Advertentie

Glyfosaat en de prijs van ’n mensenleven..


xmonsanto glyfosaat

x

Glyfosaat en de prijs van een mensenleven

2015 © Anton van de Haar / deze versie WantToKnow.nl/.be

x

Een geheimzinnige en chronische nierziekte rukt op, vooral onder arme boeren in onderontwikkelde gebieden. Daarbij lijkt er een verband te bestaan met glyfosaten, zoals in ‘Roundup’ van Monsanto, die in het grondwater terechtkomen; het ontluisterende verhaal over een middel dat volgens de Tweede Kamer niet verboden hoeft te worden. Wel voor particulieren, maar de tonnen glyfosaat die op onze akkers worden gespoten, zijn kennelijk ongevaarlijk…!

Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze 'onkruidbestrijder' van Monsanto (sinds kort in alle tuincentra in Nederland te koop...!!) In Frankrijk is Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul..
Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze ‘onkruidbestrijder’ van Monsanto (binnenkort niet meer in tuincentra in Nederland te koop, maar wel in massa gebruikt door akkerbouwers…!!) In Frankrijk is Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul..

Sinds midden jaren negentig zaait in Sri Lanka een geheimzinnige chronische nierziekte dood en verderf. De ziekte die vooral arme boeren en hun families treft, neemt steeds ernstiger vormen aan. Waar ze eerder vooral mannen van boven de veertig trof, komt ze nu steeds meer voor bij jongere mensen. In twee van de zwaarst getroffen provincies, North Central en Uva, leidt ondertussen zo’n 15% van de bevolking tussen 15 en 70 jaar aan de ziekte, die zonder niertransplantatie uiteindelijk dodelijk is, en al aan meer dan 20.000 mensen het leven heeft gekost.

De ziekte wordt aangeduid als Chronic Kidney Disease of Uncertain Etiology (CDKu), wat zoveel betekent als chronische nierziekte zonder duidelijke oorzaak. Ze wordt niet veroorzaakt door de usual suspects van nieraandoeningen, zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Maar waardoor dan wel? Daar begint langzamerhand meer duidelijkheid over te komen, zij het dat het bewijs indirect van aard is. Deze ziekte is overigens niet beperkt tot Sri Lanka, want ook in India en in een aantal Midden-Amerikaanse landen is de ziekte in opmars. In sommige gebieden is het zelfs zo, dat deze diagnose ondertussen de belangrijkste doodsoorzaak bij ziekenhuispatiënten geworden.

Speurwerk
Ondertussen is er het nodige onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken. Dat heeft geleid tot veel bruikbare informatie. Zo komt de ziekte vooral voor bij mensen die voor hun drinkwater zijn aangewezen op ondiepe grondwaterputten in gebieden met hard (calcium- en magnesiumrijk) grondwater. Mensen die beschikken over leidingwater of minerale bronnen worden nauwelijks getroffen. Dat wijst erop dat de ziekte samenhangt met de consumptie van hard grondwater. Mensen die werken met landbouwchemicaliën hebben een grotere kans op CDKu

Een voorbeeld van de giga-onkruidgroei op Amerikaanse akkers
Een voorbeeld van de giga-onkruidgroei op Amerikaanse akkers. Ondanks het gebruik van glyfosaat (RoundUp) wordt het onkruid resistent en ontstaat er een super-onkruid dat bijna niet meer bestreden kan worden..!

Verder is gebleken dat mensen in de getroffen gebieden die werken met landbouwchemicaliën een grotere kans hebben op CDKu, en dat mensen die aan CDKu lijden verhoogde gehaltes aan arseen en/of cadmium in hun lichaam hebben. Al met al lijkt de ziekte te worden veroorzaakt door consumptie van grondwater uit ondiepe putten die vervuild zijn geraakt met arseen en cadmium, en mensen die met landbouwchemicaliën werken extra zwaar te treffen. Ook in India en de bedoelde Midden-Amerikaanse landen is een dergelijk patroon waargenomen.

Een probleem is dat het gehalte aan arseen en cadmium in die putten weliswaar verhoogd is, maar dat ze niet hoog genoeg lijkt te zijn om door chronische blootstelling tot nierschade te kunnen leiden. Daarnaast is de precieze aard van die link met die landbouwchemicaliën niet duidelijk. Anders gezegd, er missen nog een aantal stukje van de puzzel.

