Advertentie

Hoe de rijken rijker en de armen armer worden..!


withoutmoney

x

x

Hoe de rijken rijker en de armen armer worden..!

x

… en de rol van banken in dit proces

2015 © Ad Broere / deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar.. Bij de Tweede Kamer is zijn geluid kennelijk nog onopgemerkt gebleven..!
drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar..

In dit artikel wordt onderzocht waarom de vermogensverdeling in de periode tussen 1993 en 2012 zoveel schever is geworden. De rol van banken in dit proces is daarbij onmiskenbaar. Het is vooral tussen 1995 en 2005, dat banken een enorme hoeveelheid geld hebben gecreëerd, in belangrijke mate voor de financiering van ‘de eigen woning’. Daarbij zijn de banken voorbij gegaan aan hun eigen risicolimiet. Dit werd achteraf gerepareerd door het ‘teveel’ aan hypothekenvolume af te stoten naar beleggers. Door meerdere factoren zijn de huizenprijzen tussen 1985 en 2009 enorm gestegen, veel sterker dan de modale inkomens.

De huidige lage rente verhult de werkelijkheid enigszins. Als de rente weer op het niveau van 2001 zou liggen, dan zou blijken hoe groot het probleem structureel is. Door verbanden te leggen tussen de digitale geldhoeveelheid, het bruto binnenlands product, de modale inkomens, woningprijzen en hypotheekschuld kom ik tot de conclusie dat een rentevrije economie ons uit de impasse zal kunnen leiden.

inequality for all robert reichOngelijkheid voor allen..
In zijn boek ‘Inequality for All’ laat de Amerikaanse hoogleraar Robert Reich zien hoe de middenklasse in de Verenigde Staten geleidelijk aan inkomenscapaciteit heeft ingeboet. In 1978, stelt Reich, verdiende de gemiddelde Amerikaanse werknemer US$ 48.000, gecorrigeerd voor inflatie, terwijl de rijkste 1% gemiddeld US$ 390.000 verdiende, dit is 8 keer meer. Maar in 2010 verdiende de middenklasse-werknemer nog slechts US$ 33.000 en de 1% verdiende gemiddeld US$ 1,1 miljoen, of 33 keer meer…!

Tegelijkertijd werden de prijzen van woningen voortdurend hoger en door de stevige hypotheekrentes in de 80-er en 90-er jaren van de vorige eeuw, werd het meer en meer noodzaak dat het gezinsinkomen werd gedragen door tweeverdieners. Ook werd de vermogensverdeling tussen 1980 en 2007 voortdurend schever vooral doordat een relatief klein aantal Amerikanen netto ontvangers waren van de rente die op schulden werd betaald. Ongeveer 80% van de Amerikaanse gezinnen, het deel met de netto-schuld, moest deze rente opbrengen.

De rijkste 10% beschikt door deze omvangrijke kas-instroom, over veel vrij vermogen, dat vervolgens in geautomatiseerde productieprocessen wordt belegd, -tenminste- voor zover het in de productieve economie wordt geïnvesteerd. Daardoor neemt de werkgelegenheid af, vooral die in de banen voor de beroepsbevolking met een middelbare opleiding.

De oplossing die Reich voorstelt is meer onderwijs en omscholing, om de internationale concurrentiepositie van de V.S. te verbeteren. Wat Robert Reich beschrijft over de gang van zaken in de V.S. wijkt niet af van de ontwikkelingen in Nederland. Ik zal hier in dit artikel verder op in gaan.

Het is noodzakelijk dat het onderwijs beter aansluit bij de maatschappelijke realiteit, maar het lost het kernprobleem niet op. Het kernprobleem is vooral het gevolg van het herverdelingsmechanisme dat in het financiële stelsel zit. Hierdoor is er sprake van een sterke vermogensgroei bij een klein deel van de huishoudens in een opgaande conjunctuurfase -vooral doordat de rente in deze fase relatief hoog is-  en het uitblijven van vermogensvorming bij verreweg de meeste huishoudens. Dit proces zorgt voor groeiende spanning in de samenleving en een voor de overheid onbeheersbare, onoplosbare problematiek als er zich weer een crisis aandient.

Vermogensongelijkheid in Nederland
De groeiende vermogensongelijkheid in Nederland wordt in beeld gebracht door 1993 en 2012 met elkaar te vergelijken. De Nederlandse huishoudens zijn voor dit doel ondergebracht in tien in aantal gelijke groepen of klassen van huishoudens. Groep 1 is de minst vermogende en groep 10 de meest vermogende klasse. Onder vermogen wordt het netto bezit verstaan , bestaande uit de overwaarde op de eigen woning, spaartegoeden, effecten, ander vastgoed dan de eigen woning, vorderingen, de waarde van de eigen onderneming, aanmerkelijk belang en roerende zaken zoals edelmetaal, onder aftrek van schulden.

In 2012 was het vermogen gegroeid met € 798 miljard van € 368 miljard in 1993 tot € 1.166 miljard. Van deze groei kwam € 500 miljard bij de rijkste 10% van de huishoudens en € 150 miljard bij de een na rijkste groep. De onderste 50% profiteerde niet van deze vermogensgroei. Voor de minst vermogende 10% overtroffen de schulden het bezit, meest doordat de eigen woning ‘onder water’ kwam te staan. Verder steunt het vermogen van de groepen 6, 7 en 8 vooral op de overwaarde van de eigen woning, dus vastgelegd vermogen.

