Advertentie

Nanodeeltjes in de nieuwe vaccins, vormen gevaar tijdens zwangerschap..!


Hoe is het mogelijk dat zwangere vrouwen worden opgeroepen zich te vaccineren, als vroedvrouwen en kraamzorg niet eens in staat zijn de volledige informatie te verstrekken, waar zwangere vrouwen gewoon recht op hebben!? Teuni Kuiper schreef een belangrijk manuscript over vaccinaties. Het onderstaande artikel is volledig gewijd aan de invloed van de nano-deeltjes die in vaccinaties worden gestopt om ze ‘beter en efficienter werkzaam te maken’. Het toont aan dat vaccins met nano-deeltjes uitermate risicovol zijn de foetus van zwangere vrouwen.

We plaatsten hier al het artikel van William Engdahl, die het bijzonder gedegen Chinese medische onderzoek aanhaalt, inzake de invloed van nano-deeltjes op ons lichaam. Op zijn zachtst gezegd, zou dit onderzoek en de waarschuwing van Engdahl toch ter harte moeten worden genomen..! Wanneer officieel vaststaat, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat nano-deeltjes schadelijk zijn, waar blijft dan de uitdrukkelijke bevestiging van het Ministerie van VWS, dat de griep-vaccins deze deeltjes NIET bevatten!!!

Of zegt dit deel van de  conclusie niet genoeg: “Het is aangetoond dat nanodeeltjes de neurale stamcellen kunnen bereiken, die essentieel zijn voor de vervanging van zenuwcellen. Beschadiging van deze stamcellen door nano-deeltjes, kan dus resulteren in zenuw-slopende ziektes.”

Daarom herhalen we hier nogmaals het onderdeel van het manuscript van Teuni Kuiper dat de invloed van nano-deeltjes in vaccins op de zwangerschap belicht. Haar e-book is nog steeds gratis te downloaden van onze site. (HIER staat de link in het betreffende artikel.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoe nanodeeltjes in vaccins kunnen ook leiden tot neuralebuis-defecten bij embryo’s.

Hoewel Focetria van Novartis nanodeeltjes bevat in de gebruikte adjuvant MF59, wordt aan zwangeren niet dringend afgeraden om zich vanaf drie maanden zwangerschap hiermee te laten vaccineren. Maar aan zwangeren werd ook niet eens een veiligheidsonderzoek verricht. Daarom laat ik in dit verband hier het artikel Zinc oxide nanoparticles damage stem cells in the brain of mice (Zink-oxide nano-deeltjes bechadigen stamcellen in muizenhersenen) volgen dat dateert van 11-5-2009 en dat eerder werd gepubliceerd in het blad Nanotechnologie:

[…] In a study published in Nanotechnology last month , Minghong Wu and co-workers at Shanghai University have discovered that zinc oxide (ZnO) nanoparticles, used in food additives, paints, electronic devices and sunscreens, can damage or kill stem cells in the brains of mice. These findings highlight the need for caution during the use and disposal of ZnO manufactured nanomaterials in order to prevent potential adverse environmental and health impacts.

 

 

Foto van een electronenmicroscoop. Nanodeeltjes die zich in de hersenen bevinden (Bron: Jim Giles/ Nature.com)
Foto van een electronenmicroscoop. Nanodeeltjes die zich in de hersenen bevinden (Bron: Jim Giles/ Nature.com)

Previous research has shown that nanoparticles can reach neural stem cells (NSC’s), important cells which can differentiate into any type of brain cell. NSC’s are vital for replacing lost neurons, and damage to them could result in neurodegenerative diseases.


To investigate the potential neurotoxicity of ZnO nanoparticles, Wu et al. prepared cultures of mouse NSC’s, and treated them with zinc oxide nanoparticles ranging from 10 to 200 nanometres  in size. After 24 hours, the cell viability assay indicated that ZnO nanoparticles manifested dose-dependent, but not size-dependent toxic effects on NSC’s. Through analysis using confocal microscopy, transmission electron microscopy examinations, and flow cytometry, many of the NSC’s showed clear signals of apoptosis (controled cell death), for example through changes in shape, broken nuclei or ruptured cell membranes.

