofte’ Bill Gates…
x

Bill Gates heeft inmiddels met zijn vrouw Melinda besloten om zich volledig te storten op de vaccinatie van het arme deel van de wereldbevolking.. Wat een goedzakken zijn het toch, nietwaar..?
Maar als we Bill aan het woord horen, op diverse podia, blijkt de ‘goede man’ zich regelmatig te verspreken.. Hij had zich wellicht ook bij het onderhouden van zijn monopolie-positie op het gebied van computersoftware in de wereld moeten houden..

Wij plaatsen hier graag 2 links van artikelen die we rondom deze uitspraken hebben geplaatst op deze site.

Bill Gates laat met vaccins de wereldbevolking dalen

Bill Gates noemt moeders van ongevaccineerde kinderen moordenaars..!

118 gedachten over “Een wereldelite vertelt over haar plannen..!

 1. Dit soort uitspraken zijn overduidelijk geboren vanuit de beperkte en beperkende visie.Visie die men uit alle macht aan anderen probeert op te dringen.
  Ik krijg bij het lezen ervan, zo iets open up your mind and hearth, word wakker.

  Met alle ontwikkelingen op het gebied van nieuwe energy komen zulke uitspraken als heel dom over. Het is opzich wel goed om te weten hoe de men in power over denkt. Dat verklaart een hoop, waarom men zoveel investeringen doet in wapens van allerlei soort inc. vaccinaties en oorlogen voert zoals Irak.
  Duidelijke vraag om verandering, niet via de genocide, maar via bewustwoording en healing of the nations and earth.
  Change is in the air!

 2. Kennelijk wil mijn medemens graag onderdanig blijven aan die luciferians. Heb het gevoel dat men echt te stom is om de ware macht terug te eisen en in harmonie te willen leven. Erg leuk dat je dan ongewild mee wordt gesleurd in die draaikolk des doods. Bedankt medemens!

 3. “Niemand zal deelnemen aan de Nieuwe Wereld Orde, tenzij hij of zij een eed zweert aan Lucifer. Niemand zal het Nieuwe Tijdperk binnentreden, vóórdat hij of zij een Luciferische Initiatie hebben ondergaan”

  Is maar goed ook, mij niet gezien!

  Ze kunnen met dwingen/opsluiten/martelen of executeren… maar mijn ziel blijft vrij en oneindig in dit Universum. Zielige mannetjes zijn het eigenlijk, zoveel geld en zoveel macht en toch zo ongelukkig!

 4. Het is allemaal verschrikkelijk wat die mensen daar beweren. Maar eh… iederéén heeft het toch over overbevolking. Dat is wat de kinderen tegenwoordig op school leren, dat is wat in de kranten staat. De mens is de pest voor de aarde. Klaar.
  Zoiets als: Ha, ha, ha, wij zijn slecht, sorry hoor mensen, ik zit m’n tijd hier nog wel uit. Hoe meer er daar creperen, hoe meer er voor mij nog eventjes overblijft.

  Lekker makkelijk, hoef je je ook niet te verdiepen in de rol van de werkelijke machtsblokken. Hoef je je ook niet te verdiepen in alle hersenvretertjes die je in de vorm van pilletjes of gewoon door simpel alleen te ademen, te eten en naar muziek te luisteren, binnen krijgt. Kun je fijn wegzinken in slachtofferschap.

  Pardon? O ja, we hadden het hier over de wereldelite!
  De echte wereldelite heeft schijt aan het domme pleps-vee en lacht zich rot over hoe het blatend van het ene hek naar het andere hek rent. En hoe het steeds dommer en lelijker wordt.
  Doet me ook steeds vaker denken aan de Disney film (Disney was d’r ook eentje, jaha) over Pinokio. Pinokio kon nog maar net ontsnappen uit luilekkerland, dat gecreëerd was om SLAVEN te maken.

  Als je het graag wilt hebben over genocide, wel die is al heel lang gaande. Eerst de mensen verdoven (ezels van ze maken) zodat ze niet meer tegenspartelen en dan verder.

  Tijd om schijt te hebben aan al die, al dan niet alternatieve sprookjesvertellers en zelf op onderzoek uit te gaan?

  TIJD OM EENS ECHT WAKKER TE WORDEN?

 5. ”Wie het voedsel beheerst, beheerst de wereld”

  Fritz ter Meer directeur IG Farben

  Dat is toch de ex nazi man die na zijn gevangenis straf naar de USA ging en de bedenker van de codex alimentarius ?? Ik dacht het wel !!

  Angstig als je dit zo allemaal op een rijdje ziet staan.

  Volgens mij en wie ben ik maar er is maar EEN manier om dit allemaal te stoppen dat is een wereld wijde bewust wording van de mensen dat ze gaan in zien wat hier allemaal aan de hand is. Revolutie wereld wijd !!

  Goed zo om al deze uitspraken op een rij te zetten maakt het toch indrukwekkender als dat je er elke maand eentje leest.
  Dat van Prince Phillip heb ik mijn zo zitten te verbazen toen ik dat voor het eerst las maar gaande de tijd begon ik hem te begrijpen.

