Advertentie

Een wereldelite vertelt over haar plannen..!


georgia guidestones

De beruchte ‘Georgia Guidestones’. Een monument waarop een elite-club haar ‘visie’ uitdraagt voor een duurzame Aarde. Dat het ‘hun visie’ is, staat nergens bij gebeiteld..! Dan staat er als ‘1e gebod’ gebeiteld: ‘Houdt de wereldbevolking ónder de 500 miljoen, in regelmaat met de balans in de natuur.’ Tja, dat het de hebzucht is van een elite, om de Aarde leeg te plunderen, staat nergens geschreven..! (klik voor artikel)x

 

Een wereldelite vertelt over haar plannen..!

2011 © WantToKnow.nl/be
x

Hieronder een aantal van de uitspraken van mensen uit de ‘wereldelite’, als je die zo zou kunnen noemen. Uitspraken in het kader van de wereldbevolking, de ‘overbevolking’, waarvan sprake zou zijn. Natuurlijk in hun ogen! Arme mensen en ondervoedde zijn voor hen een bedreiging. Kijk eens naar de op gang komende exodus van arm naar rijk, vanuit de landen rondom het rijke Europa.

Het maakt ook niet uit, hoe we ze noemen, elite of hoe dan ook. Het gaat om de boodschap áchter de uitspraken die ze doen, de inhoud boven de vorm..  Dan is er een rode draad zichtbaar in dat verband, die door deze uitspraken loopt; die rode draad is er. Overbevolking is een ziekte van de mensheid. Aldus deze elite..

Maar het schijnt ze gelukt te zijn. Het wereldbeeld zo beïnvloeden dat de focus volledig op overbevolking is gericht. Niet op over-consumptie. Niet op de uitbuiting en plundering van de rijkdommen van de arme landen en hun bevolking door de rijken. Het is niet het Amerikaanse volk dat met name zorgt voor de uitputting en vervuiling van de wereld, door ruim 40% van de wereldhulpbronnen te gebruiken, terwijl het 4% van de wereldbevolking uitmaakt. Nee, dat is het niet..

Het zijn met name de arme sloebers in de Derde Wereld (wat een naam eigenlijk), die het gedaan hebben. Maar kijk anders dit artikel eens door om deze leugen helpen te ontmaskeren. Wat is de reden voor massa-vaccinaties, anders dan het officiële verhaal om het griepvirus te lijf te gaan?

Het laboratorium-vervaardigde griepvirus, want zoveel is inmiddels wel duidelijk, is dus geen natuurlijk virus! Het is ‘gemaakt’. Want als ook (of zelfs) Dr. Roel Coutinho zich afvroeg bij Pauw en Witteman, hoe het mogelijk is dat het Spaanse griepvirus van 1918 kon bestaan uit 3 virusstammen, dan heeft hij die vraag nu nog!  (Waarom horen we daar niets over eigenlijk!)

Ook het Mexicaanse griepvirus is een combinatie van meerdere griepvirusstammen, die normaal NOOIT bij elkaar komen. Waar ze elkaar dan wel gevonden hebben? Niet in het café op de hoek, maar gewoon, in het laboratorium. (of ’t laboratorium moet zo heten..?)

Maar wat is nu het doel van deze vaccinaties? Dat is toch wel een logische vraag, als we weten dat het griepvirus door figuren in elkaar is gezet en opzettelijk verspreidt is. Is het doel dan het indienen van giftig materiaal via de vaccinaties of is dat het inbrengen van een microchip, wellicht op nano-niveau, onzichtbaar maar daarom niet minder  ‘effectief’ voor deze club.

Ook David Icke blijft keer op keer waarschuwen voor de grootschalige vaccinaties. Ook hij concludeert aan de hand van zijn vele, vele bronnen en na bijna 20 jaar werk op dit gebied, dat het de wereldelite te doen is om het chippen van de mensheid. In dit verhaal past perfect het relaas van Nick Rockefeller tegen Aaron Russo. Kijk HIER op de site, als je het nog niet gelezen hebt. Nu dan even de wereldelite zélf aan het woord..? Een aantal citaten spreken boekdelen:

x

* * *
Lees deze voor-zich-sprekende quotes..

Kleur de plaatjes en maak het verhaaltje af!

“Given global instabilities, including those in the former Soviet bloc, the need for firm control of world technology, weaponry, and natural resources, is now absolutely mandatory. The immediate reduction of world population, according to the mid-1970’s recommendation of the Draper Fund, must be immediately affected.”