According to the researchers, the non-size dependent effects imply that the ZnO nanoparticle toxicity comes from the dissolved zinc ions (Zn2+) in the culture medium or inside cells. It is hypothesized that the zinc ions may induce apoptosis by targeting mitochondria in the NSC’s, thus inhibiting cell respiration […]

In het voorgaande zagen we al dat nanopartikeltjes van allerlei soort kunnen binnendringen in alle cellen en celkernen en dus ook in de mitochondriën met hun mitochondriale DNA.

Brain, mind and behaviour, waaruit het citaat uit dit artikel.
Brain, mind and behaviour, waaruit het citaat uit dit artikel.

Hoewel iedereen gedupeerd kan raken door verlies van neurale stamcellen, waardoor snellere degeneratie van breinfuncties kan optreden, speelt dit mechanisme ook een zeer belangrijke rol bij de vroege ontwikkeling van embryo’s. Dat begint al bij de ontwikkeling van de zogenaamde neurale buis, die aan de basis ligt van de ontwikkeling van de hersenen en de rest van het zenuwstelsel. Juist ter voorkoming van defecten aan de ontwikkeling van de neurale buis – zeer vroeg in de zwangerschap – wordt tegenwoordig suppletie met foliumzuur sterk aangeraden. Ik schets even de tijdslijn waarop na de conceptie de ontwikkeling van het zenuwstelsel begint. Ik citeer daarvoor uit Brain, Mind and Behaviour, second edition, 1988, door Floyd E. Blook en Arlyne Lazerson, van bladzijde 57 en 58:

[…] The first month: By about the fifth day after fertilization., the original cell has divided until there are about a hundred embryonic cells, in the shape of a hollow ball (the blastocyst). At about the eight day, cells on the inside of this ball detach themselves and form a flat plate across the inside – the embryonic disc. Whithin a week, some of the cells in this homogeneous cluster begin to lose their uniform character – that is, cell differentiation begins – and the disc is soon made up of two distinct layers, the ectoderm and endoderm. The ectoderm will become the nervous system (as well oa skin, hair and fingernails). The endoderm will go on to form the respiratory and digestrive tracts and related organs. Later a third layer, the mesoderm, forms between the first two layers. Although the mesoderm does not become nervous tissue, it contributes to formation of the nervous system.

Shortly after the ectoderm has become differentiated, it thickens and builds up along its midline. At this point, it is identifiable as the primitive neural plate. Experiments have shown that even at this primitive point in development – three to four weeks after conception – specific segments of the plate are assigned to form specific brain parts. Early in the formation of the neural plate, such assignments are still capable of being modified; that is, if some parts of the neural plate are removed, the remaining tissues can make up for the lost pieces, and a complete brain will still develop. However, only a few days further into the development program, missing pieces can no longer be replaced, and the brain formed will be incomplete.

As the neural plate continues its growth, parallel ridges begin to form across it, and whitin a few days of their development , these ridges fold over toward each other and fuse , to form the neural tube. The top of this hollow tube soon thickens and begins to show three bulges. These bulges become the hindbrain, the midbrain, and the forebrain. The remainder of the neural tube becomes the spinal cord.

As figure 3.3 shows, a cluster of young neurons, or neuroblasts, remain outside the neural tube when it folds and fuses. This cluster, the neural crest, will give rise to the peripheral autonomic nervous system […]

Ook voor die eerste periode waarin het ontbreken van een deel van de neurale plaat toch nog kan leiden tot een volledige ontwikkeling, zijn wel stamcellen nodig. Als het daaraan ontbreekt door apoptosis van stamcellen in die neurale plaat, dan leidt dat ook in dit vroege stadium tot een onvolmaakte neurale buis – dus een zogenaamd neurale-buis-defect en dus tot een incompleet brein en onvolmaakt zenuwstelsel.

