Advertentie

Een wereldelite vertelt over haar plannen..!


georgia guidestones

De beruchte ‘Georgia Guidestones’. Een monument waarop een elite-club haar ‘visie’ uitdraagt voor een duurzame Aarde. Dat het ‘hun visie’ is, staat nergens bij gebeiteld..! Dan staat er als ‘1e gebod’ gebeiteld: ‘Houdt de wereldbevolking ónder de 500 miljoen, in regelmaat met de balans in de natuur.’ Tja, dat het de hebzucht is van een elite, om de Aarde leeg te plunderen, staat nergens geschreven..! (klik voor artikel)x

 

Een wereldelite vertelt over haar plannen..!

2011 © WantToKnow.nl/be
x

Hieronder een aantal van de uitspraken van mensen uit de ‘wereldelite’, als je die zo zou kunnen noemen. Uitspraken in het kader van de wereldbevolking, de ‘overbevolking’, waarvan sprake zou zijn. Natuurlijk in hun ogen! Arme mensen en ondervoedde zijn voor hen een bedreiging. Kijk eens naar de op gang komende exodus van arm naar rijk, vanuit de landen rondom het rijke Europa.

Het maakt ook niet uit, hoe we ze noemen, elite of hoe dan ook. Het gaat om de boodschap áchter de uitspraken die ze doen, de inhoud boven de vorm..  Dan is er een rode draad zichtbaar in dat verband, die door deze uitspraken loopt; die rode draad is er. Overbevolking is een ziekte van de mensheid. Aldus deze elite..

Maar het schijnt ze gelukt te zijn. Het wereldbeeld zo beïnvloeden dat de focus volledig op overbevolking is gericht. Niet op over-consumptie. Niet op de uitbuiting en plundering van de rijkdommen van de arme landen en hun bevolking door de rijken. Het is niet het Amerikaanse volk dat met name zorgt voor de uitputting en vervuiling van de wereld, door ruim 40% van de wereldhulpbronnen te gebruiken, terwijl het 4% van de wereldbevolking uitmaakt. Nee, dat is het niet..

Het zijn met name de arme sloebers in de Derde Wereld (wat een naam eigenlijk), die het gedaan hebben. Maar kijk anders dit artikel eens door om deze leugen helpen te ontmaskeren. Wat is de reden voor massa-vaccinaties, anders dan het officiële verhaal om het griepvirus te lijf te gaan?

Het laboratorium-vervaardigde griepvirus, want zoveel is inmiddels wel duidelijk, is dus geen natuurlijk virus! Het is ‘gemaakt’. Want als ook (of zelfs) Dr. Roel Coutinho zich afvroeg bij Pauw en Witteman, hoe het mogelijk is dat het Spaanse griepvirus van 1918 kon bestaan uit 3 virusstammen, dan heeft hij die vraag nu nog!  (Waarom horen we daar niets over eigenlijk!)

Ook het Mexicaanse griepvirus is een combinatie van meerdere griepvirusstammen, die normaal NOOIT bij elkaar komen. Waar ze elkaar dan wel gevonden hebben? Niet in het café op de hoek, maar gewoon, in het laboratorium. (of ’t laboratorium moet zo heten..?)

Maar wat is nu het doel van deze vaccinaties? Dat is toch wel een logische vraag, als we weten dat het griepvirus door figuren in elkaar is gezet en opzettelijk verspreidt is. Is het doel dan het indienen van giftig materiaal via de vaccinaties of is dat het inbrengen van een microchip, wellicht op nano-niveau, onzichtbaar maar daarom niet minder  ‘effectief’ voor deze club.

Ook David Icke blijft keer op keer waarschuwen voor de grootschalige vaccinaties. Ook hij concludeert aan de hand van zijn vele, vele bronnen en na bijna 20 jaar werk op dit gebied, dat het de wereldelite te doen is om het chippen van de mensheid. In dit verhaal past perfect het relaas van Nick Rockefeller tegen Aaron Russo. Kijk HIER op de site, als je het nog niet gelezen hebt. Nu dan even de wereldelite zélf aan het woord..? Een aantal citaten spreken boekdelen:

x

* * *
Lees deze voor-zich-sprekende quotes..

Kleur de plaatjes en maak het verhaaltje af!

“Given global instabilities, including those in the former Soviet bloc, the need for firm control of world technology, weaponry, and natural resources, is now absolutely mandatory. The immediate reduction of world population, according to the mid-1970’s recommendation of the Draper Fund, must be immediately affected.”

The present vast overpopulation, now far beyond the world carrying capacity, cannot be answered by future reductions in the birth rate due to contraception, sterilization and abortion, but must be met in the present by the reduction ofnumbers presently existing. This must be done by whatever means necessary.”

“Gezien de wereldwijde instabiliteit, inclusief die in het voormalige Soviet blok, is het een absolute verplichting om controle te krijgen over de technologie in de wereld, de wapens en natuurlijke hulpbronnen.. De onmiddellijke reductie van de wereldbevolking, overeenkomstig de aanbevelingen uit het midden van de jaren 1970 van het Draper Fonds, dient onmiddellijk in werking te worden gesteld.

De huidige, immense overbevolking, die ver ligt boven de capaciteit die de wereld aan kan, kan niet worden bestreden door de reductie van de geboortecijfers via vruchtbaarheidsbeperkingen, sterilisatie en abortussen, maar dient te worden bereikt door de reductie van de huidige aantallen. Deze dient te worden uitgevoerd met elk middel dat noodzakelijk is.”

Initiative for the United Nations ECO-92 EARTH CHARTER (HIER)

* * *

“A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be one billion people. This must be implemented within 30-50 years; 2/3’s of the population must be cut.”

Een redelijke schatting van een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij, volgens de Noord Amerikaanse levensstandaard, zou 1 miljard mensen zijn. Dit dient te worden geïmplementeerd binnen 30-50 jaar, 2/3 van de wereldbevolking dient te verdwijnen.

UN Biodiversity Assessment on Sustainable Human Population; US Senate September 9, 1994

* * *

 

CNN-oprichter Ted Turner weet het wel: "een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn"
CNN-oprichter Ted Turner weet het wel: “een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn”

“A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.”

“Een wereldbevolking van totaal zo’n 250-300 miljoen mensen, dus een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn”

Ted Turner, owner of CNN,
in an interview with Audubon magazine

* * *

“There is a single theme behind all our work–we must reduce population levels. Either governments do it our way, through nice clean methods, or they will get the kinds of mess that we have in El Salvador, or in Iran or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control, it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it….

Our program in El Salvador didn’t work. The infrastructure was not there to support it. There were just too goddamned many people…. To really reduce population, quickly, you have to pull all the males into the fighting and you have to kill significant numbers of fertile age females…. The quickest way to reduce population is through famine, like in Africa, or through disease like the Black Death….”

“Er is één enkel thema achter al ons werk: we moeten de bevolkingsaantallen reduceren. Óf overheden doen het op onze manier, via schone, vriendelijke methodes, of we krijgen het type rotzooi dat we hebben in El Salvador, of in Iran of in Beirut. Populatie is een politiek probleem. Op het moment dat de populatie niet onder controle is, vraagt dat om autoritaire overheden, zelfs fascisme, om de verminderingen voor elkaar te krijgen…

Ons programma in El Salvador werkte niet; de infrastructuur aldaar was onvoldoende om het programma te steunen. Er waren gewoon godverdomme teveel mensen.. Om écht de populatie te verminderen, snel, dien je alle mannen in het gevecht te betrekken en is het nodig dat je significante aantallen vrouwen vermoord in de vruchtbare  leeftijd… De snelste manier om de bevolking te verminderen, is via de hongersnood, zoals in Afrika, of via ziektes zoals de Zwarte Dood..”

Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs

* * *

“Within the next 5 to 10 years it would probably be possible to make a new infective micro-organism which could differ in certain important respects from any known disease-causing organisms. Most important of these is that it might be refractory to the immunological and therapeutic processes upon which we depend to maintain our relative freedom from infectious disease.

The Defense Department’s Biological Warfare (BW) division at Ft. Detrick which requested during the 1969 House Appropriations Committee hearing, funds to develop, a “novel” new disease that would both be resistant to, and break down a victim’s immune system (AIDS).

“A cancer is an uncontrolled multiplication of cells; the population explosion is an uncontrolled multiplication of people…. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions.”

“Binnen 5 tot 10 jaar zal het waarschijnlijk mogelijk zijn een nieuw, effectief micro-organisme te maken, dat op wezenlijke en belangrijke  punten afwijkt van elk, op dit moment bekend organisme. Het belangrijkste daarbij, is dat het opstandig is tegen de therapeutische en immunoligische processen, die ons vandaag de dag in een zekere vrijheid laten leven van infectieziekten.

De afdeling Biologische Oorlogsvoering van het Ministerie van Defensie in Fort Detrick, verzocht in 1969 tijdens de hoorzittingen van het Congres-Committée Kredietvoorziening om fondsen om een splinternieuwe ziekte te mogen ontwikkelen, die resistent zou zijn tegen het menselijke immuunsysteem en dit ook zou kunnen afbreken. (AIDS)

Kanker is een ongecontrolleerde celdeling; de bevolkingsexplosie is een ongecontrolleerde deling van de mensheid.. We moeten onze inspanningen richten het uitsnijden van de kankercellen, in plaats van het behandelen van de symptomen. Deze operatie vraagt wel om veel schijnbaar brutale en harteloze beslissingen”.

Stanford Professor Paul Ehrlich in The Population Bomb

* * *

Jacques Cousteau

“In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it.”

Om de wereldbevolking te stabiliseren, dienen we zo’n 350.000 mensen per dag te elimineren. Het is een verschrikkelijke uitspraak, maar het is net zo slecht om de uitspraak niet te doen.

Jacques Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier

* * *

“I believe that human overpopulation is the fundamental problem on Earth Today” and “We humans have become a disease, the Humanpox.”

“Ik geloof dat de menselijke overbevolking een fundamenteel probleem is op onze Aarde, vandaag de dag”.  en “Wij mensen zijn een ziekte geworden, de ‘Mensenpokken’.

Dave Foreman, Sierra Club and co founder of ‘Earth First’!

* * *

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”

“Op zoek naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen, kwamen we op het idee dat de bevolking, het gevaar van de opwarming van de aarde, het tekort aan water, besmettelijke ziektes en dat soort zaken in het rapport een plaats zouden moeten krijgen.
Maar door deze factoren als ‘vijand’ aan te duiden, trappen we in de val dat we de oorzaak met de symptomen gaan verwarren. Al deze veranderingen zijn veroorzaakt door het ingrijpen van de mens en deze problemen kunnen alleen worden opgelost, wanneer de houding kan worden gewijzigd. De werkelijke vijand, is dus de mensheid zélf”.

Alexander King, Bertrand Schneider –
Founder and Secretary, respectively, The Club of Rome,
The First Global Revolution
, pgs 104-105, 1991

* * *

“Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”

Houd de wereldbevolking onder de 500.000.000, in de balans-regelmaat van de natuur”

Anonymously commissioned Georgia Guidestones

* * *

Michael Gorbatsjov

“We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there are not enough people left to do a great deal of ecological damage.

“Wij dienen ons duidelijker uit te spreken over seksualiteit, geboortebeperking, over abortus, over de waarden die de populatie controleren, omdat de ecologische crisis, kortgezegd, de bevolkingscrisis is. Wanneer je de bevolking met 90% vermindert zul je zien dat er niet veel mensen over zijn die een grote ecologische schade kunnen berokkenen.”

Mikhail Gorbachev

* * *

Dr. Eric Pianka
Dr. Eric Pianka

“War and famine would not do. Instead, disease offered the most efficient and fastest way to kill the billions that must soon die if the population crisis is to be solved. AIDS is not an efficient killer because it is too slow. My favorite candidate for eliminating 90 percent of the world’s population is ‘airborne’ Ebola (Ebola Reston), because it is both highly lethal and it kills in days, instead of years. We’ve got airborne diseases with 90 percent mortality in humans. You know, the bird flu’s good, too. For everyone who survives, he will have to bury nine”

“Oorlog en hongersnood zijn onvoldoende. Daartegenover is ziekte een zeer efficiente en snelle manier om de miljarden te doden, die binnenkort moeten sterven als de bevolkingscrisis opgelost moet worden. AIDS is geen effciente moordenaar, omdat deze te langzaam werkt. Mijn favoriete kandidaat om 90% van de bevolking te elimineren is het loslaten van het Ebola-virus (Ebola Reston), omdat het én bijzonder dodelijk is én bijzonder snel werkt, het doodt binnen enkele dagen, in plaats van in jaren.

We hebben luchtweg ziektes die 90% dodelijk zijn onder mensen. En weet je, de vogelgriep is ook goed. Iedereen die overleeft, zal er 9 dienen te begraven.”.

Dr. Eric Pianka, University of Texas evolutionary ecologist and lizard expert.

Showed solutions for reducing the world’s population to an audience on population control.

* * *

Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar, met uitspraken die net zo onflateus lijken als deze foto…

“Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world, because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries”.

“Vermindering van de wereldbevolking zou de hoogste prioriteit dienen te krijgen van buitenlandse politiek tegenover de derde wereld, omdat de economie van de VS steeds stijgende hoeveelheden grondstoffen uit andere landen nodig zal hebben, in het bijzonder uit de ontwikkelingslanden”.

“De wereldpopulatie dient te worden verminderd met 50%”

“The elderly are useless eaters” “Ouderen zijn onnodige eters”
“(Toxische) Voeding is een wapen”

“The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer.”

“Het illegale doen we onmiddelijk. Het ongrondwettelijke duurt iets langer”.

Dr. Henry Kissinger

* * *

“The principle that sustains compulsory vaccination is broad enough to cover cutting the Fallopian tubes.”

“Het principe van de gedwongen vaccinaties is net zo breed als het afsnijden van de eileiders”.

Justice Oliver Wendell Holmes

* * *

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”

“We staan op de rand van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is een grote crisis en dan zullen alle landen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.

David Rockefeller

* * *

Prins Phillip van Engeland. Voelt zich kennelijk verheven boven het pleps..

“If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”

Als ik reincarneer, zou ik graag terug willen keren als een dodelijk virus, om de menselijke bevolkingsaantallen te verlagen.

Prince Phillip, Queen Elizabeth’s husband,
Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund

* * *

“Childbearing should be a punishable crime against society, unless the parents hold a government license. All potential parents should be required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.”