The present vast overpopulation, now far beyond the world carrying capacity, cannot be answered by future reductions in the birth rate due to contraception, sterilization and abortion, but must be met in the present by the reduction ofnumbers presently existing. This must be done by whatever means necessary.”

“Gezien de wereldwijde instabiliteit, inclusief die in het voormalige Soviet blok, is het een absolute verplichting om controle te krijgen over de technologie in de wereld, de wapens en natuurlijke hulpbronnen.. De onmiddellijke reductie van de wereldbevolking, overeenkomstig de aanbevelingen uit het midden van de jaren 1970 van het Draper Fonds, dient onmiddellijk in werking te worden gesteld.

De huidige, immense overbevolking, die ver ligt boven de capaciteit die de wereld aan kan, kan niet worden bestreden door de reductie van de geboortecijfers via vruchtbaarheidsbeperkingen, sterilisatie en abortussen, maar dient te worden bereikt door de reductie van de huidige aantallen. Deze dient te worden uitgevoerd met elk middel dat noodzakelijk is.”

Initiative for the United Nations ECO-92 EARTH CHARTER (HIER)

* * *

“A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be one billion people. This must be implemented within 30-50 years; 2/3’s of the population must be cut.”

Een redelijke schatting van een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij, volgens de Noord Amerikaanse levensstandaard, zou 1 miljard mensen zijn. Dit dient te worden geïmplementeerd binnen 30-50 jaar, 2/3 van de wereldbevolking dient te verdwijnen.

UN Biodiversity Assessment on Sustainable Human Population; US Senate September 9, 1994

* * *

 

CNN-oprichter Ted Turner weet het wel: "een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn"
CNN-oprichter Ted Turner weet het wel: “een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn”

“A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.”

“Een wereldbevolking van totaal zo’n 250-300 miljoen mensen, dus een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn”

Ted Turner, owner of CNN,
in an interview with Audubon magazine

* * *

“There is a single theme behind all our work–we must reduce population levels. Either governments do it our way, through nice clean methods, or they will get the kinds of mess that we have in El Salvador, or in Iran or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control, it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it….

Our program in El Salvador didn’t work. The infrastructure was not there to support it. There were just too goddamned many people…. To really reduce population, quickly, you have to pull all the males into the fighting and you have to kill significant numbers of fertile age females…. The quickest way to reduce population is through famine, like in Africa, or through disease like the Black Death….”

“Er is één enkel thema achter al ons werk: we moeten de bevolkingsaantallen reduceren. Óf overheden doen het op onze manier, via schone, vriendelijke methodes, of we krijgen het type rotzooi dat we hebben in El Salvador, of in Iran of in Beirut. Populatie is een politiek probleem. Op het moment dat de populatie niet onder controle is, vraagt dat om autoritaire overheden, zelfs fascisme, om de verminderingen voor elkaar te krijgen…

Ons programma in El Salvador werkte niet; de infrastructuur aldaar was onvoldoende om het programma te steunen. Er waren gewoon godverdomme teveel mensen.. Om écht de populatie te verminderen, snel, dien je alle mannen in het gevecht te betrekken en is het nodig dat je significante aantallen vrouwen vermoord in de vruchtbare  leeftijd… De snelste manier om de bevolking te verminderen, is via de hongersnood, zoals in Afrika, of via ziektes zoals de Zwarte Dood..”

Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs

* * *

“Within the next 5 to 10 years it would probably be possible to make a new infective micro-organism which could differ in certain important respects from any known disease-causing organisms. Most important of these is that it might be refractory to the immunological and therapeutic processes upon which we depend to maintain our relative freedom from infectious disease.

The Defense Department’s Biological Warfare (BW) division at Ft. Detrick which requested during the 1969 House Appropriations Committee hearing, funds to develop, a “novel” new disease that would both be resistant to, and break down a victim’s immune system (AIDS).

“A cancer is an uncontrolled multiplication of cells; the population explosion is an uncontrolled multiplication of people…. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions.”

“Binnen 5 tot 10 jaar zal het waarschijnlijk mogelijk zijn een nieuw, effectief micro-organisme te maken, dat op wezenlijke en belangrijke  punten afwijkt van elk, op dit moment bekend organisme. Het belangrijkste daarbij, is dat het opstandig is tegen de therapeutische en immunoligische processen, die ons vandaag de dag in een zekere vrijheid laten leven van infectieziekten.