 6. Revolutie? Ik denk dat ze juist willen dat we in opstand komen en gaan rellen, dat is juist wat we NIET moeten doen want dat geeft hen een excuus om hard te handelen.

  De enige oplossing is het woord verspreiden en liefde te zaaien!

 7. @ M.
  Volledig met je eens. Deze creaturen voeden zich met laag frequente negatieve energie. Hoe harder wij moord en brand schreeuwen en rebelleren, hoe meer zij zullen gaan schitteren en beestachtiger worden. Met zijn allen unaniem NEE tegen die fascisten. Duvel op met je belasting en 40 uur gedwongen werkweek. Ik (wij)verbouw(en) zelf mijn (ons) eigen voedsel! Echter zijn velen van ons grootmoeders kennis vergeten welk voedsel in welk seizoen thuis hoort en hoe te bewaren zonder beschikking over elektriciteit.

 8. @heartbeat: zie je hoe het werkt..? Je wordt op het laatst toch (weer) boos en voedt daarmee het proces.. Moeilijk niewaar?
  Toch zouden we in die laatste stap moeten gaan staan? Liefde sturen en vergeven..? Geweldloos strijden.. Maar wel samen!

 9. Ik wil niet lullig doen maar er zijn wel degelijk teveel mensen. Deze mensen willen voor god spelen.
  De natuur heeft zijn eigen manieren om de balans te herstellen, heb daar alle vertrouwen in.

 10. We zijn de weg kwijt, in de natuur overleven zwakkere exemplaren niet. Wij laten alles maar leven, dat verzwakt ons als een soort. En als je kijkt naar de aftakeling van onze planeet durf ik wel te zeggen dat er te veel mensen zijn.

 11. Ik vind het een beetje be-wilders, zoals je redeneert. Wat dacht je van het uitputten van arme landen, wat dacht je van de VS, die 4% van de wereldbevolking uitmaken en 40% !! van de hulpbronnen in de wereld OPMAKEN. Het is geen oordeel, het is een constatering.
  Wat dacht je van 900 miljard US$ voor oorlogen in Irak en Afghanistan, wat dacht je van 5000 Amerikaanse jongens die omgekomen zijn in de oorlog. Zijn de Amerikanen dan de ‘sterkere exemplaren’ om in jouw redenatie mee te gaan?
  Wat ik probeer te zeggen, is het beeld dat de arme mensen de schuld zijn, precies het beeld is wat men jou tracht te doen geloven!! En zo te zien is dat aardig gelukt!
  Lees het stuk eens hier op WantToKnow van ‘Loesje’, jeweetwel, DE Loesje. Hier: http://www.wanttoknow.nl/economie/rijk-arm/

 12. Wat mij zo opvalt is dat de elite/regering oncreatief blijft redeneren vanuit de door hen zelf opgelegde olie-gebaseerde wereldeconomie en op basis daarvan besluit dat er overbevolking is. Dit terwijl bij inzet van schone en nieuwe technologie er helemaal geen sprake hoeft te zijn van schaarste en overmatige vervuiling van de Aarde. In plaats van het fundameteel vervangen van probleemcomponenten gaat men sturen op een nog hardere belastingroof t.b.v. een nog meer vervuilende strategie. Zij zijn dus eigenlijk bewust bezig de boel compleet te verzieken in een systeem dat ook alleen maar die uitkomst kan hebben. Vervolgens is de enige “denkbare” oplossing om de mensheid maar wat te gaan uitroeien. De Reuzekonijnen hebben het immers gedaan.

 13. Overbevolking amehoela! Er zijn genoeg landen waar je in geen 100 vierkante kilometer een mens tegenkomt en dan ben ik vast nog bescheiden. Sinds ze iedereen van het platteland hebben gejaagt zijn we zwaar afhankelijk van de multinationals en die gaan allesbehalve efficiënt te keer. En trouwens het is hun initiatief, ik zou zeggen geef het goede voorbeeld dan zorg ik wel voor je landhuis.

 14. @Lunik:
  Hun macht zit in de olie en in de conventionele systemen. Als iedereen in zijn/haar eigen behoeften kan voorzien op het gebied van energie en voeding, zijn zij de macht kwijt. En dat is juist waar ze op kicken. Mensen moeten afhankelijk blijven.

 15. Er is ruimte, technologie, voedsel en kennis genoeg op Aarde om iedereen lekker te laten leven. Eerst moet het gehele financiele systeem instorten, dan moeten mensen massaal in actie komen om het heft weer in eigen hand te krijgen. En ik geloof, dat de huidige elite zelf iets veroorzaakt, waardoor deze wederopstanding in ons allen zal plaatsvinden. Het AL zit in ons en zal eruit komen. We kunnen het alleen niet dwingen.

 16. Afhankelijkheid is inderdaad het grote wapen van ‘hun’. (Zeg maar de Voldemorts van deze wereld..)

  Nederland is -samen met Taiwan- het dichtstbevolkte land in de wereld, met aantallen mensen per km2. Als ik door de polder van Amsterdam naar Heerenveen rijdt en ver in het Noorden, Noord-Oosten en Oosten terecht kom, verbaas ik me werkelijk over de ongelooflijke wijdsheid van het land. Waar zijn al die overbevolkte gebieden dan?

