Advertentie

Het ‘VRIL’-genootschap en nazi-UFO’s..


Hanenbu_4_by_Vitaloverdose

x

x

Het ‘VRIL-gesellschaft: ‘Niet al het goede komt van boven’..!

2015 © Monika Schenk / deze versie WantToKnow.nl/.be

 x

Het ‘VRIL-genootschap’ is een van de meest interessante geheime genootschappen, dat ooit bestond. En daarom MOET het gewoon genoemd worden. Over dit VRIL-genootschap is er in Duitsland niet een enkel boek (meer) te vinden, en ook al het andere materiaal dat hierop betrekking heeft, werd door de geallieerden succesvol verwijderd. En toch, zo te zien, is niet alle materiaal verdwenen. En het geeft me een bijzonder genoegen dit onderwerp hier te onthullen, omdat u zo meteen met eigen ogen zult vaststellen, welke ‘niet-Duitse’ machtcirkels er in geïnteresseerd zijn, dit hele ‘gebeuren’ uit de openbaarheid te houden…

petermoonblacksunHet was Karl Haushofer die in 1919 een tweede orde stichtte, de ‘Brüder des Lichtes’ (Broeders van het licht); een orde die later in ‘VRIL-Gesellschaft’ werd omgedoopt. In dit genootschap verenigden zich ook de in 1917 uit de ‘Germanen-orde’ voortgekomen, de DHVSS, een nieuwe orde van de Tempeliers, ‘Die Herren vom Schwarzen Stein’ (De heren van de zwarte steen) en de ‘Schwarzen Ritter” (Zwarte ridders) van de Thule- en SS-elite ‘Schwarze Sonne’.

Om een vergelijking met het Thule-genootschap te maken, zou men het verschil als volgt kunnen beschrijven. Daar waar het Thule-genootschap zich met de materiële en politieke dingen bezig hield, was het Vril-genootschap wezenlijk georiënteerd in het spirituele, het Hiernamaals. Maar er bleven toch talrijke aanknopingspunten tussen Vril- en Thule-genootschap, die hen bond, zoals onderwerpen al Atlantis, Thule, het ‘Insel der Seligen’ (Eiland van de zaligen), het Gilgamesch-epos en de oer-verbinding tussen Germanië en Mesopotamië. Maar ook waren sagen als de oude heiligdommen (bijv. de Externstenen in het Teutoburgerwoud of de Hausberg von Stronegg in Oostenrijk) onderwerpen van gemeenschappelijk onderzoek.

In december 1919 kwam een groep mensen van de Thule, DHVSS en Vril in een gehuurd boshuis in de buurt van Ramsau bij Berchtesgaden bij elkaar. Onder hen was naast het medium Maria Orsitsch, ook een medium dat alleen onder de naam ‘Sigrun’ bekend is. Maria had op mediale wijze ‘informatie’ in een tempelier-geheimschrift doorgekregen – een voor haar volledig onbekende taal – met technische aanwijzingen voor de bouw van een vliegmachine.

Deze telepathische boodschappen kwamen na verklaring van de Vril-geschriften, van het zonnesysteem Aldebaran, dat 68 lichtjaren van ons is verwijderd en in het sterrenbeeld Stier staat. Op dit punt plaats ik een korte samenvatting van de boodschappen, die de Vril-telepathen door de jaren heen doorkregen en de basis vormden van alle verdere acties van de Vril-genootschap:

‘Het zonnesysteem Aldebaran is dus dienovereenkomstig 68 lichtjaren van de aarde gelegen en diens zon zou door twee bewoonde planeten worden omringd, die het rijk ‘Sumeran’ vormen. De mensheid van dit zonnesysteem Aldebaran, zouden zich hebben verdeeld in een herenvolk van ‘licht godmensen’ (ariërs) en verschillende andere menselijke rassen, die zich door negatieve mutaties van deze ‘godmensen’ als gevolg van de klimatologische veranderingen op de verschillende planeten, zouden hebben ontwikkeld.

Deze kleurrijke mutant-rassen zouden een geringere geestelijke ontwikkeling hebben gehad. Hoe meer rassenvermenging er ontstond, des te meer zou ook de geestelijke ontwikkeling van deze volkeren zijn gedaald. Dat betekende, toen de zon Aldebaran begon te expanderen, de rassen niet meer in staat waren de ruimtevaarttechnologie van hun voorouders te behouden en op eigen houtje de planeten te verlaten. Mitsdien werden de lagere rassen, van de herenras volledig afhankelijk, met ruimteschepen geëvacueerd en naar andere bewoonbare planeten gebracht.

face on marsOndanks deze rasverschillen zouden de verschillende rassen echter absoluut elkaar hebben gerespecteerd en niet in de levensruimte van de ander hebben ingegrepen, noch de zogenaamde godmensen bij de andere rassen, noch andersom. Iedereen respecteerde gewoon, dat de anderen hun eigen ontwikkeling doormaakten (in tegenstelling van de aarde).

Het herenras van de ‘licht-godmensen’ zou ongeveer 500 miljoen jaar geleden begonnen zijn, andere soortgelijke planeten als de aarde te koloniseren, nadat de expansie van de zon Aldebaran en de daaruit resulterende hitte de planeten onbewoonbaar had gemaakt. Er wordt gezegd, dat ze in ons zonnesysteem eerst de planeet Mallona (ook Maldek, Marduk of door de Russen Phaeton (Faëton) genoemd) koloniseerden, die toen in plaats van de huidige planetoïden tussen Mars en Jupiter zou hebben bestaan.

Daarna Mars, waarvan diens hoogontwikkelde bewoners, de grote piramidesteden en het bekende marsgezicht getuigen, die in 1976 door de marssonde Viking opgenomen zijn. En men nam aan, dat de herenmensen van Sumeran-Aldebaran ook rond deze tijd voor de eerste keer op de aarde kwamen, waarnaar rond 500 miljoen jaar oude versteende sporen van schoenen verwijzen, met een door een hak platgetrapte, net zo versteende trilobiten, een toen op de aarde levende en 400 miljoen jaar geleden uitgestorven oer-kreeft.

De Vril-mensen waren van mening dat het ras van de Aldebaraner, dus later, toen de aarde langzaam bewoonbaar werd, in Mesopotamië geland zou zijn en de heerserskaste van de Soemeriërs gevormd hebben, die als heldere, witte godmensen werden aangeduid. Verder kwamen de Vril-telepathen tot het inzicht, dat het Soemerisch niet alleen met de taal van de Aldebaraner identiek is, maar ook, dat het Aldebaranisch-Soemerisch net als een onbegrijpelijk Duits/Nederlands klinkt en ook de taalfrequentie van beide talen bijna gelijk is..

Zelfs de door de NAZI's verrichtte experimenten met vliegende schotel-achtige voertuigen, mogen kennelijk niet bekend worden..
De door de nazi’s verrichtte experimenten met de VRIL-vliegende schotel-achtige voertuigen, mogen kennelijk niet bekend worden.. Zo zouden deze machines eruit hebben gezien..

De ‘Hiernamaalsvliegmachine’.
Of deze verklaringen over Aldebaran een feit zijn, valt nog te bezien. De bouwplannen en technische gegevens welke de Vril-telepathen ontvingen – waar deze ook vandaan kwamen – waren echter zo precies dat ze tot een van de meest fantastische ideeën leidden die waarschijnlijk ooit door mensen werden bedacht: naar de bouw van de ‘hiernamaalsvliegmachine’. Er ontwikkelde zich het concept van een ‘andere wetenschap’, of zoals we tegenwoordig zeggen ‘alternatieve energievormen’.

Maar het duurde meer dan drie jaar voordat het project werd aangepakt. In deze vroege fase van de ‘andere techniek’ of ‘andere wetenschap’ hield Dr. W.O. Schumann, lid van het Thule- en Vril-genootschap, een voordracht aan de Technische Universiteit te München, waaruit de volgende zinsneden komen (bron: Reichsdeutsches SSGeheimarchiv):

“Wij kennen in alles en iedereen twee principes, welke de dingen van het gebeurde bepalen – licht en duisternis, goed en kwaad, scheppen en vernietigen – net zoals wij bij de elektriciteit plus en min kennen. Het is steeds: of…..of!”

“Deze beide principes – concreet te karakteriseren als het scheppende en het vernietigende – bepalen ook onze technische middelen….”

“Al het vernietigende is van satanische oorsprong – al het opbouwende van goddelijke afkomst… Iedere techniek die is gebaseerd op het principe van explosie of ook op verbranding, kan daarom als een satanische techniek aangeduid worden. Het in opkomst zijnde nieuwe tijdperk zal een tijdperk van nieuwe, positieve, goddelijke techniek worden!.”

hanenbu 206Viktor Schauberger
Tegelijkertijd werkte de wetenschapper Viktor Schauberger aan een soortgelijk project. Johannes Kepler, diens leer Schauberger gebruikte, was in het bezit van de geheime leer van de Pythagoreër, wier kennis over de Tempeliers geheim gehouden en overgenomen werd. Het was de kennis om de ‘implosie’ (implosie in dit geval = de utilisatie (aanwending) van het potentieel van de binnenwerelden, die bestaan in de buitenwereld). Hitler wist, net als de Thule- en Vril-mensen, dat het goddelijke principe altijd opbouwend, d.w.z. constructief is.

Een technologie die daarentegen op explosie berust en daarom destructief is, en is dus tegen het goddelijke principe. Op basis hiervan wilde men een technologie scheppen die op de implosie berustte. Schaubergers leer van de trilling (principe van de serie van de boventoon= mono-chord) sluit aan bij de kennis van de implosie. Vereenvoudigd zou men kunnen zeggen: Implosie in plaats van explosie! Aan de hand van de energiebanen van het monochoord en de implosietechniek, komt men in het bereik van de anti-materie en daarmee naar de oplossing van het mysterie van de zwaartekracht. Dat was de denkwijze.

In de zomer van het jaar 1922 werd aan het eerste schotelvormige vliegschip gebouwd, wiens aandrijving op deze implosie-techniek berustte, de ‘hiernamaalsvliegmachine’ dus. Deze bestond uit een schijf met een diameter van 8 meter, met daarboven een parallel gedeponeerde schijf van 6,5 meter diameter, en daaronder nog een schijf van 7 meter diameter. Deze drie schijven werden in het midden van een 1,80 m afgemeten gat doorbroken, in dat het 2,40 m hoge aandrijvingsaggregaat gemonteerd was. Beneden liep het midden-lichaam in een conische (kegelvormige)punt af en vanaf daar zorgde een, tot de kelderverdieping reikende, pendel (slinger) voor de stabilisering van het apparaat. In geactiveerde staat draaiden zich de onderste en de bovenste schijven in tegenover gestelde richting, om eerst een elektromagnetisch rotatieveld op te bouwen..

ThuleWelke prestaties deze eerste vliegschijf leverde, is niet bekend. Er werd, hoe dan ook, twee jaar lang ermee geëxperimenteerd, voordat de schijf weer gedemonteerd en vermoedelijk bij de Augsburger Messerschmidt-fabrieken werd opgeslagen. Financiële steun voor dit project duikt onder de code ‘JFM’ in de boekhoudingen van meerdere Duitse industriële ondernemingen op. Met zekerheid was de ‘hiernamaalsmachine’ de voorloper van de Vril-motor, die echter formeel als ‘Schumann SM-Levitator’ wordt vermeld.