Alleen de groepen 9 en 10 beschikken over een aanzienlijk vrij vermogen. In 2013 was het vermogen exclusief de eigen woning bij groep 9 € 82 miljard en bij groep 10, € 500 miljard, waarmee deze groepen huishoudens over 84% van het totale vermogen beschikten, exclusief de overwaarde eigen woning. Opvallend is daarbij, dat ten opzichte van 2012, alle groepen hebben ingeleverd, behalve groep 10, die € 22 miljard aan het vermogen toevoegde. In Nederland is er dus evenals dat in de Verenigde Staten het geval is, sprake van een groeiende vermogensongelijkheid, die ook na het uitbreken van de crisis doorgaat.

vermogensongeljikheid NL ad broere

x
De rol van commerciële banken

money stupidWat is de rol van commerciële banken in het proces van groeiende vermogensongelijkheid? In het financiële stelsel vervullen banken een sleutelrol. Commerciële banken scheppen digitaal geld en inmiddels is genoegzaam bekend hoe ze dit doen: ‘uit het niets’. De groei van de digitale geldhoeveelheid komt geheel op het conto van commerciële banken. Die groei was onstuimig tussen 1995 en 2005. In die periode groeide de digitale geldhoeveelheid van 216 miljard euro in 1995 naar 504 miljard in 2005, of met 234%. Daarvoor, tussen 1985 en 1995 was de groei robuust en na 2005 nam de groei af, het sterkst in de periode tussen 2009 en 2014. De totale groei van de digitale geldhoeveelheid was tussen 1985 en 2009 524 miljard euro.

De digitale geldschepping in de periode 1985-2009 was in hoge mate gericht op het financieren van de aankoop van woningen. Het totale volume aan hypotheken nam met 536 miljard euro toe van 81 miljard euro in 1985 tot 617 miljard in 2009. De conclusie dat de groei van de digitale geldhoeveelheid geheel voor rekening komt van de groei van de hypotheekschuld, ligt voor de hand. Dit is grotendeels een juiste gevolgtrekking, maar niet helemaal. De commerciële banken hebben hun aandeel in de hypotheekschuld verminderd door een deel van de hypotheken te knippen, verpakken en vervolgens te verkopen aan zogenoemde Special Purpose Vehicles (SPV’s).

Deze SPV’s verkochten vervolgens leningen aan beleggers met als dekking de hypotheken die waren gekocht van de commerciële banken. De internationale naam voor deze leningen is Collateralised Debt Obligations (CDO’s). CDO’s werden berucht doordat in de V.S. slechte hypotheken – uitgeleend aan mensen die gegarandeerd niet in staat waren om aan hun verplichtingen te voldoen- werden verpakt in CDO’s en verkocht aan beleggers over de hele wereld als prima beleggingen. Deze CDO’s waren een belangrijke oorzaak van de bankencrisis die begon in 2008.

Money Black HoleDe Nederlandse CDO’s zijn van een betere kwaliteit, want de betalingsmoraliteit van de Nederlanders is hoog. Vandaar dat de commerciële banken geen moeite hadden met de verkoop van hypotheken. Het bedrag van de verkochte (gesecuritiseerde) hypotheken groeide met 204 miljard euro van 2 miljard in 1995 tot 206 miljard euro in 2009. Daardoor was de netto digitale geldschepping voor hypotheken 411 miljard euro in 2009, of bijna 2/3 van de totale digitale geldschepping door commerciële banken. Het probleem hiermee is dat banken dit niet aan hun klanten vertellen.

Het is dan ook niet te verdedigen, dat de klant denkt dat zijn bank de geldgever is, terwijl de bank in werkelijkheid niet meer dan een administratiekantoor is. Dit maakt het onderhandelen over wijzigingen in de condities er ook niet gemakkelijker op. Het zou logisch zijn als de rechter hiervoor een stokje zou steken, maar dit terzijde.

De commerciële banken zijn verantwoordelijk voor de enorme groei van de digitale geldhoeveelheid. Om te voorkomen dat het uit de hand liep hebben ze een behoorlijk deel van de hypotheken ondergebracht bij beleggers door ze op te knippen, te verpakken en te verkopen. Alles voor het eigen -risicoloze- gewin. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de Nederlandse huishoudens niet geprofiteerd van de groei van de digitale geldhoeveelheid. In het voorgaande is aangetoond dat alleen de rijkste 20% erop vooruit is gegaan en de minst vermogende 50% niet, ondanks de toename van het ‘eigen’ woningbezit.

