Advertentie

Is het vertrouwen in het vaccinatiebeleid terecht..?


Vaccination claim Gandhi

 

 x

x

 

Plannen voor een nieuw ‘vaccinatiezorgmodel’..
X

Is vertrouwen in het Nederlands vaccinatiebeleid wel verantwoord?

x
2015 © Ellen Vader en Door Frankema/deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

ellen vader door frankemaIs het de verantwoordelijkheid van de overheid of van de ouders om te bepalen of een kind wel of niet gevaccineerd dient te worden? Is het feit dat er nieuwe vaccins op de markt komen reden om het gebruik ervan te stimuleren? Wat moeten we verstaan onder het woord ‘vaccinatiezorg’? Waarom vinden onze beleidsmakers dat we steeds meer vaccins nodig hebben? Wie nemen de beslissingen, hoe vindt de besluitvorming plaats en wie werkt voor wie?

Vragen die we hieronder trachten te beantwoorden in een analyse van het vaccinatiezorgmodel van minister Edith Schippers..

Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje..
Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje.. (KLIK OP ILLUSTRATIE VOOR BRONARTIKEL/ONDERZOEK)

Aanleiding voor bovenstaande vragen is een brief van minister Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer van 3 juli 2014. Zij maakt in dit schrijven haar voornemens kenbaar om een vaccinatiezorgmodel te ontwikkelen waarin ‘alle vaccins de weg naar de burger kunnen vinden’. De reden wordt onder het kopje ‘probleemstelling’ als volgt gedefinieerd:

“Met de Gezondheidsraad constateer ik dat in Nederland geregistreerde vaccins op de markt zijn die bijna niet worden gebruikt. Hierdoor blijft er gezondheidswinst liggen.”

Er wordt niet benoemd over welke vaccins het gaat en er wordt ook niet uitgewerkt welke gezondheidswinst het betreft of wat hiermee bedoeld wordt. Waar het om gaat is dat ‘er in toenemende mate vaccins op de markt komen, die niet in aanmerking komen voor het Rijksvaccinatieprogramma terwijl ze soms wel voor individuen gezondheidswinst op kunnen leveren.’ Helaas komt in dit voorstel ook niet aan de orde wie deze individuen zijn.

Met andere woorden: voor wie zet de minister zich in? Onduidelijk. Het uitgangspunt van de brief is het vaccin – niet de ziekte, noch het individu. Over de laatste twee heeft zij het niet en wat het probleem van de burger is waar dit model een oplossing voor moet bieden blijft dus ‘in toenemende mate’, ‘soms wel’ uitermate vaag.

De brief gaat over de oplossing; de beschrijving van het model, de praktische uitvoering ervan, waar de kosten ondergebracht worden etcetera. De burger zal natuurlijk betalen zoals altijd. Onduidelijk voor wie en waarom het vaccinatiezorgprogramma nodig is, maar dat het programma gedragen zal moeten worden door de zoveelste verhoging van ‘ziektekosten’ ligt voor de hand. 2

Aanbevelingen van de gezondheidsraad
De minister leunt in haar brief zwaar op de aanbevelingen van de Gezondheidsraad.

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden. Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met enige regelmaat komen er nieuwe vaccins beschikbaar. Voor preventie van waterpokken, gastro-enteritis door rotavirusinfectie (diarree) en gordelroos bijvoorbeeld bestaan er tegenwoordig werkzame vaccins. Toch worden ze in Nederland bijna niet gebruikt. Daardoor blijft gezondheidswinst liggen”. 3

Andere spelers in het spel van voorstel en besluitvorming lijken te zijn: Het Apollo Netwerk Nld, de Dutch Vaccines Group en waarschijnlijk is de belangrijkste pion; de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Wij zullen deze instanties een voor een aan de orde laten komen. Wat is hun functie, hoe groot is hun macht, wie zijn hun leden en waarom is het overleg dat binnen het Apollonetwerk plaatsvindt geheim? Waarom is het wetenschappelijk onderzoek dat – mogen we toch hopen – aan de basis ligt voor een dergelijk voorstel niet publiekelijk ter inzage voor artsen of ouders die dat willen bestuderen?

Bill Gates, computerman, blijkt plotseling 'verstand' te hebben van vaccins. Die dan ook over de hele wereld dienen te worden toegediend. Integriteit van de lokale mensen staat niet ter discussie; onze Bill wéét dat het goed is en betaalt er toch voor..??!
Bill Gates, computerman, blijkt plotseling ‘verstand’ te hebben van vaccins. Die dan ook over de hele wereld dienen te worden toegediend. De integriteit van de lokale mensen in ‘ontwikkelingslanden’ wordt platgewalst; onze Bill wéét dat het goed is en betaalt er toch voor..? Waar haalt deze man de wijsheid vandaan..? Ineens. Maar dan komen ineens uitspraken als hierboven aan de oppervlakte. (Opgetekend tijdens Gates’ TED-talk.) Waarom spreekt hij over REDUCTIE van de wereldbevolking, wanneer de vaccins goed hun werk doen..???!

En last but not least. Is het eigenlijk wel de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat vaccins tegen waterpokken, diarree en gordelroos ‘de weg naar de burger’ vinden? Is het niet aan het farmaceutische, of welk bedrijf dan ook, zelf om hun product aan de man te brengen? De minister geeft in haar brief de volgende rechtvaardiging voor haar inmenging, of te wel ‘de noodzaak van het vaccinatiezorgmodel’ dat zij voor ogen heeft:

‘Tot voor kort waren er bijna uitsluitend geregistreerde vaccins op de markt die beschermden tegen relatief ernstige ziekten. Vaccinatie had, naast het beschermen van het individu, veelal ook tot doel om de verspreiding van epidemieën te voorkomen. Dit laatste is van publiek belang. In toenemende mate komen er echter vaccins op de markt die beschermen tegen minder ernstige ziekte en/of overwegend een individueel belang hebben. De gezondheidsraad wijst in zijn advies op het risico dat de bereidheid onder de bevolking om deel te nemen aan publieke vaccinatieprogramma’s mogelijk afneemt wanneer dit type vaccins tot deze programma’s wordt toegelaten. De Raad wijst in dit verband op maatschappelijke discussies over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, pandemische influenza en seizoensgriep.’ 4

Het is duidelijk. De weerstand bij de burger neemt toe. De zaken worden zo op de spits gedreven dat we het vaccinatiebeleid beginnen te wantrouwen. We krijgen zo langzamerhand het gevoel dat het niet gaat om gezondheid maar om iets heel anders. Kort door de bocht – de fabrikant heeft een vaccin ontwikkeld – dat ligt maar op de plank en de minister gaat zich inzetten om ervoor te zorgen dat het vaccin ‘de weg naar de burger’ gaat vinden. Toe maar. En de burger zelf? Heeft die ook nog wat te zeggen?

Oproep aan de burger: denk mee, denk na
We hebben getracht om – op basis van gezond verstand en doorzettingsvermogen – een beeld te schetsen van de situatie met betrekking tot het vaccinatiezorgmodel. Het heeft ons wakker geschud met betrekking tot het gebrek aan integriteit van de personen en instanties die betrokken zijn bij de besluitvorming. Denk mee, denk na. Het vaccinatiebeleid is iets wat ons allen aangaat. Het betreft de gezondheid van onze kinderen. De volgende vragen zijn ons uitgangspunt:

 1. Hoe groot is de noodzaak voor dit zorgmodel?
 2. Waar is de wetenschappelijke onderbouwing voor een dergelijke kostbare nieuwe ontwikkeling?
 3. Hoe vindt precies de besluitvorming plaats? Welke instanties en personen zijn hierbij betrokken, waar begint het, volgens welke procedures verloopt het besluitvormingsproces en wie nemen uiteindelijk de beslissing?

