Advertentie

Top Secret: 1742 negatieve vaccinatie-effecten bij kinderen!


Een steeds dodelijker combinatie:Money and Medicines..
Een steeds dodelijker combinatie:
Money and Medicines..

x

Ssst, niet doorvertellen:

1742 Meldingen van negatieve vaccinatie-effecten bij kinderen!

x

2012 © Christina England
2012 ©  vertaling Door Frankema

 x

prevenarAfgelopen week berichtte ‘VacTruth’ over het 1271 pagina’s dikke, hoogst vertrouwelijke rapport van GlaxoSmithKline met betrekking tot hun zes-in-één vaccin ‘Infanrix Hexa’. Sindsdien is er nóg een vertrouwelijk document uitgelekt naar de media; beiden werden blootgelegd door de Belgische website ‘Initiative Citoyeene’.

Het meest recente document heeft betrekking op het vaccin ‘Prevenar 13’ van Wyeth. Dit is een pneumokokken-vaccin geproduceerd door Pfizer (dat gefuseerd is met Wyeth). (1) Dit vaccin vervangt het eerste Prevenar-vaccin dat, volgens de berichten van de fabrikant, ervoor verantwoordelijk is dat het aantal ernstige infecties is toegenomen in plaats van afgenomen..

De nieuwe Prevenar 13-prik, beschermt baby’s tegen Streptococcus Pneumoniae-bacteriën die mogelijkerwijs zouden kunnen leiden tot gevallen van meningitis, bacteriaemia (infectie van het bloed), longontsteking en/of oorontstekingen. (2) Het is daarbij gebruikelijk om het zes-in-één vaccin ‘Infanrix Hexa’ én het ‘Prevenar 13′-vaccin tegelijkertijd aan kleine baby’s toe te dienen.

infanrix hexaVolgens de uitgelekte, vertrouwelijke Wyeth (Pfizer) documenten en een antwoord van de EMA (European Medicines Agency), zijn zowel de fabrikant als het agentschap zich ervan bewust dat zich er een significant hoger aantal neurologische bijwerkingen voordoen bij kinderen, wanneer deze kinderen gelijktijdig gevaccineerd zijn met Prevenar 13 én Infanrix Hexa. Dit gebeurt volgens het vaccinatieschema in België op de leeftijd van 2 en 4 maanden. (DF: In Nederland gebeurt dit met 2, 3, 4 en 11 maanden)

Het eerste uitgelekte document
Laten we om te beginnen terugkomen op het eerste uitgelekte bericht met betrekking tot Infanrix Hexa vaccine information, waar ik slechts een paar dagen geleden op VacTruth over geschreven heb. Het ging over een door GlaxoSmithKline achtergehouden document dat in de media terechtgekomen is en de dood van 36 kinderen onthulde. (3)

Dit rapport, getiteld ‘Confidential To Regulatory Authorities Infanrix Hexa Summary Bridging Report‘  stelt dat tussen 23 Oktober 2009 en 22 Oktober 2011, farmaceut GlaxoSmithKline een totaal van 1742 meldingen van bijwerkingen ontvangen had. Hieronder waren meldingen van 503 ernstige ongewenste effecten, nadat kinderen het zes-in-één vaccin Infanrix Hexa toegediend kregen.
Infanrix Hexa combineert difterie, tetanus, a-celllulaire kinkhoest, hepatitis b, poliomyelitis en haemophilius influenzae b in één prik. Deze vaccin-cocktail wordt wereldwijd gebruikt in 92 landen.

Het vertrouwelijke document van GlaxoSmithKline gaf een gedetailleerde uitleg van elk van de 1742 ongewenste effecten in een lijst die zo lang was, dat er maar liefst 20 pagina’s voor nodig waren om ze allemaal onder te brengen. Hieronder volgen een aantal van de bijwerkingen die op de grafieken tussen pagina 11 en 31 van hun document voorkwamen en beschreven werden:

 • 106 gevallen van  cyanosis
 • 69 gevallen van bewustzijnsverlies
 • 165 gevallen van hypotonia
 • 102 gevallen van hypotone-hyporesponsieve episodes
 • 107 gevallen van spierkrampen
 • 20 gevallen van epilepsie
 • 98 gevallen van koortsstuipen
 • 33 gevallen van grand mal convulsies
 • 47 gevallen van apneu aanvallen
 • 108 gevallen van overgeven
 • 43 gevallen van Gaze Palsy
 • 12 gevallen van bloedarmoede
 • 1 geval van beenmergfalen
 • 6 gevallen van hartstilstand
 • 53 gevallen van diarree
 • 593 gevallen van pyrexie (hoge  temperatuur)
 • 22 gevallen van loopstoornissen
 • 6 gevallen van analfalaxie
 • 62 gevallen van kinkhoest
 • 2 gevallen van pneumokokken meningitis
 • 3 gevallen van arthritis
 • 16 gevallen van spiertrekkingen
 • 22 gevallen van tremoren
 • 264 gevallen van huilen (geeft niet aan in welke mate)
 • 2 gevallen van Guillain-Barré syndroom
 • 10 gevallen van ademstilstand
 • 7 gevallen van de ziekte van Kawasaki

Al deze gevallen van ongewenste neven effecten deden zich voor, nádat het kind het ‘Infanrix Hexa’-vaccin toegediend had gekregen, in sommige gevallen slechts enkele uren nadat de vaccinatie had plaatsgevonden. Deze gedocumenteerde feiten zijn in hoge mate onplezierig leesmateriaal.

combined vaccins testedEn alsof dit nog niet genoeg is, onthult GlaxoSmithKline op pagina 20 een totaal van 68 gevallen van het falen van het vaccin! Het toont aan dat het vaccin niet alleen overlijden, schade en ziekte bij kinderen schijnt te veroorzaken, maar ook dat het faalt om ook maar enige ‘bescherming’ te bieden in ten minste 68 gevallen. Het document is ondertekend door Vanessa Corman (Safety Scientist) en Dr. Felix Arellano (Vice president, Lead Biological Clinical Safety and Pharmavigilance) van GlaxoSmithKline Biologicals.

Dan het tweede uitgelekte document
Laten we doorgaan met de schokkerende nieuwe geschriften die de Belgische website Initiative Citoyeene openbaarden. Zij verklaarden:
“Op 4 januari dit jaar, aan het einde van de benodigde periode van 6 weken, hebben Mary Allin en Helen Edwards (beide Director of Regulatory Affairs van de Pfitzer Group) een antwoord gestuurd naar Dr. S. Spinosa van het European Medicine Agency over het onderwerp: ‘hoger aantal neurologische bijwerkingen die gerapporteerd zijn in Italië naar aanleiding van het gelijktijdig toedienen van Prevenar 13 en Hexavalente vaccins.’ De twee directeuren specificeerden aan het einde van hun brief dat zij, gebaseerd op de verstrekte gegeven, niet het gevoel hadden dat er enige noodzaak was om de bijsluiter van het vaccin aan te passen’.

Dus, laten we één van de twee vertrouwelijke rapporten die het Initiative Citoyenne citeert eens nader bekijken. Dit document onthult dat er over een periode van twee jaar, 22 sterfgevallen gerapporteerd zijn, welke 2.6% van het totale aantal gevallen vertegenwoordigd en een totaal van 51 gerapporteerde gevallen van onwerkzaamheid of te wel vaccinfalen. (4)

Hersenschade en overlijden
Het volgende betreft meldingen van neurologische aandoeningen.

De MAH (Master of Health Administration) werd gevraagd door het CHMP (Committee for Medical Product for Human Use) om een cumulatief overzicht te verstrekken van neurologische reacties bij gevallen waarvan melding gemaakt is dat Prevenar 13 gelijktijdig met het Hexavalent 6-in-1 vaccin toegediend is.

De MAH rapporteerde dat gedurende de periode van twee jaar tussen 10 Juli 2009 en 9 Juli 2011 er een totaal van 1691 gevallen van ongewenste effecten gerapporteerd zijn na toediening Prevenar 13 vaccin. Van deze ongewenste effecten zijn er 312 (18%) van neurologische aard. (5) De 1691 gevallen werden vervolgens verdeeld in drie verschillende datagroepen. De website ‘Initiative Citoyenne’ legt de bevindingen als volgt uit:

“Een belangrijk feit is dat Pfizer de respectievelijke frequentie van het voorkomen van neurologische ongevallen beoordeelt in drie verschillende groepen kinderen: degenen die allen alléén het Prevenar 13 vaccin kregen, degenen die zowel Prevenar 13 als andere vaccins op dezelfde dag kregen, en degenen die zowel het Prevenar 13 als een Hexavalent vaccin op dezelfde dag toegediend kregen.