Woningen en hypotheken
De gemiddelde prijs van alle typen woningen is meer dan vervijfvoudigd tussen 1985 en 2009, terwijl het modale inkomen in diezelfde periode zelfs niet verdubbelde en nauwelijks meer groeide dan de inflatie. Geen wonder dat de betaalbaarheid van woningen steeds minder is geworden en dat een steeds groter deel van het inkomen aan woonlasten wordt uitgegeven. Evenals in de V.S., is het tweeverdienersschap ontstaan uit noodzaak en niet uit vrije wil (samen werken om de woning te betalen). Waarom zijn de woningprijzen zo sterk gestegen? Veel sterker in elk geval dan de modale inkomens? Hieraan blijken meerdere factoren te hebben bijgedragen:

1. hoge grondprijzen
2. strengere eisen aan de bouwmaterialen
3. betere kwaliteit van de bouw
4. een beweging vanuit het lagere segment naar het middensegment
5. waardoor er een frictie ontstond in het middensegment tussen vraag en aanbod
6. grondspeculatie
7. rendementseisen van de aannemers
8. rendementseisen van de beleggers
9. rente inkomsten van de commerciële banken
10. omzet van de financiële dienstverleners (makelaars, hypotheekadviseurs)
11. fiscale facilitering door renteaftrek op woninghypotheken

money housingEr kan daarom niet worden gesteld dat banken de enige aanstichters waren van het drama waarin ‘de eigen woning’ is ontaard. Wel hebben commerciële banken een belangrijk deel van hun winsten behaald uit de hypotheekverlening. De ontwikkeling van de vermogensverdeling tussen 1993 en 2012 geeft echter ontegenzeggelijk aan wie er vooral hebben geprofiteerd van de geldschepping door schuld van de banken. Dat zijn niet de banken zelf, maar een beperkt aantal particuliere huishoudens. Banken zijn het instrument dat het herverdelingsmechanisme in beweging houdt.

De geldwaarde van alles wat er in een land in een jaar wordt geproduceerd aan goederen en diensten wordt tot uitdrukking gebracht in het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP van Nederland is gegroeid met 373 miljard euro, van 200 miljard in 1985 tot 573 miljard euro in 2009. Het BBP is dus iets minder dan verdrievoudigd in de periode tussen 1985 en 2009. De stijging van het modale inkomen is hierbij achtergebleven. In begrijpelijk Nederlands betekent dit, dat het aandeel van de inkomens uit loon in het BBP minder is geworden. Ook in dit opzicht wijkt de ontwikkeling in Nederland niet af van die in de VS, want wat de mensen met loon niet ontvangen gaat naar de rente- en dividendtrekkers toe.

Het voorgaande wordt in deze grafiek overzichtelijk weergegeven:

Ontwikkeling van de bijdrage van banken aan de geldhoeveelheid,
het BBP, inkomen, woningprijzen en hypotheekschuld in Nederland (trendanalyse, 1985 = 100)
hypotheken ad broere
© Ad Broere
trendanalyse, basisjaar 1985,bronnen DNB en CBS
Digitaal: digitale geldhoeveelheid, gecreëerd door private banken (staat gelijk aan de hoeveelheid schuld)
BBP: bruto binnenlands product tegen marktprijzen
Inkomen: modale bruto jaarinkomen
Inflatie: gemiddelde inflatie 2,1% per jaar
Woningen: de nominale waarde van de gemiddelde prijs van alle woningtypen
Hypotheken 1: de totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens
Hypotheken 2: de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens min het bedrag van gesecuritiseerde hypotheken

Wonen is een primaire levensbehoefte, die niet moet worden overgelaten aan het marktmechanisme. De voorgaande analyse maakt dit duidelijk. Hoe zou het anders, beter kunnen dan nu het geval is?

Het belang van een rentevrije economie..
Het Burgerinitiatief Ons Geld wijst op de instabiliteit die wordt veroorzaakt doordat private ondernemingen (banken) een dominant aandeel hebben in de geldhoeveelheid. De digitale geldhoeveelheid maakt ongeveer 94% uit van de som van de hoeveelheid chartaal geld (papiergeld en munten) en digitaal geld. Banken scheppen geld op basis van hun winstdoelstelling en verlagen tegelijkertijd zoveel mogelijk de risico’s verbonden aan deze geldschepping.

Uit de onderstaande tabel wordt duidelijk dat banken in een crisisperiode pas op de plaats maken en in een opgaande periode verhoudingsgewijs veel geld scheppen, aanzienlijk meer dan de groei van de economie, uitgedrukt in het BBP rechtvaardigt. Uitgerekend in een periode dat de economie een stimulans nodig heeft om uit de crisis te komen, zijn de commerciële banken voorzichtig. Logisch, want het risico op verliezen is groter in een crisisperiode dan in een hoogconjunctuur. De ondernemingsdoelstelling van banken is dus niet ‘in lijn’ met die van de samenleving.
X

hoeveelheid geld Ad Broere

 

x

green_money2Hoe zou de ondernemingsdoelstelling van banken wel in overeenstemming met die van de samenleving kunnen worden gebracht? De grootste belemmering om dit te kunnen realiseren zit in het verdienmodel van commerciële banken. Dit verdienmodel is gebaseerd op de hoeveelheid leningen en kredieten. Hoe hoger het door de bank uitgeleende bedrag hoe hoger het inkomen, dat is gebaseerd op de marge tussen de rente op het uitgeleende geld en het ingeleende geld.

Daarmee bedoel ik dat hoe meer er krediet wordt verleend, hoe hoger het inkomen van banken is. Ongeveer 80% van het bankinkomen wordt op deze wijze gerealiseerd, de overige 20% op basis van provisies en commissies. Om banken minder afhankelijk te maken van de hoeveelheid uitgeleend geld, zou het verdienmodel moeten worden gewijzigd van geldgerelateerd naar diensten gerelateerd (adviesuren, administratie- en beheeruren, computeruren).