Glyfosaat en de prijs van een mensenleven
In februari 2014 verscheen er een onderzoeksrapport waarin de combinatie van glyfosaat en vervuilde kunstmest als het missende puzzelstukje, ‘Compound X’, naar voren werd geschoven. Het rapport leidde tot een acuut verbod door de Sri Lankaanse overheid van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Dat verbod werd twee maanden later alweer ingetrokken, onder druk van een lobby van glyfosaatproducenten, zoals Monsanto met hun product ‘Roundup’.

In het rapport wordt in het kort geconcludeerd dat:

 1. in Sri Lanka na 1977 het grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen op gang kwam;
 2. glyfosaat in het getroffen gebied op grote schaal wordt gebruikt en met afstand het meest gebruikte bestrijdingsmiddel is (in 2012 meer dan alle andere bestrijdingsmiddelen samen);
 3. de in het getroffen gebied gebruikte kunstmest veel arseen en cadmium bevat;
 4. glyfosaat, dat in de regel redelijk goed afbreekbaar is, in gebieden met hard grondwater slecht afbreekbare verbindingen vormt met o.a. calcium en magnesium (om die reden werd het vroeger ook wel gebruikt als ontkalkingsmiddel);
 5. dergelijke glyfosaatverbindingen zware metalen zoals arseen en cadmium aan zich binden;
 6. deze zodoende met arseen en cadmium “geladen” glyfosaatverbindingen (aangeduid als GMA) naar de ondiepe grondwaterputten van de lokale bewoners migreren.

monsanto-barack-obamaDeze conclusies op zichzelf zijn echter niet voldoende om te kunnen verklaren hoe het mogelijk is dat blootstelling aan in beperkte mate verhoogde gehalten aan cadmium en arseen, zoals gemeten in het grondwater uit de ondiepe grondwaterputten, tot CDKu leidt. De schrijvers van het rapport geven als verklaring dat arseen en cadmium normaal in de lever worden onderschept en afgescheiden, maar dat het mechanisme daarvoor niet functioneert als deze zijn gebonden aan GMA.

Dat zou komen doordat GMA in de lever niet worden afgebroken en dat mechanisme niet in staat is om arseen en cadmium eruit los te maken. Dat laatste verklaren ze uit het gegeven dat het deel van het glyfosaatmolecuul dat arseen en cadmium aan zich bindt chemisch vergelijkbaar is met de stof die in de lever het arseen en cadmium onderschept. Hierdoor kunnen de GMA geladen met arseen en cadmium min of meer ongehinderd de lever passeren en uiteindelijk in de nieren terecht komen.

monsanto cartoonIn de nieren worden ze vervolgens wel afgebroken, waardoor de nieren in sterkere mate worden blootgesteld aan arseen en cadmium dan zonder het gebruik van glyfosaat het geval zou zijn geweest. En dat zou de geconstateerde langzame vernietiging van de nieren zoals waargenomen bij de CDKu patiënten verklaren.

Op de website Glyphosate facts verwerpt de glyfosaatlobby de conclusies die in voornoemd rapport worden naar voren geschoven. De conclusie dat er een relatie is tussen glyfosaat en CDKu wordt gediskwalificeerd als ‘entirely theoretical‘. Goed beschouwd is dat ook zo, want er is sprake van indirect bewijs, er is geen smoking gun. Maar dat neemt niet weg dat de beschikbare informatie in combinatie behoorlijk overtuigend is, en een goede alternatieve verklaring ontbreekt vooralsnog.

Nog meer speurwerk
Om nog meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen het optreden van CDKu, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de consumptie van water uit grondwaterputten is door twee auteurs van het rapport en een aantal andere onderzoekers recent een aanvullend onderzoek gedaan, in een zwaar getroffen gebied in het district Trincomalee.

Uit dat gebied werden 125 mensen geselecteerd waarvan is vastgesteld dat ze lijden aan CDKu, en 180 mensen waarvan is vastgesteld dat ze er niet aan lijden. Van deze mensen werd een groot aantal kenmerken en een groot aantal gedragingen in de afgelopen tien jaar geïnventariseerd, waaronder het belangrijkste uitgeoefende beroep, de oorsprong van het gebruikte drinkwater, het gebruik van meststoffen en de toepassing van de meest gebruikte soorten bestrijdingsmiddelen.

