Advertentie

Ad Broere en het burgerinitiatief: gefeliciteerd!


poster_verleiders3

x

Geldschepping is thans nagenoeg geheel in handen van het bankwezen.
In het proces van kredietverlening scheppen (en vernietigen) banken giraal geld.
De geldomloop bestaat voor ongeveer 95% uit dat girale geld.
De maatschappij ‘draait’ derhalve op geldmiddelen die commerciële banken hebben gecreëerd
en die zij met rente belasten..!
Banken bepalen wie dit geld waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgt.

Aldus domineert het bankwezen het geldstelsel
en heeft het grote (ondemocratische) invloed op maatschappij en economie.

x

x

burgerinitiatief-ons-geld-groot

x

x

Ad Broere en het burgerinitiatief: gefeliciteerd!

2015 WantToKnow.nl/.be © Ad Broere

x

Ad Broere: “Op 25 juni 2015 heeft de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven aan de Tweede Kamer voorgesteld om het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ ontvankelijk te verklaren en het ‘in handen te stellen van de vaste commissie voor Financiën’. Verder stelt de commissie voor aan de Tweede Kamer dat de initiatiefnemers in de gelegenheid zullen worden gesteld om het burgerinitiatief nader toe te lichten.
Vandaag, op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het initiatief ontvankelijk verklaard.(PDF) Er is een belangrijke stap gezet op weg naar het doel van de initiatiefnemers. Na het zomerreces zal blijken op welke wijze de behandeling zal plaatsvinden. Vanzelfsprekend houd ik iedereen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via mijn blog.

Even een terugblik
In het najaar van 2014 kwam uit overleg tussen vertegenwoordigers van Stichting Ons Geld, van de cast van ‘De Verleiders’ en econoom Ad Broere de idee naar voren om door middel van een burgerinitiatief in navolging van het initiatief van Positive Money (UK) geld, geldschepping en de rol van banken daarin bespreekbaar te maken in het parlement. Het idee werd vormgegeven en op de website www.burgerinitiatiefonsgeld.nu geplaatst.

geldschepping

De petitiesite en de mogelijkheid om het initiatief te ondertekenen werd gelanceerd in het Tv-programma ‘De Wereld Draait Door’, begin november 2014. Er volgde onmiddellijk een stroom van adhesiebetuigingen. Het vereiste minimum aantal handtekeningen van 40.000 werd zelfs binnen 28 uur gehaald. Op 21 april 2015 werd het initiatief officieel aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften, vergezeld van 113.878 digitale handtekeningen en een uitgebreide toelichting op het initiatief. Nu, twee maanden later heeft de Tweede Kamer het initiatief dus ontvankelijk verklaard. Na het zomerreces van de Tweede Kamer, in september zal duidelijk worden wat de verdere stappen zijn.

Ad Broere en George van Houts bij Radar Tv op 26 januari 2015.
Ad Broere en George van Houts bij Radar Tv op 26 januari 2015.

Mijn betrokkenheid bij het initiatief zit erin, dat ook en met name het onderwerp rente wordt geadresseerd. Ik ben er voorstander van dat geldschepping een privilege wordt van een publiek instituut en ook dat dit instituut wordt bestuurd door politiek onafhankelijke personen. Het doel van het instituut is om geldschepping tot een zaak vóór en vàn de burger te maken en niet langer van private commerciële banken die het belang van de aandeelhouders dienen.

Ik ben ook voor een scheiding van geldschepping en gelddistributie, waarbij geldschepping een publieke zaak wordt en gelddistributie in de private sfeer blijft. Banken, of de instituten die de gelddistributie gaan verzorgen, kunnen hun eigen kredietbeleid voeren.

Het publiek instituut toetst vooral of de geldschepping in overeenstemming blijft met de omvang en groei van het BBP (want op deze manier blijft het verband tussen geldhoeveelheid en dat wat er wordt geproduceerd aan goederen en diensten in tact) en of de verdeling van de geldstromen over de verschillende economische sectoren doelmatig is.

Alinea uit de petitie:

Uw kamer wordt opgeroepen zich voor genoemde principiële rechten en plichten van de overheid ten aanzien van geldschepping en de
daaruit voortvloeiende voordelen uit te spreken en te bewerkstelligen dat de overheid het exclusieve recht op geldschepping herneemt door het in circulatie brengen van schuldvrije euro’s, welke worden gecreëerd door een daartoe op te richten publiek instituut en welke zoveel mogelijk in omloop worden gebracht door ze te besteden, dan wel rentevrij uit te lenen.

Het gaat om rente..!
power politicsRente is wat mij betreft het cruciale punt. Ik ben er voorstander van dat de instellingen die het geld, gecreëerd door het publieke instituut, distribueren, een ander verdienmodel gaan hanteren. Niet gebaseerd op de hoeveelheid geld die wordt uitgeleend, maar op de dienstverlening. Dus op adviesuren, beheeruren, administratie etc..

Ondanks dat de klant dus de rekening gaat betalen voor deze dienstverlening is hij stukken goedkoper uit dan wanneer er over de hele looptijd rente moet worden betaald. Ik ben niet voor dwang. Banken die hun verdienmodel willen blijven baseren op rente kunnen dat in mijn optiek ook blijven doen.

Het rentevrije geld en de instellingen die het andere verdienmodel gaan gebruiken, moeten hun effectiviteit en succes in de praktijk bewijzen. Als het gaat zoals ik denk dat het zou kunnen gaan, dan worden rentedragende leningen weggeconcurreerd door rentevrije leningen.

[bookshop url=”http://bookshop.wanttoknow.nl/geld-komt-uit-het-niets.html” align=”alignleft”]Ik hoop dat de Tweede Kamer het belang van rentevrije leningen zal inzien. De samenleving zou er zeer mee zijn gediend als om te beginnen leningen voor woningen rentevrij beschikbaar zouden zijn.

Als het succes van rentevrij geld bewezen is, dan wordt een rentevrije economie haalbaar. Het grote voordeel hiervan is dat in combinatie met geldschepping door het publieke instituut de inflatie kan worden uitgebannen, de prijzen stabiel blijven en de prikkel om geld met geld te verdienen daardoor wordt weggenomen, omdat er geen angst voor geldontwaarding meer is/hoeft te zijn.”

x

 Ad Broere

© 2 juli 2015

Alinea uit de petitie:

Commerciële exploitatie van de geldomloop zorgt voor een continue geldstroom van ‘de armen’ (geldleners voor levensbehoeften) naar vermogenden. Dit vanwege de rente. Traditioneel wordt renterekening gerechtvaardigd geacht daar uitgeleend geld door de uitlener niet meer voor iets anders kan worden gebruikt. Voor banken gaat deze rechtvaardiging echter niet op. Banken creëren het girale geld zelf naar gelang de vraag. Kredietverlening aan de één gaat slechts in geringe mate ten koste van kredietverlening aan een ander.

Bijgevolg is renterekening door banken niet te rechtvaardigen met de traditionele argumentatie. Andere argumenten zoals kosten- en risicovergoeding overtuigen evenmin. Betreffende kosten en risico’s lopen niet evenredig op met de looptijd van het bankkrediet. Een gepaste kosten- en risicovergoedig zou kunnen volstaan.
Renterekening door het bankwezen is dan ook op te vatten als een belasting van de girale geldomloop. Deze belasting achten wij economisch en maatschappelijk ongewenst. Wij achten hem ook onterecht daar een wettelijke basis ervoor ontbreekt en niet is voorzien in afroming van het profijt ten gunste van het Rijk c.q. het algemeen belang.

x

Fokke & Sukke papiergeld..
Fokke & Sukke papiergeld..