Het zijn stamcellen waaruit een embryo zich ontwikkeld. Dus ook latere foetale ontwikkeling kan worden gefrustreerd door apoptosis van stamcellen. In principe kunnen door nanodeeltjes in vaccins (en milieu) dus alle mogelijke geboortedefecten ontstaan en niet alleen maar tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Ook oudere foetussen worden door deze nanodeeltjes gedupeerd in hun ontwikkeling van het zenuwstelsel en brein, net zoals jonge kinderen in de eerste twee levensjaren, als de prenatale ontwikkeling zich gedurende deze periode voortzet in de zogenaamde postnatale ontwikkeling waarin de kinderhersenen uitermate gevoelig zijn voor verstoring van dit proces.

Om deze redenen mogen zwangeren en kinderen onder de twee jaar beslist niet worden gevaccineerd met vaccins die nanodeeltjes bevatten! Terwijl het om dezelfde reden – dus apoptosis van stamcellen – voor iedereen verkeerd is en vroegtijdige degeneratie of onvoldoende uitgroei tijdens de jeugd tot gevolg kan hebben.

In Japan is men er niet voor niks toe overgegaan om pas na deze eerste twee belangrijke jaren te beginnen met vaccinaties. Het advies van de WHO om pas vanaf 10 jaar de A/H1N1-griepvaccins toe te dienen kan zijn ingegeven door deze overweging.

De oproep om kinderen van 0 - 4 jaar te vaccineren is de kolder ten top.
De oproep om kinderen van 0 - 4 jaar te vaccineren is de kolder ten top.

De roep in eigen land om juist kinderen van nul tot en met vier jaar in te enten omdat ze gevoeliger zouden zijn voor die griep is volkomen onzin. De enige belangrijke reden waarom deze jonge kinderen gevoeliger zouden zijn voor infectieziekten is niet dat ze van nature vatbaarder zouden zijn voor deze griep, maar dat hun immuunsysteem door de talloze vaccinaties vanaf hun geboorte al helemaal ondermijnd is geraakt.

We zitten nu met de situate dat kinderen van nul tot en met vier jaar een door vaccinaties verzwakt immuunsysteem hebben en dat men nu overweegt om daarom deze groep jonge kinderen – waarbij de ontwikkeling van het zenuwstelsel en brein op volle toeren draait – nog eens te gaan vaccineren met griepvaccins die nanodeeltjes kunnen bevatten. Want men sluit niet uit dat hiervoor ook Focetria gebruikt gaat worden. Dit is de kolder ten top!!!!!

Uit de voorgaande beschrijving van de ontwikkeling van het zenuwstelsel vanaf de bevruchting blijkt ook dat die ontwikkeling al in een heel kritisch en kwetsbaar stadium verkeert voordat de moeder zich volledig bewust is van de zwangerschap. Vrouwen die zich – onbewust van hun prille zwangerschap – laten vaccineren met een vaccin dat nanodeeltjes bevat lopen daarom een heel groot risico dat ze ofwel te maken krijgen met een spontane abortus – omdat de natuur vaak onvolkomen vruchten afdrijft – of dat ze later een kind met een geboortedefect krijgen.

Deze geboortedefecten zullen dan vaak gerelateerd zijn aan het zenuwstelsel en brein en de aanleiding kunnen zijn voor allerlei stoornissen, zoals autisme, cognitieve stoornissen, ADHD, aanleg voor schizofrenie, borderline, stoornissen in de motoriek als de ontwikkeling van de motorische cortex is benadeeld en alles wat maar denkbaar is. Onvoldoende ontwikkeling van de visuele en auditieve cortexgebieden kan leiden tot blindheid en doofheid enz.

En natuurlijk kan ook de ontwikkeling van alle mogelijke organen en lichaamsweefsels worden benadeeld want alle organen hebben voor hun ontwikkeling stamcellen nodig.