In dat geval wordt de kwaliteit van de dienstverlening belangrijker dan de hoeveelheid uitgeleend geld en komt er ruimte om de geldstromen te gaan sturen naar die sectoren die bijdragen aan een in de breedte goed functionerende economie en daardoor een samenleving waarin de welvaart beter wordt gespreid. Kortom een rentevrije economie zal ons helpen om uit de impasse te komen.

Ad Broere, 26 mei 2015

auteur van ‘Geld komt uit het niets’

Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk 'Door de Bank genomen'..!! (klik voor link naar bookshop!)
Dit boek staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)

 

 

 

 

 

 

 

 

quote-madison-sm

 

39 gedachten over “Hoe de rijken rijker en de armen armer worden..!

 1. De dynamiek van het huidige geldsysteem zorgt ervoor dat mondiaal de arbeidsinkomensquote gestaag afneemt ten gunste van de kapitaalinkomensquote. Vanuit sociaal-economisch oogpunt moet vastgesteld worden dat ons geldsysteem als zodanig faalt. Dit debt-based monetary system heeft zichzelf opgeblazen en leidt via schuldverzadiging tot deflatoire vraaguitval. Het volgende artikel gaat hier dieper op in.

  http://www.economie-macht-maatschappij.com/geldsysteem-faalt.html

  1. Ons geld systeem faalt absoluut niet, maar werd en wordt volkomen misbruikt en uitgeholt door de overheid cq banken.
   De controle die zou moeten, en behoord uitgevoerd te worden door de gekozen vertrouwens mannen van het volk, blijven in gebreke, en behoren daarom in het gevang, wegens grove misbruik van vertrouwen, geen één samenleving kan floreren zonder een basis van vertrouwen.

  2. Jenne,

   uw geldsysteem faalt wel degelijk! Aangezien het ‘geld’ geen tegenwaarde heeft zoals in het verleden de goudstandaard staat het geld onderhevig aan buitensporige inflatie!

   Zoals emmrob aantoont is het gevolg van deze speculatie op geld inderdaad dat het geld verkregen uit arbeid ondergeschikt wordt uit geld verkregen uit speculatie en andere duistere praktijken!

   Verder is het zo dat overheden door hun bestuurspatronen de arbeid ondergeschikt maken waardoor de arbeidende klasse aan vermogensverlies leiden!

   anekdote: waarom ben ik een valsemunter als ik een briefje van 50 kopieer en mogen banken tegoeden op hun rekening schrijven en uitlenen welke ze niet bezitten en ze zelf nog rente opvragen!

  3. Dit wat U hier te bed brengt is makkelijk op te heffen door de door onze voorouders meegegeven denken, geen overheid te vertrouwen zo als het ook in de grondwet van de USA is opgenomen, door je te bewapenen, kun je je verdedigen, in het kort je kunt of misschien kon, je spaargeld omwisselen door gouden munten te kopen, anoniem !, goud fluctueerd maar wordt nooit niets waard en is vrij te verhandelen.

 2. Door het wegvallen van het cash money systeem, zal deze verarming en verrijking alleen maar toenemen, dat je kon sparen voor moeilijke momenten of je oude dag, was en is een doorn in hun ogen, het maaktje een stukje onafhankelijker van hen!
  Maar het is allemaal al lang geleden bekokstoofd, maar er zal een ondergronds netwerk van betalingen ontstaan, van te goeden, en schulden, een zogenaamd clandestien betalings verkeer, met goederen en te goed bonnen, met gouden munten, en andere waardevolle bezittingen, mooie kralen etc.
  Ja we gaan terug naar een parralel wereld, de onze en die van hen !

 3. In het komen vanuit jouw eigen Economische Waarde voor de BestaansEconomie, hoef je niet meer te vluchten naar het zoeken van verklaringen, het onthullen van de geschiedenis, het aanwijzen van renteperikelen.Al die verhalen zijn er in opgelost.

  De moed hebben om aan jezelf te blijven refereren. http://geldcreatie.wordpress.com

  1. Mevrouw Astrit van Triet, wat wilt U zeggen met deze réactie ?
   Die mind kukels van geld is niets, staan volkomen buiten de werkelijkheid, in onze wijze van samenleven, is het een dagelijkse ritueel kopen en betalen.