Verder zijn in het betreffende gebied watermonsters genomen uit 16 voor drinkwater in gebruik zijnde grondwaterputten, 18 niet (meer) voor drinkwater in gebruik zijnde putten (vanwege te sterk verhard grondwater), twee meren en een installatie voor gezuiverd drinkwater. Daarnaast zijn ter vergelijking in een niet door CDKu getroffen gebied monsters genomen uit drie grondwaterputten en uit twee waterleiding systemen. Alle monsters zijn geanalyseerd op glyfosaat, calcium, magnesium, arseen, cadmium en een groot aantal andere (zware) metalen.

loesje monsantoEr werd door de onderzoekers een zeer sterke samenhang met het lijden aan CDKu gevonden voor het voorheen drinken van water uit in onbruik geraakte putten, voor het drinken van water uit grondwaterputten in het algemeen, en voor het gebruik van glyfosaat. Een wat minder sterke, maar nog steeds statistisch zeer significante samenhang werd gevonden voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het algemeen, voor het bedrijven van landbouw, en voor het gebruik van meststoffen. Voor het gebruik van de overige bestrijdingsmiddelen werd een samenhang gevonden die kleiner is dan die voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het algemeen.

Voor wat betreft de grondwaterputten werd een duidelijk verschil gevonden tussen de kwaliteit van het water uit voor drinkwater gebruikte putten en uit niet (meer) voor drinkwater gebruikte putten. Het water uit die laatste bleek veel harder te zijn en bovendien gemiddeld vijf keer zoveel glyfosaat te bevatten als het water uit die eerste. In het meerwater uit het getroffen gebied werd glyfosaat aangetroffen in een tien keer lager gehalte dan de voor drinkwater in gebruik zijnde putten. In de vergelijkingsmonsters uit het niet door CDKu getroffen gebied en uit de zuiveringsinstallatie in het gebied werd geen glyfosaat aangetroffen.

Al met al wordt door dit aanvullende onderzoek het hiervoor geschetste beeld weer een stukje duidelijker. Maar het blijft indirect bewijs, er is niet direct aangetoond dat de patiënten aan CDKu lijden omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan glyfosaat dat is geladen met arseen en cadmium, dat de lever is gepasseerd en dat vervolgens in de nieren is afgebroken, met nierschade als gevolg. Daarmee ligt het in de lijn der verwachting dat de glyfosaatlobby ook dit aanvullende bewijsmateriaal zonder meer zal verwerpen. De wrange vraag is vervolgens hoeveel mensen er nog ziek moeten worden en dood moeten gaan voordat dit probleem de aandacht krijgt die het verdient.

De auteur van dit artikel, Anton van de Haar, is geoloog, autodidact econoom. Zijn economieblog lees je hier

x

* * *

x

NVLV

Themadag Glyfosaat met Don Huber en Monika Krüger op de Annahoeve

2 juni 2015 10:00 – 16:00

Als je werkelijk wilt weten hoe het zit met de invloed van glyfosaat in het dierlijk en menselijk organisme, zijn de lezingen van Dr. Monika Krüger en Dr. Don Huber op dinsdag 2 juni een must. Zij zullen op de Anna Hoeve te Midwoud de finesses over glyfosaat uiteen zetten vanuit een wetenschap zonder commerciële bijbedoelingen.

Glyfosaat heeft als chemische verbinding al tal van curieuze toepassingen gevonden (waaronder leidingen ontkalken!) voordat het uiteindelijk als herbicide werd geregistreerd. Het middel werkt veel gevaarlijker uit dan algemeen wordt aangenomen, omdat het altijd in een cocktail met andere stoffen wordt gebruikt (zoals bv. in Roundup) waarover door de fabrikanten geen mededelingen worden gedaan. Het maakt sporenelementen veel moeilijker bereikbaar voor de plant en vermindert zo de voedzaamheid van ons voedsel, los van de residuen die er ook nog inzitten en op termijn de ingewanden aantasten.