45 gedachten over “Ad Broere en het burgerinitiatief: gefeliciteerd!

 1. Het is maar n spel, n virtuele wereld waarin ‘democratisch’ is besloten, dat hebben we afgesproken en nog meer van dat soort dooddoeners dat de machthebbers die hierover gaan en hier van profiteren ons institutioneel uitzuigen en die macht niet af willen staan, omdat ze dan geen macht meer hebben om ons te onderdrukken. Kortom eeuwe lange lariekoek die we geloven omdat we erin geconditioneerd zijn en werkelijkheid zijn omdat we de onzin geloven, onderwerping, want anders wordt het een zooitje, uh, voor de onderwerpers.

  En aan wie ligt het nu eigenlijk?
  Gevangen in tradities en ‘de vrije wil’ zijn we lang niet zo intelligent en zelfbeschikkerig als we wel van ons zelf denken. ‘Ze’ zijn gewoon de baas, zoals ze dat al eeuwen zijn, omdat wij niet veel slimmer zijn en iedere keer liever achteloos achterover leunen dan voor zelfbeschikking te kiezen. Verantwoordelijkheid te nemen.We zijn verslaafd aan lul praatjes van mannen in te dure pakken en mooie bolides en mooie gebouwen, die ze allemaal nodig hebben om het echt te laten lijken en de belofte dat je mogelijk toch ook ooit eens op zo’n positie terecht zou kunnen komen en wat voor een andere propaganda je op school of via tv of andere media je verder onbewust voor programmeren zodat iedere keer als het werkelijk zelfbeschikkings alternatief zich aandoet, je automatisch dissosieert, angts, boosheid, woede, onrust ervaart.
  Nee, nee dit is tegen het programma, dit is tegen het ‘algemeen belang’ ander woord voor hun belang. Ze zitten er helemaal niet voor ons, verdeel en heers zo oud als de weg naar Rome. Ze zitten daar voor de macht en het geld en alles is er op gericht om dat te blijven handhaven, handhaven of aanpakken en bij ieder roep daarom, zet je jezelf verder vast. Handhavers die voor ‘de orde en veiligheid’, van de machthebbers zorgen en er dus onrust en wanorde gecreëerd moet worden zodat ze nodig zijn en het brave volk zegt en ook de handhavers, zie je nou wel…. Cognitieve Dissonantie zal ze blijven redden. Zij zijn niet het probleem, dat zijn we zelf, omdat we de waarheid niet kennen en ook die moed niet hebben die onder ogen te zien en die eeuwen lange verstrooiingen als werkelijkheid zien, beschaving noemen, individua
  iteit, zelfbeschikking lol. Tot die tijd zullen we slaven zijn…

  1. Oskar heeft alleen gelijk als je hem dat geeft, en jezelf conformeert aan het beeld dat hij schetst.

  2. Als ik me echt volkomen kut voel, dan denk ik en (s)preek ik net als Oskar. Gelukkig maar dat hij deze toorts draagt, ik hoef hem niet. Subtielere energie werkt zich uit de naad, het laat zich niet vangen, daar kan geen realist tegenop. 😛

  3. Oscar, in je pleidooi voor de slavernij, moet je een ecceptie inpassen, en wel die van het Friese Volk, dit volk door de door God gekroonde heilige Keizer Karel de Grote, heeft het Friese Volk, tot vrije mensen verklaard zo lang de vogels vliegen en de wolken langs de hemel gaan.
   Tot nog toe hebben wij het Friese Volk, dit recht niet laten wedervaren, maar de dag komt met rasse schreden nabij, dat wij deze vrijheid zullen laten spreken.

  4. Goed verhaal Oskar; desalniettemin hebben Coz’ en Marcel een essentieel punt. Door jouw verhaal telkens zo machteloos te uiten, creëer je je/deze realiteit. Dit is geen spiri-wiri-zweverij, maar een essentieel (gevolg en) onderdeel van jouw bewust-wordingsproces. Stap in je eigen kracht als Schepper. In de zin van: ‘Ik was atheïst, totdat ik ontdekte dat ik God was’.. 🙄
   Het is derhalve aan jou, of je jezelf naar je graf ‘sombert’, of dat je de macht over je eigen leven terug neemt. En ja, ondertussen wel de ‘leiders’ bekrachtigt met confirmatie.. Totdat.. Begin met de verandering. ZELF. Dusss…
   Steun dátgene wat je wilt zien in de wereld. En láát dat lopen, zonder gemèkker, wat je energie doet weglopen. En feitelijk kan dat, om ‘on-topic’ te blijven met ELKE € die je in je portemonee hebt.. Deze wordt hier ter plekke omgedoopt in portemoJA.. Amen.
   GMO dollars

  5. Nog maar een?
   Om het dichter bij huis te houden: beloon de mensen die duurzaam bezig zijn, die een andere wereld aan het bouwen zijn. KIJK:
   GMO kopen

  6. Ik vind Oskar’s verhaal helemaal niet zo negatief maar ik vind het eerder van een zekere realiteitszin getuigen. Maar eerlijk, zo gaat dat met taal. Het is zo vreselijk moeilijk om iets juist uit te drukken.

   ‘Wij’ mensen worden volgens mij ook in slaap gehouden door mooie praatjes en ideeën, én natuurlijk ook door de wapenen. Het is niet voor niets dat kastelen als burchten gebouwd werden. De kastheer moest zich vroeger al beschermen tegen het volk waar hij het land van gekaapt had. En de ‘heer’ beschikte over wapens en ‘soldaten’ om zijn goed te beschermen tegen andersdenkenden.

   Nu is de wereld misschien nog steeds zo, alleen de machtsstructuur is nu meer verborgen. Maar de structuur is er nog steeds. De adel bestaat nog steeds en er zijn superrijken die met heel veel ‘verdiend’ geld complete stukken aarde kunnen opkopen met de wet aan hun zijde. De wet zelf is al een verborgen ‘wapen’, zeggen sommige kenners.

   Dus, om de dingen te benoemen zoals ze zijn is soms nodig. Men wordt daar natuurlijk niet vrolijk van. Soms denk ik dat eenvoudige zigeuners slimmer zijn dan gewone ‘burgers’. (Alleen het woord ‘burger’ vind ik al stuitend.)

   Maar ja. Wat doe je eraan. Als men niet in een bepaalde familie geboren is, dan rest niet veel anders dan maar zo goed mogelijk te leven en met zoveel mogelijk plezier, denk ik.

   En Jezus zei eens, naar het geschreven staat, ‘Een kameel gaat eerder door het oog van de naald dan een rijke het Koninkrijk van God in.’ Waarmee hij volgens mij bedoelde dat rijkdom het ego ontzettend ketend aan de materie en dus eigenlijk voor geestelijk onvrijheid zorgt. Het lichaam kan dan weliswaar dan vrij lijken, de geest is gebonden aan de waan van de materie.

 2. Pieter Stuurman heeft in zijn blog al vaker geschreven over machtshebbers en machtsverleners. Van die laatste hebben we er een hele hoop in dit land, alle geklaag en gemopper op Facebook en diverse fora ten spijt. Vanachter de computer weten veel mensen het blijkbaar heel goed, maar als de daad bij het woord gevoegd kan worden via bijvoorbeeld Vrije Mensinitiatieven, dan blijft het pijnlijk stil.
  Hoe is dat spreekwoord ook al weer? Dat van “waar recht onrecht wordt,….”???