Hoe groot is de noodzaak voor een ‘vaccinatiezorgmodel’?
Een belangrijk onderscheid is de verschillende interpretatie van het woord ‘gezondheidswinst’. Op dit moment heeft 1 op de 4 kinderen last van een chronische aandoening. 5 Dit schrikbarend hoge getal heeft tot gevolg dat veel ouders gaan zoeken naar manieren om hun kinderen weer gezond te krijgen. Wat ouders verstaan onder gezondheidswinst is dat onze kinderen gezonder worden in plaats van zieker. Met andere woorden: minder last krijgen van chronische aandoeningen.

Alle besmettelijke ziekten op weg naar uitsterven. Gezonder voedsel, behuizing en kleding. Hygiëne verbetering deden het werk. EN NIET DE VACCINS..!

Wat de minister verstaat onder gezondheidswinst is het ‘niet hoeven doormaken van een acute infectieziekte’. Zij zet zich immers in voor een vergroting van het aanbod van vaccins. Het doel van de minister is het ‘bestrijden van acute infectieziektes’. En nader onderzoek levert de conclusie op dat het niet gaat om ziektes die gevaarlijk zijn of veel voorkomen, maar om ziektes waartegen een vaccin ontwikkeld is dat nog niet gebruikt wordt. Uitgaande van het in het rapport van de gezondheidsraad genoemde voorbeelden: de waterpokken, diarree als gevolg van het rotavirus en gordelroos, komen wij tot de volgende analyse:

Waterpokken: hoe vaak komt het voor en hoe gevaarlijk is het? Voor de volledigheid hebben we de oplossing – het vaccin – meegenomen in onze vraagstelling. We kijken dus ook naar de risico’s van het vaccin.

Wat weten we over de ziekte?
De waterpokken is een kinderziekte. In gebieden met een gematigd klimaat heeft meer dan 95% van de 12-jarigen waterpokken doorgemaakt. Het CBS registreerde één sterfgeval door varicella in 2009, twee in 2010 en één in 2011. 6

Met het gevaar valt het dus wel mee. Vervelend om te hebben? Misschien. Een kind met de waterpokken heeft een paar dagen tot een week koorts en jeukende pukkeltjes. Het ene kind ligt een paar dagen op bed, het andere kind speelt gewoon door. Mogelijkerwijs moeten de ouders een oplossing zien te vinden om het kind te kunnen verzorgen.

Wat weten we over het vaccin?
We zouden er heel veel over kunnen zeggen. Net als elk vaccin bevat het waterpokkenvaccin alleen maar ziekteverwekkers en chemicaliën, opgelost in een beetje water. Geen enkel kind zit erop te wachten om hiermee ingespoten te worden. Het lichaam is gebaat met gezonde voeding- en levensgewoonten – niet met blootstelling aan gifstoffen. We hebben ook nog even de bijsluiter erbij gepakt, en die geeft aan waar geen enkele ouder op zit te wachten:

Personen die PROVARIVAX hebben gekregen moeten gedurende 6 weken na de vaccinatie nauw contact met personen die mogelijk een hoog risico lopen vermijden, want deze personen kunnen het risico lopen waterpokken op te lopen van de persoon die werd gevaccineerd.’ 7

In de praktijk zou dat dus kunnen betekenen dat een kind in principe 6 weken lang niet naar een kinderopvang op school zou kunnen gaan vanwege het gevaar andere kinderen te besmetten. Waarschijnlijk geven de meeste ouders alleen al om die reden de voorkeur aan het doormaken van de ziekte.

Gastro-enteritis door rotavirusinfectie: hoe vaak komt het voor, hoe gevaarlijk is het en wat zijn de risico’s van het vaccin?

Wat weten we over de ziekte? In de volksmond noem je ‘gastero-enteritis’ een buikgriep – of diarree. Het kan veroorzaakt worden door het norovirus, asterovirus, de verschillende adenovirussen en het rotavirus. En verder door een hele rits bacteriën en zelfs door parasieten. 8 Het komt vooral voor bij jonge kinderen (0-4 jaar) en bij de alleroudsten (85+) in de bevolking. 9 In 2010 overleden 160 personen (63 mannen en 97 vrouwen) met een infectieziekte van het maagdarmkanaal als primaire doodsoorzaak (0,8 per 100.000 mannen en 1,2 per 100.000 vrouwen). 10

GlaxoSmithKline rotarixEr wordt niet gespecificeerd hoeveel van de sterfgevallen jonger waren dan 4 jaar of bij wie van hen sprake was van het rotavirus. Met alle respect, maar naar alle waarschijnlijkheid is het grootste gedeelte van deze 160 individuen boven de 85 en hebben we met het rotavirus dus niet eens de hoofdveroorzaker te pakken. Als we het gedecimeerde getal afzetten tegen een bevolking van 17 miljoen mensen. Waar hebben we het dan eigenlijk over?

Wat weten we over het vaccin?
De onverschrokken waarheidszoekers kunnen hun hart ophalen bij de ervaringen die inmiddels opgedaan zijn met het rotavirus vaccin in U.S.A.

“U.S. federal health authorities recommended that doctors suspend using Rotarix, one of two vaccines licensed in the U.S. against rotavirus, saying the vaccine is contaminated with material from a pig virus,” CNN reports. The Rotarix vaccine, which is made by GlaxoSmithKline and was approved by the FDA in 2008, has already been given to about 1 million U.S. children along with 30 million worldwide. The vaccine was found to contain DNA from porcine circovirus 1. “The FDA learned about the contamination after an academic research team using a novel technique to look for viruses in a range of vaccines found the material in GlaxoSmithKline’s product and told the company,” FDA Commissioner Dr. Margaret Hamburg told CNN. 11

Met andere woorden: in Amerika is dit vaccin tijdelijk van de markt gehaald vanwege de aanwezigheid van het DNA van varkens in het vaccin. Een sleutelfiguur in de ontwikkeling van dit vaccin, Paul Offit – met de dubieuze bijnaam Dr. Profit – ontvangt maar liefst tussen de 30 en 46 miljoen dollar aandeel in de winst die op dit vaccin gemaakt is. 12 En onderzoek uitgevoerd op 63:000 kinderen toont aan dat dit vaccin een significant vergrote kans geeft op aan longontsteking gerelateerd overlijden. 13 Afijn, voor wie zich in deze beerput wil verdiepen – onderaan dit artikel staan verschillende links 14

Nog even terugkomend op het gevaar van de ziekte – welk micro-organisme ook de oorzaak is van de volle luier of spurt naar het toilet, de behandeling van een buikgriep blijft hetzelfde. Bedrust en voldoende drinken om uitdroging te voorkomen. Moeder Natuur doet de rest. Complicaties komen eigenlijk niet voor – hooguit moet het kind een infuus toegediend krijgen om uitdroging te voorkomen.