Monika Krüger, diergeneeskundig hoogleraar van Universität Leipzig en Don Huber, emeritus-professor plantenziektekunde van Purdue University (Indiana VS), zijn experts op het gebied van glyfosaat, elk in hun eigen vakgebied. Zij zullen tijdens de themadag op de Annahoeve, Broerdijk 10, 1679 GK Midwoud ingaan op de gevaren die met gebruik van het middel en hulpstoffen zijn verbonden. Dr. Monika Krüger gaat het hebben over gevaren van glyfosaat voor diergezondheid en dr. Don Huber gaat in op het belang van mineralen voor plantgezondheid. Hoe je door evenwichtige bodem- en plantvoeding ziekten uitschakelt en bestrijdingsmiddelen overbodig maakt. Ook de schadelijkheid in relatie tot genetische modificatie wordt behandeld.

Kosten: €35 voor leden van NVLV, € 50 voor niet-leden. Wil je meer weten en/of je aanmelden? Klik HIER.

16 gedachten over “Glyfosaat en de prijs van ’n mensenleven..

 1. Het is net als met medicijnen daar zit een bijsluiter bij waarop (deels)aangegeven wordt welke andere klachten het kan veroorzaken en toch nemen mensen dit spul met alle gevolgen van dien in. Bestrijdingsmiddelen zouden ronduit verboden moeten worden en tegen onkruid zou men net als vroeger weer de kapper en zeis in moeten zetten dat heeft 1 nadeel dat het duurder is dan chemische middelen voordelen zijn je beschadigt het milieu aanzienlijk minder,het is goed voor de werkeloosheid en de voedingsstoffen in groenten en fruit blijven bewaard.

  1. Waarom denk je dat dit duurder is, mensen zouden kunnen werken op het land tegen netto loon, zonder sociale lasten.
   Bekijk de cijfers eens van een bedrijf, wat deze bestrijding deze bedrijven kost.
   En wat kost de nachtrust van de boeren, sommigen hebben echt wel een geweten namelijk, maar ja de bank hé, de aflossingen etc.

  2. Jenne.
   Als wij met zijn allen zuinig zouden zijn op onze wereld/aarde dan zou het eerste wat geen rol zou mogen spelen geld zijn.
   Als jonge gast heb ik toen der tijd nog met scholieren die iets bij wilden verdienen gewiet en onkruid tussen het gewas weggekapt dat was altijd gezellig/sociaal en de boer was er ook mee geholpen dat was de vrije natuur.
   Hetzelfde geldt voor bv appel/peren dunnen meestal bestaat een trosje uit vier of vijf stuks door ze toen met de hand op twee te zetten kreeg de fruitteler grotere appels en peren en was het niet te zwaar voor de takken dat deed men toen ook met groepen mensen die iets wilden bijverdienen en het was altijd gezellig.
   Nu is een bus roundup misschien wel duur maar als je dat afzet tegen de oppervlakte die daarmee bestreken wordt is dat goedkoper dan bv 10 maal 80 euro per dag per landwerker.

  3. Kijk daar komt het zuivere instinctmatige gezonde boeren verstand om de hoek kijken.
   De kosten gaan voor de baat uit !
   Boeren is een leven, een vak, en een bestaan dat alles te samen, op een plek waar van je houd, en je elk plekje en stukje grond van kent, ook wat er leeft en gebeurd.
   Vroeger en nu nog, waren de mensen gekend van waar ze woonden en leefden, en de naam van de boerderij was belangrijker als die van de bewoners.

 2. Ik vind het te gek voor woorden dat mensen die ziek zijn moeten aan kunnen tonen dat het door een bepaald middel veroorzaakt wordt.
  De instanties die deze rotzooi goed keuren zouden moeten bewijzen dat deze middelen geen schade berokkenen en daar aansprakelijk voor moeten worden gesteld.
  Bij veel sproeimiddelen wordt gezegd dat het na een paar weken afgebroken zou zijn waardoor men het groente en fruit weer mag eten als dat zo is dan zou men de lobbyisten een glaasje water voor moeten zetten dat uit een waterput uit de betreffende streek komt en dan kijken wat ze er mee doen.

  1. Mensen dienen dit aan te tonen, doordat de middelen zijn goedgekeurd, door de -door Monsanto-lobby bewerkte- EU-commissie..! Ipv bewezen veiligheid gaat het daar steeds meer om onbewezen onveiligheid..!