  En dan hebben we het dus nog niet eens over andere landen zoals bijv. Frankrijk, Duitsland of Engeland.

  Er is uitgerekend dat we, bij een EERLIJKE VERDELING, met gemak 20 miljard mensen kunnen verzorgen, maar dan is het niet de bedoeling dat dat gaat volgens Westerse standaard.
  Als we allemaal leven zoals de Amerikanen, hebben we zelfs tekort aan 1 wereldbol. Dan hebben we er 3,5 nodig. Maar goed, dan heb ik het over het gebruik van hulpbronnen. Ruimte is er dus genoeg.

 17. @ Guido
  De boosheid is niet tegen het systeem gericht waar in wij leven maar tegen de mensheid. Het is net alsof je op een zeepkist staat boven de menigte uit en met je vuist in je handpalm slaat en de mensen wakker wilt maken met een speech. Maar ze luisteren niet… Elk persoon dat te grazen wordt genomen dankzij de opgelegde blindheid is er een te veel. Dat stemt mij weer negatief, het voelt aan als falen. Ook ik ben niet zo lang geleden gered uit die links/rechts politieke arena waar ze ontwakende mensen in proppen en zo hun energie negatief op elkaar laten botvieren. Ze lachen zich rot. Het is een bikkelhard proces, de oude wereld loslaten, alsof je een boomstronk probeert te ontwortelen. Maar alles is energie! (men moet maar eens The Holographic Universe van Michael Talbot lezen, bijna verplicht leesvoer) Dus alles is mogelijk op een positieve manier.

  Absoluut waar dat onvoorwaardelijke liefde de leidraad is in deze fysieke belevenis. Toch wel grappig dat ik voor je reactie wat youtube filmpjes heb gekeken van David Childerley. Ook zijn boodschap is duidelijk. Liefde en vergeven. Echter liefde is wat je bent, daar ontsnap je niet aan als je het weet.

 18. Sjees, ik blijf dit altijd wel een moeilijk onderwerp vinden. Ik ben het voor een groot deel toch wel met Pshycopatrol eens, in die zin dat ik ook geloof dat er te veel mensen op deze wereld zijn. In de natuurlijk is het ook zo dat deze haar eigen maatregelen neemt om de boel weer op order te krijgen.

  Ik ben het echter weer wel eens met Guido, dat je Derde Wereld landen niet als een “natuurlijke ontwikkeling” kunt beschouwen, daar het Europa er alles aan doet om dit zo onontwikkeld mogelijk te houden. Als we de natuur zijn gangetje hadden laten gaan was Europa misschien wel dát wat de wij nu de Derde Wereld noemen.

  Ook probeer ik in deze te kijken hoe het komt dat ik zelf van mening ben dat er te veel bevolking is. Zit ik wat dat betreft nog in mijn “geprogrammeerde overtuiging”. Ik lees namelijk met regelmaat dat de hele wereldbevolking kan leven in de staat zo groot als Texas en dan ook zijn eigen eten verbouwen…en TOCH staat dit haaks op mijn GEVOEL.

  Mijn gevoel zegt me dat we met te veel zijn! Maar misschien zijn we nu bewust met teveel….juist om deze “kwaadheden” te verslaan. En als we ze verlagen hebben met liefde sturen en ze vergeven omdat ze (nog) niet beter weten, net als kleine kinderen, wordt de bevolking als vanzelf weer de juiste stand die harmonie brengt voor onze lieve aarde.

  tja..dat was even mijn gedachtespinsel hoor 😉

 19. @Jerry, ik wil een wedstrijdbad dan in mijn tuin, maar die zijn precies 100 meter, zullen we dan samen 1 wedstrijdbad doen? Is ook best wel duurzaam dan, toch? En kun je nog (evt. samen met Riet) in de zon liggen op je eigen grassie! Naast de sonnepanele, die de verwarming van het bad verzorgen; wodkaatje erbij.. Nastrovje!

 20. Vergeving is heel belangrijk, niets meer dan proberen BOVEN de te vergeven persoon te staan.

  Als je kwaad met kwaad gaat bestrijden ben je namelijk geen haar beter.

  Je kan het namelijk nog verder ontleden. Men die kwaad in de zin heeft kan er eigenlijk zelf ook niets aan doen, hij of zij is namelijk het product van zijn of haar omgeving.

  Met andere woorden, ik vergeef je, want je weet toch niet beter, en eigenlijk zou ik medelijden met je moeten hebben.

 21. @M.: volgens mij kende gij mij? Alleen trouwens Brabo van geboorte, ge zit er dus heulemoal noast! En wie bende gij?
  (Ik moet denken aan het verhaal van Lisa Doolittle, My Fair Lady. Maar dat heb ik wel vaker.. De dokter zegt dat het vanzelf over gaat!)