Misschien tijd dat ook Bill en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun 'windows' weghalen..?
Een typisch geval van ‘schoenmaker hou je bij je leest’.. Misschien tijd dat ook Bill en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun ‘windows’ weghalen..?

Van de 934 kinderen die alléén het Prevenar 13 vaccin ontvingen en last kregen van ongewenste neveneffecten, vertoonden 87 kinderen neurologische bijwerkingen (87/934=9%).
Van de 287 kinderen die het Prevenar 13  in combinatie met andere vaccins op dezelfde dag ontvingen hadden 62 last van neurologische voorvallen. (62/287= 21%)
Van de 470 kinderen die op dezelfde dag het Prevenar13 in combinatie met een Hexavalent vaccin ontvingen en ongewenste neveneffecten rapporteerden, vertoonden 163 neurologische bijwerkingen (163/470=34%!!)

Het is daarom duidelijk dat het gelijktijdig toedienen van verschillende vaccins, met name degene die in het Belgische én in het Nederlandse vaccinatieschema geadviseerd worden (Prevenar 13 in combinatie met Infanrix Hexa) het risico op neurologische reacties waaronder ernstige en potentieel onomkeerbare bijwerkingen vermenigvuldigen!”

Om de omvang van deze ernstige situatie te beschrijven, verklaarden zij verder, in niet mis te verstane termen:

“Om de omvang van het probleem te bevatten, hoeven we ons alleen maar te herinneren dat het aantal kinderen dat jaarlijks in België geboren wordt bij benadering 128.000 is en dat daarvan het overgrote deel ZOWEL het Prevenar als Infanrix Hexa toegediend krijgt. Een simpel rekensommetje laat zien dat het jaarlijks aantal ernstige bijwerkingen, waarbij we ALLEEN dit vaccin in beschouwing nemen, neer zou kunnen komen op 3% van 128.000 geboorten = 3840 kinderen!”

Zijn er méér redenen nodig om dit 6-in-1 vaccin te vermijden..?!

Interessant genoeg, vermeldt de eerder genoemde Prevenar 13 bijsluiter redenen waarom het vaccin niet toegediend zou mogen worden:
‘Uw kind zou geen Prevenar 13 moeten krijgen als het eerder een allergische reactie heeft vertoont op pnemokokken,- of difterievaccins of één van de ingrediënten die vermeld staan in de lijst aan het einde van deze bijsluiter.’

Ondanks deze waarschuwing, wordt het Prevenar 13 vaccin toch vaak gelijktijdig gegeven met het Infanrix Hexa vaccin, welke een difterie-component bevat! Deze vaccins worden volgens de bijsluiter al vanaf 6 weken aanbevolen, een tijdstip waarop de ouders onmogelijk kunnen weten of hun kindje wel of niet allergisch is voor het difterie component.

death by vaccin needleHet kindje Stacy Sirjacobs
Stacy Sirjacobs was één Belgisch kindje dat haar leven verloor als gevolg van het gelijktijdig toedienen van meerdere vaccins op dezelfde dag, waaronder het Prevenar en Hexavaccin. Stacy was een prematuur tweeling-kindje van 8 weken oud en stierf in December 2011. (6)
De vaccins zijn aan Stacy gegeven ondanks het advies van de EMC (European Medicines Agency) in hun ‘Bijlage 1: Samenvatting van Product Kenmerken voor Infanrix Rapport’ welke verklaart:

“Wanneer Infanrix gelijktijdig toegediend wordt met Prevenar, zou de arts zich ervan bewust moeten zijn dat de gegevens van klinische onderzoeken aangeven dat de mate van koortsstuipen die zich voordoen in combinatie hoger was vergeleken met het voorkomen ervan volgend op het toedienen van Infantrix Hexa alleen”.(7)

Verder bevat het document informatie over het toedienen van het vaccin aan premature kinderen.

“Beperkte data in 196 premature kinderen laten zien dat Infanrix Hexa gegeven kan worden dan vroeggeboren kinderen. Echter, er kan een lagere immuun-respons geobserveerd worden en het niveau van klinische bescherming is onbekend.
Het potentiële risico van ademstilstand en de noodzaak voor het controleren van de ademhaling gedurende 48-72 uur zou overwogen moeten worden wanneer de primaire vaccins aan premature baby’s toegediend worden, met name voor de kinderen met een voorafgaande geschiedenis van onontwikkelde ademhaling.”