De afdeling Biologische Oorlogsvoering van het Ministerie van Defensie in Fort Detrick, verzocht in 1969 tijdens de hoorzittingen van het Congres-Committée Kredietvoorziening om fondsen om een splinternieuwe ziekte te mogen ontwikkelen, die resistent zou zijn tegen het menselijke immuunsysteem en dit ook zou kunnen afbreken. (AIDS)

Kanker is een ongecontrolleerde celdeling; de bevolkingsexplosie is een ongecontrolleerde deling van de mensheid.. We moeten onze inspanningen richten het uitsnijden van de kankercellen, in plaats van het behandelen van de symptomen. Deze operatie vraagt wel om veel schijnbaar brutale en harteloze beslissingen”.

Stanford Professor Paul Ehrlich in The Population Bomb

* * *

Jacques Cousteau

“In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it.”

Om de wereldbevolking te stabiliseren, dienen we zo’n 350.000 mensen per dag te elimineren. Het is een verschrikkelijke uitspraak, maar het is net zo slecht om de uitspraak niet te doen.

Jacques Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier

* * *

“I believe that human overpopulation is the fundamental problem on Earth Today” and “We humans have become a disease, the Humanpox.”

“Ik geloof dat de menselijke overbevolking een fundamenteel probleem is op onze Aarde, vandaag de dag”.  en “Wij mensen zijn een ziekte geworden, de ‘Mensenpokken’.

Dave Foreman, Sierra Club and co founder of ‘Earth First’!

* * *

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”

“Op zoek naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen, kwamen we op het idee dat de bevolking, het gevaar van de opwarming van de aarde, het tekort aan water, besmettelijke ziektes en dat soort zaken in het rapport een plaats zouden moeten krijgen.
Maar door deze factoren als ‘vijand’ aan te duiden, trappen we in de val dat we de oorzaak met de symptomen gaan verwarren. Al deze veranderingen zijn veroorzaakt door het ingrijpen van de mens en deze problemen kunnen alleen worden opgelost, wanneer de houding kan worden gewijzigd. De werkelijke vijand, is dus de mensheid zélf”.

Alexander King, Bertrand Schneider –
Founder and Secretary, respectively, The Club of Rome,
The First Global Revolution
, pgs 104-105, 1991

* * *

“Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”

Houd de wereldbevolking onder de 500.000.000, in de balans-regelmaat van de natuur”

Anonymously commissioned Georgia Guidestones

* * *

Michael Gorbatsjov

“We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there are not enough people left to do a great deal of ecological damage.

“Wij dienen ons duidelijker uit te spreken over seksualiteit, geboortebeperking, over abortus, over de waarden die de populatie controleren, omdat de ecologische crisis, kortgezegd, de bevolkingscrisis is. Wanneer je de bevolking met 90% vermindert zul je zien dat er niet veel mensen over zijn die een grote ecologische schade kunnen berokkenen.”

Mikhail Gorbachev

* * *

Dr. Eric Pianka
Dr. Eric Pianka

“War and famine would not do. Instead, disease offered the most efficient and fastest way to kill the billions that must soon die if the population crisis is to be solved. AIDS is not an efficient killer because it is too slow. My favorite candidate for eliminating 90 percent of the world’s population is ‘airborne’ Ebola (Ebola Reston), because it is both highly lethal and it kills in days, instead of years. We’ve got airborne diseases with 90 percent mortality in humans. You know, the bird flu’s good, too. For everyone who survives, he will have to bury nine”

“Oorlog en hongersnood zijn onvoldoende. Daartegenover is ziekte een zeer efficiente en snelle manier om de miljarden te doden, die binnenkort moeten sterven als de bevolkingscrisis opgelost moet worden. AIDS is geen effciente moordenaar, omdat deze te langzaam werkt. Mijn favoriete kandidaat om 90% van de bevolking te elimineren is het loslaten van het Ebola-virus (Ebola Reston), omdat het én bijzonder dodelijk is én bijzonder snel werkt, het doodt binnen enkele dagen, in plaats van in jaren.

We hebben luchtweg ziektes die 90% dodelijk zijn onder mensen. En weet je, de vogelgriep is ook goed. Iedereen die overleeft, zal er 9 dienen te begraven.”.

Dr. Eric Pianka, University of Texas evolutionary ecologist and lizard expert.

Showed solutions for reducing the world’s population to an audience on population control.

* * *

Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar, met uitspraken die net zo onflateus lijken als deze foto…

“Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world, because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries”.