 22. ‘Goed’ om al deze Illuminati-uitspraken weer eens onder elkaar te zien staan. Kissinger: Nobelprijs winnaar (wat zegt dat over die prijs?). En ‘ouderen zijn onnodige eters’, waar hij natuurlijk niet onder valt… Het gaat ze inderdaad niet alleen om depopulatie maar ook om macht en controle. Ze zien ons als een kudde vee.
  Hoorde dit laatst nog zeggen tegen een beller in een Amerikaanse talkshow. De zgn. expert had het over ’the herd’ (kudde dus) tegen een beller. Waarop deze laatste boos werd en zei dat hij noch anderen vee waren. Waarop de ander ietwat verdedigend antwoordde dat er zo nou eenmaal over de populatie gesproken wordt.

  Ontdekte pas een paar jaar geleden dat het Wereld Natuur Fonds opgericht is door dit soort lieden, wat ik best wel shockerend vond om te ontdekken. Ik steun deze organisatie n.l. al heel erg lang vanwege hun hulp aan de natuur en de dieren. Niet wetend dat e.e.a. dan dus eigenlijk tegen de mens is. Kennelijk zijn er meerdere milieubewegingen e.d. die vanuit deze hoek zijn opgezet.

  Deze lui noemen zichzelf de elite en of de Illuminati (verlichten dus). Veel te mooie en uiteraard verkeerde namen voor zielen die in wezen juist duister zijn. Ik stel voor om ze een andere naam te geven. Mijn Latijn is ook niet meer wat het was, ha ha. Weet iemand wat ‘duisteren’ in het Latijn is? Of zullen we ze gewoon de Duisteren noemen? Het beestje bij de naam noemen. Want hun ‘verlicht’ zijn is bij hun gekoppeld aan Lucifer, dat moge duidelijk zijn…

 23. @Guido dat lijkt me een strak plan dan kan ik er in de winter mooi op schaatsen. Lijkt me leuk met Riet achterover in de wijngaard kijken hoeveel meter jij maakt voor de zandloper leeg is terwijl de druiven ons in de mond vallen. Als je zo wat grond deelt met elkaar heb je zo een formaat dat je maar beter je gsm mee kan nemen als je de deur uitgaat.

 24. @Paulus

  Whaaaahahahahahahahaha!
  Zooone goeie hebbuh wij nog ni gehad, zoooone goeie hebben wij nog ni gehad … (dansje doende):D

  Wat als we met zijn allen weer beginnen met RUILHANDEL ???? Dan hebben we GELD niet meer nodig, geen bankpassen en geen chips die onze gang en doen begluren en registreren …
  Het is een kwestie van hun machtsmiddel de kracht ontnemen.
  Eigen voedsel verbouwen en een soort van zelfvoorzienende dorpen stichten …

  Maar zover is het nog niet helemaal want we hebben veel voordeel aan de technologie (het internet en telefoon) die hun ons aanbieden, dankzij dat kunnen wij mensen waarschuwen en zaken delen (die hun juist in een helder daglicht zetten hahaha)

  Ik ben het met anderen eens dat de wereld met gemak zelfs nog meer mensen kan herbergen zonder dat het ecologisch een ramp word, en zonder dat we de aarde uitputten … maar niet met vele uitzuigende technieken die vandaag de dag de dienst doen en die alleen maar via de “slechte” kant van de medaille gebruikt/ingezet worden.In een gebalanceerde wereld hoeven er geen “3e (rangs) wereldlanden” te bestaan.

  Als Tesla en sommigen anderen zijn/hun gang hadden mogen gaan dan had de wereld er vandaag de dag heeeeeel anders uitgezien 😉

 25. De naakte waarheid omtrent verbranden en verzuipen met of zonder hulp van Extraterrestrials?

  Wie de defensie-ufo-archieven doorneemt op internet, krijgen automatische rechtstaande haren van razernij.
  Wat verbergt de ufo-coverups allemaal in de zin van oorlogsvoerende wapens onder andere weermanipulaties door technologische bijstand van Extraterrestrials aan bepaalde staten of naties.
  De VS heeft buitenaardse schepen
  Gebruikt het VS leger de USAF buitenaardse technologie?
  door pr. dr. Richard Boylan bron ufo.be

  In 2001 juichte ook het 3000 wetenschappers tellende
  International Panel on Climat Change (IPCC) van de VN de inzet van chemtrails in een rapport toe.

  Om de globale opwarming te reduceren verzekeringsmaatschappijen groter dan de grootste olie en de internationale wapenhandel zoals de Suisse Reinsurance Compagany en Lloyds of London rapporteren onhoudbare verliezen vanwege extreme weersomstandigeheden door een snel opwarmende Aarde en de vrees dat deze failliet gaan, dat de geldmarkt en de banken die hen ondersteunen eveneens, volgens Andrew Dlugolecki directeur van één van ’s werelds zes grootste verzekeringsgroepen.