Gordelroos
Gordelroos

Gordelroos, wat weten we over de aandoening?
Gordelroos is een huiduitslag aan één kant van het lichaam. De klachten zijn jeukende of pijnlijke vlekjes en blaasjes. De oorzaak is het waterpokkenvirus. (!!) Gordelroos gaat meestal vanzelf weer over. Medicijnen kunnen helpen om de klachten te verminderen. 15 Hoe vaak komt het voor en hoe gevaarlijk is het? Ongeveer drie op de duizend mensen krijgen gordelroos – veelal oudere mensen met verminderde weerstand. Het is lastig misschien, maar niet dodelijk en het geneest vanzelf. 16

Ironisch genoeg is bekend dat het massaal vaccineren tegen de waterpokken, zoals dat bijvoorbeeld in Amerika het geval is tot gevolg heeft dat er een verlegging van het probleem plaatsvindt. Waterpokken en gordelroos zijn beide ‘varicella zoster-infecties’ en het niet doormaken van waterpokken in de jeugd maakt dat men op oudere leeftijd meer kans heeft op gordelroos. Volgens wetenschappelijke studies en de Amerikaanse overheid kan het risico oplopen tot 20%. 17 Dus vaccineer tegen de waterpokken en voilà, de doelgroep voor het gordelroos vaccin wordt tegelijkertijd hiermee gecreëerd!

Vraag en antwoord
Om op de eerste vraag terug te komen. Hoe groot is de noodzaak voor het ontwikkelen van het ‘vaccinatiezorgmodel’ dat mevrouw Schippers voor ogen heeft? Wat ons betreft is die er niet. Al met al zien wij noch qua ernst, noch qua frequentie enige reden om gebruik te gaan maken van de vaccins die de farmaceutische bedrijven tegen bovengenoemde ziektes ontwikkeld hebben. Bovendien – de tweede vraag die wij ons stelden betreffende onderbouwing van dit voorstel – zijn de wetenschappelijke rapporten in geen velden of wegen te bekennen. Dat brengt ons bij de derde vraag.

Hoe vindt precies de besluitvorming plaats?
Of iets uitgebreider geformuleerd: welke instanties en personen zijn erbij betrokken, waar begint het, volgens welke procedures verloopt het besluitvormingsproces en wie nemen uiteindelijk de beslissing om een vaccin toe te voegen aan het RVP of een nieuw vaccinatiezorgmodel op te zetten? In de zomer van 2014 stuurt Minister Schippers van Volkgezondheid de tweede kamer een brief waarin zij haar voornemens kenbaar maakt om een vaccinatiezorgmodel te ontwikkelen waarin ‘alle vaccins de weg naar de burger kunnen vinden’. 1 Het roept vragen op:

 1. Hoe groot is de noodzaak voor dit zorgmodel?
 2. Waar is de wetenschappelijke onderbouwing voor een dergelijke kostbare nieuwe ontwikkeling?
 3. Hoe vindt precies de besluitvorming plaats? Welke instanties en personen zijn hierbij betrokken, waar begint het, volgens welke procedures verloopt het besluitvormingsproces en wie nemen uiteindelijk de beslissing?
Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het 'tabakdossier' over aan haar staatssecretaris. Is het ook de grote vriendin van Big Pharma..? Waarom anders geen gedegen onderzoek naar de werking van het griepvaccin..? Is het deze mevrouw de minister gewoon om het even, of er wellicht € 60 miljoen griepvaccinatiebudget over de balk gegooid wordt zoals veel huisartsen, medici en wetenschappers zeggen..?!
Edith Schippers stond zodanig onder druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie, dat ze dat uiteindelijk moest doen.. Ze droeg uiteindeljik het ’tabakdossier’ over aan haar staatssecretaris. En het lijkt er sterkt op dat het ook de grote vriendin van Big Pharma is..? Waarom anders geen gedegen onderzoek naar de werking van het griepvaccin..? Is het deze mevrouw de minister gewoon om het even, of er wellicht € 70 miljoen griepvaccinatiebudget over de balk gegooid wordt zoals veel huisartsen, medici en wetenschappers zeggen..?!

In deel 1 van dit artikel zijn naar aanleiding van de eerste vraag drie ziektes bestudeerd waarvoor er ‘ongebruikte’ vaccins op de markt zijn. Er is ook gekeken naar wat er bekend is over deze vaccins. In dit deel van deze analyse gaan we kijken naar de politieke en financiële aspecten van de (nieuwe) regelgeving. Al met al heeft het meer weg gehad van het openen van een beerput dan van een politiek gezond beleid. De ontnuchterende constatering is dat onze democratie geïnfiltreerd lijkt te zijn door farmaceutische bedrijven.

Wie bepaalt in de democratie: het volk of de industrie?
Volgens de lessen maatschappijleer die onze kinderen op de middelbare school krijgen heeft de minister de bevoegdheid om een wetsvoorstel in te dienen bij de tweede kamer. De volksvertegenwoordiging stemt over het wetsvoorstel. Heel mooi zo’n democratie – maar aan de basis ligt de volgende vraag: wie of wat inspireert de minister tot het schrijven van het wetsvoorstel? Het volk? Farma? De buurvrouw? Waar is het onderzoek waaruit blijkt dat er een vraag is, een noodzaak, vanuit de bevolking. Waar zijn de cijfers, de feiten? Wie zitten er te springen, of zelfs maar te wachten op weer een nieuw vaccin of een ‘vaccinatiezorgmodel’?

De minister vertegenwoordigt de belangen van het volk – tenminste in theorie. In de praktijk lijkt de farmaceutische industrie achter de schermen met een zeer verleidelijk lispelend stemmetje haar het een en ander in te fluisteren. Het lijkt erop dat mevrouw Schippers zich niet baseert op een zorgvuldige analyse van ziekte,- of sterftecijfers, niet op petities, pollen of enquêtes, maar dat ‘nieuwe vaccins die op de markt komen’ aanleiding zijn tot nieuwe beleidsmaatregelen.

Laten we eens kijken door welke instanties zij zich laat adviseren bij het schrijven van haar voorstel en in hoeverre de lobby van de farmaceutische industrie hierin binnengedrongen is. In willekeurige volgorde hebben de volgende instanties een vinger in de pap: het Apollo Netwerk, de Gezondheidsraad, Dutch Vaccines Group, en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 1. Het Apollo Netwerk

“Het Apollo Netwerk brengt verschillende professionals in de gezondheidszorg samen om in een constructieve omgeving ideeën uit te wisselen en nieuwe invalshoeken te vinden voor de uitdagingen in de farmaceutische zorg. Elke deelnemer draagt zorg voor inhoudelijke inbreng vanuit een verschillende invalshoek.” 2

Telegraaf Ministerie VWSDeelnemers aan dit netwerk zijn vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de zorgverzekeraar, de farmaceutische industrie, de zorgaanbieder, de zorgconsument, de apotheek en groothandel. Tezamen vormen zij een soort farmaceutische denktank ten behoeve van de ‘uitdagingen van de farmaceutische zorg’. Dit Apollo-Netwerk werd in 2007 opgericht door GlaxoSmithKline en Jansen-Cilag, in samenwerking met Accenture, een organisatie-adviesbureau. 3,4 Pikant detail is dat deze club (gedeeltelijk) gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. Op 3 oktober 2013 bericht de Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid bijna ‘een ton aan deze praatclub’ geschonken heeft.5 Met andere woorden: de overheid betaalt lobbyisten die zoals we direct zullen zien dezelfde overheid proberen te beïnvloeden. Hoe gek kan het worden?

