Regelmatig komen we zaken tegen, zoals informatie, filmpjes, foto's e.a., waarvan we geloven dat de essentie waardevol is, om te bekijken. Dan is het niet nodig, daar een heel artikel aan te wijden. En daarom hebben we deze rubriek in het leven geroepen. Een simpele klik op de rubriek 'Gewoon effetjes snel kijken' en je ziet wat het actuele aanbod is. Ook zijn de vorige publicaties binnen deze rubriek snel terug te kijken. Veel genoegen met de informatie rondom deze nieuwe rubriek..!

 

Advertentie

Carlo Viganò over het truckersprotest/Great Reset..!


x
x

Carlo Viganò over het truckersprotest/Great Reset..!

2022 © WantToKnow.nl/be

x

Carlo Maria Viganò is aartsbisschop van de katholieke kerk en bekleedde van oktober 2011 tot april 2016 de functie van apostolisch nuntius in de Verenigde Staten. Hij is een man die niet zwijgt en spreekt over de manipulaties, onderdrukking, uitbuiting en misleiding in de wereld van de ‘global elite’.. In dat kader heeft hij o.a. The Great Reset’ van Klaus Schwab en de ‘Global Agenda’ vele malen al publiekelijk veroordeeld. Hij geeft nu zijn volledige steun aan de Canadese truckers en de wereldwijde Vrijheidsbeweging in deze prachtige speech..

We reiken je eerste de ENGELSE tekst aan van het transcript, waarbij we ook -ONDER DE VIDEO- de vertaalde tekst van het transcript plaatsen. Een indrukwekkend verhaal, waarvan je zeker even kennis moet maken..

TRANSCRIPT ENGELS:

The global coup, that in these two years has been carried out by the globalist elite, appears more clearly, if you do not limit ourselves, to considering what happened in individual nations. But broaden our gaze to what has happened everywhere. Your protest dear Canadian truck driver friends, joins a worldwide chorus that wants to oppose the establishment of the new world order. On the rubbel of nation states, through the great reset, designed by the World Economic Forum and by the United Nations, under the name of Agenda2030.

And we know that many heads of government have participated in the Klaus Schwab’s school for young leaders, the so-called ‘young global leaders for tomorrow’. It would seem that Canada is along with Australia, Italy, Austria and France, one of the nation most infiltrated by the globalists. You understood this instinctively and you are yearning for freedom was shown in all its coordinated harmony, moving forward to the capital Ottawa.

Dear truck drivers, you are facing great difficulties, not only because you give up your work to demonstrate, but also because of this adverse weather condition, long night in the cold and attempts to be cleared away that you face. But along with these difficulties, you have also experienced the closeness of many of your fellow citizens, who like you have understood the looming threat and want to support you in protesting against the regime.

Allow me also to express to you my support and my spiritual closeness, to which I join the prayer of your event may be crowned with success. And may also extend to other countries. In this day we see the masks of tyrants from all over the world fall. And unfortunately we also see so much conformism, so much fearfulness, so much cowardice, in people who up until yesterday, were regarded as friends. Even among our family members.

Yet, precisely because of this extreme situation, we discovered with amazement, gestures of a humanity made by strangers, signs of solidarity and brotherhood, on the part of those who feel close to us in the common battle. We discover so much generosity, so much desire to shake us from this stupor. We discover that we are no longer willing to passively suffer the destruction of our world, imposed by a cabal of unscrupulous criminals, thirsty for power and money.

In this relentless attack on the traditional world, not only your way of life and your identity have been affected, but also your possession, your activities and your work. This is the great reset, this is the future promised by the slogan, like ‘Build, Back, Better’. This is the future of billions of people being controlled in their every move, in all their transaction, in every purchase, every bureaucratic practice, every activity.

Automatons without soul or wills, deprived of their identity. Reduced to having a universal income, that allows them to survive, to buy only what others have already decided to put up for sale. Today, more than ever, it is essential that you realize that it is no longer possible to passively resist. It is necessary to take a position, to fight for freedom, to demand respect for natural freedoms.

But even more, dear Canadian brothers, it is necessary to understand, that this dystopia serves to establish the dictatorship of the New World Order. And totally erase every trace of our lord jesus christ from society, from history and from the tradition of peoples. Demonstrate for your right Canadian friends, but may this right not be limited to a simple claim to the freedom to enter supermarkets, or not to be vaccinated. May it also be a proud and courageous claim, to you sacrificed right to be free man. The truth will make you free.

And may god bless you.