“Het krijgen van kinderen zou een als een criminele daad tegen de mensheid moeten worden gezien, of de ouders zouden een vergunning van de overheid kunnen laten zien.
Alle mogelijke toekomstige ouders zouden verplicht moeten worden om chemische voorbehoedsmiddelen te gebruiken, die de overheid verstrekt aan burgers die kiezen voor het krijgen van kinderen”.

David Brower,
first Executive Director of the Sierra Club

* * *

“I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded persons forbidden to leave offspring behind them…The emphasis should be laid on getting desirable people to breed…”

“Ik heb een diepe wens, dat de verkeerde mensen er geheel van weerhouden worden om zich voort te planten; en wanneer het duivelse karakter van deze mensen voldoende vaststaat, dan kan dat woren gedaan. Criminelen zouden moeten worden gesteriliseerd en het zou kleinmoedige personen verboden moeten worden om nazaten na te laten. De nadruk zou moeten worden gelegd op de voortplanting van aantrekkelijke mensen”..

Theodore Roosevelt to Charles B. Davenport, January 3, 1913,
Charles B. Davenport Papers, Department of Genetics, Cold Spring Harbor, N.Y.

* * *

“Malthus has been vindicated; reality is finally catching up with Malthus. The Third World is overpopulated, it’s an economic mess, and there’s no way they could get out of it with this fast-growing population. Our philosophy is: back to the village.”

“Malthus zienswijze (HIER) is inmiddels juist gebleken; de realiteit doet recht aan Malthus. De Derde Wereld is overbevolkt, het is een economische rotzooi en het is op geen enkele manier mogelijk dat zij hieruit komen met hun snelgroeiende bevolking. Onze filosofie is: terug het dorp in.”

Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund Director of Conservation,
stated such, ironically, in 1984

* * *

The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.”

“De inspanningen van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een Nieuwe Wereld Orde te creëeren waarin het superkapitalisme wordt gecombineerd met het communisme onder dezelfde vlag, allemaal onder hún controle… Bedoel ik een samenzwering? Jazeker, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er een dergelijke opzet is, internationaal in zijn visie, al generatie lang in de planning en ongelooflijk duivels in zijn bedoelingen.

Congressman Larry P. McDonald, 1976,
killed in the Korean Airlines 747 (shot down by the Soviet Union).

* * *

“Een Planetair Regime zou de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het vaststellen van een optimale bevolkingsgrootte in de wereld en voor elke regio. En tevens voor het arbitreren in de verschillende landen in hun aandeel in de regionale limieten. De controle over de bevolkinsgrootte zou de verantwoordelijkheid kunnen blijven van elke overheid, maar het Regime zou enige macht moeten houden om de afgesproken limieten te handhaven. Het is inderdaad geconcludeerd, dat dwingende bevolkingsgroei-wetgeving, zélfs met daarin opgenomen wetten met gedwongen abortus, gesteund zouden kunnen worden onder de bestaande Grondwet, als de bevolkingsgrootte dusdanig gevaarlijk van grootte zou zijn, dat deze de gemeenschap in gevaar zou brengen.

John P. Holdren naast zijn ‘werkgever’, Barack Obama.

Het idee om steriliteitsmiddelen aan het drinkwater toe te voegen of in levensmiddelen, is een idee dat mensen als gruwelijk in de oren kan klinken, méér dan andere voorstellen om onvrijwillige geboortecontrole in te voeren. En inderdaad zou dit sommige, erg moeilijke, politieke, wettelijke en sociale problemen oproepen, om maar niet te spreken over technische problemen. Er bestaat op dit moment ook nog geen chemische sterilisator in dat verband, noch lijkt het erop dat er een ontwikkelt wordt.

Om geaccepteerd te worden, zou een dergelijke stof aan nogal strenge eisen dienen te voldoen. Het zou overal even effectief dienen te zijn. Ondanks de uitermate verschillende doses die mensen binnen zouden krijgen en ondanks de verschillende maten van vruchtbaarheid en gevoeligheid voor deze stof bij verschillende individuen. De stof dient vrij te zijn van onplezierige en zelfs gevaarlijk bijwerkingen. En natuurlijk zou het geen effect moeten hebben op de leden van het ándere geslacht, noch op kinderen, oude mensen, huisdieren of vee.”

Obama’s science czar John P. Holdren
From a book he helped write ‘Ecoscience

* * *

“And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.”

Vergevorderde manieren om biologische oorlogen te voeren, van het soort dat specifieke gentypes tot doel hebben, kunnen de biologische oorlogsvoering uit de sfeer van terreur halen en er een politiek nuttig instrument van maken.

Secretary of Defense William S. Cohen,
April 28, 1997; Testimony before Congressional Committee

* * *

“Ik pretendeer niet dat geboortebeperking de enige manier is waarop de wereldbevolkingsgroei gestopt kan worden… Oorlog… heeft in dit opzicht behoorlijk teleurgesteld, maar wellicht dat biologische oorlogsvoering effectiever zal blijken te zijn. Als een Zwarte Dood (pest) over de wereld verspreidt zou kunnen worden, één keer in elke generatie, dan zouden de overlevenden zich vrij kunnen voortplanten zonder dat ze de wereld te vol zouden maken..

Deze situatie zou wellicht wat onplezierig zijn, maar wat maakt het uit? Werkelijk ontwikkelde mensen zijn onverschillig tegenover geluk, in het bijzonder tegenover andermans geluk. Er zijn 3 manieren om een gemeenschap stabiel te maken, in relatie tot bevolkingsaantallen. Het eerste is dus geboortecontrole, het tweede is  kindermoord of werkelijk vernietigende oorlogen, en de derde manier is de manier om een algehele ergernis te creëren, behalve voor een krachtige minderheid..”

Bertrand Russell, The Impact Of Science On Society 1953

* * *

“No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.”

“Niemand zal deelnemen aan de Nieuwe Wereld Orde, tenzij hij of zij een eed zweert aan Lucifer. Niemand zal het Nieuwe Tijdperk binnentreden, vóórdat hij of zij een Luciferische Initiatie hebben ondergaan”.

David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations

* * *

”Wie het voedsel beheerst, beheerst de wereld”

Fritz ter Meer directeur IG Farben

* * *

“Population growth has exceeded the capacity of the biosphere” (i.e. the earth) “It is estimated that an ‘agricultural world’ in which most human beings are peasants should be able to support 5 to 7 billion people.”

“De wereldbevolking heeft de capaciteit van de biosphere, de Aarde, overstegen.  Er zijn schattingen die ervan spreken, dat een wereld die gebaseerd is op landbouw en waar het grootste deel van de mensheid boeren zijn, in staat zou moeten zijn om 5 tot 7 miljard mensen te voeden”.

UN Biodiversity Treaty UN Global Biological Assessment Sustainable Human Populations

En last but not least… Onze eigen ‘Microsofte’ Bill Gates…
x

Bill Gates heeft inmiddels met zijn vrouw Melinda besloten om zich volledig te storten op de vaccinatie van het arme deel van de wereldbevolking.. Wat een goedzakken zijn het toch, nietwaar..?
Maar als we Bill aan het woord horen, op diverse podia, blijkt de ‘goede man’ zich regelmatig te verspreken.. Hij had zich wellicht ook bij het onderhouden van zijn monopolie-positie op het gebied van computersoftware in de wereld moeten houden..