  2. briljant stuk tekst van Xy Vamp (jawel ik vind knap) Janne met de brille, over satanische geld creatie die het bestaansrecht van mensen effectief opzettelijk moedwillig rücksichtslos ontkent, een huizen belenende belendende ‘bezitter’ heeft wel het voorrecht toebedeeld gekregen om z’n eigen geld aan te maken door middel van schuld bekenning via de erfzonde doctrine. Een bijdehandstandstrekkert mag dat zeer zeker niet, waarom eigenlijk niet? ‘Geld creatie kost niets’ ; tis een waarheid als een koe, leve de alternatieve media, tis een feit, deze premisse, vanuit deze ontluisterende alternatieve revolutionaire nieuwe wetenschap wordt onmiddellijk impliciet de moedwillige opzettelijkheid van ellende door bestaansontkenning bewezen, je bent er wel maar mag er niet zijn, tenzij je voorwaardelijk schuld bekent éénzijdig ondertekend in bloed op een pauselijke bulls stierensjjiittt skin, dusz feitelijk ongeldig en zeer mensonwaardig, aan de virtuele pauselijke ziels- en broodroof repressieve zitbank piraten, die zelf donders goed weten dat ze ongeldig zijn. Wij depressieve zwaar onderdrukte angst sufferdjes bevestigen hun schijn geldigheid elke dag weer. De mogelijkheid om Schuld te bekennen voor geldcreatie beperkt zich echter tot een selecte geloofs genoten groep van spreadsheet (in spreidstand omroep Max boekhoudkundig vooroverbuigen) übermenschen die als partners in crime volgens de germaanse normen van de witte bankenpaus Snakes on Steroids ende Rats in Suits jury wel gratis geldcreatie voor eigen gebruik waard zijn. Apartheid is net als de virtuele fractionele papieren black magick bieszitbanken een Nederlandse Babylonische uitvinding. Maar daar mogen we het niet meer over hebben van Ishtar Astrid, best streng zeg.

   http://geldcreatie.wordpress.com/2015/05/25/wearechange-nl/

   Quote rücksichtslos; ” 1. (≈ schonungslos) so, dass man keine Rücksicht auf Personen nimmt Er hat seine Kollegin sehr rücksichtslos behandelt und sie vor anderen blamiert.
   2. (≈ bedenkenlos, skrupellos) so, dass man keine Rücksicht auf gegebene Verhältnisse nimmt ein rücksichtsloser Verkehrsrowdy, eine rücksichtslose Wirtschaftspolitik gegenüber Entwicklungsländern ”

   http://de.thefreedictionary.com/r%C3%BCcksichtslos

   http://footo.nl/userphotos/2008/0330/3726oo28995996520.jpg

   http://www.thefreedictionary.com/premise

   RIP Rik you complete and utter utter utter….
   http://www.youtube.com/watch?v=Tiq2t7reHHA

  3. Hyper Alert,

   roep je op tot anarchie, weet je wat dit inhoud, het woord rucksichtslos hoort thuis in de apocalyps, daar bestaat geen terug, als de walkiri je geplukt hebben is het uit en af.
   Als er straks geen geld cq pasmunt meer voor handen is, zijn we heel dicht bij het einde, ook van ons kleine appeltje voor de dorst menselijke denken.
   Er is dreiging overal, keep cool, love your famelie en your friends,
   Wij doen er toch echt niets toe !

  4. Beste Jenne die wereld oorlogen hebben in heel korte tijd dat grote bloedgeld aangemaakt = Winst voor de incorporate incompentente roofridder megalomanen zonder geweten, de industrie sprinkhanen plaag speculanten van vandaag, hun giftige mega verf farben machine bedrijven hebben ze zeer uitgekookt strategisch de rechten van de mens verleend, hun grote oorlog heeft mijn verwekkers vervormd tot overlevers met flashback overspanningen tot op de dag van vandaag, elke onverwachte emotie kan een herbeleving bij zuh veroorzaken, ik heb mijn verwekkers niet de rug kunnen toe keren tot op de dag van vandaag, ik heb hun beschadigingen deels daarin mee genomen en mede daardoor effectief als resultante niet of nauwelijks mee gedaan aan het maatschappelijk gebeuren, voor het leven getekend, niet direct zichtbaar aan de buitenkant, bij wat of wie kan ik deze erf schuld effe vereffenen cashen? ze gaan er van uit dat er geen bewijs komt, helaas voor de industrie ben ik het levende bewijs, het huis opgewaardeerd tot een gouden gevangenis, als spook geldmachine, ik kon mijn ogen en oren niet geloven in de jaren 90, dat mensen hierin zo grif en graag mee gegaan zijn, men wist niets van de inner werkingsprincipes van de grote Bubble heist van de afgelopen decennia, maar maakte er maar al te graag gebruik van, dat lef heb ik vaak genoeg niet gehad, wat ik niet kon doorgronden omdat het te waanzinnig voor woorden zou zijn in mijn beleving dat wenste ik niet zomaar te gebruiken, het heeft me achteraf het 1 en ander bespaard, maar je doet er niet toe, doet niet mee, wordt niet begrepen, dat wist ik al wel, voor mij was dat tot voor kort vrij normaal, het kon niet anders, nu weet ik bijna zeker dat het inderdaad niet anders kon, geeft wat gewetens rust, nu ik er voor het eerst een beetje wat van begin te begrijpen heb ik bijna de neiging om als vergelding de meest smerige hypocrietuitzuigtmediatheek denkbaar te gaan afsluiten c.q. oprichten, bijna…. als reflex… of misschien heb ik dat al wel gedaan, op een bepaald ongrijpbaar level…. Ik vond heel gaaf dat Astrid zich profileert als behorende tot de kaste van ‘De Rijken’; voor effectiviteit moet je kunnen levelen, belangrijk, doe ik ook op mijn manier, inner workings…

   http://www.thefreedictionary.com/heist

   http://www.encyclo.nl/begrip/resultante

   http://images.sodahead.com/polls/003741865/5129141222_kid_w_middle_finger_xlarge.jpeg