TRANSCRIPT NEDERLANDS:

De wereldwijde staatsgreep, die in deze twee jaar door de globalistische elite is gepleegd, komt duidelijker aan het licht, als men zich niet beperkt tot wat er in de afzonderlijke naties is gebeurd. Maar verruim onze blik naar wat er overal is gebeurd. Jullie protest, beste Canadese TruckDriver-vrienden, sluit zich aan bij een wereldwijde beweging, die zich wil verzetten tegen de vestiging van de NWO, de nieuwe wereldorde. Op het puin van naties, door The Great Reset, ontworpen door het Wereld Economisch Forum en door de Verenigde Naties, onder de naam van Agenda2030.

Dikke maatjes, waarbij steeds duidelijke wordt dat Mark Rutte het Nederlandse belang ondergeschikt maar aan de WEF-belangen.

En we weten dat veel regeringsleiders hebben deelgenomen aan de ‘School for Young Leaders’ van Klaus Schwab (HIER), de zogenaamde ‘wereldleiders voor morgen’. Het lijkt erop dat Canada, samen met Australië, Italië, Oostenrijk en Frankrijk, een van de landen is, die het meest door de globalisten is geïnfiltreerd. Jullie hebben dit instinctief begrepen en jullie verlangen naar vrijheid, werd in al zijn gecoördineerde harmonie getoond, op weg naar de hoofdstad Ottawa.

Beste vrachtwagenchauffeurs, jullie hebben te maken met grote moeilijkheden, niet alleen omdat jullie je werk opgeven om te demonstreren, maar ook vanwege deze ongunstige weersomstandigheden, lange nachten in de kou en pogingen om opgeruimd te worden. Dat is waarmee jullie te maken krijgen. Maar naast deze moeilijkheden hebt u ook de nabijheid van veel van uw medeburgers ervaren, die net als u de dreigende dreiging hebben begrepen en u willen steunen in uw protest tegen het regime.

Sta mij toe u ook mijn steun en mijn geestelijke nabijheid te betuigen, waarbij ik mij aansluit met het gebed dat uw manifestatie met succes mag worden bekroond. En zich ook mag uitstrekken naar andere landen. In deze tijd zien we de maskers van tirannen van over de hele wereld vallen. En helaas zien we ook zoveel conformisme, zoveel angst, zoveel lafheid, bij mensen die tot gisteren nog als vrienden werden beschouwd. Zelfs onder onze familieleden.

En toch, juist door deze extreme situatie, hebben we met verbazing de gebaren van menselijkheid ontdekt, gemaakt door vreemden, tekenen van solidariteit en broederschap, van de kant van hen die zich dicht bij ons voelen in de gemeenschappelijke strijd. We ontdekken zoveel edelmoedigheid, zoveel verlangen om ons uit deze verbijstering te schudden. We ontdekken dat we niet langer bereid zijn passief de vernietiging van onze wereld te ondergaan, opgelegd door een kliek van gewetenloze misdadigers, dorstig naar macht en geld.

In deze meedogenloze aanval op de traditionele wereld zijn niet alleen je manier van leven en je identiteit aangetast, maar ook je bezit, je activiteiten en je werk. Dit is de grote reset, dit is de toekomst die beloofd wordt door de slogan, zoals ‘Build, Back, Better’. Dit is de toekomst van miljarden mensen die worden gecontroleerd in hun elke beweging, in al hun transacties, in elke aankoop, elke bureaucratische praktijk, elke activiteit.

Als automaten, robots zonder ziel of wil, beroofd van hun identiteit. Gereduceerd tot het hebben van een universeel inkomen, dat hen in staat stelt te overleven, om alleen te kopen wat anderen al besloten hebben te koop aan te bieden. Vandaag is het meer dan ooit noodzakelijk dat jullie beseffen dat het niet langer mogelijk is om passief weerstand te bieden. Het is noodzakelijk een standpunt in te nemen, te strijden voor vrijheid, respect te eisen voor de natuurlijke vrijheden.

Maar meer nog, beste Canadese broeders, is het noodzakelijk te begrijpen, dat deze dystopie dient om de dictatuur van de Nieuwe Wereldorde te vestigen. En elk spoor van onze Heer Jezus Christus volledig uit te wissen uit de samenleving, uit de geschiedenis en uit de traditie van de volkeren. Demonstreer voor uw recht Canadese vrienden, maar moge dit recht niet beperkt blijven tot een simpele aanspraak op de vrijheid om supermarkten binnen te gaan, of om niet gevaccineerd te worden. Moge het ook een trotse en moedige claim zijn, op jullie opgeofferde recht om vrij mens te zijn. De waarheid zal u vrij maken.
En moge god u zegenen.

 

 

Advertentie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.