Verontrustende vragen
Het EMA (European Medicines Agency) heeft waarschuwingen verstrekt met betrekking tot het toedienen van het vaccin in combinatie met een ander vaccin en maande tot voorzichtigheid en het overwegen van een vergroot risico in geval van het vaccineren van premature baby’s. Maar waarom werd Stacy, een baby die één maand te vroeg via keizersnede geboren is en direct daarna vier dagen aan beademingsapparatuur in een couveuse doorbracht, dan dit vaccin gegeven waarna ze naar huis gestuurd werd zonder enig extra advies?

Haar dood is tragisch, en desalniettemin gaan er nog steeds regelmatige baby’s dood en lopen ze nog steeds neurologische schade op.  Het bewijs hiervan is het rapport van de fabrikant waar dit in zwart wit te lezen is. De farmaceutische bedrijven weten het, de agentschappen weten het en nog erger, onze overheden weten het. Langzaam, beetje bij beetje, komen we erachter hoe corrupt het systeem is.  De waarheid wordt niet aan ouders verteld; ze worden bedrogen en belogen en de prijs die ze betalen is extreem hoog.

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!
Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord blijkt eigenlijk keer op keer keihard: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’…!

Conclusie
Deze bijwerkingen zij al in 2009 gerapporteerd. Dus, waarom worden deze twee vaccins nog steeds aanbevolen al voor kinderen van slechts 6 weken oud..?!? De meest verstandige en verantwoordelijke daad zou zijn dat de fabrikanten GlaxoSmithKline en Pfitzer het gebruik van deze vaccins voor onbepaalde tijd uitstellen totdat aangetoond kan worden dat het gebruik ervan betrouwbaar, effectief en veilig is. Maar in plaats daarvan wordt deze informatie weggehouden van het publiek..! Zo simpel is het..!

En de media houdt zich zo stil dat je een naald kan horen vallen. Dr. Rebecca Carley, een expert gespecialiseerd in door vaccins veroorzaakte aandoeningen, heeft vaak in haar radio uitzendingen verklaard dat vaccins feitelijk ‘massa-vernietigings wapens’ zijn. Het bewijs wat deze uitgelekte, vertrouwelijke documenten bevatten, laat simpelweg zien dat ze wel eens gelijk zou kunnen hebben.

Dankbetuiging
De auteur wil graag de website Initiative Citoyennebedanken voor hun moed om de waarheid bloot te leggen. De medewerkers van VacTruth willen hun oprechte deelname betuigen aan de familie van Stacy Sirjacobs en andere families waarvan de kinderen vaccinatieschade opliepen of overleden zijn naar aanleiding van vacinaties.

Bronnen:

 1. Initiative Citoyenne Press Release HIER
 2. Prevenar 13 leaflet Consumer Medical Information HIER (pdf)
 3. HIER (VaccTruth)
 4. Confidential To Regulatory Authorities Infanrix TM hexa Summary Bridging Report HIER (pdf)
 5. Prevenar 13 PSUR 04 – Response to RSI Neurological Events PFIZER CONFIDENTIAL Page 1 Prevenar 13 Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, 13 valent adsorbed PSUR 04 – Response to Question on Neurological events
 6. Vactruth.com: baby-dies-after-first-shots/
 7. European Medicines Agency ANNEX I SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS for Infranrix Hexa HIER
 8. (Met betrekking tot de Nederlandse situatie: Vaccinatie schema: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_inenting/Vaccinatieschema  En Bijsluiters: HIER

Originele artikel HIER

 

22 gedachten over “Top Secret: 1742 negatieve vaccinatie-effecten bij kinderen!

  1. Ellen: Ik raad je aan om ook eens de FAQ van de VAERS database te lezen: http://vaers.hhs.gov/about/faqs. Daar wordt zelf aangegeven dat “VAERS can rarely provide definitive evidence of causal associations between vaccines and particular risks” Je kunt VAERS dus niet echt gebruiken om aan te geven hoe vaak bijwerkingen optreden, alhoewel veel mensen zonder expertise dit wel proberen te doen, om hun visie over vaccinatie te ‘bewijzen’.