  1. Dat ziek ik niet zo Guido, als ik dat mag zeggen.
   Vind ik tamelijk dubbel. Wij verdienen beter 😉

  2. Waarom zou je dat niet mogen zeggen? Maarrr..
   Als je niet verdient wat je krijgt, dat wordt het tijd dat je krijgt wat je verdient.. En wie staat daartoe op..??
   Minkukel-bevestigend sudderend in je lijden of..?? Of strijdbaar, alert, erudiet en assertief in pro-activiteit..

  3. Euhm…om eerlijk te zijn, ik hoef geen enkel leider, maar voor degene die het wel nodig hebben, is de bewustwording van…. de eerste stap.
   Verdienen is net zo iets als schuld hebben aan iets…
   Misschien hoort het gewoon bij het leven, maakt niet uit in welke form…vrijheid voor de geest en uiteindelijk in je leven.
   Ik zei het laatst nog tegen Coz, ´ik heb altijd genoeg wat ik voor mijn leven nodig heb´. Het ´meer meer meer´ bestaat bij mij niet, dus eigenlijk ook niet ´beter´… <3

 3. Dank je wel Ad voor de positieve actie voor meer rechtvaardigheid, en dat je je ‘kop’ durft uit te steken, en je je in ‘het hol van de leeuw’ begeeft. Chapeau!

  1. Hier sluit ik mij graag bij aan. Hetzelfde geldt voor Ewald Engelen met zijn boek ‘De schaduw elite’. Hij durft ook zijn nek uit te steken en de velen die zich laten inspireren door deze moedigen steken a.h.w. ook hun nek uit.

   Er veranderd toch wel het een en ander. Dit soort initiatieven was 20 jaar geleden nog ondenkbaar. Misschien dat Oscar en anderen hier hoop uit kunnen putten en zich er bij aansluiten en/of de boeken kopen enz.

  2. Ojee, met schaamte in mijn gezicht…
   Nu dat ik zie dat het ´nek´ is (bedankt Jopiek) en niet ´kop´.
   Daarom had ik het ook in aanhaling gezet, ik dacht ´kop´ dat zeg je toch niet. Ik blijf een ‘allochtoon’… 🙂

  3. Hardnekkige taalfoutjes kunnen best koppig zijn als ze weer eens de kop opsteken en je proberen te nekken. Maak er geen halszaak van want dat zou je weleens de kop kunnen kosten tijdens een nek aan nek race.

  4. een verwoestend vurig interbellum synthese antithese gladiator eco interview vakkundig messcherp afgenomen door fictie specialist Arnon dat ’20 jaar ongewenste sociale stilte moet gaan helpen doorbreken’, het is hier nu zo plakkerig en drukkend vies ongeventileerd beton stoepstenen warm dat ik door de obama klimaatklisma koolzuur slalom van doorbrekende jeukbulten en zoute plak ellebogen en horterige krab stoten bij vlagen enigszins overmand raak en vanwege de irritatie factor zweten op een stalinistisch fantasieloos ransig omroep max flatje ergens in oost knollekuttepolderveen minder breedsprakig ben dan normaal, oh jah vandaag gelukkig nog wel even poolshoogte kunnen nemen aan het uiteinde van de IJssel, daar waar water is daar is hoop aan den einder, lange kade met veel pleziervaart genoeg terrasjes met zuchtjes waterwinden en druk voorovergebogen politourende opgepimpte serverende beach koffie bal testosteron tiener serveersters met mannenschouders en relie wet look wegens te warme zwarte loden lange grefo broek horeca eureka bedrijfskleding met bijna te net goois accent dat je denkt van welk schurkerig kinderhandel uitzendbureau komt die in hemelsnaam en is dit wel handige tijdverspilling zooh tijdens je wetenschappelijk bewezen meest vruchtbare voorplantingsfase terwijl er zat verwaarloosde uitgebluste sociaal uitgestoten genocide 40plus pauper grijsjes zijn die zo’n baantje maar wat graag hadden willen hebben en aan de overkant druk bezette zwemzandstrandjes verboden te zwemmen wegens beroepsvaart stromingen maar we doen het toch, en goden zij dank toch nog een speedboot met genoeg lef om even vol het ruim bemeten vermogen, getuige de hoge screaming squeakish kermende zwarte mercury hell is not a bad place to live ac/dc outboard dolfinarium zeemeermin bulten achterop, vol open te gooien, dwars tegen de dutch ddr stalinistische geldende traject controle zombie gps zwarte doos rap opschuivende dictatuur normen heen, tegen het we hebben wel een airco sticker op de deur maar het onderbemeten dingetje doet niet veel als het echt nodig is, van vermogen en capaciteit doorgaans weinig kaas gegeten die hollandse handel kaaskoppen, er is nog soms wat hoop soms, van de Hanze zeerovers met hun talloze grote kerktorens en opzichtige synagoges met breed bemeten hexagon tussen de witte grieks jaboa constrictor pilaren moeten we het weer hebben, hierrrrrrr die piratenvlag… je moet het toch ergens van kunnen betalen, hèh Arnon…. we prediken het wel maar we doen het zelf never nooit niet, voor de zulliehullie wel maar ik en jij en wij zijn per definitie de https://nl.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares uitzonderingen, das logisch, zelfs de zus van Harro die in het publiek zat, was het aan het eind, tijdens het vragen uurtje, compleet zat, wat wil je nou eigenlijk Harro, stalinisme = kapitalisme, dat weet ik ondertussen wel, met dank aan de alto media, maar zover zijn de goedbetaalde orthodoxe heren professoren nog lang niet, zusje werd niet voor niks zwaar geïrriteerd en plaatste haar gestudeerde broertje publiekelijk terecht voor het labbekakken volkshakblok, oh jah Ewald is sinds kort in verNederland, in tegenstelling tot Engeland een ‘ongewenst persoon’, vuile rot nazies, van debiteuren bescherming nog nooit gehoord, die mogen de rivier in zonder zwembandjes met verbodsbord, niemand die een poot zal uitsteken, net als in wo2 ;

   Macht en schaduwmacht | met Arnon Grunberg, Ewald Engelen en Harro Maas
   http://www.youtube.com/watch?v=XhVSDvR1O10

   http://www.encyclo.nl/begrip/interbellum

   http://www.thefreedictionary.com/squeak

   http://en.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League

   http://www.outboardcovers.com/GFX/Mercury/Triple-Threat.jpg

 4. Ik wil geen paniek creéeren, maar we staan voor een WWIII, misschien wel goed om dit zich even te réaliseren.
  Het is overal te lezen op het net, het is in zo’n situatie van de domme, om de andere kant op te kijken.
  Vind ook WTK op eens een stuk on interessanter, te commercieel, en te veel flauwe kul onderwerpen.
  Vriendelijke en kameraadschappelijke groet van een mede mens, Jenne.

  1. Ben het helemaal met je eens Jenne, WO3 staat straks voor de deur, wordt hier op deze site nooit over gesproken. Het geldsysteem stort straks vanzelf in elkaar, let maar op wat er straks gaat gebeuren nadat de Grieken massaal gestemd zullen hebben. Vanuit deze chaos straks opnieuw een oorlog creëren, lees daarnaast ook andere sites behalve WTK!De klus was nog niet af, nadat WO2 was beëindigd, wegkijken heeft straks geen zin meer!!!