“Vermindering van de wereldbevolking zou de hoogste prioriteit dienen te krijgen van buitenlandse politiek tegenover de derde wereld, omdat de economie van de VS steeds stijgende hoeveelheden grondstoffen uit andere landen nodig zal hebben, in het bijzonder uit de ontwikkelingslanden”.

“De wereldpopulatie dient te worden verminderd met 50%”

“The elderly are useless eaters” “Ouderen zijn onnodige eters”
“(Toxische) Voeding is een wapen”

“The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer.”

“Het illegale doen we onmiddelijk. Het ongrondwettelijke duurt iets langer”.

Dr. Henry Kissinger

* * *

“The principle that sustains compulsory vaccination is broad enough to cover cutting the Fallopian tubes.”

“Het principe van de gedwongen vaccinaties is net zo breed als het afsnijden van de eileiders”.

Justice Oliver Wendell Holmes

* * *

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”

“We staan op de rand van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is een grote crisis en dan zullen alle landen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.

David Rockefeller

* * *

Prins Phillip van Engeland. Voelt zich kennelijk verheven boven het pleps..

“If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”

Als ik reincarneer, zou ik graag terug willen keren als een dodelijk virus, om de menselijke bevolkingsaantallen te verlagen.

Prince Phillip, Queen Elizabeth’s husband,
Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund

* * *

“Childbearing should be a punishable crime against society, unless the parents hold a government license. All potential parents should be required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.”

“Het krijgen van kinderen zou een als een criminele daad tegen de mensheid moeten worden gezien, of de ouders zouden een vergunning van de overheid kunnen laten zien.
Alle mogelijke toekomstige ouders zouden verplicht moeten worden om chemische voorbehoedsmiddelen te gebruiken, die de overheid verstrekt aan burgers die kiezen voor het krijgen van kinderen”.

David Brower,
first Executive Director of the Sierra Club

* * *

“I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded persons forbidden to leave offspring behind them…The emphasis should be laid on getting desirable people to breed…”

“Ik heb een diepe wens, dat de verkeerde mensen er geheel van weerhouden worden om zich voort te planten; en wanneer het duivelse karakter van deze mensen voldoende vaststaat, dan kan dat woren gedaan. Criminelen zouden moeten worden gesteriliseerd en het zou kleinmoedige personen verboden moeten worden om nazaten na te laten. De nadruk zou moeten worden gelegd op de voortplanting van aantrekkelijke mensen”..

Theodore Roosevelt to Charles B. Davenport, January 3, 1913,
Charles B. Davenport Papers, Department of Genetics, Cold Spring Harbor, N.Y.

* * *

“Malthus has been vindicated; reality is finally catching up with Malthus. The Third World is overpopulated, it’s an economic mess, and there’s no way they could get out of it with this fast-growing population. Our philosophy is: back to the village.”

“Malthus zienswijze (HIER) is inmiddels juist gebleken; de realiteit doet recht aan Malthus. De Derde Wereld is overbevolkt, het is een economische rotzooi en het is op geen enkele manier mogelijk dat zij hieruit komen met hun snelgroeiende bevolking. Onze filosofie is: terug het dorp in.”

Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund Director of Conservation,
stated such, ironically, in 1984

* * *

The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.”

“De inspanningen van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een Nieuwe Wereld Orde te creëeren waarin het superkapitalisme wordt gecombineerd met het communisme onder dezelfde vlag, allemaal onder hún controle… Bedoel ik een samenzwering? Jazeker, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er een dergelijke opzet is, internationaal in zijn visie, al generatie lang in de planning en ongelooflijk duivels in zijn bedoelingen.

Congressman Larry P. McDonald, 1976,
killed in the Korean Airlines 747 (shot down by the Soviet Union).

* * *

“Een Planetair Regime zou de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het vaststellen van een optimale bevolkingsgrootte in de wereld en voor elke regio. En tevens voor het arbitreren in de verschillende landen in hun aandeel in de regionale limieten. De controle over de bevolkinsgrootte zou de verantwoordelijkheid kunnen blijven van elke overheid, maar het Regime zou enige macht moeten houden om de afgesproken limieten te handhaven. Het is inderdaad geconcludeerd, dat dwingende bevolkingsgroei-wetgeving, zélfs met daarin opgenomen wetten met gedwongen abortus, gesteund zouden kunnen worden onder de bestaande Grondwet, als de bevolkingsgrootte dusdanig gevaarlijk van grootte zou zijn, dat deze de gemeenschap in gevaar zou brengen.

John P. Holdren naast zijn ‘werkgever’, Barack Obama.