  Tegengeluiden waren er ook. Dennis Kucinch,oud-presidentskandidaat voor de Democraten en huidig
  congreslid van Ohio, wees tijdens een symposium in 1999 op de rol die chemtrails spelen in de geheime
  ruimtewapenprogramma’s van het Pentagon. In 2001 trachtte hij tevergeefs de Space Preservation Act door
  het Amerikaanse congres te krijgen. Zijn voorstel mikte op een verbod van zowel alle mogelijke ruimtewapens
  als dat van chemtrails, haarp.. die er voor zorgen dat de kracht van militaire radar- en radiogolven toeneemt. De
  waarheid is, dat er een compleet programma ligt in het ‘Department of Defense’, genaamd ‘Vision for 2020,
  dat deze wapens ontwikkeld”. Het ‘US Space Command’ haar visie voor 2020 vraagt om dominantie van de
  ruimte, land, zee en lucht.
  Daarnaast benadrukt hij de enorme schaduwkanten van chemtrails, zoals het feit dat er kunstmatige wolken
  ontstaan, die droge windstormen veroorzaken die gepaard gaan met enorme bliksemschichten. en schade voor de volkgezondheid
  space futurologi,exopoitiek en spacedefensie,de Aarde is een oorlogsvoerende planeet om diverse
  redenen, zijn er in de ruimte nog oorlogsvoerende planeten? Het misterievat van de ruimte……

  Hartelijke groeten aan iedereen een VRT-spelleke een gouden cd à la Nasa de ruimte in………

 26. Spacefuture-exoplolitic Vlaanderen-Antwerpen

  Alle Extraterrestrials civilisaties zijn hartelijk welkom in Vlaanderen, op voorwaarde geen gevaar voor de volksgezondheid en geen defensie-agressie.

  Via space-toerisme met Extraterrestrials en spacescience-congressen bestaande uit voordrachten door Extraterrestrials zelf omtrent hun civilisatiegeschiedenis, is de wens van velen nader te kunnen kennismaken met de dagdagelijkse gang van zaken in de ruimte voor elke kosmoscivilisatie, wat veronderstelt dit voor de vlamingen in Vlaanderen zelf.

  Via ufo-cover-ups tracht men de waarheden te verbergen en leugens op te dissen al jaren tegenover de wetenshapswereld en de bevolking die via de belastingsgelden het ministerie van onderwijs bekostigen en de kwaliteit van space-univerisiteiten worden afgeblokt. Wie speelt dit politiek spel mee en met wie en waarom?

  Wat betreft spacedefensie, een eenvoudige vraagstelling, zijn
  er nog oorlogsvoerende kosmoscivlisaties in de ruimte, andere
  modellen zoals de oorlogsvoerende Aardeplaneet zelf een voorbeeld is in de ruimte.

  Een langdurige positieve samenwerking met Extraterrestrials willen velen in overweging kunnen nemen,
  wel op basis van waarheid en geen leugen.

  Op spacedefensiegebied zullen ook de nodige voorzorgen moeten genomen worden, de houding van de Extraterrestrials tegenover de Aardse planetaire staten en oorlogsvoering is een onbekend detail, maar bij nadere
  bestudering wel te overbruggen, geen zinloos vooruitlopen op de feiten.

  Een juist politiek bestuur hecht belang aan het sociale welvaartspeil
  van de bevolking en de kiezers, de redenen van oorlogsvoering
  binnen, in en uit Vlaanderen binnen de EU op de planeet de Wereld

 27. Domheid kent lineair denken als uitgangspunt 🙂
  Lineair denken maakt van interpreteren en ervaren
  een
  emotioneel georienteerde ervaring
  in plaats van een zuiver contactuele gevoelservaring.

  Zo werkt het gecorrumpeerde brein en dat ?

  Dat zou wel eens wat meer onder de aandacht mogen worden gebracht;

  Die spier in je kop is namelijk altijd uit te zetten en dat ? Dat werkt bijzonder verhelderend !

  Ik hoop niet alleen van harte dat ze opzouten; ik ga ervan uit dat er mensen op gaan staan die deze idiote breinen uit hun zetels verwijderen; desnoods wegschieten (ik schiet niet mee; dont worry); ze zijn knettergek (gemaakt) en delen hun rotzooi-gedachtes alsof het warme broodjes zijn die door de lekkerste bakker zijn gebakken.

  Gebakken lucht stinkt zo langzamerhand als de hell 🙂

  1. Autisme kent een disfunctioneel brein als interpreterend model. Tunnels van lineaire gedachtes over het hier en nu plakken en zeggen: hey ! Dit is de werkelijkheid ?
   Lineair denken en de hier en nu stelling door elkaar halen maakt van deze huidige situatie een (gedachte-)lijn met van alles er op en er aan die geen recht doet aan de functionele werkelijkheid die een onbeschreven toekomst kent.

   Ik smeek zo langzamerhand om tijdens sollicitatie-procedures voor bestuurders en politici een electrische check van het brein er aan toe te voegen, want dit wordt en is pure slapstick aan het worden; althans, zoals ik het nu allemaal begin te zien sinds ik me er in ben gaan verdiepen (lange tijd niet gedaan en ik vraag me zo langzamerhand af waarom ik dit nu allemaal moet leren zien; ontkenning ?)