Wij plaatsen hier graag 2 links van artikelen die we rondom deze uitspraken hebben geplaatst op deze site.

Bill Gates laat met vaccins de wereldbevolking dalen

Bill Gates noemt moeders van ongevaccineerde kinderen moordenaars..!

118 gedachten over “Een wereldelite vertelt over haar plannen..!

 1. Ze denken dat ze god zijn zeker…..provocerend hoor! Hun karma zal vast flink op hun neus vallen, ze zien er al niet heel gezond uit….een beetje rondgegeten (hart en vaatziekten) en uitgerookt….

  1. During the nuclear ceasefire, there is planned to be a covert release of biological weapons. These will initially be targeted against the Chinese. As our source chillingly told us, “China will catch a cold”. Biological warfare will spread further, to the west. Infrastructure will be critically weakened.

   Februari 2010;

   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:psLO6mzVcIYJ:projectcamelot.org/anglo_saxon_mission.html+project+camelot+china+cold&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&source=www.google.nl

  2. he Dawn, wat een heftige reactie…….Amerika staat op het punt om een derde wereld land te worden, ze zijn waarsch. stik jaloers op het snel opbouwende China, die ook nog technologisch zeer goed in elkaar zitten (ze hebben Amerika misschien niet eens meer nodig)?. En…bang dat de Chinezen de stekker uit de Amerikaanse economie trekken (hebben ze dat al gedaan? of geprovoceerd)?. Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen……Amerika in deze zin….Wat zou hier een handige vraag zijn….Wie is het machtigst van de wereld? De Chinezen vinden dat ze niet langer meer de leerlingen zijn…..Zou de illumnatie zich echt zo’n zorgen om de wereldbevolking maken, die wat toe genomen zou zijn……een land bijvoorbeeld als China heeft veel inwoners, die hard, werken……
   http://xandernieuws.punt.nl/?id=630626&r=1&tbl_archief=&amp
   Nog een landelijke bron:
   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/939721/2008/05/06/Virus-China-besmet-12-000-mensen.dhtml

   tricky:
   http://forum.fok.nl/topic/1267207

   China staat nu op het punt het machtigste land ter wereld te worden. Volgens Ferguson stralen de Chinezen dit ook uit. Op de G20-top anderhalve (artikel is al wat ouder) week geleden in Seoul hadden de Amerikanen het nakijken. Er kwam geen noemenswaardige verandering in het Chinese valutabeleid of in het enorme overschot op de Chinese betalings- en handelsbalans. Het zal nog wel even duren voordat China daadwerkelijk de grootste economie is (volgens zakenbank Goldman Sachs zal dat pas in 2027 gebeuren), maar de Chinezen hebben het gevoel dat ze het tij nu eindelijk mee hebben en de status van leerling inmiddels wel ontgroeid zijn.
   http://www.wereldkoersen.nl/?p=26
   http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704104104575622531909154228.html

   ” Maar de Chinezen hebben al een plan om hun afhankelijkheid van dollar accumulatie van reserves en gesubsidieerde export te verminderen. Het is een strategie niet zozeer om de wereldheerschappij op het model van de westerse imperialisme als voor het herstel van China als het Midden-Koninkrijk-de dominante zijrivier staat in de regio Azië-Pacific.

  3. Zie net deze comment staan, die is echt de moeite waard om door te nemen;
   Samson zegt:
   13 mei 2011 om 17:08
   Volgens verschillende bronnen gaan de stralingsniveaus momenteel (13 mei) door het plafond.

   Zardoz… filmpje van gisteren 7 minuten.
   http://www.youtube.com/watch?v=haMePBnkJhY&feature=player_embedded#at=152

   http://blog.alexanderhiggins.com/2011/05/12/emergency-levels-japan-nuclear-radiation-forecasts-censored-public-22648/

   http://www.dutchsinse.com/blog/

   Weet niet wat ik ervan denken moet. Opmerkelijk genoeg om onder de aandacht te brengen, dacht ik.

  4. Dawn blijf genieten van het leven, wees vrolijk, en houd je trillingen hoog! Door dit soort nieuws, gaan je trillingen omlaag, en kun je alleen maar ziek worden. Zo programmeer je jezelf, en laat je je niet programmeren, en vat op je krijgen!

  5. Dank je wel lieve mirakel, maar maak je niet druk om mij. Vreemd genoeg ben ik ondanks deze omstandigheden erg blij. Geen idee waarom, zomaar. Misschien geen rede maar ik kan het ook niet plaatsen. Ze zullen veel meer uit de kast moeten halen om mijn frequentie te verlagen. Echter hebben wij wel recht op de waarheid, toch?
   Dan kunnen wij anderen ook waarschuwen want dit mag niet verzwegen worden! Maar horen wij hier iets van?? Nein, noppes nada. Waarom niet?
   The show must go on… of ehm was dat een liedje?
   Naja beter op zijn plaats is dan always look on the bright side of life.

   Maar ff alle gekheid op een stokje, heb je het gezien? Ze hebben dus een schaduw site voor de elite draaien, zodat die kunnen zien hoe de straling hangt. Niet voor de gewone mens. De naam waar ze naar verwijzen gaat over een figuur die in naam van de elite mutanten (door straling) om zeep helpt. Wat een held! Ligt het aan mij of is dit niet een heel klein beetje erg wrang?

  6. Ja ik voel mij de laatste dagen ook ontzettend goed en soort van bevrijd, en precies wat Dawn zegt Mirakel, volgens mij hoort dat juist bij elkaar, positiviteit en tegelijkertijd mogelijke (negatieve) realiteiten bekijken, als er bijvoorbeeld stralingswaarden met bijbehorende concentraties van instabiele elementen stijl omhoog gaan, nou dan mag dat gezien worden, en juist vanuit een positieve krachtige basis laat je je juist niet door mogelijk negatief nieuws uit het lood slaan, nooit niet, tot de laatste snik.

   Wat volgens mij veel schadelijker voor een mens is om een kunstmatige jubel sfeer op te kloppen en hardleers net te doen of er niets aan de hand isz, dat is juist heel negatief zo’n opstelling, zo’n houding leidt juist tot ellende. Dus 1 1 ; Twee sporen tegelijk in die zin, helderheid en positiviteit en kracht horen bij elkaar, ontkenning met de kop in de grond is zwakte en dat is juist slachtofferlijk naar brutale machten die aan het zieken zijn.

  7. Yep, tot de laatste snik Hyperalert. Maar dan wel graag in de realiteit en niet in Wonderland. Dat van die onverklaarbare blijheid is inderdaad gelinkt aan een vreemd gevoel van vrijheid en zelfs zoiets van laat maar komen. Wat dan ook. Maarja aangezien dit niet verklaarbaar is is het moeilijk onder woorden te brengen.

   Verder wil ik graag zelluf bepalen wat ik kan handelen, dus die dekmantels overal zijn razend irritant. De massa moet in zalige ontwetendheid verkeren. Jubelend naar boven zwaaiend om gered te worden door heren en dames aliens. Vreemde droom, vreemd allemaal dat we dit langzamerhand normaal vinden. Niemand hoeft mij te redden, niemand hoeft mij sprookjes te verkopen.