   Silversun Pickups – Carnavas (Full Album)
   http://www.youtube.com/watch?v=4bIxIdWtUMk

  5. Hyper Alert,

   ja ik heb mijn leven anders beleefd, ben er zorgvuldig mee om gegaan, heb alle mogelijkheden benut, ben met veel literatuur opgevoed, en met grote sociale verplichtingen aan mijn medemensen, door mijn ouders me opgedrongen.
   Heb al gauw gezien, dat de werkelijkheid een ietsje anders was als mijn ouders me met hun socialistische illusies hadden voorgesteld.
   Ben een vermogend man, zelf made, op vele fronten autodidact, en heb me door de grote levens stroom me mee laten voeren, het roer was mijn vrouw Carla, we hebben het er redelijk goed afgebracht, heb nog steeds veel trauma’s uit mijn jeugd, en gebeurtenissen en gedachten die ik nog steeds niet kan plaatsen.
   Maar ben wel tevreden, niet over wat er zo over onze hoofden heen wordt uitgespookt, maar de slechte kanten en hypokrisie kennende van de mensen verwonderd het mij allemaal niet, het staat in de sterren, en in onze geschiedenis geschreven.
   Hyper breek uit je cirkel, start een nieuw leven, daar is het nooit te laat voor, lees de boeken van de goede mensen, internet is één grote heist van je gevoelens en gedachten, een grotere manipulator bestaat er niet.
   Wens je een mooie dag, hier is het heel warm rond de 40° in de schaduw, maar er komt een klein zuiderwindje aan, wind verkoeld, en tegelijk wordt je levend gebakken door onze vriend/vijand de Zon,
   Here commes the Sun … ken je hem nog … vriendelijke groet

  6. Enerzijds getuigt de angst voor te weinig geld en het geloof in geld van een strukturele oogkleppen denktrant, aan de andere kant geef je erdoor je macht weg en stap je uit je eigen kracht. Geld is inwisselbaar voor vrijwel alles, van diensten tot goederen , dus waarom je daar zo druk over maken? Wijzig voor eens en voor altijd je denkpatroon van het zien van problemen naar het zien/vinden van oplossingen. Op die manier veranderd een probleem in een uitdaging of zelfs een vooruitgang.

  7. Hyper Alert,

   nog even dit verdiep je eens in de Franse Acteur Gérard Depardieu, zelfde levens parcours als ik, ken goed zijn geboorte plaats Chateau Rouge, daar waar de wegen van Paris ophielden en overgingen in zandpaden.
   Heb daar veel gelogeerd daar waar George Sand en Chopin verbleven, mooie verdieping met klein riviertje, romanties in een eigenlijk vervelende platte omgeving, heb daar veel handel in Antiek bedreven.
   Dipardieu noemd zich zelf een spons hij zuigt alles op, een hele gevoelige man slecht begrepen door zijn wilde vrijheid van doen en denken, zoon verloren en veel acteurs vrienden Patric de Waalen en vele anderen, maakt ook een stukje van mijn leven uit, groet Jenne

  8. Geen geld, wat wordt er dan van de drugs handel, mondiaal in handen van de CIA, daarom geloof ik er niet in, en van de corruptie binnen de politiek wat met goed gevulde enveloppen gepaard gaat !

  9. Geld is slechts het oppotmiddel van macht omdat wij het die waarde hebben gegeven, ik voor mij veeg er mijn reet mee af.

  10. Marcel 3.7

   Voor de rijken niet echt een probleem, hebben jaar en dag hun eigen systeem.
   De armen wordt op deze manier het kopen van hun vrijheid, en verzorging van hun oude afhankelijke dag ontnomen en een probleem.
   Het levenslange sprokkelen van je zuur verdiende centjes mag niet meer, dit leid naar een uitzichtsloos slaven bestaan, slaven van het systeem.
   En natuurlijk zijn wij mensen vindingrijk, en er zal zeker een illegaal circuit ontstaan, trouwens dit bestaat nu ook het betalen met gesloten beurs, ruilen van diensten etc.
   In Engeland vaak in India etc. gekocht via via, geld in Londen gedoponeerd,
   werd dan terplekke in India betaald, weinig kosten, en volkomen legaal.

  11. @ jenne
   Je fixeert je nog steeds op geld waardoor je het de waarde toekent die het imo niet heeft.Ik doe veel en steeds meer met gesloten beurs, het zal je verbazen als je ziet welke mogelijkheden ons ten dienste staan om de rol van geld te minimaliseren. Zie geld als niet meer dan een opslagmiddel van energie( als substituut voor diensten en/of goederen)Dan zie je de inwisselbaarheid vanzelf, en geef je het niet langer de bijna mytische waarde die de mens er nu aan geeft.

  12. Marcel 3.10

   Geld muntjes kralen schelpen, door hun zeldzaamheid vertegenwoordigen ze een zekere toegekende waarde.
   Zo oud als de wereld !!!
   Is het toillet papier op dan in grûningen !

  13. Marcel,

   de oudste wijze van betaling met gesloten beurs was en is prostitutie.
   Ik ben niet gefixeerd op geld, heb een groot vermogen, maar een klein inkomen.
   Help mijn familie waar ik kan !
   Ik geef dat toch aan, ik ken alle systemen van pseudo betalingen.
   Maar de gemakkelijkste is baar geld, eenvoudig en practisch, maar onderhevig aan excessen, zo als alles trouwens !