   Ik sla het in ieder geval met verbijstering gade wat er allemaal uit de hand aan het lopen is met die breinen die nu de scepter zwaaien en een totaal andere interpretatie maken van mijn en onze omgeving dan ikzelf cq mijn brein.

   Hier en nu biedt mij de kans om lineaire interpretaties te relativeren en geborgd waar te kunnen blijven nemen. Ik heb stellig de indruk dat de breinen die bovenstaande meningen/waarnemingen delen die geborgdheid allang kwijt zijn geraakt ? Of doen ze het expres om ons wakker te schudden; ik twijfel soms wel eens aan de werkelijkheidswaarde van die ge-uitte waarnemingen/meningen.

   Hoe dan ook; een probleem zien is een oplossing (willen) uiten. Een stelling zien kent waarnemen en rust als uitgangspunt en leert allerlei (vorm-)zetten zien. Een brein dat probleem-ge-orienteerd waarneemt, is sowieso met oplossen van ‘iets’ bezig. Of dat iets nu echt is of niet 🙂

   Dit aspect van de functionele kant van ons brein (en lichaam) moet – potjandrie – onder de aandacht komen 🙂 Het zou onze kansen op een gezondere manier van leven en organiseren vorstelijk doen toenemen.

   Wanneer komt de essentie van de functionaliteit van ons brein nu eens 100% onder de aandacht ? Want kijken = een stelling zien en dat proces levert een mening (interpretatie van het brein) op.

   Nou ??

 28. De wereld elite mag wel willen wensen dat zij over de aarde heersen, maar zij vergeten dat als er een NWO is geïnstalleerd, deze van niet-aardse afkomst is en ook zij uit de weg worden geruimd. Immers het moeten wel bijzondere wezens zijn om dit te kunnen verwezenlijken en de ‘elite’ zijn MAAR helpers. Alle ‘alientech’ hebben tot doel om dit allemaal te verwezenlijken. Gods doel heeft geen techniek nodig.

  1. Mwah, Ik denk dat die NWO zoals gepropageerd en opgezet door diegene die aan de touwtjes willen blijven trekken er niet meer gaat komen. De mensheid is al te ver met mobiliseren getuige de enorme belangstellingv voor het spirituele uit alle hoeken van de wereld én samenleving. Met hulp van de achilleshiel van de NWO, het Internet zal de positieve informatieverspreiding liniar toenemen.

   Wat betreft de door jou genoemde Alientech, mijn aandacht werd onlangs getrokken in de MSM dat SETI en NASA allebei openlijk verklaren dat er 3 gigantische ruimteschepen, de grootste is 240Km, inmiddels Jupiter passeren en straks medio augustus zichtbaar zijn met een sterke amateurtelescoop als ze Mars naderen. De bedoeling is dat ze rond december 2012 arriveren, Goh, wat een toeval weer… Hoe gaan we de Mayakalender nog verder exploiteren om de mensheid de stuipen op het lijf te jagen en ze te laten smeken om hulp via de VN. (Henry Kissinger zijn eigen woorden)

   Nou, Als we op deze manier geprepareerd moeten gaan worden door de NWO jongens, hou dan maar op. Zo langzaam en met aardse technieken, getuige de lage snelheid, zal de dreiging van Alientech wel weggehoond gaan worden als het al zover komt.

   Desalnietemin denk ik dat we wel degelijk bezocht gaan worden maar dan door onze oorspronkelijke scheppers om die gasten een schop onder de kont te verkopen en zij zijn dan waarschijnlijk dezelfde Aliens die ook de Raketsilo’s e.d. hebben uitgeschakeld en niet langer toestaan dat ons ras door een stel rijke en kwaadaardige heikneuters gaat worden gedecimeerd en tot slavernij gedwongen.

  2. Vergeet niet dat we nog steeds massaal gemanipuleerd worden, steeds vaker gedrogeerd, voorzien van gemodificeerde etenswaar, HPV-vaccins toegediend krijgen, etcetera én… dat internet waarschijnlijk wel aan banden gelegd wordt….

   Waar zijn we dan nog? Die paar mensen die hier op WTK denken het beter te weten, hebben dan wellicht ook niet veel meer aan elkaar, omdat die slechts in een virtuele wereld met elkaar in contact zijn.

   Er is nog van alles mogelijk, maar ik denk dat we iets reëler ten opzichte van de NWO moeten zijn. Veel, heel veel mensen geloven nog steeds in het Al Qaida – Twin Towers verhaal, velen hebben nog nooit van Illuminati of NWO gehoord!
   Een passieve houding van de meerderheid of de onwetendheid van de massa zorgt er uiteindelijk voor dat de NWO er komt.

   “when we are succesfull… and we will be”
   http://www.youtube.com/watch?v=_CWBTL33MpA

   Laten we vooral zelf het heft in hand nemen om het omgekeerde te bewijzen!