   Nog enkele andere interessante links over hoe de anti-vacin lobby de VAERS database misbruikt om hun groot-gelijk te ‘bewijzen’.
   http://scienceblogs.com/insolence/2008/01/18/how-vaccine-litigation-distorts-the-vaer/: “This study once again hammers home the inherent unreliability of the VAERS database as a tool for longitudinal studies of the rate of vaccine-related complications”
   http://momswhovax.blogspot.be/2011/10/incredible-hulk-vaccine-side-effect-or.html “But the anti-vaccine movement relies heavily on the VAERS data base to frighten parents away from vaccines, and this is extremely troublesome”

 1. ik heb in een ander verhaal al aangegeven dat er bepaalde mensen niet meer daar behoren te zitten waar ze nu zittn en eigelijk achter de tralies behoren !te worden gezet ;dit zijn landveraders en moordenaars .maar we janken nog steeds maar verrotten er ook maar iets tegen te doen ! MET ZN ALLEN alleen ben ik een luis in de pels van de wolf maar met veel meer aardbewoners moeten wij ?? dat zooitje ongeregeld wel daar kunnen krijgen waar het behoord

 2. Dit artikel bouwt verder op het document van GSK, dat reeds eerder op wtk besproken werd. Toen was het al overduidelijk dat er heel wat fouten in het artikel op wtk stonden (reactie 3 op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/waar-blijft-de-wetenschappelijke-studie-die-aantoont-dat-vaccins-veilig-zijn ). Ook nu wordt er weer heel kort door te bocht gegaan, om toch maar te kunnen ‘bewijzen’ dat vaccins gevaarlijk zijn. Er wordt geschreven dat er “1742 negatieve vaccinatie-effecten” zijn. Maar als je het rapport zelf bekijkt, dan staat er iets heel anders: er zijn 1742 “reported events” ( = ‘gerapporteerde gebeurtenissen”). Dat is dus niet hetzelfde als een “adverse event” (= ‘bijwerking’, of “negatieve vaccinatie-effecten”). Om maar 1 voorbeeld te geven: er werd melding gemaakt van 62 gevallen van kinkhoest na vaccinatie met Infanrix. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Maar deze bacterie zit helemaal niet in dat vaccin, dus dat vaccin kan geen kinkhoest veroorzaken. Als het geen bijwerking kan zijn, waarom werd het dan wel vermeld? (lees het rapport om het antwoord te vinden!)

  Maar niet alleen het aantal bijwerkingen wordt zo foutief opgeblazen. Verder wordt er helemaal voorbijgegaan aan alle andere aspecten. Zo wordt er volledig niet vermeld dat er hier sprake is van een analyse gebaseerd op 12,300,000 dosissen van het vaccin dat in datzelfde jaar werden verkocht. Dus in ongeveer 0.01% van de dosissen was er een “reported event”. En slechts een deeltje daarvan zullen wellicht echte bijwerkingen zijn. Er wordt ook volledig voorbijgegaan aan het feit dat het vaccin heel wat ziektes voorkomt. Wat is het ergste: 264 ‘bijwerkingen’ van huilen, of (wellicht) tienduizenden kinderen die helemaal niet (zwaar) ziek zijn geworden? Door dergelijke aspecten te negeren, kun je inderdaad moeilijk een antwoord vinden op de vraag: “Deze bijwerkingen zij al in 2009 gerapporteerd. Dus, waarom worden deze twee vaccins nog steeds aanbevolen?” Als je niet het gehele plaatje kunt/durf bekijken, dan kun je die vraag niet beantwoorden, en dan zou ik zeggen: “schoenmaker hou je bij je leest”, en probeer niet om met halve waarheden een duidelijk verkeerde opinie te verantwoorden.

  1. Er stonden heel wat fouten in het artikel..? Net zoveel fouten als de farmacie maakt..? Of het RIVM..? Of onze Koen/Feniks? Of minder..? Zeg het maar Koen. Je hebt de wijsheid in pacht, we hangen aan je lippen.
   Maar ik stel me voor dat je je bij jouw leest houdt..? Het promoten van vaccins, de ‘juiste’ weg in jouw ogen. Heb niet de illusie dat je hier op WantToKnow missionariswerk doet.. Tel je zegeningen.. Remember echter: de RK-kerk is ook ernstig aan ‘decline’ onderhevig..! Desalniettemin: een machtig prachtig 2013..!!