   ‘Dus 1 1 ; Twee sporen tegelijk in die zin, helderheid en positiviteit en kracht horen bij elkaar, ontkenning met de kop in de grond is zwakte en dat is juist slachtofferlijk naar brutale machten die aan het zieken zijn.’

   Twee dikke duimen!!

  8. choclate dreams keep us in a dreamstate , realtime nigtmare may cause an awakening .
   Bame the devil for giving you a wakeupcall

  9. Ja ik Ben het met jullie eens hyper alert en Dawn! je kunt wel de realiteit blijven zien! Maar ik wil niet dat een ander bepaald hoe ik me voel, dat staat hier los van. Straks staat de farmaceutische industrie weer te popelen om roze pilletjes uit te delen, met elkaar moeten we dat niet willen denk ik.

   Ik zie ook wel de realiteit, maar dat anderen weer andere realiteiten kunnen hebben, verbaas ik me in dit artikel weer over:
   http://xandernieuws.punt.nl/?id=629170&r=1&tbl_archief=&

  10. Bizar trouwens van die mutant Dawn, maar zij hebben iets gecreerd (een mutant), wekt angst op bij mensen die dit door hebben en zien, en krijgen daar weer energie van…De energie gaat weer naar de maker….

  1. Hyper alert, nou je het zegt!!!!……dan klopt er dus iets niet….pleiaden? haha

 2. hoezo was hitler een bastaart, zijn zij dat niet dan, die hier allemaal benoemt zijn, die zijn toch allemaal hetzelfde. als ze nu eens, de hulp aanvaarden van de buitenaardse dan waren we nu al uit de elende. en wat te denken van de vrije energie die al in ontwikkeling is. denk aan de Heer rossi.
  maar ik denk gewoon dat het is, dat de elite en uliminatie de macht niet willen verliezen,en vast willen houden, ten koste van werkelijk alles.
  maar ze zijn al gewaarschuwd door de buitenaardse, ze willen niet luisteren, dus wie niet horen wil moet maar voelen. let U maar eens op de komende tijd.
  waarom kan ik dit zeggen, omdat ik daar betrouwbare informatie in heb.
  hou maar in de gaten wat moeder aarde gaat doen.

  1. Arnoud, momenteel ben ik heeeel erg benieuwt wat jij bedoeld, ik ben zonet ineens overvallen door een draakjesfobie, en als ze dan ook nog in een ufo zitten…haha (zenuwtrekje)…krijg ik het ergens wat benauwt, als je begrijpt wat ik bedoel…

  2. jah precies Mirakel, we snappen elkaar wel, alle hoop vestigen op die ufoos, dat wordt dan ineens een heel enge beweging, een soort foute Sinterklaas, alle zegen komt van boven… Volgens mij zit hier driekwart van het Wtk forum te wachten op die ufoos, terwijl we weten helemaal niet waar die ufoos vandaan komen, en of ze wel zo aardig zijn..

  3. Jippie! ook dat is Liefde met een grote L van Love 4 Ever, als de mensen dat nou eens gingen doen op Aarde, dan dan dan wordt het voor de goede buitenaardsen veel gemakkelijker om hier ontspannen gezellig op de koffie te komen hier op aarde, het schijnt dat de goede buitenaardsen al misselijk worden als ze in de buurt van onze veelal zwaar vervuilde psychotische aura’s komen, en de laatste tijd heb ik dat ook steeds erger, dat als iemand in een onzuivere tweestrijd is verwikkeld, dat als er enorme psychische spanningen in iemand zijn, dat ik dat ook op een paar meter afstand al ‘ruik’, soms letterlijk ruik, dat ik dan misselijk word als het niet klopt, dan moet ik weg naar mijn eigen ruimte om weer een beetje bij te komen…

  4. @ Hyper alert, nu begrijp ik ineens ook, denk ik, waarom ze aangeven dat het een toneelspel (in Scene gezet) zou kunnen zijn, en al die desinformatie hierover op internet……Dit is gewoon de ultieme reden om bij jezelf te blijven, en van jezelf uit te kunnen gaan! Zo he, zat dat even goed en vernuftig in elkaar…….

  5. dat is dan wat ze noemen een rabbit hole, voor konijnen, steeds als je denkt dat je alles door hebt, dan zit er weer een verborgen ruimte achter een verborgen ruimte,

   soms voel ik me net Lambik van Suske en Wiske, die was ook een keer op drakenjacht! Die draak die leefde op een schat van goud en juwelen, verborgen in een donker bos met een gevaarlijk stinkend moeras, daar waar weinig mensen durfde te komen, op een dag wist Lambik de draak op z’n kwetsbaarste plek te steken met een zwaard, toen vond ik dat nog zo zielig voor die draak, al dat bloed dat er uit kwam spuiten, brrrr getver, dood eng en zielig vond ik toen, nu kan ik daar minder medelijden mee hebben, alhoewel, zelfs draakjes hebben rechten, maar het was een hele enge grote dikke groen geschubte, met horens ook, en gevorkte tong, zo groot als een flatgebouw van 5 verdiepingen, en nu begrijp ik ook waarom die draak goud moest eten om van te leven, dat had de schrijver toch maar goed door al tig jaar geleden!!

   jah sweet super surfer Mirakel met mijn overprikkelde drakerige neusje heb ik het regelmatig nodig, even heerlijk in mijn eentje alles overdenken en nieuwe verhalen bestuderen, en dan soms ga ik klagerig klagen over alleenheid maar ik heb het ook wel nodig hoor, dat ik niet de hele dag in de drukte zit, wel even een uurtje of wat, maar niet achter elkaar, dat noemen ze tegenwoordig toch hyper sensitieven?

 3. Volgens mij wordt er enorm veel desinformatie verspreid gaat ook zo makkelijk via internet. Het hele gebeuren rondom ufos is ook zo dubieus. Geloof er ook niet in dat iets ons komt redden van buitenaf. We zullen het toch echt zelf moeten doen

  1. Dat kan nu nog………Het lijkt me best gezellig zo met z’n allen.

  2. Ik laat dat woordje NOG maar weg hoor Janee:
   Moet nu worden: dat kan! gezellig met zijn allen!

 4. Hebben jullie dit allemaal helemaal gelezen?
  Ik heb een paar keer geprobeerd maar begon als vanzelf naar beneden te scrollen en had nergens de behoefte om te beginnen met lezen.
  Integendeel. Ik had al vanaf de eerste foto die ik zag , gegeten en gedronken.
  Sommige foto’s uitgezonderd.Ik kan de energie niet meer opbrengen me in die kartonnen figuren te verdiepen.
  Het is volgens mij al lang duidelijk wie we beter kwijt waren.
  De reacties zijn i ieder geval wat ik had verwacht.

  1. @mirakel
   Zie het nu pas staan. Had inderdaad deze link ook ergens geplaatst. Wat ervan waar is weet ik langzamerhand niet meer. Ze zullen toch niet de komende duizenden jaren europa vrijhouden kunnen van straling? Heb het idee van hulp van buitenaf (haarp etc.) laten varen en geloof oprecht dat we alleen onszelf kunnen redden; bv. vitamine b17/weetoil preventief en kennis van kankeroplossende zaken. Daarnaast alles dat extra schade kan geven aan dna voorkomen en beschermen.