Kunnen wij het Apollo Netwerk vertrouwen?
Hmmmmm, wij hebben daar behoorlijk moeite mee. Ten eerste vertrouwen wij de oprichters van het netwerk niet. Het bedrijf GlaxoSmithKline staat bekend om afpersing, afkoping, omkoping en onderzoeksfraude op grote schaal en wereldwijd gepleegd. GSK werd voor het achterhouden van informatie met betrekking tot het antidepressie medicijn ‘Paxil’ door de rechter veroordeeld tot een recordboete van… US$ 3 miljard! Een gigantisch bedrag, maar aanzienlijk minder dan de winst die er – ten koste van onnoemlijk veel onnodige bijwerkingen – gemaakt is op dit medicijn van maar liefst US$ 11,6 miljard. 6

Ook het in Nederland gevestigde bedrijf Janssen-Cilag kwam in het nieuws wegens crimineel gedrag. ‘Gesjoemel’ met een pijnbestrijdingsmedicijn leverde een boete op van € 10,8 miljoen. Kortom – we hebben te maken met ‘witte-boorden’ criminaliteit. 7

Eerder was het GlaxoSmithKlein, dat een miljardenboete in het kader van een schikking trof met de Amerikaanse autoriteiten. Wist je overigens is GSK één van de hoofdsponsors van de Wereld Gezondheids Organisatie, de WHO....! Juist, de organisatie van de valse grieppandemie! (Klik voor artikel)
GlaxoSmithKlein lijkt de ene ná de andere miljardenboete te moeten incasseren, in het kader van ‘schikking met de Amerikaanse autoriteiten’. Hetzelfde GSK dat één van de hoofdsponsors is van de Wereld Gezondheids Organisatie, de WHO….! Juist, de organisatie van de valse grieppandemie! (Klik voor artikel)

Ten tweede vertrouwen wij de werkwijze van deze organisatie niet. Het overleg binnen het Apollo Netwerk is namelijk ‘vertrouwelijk’ – in andere woorden: vindt achter gesloten deuren plaats. Dit gaat zelfs zo ver dat alle ingediende moties van de Tweede Kamer om inzage in Apollo verworpen zijn. 8 Waarom? Wat is er zo geheimzinnig aan het ‘uitwisselen van nieuwe invalshoeken voor de uitdagingen in de farmaceutische zorg?’ Waarom worden vragen met betrekking tot transparantie afgewimpeld?

Wij denken dat – gezien de reputatie die de oprichters van deze organisatie hebben – het heel goed denkbaar is dat het Apollo Netwerk een ‘ons-kent-ons’ gebeuren is waar besproken wordt hoe een nieuw (onnodig?) vaccin of medicijn (waarvan men allang weet dat het onaanvaardbare bijwerkingen heeft?) de ‘weg naar de burger kan vinden’.

Is de geheimhouding van hun overleg in overeenstemming met het onderliggende doel van deze organisatie: het ondersteunen van de economie – lees: de winsten van GlaxoSmithKline en Janssen-Cilag in plaats van de gezondheid van de Nederlandse burger?

Hoe groot is de invloed van het Apollo Netwerk?
Waarschijnlijk zeer aanzienlijk. Het netwerk heeft tentakels die invloedrijke mensen verbinden met, en gevoelig maken voor beïnvloeding door de farmaceutische industrie. Wat is de reden dat het goedkopere combivaccin Hexyon van Sanofi Pasteur MSD door de gezondheidsraad werd afgewezen en het duurdere Infantrix hexa vaccin van GSK werd aanbevolen? 9 Wat is de reden dat de kamervragen met betrekking tot het overleg van het Apollo Netwerk niet beantwoord worden? Kan iemand ons uitleggen hoe we zelfs maar de schijn van onafhankelijkheid kunnen ophouden als vertegenwoordigers van de overheid en adviesraden regelmatig overleg plegen met vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie??

 1. De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een wetenschappelijk adviesorgaan. Zij heeft als taak om de regering en het parlement te adviseren op het gebied van volksgezondheid en het gezondheids(zorg) onderzoek. De Gezondheidsraad heeft zeven criteria ontwikkeld om te bepalen of een vaccin ‘in aanmerking komt’ voor toevoeging aan het RVP.

Criterium 1: De ziekte is ernstig voor individuen en treft een omvangrijke groep

Criterium 2: De vaccinatie leidt tot een aanmerkelijke vermindering van ziekte in de bevolking (effectiviteit)

Criterium 3: Eventuele nadelen van de vaccinatie doen geen belangrijke afbreuk aan de gezondheidswinst (veiligheid)

Criterium 4: De last die een persoon ondervindt door vaccinatie staat in redelijke verhouding tot de persoonlijke (gezondheids)voordelen

Criterium 5: De last die een persoon ondervindt door het totale RVP staat in een redelijke verhouding tot de persoonlijke gezondheidsvoordelen en de gezondheidswinst voor de totale bevolking

Criterium 6: De verhouding tussen kosten en gezondheidswinst is gunstig in vergelijking met andere mogelijkheden om de ziektelast te reduceren

Criterium 7: Met de vaccinatie wordt een urgent volksgezondheidsbelang gediend 10

Gewogen en te licht bevonden..
In het eerste deel van dit artikel hebben we gezien dat waterpokken en kinder diarree misschien lastig zijn, maar niet gevaarlijk. Vaccins zoals het waterpokkenvaccin – en waarschijnlijk ook het rotavirusvaccin – zijn ongetwijfeld reeds door de Gezondheidsraad gewogen om opgenomen te worden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en te licht bevonden. Het is duidelijk dat ze niet voldoen aan bovenstaande criteria – dus niet geschikt zijn voor toevoeging aan het RVP. Er is dus geen opname in een publiek of collectief vaccinatieprogramma mogelijk, maar misschien is er nog wel een markt te vinden voor ‘individuen’. Het vaccin is tenslotte geregistreerd en de lobby van farmaceutische bedrijven is deshalve op zoek naar een afzetmarkt.

We dienen niet te onderschatten hoe groot de invloed is van de lobbyisten van farmaceutische bedrijven op de politiek en patientenorganisaties. In Brussel hebben de negen farmaceutische koepelorganisaties maar liefst 20 ‘belangenbehartigers’ voltijds in dienst. Die komen bovenop de 26 lobbyisten die direct werkzaam zijn voor 13 grote fabrikanten. Deze mensen houden zich bezig met het beïnvloeden van de politiek en steeds zwaarder gesponsorde patiëntenorganisaties. 11

Kunnen we de gezondheidsraad vertrouwen?

Medische biotechnoloog Prof. Dr. Huub Schellekens
Medische biotechnoloog Prof. Dr. Huub Schellekens

In de ZEMBLA uitzending ‘De overbodige griepprik’ op 20-11-2010 hebben wetenschappers hun twijfel geuit over de werking van de griepprik. In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor hij is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen. 12 Huub Schellekens (hoogleraar medische biotechnologie) noemt het in deze documentaire ‘onetisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet.’ 13 Desondanks meent de gezondheidsraad dat er ‘voldoende aanwijzingen’ zijn dat de griepprik ‘werkt’ en beveelt hem aan voor 60 plussers. 14

Huisarts Hans van der Linden laat zich niet ringeloren; hij komt op tegen de schandalige invloed van Big Pharma op beslissingen van de gezondheidsraad..
Huisarts Hans van der Linden laat zich niet ringeloren; hij kwam en komt op tegen de schandalige invloed van Big Pharma op beslissingen van de gezondheidsraad.. Zijn simpele, nog steeds onbeantwoorde vraag: ‘Laat zien, op wetenschappelijke gronden, dat die griepprik werkt..!’ De Nederlandse overheid besteed, o.b.v. aanbeveling van de Gezondheidsraad, zo’n €70 miljoen elk jaar aan die onnodige, maar daarom niet minder gevaarlijke griepprik..