In principe moet deze ‘hiernamaalsvliegmachine’ in haar onmiddelbare omgeving en direct om zich heen, een extreem sterk veld produceren, dat de ruimtesector, omgeven van het sterke veld, samen met de machine en hun gebruikers, een van de wereldse kosmos volkomen onafhankelijke microkosmos liet ontstaan..! En Dit veld zou bij een maximale veldsterkte van al zijn omgevende wereldse universele krachten en invloeden – zoals gravitatie, elektromagnetisme en straling, evenals materie ongeacht van welke aard – volledig onafhankelijk zijn, en zou binnen ieder gravitatie -en ander veld willekeurig kunnen bewegen, zonder dat er een soort van versnellingskrachten werkzaam of merkbaar zouden zijn.

In juni 1934 werd Viktor Schauberger door Hitler en de hoogste vertegenwoordigers van de Vril- en Thule-genootschappen uitgenodigd en werkten ze vanaf die tijd met hen samen. Het geboorte-uur van de eerste, zogenaamde Duitse ufo, werd uiteindelijk, na deze eerste mislukking, juni 1934. Onder de leiding van Dr. W.O. Schumann ontstond het eerste Experimental-Rundflugzeug (experimenteel-rondvliegtuig), het ‘RFZ 1’, op het terrein van de Duitse vliegtuigfabriek Arado in Brandenburg.

Tijdens zijn eerste en ook tegelijkertijd laatste vlucht, steeg het vertikaal op een hoogte van ca. 60 m, maar begon dan minutenlang in de lucht te tuimelen en te dansen. Het ter besturing bevestigde roervlak ‘Arado 196’, bleek volledig ineffectief. Met grote moeite lukte het de piloot Lothar Waiz, het RFZ 1 weer op de grond te krijgen, eruit te springen en weg te lopen, voordat het begon zich net als een draaitol te gedragen, dan kantelde en regelrecht verscheurde. Dat was het eind van het RFZ 1, maar het begin van de Vril-vliegtoestellen..

Het zouden de Nazi's geweest zijn die als eersten (?) in staat waren om met electro-magnetische krachten het Aardse zwaartekrachtveld te bedwingen.. (klik voor artikel hier op WantToKnow)
Het zouden de Nazi’s geweest zijn die als eersten (?) in staat waren om met electro-magnetische krachten het Aardse zwaartekrachtveld te bedwingen.. (klik voor ander artikel hier op WantToKnow)

Vóór eind 1934 was het RFZ 2 klaar. Het had een Vril aandrijving en een ´magneet-impuls-besturing‘, een diameter van 5 meter en deze vliegeigenschappen: optische vervaging van de contouren met een toenemende snelheid en het voor een ufo typische kleurige blinken. Afhankelijk van het aandrijvingniveau rood, oranje, geel, groen, wit, blauw of paars. Het werkte dus – en in 1941 stond er nog een opmerkelijke bestemming op het RFZ 2 te wachten. Toen de Duitse standaardjagers ME 109 voor trans-Atlantische verkenningsvluchten als niet geschikt werden verklaard vanwege weinig reikwijdte, werd tijdens de oorlogsfase, de ‘luchtslag om Engeland’, het RFZ 2 als verkenningstoestel (Fernaufklärer) in gebruik genomen.

Einde 1941 werd het toestel boven de zuidelijke Atlantische Zee gefotografeerd toen het op weg naar de hulpkruiser Atlantis in Antarctische wateren was. De reden hoezo het niet mogelijk was het als jachtvliegtuig in te zetten, was, dat het RFZ 2 wegens zijner impulsbesturing alleen richtingsveranderingen van 90’, 45’ en 22,4’graden kon uitoefenen. Ongelofelijk zullen sommigen denken – maar precies deze rechthoekige vliegveranderingen zijn dat voor zogenaamde ufo’s, absoluut typische vlieggedrag. Na het succes van het kleine RFZ 2 als verkenningstoestel (Fernaufklärer) kreeg het Vril-genootschap een eigen proefterrein in Brandenburg. Eind 1942 vloog de licht bewapende vliegschijf ‘VRIL-1-jager’.

Het was 11,5 m diameter, eenpersoons, had een ‘Schumann-Levitator-aandrijving’ en een ‘magneetveld-impulsor-besturing’. Het haalde een snelheid van 2.900 tot zelfs 12.000 km/h, kon bij volle snelheid vliegveranderingen in een rechter hoek uitvoeren, zonder dat de piloten er last van hadden. Het was onafhankelijk van het weer en had een ruimtevaardigheid van 100%. Van de Vril werden er 17 stuks gebouwd en er waren ook meerdere tweepersoons, met een glazen koepel uitgerust.

Het project V7
Ook tegelijkertijd ontstond een eigen project, V-7. Onder deze naam werden meerdere vliegschijven gebouwd echter met conventionele straalaandrijvingen. Op de basisprincipes van Andreas Epp ontstond het RFZ 7, een combinatie van een leviterende vliegschijf met straalaandrijving. Aan deze werkten de researchgroepen Schriever-Habermohl en Miethe-Belluzo. Het RFZ 7 had een diameter van 42 m, echter brak het tijdens een landing in Spitzbergen neer. Later werd echter een nagebouwde RFZ 7 buiten Praag gefotografeerd. Na verklaringen van Andreas Epp zouden deze met nucleaire kernkoppen worden uitgerust en New York bombarderen.

In juli 1941 bouwden Schriever en Habermohl een verticaal startend rondvliegtuig met straalaandrijving, wat echter zware tekorten had. Men ontwikkelde echter nog een andere ‘electrogravitatie-Flugkreisel’ met ‘tachyonenaandrijving’ die succesvoller was. Hierop volgde het RFZ 7T, door Schriever, Habermohl en Belluzo gebouwd en ook vol functioneel. De V-7 vliegschijven waren echter, vergeleken met de Vril- en Haunebu-schijven, meer als een soort speelgoed te beschouwen.

nazi ufo zw w

Binnen de SS was er een groep die zich met de winning van alternatieve energie bezig hield, de SS-E-IV = Entwicklungsstelle (ontwikkelingsbureau van) der Schwarzen Sonne , dien belangrijkste zorg het was, Duitsland van buitenlands ruwe olie onafhankelijk te maken. De SS-E-IV ontwikkelde uit de bestaande Vril-aandrijvingen en de tachyonenconverter van captain Hans Coler, de ‘Thule-aandrijving’ die later de naam Thule-Tachyonator kreeg.

In augustus 1939 startte het eerste RFZ 5. Het was een gematigd bewapende Flugkreisel met de aparte naam ‘Haunebu 1’. Het had een bezetting van 8 man, een diameter van 35 meter, haalde in het begin een snelheid van 4,800 km/h en later een tot 17.000 km/h. Het was met twee 6 cm KSK (Kraftstrahlkanonen=krachtstraalkanonnen) in draaitorens en vier MK 106 uitgerust en had een ruimtevaardigheid (Weltraumfähigkeit) van 60%. En eind 1942 was ook de ‘Haunebu II’ klaar. De diameter varieerde van 26 tot 32 m en in de hoogte tussen de 9 en 11 m. Het voertuig had een bezetting van tussen de 9 en 20 personen en werd met een Thule-Tachyonator aangedreven en bereikte in aardsnelheid een snelheid van 6.000 km/h. Het was ruimtevaardig en had een reikwijdte van maar liefst 55 vlieguren..!

Er waren in deze tijd al plannen voor een Vril-7 groot-(wide body) ruimteschip met een diameter van maar liefst 120 m, zodat het hele bemanningen kon transporteren. Korte tijd later was het ‘Haunebu III’, het absolute pronkstuk aller schijven, voltooid. Met 71 m diameter werd gevlogen en ook gefilmd. Het kon een bezetting van 32 man transporteren, had een reikwijdte van meer dan 8 weken vliegduur en haalde een snelheid van minstens 7.000 km/h (volgens documenten uit het SS-geheime archief tot wel 40.000 km/h).

De CIA in beeld..
Virgil Armstrong, toenmalig CIA-lid en en ex-Green Baret, beschrijft Duitse vliegtoestellen tijdens de tweede wereldoorlog, die verticaal landen en starten en rechte hoeken konden vliegen. Ze werden tot wel 3.000 km/h snelheid gemeten en hadden een laserwapen als geschut (vermoedelijk de zogenaamde KSK Kraftstrahlkanone), die 4 inch (10,16 cm) dikke bepantsering kon doorbreken. Professor J.J.Hurtak, sociaalwetenschapper , linguïst, ufoloog en auteur van ‘The keys of Enoch’ beschrijft, dat de Duitsers bezig waren om iets te bouwen, dat de geallieerden ‘wonderwapensysteem’ noemden. Hurtak kreeg protocollen in handen die twee dingen beschreven:

 1. De opbouw van de ruimtestad ‘Peenemünde’ en
 2. Het overbrengen van de beste technici en wetenschappers uit Duitsland

ufo naziGenoemd was ook het nauwkeurige onderzoek van de zogenoemde ‘Foo-fighters’ (Feuerkugel, vuurbol). De bouw en gebruik van zulke vliegobjecten was bij de CIA en ook bij de Britse geheime dienst om 1942 al bekend, werd echter niet goed ingeschat. Foo-fighter was eigenlijk de naam van de geallieerden voor alle blinkende Duitse vliegtoestellen.

In bijzonder waren het waarschijnlijk twee uitvindingen die onder de term Foo-fighters vielen: ‘ Die Fliegende Schildkröte’ (vliegende schildpad) en de Seifenblase (zeepbel), twee volledig verschillende dingen, die echter door de geallieerden als bij elkaar horend geteld werden. De Fliegende Schildkröte werd van de SS-E-IV in Wiener Neustadt ontwikkeld. De buitenkant herinnerde aan de vorm van een schildpad.

Het waren onbemande vliegsondes die storingen bij de elektrische contactinstallaties (Zündanlagen) van de vijandelijke strijdkrachten moesten veroorzaken. Ze hadden verder ontwikkelde klystron-buizen ingebouwd die door de SS ‘Todesstrahlen’ (dodelijke stralen) werden genoemd. De werkzame contactuitschakeling (Zündabschaltung) werkte in het begin nog niet zo perfect. Later waren er verdere ontwikkelingen van deze techniek en de ufo-deskundige zal kunnen bevestigen dat de contactuitschakeling, het uitvallen van elektrische installaties, een van de typische kenmerken tijdens het opduiken van ufo’s is.

Wendell C. Stevens, US-Air-Force piloot tijdens de tweede wereldoorlog, omschrijft de Foo-fighters als soms grijsgroen of roodoranje, die tot 5 meter dicht bij de vliegtuigen kwamen en dan daar bleven. Ze lieten zich noch afschudden noch afschieten en dwongen vliegescadrilles gedeeltelijk om te draaien of te landen.Een heel ander verhaal waren de vaak als Foo-fighters aangeduide Seifenblasen (zeepbellen). Het waren simpele ballonen in die zich dunne metalen spiralen bevonden om de vijandelijke vliegtuigradars te verstoren. Het succes van dit idee was klein geweest, afgezien van de psychologische werking dan.

Begin 1943 plande men ook een sigaarvormig moederschip, dat in de Zeppelin (scheeps)werven gebouwd zou worden, het zogenaamde ‘Andromeda-Gerät’ (toestel), 138 meter lang. In dat toestel zouden meerdere schotelvormige vliegschepen voor (interstellaire) langdurige vluchten worden getransporteerd.

1943, het keerpunt..?
Rond kerst 1943 was er een belangrijke ontmoeting van de Vril-genootschap in Kolberg/Noordzee. Hierbij aanwezig waren ook de mediums Maria en Sigrun. Hoofdthema van deze bijeenkomst was het ‘Aldebaran-Unternehmen’ (onderneming). De vrouwen hadden exacte informatie over de bewoonde planeten in het zonnestelsel Aldebaran doorgekregen en men begon een reis ernaartoe uit te werken. Op 2 januari 1944 vond een bespreking plaats tussen Hitler, Himmler, Künkel en Dr. Schumann allemaal leden van de Vril-genootschap, over het Vril-project.