   Zolang we alles buiten onszelf blijven zoeken zullen we geconfronteerd blijven worden door chaos en desinfo.

   Gisteren kreeg ik toevallig deze link te pakken, die ik hieronder zal plaatsen. Het komt erg overeen met hetgeen ik beschreef ik mijn boek. Alleen deze schrijfster gebruikt een andere metafoor. Zat stiekum te bedenken dat ze mijn boek heeft gelezen maar later bedacht ik mij dat er velen zullen zijn die dezelfde boodschap zullen/gaan geven. Het is steeds dezelfde verhaal, keer op keer op keer.

   http://www.geesteninhuis.nl/bewustmakend-nieuws/58-de-aardse-programmering-.html

  2. Dawn, ik heb het artikel gelezen, en vond het interessant. Ik denk dat het juist goed zou zijn dat zoveel mogelijk mensen iets met de vooruitgangsenergie zouden doen. Ongeacht waar de kennis vandaan komt…..Wat ik wel een opmerkelijk puntje vind is dat zij ervan uitgaat dat kinderen niets weten van het fenomeen energie, en wanneer ze te wereld komen. Zelf denk ik dat ze juist nog heel dicht bij deze energie zouden kunnen staan, veel opener als wij volwassenen. Alleen wordt dat eruit gespoeld wanneer we ouder worden, en blijft het nog maar heel latent op de achtergrond. Ik weer nog wel dat ik vroeger op een openbare basisschool zat, en ik legde in mijn gebrekkige Nederlands, van een 6 jarige uit aan een koppige leraar, dat ik het niet met hem eens was dat dood niet betekend, dat je echt dood bent zoals hij dat opvatte. Hij gaf aan, dat hij zij dat het was zoals hij aangaf, en dat ik er verder over op moest houden en dat aan moest nemen, en moest mijn mond houden (streng en boos)….Ik weet nog hoe verdrietig ik toen werd, en toen nog niets begreep van negatieve projectie, depressie’s van anderen om mij heen, en boosheid naar het leven….Hoe leg je een jong kind uit, dat mensen zelf vaak problemen hebben, en dat het niet aan jou als kind ligt, dat je het gevoel krijgt dat je het helemaal verkeert doet, waardoor een kind zelf de angsten en boosheid overneemt van deze mensen, terwijl het er niets mee kan….Maar volgens mij is dit zelfs wanneer je volwassen bent een moeilijke opgave om een geprojecteerde angst buiten jezelf te houden, om bij jezelf te blijven. Een lange leerweg zeg maar. met deze energie hebben wij ook nooit om leren gaan, we hebben het ons laten vormen…..

  3. @mirakel
   Dat is inderdaad iets waarmee ik het ook niet helemaal eens ben; waarom zouden kinderen niets daarvan weten. Juist een onbevangen baby is vol liefde hij weet dat dit de absolute basis is en is daaruit geboren. Goed dat ook jij dit ‘zag’.

   Dus jij was ook al zo’n lekker eigenwijs kind die het wereldbeeld van volwassenen kon omdraaien. Goddank dat we niet allemaal zijn verpest! Stel je voor dat we niet eigenwijs waren geweest, dan waren we nu ook die volwassenen die anderen willen overtuigen van de serieusheid van de wereld en de dood, haha.

   ‘It’s just a ride!’
   Bill Hicks-

  4. Ja Dawn, inderdaad eigenwijs….en ik hoop dat veel jongeren en kinderen dit ook zo gaan doen.

 5. Nu ik dit zeg wordt ik vast afgeschilderd als lid van de Illuminatie of andere schaduwregering.

  Mensen wees eens reëel, de aarde heeft te veel mensen om te “voeden/tevreden te stellen” dat komt niet enkel door de rijke elite maar ook omdat alles gebasseerd is op het in stand houden van geclusterde mensenmassa’s in steden en de “rijke” landen. Een enorme consumptie gedreven door massa’s aan fabrieken en transport van en naar industrie/handel. Landbouw dient de mensen te voeden en daar is ook steeds meer ruimte voor nodig… Het is al decennia lang steeds verder opgeblazen, de bevolking groeit alsmaar door en de problemen nemen toe! Stel we bieden iedereen in Afrika plostklap dezelfde toch wel “goede” levensomstandigheden als hier in NL? Dan hebben we een 2e aarde nodig om dat te realiseren. Maar dat werkt niet zo! Ik vind het vreselijk om te zien hoe mensen soms moeten leven, want ze zijn arm omdat ze geen geld hebben, dus geen voedsel. Geld maakt wat je bent… Ik denk wel eens, waarom ga je niet biologisch leven, dus hutje met stuk grond en trek je terug van niemand last. Nee ook dat werkt niet, daar is Afrika grotendeels niet voor geschikt.

  Wat als nu ineens geld verdwijnt, je zou zeggen; “Eindelijk we zijn bevrijd”. Een kortzichtig figuur zou zeggen “jah we gaan op ruilhandel over en we leven allemaal nog lang en gelukkig”. Het punt is (weet het percentage niet) dat een groot deel van de populatie geen ruimte heeft voedsel te verbouwen en zichzelf te voeden, laat staan een overschot voor verkoop te produceren of misschien iets ruilbaars te maken. Ja… dan moet je verhuizen na een plek waar wel ruimte is, maar in de “aftermath” is er massa-sterfte, burgeroorlogen, en stelen mensen met gemak van elkaar. Kortom ook dan ontstaan er weer kloven tussen mensen die geen of wel capaciteiten hebben, dus weer slaven/uitbuiting. Steden zijn natuurlijk ruimte besparend, vergeet dat niet! Als je iedereen verspreid zou er in theorie wel een x aantal vierkante meters zijn, maar dat kost nog meer natuur en menselijke bezetting. (en niet iedereen is ineens kern gezond..)

  Laten we maar hopen dat deze poppenkast of kaartenhuis voorlopig nog even overeind blijft tot we misschien een geleidelijke overgang kunnen creëeren met mensen die het goed met elkaar voor hebben, in plaats van in een dag van de hel naar het paradijs zoals ik ook op Niburu e.d. lees. Allemaal mensen waarvan ik wel eens denk, wat zit er eigenlijk achter die PC te ‘blaten’ en te ‘fantaseren’, want als je vraagt “kom eens met oplossingen of argumenten” dan is het ineens stil.

  Zoals je ziet zijn de uitkomsten wel leuk voor de elite, beiden eindigen in chaos waar je controle op kunt uitoefenen door “hulp en orde” te brengen. En weet je, 500 miljoen mensen zou de aarde veel beter kunnen verdagen. Maar ik ben eerlijk, en ik zeg dat ik ook geen oplossing weet om dat eenvoudig menswaardig te bereiken. Ja, misschien 50 jaar lang wereldwijd een 1 kind beleid invoeren? Gaat niet werken… denk alleen al aan de geobserdeerde moederkloeks hier in Nederland. Maar Afrika zou hoe dan ook qua bevolking moeten inkrimpen. Ik ben me ervan bewust dat vele kinderen overlijden dus dat van de 7 er misschien 3 overblijven, en wat mogen die dan doen? Juist, brood op de plank brengen van hun ouders, en dochterlief mag in de prostitutie lekker AIDS verspreiden. Maar de oorzaak ervan is ook weer een overschot aan mensen, met alle gevolgen van dien.