De gezondheidsraad lijkt gevoelig te zijn voor economische belangen. Wat te denken van de moeders die thuis moeten blijven voor een kind met de waterpokken of een andere kinderziekte? Dat kost geld – heeft U daar wel eens over nagedacht? Nee? De gezondheidsraad wel! Zij heeft plannen voor het vervangen van het BMR-vaccin door een BMRW-vaccin op de leeftijd van 14-15 maanden en 9 jaar. 15 In het artikel ‘Waterpokken: voldoende redenen voor invoering van vaccinatie’, geschreven door leden van de gezondheidsraad wordt een poging gedaan om de ziekte als ernstig af te schilderen.

Maar de feitelijke onderbouwing met betrekking tot de aantallen is niet overtuigend. En de volgende overweging doet vermoeden dat de werkelijke reden voor het toevoegen van de W aan de BMR waarschijnlijk geen medische, maar een economische is:
“De indirecte ziektelast ten gevolge van arbeidsverlies dat optreedt als werkende ouders thuisblijven om voor hun zieke kind te zorgen, vormde een extra factor ten gunste van de kosteneffectiviteit van vaccinatie.”

Al met al zijn we niet erg onder de indruk van de intenties en de integriteit van de gezondheidsraad...!

Hoe groot is de invloed van de gezondheidsraad?
Groot. Haar adviezen gelden als norm. Het feit dat er drie leden van de Gezondheidsrdaad zetelen in het Apollo Netwerk geeft te denken. 16

 1. Dutch Vaccines Group

De Dutch Vaccines Group (DVG) is de belangenorganisatie van alle partijen die in Nederland actief zijn op het gebied van vaccins.’ 17

De DVG is niet echt prominent aanwezig in de politiek, maar speelt op de achtergrond mee in de acceptatie van het vaccinatiebeleid. Zij organiseerde op 10 oktober 2014 bijvoorbeeld een symposium over de ‘wenselijkheid van het griepvaccin’. 18 Haar doelgroep? Wetenschappers, medici, ambtenaren, politici, journalisten en vertegenwoordigers vanuit de industrie. Prominente spreker was Ab Osterhaus, een viroloog die eveneens een belangrijke post heeft in de WHO.

Symbolische foto? 'Topviroloog' Ab Osterhaus in de 'twilight zone'?
Symbolische foto? ‘Topviroloog’ Ab Osterhaus in de ’twilight zone’?

Hieronder kunt u lezen dat de WHO streeft naar een vaccinatiegraad van 95% wereldwijd, omdat dit nodig zou zijn om ‘ziektes uit te roeien’. De heer Osterhaus zal ongetwijfeld zijn best gedaan hebben om de ‘partijen die actief zijn op het gebied van vaccins’ ervan te overtuigen dat de seizoensgriep een gevaarlijke ziekte is waartegen de burger zich nu gelukkig kan beschermen door een ‘veilig en werkzaam vaccin’. Vanuit zijn positie bij de WHO streeft hij immers naar het behalen van een hoge vaccinatiegraad.

Het is vrij ongebruikelijk dat men op een symposium kritisch luistert en het overgrote deel van de beroepsgroepen voor wie dit symposium georganiseerd wordt zal de informatie klakkeloos doorspelen naar de burger toe. Het zou niet nodig moeten zijn, maar het is wel nodig: er is een alternatief circuit ontstaan waar men terecht kan voor realistische informatie over vaccins.

Het griepvaccin is niet veilig en werkt ook niet. In aanvulling op bovenstaande informatie over de griepprik: Michael Osterholm, werkzaam als wetenschapper bij University of Minesota op de afdeling ‘Infectious Disease Research and Policy’ analyseerde meer dan 12.000 onderzoeken en documenten daterend vanaf 1930 tot nu. Hij kwam tot de conclusie dat er praktisch geen bewijs was dat de griepprik enige bescherming biedt. 19 Een niet minder schokkend onderzoek, gepubliceerd in ‘The Lancet’, een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift, heeft onthuld dat het griepvaccin slechts in staat is de griep te voorkomen bij 1,5 uit elke 100 personen die met het vaccin geïnjecteerd zijn. 20 En we kunnen nog wel even doorgaan met referenties – het volstaat om even te googlen en het is duidelijk dat ‘effectiviteit’ van het griepvaccin zo lek is als een mandje.

Geen bescherming, maar helaas wel bijwerkingen. In het griepvaccin zitten neurotoxische stoffen (schadelijk voor hersenen en zenuwstelsel) die juist voor de doelgroep (oudere mensen, babies en zelfs zwangere vrouwen) zeer gevaarlijk zijn. In een griepvaccin ontwikkeld door GlaxoSmithKline trof men 25.000 keer hogere waardes kwik aan dan de veiligeheidsnorm die door de EPA (environmental protection agency) zijn vastgesteld voor water. 21 Alsof het niets is. Pfffft.

Paul Flynn pandemie dreiging
Onderzoeker Paul Flynn van de Raad van Europa onderzocht het Mexicaanse griepspektakel.. Deze woorden zijn niet-mis-te-verstaan toch? En maar doorgaan met het vertrouwen van Big Pharma.. Geen enkele reden voor twijfel..?? (klik op illustratie voor artikel op wanttoknow over dit Mexicaanse Griep-onderzoek met fraude en manipulatie)

Kunnen we de DVG vertrouwen?
De DVG wordt gesponserd door – kiekeboe, daar is ie weer – GlaxoSmithKline, een vaccinproducent en Nefarma, een branche-organisatie van farmaceutische bedrijven die zich richt op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. 22 Er is dus een duidelijke link tussen DVG en het bedrijfsleven. Het zou ons niet moeten verbazen. De eerste regel op de website zegt letterlijk dat de DVG een belangenorganisatie is voor bedrijven die actief zijn op het gebied van vaccins. Deze belangen hebben natuurlijk een economisch karakter.

 1. De Wereldgezondheidsorganisatie
De World Health Organisation. Een wolf in schaapskleren..? Hoeveel directiezetels heeft Big Pharma met haar mega-donaties?
De World Health Organisation. Een wolf in schaapskleren..? Hoeveel directiezetels heeft Big Pharma met haar mega-donaties?