Ik deed deze kennis betreffende de ontwikkeling van embryo’s gewoon op tijdens het propedeusejaar op de oudste universiteit van ons land, namelijk in Leiden. Leiden ligt geografisch slechts een klein stukje boven den Haag, de regeringszetel van ons land, van waar uit men alle mogelijke regelingen – ook betreffende de gezondheid – over het land uitstrooit.

Het lijkt erop dat tijdens de zwangerschap nu gekozen moet worden voor: angst voor de griep of angst voor een geboorte-afwijking...
Het lijkt erop dat tijdens de zwangerschap nu gekozen moet worden voor het bestrijden van de angst voor de griep of de angst voor een geboorte-afwijking...

Wat jammer nou dat deze eenvoudige kennis niet gedeeld wordt door de mensen die menen over onze gezondheid te moeten kunnen beschikken. Als de leden van de Gezondheidsraad inderdaad beschikken over basale medische kennis – en zich ook voortdurend op de hoogte houden van alle recente wetenschappelijke ontwikkelingen – dan zouden ze zich helemaal niet eerst hoeven te beraden over een eventueel advies om alle kinderen onder de vier jaar te vaccineren tegen griep en dan zouden ze ook meteen zonder enig beraad alle zwangeren dringend moeten afraden om zich te laten vaccineren!!!

Dan zouden deze hooggeleerde leden van de Gezondheidsraad ook hebben geadviseerd om alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd eerst te testen op een mogelijke zwangerschap alvorens hen een griepprik met een nanodeeltjeshoudend vaccin toe te dienen, of hen toediening van Focetria van Novartis te verbieden.

Dan zouden al die leden van de Gezondheidsraad bij het horen van het voornemen van de heer Klink om de Gezondheidsraad om advies te vragen inzake vaccinaties van zwangeren en jonge kinderen meteen de telefoon moeten grijpen en hem dringend toeschreeuwen dat hij die onzin meteen uit zijn hoofd moet laten!

Maar waarom gebeurt dat niet en blijft het – heel verwarrend – heel stil??? Kan dat soms gerelateerd zijn aan het feit dat de voor zijn samenwerking met de farmacie zo vorstelijk gehonoreerde heer Osterhaus ook lid is van diezelfde Gezondheidsraad?

En waarom moet ik in de tweede helft van oktober 2009 in het programma Netwerk op de tv zien hoe een zwangere tevergeefs aan haar vroedvrouw om betrouwbaar advies vraagt? Leren vroedvrouwen en gynaecologen tegenwoordig niet hoe de embryonale ontwikkeling verloopt, hoewel die in ieder geval al in 1988 overduidelijk in beeld werd gebracht?

De enige zinnige opmerking in dat programma was dat men dan – bij gebrek aan enig inzicht in de werkelijke risico’s – zwangeren maar beter kon vaccineren met Celcapan omdat daar in ieder geval geen gevaarlijke adjuvanten inzitten. (Voor zover men dan de risico’s van formaldehyde daarin even wegdenkt.)

33 gedachten over “Nanodeeltjes in de nieuwe vaccins, vormen gevaar tijdens zwangerschap..!

 1. Ik heb hier ff geen woorden meer voor, waar zijn we in Godsnaam allemaal mee bezig en moeten we dit als normaal gaan beschouwen en gewoonweg pikken alsof er niets aan de hand is??

  Ik ben sprakeloos over dit artikel?

 2. Vergeet ook niet dat tijdens de Golfoorlog bij het vaccineren van militairen, de vrouwen dringend werd aangeraden de eerstvolgende 18! maanden niet aan baby’s te denken gezien de serieuze (toen al gekende) bijwerkingen van het squaleen in de vaccins, hoeveelheid beduidend groter in de huidige griepvaccins… En nu vaccineren ze in eerste instantie zwangeren hiermee!