  En al die doemscenario’s? We hadden volgens mij al 50 keer een virus moeten oplopen, 60 keer een massale val van de dollar moeten slikken, 30 keer de NWO zien opreizen… En het leuke is, conversaties zoals op deze website en websites als Niburu werden in 1996 ook al gedaan (speur maar eens op het net). (en ook in de jaren ’60, zelfs de ascentie en Asthar Command/GFL sprookjes, toen nog in kleine boekjes.

  Op naar 21-05-2011 of 28-10-2011… of toch maar 21-12-2012…. nee 2017 komt mij beter uit!

  P.S.

  Ik ben geen rijk figuur wat uit z’n luxe studeerkamer met een riant inkomen kan neerkijken op de problemen in de wereld, met de gedachte “ik zit financieel toch veilig, wie doet mij wat”.

  Ik ben een simpele student die zich ergert aan de complotmanie en de mensen die vanalles roepen waar ze zelf geen seconde teveel over hebben nagedacht. Allemaal grootpraterij en sensatie, daarom waardeer ik deze website des te meer, geen geldbeluste redactie en de mensen achter de artikels hebben wat meer intelligentie en gaan wat realistischer in op de feiten, en dan heb ik het niet over het wetenschappelijke, maar het gezonde verstand.

  Zelfs een normaal artikel over buitenaardse beschavingen lopen overal uit op GFOL/Ascentie verhalen, waarheid wordt overspoeld door fake.

  De mensheid bewust maken van deze smerige elites zoals de Bilderberg-conferentie/Illuminatie en andere rijke invloedrijke hufters wordt steeds chaotischer. Omdat bepaalde websites hun grenzen niet meer kennen, tussen complot of gewoon waarheid. Niburu spant daarin de kroon.

  Met vriendelijke groet, Mark

  1. Tja Mark , hiermee zal je wel op een paar teentjes gaan staan , lol . Ik moet eerlijk bekennen dat deze gedachtes vroeger ook in mijn koppie rondspookten , vooral als ik zag hoe er in heel veel landen met de natuur omgegaan werd . Ook tijdens reizen door bv India en noord Afrika bekroop me vaak dat gevoel dat we hier met tevelen zijn en als er een god zou bestaan dan zou die zijn kroon op de schepping niet in zulke omstandigheden moeten laten rondploeteren .
   Gelukkig heb ik die boosheid en wanhoop achter me gelaten , en zo ook de lineaire denkwijze dat decimeren de oplossing zou kunnen brengen .
   http://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/comment-page-5/#comment-59694

   Er IS op deze planeet simpelweg voldoende plaats voor iedereen en nog meer , maar de druk op de omgeving is erg hoog vanwege het kortzichtig denken en handelen , kortzichtig economisch gewin ipv duurzame lange termijn oplossingen .
   Ik zou een lijst op kunnen gaan noemen met wat er allemaal beter kan , maar dat zou wel eens een boek kunnen worden , dusz hou ik het er maar in het kort op dat het algemene bewustzijn en het mondiale ‘wij’ gevoel naar een veel hoger nivo zal moeten gaan . Steek daar nou maar je studentenpassie in in plaats van de gedachte dat er van iedere 14 medemensen er 13 om zeep geholpen moeten worden . Ik moet er niet aan denken wat een lijkenlucht er dan voor jaren zal hangen , yuk .
   Trouwens niet zo netjes om hier andere websites af te zeiken ( mijn visie ) .
   greetzz

  2. Als deze oudere grijze meneer je dan wat mag aanraden Mark… Je praat alsof het allemaal ‘De Waarheid’ is wat je zegt. Het gaat erom -naar mijn mening-, dat het JOUW waarheid is. Want het is namelijk de mijne niet, die ik in je reactie lees..! (‘Dus’ moet het de jouwe zijn..!)
   Voorbeeld: ‘Niburu spant daarin de kroon’.. of bedoel je: “Voor mij spant Niburu daarin helemaal de kroon”…? Voor een student, een intelligente vent, zou je dit verschil toch duidelijk dienen aan te geven. Nietwaar? Maar er zit namelijk een diepere gedachte achter dit simpel lijkende tekstverschil.. Je KUNT de wereld alleen maar door JOUW ogen bekijken..! Het IS dus altijd JOUW mening, nooit die van anderen, noch van ALLEMAAL..!
   En het is natuurlijk prima dat je roept wat je vindt, maar je roept het naar mijn idee alsof het ‘De Waarheid’ is..! Door te roepen wat JOUW waarheid is, MOET je volgens mij wel dieper doorvoelen wat je zelf ervaart. Niet wat een soort ‘common sense’ is, o.i.d. Die algemene ‘sense’ of ‘waarheid’ is denk ik slecht te benaderen, zéker niet als we in algemene waarheden proberen te praten
   Dus hier nog maar eens geopperd:
   ‘Er is jouw waarheid, er is mijn waarheid. En dan is er nog ‘De Waarheid’.’

   Willen we met z’n allen ooit ‘De Waarheid’ bereiken, zullen we EERST moeten zorgen dat we het verschil aanvoelen, meten en/of weten tussen MIJN en JOUW waarheid. En dat vind ik.

   Kun je bijv. aangeven wat het verschil is tussen ‘wetenschappelijke’ en ‘gezonde’ verstand..? Vreemd in mijn ogen dat dát voor jou al niet meer hetzelfde is..??!
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschap-van-dienaar-tot-koning/

  3. @mark,
   Begrijp dit niet verkeerd maar zolang er mensen zijn zoals jij zal het hier nooit beter worden!

   Je stelt dat jij reeel bent en dat er vanuit deze zienswijze er alleen een oplossing te vinden is in de dood… Hoe klinkt dit? Wat mij betreft totaal egoistisch.

   Zolang iedereen zich als verheven eenling blijft zien op een eilandje zal de massa vergroten. Net zolang totdat je eilandje wordt overspoeld door vluchtelingen. Je kunt geen kant meer op. Dit hier is allemaal een test om jezelf te leren kennen – en dat is de echte realiteit. Als jij je zo blijft verzetten zul je alleen tot het uiterste gedreven blijven voelen dat doen die ‘anderen’ wel voor je.
   Uiteindelijk is het je eigen angst die je onder ogen moet komen.
   Heb je dat gedaan dan zul je begrijpen dat iedereen hier alleen maar is om jezelf echt te leren kennen. Dan begrijp je dat tegen jezelf vechten echt geen zin heeft.

   Deze concurrentiestrijd die ons is opgedrongen zorgt voor de scheidingen alom; grenzen, kastsystemen etc. Uiteindelijk is er alleen maar een grens in je eigen kop; je geest schets de grenzen, de grens zit alleen in jezelf. Niemand is hier teveel, niemand is meer en minder. Je zult je idee blijven houden maar wees je bewust dat het dus niet mijn idee is maar dat je het jezelf aandoet.

   Niet realistisch?
   Dat komt door de huidige omstandigheden die je het idee geven dat DIT de realiteit is. Realiteit is wat we SAMEN scheppen.

   Dus als we SAMEN een ander scheppen is er een nieuwe realiteit, savie?