  2. Sjongejongejongejonge manmanmanmanman!!! Die ouwe generatie snapt er ook geen ene vuk van hè? WO3? Rofl.
   WO2.1 en oplopend tot het uiteindelijk een keer WO3.0 genoemd kan worden.
   Je mot die ouwetjes ook alles leren, FFS 🙁

  3. Ha, ja Monika, je dacht toch niet dat het een eerlijk referendum zou worden? Al 2 dagen continue berichten dat de Grieken in meerderheid voor Europa gaan stemmen…natuurlijk. Zou Maurice de Hond die peiling gedaan hebben?

  4. Ja Cozmic, je steld het wel goed, ik maak me meer zorgen over mijn kinderen en kleinkinderen, dan over mijzelf, o wat heerlijk was het toch, geen zorgen voor de dag van morgen, met een joint en een long drink, rock and roll will never die, and out of the bleu in to the black, bedoelde je dat soms Cozmic, ach weet je mijn onze generatie hebben een onverwoestbare naïve optimistme,
   dat moet wel anders hou je het niet zo lang vol.

  5. Ja ja, als iedereen maar over WW3 blijft lullen, dan komt die er vanzelf wel. Selffulfilling prophecy…

   Verder voor Ad: Helemaal top en gefeliciteerd!!!

  6. @ Robert Boerman, pracht van een réactie, gelukkig is er nog intellect aanwezig, die het scherp zien.
   En verder top Rutte en gefeliciteerd !

 5. Ja Cozmic, het zullen in jouw ogen wel oude mannenpraatjes zijn, maar die WO3 gaat er echt wel komen! Mijn vriendin haar vader heeft tijdens WO2 in Duitsland gewerkt omdat Hitler het goed voor had met de mensen en hij thuis een arm gezin, vader, moeder en 6 kinderen, geld stuurde voor zijn werkzaamheden wat hij in Duitsland verdiende. Uiteindelijk is hij in een concentratiekamp belandt en later in een Syberisch kamp terecht gekomen en wakker als hij toen was, begreep hij de boodschap en werd het hem duidelijk, nadat er zogenaamd vrijheid was na WO2. Hij zei toen tegen mij vriendin, op zijn sterfbed: je moet één ding begrijpen, de klus van de elite, de Nazi’s is nog niet voorbij, ze hebben hun klus nog niet geklaard en ik vrees dat jij en je kleinkinderen nog een zware tijd tegemoet gaan, die derde wereldoorlog dochter, die gaat er echt nog komen. Ik wil je geen angst aanpraten, maar ik kreeg alles glashelder, na wat ik heb gehoord en meegemaakt in dat verschrikkelijke kamp in Syberië. Dit laat me niet los en ook mijn vriendin voorziet een WO3, de massa kijkt weg en denkt dat dit wel mee zal vallen, maar kijk eens hoeveel Russische en Chinese troepen zich in Amerika bevinden en hoeveel Amerikaanse troepen zich in de wateren bevinden van China en ookin Rusland zijn deze Amerikaanse troepen aanwezig.
  Maar het maakt me ook niet echt meer uit, de mensheid verdient blijkbaar een WO3, men heeft het veel te druk met eigen materialistische zaken, de vakantie staat voor de de deur, dat geeft voor velen al stress, niet wetende wat voor ramp zich straks gaat voltrekken en deze planeet zal vergaan, de mensheid verdient helaas niet beter, jammer dan, de sheeple kijkt liever tv en houdt liever vast aan het oude, het vertrouwde, het huisje, boompje, beestje, maar……er komt een tijd, dan zullen ook deze sheeple wakker worden, op hun knieën tot hun god gaan bidden om hulp.
  Tsja wie zaait, zal ooit weer moeten oogsten,dat zijn er helaas velen op deze planeet. Ik ben er niet bang meer voor, deze planeet is een gevangenisplaneet, biedt geen toekomst meer voor de generaties na ons, het is een kosmische wet, planeten zijn op een gegeven moment op, leeggezogen en onze aarde is wel één van de ergste planeten waar zoveel ellende plaats heeft gevonden, de mensheid en aarde zullen binnenkort worden vernietigd!
  Jammer voor new age denkers, die ook zo gehersenspoeld zijn, door nog te denken dat de aarde zal opstijgen naar 5D, ook een religie bedacht door de elite om mensen op het verkeerde been te zetten. Nee, deze planeet heeft zijn langste leven gehad, je kunt niet een nieuwe maatschappij bouwen op een oude vervuilde maatschappij. Daarnaast is deze planeet leeggezogen, vergiftigd, de flora en fauna sterft uit, de oceanen zijn vergiftigd.
  Voor de zwevers, vergeet het maar dat de buitenaardsen deze aarde weer mee zullen opbouwen, de oceanen zullen reinigen.
  Nee, de de mensheid is verantwoordelijk voor alles wat heeft plaatsgevonden op deze planeet, door zware collectieve karma’s kan deze planeet niet overleven, het is einde verhaal. De nieuwe aarde bevindt zich in 5D en dat is niet deze aarde, waarvan de zwevers denken dat zij zal overleven.
  Laat die WO3 maar komen, de mensheid heeft het over zichzelf afgeroepen!!!

  1. En ik geloof nog steeds in een rechtvaardige God. Het opperwezen dat zijn eeuwige wetten in de natuur zélf geschreven heeft. De mens kan zondigen zoveel als de wil, maar de wet van karma is er één van rechtvaardigheid en niet te ontlopen door wie dan ook, geloof ik soms. ‘Zondigen’ is tegen de natuur in gaan en perverse handelingen verrichten. Zondigen is het doel van het leven niet begrijpen en geen respect hebben voor al dat is, zondigen is het doel niet begrijpen en alzo het doel missen. Elk leven is m.i. heilig en heiligschennis wordt gewroken, dat is de wet van de natuur. De natuur laat niet met zich sollen. Zo ook de schepper van die natuur niet. Tenminste, dat denk ik te zien als ik de heilige boeken beschouw. En bovendien, ook als het leven en de natuurwetten geschonden worden door domme materialisten, dan is er nog steeds het geestelijk leven. Dus misschien is er helemaal geen dood, maar eerder een gaan slapen van de geest. Wie zal het zeggen. Men zegt dat Jezus de dood overwonnen heeft en wie in zijn woorden gelooft ook zalig zal zijn. Zo bezien maakt alles niets uit. En als er niets is na de dood, dan maakt het allemaal ook niets uit! Dan is heel het leven ook een verdomde illusie. Dus hoe men het ook wendt of keert, het is steeds goed. Dit leven is een beleven van de schijn van onze hersenen die ons een bewustzijn voortovert. Of het is écht en geen schijn, en dan zijn we nóg beter af. Maar nogmaals, eigenlijk maakt het niet veel uit. Denk ik. Daarom zeg ik maar, tel je zegeningen en geniet van elke seconde, zoveel als het kan.

   Ik denk dat een mens er goed aan doet zijn zelfbewustzijn te ontwikkelen en goed te zijn voor het al.