De WHO zetelt in Genève; een organisatie uitermate die pro-vaccins is. In een wereld waar nog steeds 1 op de 8 mensen (bijna 870 miljoen) ondervoed is en 1 op de 7 (783 miljoen) mensen geen toegang heeft tot schoon drinkwater heeft zij een budget van maar liefst 679,5 miljoen dollar voor mondiale vaccinatieprogramma’s versus 1,3 miljoen dollar voor gezondheidscalamiteiten. 23, 24,25 Het overlijden van 1400 kinderen per dag aan ziektes die het gevolg zijn van een gebrek aan schoon drinkwater en de 18.000 kinderen die dagelijks doodgaan van de honger is kennelijk geen gezondheidscalamiteit! 26, 27

Kunnen we de WHO vertrouwen?
De invloed van armoede op gezondheid is gigantisch. Wereldwijd laten statistieken zien dat de sterfte aan infectieziekten afnam toen de hygiëne verbeterde en de weerstand toenam door verbeterde welvaart en voeding. Infectieziektes die op epidemische schaal voorkwamen verdwenen zonder dat er ooit tegen gevaccineerd werd en kinderen stierven niet meer aan kinderziektes omdat ze niet ondervoed waren. 28

Met een budget van honderden miljoenen dollars per jaar moet het mogelijk zijn te werken het bestrijden van armoede! Maar als je ziet waar deze organisatie haar geld aan uitgeeft is het duidelijk dat zij de belangen van de industrie vertegenwoordigt en niet die van de hongerende medemens.

Hoe groot is de invloed van de WHO?
Zeer groot. De WHO is gevestigd in Genève, maar haar besluiten zijn wereldwijd bepalend voor het vaccinatiebeleid. De WHO is een zeer goed georganiseerde provaccinatie-lobby, die formeel gericht is op het verbeteren van de wereldgezondheid, maar in de praktijk veel werk maakt van het beïnvloeden van politici.

“WHO/Europe’s work in the area of vaccines and immunization is guided by the European Vaccine Action Plan, an ambitious roadmap to ensure equitable and optimal protection of Europe’s population from vaccine-preventable diseases.” 29

Met het ondertekenen van het ambitieuze ‘European Vaccine Action Plan’ van de WHO hebben politici hun commitment bevestigd om onder andere de mazelen en rode hond ‘uit te roeien’ en ‘evidence –based’ besluiten te maken over de introductie van nieuwe vaccins.

WHO/Europe provides technical support to Member States to ensure full implementation of the Plan. 30

Wat we hieronder moeten verstaan? De WHO heeft zeer veel geld en zeer veel macht. Kortom, het is een zeer goed gesmeerde pro-vaccinatielobby!

    5. Beleidsmakers bekeken

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
Hoe ongemakkelijk kun je het maken..? Mevrouw de minister, Edith Schippers, of minister van Tabak, zoals ze door menigeen genoemd wordt, om haar nauwe banden met de tabaksindustrie, neemt een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site ‘TabakNee.nl’ oprichtten..!

De huidige minister van gezondheidszorg, mevrouw Edith Schippers, doet haar best om ons commitment naar de WHO waar te maken. Net als haar voorgangers volgt zij ‘richtlijnen’ die door de WHO opgesteld worden. En ze heeft ook nog een ideetje – in haar brief als volgt verwoord: “Het bekendste publieke vaccinatieprogramma, het Rijksvaccinatieprogramma, is op dit moment als een individuele aanspraak ondergebracht in de AWBZ. Ik ben voornemens om dit programma als een overheidsaanbod op te nemen in de Wet publieke gezondheid.” 31

De Wet publieke gezondheid is een Nederlandse wet die in 2008 is vastgesteld. Het is de wet die de uitvoering van de door de WHO aangenomen Internationale Gezondheidsregeling uit 2005 voorschrijft. De wet regelt onder andere de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. 32

Met andere woorden: de ‘voornemens’ van minister Schippers spelen de WHO in de kaart. De vraag is natuurlijk hoe ‘isolatie van personen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren’ geïnterpreteerd gaat worden. Er is een snel groeiende groep ouders die, ofwel omdat ze het zelf meegemaakt hebben, ofwel omdat ze er uitgebreid literatuuronderzoek naar gedaan hebben, concluderen dat de risico’s van vaccins groter zijn dan de risico’s van infectieziektes. Zij kiezen ervoor hun kinderen te beschermen tegen de gifstoffen in vaccins en hun focus ligt op gezonde voeding en gezonde leefgewoonten.

Kinderen uit deze groep krijgen de rust en ruimte om de kinderziektes door te maken. Deze worden gezien als normale fases in de ontwikkeling van een sterk immuunsysteem. Zou de wet Publieke gezondheid – met de hete adem van de WHO in de nek – ongevaccineerde kinderen die een kinderziekte hebben ter isolatie op kunnen nemen? We zijn er niet gerust op. Het argument dat zij een ‘gezondheidsgevaar opleveren’ ligt voor de hand natuurlijk.

De goed geïnformeerde groep ouders die vaccins weigeren vanwege de giftige inhoudsstoffen neemt snel toe en het lijkt wel of ‘verplichting’ en ‘ter isolatie opnemen’ ingezet worden als laatste redmiddel om deze ontwikkeling tegen te gaan. Gevaccineerde kinderen krijgen net zo goed kinderziektes dus de werkzaamheid van het vaccin is verre van waterdicht. Het staat – in bedekte termen zelfs op de verschillende bijsluiters. 33

[bookshop url=”http://bookshop.wanttoknow.nl/vaccin-vrij.html” align=”alignright”] Maar als gevaccineerde kinderen tóch ziek worden, zullen media en medici niet snel zeggen dat het vaccin regelmatig faalt, maar de schuld geven aan ongevaccineerde kinderen. Men suggereert dat vaccins verplicht zouden moeten worden. Hoe krom is dat? De redenatie is niet: gevaccineerd kind wordt ziek, het vaccin werkt niet – maar gevaccineerd kind wordt ziek… en dat komt dus omdat niet elk kind gevaccineerd is!

Intimidatie
Vaccineren is een keuze. Sommige mensen kiezen ervoor en sommige niet. Als het vaccin doet wat men zegt dat het doet, zou het niet uit moeten maken of er ongevaccineerde kinderen rondlopen. Het vaccin beschermt immers tegen ziekteverwekkers; of die nou op een kind of op een appel zitten. Het bij de ouders weghalen van een ziek kind of de ouders dwingen om een gezond kind te laten vaccineren is pure intimidatie of zelfs misdadig te noemen. De vrije en goedgeïnformeerde keuze is een vastgelegd grondrecht: het recht op menselijke integriteit. 34

Nog meer intimidatie?
De ontwikkeling van het vaccinatiezorgmodel en een steeds zwaarder belast RVP valt samen met een nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking treedt. 35 Onder deze wet krijgen gemeentes meer macht (bijvoorbeeld om zonder tussenkomst van de rechter een kind uit huis te plaatsen), en worden gezinnen strenger in de gaten gehouden. ‘Onvoldoende consultatiebureau-bezoek’ kan een reden zijn om een melding bij Jeugdzorg te doen. 36 Maar ouders die hun kinderen niet vaccineren merken al snel dat het consultatiebureau weinig toevoegt als je niet komt om die prik te halen. Ons kindje meten of wegen kunnen we zelf wel – als we dat al zouden willen. Worden ouders die geen gebruik wensen te maken van het consultatiebureau straks onder druk gezet?

‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan’….
Schippers schopt even Homeopathisch Nederland in het kruis: ‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan’….