Men wilde met het Vril-7-groot-ruimteschip, door een van lichtsnelheid onafhankelijke dimensiekanaal, naar Aldebaran doordringen. Volgens Ratthofers verklaring zou in de winter van 1944 de eerste dimensiekanaal-testvlucht hebben plaatsgevonden. Deze zou blijkbaar bijna tot een ramp hebben geleid, want op foto’s is de Vril-7 na deze vlucht te zien, alsof ‘het toestel 100 jaar onderweg was geweest’. De buitenste laag leek sterk verouderd en was op meerdere plekken beschadigd.

Op 14 februari 1944 werd de onder het project V-7, door Schriever en Habermohl geconstrueerde supersonische helikopter, die met 12 turboaggregaten BMW028 uitgerust was, door de testpiloot Joachim Roehlike in Peenemünde gevlogen. De verticale klim(stijg)snelheid was 800 m per minuut, en haalde een hoogte van 24.200 meter en in een horizontale vlucht een snelheid van 2.200 km/h. Deze kon ook met onconventionele energie worden aangedreven. De helikopter werd niet meer in gebruik genomen omdat Peenemünde 1944 gebombardeerd werd en ook de verhuizing naar Praag niets meer uithaalde. Want voordat de vliegschijven klaar voor gebruik waren, hadden de Amerikanen en Russen Praag al bezet.

ufo nazi antarcticaDe Britten en Amerikanen ontdekten tijdens de bezetting van Duitsland, begin 1945, in de geheime SS fotoarchieven, onder andere ook foto’s van de Haunebu II en Vril I typen, en ook van het Andromeda-toestel. Het laatste besluit van president Truman in maart 1946 leidde ertoe, dat het escadrilles oorlogscomité van de VS de toestemming gaf om Duits materiaal over de experimenten van de hoogtechnologie te verzamelen. Onder de operatie ‘Paperclip’ werden in het geheim opererende Duitse wetenschappers particulier naar de VS gebracht. Zoals Viktor Schauberger en Wernher von Braun.

Samenvattend.
Het eerste project werd door de aan de TU München werkzame Prof. Dr. Ing. W.O. Schumann geleid. Onder zijn leiding werden tot begin 1945 blijkbaar 17 in de vorm van een discus en 11,5 meter diameter grote ruimtevliegschijven gebouwd, die in geheel 84 testvluchten uitvoerden, de zogenaamde ‘Vril-1-jagers’. Minstens één Vril-7 en één Vril-7 groot-ruimteschip met de naam ‘Odin’, dat in april 1945 met een deel van de Vril-wetenschappers en Vril-logeleden vanuit Brandenburg, na de ontploffing van het hele proefterrein, naar Aldebaran gestart zou zijn.

Het tweede project stond onder de leiding van het ontwikkelingsbureau IV van de SS, die tot begin 1945 drie verschillend grote klokvormige Raumflugkreisel-typen liet bouwen:

Het Haunebu 1,25 m diameter, van wie twee exemplaren werden gebouwd en in totaal 52 testvluchten ondergingen (ca. 4.800 km/h)

Van het Haunebu II, met tot wel 32 m diameter, werden zeven exemplaren gebouwd en tijdens 106 vluchten getest (ca. 6.000 km/h).

De Haunebu II typ was inderdaad al voor een serieproductie in gedachtes. Tussen de vliegtuigbedrijven Dornier en Junkers zou een uitschrijving hebben plaatsgevonden die eind maart 1945 te gunsten van Dornier werd besloten. De officiële naam van de zware Flugkreisel (vliegtol) zou DO-STRA (=DOrnier-STRAtosphärenflugzeug) (stratosfeervliegtuig) zijn. Het Haunebu III met 71 m diameter werd alleen één keer gebouwd en steeg minstens 19 keer op (ca. 7.000 km/h). En in de vorm van plannen existeerde het ‘Andromeda-Gerät’ (toestel), dat 139 m lange moederschip, met hangars voor een Haunebu II, twee Vril 1 en twee Vril II.

Bovendien zijn er documenten die stellen dat het Vril-7 groot-ruimteschip na zijn voltooiing eind 1944 en enkele vliegtests verder, reeds als eerste, toen nog op de aarde beperkte, geheime commando’s gestart zou zijn:

 1. landing bij de Mondsee (Salzkammergut, Oostenrijk), met een duikpoging ter vaststelling van de drukvastigheid van de vliegcel.
 2. vermoedelijk van maart tot april 1945 volgde uit veiligheid – en strategieredenen de stationering van de Vril-7 in de ‘Alpenfestung’ (Alpes vesting), van waaruit naar Spanje werd gevlogen, om de daar naartoe gevluchte belangrijke rijks-duitse persoonlijkheden naar Zuid-Amerika en ‘Neuschwabenland’ (uitleg volgt), naar een, tijdens de oorlog aangelegde, geheime rijks-duitse steunpunt, te brengen en veilig af te zetten.
 3. onmiddelbaar daarna zou de Vril-7 op een geheime vlucht naar Japan zijn gestart, hierover is echter verder niets bekend geworden.

Wat gebeurde met de vliegschepen na de oorlog?
Dat er een kleine serie van het Haunebu II kwam, kan niet worden uitgesloten. De verschillende ufo-foto’s, die na 1945 met het heel typische uiterlijk van deze Duitse constructies verschenen, suggereren deze mogelijkheid. Sommigen zeggen, dat een deel ervan in het Oostenrijkse Mondsee onder water ging. Andere zeggen, ze zouden naar Zuid-Amerika zijn gevlogen of ze werden in losse onderdelen daar naartoe gebracht.

Zeker is hierbij, dat, ook kwamen de vliegtoestellen niet in Zuid-Amerika aan, tenminste er aan de hand van de constructieplannen, nieuwe gebouwd en gevlogen werden, omdat een belangrijk deel van deze technologie tijdens het ‘Phoenix-Experiment’ in 1983 gebruikt werd, en omdat dat het vervolgproject van het ‘Philadelphia-Experiment’ uit 1943 was. (het ging over teleportatie-, materialisatie- en tijdreizen-experimenten van de US Navy, die succesvoller waren, dan U zich in uw stoutste dromen zou kunnen voorstellen. Ook hierover bestaat voldoende materiaal om een nieuw boek ermee te vullen…zie literatuur).

nazi101938 werd een Duitse expeditie naar de Antarctica met het vliegdekschip Schwabenland uitgevoerd. Hierbij werden 600.000 m2 tot Duits grondgebied verklaard, ‘Neuschwabenland’. Een gebied vrij van ijs, met bergen en meren. Hele vloten van onderzeeërs van de types 21 en 23 waren later op weg naar Neuschwabenland. Er worden tot op heden nog steeds meer dan 100 Duitse onderzeeërs vermist die o.a. ook met een Walter-snorkel uitgerust waren, waardoor men meerdere weken onder water kon blijven.

Het is aan te nemen dat ze met de in losse onderdelen ontmantelde vliegschijven of tenminste met de constructieplannen naar Neuschwabenland zijn gevlucht. Het is weerom aan te nemen, omdat de testvluchten succesvol waren, dat de genoemde schotels direct met het eind van de oorlog ernaar toe gevlogen werden. Deze aannames mogen wel voor sommigen iets te gedurfd zijn, er zijn echter sterke aanwijzingen ervoor, dat het zo gebeurd zou kunnen zijn.

Eigenlijk stelt zich de vraag, waarom de geallieerden onder Admiraal E. Byrd 1947, een invasie van de Antarctica uitvoerden. Waarom had Byrd ruim 4.000 soldaten, een oorlogsschip en een compleet uitgerust vliegtuigdek plus een compleet verzorgingssysteem ter beschikking, als het alleen maar om een expeditie zou gaan? Hij had 8 maanden de tijd, maar hij moest echter al na 8 weken en met een hoge en nooit gepubliceerde aantal van vliegtuigverliezen, afbreken. Wat was er gebeurd?

Admiraal Byrd verklaarde later aan de pers, ‘het zij de bittere werkelijkheid, dat in het geval van een nieuwe oorlog met aanvallen van vliegers rekening gehouden moest worden die van de ene pool naar de andere pool kunnen vliegen. ‘Verder liet hij verluiden, dat er een gevorderde civilisatie bestond, die met de SS samen hun uitstekende technologieën gebruikten. Norbert Jürgen Ratthofer schrijft over het latere verblijf van de Haunebu-ontwikkelingen in zijn boek ‘Zeitmaschinen’ (tijdmachines) als volgt: ‘De Haunebu I, II en III Raumflugkreisel (ruimtevliegtollen) en de Vril-I Raumflugscheiben (ruimtevliegschijven) zelf bleven echter vanaf mei 1945 in eerste instantie spoorloos verdwenen….’

In deze samenhang is het uitermate interessant, dat de rijksduitse Haunebu III na zijn 19de testvlucht op 10 april 1945 vanuit ‘Neuschwabenland’, een gigantisch toen officieel rijksduits territorium in de Oost-Antarctica, naar een ruimte-expeditie richting Mars gestart zou zijn. Over de afloop is echter niets bekend. Een jaar later, 1946, zorgden echter plotseling boven Scandinavië talloze waarnemingen van lichtgevende objecten van onbekende afkomst en duidelijk van kunstmatige oorsprong, voor een grote opwinding bij de geallieerden in Oost en West.

.
.

Weer een jaar later, in 1947, doken als eerste in Noord-Amerika en tot in de vijftiger jaren in steeds meer stijgende aantallen, opnieuw door intelligenties gestuurde lichtgevende objecten met tenminste, meestal rondere, op discus tot klokken lijkende vormen, maar ook sigaarvormige ‘onbekende vliegende objecten’ oftewel ufo’s genoemd, op.

Men schrijft verder, dat deze ‘ufo’s’ in de regel niet op de rijksduitse ontwikkelingen leken. Op dit punt ben ik het niet eens. Goed gedocumenteerd fotomateriaal bewijst, dat specifiek de Haunebu II versie zelfs zeer vaak sinds 1945 waargenomen werd.

Wanneer je je door de wereld van de ufo-deskundigen gevochten hebt, zul je constateren, dat er een buitengewoon hoog percentage van gevallen is, waarbij het tot persoonlijke contacten met inzittenden van de zogenaamde ufo’s kwam en het zich blijkbaar om bijzonders mooie exemplaren van de specie ‘Ariër’ handelde, blond en blauwogig en deze of vloeiend Duits of een andere taal met Duitse accent spraken. (voor de insiders zijn hier het Adamski-geval 1952, het Cedric Allingham-geval 1954 en het geval van Howard Menger 1965 vermeld.)

Men vertelt ook dat er kleurfoto’s van een bemande en gelande en weer gestarte vliegschijf existeren, op die zowel een balkenkruis als een hakenkruis geschilderd was, en die in de zeventiger jaren door een nachtportier in West-Duitsland werden genomen.

Over de net vermelde vliegtoestellen bestaat uitstekend film – en fotomateriaal, bv. de 60 minuten documentatie ‘Ufo geheimnissen van het 3e rijk’ (MGA Austria/Royal Atlantis Film GmbH). Tevens het materiaal van de Amerikaan Vladimir Terziski, die op de Ufo-conferentie in september 1991 in Phoenix, Arizona een 3-uur-durende dia presentatie met foto’s van Duitse schotels, constructieplannen en ondergrondse Duitse basen serveerde.