  2. Jenne/Freedom.
   De elite zijn al heel lang bezig om heer en meester te worden met behulp van corruptie en corrupte ambtenaren en meer van dat soort figuren die geld/materie/eigen belang voorop gesteld hebben en totaal geen menselijkheid meer bezitten.
   Er wordt hier op de site wel eens geschreven dat wanneer men allemaal positief denkt dat dit de elite positief zal beinvloeden en dat zij dan anders gaan denken en handelen.
   Ik denk dat dat een farce is omdat wanneer men naar het verleden kijkt men ziet dat mensen bewezen hebben door tot op het laatste moment vertrouwen/geloof te hebben dat het wel goed zou komen niets geholpen heeft hierbij denk ik bv aan meer dan vijftig miljoen doden in ww2.
   Nu de elite het doel bijna bereikt hebben zullen zij dit nooit in gevaar laten komen daarom denk ik dat wanneer we als Europa niet eensgezind onze stem verheffen en de huidige regeringen afzetten alles verloren zal zijn.

 6. Dat deze petitie ruim 100.000 handtekeningen heeft opgeleverd is fantastisch, maar eigenlijk hadden het minstens 1 miljoen moeten zijn.
  Kennelijk zijn de meeste nederlanders nog aan het slaapwandelen…..

 7. Wordt wakker het zonnetje is al op, Zomers sta ik een uur eerder op als in de winter, Zomers 5,30, beetje bewegen ook nu met pijnlijke rug, kopje koffie, even de tuin in, mijn post beantwoorden, tafel dekken voor het ontbijt.

  Lees op Kopp online, de werkelijkheid over Griekenland en diepe aanwezigheid van de USA-CIA, de toekomst van het land, burger oorlog, millitaire putsch, want een Ijsland snénario is uit den boze !

  1. Jenne, het lijkt mij een mogelijkheid dat de Grieken eens gaan praten met de Ijslanders , die gingen ook door het stof en daar gaat het nu prima.
   niemand zit toch op een oorlog te wachten.

  2. Madelief,

   Ik krijg soms bij het lezen van het nieuws een viese smaak in mijn mond, ik weet niet of die Grieken wel zo betrouwbaar zijn in hun denken.
   Ik heb er niets tegen dat mensen weinig werken, en goede pensioenen hebben, maar dit behoord niet betaald te worden door andere mensen, die langer werken.
   Als je de bedragen ziet die daar in een zwart gat verdwijnen, geleend of zo iets, echte economie is er niet, wat de toeristen brengen gaat rechtstreeks in de pocket, net als in Spanje en ook Frankrijk, heb niets tegen geld verdienen, maar wel blijven mee doen aan de sociale verplichtingen.
   Ben op de hoogte van het Franse ambtenaren apparaat, zij noemen het de Grote Franse Administration, zij hebben 58% van het landelijke budget nodig om te draaien, vroeg met pensioen en vaak het dubbele pensioen van iemand die geen ambtenaar is geweest.
   Maar het Griekse probleem is enorm gecompliseerd, politiek, en ze spelen het goed, ze betrekken Obema en Putin in hun verhaal, en echt waat de EU slappe hap heeft geen echt antwoord.
   Wat de Ijslanders hebben gedaan is formidable, alles terug naar af en op nieuw beginnen, maar dat zijn wel Ijslanders, waar ooit het eerste democratische volks parlement werd gevormd !!!

 8. Gefeliciteerd beste Ad!!!

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Coen_Teulings Hoor ik het nu goed? Hoor ik Coen die de situatie in Griekenland op het nieuws bespreekt nu echt zeggen “Men zegt wel eens dat als je een schuld hebt van 1000 Euro, dan heb je een probleem. Heb je een schuld van een miljoen, dan heeft de bank een probleem!” Goed dat ik dat weet, kan ik nog 999.000 Euro schuld blijven maken en opvoeren voordat de bank zich realiseert dat geld uit het niets komt 😉 Van Kooten en de Bie hadden gelijk: ‘Geen gezeik, iedereen rijk!”

  Coen Teulings promoveerde in 1990 aan de UVA op het proefschrift Conjunctuur en kwalificatie. Zou ‘Conjunc(kers)tuur en Diskwalificatie’ zijn volgende stuk schrijven worden vraag ik me dan af…

  Een Menselijke Economie dan maar!? https://www.youtube.com/watch?v=w9MOzramCmM

 9. Als geld gewoon uitgegeven wordt door de overheid en BNP daarbij niet in gelijke mate stijgt krijg je geldontwaarding (aangenomen dat snelheid van de geldcirculatie gelijk blijft). Nu lijkt me een beetje inflatie op zich niet zo erg, maar dat maakt leningen met rente wel weer logischer, omdat je contante waarde afgenomen is bij terugbetaling.
  Bij renteloze leningen door de overheid is dat niet het geval, maar dat is dan weer oneerlijke concurrentie versus andere kredietverstrekkende instellingen. (aangenomen dat de geldscheppende functie hun ontnomen is)

  Een andere mogelijkheid zou zijn om een digitale munt te creëren die in dezelfde mate ontwaart als de met dit geld aangeschafte activa (dwz investeringen, zoals bedrijfsmiddelen en gebouwen) Dus 100 digitale florijnen zijn op aan het eind van de maand bijvoorbeeld nog maar 98 digitale florijnen. Sparen wordt dan aantrekkelijker, want dan kan ipv 98 florijnen nog 99 of bijna 100 florijnen behouden worden als die voor langere tijd weggezet worden. Op die wijze wordt het logischer om rentevrije leningen aan te bieden door banken, omdat NettoContanteWaarde gelijk voor kredietverstrekker (zijnde indirect de spaarder) De overheid kan in dit model blijven investeren in haar economie in infrastructuur zonder dat belastingheffing hiervoor hoeft plaats te vinden.

  Zo zijn we niet alleen minder geld kwijt door onrechtmatige geldschepping door banken, maar ook minder geld kwijt door onrechtmatige belastinginning door de overheid.

 10. Let op! Wanneer de kamer dit stuk geheel of gedeeltelijk afwijst of er niet dat mee doet wat direct in het belang is van het volk en daarmee de financiële malaise effectief bestrijd, is het einde verhaal met alle zeggenschap van de overheid en beleidsmakers.
  Dan zal blijken waar de ware macht zit.
  Wanneer niet op de in het artikel beschreven gevolgen worden getrokken en doorgevoerd, zijn wij als burgers van NL verplicht een greep naar de macht te voltrekken.
  In ieder geval MOET er een verandering plaatsvinden!!

  (ook al staan de amerikanen te zwaaien met hun wapens)

 11. Burger initiatieve, o ja lees net een Nederlandse site, met burger nieuws !
  1 op de 8 heeft burn-out
  Water geen human right
  Armoede zal hard stijgen
  Bejaarde vrouw overvallen en vast gebonden
  Lege kerken moeten ! Moskeeën worden.
  Nou beste burgers welterusten en slaap lekker !

 12. Beste onbekende, van mens tot mens,

  Sinds een paar maanden ben ik bezig om mijn gedachten op papier te zetten. Het artikel is nog steeds niet af. Tot nu toe lukt het mij niet om de tekst als een boemerang te laten inslaan. Vandaar dat ik weer met de laptop op mijn schoot zit. Ik schrijf dit artikel in een poging om meer verdraagzaamheid en veiligheid tussen mensen te bewerkstelligen. Veel mensen geven aan dat ze dat ook fijn zouden vinden, maar denken dat het niet meer mogelijk is. Omdat ik de hoop nog niet heb opgegeven, worden sommigen zelfs boos op me of verklaren me een beetje voor gek. Maar toch zegt mijn gevoel dat ik de hoop niet moet opgeven.