De zorg van de minister afgezet tegen de zorg van de ouder
De afgelopen jaren is de Nederlandse burger door de verschillende ministers van gezondheid behoorlijk in de maling genomen. 37 Minister Schippers vormt hier geen uitzondering op. Het doel wat zij nastreeft met betrekking tot een – in theorie – vrijwillig programma gaat van het manipuleren van ouders om deel te nemen richting controle en verplichting. Voor de overheid betekent gezondheidswinst: ‘de ziekte niet meer kunnen krijgen’. Dat levert economisch gezien inderdaad winst op. Kind is gevaccineerd; kan zogenaamd niet meer ziek worden, moeder blijft op de werkvloer. Maar afgezien van de economische belangen: levert ‘gezondheidswinst’ daadwerkelijk gezondheid op?

Het is doorgedrongen in het collectief bewustzijn – en waarschijnlijk zelfs bij de minister – dat er een duidelijke verband is tussen de toename in vaccins, de toename in chronische aandoenigen van het immuunsysteem en centraal zenuwstelsel. Dat de steeds grotere blootstelling aan chemicaliën op een steeds jongere leeftijd de natuurlijke ontwikkeling van een krachtig immuunsysteem verstoort en schade kan opleveren aan het nog zeer kwetsbare organisme van babies en jonge kinderen, zoemt rond in de Nederlandse bevolking.

Vaccinatiezorg – het woord zegt het al, betekent de zorg voor het vaccin. Daar hebben we geen behoefte aan. En het wordt steeds duidelijker dat we de zorg voor onze kinderen niet over kunnen laten aan commerciële bedrijven en de officiële instanties waar beleidsmakers werkzaam zijn. Steeds meer ouders nemen zelf verantwoordelijkheid voor gezondheid. Voornamelijk door het vermijden van gifstoffen in de voeding en vaccins en het omarmen van een gezonde manier van leven! Noch prikken, noch pillen kunnen het welzijn van onze kinderen bewerkstelligen. Borstvoeding en later onbewerkte voeding, vrij van giftige e-nummers; voldoende rust, voldoende beweging en uiteraard een liefdevolle, veilige bedding waarin het kind kan opgroeien zijn de ingrediënten voor gezondheid.

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?
Wordt de angst om NIET te vaccineren, ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

In de al eerder aangehaalde brief geeft de minister als argument voor het implementeren van het vaccinatiezorgmodel dat vaccins tot op heden een ‘collectief belang’ gediend hebben. De minister wil zich nu inzetten voor een ‘individueel belang’ van een verder niet gespecificeerde doelgroep. Een recent rapport, uitgevoerd onder 80.000 kinderen in de Nederlandse huisartsenpraktijk, geeft aan dat 1 op de 4 kinderen last heeft van een chronische aandoening. 38 Het lijkt ons zo klaar als een klontje dat de grootste gezondheidswinst te behalen valt in het collectief en dat het de taak is van de minister om het collectief belang te dienen met als hoofddoel het tot stand brengen van een vermindering van de chronische aandoeningen waar onze kinderen door geplaagd worden.

Mogen wij een suggestie doen?
Wij hebben een idee voor een maatregel die gigantische gezondheidswinst op zal leveren! Op dit moment zit in meer dan de helft van de producten die je bij Albert Heijn kunt kopen de chemische toevoeging E621 – een smaakversterker die de hersenen aantast. Dit levert een reëel gevaar op voor de gezondheid. Niet elke moeder heeft tijd en zin om met een vol karretje en mogelijkerwijs nog een kind op de arm in de supermarkt labels door te lezen. Dat betekent dat onze kinderen, als zij gewone voeding, die je bij de gewone supermarkt kan kopen tot zich nemen beetje bij beetje vergiftigd worden. Niet alleen door de smaakversterker E621, maar ook door ‘zoethouders’ als aspartaam en nog tientallen andere ‘additieven’ in ons eten. 39,40

Het zou fijn zijn als de minister zich bezig zou houden met het verwijderen van de chemicaliën in de voedingsstoffen die er op het schap van de gemiddelde supermarkt liggen. Wij snappen eerlijk gezegd niet dat zij haar kostbare tijd besteedt – zij heeft hier maar liefst twee jaar de tijd voor uitgetrokken – aan het ontwikkelen van een ‘vaccinatiezorg’ model. Zij zou er goed aan doen jonge moeders voorlichting te geven over het belang van (borst)voeding en zich keihard dienen in te zetten voor het opstellen van een regelgeving die ervoor zorgt dat ons voedsel vrij is van gifstoffen.

Tot op heden heeft de minister geen enkele maatregel getroffen die laat zien dat zij ook maar enige affiniteit heeft met het beschermen van onze kinderen tegen de vele chemicaliën die hun gezondheid bedreigen. Verlies aan ‘gezondheidswinst’ is een verwarrend woord want vaccins maken iemand niet gezonder: vaccins zorgen er hooguit voor dat een bepaalde infectieziekte niet doorgemaakt kan worden. Het lijkt er meer op dat haar affiniteit eerder ligt bij het arme vaccin dat allang goedgekeurd is, maar waar nog steeds geen afzetmarkt voor gevonden is, dan bij onze prachtige, onschuldige kinderen. Om het maar weer heel cru te stellen: gaat het om gezondheid of geld? Zo te zien om het laatste.

Ellen Vader/Door Frankema

© mei/juni 2015

Loesje rechten van het kind

Bronnen (bruine leads):

(1) rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/03/kamerbrief-over-vaccinatiezorg.html

(2) telegraaf.nl/Zorgkosten_zijn_in_Nederland_het_allerhoogst.html

(3) Bron Samenvatting van “Het individuele en publiekelijke belang van vaccinatie.” Oktober 2013 gezondheidsraad.nl/belang_van_vaccinatie.pdf

(4) rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/03/kamerbrief-over-vaccinatiezorg.html

(5) Bron : ‘Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk’ (NIVEL) bij 80.000 Ned. kinderen. nivel.nl/kind-en-huisarts

(6) (CBS 2013) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicatiesLCI_richtlijn_Varicella_en_herpeszostervirusinfectie

(7) exmedica.nl/bijsluiter/provarivax/h29215

(8) med-info.nl/Afwijking_MDL%20-%20Algemeen%20-%20gastroenteritis.html

(9) nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/maagdarmkanaal/omvang/

(10) nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/maagdarmkanaal/omvang/

(11) mercola.com/major-vaccine-suspended-due-to-contamination-with-pig-virus.aspx

(12) mercola.com/vaccine-doctor-given-at-least-30-million-dollars-to-push-vaccines.aspx

(13) bizjournals.com/triangle/stories/2008/02/11/daily36.html

(14) Meer informatie over het rotavirus-vaccin kunt u vinden in de volgende artikelen, geschreven door de amerikaanse arts dr. Joseph Mercola:

‘The FDA Shuts Down Common Infant Vaccine After Startling Discovery’ mercola.com/major-vaccine-suspended-due-to-contamination-with-pig-virus.aspx

‘Corrupted Infant Vaccine Contains Pig Virus’ mercola.com/major-vaccine-suspended-due-to-contamination-with-pig-virus.aspx

CDC Advises Postponing Rotavirus Vaccination (CDC= Centre for Disease Control) articles.mercola.com/rotavirus-vaccine-part-two.aspx

Vaccine Doctor is given at least 30 Million Dollars to Push Vaccines mercola.com/vaccine-doctor-given-at-least-30-million-dollars-to-push-vaccines.aspx

 FDA sees Possible Risk of Fatal Bowel Problem with GSK Vaccine mercola.com/gsk-rotarix-may-cause-fatal-bowel-problem.aspx