 3. Net zoals Cervarix dus een goede methode tot geboortebeperking? Sterilisatie als populatiecontrole, de nieuwe DES?

  Dat men ook spreekt over ‘jongeren’ is ook niet juist, want zij hebben normaliter juist een optimaal werkend immuunsysteem. En jonge kinderen (neem seksueel overdraagbare HPV, sex op je vierde jaar?) hebben juist een nog niet volledig ontwikkel immuunsysteem, neurologisch systeem en een zwakkere bloed-hersen barrière. Juist niet de kinderen en zwangere vrouwen vaccineren dus, behalve als je andere motieven hebt dan immuniteit en gezondheid.

 4. Overigens is de situatie nog wat zorgelijker. Vaccinaties zijn werkelijk een russisch roulette mbt alle ziekten. Verbonden aan neurologische , endocriene en immunologische netwerken is gebleken dat vaccinaties van alles kunnen veroorzaken op het gebied van ziekte. ADHD, leerproblemen, cognitieve functies, autisme, auto-immuunziekten, hormaonale problemen, stofwisselingproblemen, geheugenproblemen, spraakproblemen, allerlei neurologische problemen, allerlei immunologische problemen, groeiproblemen, ontwikkelingsproblemen, vruchtbaarheidsproblemen…Zo,n beetje alles wat je je maar kunt bedenken op het gebied van ziekte…Waarom? Omdat de neurotoxische, kankerverwekkende en immuun systeem onderdrukkende effecten van vaccinaties zich in principe op elk denkbare manier kunnen uiten en manifesteren als ziekte. We hebben niet alleen te maken met verzwijgen en wegcijferen en minimaliseren van ernstige schade na vaccinatie, er is ook onder rapportage en vooral misrapportage en verkeerde diagnostiek. Daarnaast is er nog iets zorgelijkers: veel ziekten zijn hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan vaccinatie, maar kunnnen worden toegeschreven aan andere oorzaken. Het is dus goed mogelijk (en vele wetenschappers bevestigen dit), dat de drastische toename aan kanker, auto-immuunziekten, ADHD, autisme, neurologische problemen, etc allemaal (deels) gerelateerd of veroorzaakt zijn door vaccinaties (direct, maar vooral ook indirect en op de lange termijn omdat het brein en de natuurlijke afweer worden verstoord waardoor het gehele lichaam uit balans raakt en ziekte en infecties zich kunnen gaan manifesteren. Van nano naar macro dus…

 5. Op http://www.flucase.com:

  The Swiss government said GlaxoSmithKline’s Pandemrix jab with squalene will not approved for use on pregnant women or children under 18 as protests in Switzerland over the untested jabs grow.

  There is no clinical data on the swine flu jabs for pregnant women or children under 18. Clinical trials have started on these groups but are not due to finish until the end of next year.

  The Swiss government gave approval to two swine flu jabs, Focetria and Pandemrix, last week. However, Celtura from Novartis was unexpectedly dropped.

 6. Inderdaad john, het speelt allemaal omtrent de mindcontrol, het zit werkelijk in alles, loop je er tegen aan met je ogen wagenwijd open dan wordt je nog gevloerd op de kritiek ervan, het eigenwijs zijn staat voorop, het op de barricades staat doet enkel dwaas, maar wel eentje die goed onder bouwt is.

 7. @ ds.Consemulder

  Ik heb een vraagje aan jou betreffende griep. Het immuunsysteem van ons mensen is er op gebouwd om ons te beschermen tegen virussen enz.
  Hoe staat het met de in elkaar geknutselde griep? Kan ons immuunsysteem dat ook herkennen en oplossen? Ik vraag me dat namelijk af. Niet dat ik denk dat ik een vaccin moet nemen, maar gewoon, lopen we meer gevaar bij de in elkaargeknutselde griep?

 8. Ellen: dank!. Maar volgens Gait kan een dosisje kwik op zijn tijd geen kwaad.. Hoeveel kwik zou Gait zelf al in het lijf hebben, ná al die vaccinatie-shots, vraag je je af, als je deze video bekekenen hebt..