  Ik ben altijd wel een zorgelijk typetje geweest, maar als ik om me heen kijk, dan verontrust mij de wereld meer dan vroeger. Het lijkt erop dat het dagelijkse leven steeds massaler om geld draait. Bezuinigingen, schulden, (dreiging van) ontslag, korten op pensioenen, korten op zorg, voedselschandalen, de gekte in het voetbal, breed gedragen fraude en toename van reclame. Geld krijgt naarmate de tijd vordert een grotere input op ons leven. Dreiging van aanslagen, vluchtelingen en spanningen tussen godsdiensten zorgen er ook voor dat ik mijn medemens minder vertrouw en dat ik daardoor minder geïnteresseerd ben in het belang van mijn medemens. Als ik dat vergelijk met mijn puberjaren, dan lijkt het erop dat mensen zich massaler zorgen maken dan vroeger. Het lijkt erop dat geweld in het dagelijkse leven gewoner wordt. Het lijkt erop dat angst, egoïsme en onverdraagzaamheid toe nemen, meer mensen komen in de overleeffase. Meer mensen hebben psychische en/of verslavingszorg nodig. Meer mensen hebben ondersteuning van voedsel-en kledingbanken nodig. Indien er niets veranderd, zal het gevoel van onveiligheid verder toenemen. Dat is het gevolg van het huidige systeem. Het systeem waarmee we zijn groot gebracht. Het systeem waar we wereldwijd in geloven. Het systeem dat beloofd dat geld, geloof, aanzien en status geluk brengt. Gemiddeld is het inkomen per persoon flink omhoog gegaan, maar toch zien we elkaar niet meer als mens. We zien elkaar steeds meer als een oorzaak van de ellende. In het oosten wordt met de vinger naar het westen gewezen. In het westen wordt met de vinger naar het oosten gewezen. Omdat we denken gelijk te hebben en omdat anderen niet doen wat ik wil, worden er oorlogen gevoerd. Natuurlijk is dit van alle tijden, maar toch zegt mijn gevoel dat het wijzen van de vinger toe neemt. Nooit wijst de vinger naar onszelf, deze wijst altijd van ons af en door het internet wordt dit ook nog eens uitvergroot. Het kringetje van mensen dat ik spontaan wil helpen wordt kleiner naarmate ik bozer en/of banger ben. Het wordt tijd dat er eens wat ontspanning komt. Gelukkig worden steeds meer mensen bewust dat het niet alleen anders moet, maar dat het ook anders kan. Wereldwijd zijn honderden miljoenen mensen bezig met verandering. Ik denk dat door de huidige communicatiemogelijkheden het niet meer heel lang duurt voordat het kantelpunt bereikt is. Mensen zijn het wereldwijd spuugzat en willen verandering.

  Ik weet niet of meer mensen het hebben, maar een afname van impulsen zou ik erg fijn vinden. Onder impulsen versta ik niet alleen schreeuwerige reclames, maar ook onverwachte harde geluiden van tv, verkeer, machines, tablets, telefoons en speelgoed, als mensen schreeuwen of ruzie maken, maar ook zorgen over geld, angstige gedachtes en emoties zijn voor mij impulsen. Dan kan ik me niet meer concentreren op wat iemand tegen mij zegt. De mogelijkheden worden steeds groter, maar het lijkt erop dat storingen op tv, tablet, pc, telefoon en internet vaker voor komen dan vroeger. Haperingen, veranderingen, cookies en het zoeken naar de goede instellingen zijn ook impulsen die me afleiden.

  Omgeving

  De laatste tijd geregeld met mensen gesproken en dan valt het me op dat er mensen zijn die denken dat het gedrag van mensen genetisch bepaald is. Die denken dat mensen zich gewelddadig, agressief of hebzuchtig gedragen, omdat dit erfelijk bepaald zou zijn. Omdat dat nou eenmaal de natuur van de mens is, zal een mens nooit veranderen. Ze zeggen dan dat een mens van nature egoïstisch, bang, gewelddadig en hebzuchtig is. In mijn beleving is dat niet zo.
  Er vindt bevruchting van een ei- en een spermacel plaats en daarna gaat er celdeling plaats vinden. Deze cellen zijn ruimtes die gevuld worden met informatie uit hun omgeving. Letterlijk vanaf de eerste celdeling beginnen we in ons informatie op te slaan hoe (veilig) de wereld om ons heen is. Foetussen, baby’s, kinderen en volwassenen passen het gedrag aan hun omgeving aan. Gedrag komt voort uit van wat we zien, horen en voelen. Wat je erin stopt, komt er uit. Ik ben 46 jaar geleden bijna drie maanden te vroeg geboren. In die tijd kwam het voor dat iemand die zo veel te vroeg geboren was het niet overleefde. Ik woog net iets meer dan een kilo en moest om aan te sterken enkele maanden de couveuse in. Met slangetjes in mijn lijf lag ik in een klinische ruimte waarbij het niet gebruikelijk was om vroeg geboortes fysiek aandacht te geven. Van afstand mochten mijn vader, mijn moeder en mijn zus naar mij kijken. Mijn vader en mijn moeder hadden ook hun sores maar hadden / hebben een goede inborst en zij probeerden mij met verdraagzaamheid en eerlijkheid op te voeden. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit door mijn ouders geslagen ben. Ik kan me geen diepgaande gesprekken herinneren, wel liefdevolle gebaren. Mijn vader en mijn zus hadden een dominant karakter. Ondanks dat mijn moeder een zachter karakter heeft, drukte zij toch een behoorlijke stempel op het gezin. Op vroegere foto’s zie ik me zelden lachen en ik heb mij vanaf mijn vroegste herinneringen niet op mijn gemak gevoeld. Soms wel, maar vaak niet. Talloze malen dat ik ongelukkig in mijn bedje lag en me totaal niet veilig voelde. Ik durfde hier niet over te praten. Vaak gehoopt dat ik in mijn slaap niet meer weer wakker zou worden. Ik vermoed dat dat gevoel van onveiligheid zijn oorsprong heeft in dat ik te vroeg geboren ben. Dat ik als foetus van zes maanden zonder fysiek contact en zonder de warme omgeving van mijn moeder maanden in een glazen kist lag. Ik was een kind en had echt niet voor “je ongelukkig voelen” gekozen. Maar doordat ik me onveilig, niet gelukkig en onzeker voelde ging ik compensatiegedrag vertonen. Momenten van bevrijding zoeken en het gevoel van tekort compenseren had een sterke invloed op mijn gedrag. Dit leidde er toe dat ik vanaf mijn 18e regelmatig in alcohol, drugs, aandacht en seks vluchtte. Ik dank de omstandigheden dan ook dat ik een vader en moeder heb gekregen die gelukkig het beste met me voor hadden en dat ik in een volksbuurt ben opgegroeid waar niet veel geweld was. Die hebben het gevoel van onveiligheid gelukkig niet laten toenemen, maar ik kan me ook voorstellen, indien ik onder de gegeven omstandigheden ook nog eens mishandeld of misbruikt zou zijn, ik aan deze tekst niet was toe gekomen. Als je (regelmatig) mishandeld of misbruikt bent, ben je een compleet andere persoon dan als je met liefde en aandacht bent opgegroeid. Dat wil niet zeggen dat iedereen bij dezelfde variabelen hetzelfde gedrag gaat vertonen. Er zijn zo veel variabelen die van verdere invloed kunnen zijn, die het gevoel van angst en onzekerheid kunnen verslechteren of verbeteren. Er zijn zoveel waarheden als mensen. Wat je erin stopt, komt eruit. Een paar jaar na de geboorte van mijn zoontje is bij mij langzaam de knop omgegaan. Hij heeft me een gevoel van liefde gegeven die ik nog niet eerder ervaren had en dat heeft bij gedragen aan de openheid en inzichten die ik nu heb. Een belangrijk inzicht is dat er geen schuldigen zijn, alleen maar onschuldigen. Ieder mens wordt ergens neer gepland en het is puur geluk welke omstandigheden je gegeven zijn. Allemaal worden we in meer of mindere mate beïnvloedt omdat de wereld niet veilig is. Stop er onveiligheid en geweld in en er zullen gewelddadige mensen uit voort komen. Stop er onveiligheid in en er zullen angstige mensen uit voort komen. Te weinig genegenheid leidt tot meer aandacht willen hebben en tot compensatiegedrag. Verkrachters of mensen die kinderen misbruiken, zijn meestal zelf slachtoffer van misbruik geweest. Ik praat deze daden niet goed, maar voor mij is het duidelijk dat er geen schuld is. Zeker niet als ik in ogenschouw neem wat wel genetisch bepaald is. Huidskleur, lengte, geslacht, uitzien en intelligentie is iets waar ik ook niets over te zeggen heb. Maar ook deze factoren bepalen mijn gedrag. Of ik een heel knap gezicht heb of een heel lelijk gezicht, dat is me gegeven. Knappe mensen krijgen meer aandacht en daardoor gedragen zij zich anders dan lelijke mensen. Als ik naar de geschiedenis kijk zijn mensen geweld aangedaan, puur omdat ze een andere kleur hadden. Jarenlang zijn deze mensen onderdrukt en dat zie ik nu nog terug in de maatschappij. In mijn ogen is geen enkel gedrag genetisch bepaald. Gedrag wordt continue beïnvloedt door de omgeving. Wat je erin stopt, komt eruit.
  Er is een belangrijk misverstand en dat is dat mensen hebzuchtig zijn. Mensen zijn niet hebzuchtig, we worden hebzuchtig gemaakt. Simpelweg vanwege het feit dat er niet genoeg geld is voor iedereen. Dit komt omdat minder dan 0,01% van de wereldbevolking meer dan 50% van het vermogen in handen heeft. De rest is indirect of direct bezig met schulden aflossen. Indirect via belastingen, ontslagen en bezuinigingen en direct via aflossen aan de bank. Omdat schulden al eeuwenlang door rente per jaar fors toenemen, kan het niet anders dan het gevoel van tekort ook toeneemt. Dit veroorzaakt meer hebzucht, niet omdat dat in de genen zit, maar omdat het gevoel van tekort toe neemt. Uit reflex van zelfbehoud en door angst wordt hierdoor minder naar het belang van een ander gekeken. Indien het monetaire systeem vervangen is door een systeem dat mensen helpt in plaats van iets verkoopt, dan vindt er een complete shift in de wereld plaats. Of je iemand iets verkoopt of dat je iemand helpt, je geeft in beide gevallen iets. Alleen vraag je bij de één er geld voor terug en bij het andere niet. Als er geen monetair systeem is, dan is er ook geen tekort. Dat zorgt ervoor dat er voor je gezorgd wordt in plaats dat er om of met je gevochten wordt. Het geloof in een hulpmiddel zorgt er nu voor dat we elkaar naar het leven staan. Het enige nadeel is dat we zo geconditioneerd zijn door geld, dat we ons een systeem zonder geld niet kunnen voorstellen.