(15) thuisarts.nl/gordelroos/ik-heb-gordelroos

(16) huidarts.info/documents/?v=2&id=21

(17) dailymail.co.uk/health/article-1158655/Why-giving-children-chicken-pox-jab-YOU-shingles.html

Bronnen (zwarte leads)

(1) rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/03/kamerbrief-over-vaccinatiezorg.html

(2) apollonetwerk.nl/ApolloNetwerk/flashyes.php?page=1&taal=NL

(3) nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/19637-tweede-kamer-wil-openheid-over-geheim-farmacienetwerk.html

(4) Brochure pfd Apollo Netwerk: GlaxoSmithKline and Janssen-Cilag have taken the initiative and asked Accenture to setup and organize the Apollo Network.” – Ondertekend door dhr. L. Debruyne (GSK) – dhr P. Derks (Janssen Cilag bv) – mevr. K. Formanek (Accenture bv) – dhr H. Hurbs (Ministerie VWS) – dhr M. van Rijn (Ministerie VWS)

apollonetwerk.nl/events_cms/uploads/070531%20Brochure%20Algemeen%20Apollo%20Netwerk%200%202.pdf

Organisatieadviesbureau Accenture staat genoteerd op de NYSE beurs: wikipedia.org/wiki/Accenture

(5) telegraaf.nl/binnenland/21944865/__Ministerie_spekt_club_farmaceuten__.html

joop.nl/leven/detail/artikel/23173_overheid_geeft_ton_aan_lobbyclub_farmaceuten

(6) theguardian.com/business/2012/jul/03/glaxosmithkline-fined-bribing-doctors-pharmaceuticals

(7) omroepbrabant.nl/?news/203647972/Miljoenenboete+voor+Tilburgs+bedrijf+Janssen-Cilag+na+gesjoemel+met+kankermedicijn.aspx

(8) Als antwoord op een email van aan de tweede kamer met de vraag wat de uitslag is van de stemming van de ingediende ‘Apollo motie’ schrijft Michiel van Veen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Geachte mevrouw Vader,
Afgelopen dinsdag 18 maart heeft de Tweede Kamer gestemd over zeven moties die zijn ingediend bij het dertig ledendebat over het Apollo-netwerk. Alle moties zijn verworpen. Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Michiel van Veen

(9) medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht-1/143278/geen-aanbesteding-combinatievaccin.htm

(10) rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2007/03/07/advies-gezondheidsraad-rijksvaccinatieprogramma.html

(11) yumpu.com/nl/document/view/10490603/ceo-lobby-planet-nl-corporate-europe-observatory

(12) zembla.vara.nl/seizoenen/2010/afleveringen/20-11-2010/rivm-verliest-rechtszaak-tegen-criticus-griepprik

(13) zembla.vara.nl/seizoenen/2010/afleveringen/20-11-20

(14) gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/griepprik-gezonde-ouderen-wel-gezonde-zwangeren-niet

zembla.vara.nl/seizoenen/2010/afleveringen/20-11-2010/gezondheidsraad-griepprik-voor-60-plusser-moet-blijven

(15) ntvg.nl/artikelen/waterpokken-voldoende-redenen-voor-invoering-van-vaccinatie

(16) apollonetwerk.nl/ApolloNetwerk/flashyes.php?page=4&taal=NL  en  gezondheidsraad.nl/nl/over-ons/de-raad/leden

(17) dutchcc.nl

(18) dutchcc.nl/zineonzingriepvaccin/

(19) naturalnews.com/037620_flu_vaccines_effectiveness_exaggerations.html

(20) naturalnews.com/033998_influenza_vaccines_effectiveness.html

(21) naturalnews.com/045418_flu_shots_influenza_vaccines_mercury.html

(22) dutchcc.nl/sponsors-2/

(23) fd.nl/extra/voedselketen/971540-1210/wereldwijd-870-miljoen-mensen-ondervoed

(24) water.org/water-cooperation-2013/water-cooperation/facts-and-figures/en/

(25) who.int/about/resources_planning/programme_budget_2012_13/en/ (pagina 97)

(26) unicef.nl/wat-doet-unicef/themas/water-sanitatie-en-hygiene/

(27) unicef.nl/nieuws/berichten/2013/09/kindersterfte-neemt-wereldwijd-af/

(28) childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

(29) euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/polic

(30) euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/policy

(31) rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/03/kamerbrief-over-vaccinatiezorg.html

(32) wikipedia.org/wiki/Wet_publieke_gezondheid

(33) Op de bijsluiter M-M-RVAXPRO – de bijsluiter van het bof/mazelen/ rode hond vaccin – staat bijvoorbeeld:

(..) “Zoals met andere vaccins is het mogelijk dat M-M-RVAXPRO niet alle gevaccineerde personen volledig beschermt.”

(34) Artikel 3 – Het recht op menselijke integriteit nebelex.com/wiki/Handvest van_de_grondrechten_van_de_Europese_Unie#Artikel3_-_Het_recht_op_menselijke_integriteit

(35) inspectiejeugdzorg.nl/onderwerpen/ABC/?id=51&t=Wetten

(36) meldcriteria.nl/web/categorie/2

(37) Als we naar de laatste drie vaccins kijken waar we volgens de verschillende ministers tegen beschermd moeten worden: Het H1N1 vaccin heeft de Nederlandse burger miljoenen Euro’s gekost en bleek een grote fraude (Lees: ‘Dossier Mexicaanse griep’ – Daan de Wit) Het omstreden baarmoederhalskanker zit nog steeds in een experimentele fase( Lees: ‘Baarmoederhalskanker’ – Désirée Rover en het Hepatitis B vaccin wordt opgedrongen aan onze baby’s zij helemaal geen doelgroep zijn voor deze ziekte!

(38) ‘Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk’ uitgevoerd door het NIVEL onder 80.000 Nederlandse kinderen. http://www.nivel.nl/kind-en-huisarts

(39) ‘Wat zit er in uw eten? – de gids die u alerter maakt op al die E-nummers’ Corinne Gouget

(40) ‘De zoete wraak – Aspartaam en het ware gezicht van de farmaceutische- en voedingsindustrie’ John Consemulder

6 gedachten over “Is het vertrouwen in het vaccinatiebeleid terecht..?

 1. Het leven kan alleen zijn kracht voortzetten door het nuttigen van onbewerkt voedsel uit de natuur.
  Wij zijn exponenten van de natuur en niet van knutselwerk.

  1. Alleen al die ene grafiek waarin het afnemende sterftepercentage ten gevolge van ziektes wordt gebruikt om te beweren dat de ziektes zelf “verdwenen” geeft aan hoever Frankema en Vader willen gaan om hun dwaling te rechtvaardigen.

 2. Wat een voortreffelijk artikel van deze twee kanjers van vrouwen. Luisteren naar vrouwen als deze twee maar ook bv een Desiree Róver zou heel veel leed en kosten besparend kunnen zijn.

  Ik ben al langer fan van Door Frankema en heb, geïnspireerd door haar site een brief naar de voorzitter van de gezondheidsraad, het Lareb en de vaste kamercommissie van WVS gestuurd maar van niemand antwoord gekregen.

  1. Ahhh, wat heerlijk om te horen Jopiek. blijf ons volgen, er komen nog veel meer artikelen aan. En die brief die je gestuurd hebt, zou je die via de contactpagina van vaccinvrij naar mij willen sturen? Ik ben benieuwd :-))))

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.