 9. Varia, oogst van vanmorgen:

  het moet toch niet gekker worden: http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5247564/__Nagelbijters_risicogroep_Mexicogriep__.html?p=1,1

  moesten we even op wachten, maar ik word op mijn wenken bediend (heb vorige week de vraag gesteld: kunnen huisdieren ook de griep krijgen?): http://www.telegraaf.nl/buitenland/5246426/__Kat_heeft_Mexicaanse_griep__.html?p=14,1

  is dit een onderdeel van het mediaoffensief van de overheid? http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/4/041109_griepeninternet.html

 10. @ ellen, LOL, ze verzinnen ook van alles om de druk nog wat meer op te voeren,nu zijn het ook al de nagelbijters die het risico lopen. Straks zijn het nog…… verzin maar wat hahahahahahahahahahaha!!!!

 11. Ik vindt het zo mooi dat mensen er meteen met open ogen intrappen, die lariekoek snapt iedereen toch hoop ik wel.

  Het is een VIRUS, en een VIRUS verspreidt zich grotendeels door de lucht in tegenstelling tot bacteriën.

  Niezen en hoesten zijn het grootste besmettingsgevaar, en dat is echt niet te voorkomen met papieren zakdoekjes!

  Maar goed, de mensen die al dit soort berichten als waarheid aannemen, zijn of te lui om voor zichzelf na te denken of gewoon te dom om te snappen wat een virus is en wat de griep precies is.

 12. he jonny
  lees dit eens over Dr Viera Scheibner

  The health of Australia’s children is increasingly under threat from ill-informed critics of immunisation against preventable diseases. The 1997 Bent Spoon was awarded to a leader of this campaign, Dr Viera Scheibner, a micro-palaeontologist, whose unsubstantiated attacks on conventional medical practice has left many parents confused and many children unprotected against dangerous diseases.

  This theme continued in 1998 when we, for the first time, sought among the groves of academe (more the thickets or undergrowth, really) for a worthy recipient of the accolade. Southern Cross University won the admiration of the judging panel for a remarkable piece of rationalisation in instituting a study into the efficacy of various alternative therapies, while at the same time offering a degree course in those very therapies. Not so much putting the cart before the horse as inserting the cart and the horse into the starting barrier side-by-side.

 13. deze mevrouw Dr Viera Scheibner werkt in het vak gebied Micropaleontologie en weet dus niks over medicijnen , vaccinaties enz want heeft daar niet voor gestudeerd

  wie er wel voor gestudeerd heeft is uw huis arts en uw apotheker.
  dus bij vragen weet je waar je moet wezen.

 14. Als neuropsycholoog leer je na een academische bio-wetenschappelijke universitaire studie van alles op het gebied van (psycho)farmaca, drugs en farmaceutische middelen, gezondheidsleer, geneeskunde, gezondheidszorg, neurologie, cognitieve en neurologische functies en stoornissen, neuropsychologie, immunologie, psycho-neuroimmunologie, endocrinologie, fysiologie, biochemie, psychiatrie en een uiteenlopend scala aan onderwerpen met betrekking tot gezondheid en ziekte.

  Als autodidact en onderzoeksjournalist kun je dan vervolgens met deze kennis verder onderzoek doen naar de effectiviteit en bijwerkingen van vaccinaties. En dan vind je bij grondig onderzoek (wat ik dus heb gedaan en blijf doen) een wetenschappelijk berg aan bewijs (nog maar het puntje van de ijsberg omdat er zoveel wordt verzwegen en gemanipuleerd door de farmaceutische industrie, WHO, RIVM, Gezondheidsraad en wetenschappers die in loondienst zijn/adviseur zijn van/banden hebben met de farmaceutische machten).

  En als mens kun je een zwaar besmettelijke ziekte hebben waartegen niet gevaccineerd kan worden. Deze ‘ziekte’ heet betrokkenheid en uit zich in alle bewijsvoering die systematisch aantoont dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, uit te dragen…En dat is nu precies wat Vierra schreibner uitstekend heeft gedaan en ik en anderen ook doen.