Interessant is ook het materiaal, dat de Italiaanse luchtwapencommandant Renato Vesco in zijn boek heeft samengesteld en het boek van Rudolf Lusar: De Duitse wapens en geheime wapens van de tweede wereldoorlog en hun verdere ontwikkeling, J.F. Lehmanns uitgeverij, München 1971.

Begrijp je waarom het onderwerp van de ufo’s in de massamedia, vooral in Duitsland, als onzin wordt afgedaan? Na deze Duitse background is duidelijk, dat de van de illuminati door de zionistische-Anglo-Amerikaanse lobby gecontroleerde media- en nieuwswereld geen kosten schuwt, de Duitse burgers van het navorsen op dit gebied af te houden.

Het stelt zich hier de vraag waarvandaan de Duitse geheime genootschapen, Thule en Vril, de kennis voor de bouw van deze vliegtoestellen hadden? Net zo de kennis van de gentechnologie in die de Duitsers weerom tegenover andere naties voorop liepen? Volgens Herbert G. Dorsey en andere onderzoekers zou naast de bouwplannen van de Vril-genootschap, door het telpathisch contact met de buitenaardse, de intacte aandrijving van een in het jaar 1936 in de Zwarte Woud afgestorte, niet-aardse schotel, de Duitsers een grote hulp geweest zijn. Hierover zijn er echter zo goed als geen bewijzen, laat staan van nog levende ooggetuigen. Kijk echter eens naar dit filmpje met historisch materiaal.. Nep?
X

x

Toch bestaan deze in Amerika, weliswaar een hele boel. Want tegelijkertijd hadden de Amerikanen een hele reeks van crashes te melden, die ook niet helemaal geheim gehouden konden worden. Terug naar het politieke gebeuren. Naast het feit dat de I.G. Farben, Hitler ondersteunde, ageerde hun kartelpartner, de ‘Standard Oil’ (Rockefeller) tegen de nazi’s. Of als voorbeeld bouwde de ‘Ford Motor Company’ mee aan het militaire apparaat voor het Amerikaanse leger, maar produceerde tegelijkertijd in Duitsland militaire voertuigen voor de nazi´s. Ford en Opel (dochter van General Motors, die van J.P. Morgan gecontroleerd is) waren de twee grootste producenten van tanks in Duitsland onder Hitler.

Maakt niet uit hoe de oorlog zou eindigen, deze multinationals hadden van begin af aan al gewonnen. Volgens dit principe werkten vele ondernemingen in de 2e wereldoorlog. Waarom lees je over deze dingen niets in de schoolboeken of in encyclopedieën? Met name in Duitsland, waar blijkbaar persvrijheid heerst en de waarheid onderwezen wordt?

Dat komt onder andere dat de Rockefeller-Foundation in 1946, US$ 139.000 heeft uitgegeven om een officiële versie van de 2e Wo aan het openbaar (publiek) te presenteren, die de gehele opbouw van het nazi-regime door de US-bankiers, zoals de occult-mystieke achtergronden van de nazi’s, verdoezelden. Een van de hoofdgeldgevers was Rockefellers eigen Standard Oil Corp… Er is nog veel te vinden op het internet over deze ontwikkelingen, maar het lijkt erop alsof de essentiële informatie hierover, in de grote doofpot is beland. En dat Werner von Braun niet alleen de V1-informatie naar de VS heeft gebracht, maar -samen met zijn mede-nazi’s- ook de kennis van deze anti-zwaartekracht-technieken..

x

Haunebu compilation
Compilatie van Haunebu-foto’s en schetsen. (Voor een vergrootte foto, klik je met rechter muisknop en kiest in het menuutje ‘bekijk afbeelding’..)

70 gedachten over “Het ‘VRIL’-genootschap en nazi-UFO’s..

 1. Aan het einde van de tweede wereld oorlog werden V1 en V2 raketten naar Engeland afgeschoten vanaf het Europese vaste land.
  Ook is bekend dat de elite Hitler de middelen hebben gegeven om zijn leger op te bouwen.
  Omdat o.a Werner van Braun tot het einde toe voor Duitsland heeft gestreden en na de overgave pas door de geallieerden naar Amerika is gehaald en wetende dat de Duitsers ook met zwaar water(voor een atoombom) bezig waren en daarom een groepje commando,s de Hydro Norsk fabriek in Noorwegen hebben gesaboteerd denk ik dat de elite hier geen zeggenschap in hebben gehad en dat Hitler net te laat was om dit tegen de geallieerden in te zetten.
  Toen de geallieerden deze kennis wel in huis kregen en ondanks dat Japan zich tot twee maal toe wilde overgeven maar door de geallieerden werd dat geweigerd omdat ze wilden weten wat zo,n atoombom zou aanrichten hebben ze toen niet een maar twee atoombommen op Japan gegooid namelijk Hirosima en Nagasaki.
  Dit waren Japanse steden waar vele duizenden doden zijn gevallen en mensen tot op heden verminkt zijn wat dus gewoon een oorlogsmisdaad is geweest.

  1. Ik zou graag meer bewijs willen zien voor je stelling over het feit dat de overgave van Japan is geweigerd door de VS. Je stelling is derhalve erg interessant !

  2. Dennis.
   Door veel boeken te lezen zoals boeken van Robin de Ruiter en boeken zoals de Boogeyman wordt veel verduidelijkt natuurlijk zal dit nooit openbaar worden gemaakt en op papier worden gezet door de verantwoordelijken.
   Maar als ik een ander voorbeeld mag geven Dresden daar was niets wat van militair belang was toch hebben ze daar ontzettend huis gehouden en deze oude stad met een enorme vuurzee vernietigd.
   Boeken zoals eerder vernoemd zullen je ook naar andere bronnen verwijzen zo ben ik er ook achter gekomen.

 2. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd hierover door het alternatieve tijdschriftencircuit al mededelingen gedaan (Er bestond toen nog niet zoveel internet als tegenwoordig) dus inderdaad dat kende ik al, ma.w.: niets nieuws onder de zon.

 3. De oorsprong van de Sumerische taal kan niet hier op aarde gevonden worden, net als dat niet bekend is hoe Sumeriërs er uit zagen en waar ze etnisch vandaan kwamen, gezichtloos, zwarte gezichten;

  Quote: “But here’s the funny thing: we have absolutely no idea where the Sumerians acquired their language, or what they might have looked like. Their language, which we call Sumerian, was a linguistic isolate — it’s the oldest known written language on Earth, …. The Sumerian people were also, it can be reasoned, ethnically isolated; referring to themselves as the sag gigga (“black-headed people”), they appear to have had no concept of race. ”

  http://humansarefree.com/2014/07/the-mysterious-origins-of-sumerians.html

  Volgens medium Maria klinkt Sumerisch als Duits Diets Dutch ;

  Quote: “By Christmas of 1943, medium Maria Orsic of the Vril Gesellschaft, claimed that subsequent transmissions from Aldebaran revealed there were two habitable planets orbiting that star and that the ancient Mesopotamian civilization of Sumeria was linked to earlier colonies of Aldebaran explorers. The seers discovered that the Aldebaran written language was identical to that of the Sumerians and was phonetically similar to that of spoken German. It was also revealed that a ‘dimension channel’ or ‘worm-hole’ existed connecting our two solar systems. ”

  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_flyingobjects55.htm

  1. Over oude volkeren en hun talen, wat te denken van de Ieren die langs de weg stonden toen de Joden Egypte moesten verlaten.
   Of de Basken het oudste Europese volk, die geen eigen land hebben, en hun taal is illegaal.
   De Bosjesmannen, met waarschijnlijk de oudste vorm van geluids productie als taal, die niet meer op hun landen mogen wonen en jagen, maar in houten barakken aan het verrotten zijn.
   De Sumeriers kwamen na alle waarschijnlijkheid, van wat nu India heet, via de Perziese golf, boek, King L.W. A history of Sumer and Akad ( Londen 1910 )
   Een juweeltje voor mensen die willen weten, of ze nog te koop zijn ?
   the corridors of time, Harold Peake – Herbert John Fleure, Oxford : at the Clarendon Press, Londen : Humphrey Milford 1929.

  2. Beste Hyper fijn dat ik je van dienst heb kunnen zijn !
   De 8 boekjes van de Corridors of time, maken deel uit van een universitaire archeologische geschiedkundige opleiding, dacht van Oxford university.
   Gewoon de gegevens te lezen, van hoe en wat, zonder politieke insurrectie, is een verademing, groet !

 4. Omdat ik niet goed weet waar ik dit mocht plaatsen en omdat het hier over het geheime VRIL genootschap gaat vond ik het volgende ook wel op zijn plaats hier omdat er net zo geheim over gedaan wordt.
  Op dit moment wordt er verwarring gezaaid over de belasting herziening door oa Wiebes die de ene dag zegt dat ze eruit zijn en de andere dag roept hij weer iets anders.
  Waar ondertussen volledig aan voorbij wordt gegaan is de Bilderberg conferentie die van 11-14 juni in Interalpen-hotel Tyrol in de buurt van het Oostenrijkse Innsbruck gehouden wordt.
  Nederlanddse bezoekers zijn oa princes Beatrix,Ben van Beurden CEO Royal Dutch Shell,Jeroen Dijsselbloem minister van financieen,Victor Halbenstadt professor economie Leidse universiteit,Louise Fresco University and researchcenter Wageningen,Klaas Knot president Nederlandse bank en uiteraard Mark Rutte premier van Nederland.
  Wat nu al opvalt is dat Hillary Clinton tijdens haar verkiezingscampagne ineens sociale gevoelens naar voren brengt en zegt dat zij het voor de middeninkomens en lagere inkomens wil gaan opnemen en dat rijkdom niet alleen maar voor oa CEO,s is en eerlijker verdeeld moet worden iets soort gelijks heeft in Belgie ook een nieuwe minister lopen roepen hij zei dat de sociale gevoelens van de Belgen in het regeringsbeleid niet goed uitgedragen wordt en dat hij dat wil veranderen.
  Dit betekend dat ze de mensen nu door valse meelijwekkende leuzen te roepen op hun hand proberen te krijgen om ze vervolgens het deksel op de neus te gooien.
  Als deze lieden zouden menen wat ze zeggen en wetende dat 1 a 2% op deze aarde net zoveel vermogen hebben als de rest van de wereld samen zouden ze daar moeten beginnen wat natuurlijk nooit zal gebeuren.

  1. PS.
   De VS wil in voormalige oostblok landen zwaar militair materieel gaan plaatsen ivm Putin om een signaal af te geven.
   De vraag is echter wat misdoet Putin dan de MSM verteld hier niets over behalve dan dat hij doet wat hij wil zonder dat de MSM ook maar met enig bewijs komt dat Putin dingen doet die niet door de beugel zouden kunnen.

  2. Bij een collega site gewoon nieus.nl is een video uit 2014 te zien en horen waarin Diederik Samson al een tipje van de sluier optilt en over overbevolking praat oa in Nederland absoluut de moeite waard om te kijken en luisteren dit staat bij het stuk over de bilderbergconferentie.

  3. Zoals in het groot zo ook in het klein.
   Amerika is een land van jonge zielen ( de oorspronkelijke bevolking daar gelaten) rusland is het land van de oude zielen en die pubers(usa) kunnen je gewoon niet met rust laten en weten alles beter,denken ze . Allemaal uit op macht dat misplaatst wordt gezien als overheersing ipv de verantwoordelijkheid die het is.