 29. Laten we beginnen met de elite en alle bondgenoten van ze zou ik zeggen…scheelt al een hoop bevolking.

  Plaats dat ze hun energie ergens anders insteken zoals misschien colonisatie van buur planeten doen ze tenminste nog wat nuttigs.
  Maar ja die optie hebben ze hoogstwaarschijnlijk ook wel verziekt…naar de wetten van het universum zijn wij verbannen op de aardkloot dankzij dit soort figuren.

 30. Tja…..dit is natuurlijk wel een heel eenzijdig bericht, waarbij de zgn. “Elite” een soort Plan zouden hebben om 90% van de wereld bevolking uit te roeien…….klinkt leuk…….tegelijkertijd zit ik als hardwerkende Jan de Boeren L*l het er eigenlijk stiekem wel mee eens te zijn…..alleen zij kunnen het nooit voor mekaar krijgen. Daaruit blijkt dan gelijk de onmacht van die zgn. Elite…….

  Maar weer even On Topic:

  Kom op….6 tot 7 Miljard mensen op zo’n kleine Aardkloot…dat IS toch ook niet normaal meer? Wij zijn inderdaad de “ziekte” van deze aarde aan het worden……het enige waar ik het niet mee eens ben is de manier waarop het onderscheid gemaakt moet worden tussen wel of niet hier blijven…laat de natuur het maar lekker oplossen…en zo te zien doet die de laatste tijd al aardig zijn best…:-)
  Zonder scrupules…zonder vooroordelen…gewoon wegvagen wat op je weg komt…en dat is uiteindelijk toch het eerlijkst.
  Kom je aan de beurt…dan kom je aan de beurt…jammer joh.

  1. Je bent gehersenspoeld Paul, dáár gaat het stuk over. Er is geen grotere schande dan dit verhaal; er is ruimte voor wel 20 MILJARD mensen, wanneer deze in vrede met elkaar leven.
   Het zijn niet de arme mensen, die het vuil van de wereld zijn.. Het zijn de welvarende landen, die alles kapotconsumeren, leegroven, onderdrukken en vervuilen.. DAT zijn de boosdoeners, niet in aantal maar in kwaliteit van leven..

   Ik raad je aan eens zorgvuldig dit artikel te lezen en je gevoelens omtrent het ‘lekker laten uitsterven’ van je medemens te nuanceren..
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/consumptie-en-niet-de-bevolking-is-onze-grootste-bedreiging-voor-ons-milieu/

  2. Ten eerste klinkt het NIET leuk. Ten tweede is de redenatie dat de aarde maar zoveel mensen kan herbergen/ handlen ook een achterhaald idee. Bekijk de problemen van meer mensen op deze aardkloot eerder op een positieve manier welke creatieve oplossingen nodig heeft ipv eventjes de helft of meer uit te roeien.
   De Australiërs hadden ook zo’n waandenkbeeld mbt konijnen en bedachten “Myxomatose”, een konijnenziekte welk zijn doel ver voorbij schoot aangezien wereldwijd bijna alle konijnen uitgeroeid waren.

   Energie-opwekken voor huishoudens kunnen mensen zelf en dit KAN met zonne-energie en kan veel goedkoper worden toegepast als we dat willen! Probleem is dat bijna de hele energiesector draait op olie. En deze olie industrie wil niet dat we dat zelf kunnen net als de overheden die deze industrie nodig hebben om hun financiën rond te krijgen. Ze willen niet dat je op algolie gaat rijden en ze willen niet dat de batterijen veel efficiënter worden en ze willen niet dat we zelf ons huis voorzien van energie. Hoewel we dan wel in een klap van HEEEL veel vervuiling verlost zouden zijn.

   Brandstof voor auto’s kan via algen welke groeien op human-waste water maw rioolwater en zo heb je in 1 klap een win win situatie mbt riool en brandstof.

   Als onze overheden iets doeltreffender waren in hun besluiten en bijvoorbeeld plastic tassen in zijn geheel te verbieden en een maximale verpakking van 1 wikkel toestaan dan verbruikten we al veel minder. Beloon mensen voor het recyclen en heel NL doet mee.

   Als we eens met zijn allen patenten gaan delen ipv deze voor de hoogste bieder te verkopen en in kluizen te doen belanden dan waren we veel sneller vooruit gegaan dan nu het geval is. De hele patent business is een onderdeel van de kennis-industrie en is een doodsteek voor de vooruitgang. Anti-kennis dus als het ware.

   Zo zie je er zijn zat oplossingen.
   Laat je niets wijsmaken door de media dat we met te veel mensen zijn het is je reinste b***shit.

  3. @Guido

   Mooie & Goede Reactie van jou!

   It’s time to wake-up everybody!
   Luister eens ‘als je dit leest’ naar – Wake Up Call van Phil Collins 😀

  4. ‘If everyone demanded peace instead of another television set, then there’d be peace.’

   – John Lennon

   Nederland vol? Rij eens door de Flevopolder, vanaf Amsterdam, door de N.O.Polder, Friesland binnen. Gewoon dóór blijven rijden en huizen tellen.. What..?? YES, huizen tellen. Bomen tellen, is namelijk totaal niet te doen.
   Over ruimte gesproken en het (laten) aanlullen van verhalen over ‘vol’..