  Geen meningen, geen ‘conspiracy theory'(die geen theorie of samenzwering meer is van de kant van ‘anti-vaccinatie groeperingen’ als de ‘praktijk’ van de werkelijke ‘samenzwering’ om schade na vaccinatie te blijven verzwijgen en vaccinatiepropaganda te verspreiden aantoonbaar aan de kant van de ‘pro-vaccinatie instanties ligt!), maar simpelweg een overweldigende berg bewijs dat vaccinaties ons niet dienen, levensgevaarlijk zijn en op lange termijn een bewezen ‘Russisch roulette’ zijn voor ons immuunsysteem en brein, en daarmee de gezondheid, immuniteit en de zeer reële en kostbare levens van alle kinderen en volwassenen op het spel zetten.

  De wereld is niet plat, de farmaceutische industrie is niet Verantwoordelijk, Integer en Transparant (VIT) en vaccinaties zijn niet veilig en effectief. De omgekeerde wereld draait weliswaar door, maar met steeds meer bewuste mensen die kiezen met hun portemoNEE en biologisch voedsel en energetische geneesmiddelen kiezen zonder de ‘gratis toevoegingen’ in de vorm van chemische additieven en neurotoxische, immuunsysteem onderdrukkende en kankerverwekkende ingrediënten in alle vaccinaties…Waarom? Omdat men niet gestudeerd hoeft te hebben om te voelen en in te zien dat er van alles niet klopt aan de ‘nuchtere en feitelijke’ informatie van het RIVM, Roel Coutinho, Ab Osterhaus, Gezondheidsraad en onwetende huisartsen (degene die wel op de hoogte zijn willen nu ineens zelf de vaccinatie niet of vaccineerden hun eigen kinderen al langer niet…).

  Voor mensen zonder vooropgezette onjuiste vooroordelen, lees inderdaad het (Nederlandse!) boek van Vierra Scheibner om daarin een ongelofelijke opsomming aan studies te vinden die dit alles bewijzen! De wetenschap kan opgevat worden als een geschiedenisles aan gecorrigeerde fouten. Maar in het geval van vaccinaties kan deze les opnieuw weer pas geleerd worden nadat u zichzelf en uw kinderen heeft laten onderwerpen aan een bewezen en toegegeven medisch experiment met onbekende (maar goed voorspelbare) afloop op de lange termijn. Heeft u de les inmiddels al geleerd? Zeg dan NEE tegen vaccinaties (of onderzoek in iede r geval zelf al het bewijs en de volledige informatie voordat u een besluit neemt met de ‘vrije wil’ en verantwoordelijkheid die de keuze op het gebied van gezondheid nu eenmaal met zich meedraagt. Het is uw lijf, uw gezondheid, uw immuniteit, niet die van iemand anders. Wees daarom ook zelf ‘VIT’ met betrekking tot alle informatie en uw persoonlijke besluit…

 15. @ John

  Er vindt een ontwaking plaats en gelukkig maar…

  De feiten die jij zojuist opsomt liggen voor het oprapen, echter voor diegene te vinden omdat mensen helaas de ‘waarheid’ van de massamedia voor lief nemen ipv zelf een lef te tonen en voor jezelf na durft te denken en dat vervolgens controleert met de feiten!

  Maargoed, daar staat de topics vol van en het maakt mij niet uit wat of hoe men over me denkt omdat de waarheid toch boven tafel komt!

  De elite wanen zich nog in de 19e eeuw, maar met het internet en steeds meer onafhankelijke media krijgen mensen steeds meer beeld bij de huidige wereld!

  PS.

  Leuke energie te zien op je foto’s, ben je er al achter wie de bezoekers waren?