  4. Hallo arnold
   Met hillary clinton, van wat jij schrijft ben ik volledig mee eens. Zij zit al zo lang in die groep, zij weet precies hoe zij de mensen moet bespelen. Maar zij weet ook dat er steeds meer mensen er anders tegen aan kijken, dus of zij dat op die manier red ik weet het niet. Want het duurt nog even (anderhalf jaar geloof ik???als ik het goed heb van het korte stukje van wat ik gezien heb). En wat betreft samson waar jij over schrijft heb ik ook gezien. En het verbaast mijn dat er niemand over gevallen is (ook de politiek niet,maar kan in achter kamertjes). Geen krant stuk heb ik er over gelezen,maar sorry lees heel weinig krant). Maar aan de andere kant, kan je ook zeggen de politiek weet er van en zij zijn mede verantwoordelijk want zij gaan er moet willig mee door.En jeroen distelbloem (ongeacht onze mooie natuur) gezien zijn tekst van de Grieken qua pensioenen. Onze pensioen pot is in gezet om in de euro te komen, via zalm (wederom weer zalm), als dit zo door gaat zijn wij dat ook kwijt. Laten wij als mens/individu voor ons zelf, ieder voor zijn eigen ik een gevoel creëren dat hij/zij kan doen van wat hij/zij wil zonder beperkingen. In ieder zijn eigen gevoel van vrijheid, van wat het het beleefd zonder de beperiking van wat er nu speelt. En laten wij dat voltooien, samen ieder voor zich zelf.Qua gedachten en leef het ieder voor zich uit. Van wat wij zelf willen en niet de anderen.
   Vriendelijke groet line

  5. marcel/line.
   Marcel je hebt gelijk wat betreft dat macht in de plaats is gekomen van verantwoordelijkheid alleen vraag ik me af of ik wel onder(de elite)hun verantwoordelijkheid zou willen staan.
   Line natuurlijk moet een ieder van ons zijn/haar leven kunnen beleven zoals hij/zij het wil alleen vind ik dat we elkaar daarbij wel moeten helpen en meer saamhorigheid zouden mogen uitdragen er wordt al te vaak aan de eigen ik gedacht en de rest kan……helaas.

  6. Hoi Arnold, nu dat het artikel helemaal klaar is, speciaal voor jou 😉 zou ik het nog eens leuk vinden onder dit draadje ook on topic reacties van je te lezen. 🙂

  7. Hoi monika.
   Ik begrijp niet precies wat je van mij verwacht maar op het gebied van volkeren uit de oudheid ben ik niet zo thuis daarom lees ik het allemaal wel maar bemoei ik me er niet mee.
   Wat betreft de techniek en de geleerden daarvan ben ik van mening dat na de oorlog veel is voort gezet oa bij de Nasa(werner van Braun en de Apollo) en wat betreft vliegende schotels of andere technische ontwikkelingen denk ik dat veel in Aerea 51 verborgen wordt maar wel verder ontwikkeld wordt en dat daarom niemand in dat gebied welkom is behalve dan de geleerden en anderen die er bij betrokken zijn.

  8. Ook zie ik steeds meer verbanden en samenhang tussen meerdere dingen.
   Khazaria(nu Oekraine)en de banden met de Elite en hun maffia.
   India,Iraan en de banden met de echte ariers en ook bv dat het hakenkruis een afgeleide is/was van een symbool wat de zon betekende(het licht).
   Als ik dan naar de geschiedenis met betrekking op de tweede wereld oorlog kijk en weet dat Hitler voor een kwart joods bloed had en een nakomeling van een Rotschild was en weet dat hij eigenlijk kunstenaar wilde worden maar dat hij niet toegelaten werd op de kunstacademie dan begin ik me af te vragen of deze persoon echt wel zo slecht was als de geschiedenis boekjes ons willen doen geloven of dat er meer achter zit en de echte criminelen zich achter hem verborgen hebben.

  9. Arnold, ik las de reacties onder dit draadje en daarom mijn opmerking. Uiteindelijk is toch alles met elkaar verbonden, in de zin van oorzaak en gevolg, gezien de hedendaagse politiek en de ware oorzaak ervan.
   Het artikel laat zien dat de ufo´s die op aarde worden waargenomen, van aardse makelij (kunnen) zijn, oftewel van buitenaardse (maar dat ligt gevoeliger). Want vaak worden ufo´s door de brede massa alleen als vervoersmiddel van buitenaardse gezien, en daarom vaak door dezelfde massa niet serieus genomen tot op uitzonderingen na.
   We waren er zo niet bij, maar als ik al het bewijsmateriaal zoals plannen, wetenschappers, constructies, film/foto materiaal, (getuigen)verklaringen etc. meeneem en ook met de informatie van het artikel erbij, dan kan en wil ik het niet uitsluiten dat het allemaal wel plaatsvond. Erbij komt dat de plek waar ze heen wilden toch buitengewoon bijzonder was voor die tijd. Antarctica en daar dan precies bij de pool waar een warme rivier moet stromen, met bergen en meren en prachtigste natuur. Hoe kwamen ze juist daar? Wat deden ze daar precies? Dat is de hamvraag. Was er wel een doorgang naar een ander universum? Ze wilden (konden?) blijkbaar door de zuidpool heen naar andere sterrenstelsels reizen, nu heeft men het over wormholes die dit mogelijk zouden maken. Zuidpool erin, noordpool eruit…dat is het grote ‘mysterie’, waarvan het Vril genootschap met al hun technici en de mediums een deel van uitmaken. Voor mij is het duidelijk dat de ontwikkelingen zijn door gegaan…
   Het waren geen domme mensen die ermee werkten, en wetende dat de (geheime wetenschap) techniek altijd tussen de dertig en vijftig jaar op de samenleving voorloopt, dan sluit ik ook niets meer uit. Met de alternatieve energietechnieken liepen de ‘Duitsers’ voor op de rest van de wereld in die tijd. Hoe kwam dat? Waar kwam de kennis uiteindelijk vandaan? Uit de bron?
   Trouwens Hilterman was geen Rothschild of had joodse achtergrond, dat is al lang weerlegt. Ik vermoed dat je net als ik ervan bewust bent van het letterlijk en figuurlijk eeuwige in stand houden van onwaarheden en verdraaiingen die ons moeten doen misleiden, om verkeerde beslissingen te nemen. Een wakkere en heldere geest is dezer dagen geen overbodige luxe, ja en natuurlijk ook het hart en al het andere menselijke 🙂

  10. Zaterdag 20-6-2015 volgens het ANP is Hillary Clinton nu al in opspraak omdat zij in het verleden het verwijd had gemaakt dat stagiares misbruikt werden door bedrijven omdat ze als goedkope krachten werden gebruikt.
   Nu blijkt dat deze zelfde Hillary Clinton mensen van tussen de 18 en 24 jaar GRATIS voor haar campagne laat werken terwijl ze zegt dat ze de midden en lagere inkomens wil helpen.
   Dat zij deze mensen nu gratis voor haar laat werken betekend dat dit jongeren moeten zijn die van rijke ouders komen omdat ze anders niet voor niets zouden kunnen werken.

  11. monika.
   4.11 Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn omdat we nu eenmaal van gedachten kunnen verschillen zo,n niets zeggend kort antwoord geeft ook geen verduidelijking.
   Zeg gewoon waarom ik in jouw optiek niet goed reageer zodat er eventueel iets aan gedaan kan worden.
   Verder heb ik de reacties van jou gevolgd en dat is beneden alle peil.
   Ten eerste in 4.9 schrijf je dat”Hilterman”geen Rotschild zou zijn dan wil ik je mededelen dat in het stuk door Guidoj geplaatst VS-Nazi,s kregen US$20 miljoen…??duidelijk het tegenovergestelde staat beschreven wat je dus kennelijk niet gelezen hebt.
   Wel uit je een mening waarin je aangeeft dat WTK niet aan jouw verwachtingen zou voldoen en het grofste vind ik wel dat je of je het er nu mee eens bent of niet mensen gaat lopen verwijten dat zij de oorzaak zouden zijn van kanker.
   Als voorgaande jouw idee is om WTK aantrekkelijk te maken voor bezoekers denk ik toch echt dat je de plank mis slaat.

  12. heb ik wat gemist, waar gaat het over, over vliegende flymo grasmaai machines zonder wieltjes, bakkende maag verlammende soda en rollende noorse aard sjiittt kabouters met een ontplofte waterslak kwekerij, venijnige sneren over en weer vooral over het weer door de bank genomen, politie agentje spelen over andermans onderwerpen die volgegooid worden door platte platitudes en een ferme tik van de deegrol van holmaten stamtafel gelederen van de plaatselijke brommer club met wapperende vossenbontjes aan een ijzeren veer stengel en het brillantine jezusmaria complex op de solex lex regnum laat de regeltjes regeren over de populus, jaah laten we elkaar nog eens stevig de les lezen, maar is die autobaahaanen beton bunker bouwert met de vette schreeuwsnor en z’n op hengelse leest geschoeide uitzendbureau arbeit macht frei bijstand participatie dwangarbeiderskampen nu wel of geen rottend schild?! Met dank aan de tip van Moon, ‘we are the robots….’ direct kippenvel.. en verderop luchtgekoeld in boxer opstelling roffelend de autobahn op, de toekomst bezongen door een vroeg gesynthetiseerd gerenommeerd elektro boogie staccato gezelschap uit moffrika de dhs heimat homeland security buurtjes dat al begon in de jaren 70 van de vorige eeuw, de Duitse elektropop cult versie van Jean-Michel Jarre, als de dag van gisteren voor mijn generatie, de toekomst bleek uiteindelijk het verleden te zijn, zoals zo vaak als je merkt dat je al wat ouder wordt;

   Kraftwerk – live at Cirkus, Stockholm 2014
   http://www.youtube.com/watch?v=7OLdpWLrzuM

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Jarre

   Door de bank genomen
   http://www.paulbordewijk.nl/artikelen/477

   http://www.encyclo.nl/begrip/platitude

   http://www.cheapmowers.com/acatalog/fl_xl500p3.jpg

   http://razorland55.free.fr/Transf36/BRILLANTINE%20CHEVEUX%20SILVIKRINE.jpg

  13. Ja, euh Arnold, omdat het in een artikel van Guido staat? Kijk misschien beschikt Guido (of de schrijver van het artikel) nog niet over deze informatie. En ik hoef ook niet met alles eens te zijn wat er wordt geschreven, misschien omdat ik er nog niet aan toe ben of het gewoon niet in de door mij gekozen realiteit past.
   En over Hilterman had ik je toch al 2 keer links in een reactie gestuurd met het de-bunken (dus het onderuithalen van aannames)van wat je zo stellig roept, ook staat het in het artikel. Zo komen we verder dan onze neuzen lang zijn, lijkt mij tenminste.
   Als we steeds met opgestoken vingertjes de politieagent uithangen, zoals je reactie op mijn reactie op iemand die waarschijnlijk alleen deze taal begrijpt omdat die niet dom is. En wie het over placebo effect heeft, die begrijpt ook dat negatieve benadering van mensen die geloven in genezing door een door henzelf gekozen manier, niet bevorderlijk is. Wie een positieve, opbouwende manier kiest en probeert het reguliere ellende te doorbreken, krijgt alle negativiteit aan zijn hoofd geslingerd, zoals je kon lezen bij de reacties waarop ik reageerde.