Het idee om steriliteitsmiddelen aan het drinkwater toe te voegen of in levensmiddelen, is een idee dat mensen als gruwelijk in de oren kan klinken, méér dan andere voorstellen om onvrijwillige geboortecontrole in te voeren. En inderdaad zou dit sommige, erg moeilijke, politieke, wettelijke en sociale problemen oproepen, om maar niet te spreken over technische problemen. Er bestaat op dit moment ook nog geen chemische sterilisator in dat verband, noch lijkt het erop dat er een ontwikkelt wordt.

Om geaccepteerd te worden, zou een dergelijke stof aan nogal strenge eisen dienen te voldoen. Het zou overal even effectief dienen te zijn. Ondanks de uitermate verschillende doses die mensen binnen zouden krijgen en ondanks de verschillende maten van vruchtbaarheid en gevoeligheid voor deze stof bij verschillende individuen. De stof dient vrij te zijn van onplezierige en zelfs gevaarlijk bijwerkingen. En natuurlijk zou het geen effect moeten hebben op de leden van het ándere geslacht, noch op kinderen, oude mensen, huisdieren of vee.”

Obama’s science czar John P. Holdren
From a book he helped write ‘Ecoscience

* * *

“And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.”

Vergevorderde manieren om biologische oorlogen te voeren, van het soort dat specifieke gentypes tot doel hebben, kunnen de biologische oorlogsvoering uit de sfeer van terreur halen en er een politiek nuttig instrument van maken.

Secretary of Defense William S. Cohen,
April 28, 1997; Testimony before Congressional Committee

* * *

“Ik pretendeer niet dat geboortebeperking de enige manier is waarop de wereldbevolkingsgroei gestopt kan worden… Oorlog… heeft in dit opzicht behoorlijk teleurgesteld, maar wellicht dat biologische oorlogsvoering effectiever zal blijken te zijn. Als een Zwarte Dood (pest) over de wereld verspreidt zou kunnen worden, één keer in elke generatie, dan zouden de overlevenden zich vrij kunnen voortplanten zonder dat ze de wereld te vol zouden maken..

Deze situatie zou wellicht wat onplezierig zijn, maar wat maakt het uit? Werkelijk ontwikkelde mensen zijn onverschillig tegenover geluk, in het bijzonder tegenover andermans geluk. Er zijn 3 manieren om een gemeenschap stabiel te maken, in relatie tot bevolkingsaantallen. Het eerste is dus geboortecontrole, het tweede is  kindermoord of werkelijk vernietigende oorlogen, en de derde manier is de manier om een algehele ergernis te creëren, behalve voor een krachtige minderheid..”

Bertrand Russell, The Impact Of Science On Society 1953

* * *

“No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.”

“Niemand zal deelnemen aan de Nieuwe Wereld Orde, tenzij hij of zij een eed zweert aan Lucifer. Niemand zal het Nieuwe Tijdperk binnentreden, vóórdat hij of zij een Luciferische Initiatie hebben ondergaan”.

David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations

* * *

”Wie het voedsel beheerst, beheerst de wereld”

Fritz ter Meer directeur IG Farben

* * *

“Population growth has exceeded the capacity of the biosphere” (i.e. the earth) “It is estimated that an ‘agricultural world’ in which most human beings are peasants should be able to support 5 to 7 billion people.”

“De wereldbevolking heeft de capaciteit van de biosphere, de Aarde, overstegen.  Er zijn schattingen die ervan spreken, dat een wereld die gebaseerd is op landbouw en waar het grootste deel van de mensheid boeren zijn, in staat zou moeten zijn om 5 tot 7 miljard mensen te voeden”.

UN Biodiversity Treaty UN Global Biological Assessment Sustainable Human Populations

En last but not least… Onze eigen ‘Microsofte’ Bill Gates…
x

Bill Gates heeft inmiddels met zijn vrouw Melinda besloten om zich volledig te storten op de vaccinatie van het arme deel van de wereldbevolking.. Wat een goedzakken zijn het toch, nietwaar..?
Maar als we Bill aan het woord horen, op diverse podia, blijkt de ‘goede man’ zich regelmatig te verspreken.. Hij had zich wellicht ook bij het onderhouden van zijn monopolie-positie op het gebied van computersoftware in de wereld moeten houden..

Wij plaatsen hier graag 2 links van artikelen die we rondom deze uitspraken hebben geplaatst op deze site.

Bill Gates laat met vaccins de wereldbevolking dalen

Bill Gates noemt moeders van ongevaccineerde kinderen moordenaars..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.