  1. Als Nederland niet zo’n belasting paradijs zou zijn, was het niet mogelijk voor al die niet deelnemend aan het economische proces, op zo’n grote voet te leven.
   Er zijn zulke mooie uitspraken gedaan, in theorie klinkt het prachtig, maar om het te verwezelijken in de practijk, is iets anders.
   Willen al die door en door verwende mensen, wel een stapje terug doen, in de in en in egoïstische samenlevingen, draaid het om zelfisch !

  2. Economie staat niet meer ten dienste van de mens , rechtspraak staat niet meer ten dienste van de mens,politiek staat niet meer ten dienste van de mens, je zou je kunnen afvragen wat nog wel ten dienste van de mens staat.
   We zijn de menselijke maat helemaal kwijt en vergeten , en hebben de mens ten dienste van de strukturen gemaakt. Alleen als je daarachter durft te zien weet je wie de mens werkelijk dienen moet, en van mij mogen die de laan uit . Zolang we op nog maar een vlak onze kracht weggeven ,blijven we uit te buiten.Pas wanneer we durven zien wat ons werkelijk dient en verhoogt kunnen we de verandering maken .Anarchie is een goede optie!

  3. Marcel,

   Wat er nog wel ten dienste van de mens, kunst, literatuur, reizen ontdekken van andere waarden en zeden, je moestuin, je kippen, lekker eten, met familie en vrienden, kopje koffie op de markt of klein wit fris wijntje, naar mooie muziek luisteren, lekker vrijen met je geliefde, en ik kan nog wel even zo door gaan, die zaken die jij opnoemd moet je zo ver mogellijk vandaan blijven, dat zijn de brengers van onheil in je leven, en dat is voor onmensen, gevoeloze boserikken.

  4. En dan Cozmic, uit welke krant citeer jij dit, de Volkskrant, zou me schamen, om die krant te lezen, verkapte kromme corrupte leugenaars, die hun eigen modeste afkomst zijn vergeten, eens de krant van de SDAP, later PVDA, en nu ja van wat gewone ordinaire zakkenvullers spul in snelle BMWtjes, of zijn het nu AUDI’s.

  5. Cozmic 4,5

   Als mens mag je in een vrije samenleving overal een mening over hebben, die is opgebouwd met jouw weten, en wat dan ook jouw mening is, en voor wat hij waard is.
   Ook is oordelen iets anders als je mening uiten.
   En ik heb veel tijd voor het internet, met een vertilde rug, en 42° buiten in de schaduw, to much, dus lezen, brieven schrijven, pastelletjes maken,
   en dutjes doen van wege de codaïne, vriendelijke groet ouwe brombeer, jenne

  6. Jenne, het is zo dat de alledaagse dingen die dingen zijn die je vreugde en tevredenheid brengen in je leven! Wat je opsomt klopt dus wel maar je vergeet dat er een systeem, met name de staat, aangestuurd door het militair industrieel complex (corporatocratie) , al deze dingen heeft geëconomiseerd waardoor je niets kunt doen zonder onder de reglementering van de wet te vallen!

   Juist daar wrikt het schoentje omdat mensen al honderden jaren worden gestuurd en gemanipuleerd in keuzes welke ze maken in hun leven! Is het niet door religieën , dan is het onder wapengekletter door de heersende klasse!

   In onze hedendaagse tijd weten mensen al lang niet meer wat hen vreugde en vrede brengt!

   We worden overstelpt door reclame, programmeringen, propaganda en valse waarheden om ons tot kopen aan te zetten van nutteloze dingen waar we alleen maar stress van krijgen , die het milieu kapotmaken en de mensen ziek en waar we dagelijks onze zenuwen op de proef moeten stellen om te voldoen aan de eisen om aan deze dingen te geraken! (lees : gaan werken)

   We doen alleen maar verder en zien dat we van kwaad naar erger gaan en weten al lang niet meer van welk hout pijlen te maken!
   En dit ondanks onze hoge scholingsgraad?????????????????????????????????

   Deze dingen kunnen enkel vredevol tot stoppen worden gebracht door ons bewustzijnsniveau en ons waardenpatroon te veranderen!

   Zolang ons leven wordt geleid door onze zintuiglijke waarneming en zolang we willen voldoen aan onze zintuiglijke gewaarwordingen, lees ongebreideld verlangen en genot, zullen we blijven achterna lopen aan deze gevoelens want die zijn nu eenmaal onstilbaar en komen steeds in versterkte mate terug!

   Als we dat onbeheerste gevoel kunnen overwinnen is het gevolg ervan automatisch dat we met minder tevreden zullen zijn en daaruit volgt dan dat we minder zullen moeten werken!

   dus overschakelijken van consumeren naar consuminderen!