  14. vanaf minuutje 50; herr H. order of the templars Octogon financiers symbolen en wel degelijk handshakes on film… het kinderlijke gevaarlijke geloof in de goedheid van Herr H. compleet onderuit gehaald, hardleers en niet te verkopen, zelfs met voornamelijk gemanipuleerde gecensureerde historische kennis had je dat kunnen weten. Maar goed laten we het een ‘vrij’ gedachten experiment noemen, bij mijn pa mag ik geen 1 woord er aan besteden en er zelfs geen gedachten over hebben, complete paniek en kramp en geschreeuw, want z’n oude trauma’s komen naar boven; vrij denken verboten, een paar jaar terug tijdens vakantie in Zeeland heb ik dat tegen hem gezegd; of hij wel of niet in een paniek situatie komt is voor mij geen argument, vrij denken en redeneren laat ik mij niet af nemen door hysterie; daar waar hij z’n eigen vader vaak om vervloekt heeft, de hysterie aanvallen van mijn intelligente grootvader… Maar de ‘goedheid’ van het templar nazie denken verdedigen is niet okay, de auteur van de volgende video serie z’n zoontje is verdwenen en tot nu toe nooit weer terug gevonden en de suis isis staat probeert hem te vervolgen vanwege z’n youtubes, brieven in beeld met ordners waarin de youtube adressen worden aangehaald, want hij mag geen ‘kwaad spreken’ over de suis isis staat, suisse… Je kunt een ‘realiteit’ overigens niet kiezen, de realiteit ‘IS’… (Mark Passio)

   Octogon The Empire of Darkness
   http://www.youtube.com/watch?v=YERHIxqnfwY

   met dank aan de tip van Delo;

   Mark Passio – New Age Bullshit Revisited – Asheville, NC – Part 1 of 2
   http://www.youtube.com/watch?v=I_iyHnGHQaI

  15. HyperAlert.
   In 4.8 begon ik me af te vragen of Hitler echt zo slecht was of dat er meer achter zat omdat ik van een opera liefhebber en een kunstenaar zoiets niet verwacht.
   De daden die zijn gepleegd zijn (en dat heb ik steeds gezegd)echt gebeurd en heb ik nooit ontkend en ik heb zelfs voorbeelden aangedragen(de holocaust bv)dat is gewoon gebeurd.
   Nu ik deze film heb bekeken is veel duidelijk geworden en zelfs de maker vroeg zich bij 1 uur en negen minuten af hoe het kon dat zo iemand zo slecht was en dat is wat ik me ook afvroeg want was hij dat al vanaf zijn geboorte of is dat gekomen toen hij macht kreeg door de elite gegeven en hij toen onder hun invloed kwam te staan?
   Dat de echte criminelen zich achter hem verschuilden was mij wel al duidelijk niet dat het iets uitmaakt want de misdaden hadden nooit mogen gebeuren dat is duidelijk.
   Ook weet ik dat het niets uitmaakt wanneer hij zo slecht was of geworden is tenzij het onder dwang was.

  16. Ik heb nog eens in het boek De dertien satanische bloedlijnen van Robin de Ruiter gekeken en op bladzijde 114 staat van januari 1912 tot en met 24 mei 1913 ontbreekt opnieuw ieder spoor van hem.
   In zijn boek Hitler was een Britisch agent vertelt Greg Hallett dat Hitler van februari tot november 1912 negen maanden lang in training was bij de Britse Military Psych-Ops war school in Devon Engeland en een andere Psych-Ops War school in Ierland die na de tweede wereldoorlog werd gesloten.
   Zoals we zullen zien bevestigt niet alleen Greg Hallett,maar ook anderen,waaronder Hitlers schoonzus dat Adolf Hitler langere tijd in Engeland verbleef.
   De verschillende Psych-Ops War schools waren verenigd in het Tavistock Instituut,dat zich later in 1913 officieel vestigde in het Wellington House in Londen.Dit instituut is niet alleen de moeder van alle denktanks,het is ook het belangrijkste instituut in de wereld als het om “mind control”gaat.

  17. Het is maar wat je onder realiteit verstaat. Als het jouw waarneming is is dat jouw realiteit.
   Tot dat je beseft dat jouw waarneming(realiteit) simpel een spel is met spelregels.
   Je kunt gewoon als speler of toeschouwer uit het spel stappen dan komt je in een andere realiteit.
   Volwassenen liegen en bedriegen vraag maar aan een kind die nog niet geïnfecteerd is door cultuur. En alleen dat kind spreekt en kent de waarheid. Tot zijn ouders en omgeving het kind in een keurslijf persen om de waarheid eruit te rammen. Of monddood maken met ‘wacht maar..later als je groot bent…. .
   En…. later als dat kind ‘volwassen’ is is die de waarheid geheel kwijt. Hij/zij is zelf een leugenaar en bedrieger geworden. De enige troost blijft over te constateren: ‘ik lijk op mijn pa of ma’.
   Groet.

  18. Hallo Lezer, beetje cynisch vandaag, ook een beetje generaliserend, natuurlijk leeft een ieder in zijn réaliteit, dat kan niet anders, en dat we allemaal een product van onze opvoeding zijn, is waar, maar wat is daar dan verkeerd aan, en een leugentje om bestwil, voort gekomen uit respect, wat is daar verkeerd aan, ik vind je visie echt heel erg somber, of is het misschien een persoonlijke ervaring die je hier projecteerd, groet Jenne

  19. Bedankt Lezer, zo zie ik het ook. Wetenschappers zeggen ook, dat er een ´gezamenlijke realiteit´ is bepaald, in die we leven. Een soort paradigma waarin alles gebeurt, soort onder één noemer brengen.
   Anders was het niet eens mogelijk over iets te praten, sterker nog er was niet eens zo een systeem mogelijk waarin we leven, juist omdat iedereen zijn eigen waarneming heeft.
   Wie buiten deze ´afgesproken´ kaders denkt, heeft het niet makkelijk om serieus genomen te worden. Daaronder vallen zeker kinderen maar ook volwassenen. Denk aan de alternatieve gezondheidszorg, alternatieve energieën, alternatieve bedrijfs/staatsinrichtingen, alternatieve scholen…etc.

  20. Lezer.
   Dat het leven een spel is dat is niets nieuws.
   Ervan uit gaande dat de meeste mensen rijkdom/geld als het ultieme beschouwen en zeggen als iemand veel van dergelijke in bezit heeft dat hij/zij zijn/haar zaakjes goed voor elkaar heeft is in mijn ogen een illusie want ook al heb je alles dan wil dat nog niet zeggen dat je ook gezond en gelukkig bent wat dan in mijn zienswijze wel het belangrijkste is.
   Ook schrijf je dat een kind wat nog niet geinfecteerd is door leugens en bedrog van de ouderen en de cultuur de waarheid spreekt dat ben ik met je eens.
   De man die eerst kaal was en pas later haargroei kreeg met name onder zijn neus is ook kind geweest.
   En als we niets meer kunnen/mogen geloven van wat er gezegd en geschreven wordt dan heeft een site en de reacties als hier ook geen zin meer toch?
   De meeste mensen trekken conclusies zonder het hele verhaal te kennen denk maar aan MH 17 en andere gebeurtenissen.
   Omdat HyperAlert schreef het kinderlijke gevaarlijke geloof in de goedheid van herr H compleet onderuit gehaald,hardleers en niet te verkopen,zelfs met voornamelijk gemanipuleerde gecensureerde historische kennis had je dat kunnen weten.
   Dat is zoals ik het zie een voorbarige conclusie maar wat nu als het verhaal wat ik als reactie gaf eens waar zou zijn en dat HyperAlert dit niet wist?
   HyperAlert dit is geen verwijt of iets dergelijk en je reactie was ook begrijpelijk alleen weet ik niet of je wat ik schreef ook wist.
   Ik ben wel benieuwd wat je er van vind.

  21. Monika,

   als ik je goed begrijp, zijn al die mensen met hun eigen mening en réaliteit, niet samen te voegen in een samenleving, ik persoonlijk denk, juist dat een samenleving is/bestaat, vanwege al die verschillen, en dan de buiten beentjes die de aardbei zijn op de slagroom taart.
   Al die alternatieven, die jij benoemd, zouden in een samenleving zo als die wij voorstaan, helemaal niet alternatief zijn, maar gewoon zijn plaatsje vinden en hebben waar hij het beste past.
   Waarom gebruik je het woord Paradigma, dat geeft het woord gebruik aan, of wil je dit onder één noemer brengen aanvoeren, als paradigma ?
   Groet Jenne

  22. dat Hitman er niks aan kon doen, dat ie hoogst waarschijnlijk mk-ultra u.k. Tavistock gemindfukt ‘opgeleid’ was tot dubbel agent bedoel je dat Arnold? afgaande op het werk van Greg Hallett geloof ik wel dat ie dubbel agent was…

  23. ondertussen zijn de hedendaagse moderne Vril templar Isis soldaten gewoon verder gegaan en hebben met hun triljarden buit inmiddels al lang break away civilization kruisvaarten naar Mars gerealiseerd, realiteit, het is daar bar en boos vaak, dat het er hard aan toe gaat, de kruisvaarders zijn niet de enigen daar namelijk….

   Captain Kaye Randy Cramer moderne Templar Soldaat op Mars; 17 jaar daar operationeel geweest…. Project Camelot Randy Cramer U.S. Marine Earth Defense Force http://www.youtube.com/watch?v=6FbOiIdgbl0

  24. Hoi HyperAlert.
   Wat ik bedoel is toen hij naar Wenen ging heeft hij tot twee keer toe geprobeerd op de kunstacademie te komen en in die tijd verkocht hij ook veel prentjes aan joodse mensen en zijn beste vriend was toen ook een jood.
   Hieruit blijkt dat hij toen nog niet anti joods was en nog geen haat tegenover hen had.
   Pas later nadat hij gebrainfucked was heeft hij zijn misdaden begaan en heeft hij zelfs zijn toenmalige joodse vriendje laten arresteren.
   Daarom als ik naar zijn jongste levensjaren kijk lijkt het mij niet geheel onmogelijk dat hij toen nog niet zo slecht was maar dat hij dat later pas is geworden onder invloed van de bekende elite.
   Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat het een lievertje was en praat ik ook niets goed.

  25. Arnold: een ware hulpverlener is iemand die op een zekere dag zichzelf overbodig maakt.
   Niet tegen Guido zeggen dan heb ik het weer gedaan. 😉

   Jenne: als je Lof der Zotheid(Erasmus) niet kent dan moet je het geheid ‘ns (her)lezen.
   Misschien dat Freek de Jonge daarom gelijk krijgt:
   Alles is eens gezegd, zei de cynicus, maar er is nooit geluisterd, zei de optimist.

   Moncia heb je ooit gehoord van ‘Black Nazis’ dan moet je ff yutupen onder Eva Larsen.
   Ik wist zelf niet eens dat Hitler vegetariër was en ‘vivesectie toen in Duitsland verboden was.

   Groet.

  26. Lezer.
   De uitspraak die je doet klopt misschien wel alleen vraag ik me af wat dat met mij te maken heeft.
   Het enige dat ik gedaan heb is uitleg geven waarom ik mij afvroeg of de persoon waar het over ging echt wel zo slecht was als de geschiedenis boekjes ons doen geloven (Althans de meeste mensen geloven dat).
   Hij heeft slechte dingen gedaan alleen wie mag men daar verantwoordelijk voor houden is dat hemzelf of zij die hem gehersenspoeld hebben?