 3. Kan U uit eigen ervaring meedelen, dat de landbouw, groenteteelt en aanverwante producten, en de veeteelt niet vergeten, grote afnemers zijn van de chemische en medicinale producenten.
  Het is niet alleen Monsanto, maar de grote chemische pharmaceutische industrië die het geld verdienen, met hun middelen.
  Het zit er goed in nu bij de boeren en producenten, een groot deel van hun inkomen, dat van het bedrijf dan gaat naar deze industriën.
  Daar komt bij alle kunstmesten, als je de hoeveelheden ziet nou dan weet je het wel.
  De oude boeren hier, hadden hun duiventorens, voor de jonge duifjes, en de mest voor de wijn, het waren allemaal gemengde bedrijven, gesloten cirkels.
  Bestrijding met boue Bordelais, klei gemengd met koper sulfaat, door betere bemesting waren de planten veel sterker en meer in evenwicht, en de boeren waren tevreden, en gelukkig !
  Ook hier speeld de Mind F..k, constante bangmakerij en manipulatie, het is zo verdomd jammer !

  1. Jenne.
   Hier in Nederland is het zelfs zo dat de boer niet zelf meer bepaald wat hij/zij zaait.
   De overheid schrijft voor wat er gezaaid mag worden zo mogen boeren nooit meer dan twee keer hetzelfde gewas zaaien op hetzelfde akkerland ook beslist de overheid dat soms vruchtbare grond braak moet blijven liggen terwijl de boer daar makkelijk kan zaaien dit wordt dan weer vergoed door subsidie te geven wat voor de boer natuurlijk interessant is omdat hij geen risico loopt en toch verdiend.

  2. Arnold,

   deze regels zijn zo gek nog niet, wanneer je maar aardappels of mais blijft verbouwen treed er aardappel mopeiheid op zo ook met andere gewassen.
   De oude manier was ploegen zaaien oogsten, land keren jaar laten liggen, dus tot rust laten komen, en opnieuw zaaien na eerst stalmest of groen bemesting,
   dan blijft de grond in goede vorm en kan zich regenereren.
   Sommige gewassen, zo als klaver brengen mest stoffen terug in de grond.
   Door steeds opnieuw, te zaaien put je het land uit, dan steeds meer kunstmest nodig, daar door verzuring, dan wordt er gekalkt, waardoor de grond nog meer wordt uit geput.

  3. Jenne.
   Ik ben het wel met je eens alleen vind ik dat deze beslissingen aan de boer en niet aan de politiek overgelaten moeten worden per slot van rekening mag ik er toch vanuit gaan dat een boer meer verstand heeft van akkerbouw dan een politicus.