  7. Peter van hecke,

   Het lijkt of U voorstaat om maar tot robots te verworden, want je moet dagelijks vechten tegen het ?, ja dat is zo maar dat is het mens zijn, met al zijn facetten, ’t is waar je wordt door je intuïtie gestuurd, die zich van dag tot dag vergroot door het opslaan van het gebodene.
   Nu ik heb met mijn zoon in Wales bogen gemaakt, long bows van taxis hout, pijlen van wilgen rode, dat zijn de rechtste hardste, maar goed in de oorlog had ieder één op eens een cristal ontvanger, om zich te laten brain f..ken.
   En dan zinvol, een mooie vrouw, is een mooie vrouw en roept tedere gevoelens in je op, je wilt dat in je armen houden en knuffelen, die gevoelens moeten we koesteren, anders wordt het leven een fars.
   Waarom zou ik deze gevoelens weg stoppen, dat onbeheerste gevoel overwinnen, maar beste Peter dat/dit is het leven.
   Wat U zegt met minder volkomen eens, minder maar beter, maar dat doen wij de ouwe provo’s Hippies al heel lang, maar mijn generatie teld niet meer net als de Hoppi indians niet meer tellen, we doen er niet meer toe, en in wezen deden we er nooit toe, parralel levens in de étheré, daarom ze doen maar, die psychopaten zijn niet te stoppen enkel met een bulit mijn beste, groeten Jenne

  8. jenne,

   ik hoop als je dan toch de bullit geeft dat je toch eerst je nederlandse taal goed leert begrijpen alvorens tot daden over te gaan!

   ik kan trouwens weinig zinvol maken van wat je zegt al heb ik wel zo een idee!

  9. Beste Peter van Hecke,

   J ’t is waar mijn taal gebruik, en zinsbouw is niet zo erg mooi, toch ken ik al Uw literatuur grootheden, lijmen het been was lange tijd mijn favoriet, ook persoonlijk contact met Victor van Friesland gehad, vaak goed gegeten aan de Lije op bezoek bij mijn vrienden in Gand, en Rijsel.
   U als Belg ja dat is natuurlijk iets anders in het taal gebruik alhoewel ik ga voor het al oude Mokkums.
   Vriendelijke groet Jenne

  10. Peter, het is wel grappig, maar toch ook een beetje droevig, dat U mij om de oren slaat met mijn taal gebruik, en dan dat als excuse gebruikt van het antwoord van mij aan U niet te kunnen bevatten.
   Nu ik spreek, lees, en schrijf ?, 5 Europese talen, als Belgies/Vlaams als taal wilt zien zijn het er ZES, enkele talen begrijp ik maar beheers ik niet!
   Heb jaren meegedaan aan een door een universteit geleidt, gecontroleerd taal vergelijkend onderzoek.
   Ben oud en ’t is waar soms slips of the mind, maar sta nog steeds mijn mannetje in mijn kleine vrienden denk kring.
   Dit moest mij even van het hart beste Peter, geen rancune mijner zijds, wel een beetje droevig van wege het non respect.

 4. gewoonweg niet bij de \MULtienational kopen, maar bij de kleine zelfstandige en als iedereen nzo doet dean zullen we nog wel zien hoe ze eruit komen?

 5. @ 4.7 Peter, mooie reactie waar ik me van harte bij aansluit. Wanneer we de basis van ons bestaan buiten ons leggen missen we in onszelf het fundament en zijn wij een bodemloze put.

  @ 4.8 Jenne, de manier waarop jij naar een mooie vrouw kijkt doet mij denken aan een klein kind dat een schattig konijntje ziet.

 6. Hoe sillicoon valley milliarden investeerd om het eeuwige leven te creéeren.
  De 1% wil niet sterven, en weten dat er in de natuur, regeneratie plaats vindt, bij veel dieren hergroeien verloren gegane lichaams delen, in wezen is het terug naar onze reptielen tijdperk, toen we onder de grond leefden, en aan onze lange tocht naar het mens zijn begonnen.
  Ben benieuwd, of ik ook 200 jaar kan worden, of zo als Mathusalem 1000.
  Ze zijn al heel ver, er komen inplantaten voor tanden en kiezen aan, stukjes huid die dan de methamorfose door maken, of levend been cement, gemaakt van coralen, er zijn ook ontwerpen om het lichaam te vereenvoudigen, vooral spijsvertering en overige organen, worden we halve robots, met onze brein op sterk water, er kleven ook veel moeilijke ethieke facetten aan, maar misschien is dit wel het ultieme bestaan tussen de sterren, Sirius wacht op ons, of toch liever de Cycladen,

  1. ‘Un monde sans humains’ deze docu heb ik laatst gezien op ARTE…
   überhaupt zijn er veel ’transhumanisme’ filmpjes op deze zender te vinden…willen ze voorlichten of ons langzaamaan laten wennen?

   Als je de ontwikkelaars in de docu hoort praten, dan denk ik aan een ‘doorgeschoten bende’. We zullen het niet meer meemaken, maar de tijd van natuurlijke potenties lijkt voorbij. De techniek viert hoogtij. Het eeuwige ‘de mens is niet goed hoe die is’ vind ik verschrikkelijk. Geld en status dat zijn hun stokpaardjes. Welcome to the modern jungle…

   http://www.arte.tv/fr/un-monde-sans-humains/6968786,CmC=6968904.html

   Hier te zien:
   http://www.youtube.com/watch?v=yfC3G0vfOb4

  2. Kijk eens naar Metroplis van Frits Lang, en al zijn bijzondere macabre science fiction films, het is niet nieuw dat denken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.