  27. kijk het wurg verdrag van Versailles tegen het toenmalige Duitsland was zeker wel zo bedoeld, net zoals het wurgen van Griekenland door de Trojka maffia nu zeker wel zo bedoeld is; het enige dat even niet geheel voor iedere Europese Aristocraat met den hogen black velvet tophat hoed even goed uit kwam was de enorme overmacht aan tanks manschappen en ander oorlogs materieel dat revolutionair Bolsjewistisch Rusland ondertussen had opgebouwd, het evenwicht was er niet meer, de aan elkaar gewaagde voetbal ploegen moesten elkaar kunnen uitputten over een langere periode, zoh hou je het volk in de tussentijd bezig en vooral klein genoeg… de Europese aristocraten hadden een Bulwark Buffer nodig om zich nog een beetje veilig te voelen, het rode gevaar had namelijk hun Tsaren familie zonder pardon aan de bajonetten hadden geregen, die veiligheidsbuffer dat mocht mister HitMan voor ze doen… want wat is het eigenlijk het verschil tussen communisten en nationaalsocialisten? of neoliberalen kapitalisten en fascisten?

   http://en.wiktionary.org/wiki/bulwark

   ze hebben het hier over ‘respect’; laat me niet lachen zeg;

   http://www.europa-nu.nl/id/vitcoy9w8pk9/trojka_europese_commissie_ecb_en_imf

   Hitler’s War What the Historians Neglect to Mention full
   http://www.youtube.com/watch?v=Yl0bv1-KaIo

   Black Nazis
   http://www.youtube.com/watch?v=Wedri8L-Rmc

  28. Beste Hyper Alert,

   heb je over het hoofd gezien dat de Bolsjewieken in handen waren van de Khazaren/Russische Joden, die niet alleen de Tjaren familie hebben omgebracht maar ook ettelijke millioenen, gelovige Russen, soort terug betaling voor de Joden progrommes.
   En dat men bang was dat dit over zou slaan naar Duitsland, van daar dat Hitler gesteund werd, het was ook toen al verdeel en heers.
   Veel, heel veel Vrijdenkers/communisten, waren niet op de hoogte van deze feiten, van het vermoorden van veel Russische burgers, er waren wel altijd Joden in de besturen van het socialisme/communisme te vinden, waar onder bewonderens waardige mensen, die veel goeds hebben helpen bouwen voor de arme man, onder de Joden waren ook ontzachelijk veel arme berooide mensen.
   Soms weet niet meer goed wat je nu eigenlijk denken moet, maar dan denk ik maar ik ga van mijn eigen ondervindingen en feiten uit, dat is dan nog de zuiverste basis, niet echt geweldig groot maar wel van mijzelf!

  29. Hyper Alert,

   Het systeem van Carl Marx- Friderich Engels, het communistische manifest,
   is een prachtige manier voor de mensheid om te samen in vrede op deze mooie planeet te leven.
   Maar helaas het verwezelijken van utopien van prachtige illusionaire werelden zijn voor dit mensen ras niet weggelegd.
   We hebben onze echte intelligentie lang geleden al verloren, toen we het Paradijs uit stapten, en de menselijke bonobono staat van leven gingen aannemen, dit wil zeggen, van een hoog staand psychische levens vorm, van metafysica vervuld, prachtige gedachten uit de étheré lezend, tot het genoegdoen van de lichamelijke verlangens, en behoeftes.

  30. Lezer, 4.26

   Ja lang geleden, maar misschien is de tijd rijp om Erasmus weer eens te herlezen, sommige boeken vernieuwen zich zelf, en zijn dan plotsling weer aanwezig, heb een heel oud exemplaar nog van mijn grootvader, als cadeau aan mijn vader, net als de oude van Dalens, stukjes geschiedenis, ben benieuwd wat er met deze dingen gaat gebeuren als ik er niet meer ben, de jonge generatie lijkt niet echt geintereseerd, plus het is hun taal niet ?
   Nee hij hield van dieren, maar vivesectie werd direct op mensen toegepast.
   Natuurlijk was hij een soort Paljas, potsierlijke grootheids waanzin aanhanger, geslepen tot en met, maar niet intelligent genoeg, en er staan er steeds opnieuw op, Erdogan is zo’n type.
   Net als die valse vlag aanslag op Hitler, je staat naast hem en schiet hem door zijn hoofd, dag Hitler, maar deze aanslag werd gebruikt om tegenstanders op te ruimen, net als nu.

  31. HyperAlert/Jenne
   HyperAlert bedankt voor de verwijzingen deze versie had ik nog niet gehoord/gezien wel veel beelden gezien die ik wel al kende alleen een ander verhaal en dan kom ik op het punt zoals ook Jenne zegt wat moet je eigenlijk nog geloven en hoe kom je er achter dat het ook de juiste versie is?
   Feit is wel dat het de elite niet uitmaakt of ze nu de “goede of slechte” steunen het liefst alle partijen zolang ze maar zoveel mogelijk winst maken en mensen levens spelen daarbij geen rol.
   En wat betreft Hitler en de vragen die ik daarover had we zullen het fijne wel nooit weten.
   Ook over Griekenland ben ik het met je eens dat is gewoon een vies spel.

  32. Monika,

   de door jouw aangegeven site, is niet disponible hier in Frankrijk, of is hij totaal verdwenen van het internet.
   Kun je hem bijvoorbeeld wel bekijken in Nederland ?
   Jenne

  33. Arnold, 4.27 je stelt daarin een vraag (zie ?)
   ik geef je een antwoord. Die hulpverlener kan iedereen zijn, dus mijn antwoord is niet persoonlijk gericht.
   Laat ik maar zo stellen: alles heeft een doel. Als het doel is bereikt zijn alle mensen en middelen om dat doel te bereiken overbodig geworden.
   Groet.

   Bedankt Monica.

   Jenne er bestaat cultuur en natuur. Wat is volgens jou de echte wereld?
   Niet met je verstand redeneren maar met je hart svp.
   Als je zegt natuur dan is cultuur toch nep?
   Denk daar maar ‘ns over na zonder gebruik te maken van cultuur(taal, symboliek, boeken, kunst, technologie, politiek, wetenschap, historie, etc.).
   Wat blijft er over? Ik denk alleen je geweten en (belangenloze)liefde.
   En past (belangeloze)liefde in die cultuur?
   Neen, waarom klagen de meerderheid van de mensen over zijn huidige cultuur?
   Het gemaakte(cultuur) heeft ons geheel ondergesneeuwd zodat mensen elkaar niet meer zien staan.
   Daarom gaat elke cultuur(beschaving) uiteindelijk ten onder.
   Want de mens is natuur alleen perst die zichzelf in een cultuur en dat na verloop van tijd hem opspelen omdat het niet zijn natuur is. En pof alles begint van vooraf aan.
   Mocht er een andere kant (na je dood) bestaan. Welke vraag zouden ze je stellen: ben je geleerd, ben je gelovig, ken je de geschiedenis, heb je veel geld, bezitting, ben je beroemd?
   Ik denk geen van deze vragen dan deze: hoe heb je geleefd en wat heb je voor anderen betekent.
   De rest is ijdelheid.
   Groet.

  34. Jenne praat geen poep, die dystopische gruwel planken zijn al bijna wereldwijd geÏmplementeerd, Adam Weishaupt zou er trots op geweest zijn, wie heeft er nog wat en wie werkt er niet voor de staat zo langzamerhand, als je al werk hebt en wie kent er nog een moeder en een vader tegelijk, eigendom van de staat.

   Karl Marx’s 10 Planks in the USA Now!
   http://www.youtube.com/watch?v=WVFsjg4-0HU

   “the U.N. today has implemented or is in the process of implementing all the planks of Adam Weishaupt’s Manifesto. (In 1848, Karl Marx wrote the 10 planks of the Communist Manifesto, which he copied from an article written by Adam Weishaupt in 1797.”

   http://laissez-fairerepublic.com/tenplanks.html

   ‘ Illuminati Experiment Was “Social Catastrophe” ‘
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion.htm

   en waar zitten al die Russische olichargen? Operatie Barbarossa, de grootscheepse peperdure Duitse wo2 invasie van Rusland, gefinancierd door de Schweitz;

   Holocaust Trains through Switlerland, Swiss Putin Baby, Adolf Switler & Hjalmar Schacht Aristocrat
   http://www.youtube.com/watch?v=K2C8Eq11UjA

   http://en.wikipedia.org/?title=Operation_Barbarossa

  35. Beste Hyper Alert, 4.34

   Klinkt me niet echt fijn in mijn oren jouw aan hef aan mij, maar goed !
   Al die sites die jij daar laat passeren, en hun waarheid vertellen, hebben het niet over mijn communisme, maar over een naam die volkomen is misbruikt,
   net als de Aryan mensen, dat er uit naam van grote ideologien de grootste gruwel daden zijn en worden gepleegd, ik zal de laatste zijn om dit te ontkennen.
   Mijn prodomale wereld is volkomen illusionair, en is met het huidige denk niveau absoluut niet mogelijk !
   Wat ik en met mij velen uit mijn jeugd, een samenleving zonder bezits drang of vorming, het accent leggen op denken, het verdiepen van het mens zijn.
   Het niveleren van alles wat deze planeet geeft en voortbrengt.
   Maar jij weet net zo goed als ik, dat het mooiste gegeven, in handen van sommigen tot as vervalt.
   Maar zo heeft ieder één zijn illusies, zonder dat zijn we er nog slechter aan toe, en eerlijk gezegt ik sta steeds op nieuw versteld bij het lezen van bijvoorbeeld sites door jouw aangebracht, ik word hier depresief van, dit kwaad, god al machtig, wat een waanzin !

  36. Monika oKAY, ik geef toe, de volgende cruciale monetaire nsdap maatregel onder auspiciën van heer H. zal uiteindelijk wel niet erg goed gevallen zijn in de gulden zwitserse roofvogelnest bergen;

   Quote minuutje 8; “The nsdap leaders looked upon the charging of interest on loans as immoral, and by forcing banks to abolish the practice of Usury, millions were freed from the slavery of debt.”

   The Greatest Story Never Told Part 2
   http://www.youtube.com/watch?v=iet-baOoRio

   http://www.encyclo.nl/begrip/Auspici%C3%ABn

   Jenne jah jammer; in de volgende ‘vrije’ landen, wink wink nudge nudge, mag je hier geen kennis van nemen volgens de yt redactie;

   Quote: “Regarding your account: The Greatest Story Never Told TV. We have received a legal complaint regarding your video. After review, the following video: ‘Adolf Hitler – The Greatest Story NEVER Told’ Parts 1-27 @TGSNTtv has been blocked from view on the following YouTube country site(s): FRANCE, Germany, Canada, Czech Republic, Poland, Israel, Italy, French Guiana, French Polynesia, French Southern Territories, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, New Caledonia, Reunion, Saint Pierre and Miquelon, Wallis and Futuna, Austria, Switzerland. YouTube blocks content where necessary to comply with local laws. Please review our help centre article on legal complaints http://support……. Yours sincerely, The YouTube Team”

   Monty Python Nudge Nudge Wink Wink
   http://www.youtube.com/watch?v=ona-RhLfRfc

  37. Hyper en Jenne,
   daarom hou ik ook van Nederland, dat stukje meer vrijheid. Frankrijk is dus net als Duitsland gecensureerd. Misschien ligt het eraan dat men van Nederland niets te vrezen heeft en van andere landen wel, gezien men de waarheid liever niet aan het volk wil openbaren omdat men erger vreest?

  38. jA Frankrijk ZIT ANDERS IN ELKAAR? MEER kHAZAREN IN DE TOP? BEETJE ZO ALS THE STATES, maar er is een hele grote progresieve onderstroming, die weer op het punt staat van ontploffen, ik heb die Hitler film lang geleden al gezien, dus dat zit wel goed.
   Hij is hier ook wel te zien via via, maar men stuurd op iets aan dat is zeker.
   Kan jullie wel wat sites geven, maar het is in het Frans hebben jullie daar iets aan.
   Maar na Mitterand zijn de politieke winkeliers aan het bewind gekomen, jammer ze voeren altijd hun eigen koers.
   Maar ook de Fransen hebben genoeg op hun kerfstok, in de Algerijnse vrijheids oorlog, hebben ze tussen de 600 en 800 dorpen, gehuchten, kleine stadjes met Napalm van de kaart geveegd, met bewoners en al, dan vragen sommige Fransen zich af, waarom ze Duitsland steeds opnieuw aanvallen van wege het Franse stadje wat met de grond gelijk is gemaakt, door de tank devisie das Reich in de Quercie.
   Maar goed het leven gaat verder, groet !