 16. @ Gait, zoals je hebt gemerkt reageer ik alleen nog op je als je onjuistheden of leugens verspreid (vind ik, tis niet anders) en niet op andere dingen (zoals afgesproken). Die weerleg ik dan graag, zodat mensen weer verder inhoudelijk kunnen reageren. Want de realiteit van de onwetenschappelijkheid, ineffectiviteit en schadelijkheid van vaccinaties ‘kan’ dan misschien niet waar lijken, ze ‘is’ het wel (van waar ‘kunnen’ zijn naar gewoon ‘waar’ zijn’, ongeacht iemands opvatting over dezelfde realiteit voor iedereen)

  Ik ga weer verder met mijn broodje met geitenkaas en weer ‘in de tent'(zoals Guido dat zo leuk noemt). Of je dat nu bevalt of niet. Het ga je goed!

 17. das mooi jonny

  Wil je apotheker worden, dan volg je de universitaire studie farmacie. Die bestaat uit een driejarige bachelor-opleiding en een driejarige master-opleiding. Farmacie kun je studeren in Groningen en in Utrecht. In Leiden kun je terecht voor biofarmaceutische wetenschappen.

  In Groningen en Utrecht leer je hoe je met hulp van medicijnen ziekten kunt behandelen. En je bestudeert de invloed van medicijnen op het menselijk lichaam.
  De bachelor-opleiding geeft je een brede basis in de farmaceutische en natuurwetenschappen en laat je kennismaken met het werkveld van de apotheker en de medicijnonderzoeker. Na de bachelor-opleiding kun je (onder meer) kiezen voor de master-opleiding farmacie: de opleiding tot apotheker.

  dus een apotheker studeert 6 jaar Farmacie en jij met die paar uur medicijnen die je gehad hebt denkt het allemaal te wetten ha ha ha laat me niet lachen je overschat je zelf mate loos !!

 18. maar ik snap dus dat je niet reageert om de leugens van jou die ik aan de kaak stel.
  het grappige is dus dat je alleen op “leugens” van mijn kant reageert, dat je dus niet reageert op vragen van mij wil dus zeggen dat ik aan tool dat je maar wat zwetst !

  dus jonny kom maar uit de tent en ga lekker met je vrouwtje hupsen in de tuin !! ouwe trommelaar

 19. Nano of MACRO-BEDROG?

  Laten we er nog een schepje bovenop doen: http://www.lepoint2.com/sons/pdf/vaccin-H1N1%20medias.pdf
  (Ellen?)

  De ministers van Europa die GSK vaccins hebben aangekocht hebben een zwijgplicht
  gekregen over de inhoud van de vaccins….Er is een groene lijst over zaken die ze wel mogen vermelden…en een rode lijst van zaken die niet vermeld mogen worden…(precies, je raadt het al, al die zaken die ik en anderen vermelden, de bewijlast over squaleen en kwik, precies dat ja). Daar mag de overheid..pas wat over zeggen als GSK zelf…de tussentijdse studies heeft gepubliceerd en ‘gesaniteerd’!!!

  Gelukkig kennen wij de studies en worden ze allemaal vermeld in het boek van Marsumoto, auto-immuunziekten, Guillain Barre, verlammingen bij ratten, diverse regulier wetenschappelijke studies die dit alles bevestigen. Niet wachten, maar weigeren dus deze levensgevaarlijke en criminele aanpak van ‘beschermende vaccins’…

 20. Om je immuunsysteem te versterken en voor te bereiden op contact met een virus:
  – zorg voor voldoende rust
  – eet veel groenten en fruit
  – goede kwaliteit eiwit; eieren, (vette) vis, noten
  – drink veel water
  – eet weinig koolhydraten
  – 2000-3000mg vitamine C/dag
  – 25-75 mcg vitamine D/dag
  – 30-50 mg zinkcitraat,in elk geval een aminozuur gecheleerde vorm van zink.
  – Vlierbessen zijn het beste, natuurlijke, anti-virale alternatief!

  – zo veel mogelijk vitamine L
  Enne…lees en vertrouw op je gezonde verstand.

  peter (orthomoleculair therapeut)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.