  2. Zoals ik al vaker heb geschreven: ik probeer niet om de farmacie te verdedigen. Ik ga dus zeker niet ontkennen dat de farmacie al fouten heeft gemaakt. Maar het is hier doorgaans eerder een heksenjacht dan een eerlijk proces: selectief rapporteren, foutieve interpretaties, leugens verspreiden (reactie 7),… alles is blijkbaar veroorloofd zolang de farmacie kan worden zwart gemaakt. Daarom dat ik hier dikwijls reageer: niet om de farmacie te verdedigen, maar om te zorgen dat de informatie correct en gebalanceerd is. Want ik wil de farmacie ook niet veroordeeld zien gebaseerd op leugens, onvolledige interpretaties, of ronduit foute informatie.

   En kun je nu eventjes concreet zijn: welke fouten heb ik al gemaakt? Is mijn analyse in reactie 6 fout? Wanneer heb ik in de afgelopen weken of maanden fouten gepost? Als je hier geen concreet antwoord op kunt geven, dan wordt het alleen maar duidelijker dat ook ik slachtoffer ben van de heksenjacht.

 3. Guido, je hebt al eens die figuur gebruikt waarin staat: “Think that combined doses of vaccines have been tested? They haven’t. Not once, ever”. Ik heb toen duidelijk aangetoond dat dit een demagogische propaganda-leugen was: er zijn immers reeds honderden degelijke studies hierover gepubliceerd (reactie 5.1 op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/waar-blijft-de-wetenschappelijke-studie-die-aantoont-dat-vaccins-veilig-zijn). Maar alhoewel je toen dus blijkbaar impliciet aanvaardde dat het een leugen was (je reageerde, maar ontkende het niet), gebruik je die figuur nu weer opnieuw. Wat moet ik daar nu van denken? Dat jij de harde feiten negeert, gewoon omdat je liegen verantwoord vind om je eigen visie te ‘bewijzen’? Of dat je gewoonweg niet in staat bent om je visie bij te stellen?

  1. Ik ben als kind nooit gevaccineerd, ben intussen 58 jaar en in goede gezondheid, nooit erg ziek geweest, buiten een hoestje en griepje maar dat is gezond , omdat de afval stoffen dan uit jou lichaam verdwijnen.Wees zo verstandig mensen en gebruik als het ech niet nodig is GEEN VACCINATIES zit van alles in die ons lichaam alleen maar schade toebrengt. Je bent nog maar juist een paar weken op de wereld en krijgt al direct zo een giftige cocktail.!!!!

  2. Zolang niet aangetoond is dat vaccinaties veilig en dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een betere gezondheid, zou ik niet vacineren. En aangzeien dat nog steeds niet onafhankelijk is bewezen is mijn advies HELEMAAL NIET vaccineren. Op de site van Desirée Rover staat veel interessant en wetenschappelijk (voor Feniks) te lezen. Desirée is nog één van de weinige onderzoeks journalisten die zich niet laat knechten door bedrijven en hoofdredeacteuren, die op hun beurt geknecht worden.

  3. Pjottr (8.3) Desiree Rover heeft een overtuiging, en die probeert hij te bewijzen door selectief en uit context te misinterpreteren, met de nodige retoriek. Het begint al met “VACCINATIE = VERKRACHTING want: PENETRATIE + EJACULATIE” Als zo’n slogan je eerste argument is, op http://www.desireerover.nl/vaccinaties, dan is de toon al direct gezet: geen logische argumentatie, wel veel geroep en getier. Verderop beweert hij dat kanker niet voorkwam voordat er aan massa-vaccinatie werd begonnen. Kanker bestond ook al in de oudheid, en er zijn verschillende Egyptische mummies met kanker gevonden. Onlangs werd zelfs vastgesteld dat Neanderthalers al kanker hadden (www.scientias.nl/neanderthalers-hadden-al-botkanker/87937).

   Ik blijf me afvragen waarom sommigen zo’n visie blijven verdedigen. Is dit een verklaring: reactie 5.1 op http://www.wanttoknow.nl/overige/falende-mazelen-vaccinatie-opnieuw-vaccineren-dus ?

 4. nu ik dit artikel even goed heb gelezen, mijn dochtertje heeft dit vaccin ook gekregen en een week later is zij overleden aan de gevolgen van wiegendood. doet echt geen deugd dit te lezen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.