   En mag ik dan eens mijn favoriete liedje (over VOL gesproken) eens promoten..? “Stap toch niet in deze volle booohooot..!”
   http://www.youtube.com/watch?v=ygvkZ35Z0-0
   “Dat loopt nog verkeeheerd aahaf..”

 31. Ik voel me een beetje niet goed worden bij het lezen van dit alles.
  Is er dan werkelijk niets respectvol, eerlijk en oprecht meer in deze wereld?
  Droevig, droevig, droevig!

  1. Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht..!!!!

   20 miljard mensen levend in voorziene behoefte, het IS mogelijk.
   7 miljard mensen levend in hebzucht, het levenslicht niet in elkaars ogen gunnend..

 32. VN wil miljarden inzamelen voor grootscheeps mondiaal HPV vaccinatieplan

  De VN wil starten met het vergaren van fondsen bij overheden (192 landen) om ALLE meisjes wereldwijd tegen HPV te vaccineren. Deze controversiële campagne zal rond de $300 per persoon gaan kosten.

  UNFPA en PATH verzoeken donornaties het vaccin aan te kopen voor $14 per stuk. Drie vaccins zullen nodig zijn voor een periode van zes maanden, wat het totaal op $42 brengt en behandeling is slechts goed voor VIJF jaar. ZEVEN behandelingen zullen nodig zijn om elke vrouw levenslang te beschermen (= 21 vaccins per persoon. Ter herinnering : Cervarix/Gardasil = 375 euro voor drie injecties).

  Argument : van elk half miljoen nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker, sterft er meer dan de helft van de patiënten (omdat ze niet wisten dat zij deze ziekte hadden tot in vergevorderd stadium).

  De VN lidstaten zullen op 19 en 20 september van dit jaar bijeenkomen om hierover te debatteren tijdens de “UN High Level Meeting on Non-communicable Diseases”.

  Dit is een beknopte samenvatting van het artikel “UN Wants billions for STD Vaccination Scheme” door C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institution).

  Lees verder (engels) http://www.c-fam.org/publications/id.1847/pub_detail.asp

  Commentaar DL Röver, medisch research journalist :

  Met de betrokkenheid van de UNFPA weten we bijna zeker dat het bij deze massale vacinatiecampagne gaat om een mondiale sterilisatie agenda. Dat zou namelijk niet de eerste keer zijn. Pikant detail: laesies in de baarmoederhals worden veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur (Drug-Induced Nutrient Depletion Handboek, 2nd ed. 2001, pp. 165, 326); deze laesies worden vervolgens heel aantrekkelijk voor HPVs. En dat zijn dus opportunistische infecties, geen oorzaak van kanker! Samen met tekorten van vitamine B3, A en C ontstaat een gebrek aan foliumzuur door het gebruik van anticonceptiemiddelen, gebaseerd op levonorgestrel. Een dagelijks dieet met daarin voldoende van bovengenoemde nutriënten, doet de aanleiding voor laesies en baarmoederhalskanker verdwijnen!

 33. In wezen ligt het antwoord in verhogen van het algemene bewustzijn ipv het verlagen van het aantal aardbewoners .
  Tov een paar honderd jaar terug hebben we hier al een geavanceerd systeem om een enorme populatie op een kleine oppervlakte te herbergen . Rioleringen die via een bacterieel systeem gefilterd worden , waterleidingen , vuilniswagens etc . In vele landen loopt het riool gewoon nog de rivier of de zee in en wordt het huisvuil gewoon in de bergen gedumpt .
  Uiteraard kan het nog veel beter , schonere energie , natuurvriendelijke landbouw en veeteelt , geen stinkende benzine en dieselmotoren .
  Maar nog is dat niet genoeg , zolang het economisch rendabel blijft om afval voor de Somalische kust te dumpen , kernafval te begraven en meer geld aan oorlog uit te geven dan aan economische hulp , blijven wij een stel parasieten in de pels van moeder aarde .
  Werkelijke verandering zal moeten komen uit het bewustzijn , het bewustzijn dat je niet moet schijten waar je eet (pardon my french ), en eigenlijk het respect en eenheidsgevoel met de gehele creatie hebben .
  Deel van het probleem is dat mensen geen idee meer hebben van de natuur , bv. wat biologisch is of niet . Voorbeeld in mijn werk moet ik weleens wat in de ‘groene’container gooien .Tot mijn verbazing liggen daar pizzadozen en plastic zakken met pvc dozen met chineesresten in . ETENSRESTEN denken ze dan ffs .
  Hoef ik verder hopelijk niet uit te leggen .

  Zijn de Georgia guide stones opgericht opgericht om de zgn NWO te melden het gros van de mensen te elimineren of om de overlevers van een catastofe te behoeden voor een volgende ?
  Hoedanook , met het de kortzichtige mentaliteit die momenteel heer en meester is , rijden we met een noodgang een doodlopende straat in . Een straat waar ik me niet happy in voel , wat de oplossing ook zal zijn , ik heb vertrouwen in een betere wereld met of zonder mij .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.