 4. Ach ja lieve mensen, we weten inmiddels wel de agenda 21 van de elite, er is maar 1 doel, dat is de complete vernietiging van de mensheid, ze spannen ook deze arme boeren voor hun karretje, de arme sloebers hebben geen flauwe notie waar ze mee bezig zijn, ze worden zo ziek, maar dat is nu ook de bedoeling van deze elite, ze spugen op de mensheid, we zijn geen knip voor de neus meer waard, moge dat duidelijk zijn.
  We kunnen allerlei demonstraties en bijeenkomsten voeren, het zal ons geen steek verder helpen.
  Inmiddels ontvouwt zich tussen Amerika, China en Rusland een derde wereldoorlog uit, die al begonnen is in de Arabische landen. Let maar op, deze zomer zijn we verwikkeld in een derde wereldoorlog, het wordt een gruwel voor ons allemaal. Velen hopen en denken, vooral de new age denkers, een bedenksel van de elite!!, dat het nog wel goed gaat komen met deze planeet, maar zij is inmiddels al zo vergiftigd, misbruikt, leeggezogen en wat denk je van Fukushima, wordt er ooit nog wat verteld in de media, nooit, nooit zullen ze er iets over vertellen, deze lieden en ook onze regering heeft bloed aan hun handen!! De oceanen zijn dood, bewijs genoeg over te vinden. Onze regering en de nep koninklijke familie, de nep koning en koningin, zijn Evita, wat voor bezoekjes brengen zij wereldwijd, ze hebben hun eigen agenda en die is niet goed voor ons land. Als de hel straks losbreekt verschuilen onze regering, de royals, de mediamagnaten zich in hun onderaardse spelonken, maar ze krijgen er ontzettend veel spijt van, let maar op! Ook zij zullen worden vernietigd, de planeet wordt volledig kapot gemaakt, de ene na de andere vulkaanuitbarsting is bezig, zelfs fracking van Yellow Stone, de caldera, men is bezig om deze vulkaan binnenkort te laten exploderen, Amerika wordt vernietigd, zie Jade Helm, Fema kampen, sluiting van Walmart supermarkten voor een halfjaar, met hun onderaardse tunnels, de daklozen zijn al opgepakt en opgesloten in deze onderaardse tunnels, ze worden vernietigd, wat denk je van al die zwarte doodskisten die staan opgesteld, zware bewaking inmiddels, d.m.w. camera’s, van de Fema kampen en Walmart, de guillotines zijn al massaal ingevoerd vanuit Arabische landen, Isis heeft zich al geïnfiltreerd in Amerika, getraind in Jemen en Mexico, er gebeurd zoveel, maar de massa wil het niet horen of zien, horen, zien en zwijgen, ons volk is zo in complete hypnose, door hun I-phones, al dit soort shit en vooral de televisie, het gouden kalf, hoe groter hoe beter in hun woonkamer, opzuigen van al die shit, inmiddels worden de tv aanbidders gemind controlled als een ziekte, de smart tv wordt gigantisch aanbeden, Samsung, men kan alles zien en horen wat er zich in jouw woonkamer afspeelt, je bent een gevaar als je je mening zegt, dus let op wat voor gesprekken je voert als die klote tv aan staat, de tv, een God’s verworven item in de woonkamer, mind controll!!, geef het volk brood en spelen, de Romeinen hadden dit al bedacht, zodat de mensheid niet mag ontwaken, degene die wel wakker zijn, worden weggezet als doemdenkers, allu hoedjes, terwijl wij zoveel hebben te vertellen, men wil het niet horen, zolang hun baan, hun huis, de caravan en het inkomen er nog is, maakt men zich geen zorgen. Een grote vergissing, straks klopt het donker ook aan hun deuren en dan is het te laat.
  Vorig jaar in januari,een massale grote militaire oefening, geheten operatie Bizon, ook in Amerika operatie Bizon, duizenden militairen hebben geoefend hier in het noorden, ik leg de puzzel, in juni weer grote militaire operaties in het noorden, Friesland, Groningen en Drenthe, waarvoor?? Ik voel me soms als een roepende in de woestijn, mensen wordt ajb wakker, kijk en lees, maar de massa kijkt het liefst de andere kant uit.
  Wat moet er in Godsnaam nog gebeuren om de massa te laten ontwaken???

  Daarnaast heb ik een briefwisseling gezien, die men via Beforeitsnews, heeft weten te onderscheppen, een briefwisseling tussen Obama en Rutte en dat ziet er niet zo best uit. Rutte bezoekt volgend jaar Obama, ze hebben smerige plannen met ons, Nederland is bij uitstek het land om de NWO uit te rollen in Europa, niemand is meer te vertrouwen, al deze lieden die bij de Bilderberggroep zijn geweest, zijn volledig gehersenspoeld en staan onder invloed van de elite, waar Guido al over heeft geschreven.

  We kunnen mediteren in groepen, er over praten in groepen, totdat je een ons weegt, de derde wereldoorlog staat straks gewoon op de stoep, de mensheid moet worden vernietigd, dat is het plan van de elite, van de regering, Rutte is een wolf in schaapkleding en misleid het Nederlandse volk!! Ook ons koningshuis is medeplichtig aan het landverraad en leidt ons volk weg in volledig vernietiging, zie door de sluiers heen!
  Marcel Messing heeft in een 4-delig interview hier al over verteld dat wanneer de mensheid binnen 5 jaar, we zijn nu inmiddels 3 jaar verder, dat de fuik zich gaat sluiten en wij de agenda 21 van de elite over ons heen gestort zullen krijgen en weet je, hij krijgt gewoon gelijk!!
  Er zijn al veel mensen ontwaakt, maar wat kunnen wij nu nog doen om deze vreselijke dingen te kunnen stoppen?
  Ja opstaan, de regering uit hun torentjes oppakken, veroordelen, ze voor een tribunaal terecht stellen, ze opsluiten voor hun vreselijke daden, het is een groot complot tegen de mensheid, al die mensen die nu nog steeds stemmen op deze bewuste partijen, het zijn gewoon landverraders, zoals ook in de tweede wereldoorlog er de nsb-ers waren, we worden gewoon door ons eigen volk verraden en daarbij worden ook de bewuste en goede mensen meegesleurd in hun fuik van het duister en dat begrijp ik echt niet!!