  Geld

  Er is me als kind zijnde flink op het hart gedrukt dat ik op school ontzettend mijn best moest doen. Als ik dat niet zou doen dan zou ik het niet makkelijk krijgen, dan zou ik misschien wel in de goot kunnen belanden. Het hebben van geld bepaalt niet alleen of je in de goot beland, maar heeft een nog veel grotere invloed. Zowel op micro als op macro niveau zie ik dat mensen voor meer geld of door geldgebrek de verschrikkelijkste dingen doen. Mijn inziens is het geloof in het geldsysteem verantwoordelijk hoe wij ons tegenover elkaar gedragen, hoe we elkaar behandelen. Geld is ontstaan voor het gemak van de mens, maar door hebzucht in ons is het geworden tot een wreed systeem. Door hebzucht is er rente in het systeem geïntroduceerd. Omdat door rente meer geld terugbetaald moet worden dan wat er feitelijk is, kan je dit systeem nooit kloppend krijgen. Meer terugbetalen dan wat er is, kan alleen door nieuw geld bij te drukken. Dit kan alleen op papier en zo ontstaat er niet alleen meer geld, maar ontstaan er ook meer schulden. Om dit beter te kunnen uitleggen vervang ik het woord geld voor knikkers. Wat doet tijd en rente-op-rente met een oorspronkelijke hoeveelheid knikkers? Stel dat een bank het volk 600 jaar geleden tegen 5% rente 100 knikkers had geleend dan zou het volk in 2015 517.105.839.289.881 knikkers moeten terugbetalen. Hiervan zijn 100 knikkers lening en de resterende knikkers zijn verdiend met niets doen. Meer dan 517.105 miljard knikkers rente om 100 knikkers terug te betalen veroorzaakt een ontwrichting van de wereld en zorgt voor schaarste bij het volk en een onmenselijke overvloed bij sommigen. Al miljoenen miljarden is er in de tijd aan rente terugbetaald. Met deze terugbetaalde rente wordt door een beperkt groepje machtige mensen iedereen onder de duim gehouden. Wie betaalt bepaalt. Media, multinationals, zorg, banken, wapenindustrie en politiek zijn bezit van dezelfde mensen. Tot 1971 moest er als tegenprestatie voor het bijdrukken van geld fysiek goud in de kluis worden bijgelegd. Aangezien er op een gegeven moment niet genoeg fysiek goud was om die creatie uit het niets bij te benen is door de machthebbers van de wereld “de gouden standaard” afgeschaft. Voordat het systeem zou omvallen werd deze vervangen door “de papieren standaard”. Om de macht bij enkelen staande te houden wordt ieder jaar miljarden aan waardeloos papier bijgedrukt. Rente = geldcreatie = schuldcreatie=tekort. Al decennia lang hoor ik dat er bezuinigd moet worden. Ondanks alle maatregelen om de schuldencrisis tegen te gaan, is de schuldenlast de afgelopen tien jaar wereldwijd meer dan verdubbeld. Ondanks deze bezuinigingen is er meer dan drie keer zo veel schuld in de wereld dan dat we gezamenlijk per jaar verdienen. Dit gevoel van tekort beïnvloedt ons gedrag. Dit gevoel van tekort zorgt ervoor dat we mensen laten verhongeren en dat we mensen vermoorden. Deze schuldenlast zorgt ervoor dat er steeds meer verdiend, verkocht en geconsumeerd dient te worden. Zolang dit systeem gehandhaafd blijft, zal deze schuldenlast wereldwijd alleen maar toenemen. Dit systeem zal hoe dan ook imploderen. De vraag is alleen of dit komt door inzicht of door wereldwijde paniek. Zolang er geloof is dat het geldsysteem werkt, zal er door rente sneller en steeds meer bezuinigd moeten worden. Geldbiljetten, bezit en schuld bij de bank zijn afspraken die op lucht gebaseerd zijn. Papier kan je niet eten en drinken. Je kan er door de inkt zelfs niet meer op schrijven. Door het geloof in dit papier wordt de aarde leeg geplunderd, leven miljarden mensen in ellende en doen we elkaar de meest verschrikkelijke dingen aan. Wanneer gaan we inzien dat dit ruilmiddel op lucht gebaseerd is? Wanneer gaan we inzien dat door het geloof in papier, lucht we niet meer doen wat we leuk vinden?