  4. @GuidoJ

   Inderdaad iedereen heeft een eigen waarheid, gevormd door een mening. En deze mening is nooit bij iedereen het puzzelstukje wat aansluit bij iemand anders. Ik weet dat mijn visie nogal grof uit de hoek komt, noem het misschien nog een te slecht beeld van de wereld of het gebrek aan vertrouwen gebasseerd op voorbeelden mede gecreëerd door INTERNET, voor 2008 zag ik het kwaad nog niet in van overheden en het financieel systeem, ik geloofde wel in UFO’s en Coverups maar nam bevindingen van de NASA als waar aan en geloofde in terrorisme. Eigenlijk heb ik spijt dat ik op deze manier “wakker ben geworden” want je moet het doen met websites, en iedereen denkt het beter te weten, ik en jullie allemaal. En we spelen dit spelletjes waarschijnlijk nog decennia door.

   Maar terug naar de de vraag over het soort verstand:
   Met het verschil tussen wetenschappelijk en gezond verstand bedoel ik; “De wetenschap wordt veelal gezien als de ultieme waarheid, wat een Dr. of Prof. onderzocht heeft en gepubliceerd is dus, mits nieuw onderzoek, eigenlijk geen speld tussen te krijgen” De grote meute vertrouwd hier dan ook blind op. Zie een Stehpan Hawking, zijn aanname van buitenaards leven is kort gezegd negatief, dus de massa gaat er in mee.

   Gezond verstand, daarmee bedoel ik dat je zelf het verschil herkend, dus je EIGEN WAARHEID/VISIE/GEVOEL maar ook open staat voor meer mogelijkheden. Niet omdat Dr. Huppelepup dat vind.

   Kijk, ik zal het nooit goed verwoorden, want ook mensen hieronder die zich voordoen als “de mensen waar de wereld beter mee af is dan ikzelf, vormen alweer een vooroordeel omdat ik student ben en een misschien nog niet optimale mening” Ik ben 24 en heb nog (als het goed is) decennia voor me om mezelf te verbeteren.

   @Cozmic 8D & @Dawn

   Ik heb nergens gesproken over mensen om zeep helpen of laat staan het elimineren… Ik zei al eerlijk dat ik geen oplossing heb voor het probleem, en ook jullie hebben die niet!
   En nogmaals, wat jullie ook vinden, de huidige expansiedrift van de mensheid, met misschien 0,0001% wakkere menen brengen daar niet op tijd een oplossing voor.

   Ik zal jullie en mijn kostbare tijd hier niet verder mee verspillen. Engiste wat je kunt proberen is samen het beste te creëeren in wat voor vorm dan ook, maar er zal dan altijd wel weer iemand zijn die het verkeerd vind. We zijn nog steeds wezens van vleesch en bloed, en het feit dat we allemaal panisch onszelf uiten op een computer… tjah… Intussen moet er wel brood op de plank komen…

   fijne dag verder!

  5. @mark
   Ben het helemaal met je eens wat betreft ; ‘…engiste wat je kunt proberen is samen het beste te creëeren in wat voor vorm dan ook’

   Dat bedoel ik dus te zeggen; realiteit is dat wat we er gezamelijk van maken. De buitenwereld is er alleen maar om je af te leiden van jezelf. Je ziet of alle ellende, hebzucht, etc. en voelt je MACHTELOOS maar als je je hoofd ietswat bijdraait kan je ook iets anders zien; KRACHT.

   Realiteit is een kwestie van perspectief, vanuit welke hoek benader je het. Dus het begint echt bij jezelf. Zie niet alles te zwart in; dat vertroebelt je wereldbeeld en niemand heeft daar iets aan. Wil je een oplossing? Zoek het niet altijd buiten jezelf.

   Mijn tijd en energie geef ik weg aan wat en wie ik wil endus bepaal ikzelf wie kostbaar genoeg is. Vandaar deze reactie naar je toe. O, enne leeftijd doet nergens toe en is geen excuus.

   De grootheid van de mens ligt niet in zijn mogelijkheid de wereld te herscheppen, dat is de mythe van het atoomtijdperk, alswel in het herscheppen van onszelf.
   M. Ghandi-

   Fijne dag verder!

  6. Waarom heb ik zo de indruk dat Mark evan flink aan het afreageren is.

 6. LS…
  Als kind geloofde ik dat elite stond voor goed,talentvol,succes, hoge moraal goede afkomst etc. Nu staat het voor satanisme, pedofilie, inteelt,roof, moord krankzinnige misdadigheid etc… Daarbij denk ik aan de Oranjes, Joris Demmink,Opstelten,Pedo Air de Vries en meer van dat tuig…

  1. Ja, opmerkelijk, het artikel is van 2011!
   De VS hebben sinds 2009 een patent op een deel van het Ebola-dna…

 7. Ik heb altijd het volste vertrouwen gehad en nog in Bertrand Russell, maar het vast stellen van hoeveel mensen op deze planeet is geen zaak van de ELITE maar van ONS, de gewone man.
  Het juiste aantal ken ik niet, er zijn ook nog al wat hele simpele constructies uit te voeren waar door de ecologische druk afneemd, maar dat er nu of in de toekomst te veel mensen wezens zullen zijn is terecht, als we niet in situatiesch zo als de Groene Planet terecht willen komen, waar we op kanibalisme zijn aangewezen.
  In mijn jeugd waren wij in Nederland met 7 millioen mensen, nu ? 17,6 millioen, en dit voerd ongewild naar een climax !

 8. Bij dit soort denken, kom je altijd terecht bij het misbruikte en gebrain fu..ed metamorfose van de Arian people, er bestaat cloning, en een natuurlijke metafoor, waar wil je voor kiezen, in onze moderne gebrain washed te denken, moet ieder wezen kunnen leven, hoe afzichtelijk en imbiciel ook, alles wordt gepamperd, is dit uit respect voor het leven ?, of what els, ik ben er ook van overtuigd dat onze planeet een X aantal wezens kan dragen, ook het dieren rijk heeft hier rechten, iemand die wel eens in bijvoorbeeld India of China is geweest zal dit geopperde denken ogenblikelijk onder schrijven, de manier waar op, is natuurlijk iets anders, daar is het oppassen geblazen dat dit niet in handen van bepaalde groepen of religies terecht komt, misschien kan hier het al oude metafyschise denken uitkomst brengen, groet Jenne

 9. Ik geloof niet in buitenaards leven althans niet dat in staat is ons te bereiken of andersom. Ik geloof wel dat er bevolkingsregulatie plaatsvindt. Nu nog maar mondjesmaat maar dit zal veranderen. Hoe raar keken we enige jaren geleden naar China toen men daar aan geboortebeperking deed.Toch waren zij op een humanitaire bezig met het beheersbaar houden van een komend probleem. Ook toen kwam de wijsheid uit het Oosten. In het verleden werd dit ook gedaan door vooral de adel/rijken. Oorlogen waren vaak een steekspel die de aanleiding vonden in hun machtsspelletjes, de slachtoffers echter waren vaak de “gewone” mensen. Het probleem groeit omdat er geen grootschalige conflicten meer zijn, althans niet zo groot dat ze helpen bijdragen aan een oplossing. Ik voorspel u dat er op een bepaald moment een pandemie zal zijn waarin de bevolking wordt gedecimeerd. Wie hier met name slachtoffer zullen zijn laat ik aan uw beoordeling over.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.