  Ik zal wel een doemdenker zijn, maar ik heb het plaatje redelijk helder en heb al vele visioenen gehad over de toekomst en dat is niet zo best.
  Tref voorbereidingen, sla extra voedsel en water in, koop dozen water van Bar le Duc bij Appie Heijn, als de grote collaps van de dollar straks plaats gaat vinden in september a.s. en ook door de uittreding van Griekenland van de EU, Grexit, zal de euro vallen, dan krijg je in dit land ook paniek en zal de chaos en volksverhuizingen, burgeropstanden, gigantisch groot worden, want wij willen overleven, dat is de kracht van de mensheid, overleven, hoe dan ook, dit kan zelfs ten koste gaan van onze medebroeders en zusters, maar wees voorbereid op alle verschrikkelijke scenario’s die ons nog te wachten staan.
  Lees vooral Beforeitsnews, een Amerikaanse site, er staan ook dingen in die op geen waarheid berusten, maar filter hetgeen wat voor jou voelt als waarheid, Alex Jones maakt zich sterk voor het verspreiden van nieuws, hij wordt ook bedreigd, heeft zelfs body guards, zijn leven staat op het spel, wordt ook weggezet als een Jezuït, handlanger van de CIA, maar naar mijn gevoel is dat niet zo, hij waarschuwt de bevolking in dat land, neemt geen blad voor zijn mond, dat is een doorn in het oog van de elite, maar hij gaat gewoon door en ook hij maakt zich grote zorgen over alles wat er staat aan te komen en ik heb zijn emotionele videoboodschap gezien, hij maakt zich echt grote zorgen voor wat er staat aan te komen.

  Lieve mensen, wees waakzaam, alert, heb een Godsvertrouwen, de ziel is onsterfelijk en wij leven door, in een andere dimensie of planeet en trekken weer een nieuwe jas aan, laat we daarop blijven vertrouwen!

  1. Angst zaaien en dan alles geloven wat je zegt in godsnaam? Schaam je je. De hele wereld met 7 miljard mensen. Het gaat ze nooit lukken zonder zichzelf daarbij ook te schaden.

  2. Nee hoor PJeaunsseau, ik schaam me nergens voor, ik ben wakker.
   We zien over een halfjaar wel eens weer, als de ramp ook aan jouw voordeur staat. Je hebt de agenda blijkbaar nog niet door, nogmaals ik schaam me niet en ben zoals velen wel wakker!
   Droom lekker verder en geniet nog van de dagen, zolang het nog kan!

 5. Het is vaak niet te geloven dat regeringen bezig zijn de bevolking uit te roeien door middel van glyfosaat. In een woord smerig!
  Anderzijds, is het zo tegenstrijdig,dat bepaalde landen bij voedsel tekort en hongersnood, wel bezig zijn deze landen te ondersteunen en te bevoorraden.

  Daarnaast heeft de mens over heel de wereld al heel lang te maken met het sproeien van dagelijks vele tonnen chemie door chemtrails – hetzij met meerdere agenda’s en niet alleen de weersgesteldheid te beinvloeden – dat ook heel funest is voor inademing door de mensheid, waardoor allerlei ziektes ontstaan, waaronder kanker. Dit is ook in een woord schaamteloos! want de regeringen gaan maar door en trekken zich er niets van aan! Sterker nog, ze maken het niet openlijk bekend en merendeel van de bevolking staat er niet bij stil…..en denken dat het contrails zijn.

  1. Carry.
   Wat ook opvalt is dat er vanuit de medische wereld zo weinig over gesproken wordt over de toename van de patienten met kanker of andere door dit zelfde spul opgedane ziekten.
   Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de medicatie producenten weer flink hun buidel kunnen vullen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.