  Geloof

  Mocht jij gelovig of atheïst zijn, dan gaat het er mij niet om jouw geloof van je af te nemen. Het enige dat ik vraag is om voor jezelf te controleren dat wat je verteld is of wat je gelezen hebt, voor jou ook waar is. Niet omdat je dit aanneemt, niet omdat iedereen zegt dat het zo is, maar omdat je het gecontroleerd hebt. Ga op onderzoek uit. En onderzoek dan niet alleen jezelf, maar alles wat je ziet en hoort. Of je nu gelooft in de kerk, de moskee, de tempel, de synagoge of in bewustzijn, het blijft een geloof in “iets”. Het geloof in “iets” kan heel echt voelen, maar het blijft een geloof en uit naam van het geloof in “iets” worden veel mensen pijn, verdriet en geweld aangedaan. Ik kan me niet voorstellen dat het fijn voelt om iemand pijn te doen of te vermoorden. Misschien even een opluchting, een bevrijding maar ik kan me niet voorstellen dat het daarna fijn voelt. Hoeveel gelovigen hebben daadwerkelijk god gezien? Hoeveel mensen weten in plaats van dat ze geloven? Als je iemand vermoord omdat je iets gelooft dan komt dat mij vreemd over. Uit het geloof dat de aarde plat was, zijn er mensen vermoord die dachten dat de aarde rond was. Het gaat vaak bij het geloof niet over liefde maar over wie gelijk heeft en dat is het tegenovergestelde van liefde: aan een ander ruimte geven om te zijn. Als we elkaar iets gunnen en helpen in plaats van onze wil op te leggen, zou liefde dat veel fijner vinden. Wat je erin stopt, komt eruit.

  Fijner met elkaar omgaan

  Techniek en wetenschap zijn zo ver ontwikkeld dat bijna alles mogelijk is. Financiële belangen zijn de oorzaak dat deze potentie niet volledig benut wordt. De aarde is echter niet onuitputtelijk. We dienen deze techniek en wetenschap in te zetten voor behoud van de aarde en ons allen en niet voor 0,01% van de mensen. Stel je eens de mogelijkheden voor als we met zijn allen tot inzicht zouden kunnen komen dat het beter is om het geldsysteem te vervangen door een humaner systeem. Een systeem waar ieder mens blij van wordt. Een systeem dat kijkt wat we allemaal graag zouden willen. Dat is schoon water, gezond voedsel, een dak boven ons hoofd, een mooie omgeving, leuk werk, vrienden en dat we ons veilig voelen. Volgens mij verschillen alle mensen in de basis niet zo veel. Hoe zouden we met dat uitgangspunt dan met elkaar omgaan en hoe zou de wereld er dan uit zien? Papier kan je niet eten, dat hebben we verzonnen zodat we beter met elkaar konden omgaan. Dat systeem werkt nu niet meer. Stel je voor dat we als volk zijnde tot inzicht zouden komen en al het geld van de bank zouden halen en terug zouden brengen naar de bank. Dat we samen inzien dat dit systeem niet kan werken, dat we bijna allemaal slaaf zijn van het systeem. Het systeem kan alleen bestaan als we dat systeem samen in stand houden. Als ook onderwijzers, dokters, agenten, soldaten, jij en ik er genoeg van hebben dan komt er een ander systeem. Ook de rijkste en machtigste mensen hebben zuurstof, water, voedsel en liefde nodig. Ook zij gunnen hun kinderen en kleinkinderen een onbezorgd leven. Ondanks al hun macht en miljarden voelen ze toch nog een tekort: angst om te verliezen wat ze hebben. Maar ook zij kunnen hier niets aan doen, dit is wat ze geleerd hebben gekregen. Als ik me angstig voel, dan voel ik me niet prettig en omdat ik bang ben dat er niet genoeg is voor iedereen, zie ik mijn medemens niet meer als mens, maar als een concurrent, een middel om me te verrijken of een middel dat in de weg staat. Zonder tegenprestatie verlangend mensen iets geven, zorgt voor een fijner gevoel. Als ik me prettig voel, dan heb ik vertrouwen, is er geen angst en sta ik open voor wat Is. Het gaat niet om geloof, macht, geld en aanzien. Dat zijn in mijn beleving aangeleerde momenten die even geluk en bevrijding brengen, maar dan komt er toch weer een naar gevoel. Jezelf fijn voelen omdat je deelt met je medemens laat angst afnemen. Geloof in schaarste komt door het massale geloof in geld. Dit leidt af om het met elkaar fijn te hebben. Zou het mogelijk zijn om het geloof in waardeloos papier te vervangen door een systeem dat beter is voor alles en iedereen? Een systeem dat gebaseerd is op wat we met zijn allen fijn vinden in plaats van onze wil op te leggen. Een systeem dat verbindt in plaats van verdeelt. Om dit te bereiken is inzicht, moed, techniek en wetenschap nodig. De wetenschap is inmiddels zover dat we ieder mens van alle behoeften kunnen voorzien. Misschien hebben we, zonder dat we het weten, het “paradijs op aarde” wel in handen. De waanzin neemt niet af door meer van hetzelfde, integendeel. Verkopen of geven, het blijft in beiden gevallen iets geven. Alleen bij de één vraag ik er papier voor terug en bij het andere krijg ik een fijnere omgeving. Ik heb het gevoel dat de wereld ieder moment in de fik kan vliegen en ik hoop dat we voor die tijd gaan inzien dat we gebaat zijn met een discussie of we met zijn allen wel goed bezig zijn voor onze kinderen.

  Ik vraag je om met een open blik te kijken naar onderstaande woorden. De linker kolom staat voor kiezen voor meer van hetzelfde, de rechterkolom staat voor kiezen voor welzijn.

  1) vervuilde lucht schone lucht

  2) vervuilde rivieren kabbelend beekje in de bergen

  3) bio industrie gezond voedsel

  4) krottenwijk sfeervolle omgeving

  5) geld welzijn

  6) angst liefde

  Indien deze tekst je aanspreekt, zou ik je dan mogen ontmoeten om over jouw ideeën te praten? Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Het liefst wil ik bij voldoende herkenning bovenstaande boodschap verfilmen, alleen ontbreekt het me nu aan kennis en inzicht hoe dit verder aan te pakken. Mijn voorbeeld is hierbij een korte, indrukkende film over een vader die opkomt voor kindsoldaten: Kony 2012.

  https://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc

  Binnen no-time hadden meer dan 100 miljoen mensen naar deze film gekeken. Ik zou het fijn vinden dat niet alleen kindsoldaten worden geholpen, maar dat ieder kind kan opgroeien in een veilige omgeving.
  Indien deze tekst geen herkenning oproept, zou je me dan kunnen aangeven wat jouw mening is? Het gaat niet om goed om fout, maar om te horen hoe jij de wereld ziet.

  Onderstaande documentaire heeft mij geïnspireerd: Zeitgeist moving forward. https://www.youtube.com/watch?v=x5aUUFVRPtI

  Grtz
  Barry

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.