 5. Interessant artikel. Ooit gehoord over Simon Parkes. Zijn populariteit groeit laatste jaren. Zijn interviews heeft een mind blowing effect. Ik heb nog nooit iemand zoveel logische antwoorden horen geven over DNA, ET’s, Aliens, archons, rifd chips, de cabal etc etc. Dit geldt ook voor Stewart Swerdlow. Zijn interviews zijn net zo interessant.

  Simonparkes.org

  1. Bijzonder dank, Ruby, voor het doorgeven van de link (Simon Parker). Ik heb het interview dat Jo Conrad met hem had (54 min.) bekeken. Verhelderend, onthullend, adviserend én [vooral] bemoedigend! Inmiddels heb ik de link aan anderen doorgezonden.

 6. Het laten lekken van gegevens is een hele oude tactiek, en dan nog over geheimen te praten, of geheim genootschap ?!
  Er zijn veel echte geheime genootschappen, en geheime broederschappen, ben zelf lid van één, heb er spijt van, je bent niet meer vrij zolang de vogels vliegen en de wolken langs de hemel gaan, maar goed gewichtig willen zijn heeft zijn prijs, raad het niemand, blijf je eigen baas in doen en denken, vriendelijke groet Jenne

 7. En doch is het jammer, dat Summerie zoveel meer aandacht krijgt dan Eqypte. Tegenover Sumerie ligt (oude) Egypt, hoeveel rond dezelfde tijd, cultuur is echt anders. Sommige zeggen dat Egypte is land van de goden en Summer land van de vrienden van goden.

  Door de Nazi’s kwamen de Sumeries helemaal in beeld als heel wat, terwijl voor mij, Egypte is het echt elixier van de ziel, toen maar nu nog!

  1. Egypte is zeker een belangrijk stuk uit onze jongste geschiedenis, maar het is een onderdeel, wat door vooral de Engelse Egyptologen behoorlijk is opgepompt, en een belangrijk deel van zijn musea uit maakt, en nu nog wordt alles min of meer buiten zijn werkelijke proporties opgeblazen, mijn twee laatste boeken zijn hier het voorbeeld van, leuk verhaal, maar geen feitelijke bewijzen, wel veel aannames, zonde van de moeite, tijd en geld.

 8. Bedankt Monica!

  Russelian Science: Vortex Math proves it,
  forget Randy’s accademic explanations the are wrong!
  (Youtube).

  Lees vooral de bijsluiter onder …(meer), misschien… Kan het jou verder helpen op de zoektocht naar
  ‘vrije energie’. Groet.

  De sluiers van onwetendheid gaan stuk voor stuk vallen,
  alles wordt openbaar gemaakt.
  Hebt vertrouwen in elkaar want per slotte zijn wij allen Een.

  1. Hoi Lezer,
   vind het ook heel interessant en boeiend wat de techniek aangaat.
   Ik geloof erin zeg maar 🙂 er komt nog een 2e deel als het goed is. Was niet zo snel met vertalen…het blijft natuurlijk een zaak die men moeilijk op echtheid kan toetsen, maar als ik zie hoeveel mensen nu en toen met deze soort techniek bezig zijn/waren en constructies bedenken/bedachten, weet ik dat het uit de ‘bron’ komt, en dus een bestaansrecht heeft. Dank je wel voor je ‘steun’ in deze.

  2. aan de universiteit begrijpen ze hem niet, zegt ie zelf aan het einde, ze kunnen het niet, of willen het niet, de ouden zitten te vast geroest in hun denken, de paden uitgetrapt, er valt niks meer aan ze te tweaken zodat ze gaan mee resoneren met een optimaal absoluut harmonisch natuurlijk numerologische benadering, niks werkt goed als het afgedwongen wordt over te kunstmatig te hoekig aangelegde paden, de aetherons bekend uit de holy scriptures volgen het liefst hun eigen spiraal weg, de oude geschriften vroeger wisten dat wel, nu wij nog, leer die paden opnieuw kennen en herkennen in plaats van je eigen vooringenomen vierkant hoofdige verwrongenheden op te leggen door éénzijdige bedachte dwang maatregelen, in een koperdraad met zogenaamde elektronen, of in meer overdrachtelijke inter sociologische zin;

   Inexhaustable Electricity Supply w Marko Rodin – Rodin coil 1990 Global Science Congress
   http://www.youtube.com/watch?v=jEHOojXiPrU

  3. correctie; alles gaat spiraalsgewijs in het universum, behalve Aetherons; ’they emanate straight out from the centre’

  4. met dank aan de tip van Ruby; volgens Simon Parkes zijn er ooit hardleerse negatievelingen ergens geparkeerd in het onderluik van de lagere Vierde dimensie, die hebben onze geforceerde onnatuurlijke industriële technische revoluties nodig om toegang te krijgen tot ons meer bovendekse 3d wereld, wij laten ons daarvoor massaal gewillig lenen tot nu toe, de foute sferen hebben ons strategisch op het juiste momentum in de geschiedenis geïnjecteerd met off planet tech of afkomstig uit andere dimensies technieken, niet zozeer om ons als mensheid vooruit te helpen, maar meer een slinkse doch begrijpelijke poging om uit hun eigen benarde lagere 4d straf gevangenis te kunnen ontsnappen via kunstmatige gateways die wij voor ze gaan open forceren, als horige poppetjes laten we ons gebruiken om onze eigen levenssfeer te verwoesten, om de corporatieve no care 1 procenters te laten regeren over ons 99% armoe zaaiers, de agenda door en voor de demoontjes via via by proxy, de lange arm van de cyborgjes achter de dimensie sluiers … Isis ontsluierd… Tegelijkertijd hebben wij aardboorlingen als vanzelfsprekend kosmologisch gezien recht op bed bad brood warm water op aarde, de rest van de kosmos vindt ons gedrag daarom onbegrijpelijk, dat we ons als meerderheid massaal hebben laten verleiden om onder druk van de tirannieke keizerlijke 1% bully minderheid zwaar te betalen voor basis behoeften waar we als aardboorlingen recht op horen te hebben, vrije energie behoort de standaard te zijn als het gaat om eerste primaire levensbehoeften, extra betalen is hoogstens iets voor een optionele luxe economie, nu is het andersom, de omgekeerde wereld, bijna gratis smart schermpjes en peperduur vervuild drinkwater en lucht.

   http://www.encyclo.nl/begrip/proxy

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/bully

   Quote: “Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en religie – H.P. Blavatsky”

   http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html

   150614 EB – Simon Parkes: The Bell, Philadelphia Experiments, ET Involvement
   http://www.youtube.com/watch?v=-KpX1KGNvT0

 9. Ben nog nooit ook maar het minste tegen gekomen, wat er op wijst, dat het oude Europa ook maar het minste contact met de oude volkeren tussen de Eupherate en Tigris hebben gehad.
  De wereld heeft lange tijd zich rond de middenlandse zee op gehouden, natuurlijk was er wel contact, hoe komt anders het Barnsteen, aan de kusten van de middenlandse zee en daar achter terecht.
  De Duitsers waren op raketten en vooral chemie ver vooruit, maar vliegende schotels ?, maar sommige mensen dichten sommige volkeren wonderen toe, tot op het moment van de waarheid.
  Klein voorbeeld, de Egyptische strijdwagens, tja blijkt waren uit gevonden door Aryan volkeren in het zuiden van de nu Russische steppen, het genie zit niet altijd daar waar sommigen het graag willen vinden, en aanbidden.

  1. Ja het werkt, wij hebben een Flymo om het gras te maaien, op een lucht kussen.

 10. Na maanden in onwetendheid te hebben verkeerd omtrent een supernummer dat ik maar al te vaak op de radio hoorde weet ik sinds een uur of wat ook WIE het zong/geschreven heeft. De lyrics zijn bij nader inzien niet minder dan geniaal : “Deeper Down”
  Save onderstaand linkje dus nou maar.
  Maar goed, goede lyrics zijn niet aan Nééé-derlanders besteed hè ?
  .
  “You can lead a horse to water, you can’t make him (*) drink”
  .
  Hersenloos volkje.
  .
  Daarmee ten dode opgesgreven.
  .
  *= in de engelse taal worden paarden, naast honden, “gepersonificeerd” ; oftewel “taalkundig bezien als mens behandeld”.
  .Maar lees die lyrics nou maar nog een keertje.

  Je weet maar nooit.

  WA-HAAA-HAAAA ! ! !

  Alleen had ik persoonlijk ” The shallower it grows” door “The more kosher it grows” vervangen. Maar dit soort gedachten is niet aan nederlanders besteed, ik weet ’t. Gun mij m’n laatste stuiptrekkingen nou maar.

 11. Frankrijk eens het land van de briliante technieken, en hun artisinale kleine industrietjes, heeft moeite om staande te blijven, generatie na generatie zakt het IQ, de Baccalauréale examens worden van jaar tot jaar bijgesteld, en de moraal, tja als je leest dat een appel uit 1900 de zelfde voedings waarde heeft van 250 appels nu van wege bespuitingen etc.,
  het Franse eten was altijd goed tot heel goed, met de vriend van de Fransen het 100 Francs biljet kon je slapen, ontbijten, lunchen, en avond eten, dat is nu vertienvoudigd zeker 150 €, en om van kwaliteit maar niet te spreken.
  Als je buurman zijn kop wordt afgesneden, dan weet je dat je land vol zit met Moles, die elk moment toe kunnen slaan, racisme wel nee, jammer van en voor Frankrijk, dit hebben de FRransen niet verdiend, ook niet die hoerelopende politiekers.

  1. Ja Jenne, Franse ‘haute cuisine’ is niet meer wat het was geweest.

   Maar laten we uiteindelijk afscheid nemen van onze dualistische wereldbeeld (vissentijdperk).
   En meegaan met de flow van de watermantijd, daar zitten we hoe je het went of keert met ze allen inmiddels in.

   Verleden: All about Pisces Zodiac Sign (Youtube).

   Nu: All about Aquarius Zodiac Sign (Youtube).

   Groet.

   Onze gehele geschiedenis en cultuur zijn namelijk ook te herleiden vanuit de 12 sterrenbeelden(de 12 stamvaders? , de 12 apostelen?, de 12 maanden?)
   Gemini -> Taurus -> Aries (aryan?) -> Pisces -> Aquarius (Golden Age).

  2. Hallo Lezer, bedankt voor de denk beeld giften, zo is het ook, ga van middag kijken op you tube.
   Maar ’t is niet leuk om alles een andere vorm aan te zien nemen, en vooral als die vormen negatiever zijn, voor “”jouw”” dus mijn gevoel.
   Monika vind het in Nederland nog niet zo gek, vrijheid en zo, nu als ik eens in Nederland ben meestal begravenissen, ben ik gauw klaar met die vrijheid,
   de Indiase kasten zijn hier niets bij vergeleken, in Amsterdam wonen geen Amsterdammers meer of overleden of weg getrokken, minderheden, homo’s lesbienes, joden, moslims, en daar tussen door lopen wat trieste hetero’s,
   het ééne café mag je niet in om dat je niet tot die club behoord, en het andere iden dito, nou in mijn Amsterdam kwam dit niet voor, maar goed we sterven uit, en dan weet niemand meer hoe het eens was, droevige geschiedenis!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.