Advertentie

Landbouw-ministerie (VS) cancelt voedseltest RoundUp…!!


Het tovermiddeltje van Monsanto.. Dat met veel manipulerend lobby-werk in de EU werd goedgekeurd.. Inmiddels verboden in uw tuin, maar niet op het voedsel..!! Glyphosaat is de naam van het smerige gif, dat maar gebruikt mag blivjen worden… Inmiddels ook door de WHO als ‘zéér waarschijnlijk kankerverwekkend’ gekarakteriseerd..!

Het Amerikaanse volk wordt door en door vermorzeld binnen de samenwerking van de megalomane industrieën en de regelrecht corrupte overheden, die geacht worden het belang van de Amerikaanse burgers te dienen, maar het omgekeerde doen: ze dienen het groot kapitaal en de verborgen agenda van de powers-that-be..! Stevige woorden, we beseffen het, maar helaas kunnen we op geen enkele manier een andere conclusie trekken, of het op een andere manier interpreteren.

De wereld kijkt naar de ongelooflijke verwaarlozing van de mentale en lichamelijke gezondheidszorg van het Amerikaanse volk. Mensen, die door alle ontkrachting totaal aan het verworden zijn. Gedegradeerd tot Tv-kijkende schaapjes, die zich volstoppen met ongezond voedsel en ‘aan de praat’ worden gehouden met vermaak en oppervlakkigheid.

Ondertussen is dit sterkste land ter wereld volledig ten prooi gevallen aan de groot-industriële machten en aan de Khazarische Zionistische maffia, die een agenda uitvoeren van onderdrukking, uitbuiting, manipulatie, etc. Hierover hebben we HIER en HIER al uitgebreid geschreven, vanuit oorzaak en gevolg.

Veroordeeld door het Monsanto Tribunaal..
18 April jongstleden, presenteerden de 5 internationale rechters van het Monsanto Tribunaal in Den Haag, hun juridische conclusie. Belangrijke conclusies, zowel over het gedrag van Monsanto als over de noodzakelijke ontwikkeling van internationale wetgeving..! Op basis van de aangeleverde feiten en data, oordelen deze 5 rechters, dat Monsanto zich heeft bezig gehouden met praktijken die een negatieve uitwerking hebben gehad op het menselijk recht op een gezonde leefomgeving, het recht op gezond voedsel en het recht op gezondheid.

Daarbij komt bij dat Monsanto’s gedrag negatief uitwerkt op het recht van vrijheid die onmisbaar is voor wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn erg belangrijke en op feiten gebaseerde conclusies die van groot belang kunnen zijn voor de slachtoffers van Monsanto overal ter wereld.

De rechters oordelen ook dat ondanks de ontwikkeling van veel instrumenten om de leefomgeving te beschermen, er een kloof blijft bestaan tussen toezeggingen en de daadwerkelijke bescherming van de leefomgeving. Internationaal recht zou moet worden versterkt voor een betere bescherming van de leefomgeving en het zou de misdaad van ecocide moeten omvatten. Het Tribunaal oordeelt dat indien ecocide als misdaad zou worden erkend binnen het internationale strafrecht, dat de activiteiten van Monsanto mogelijk aangemerkt kunnen worden als een misdaad van ecocide.

In het derde en laatste deel van het advies richt het Tribunaal zich op de steeds groter wordende kloof tussen internationaal recht op het gebied van mensenrechten en de wettelijke aansprakelijkheid van bedrijven. Het Tribunaal adviseert de Verenigde Naties nadrukkelijk om in actie te komen om te garanderen dat mensen- en milieurechten worden beschermd door (internationale) wetgeving en niet worden overruled door handels- en investeringsverdragen. Het zou mogelijk moeten worden gemaakt om multinationale bedrijven gerechtelijk te vervolgen in het Internationale Strafhof.

Opinietribunalen, zoals dit Monsanto Tribunaal, wordt gevraagd om, gebruikmakend van een gerechtelijke methode, rechtsregels te toetsen die van toepassing zijn op zeer problematische gebeurtenissen of situaties die mensen, groepen mensen of de maatschappij als geheel direct raken en die voor hen een bron van ernstige bezorgdheid zijn. Hun doel is daarbij tweeledig:

 1. burgers, belanghebbenden en beleidsmakers bewust maken van daden die volgens juridische normen onacceptabel en onverdedigbaar zijn, en
 2. bijdragen aan de voortschrijdende ontwikkeling van het nationaal en internationaal recht.

De werkzaamheden en conclusies van opinietribunalen worden gedeeld met alle relevante actoren en breed verspreid in de nationale en internationale gemeenschap. De meeste opinietribunalen hebben veel teweeggebracht en vandaag de dag wordt algemeen aanvaard dat zij bijdragen aan de voortschrijdende ontwikkeling van het internationaal recht. De volledige tekst en de samenvatting van de juridische beoordeling door de rechters van het Monsanto Tribunaal van 18 april te Den Haag, vind je HIER.

* * *

x

x

Terwijl in Den Haag Monsanto door Tribunaal werd veroordeeld..

x

US-Landbouw ministerie laat voedseltest ‘RoundUp’ vallen…!!

x
2017 © Carey Gillam | deze versie WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)

x

Het officiële zegel van het VS-Ministerie van Landbouw. Onderop staat het credo, dat ineens op een heel andere manier kan worden geïnterpreteerd.. ‘Landbouw is het fundament van fabricage en handel’

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) heeft heel stilletjes het plan om voedsel op glyfosaatresten te testen laten vallen. Het onkruidverdelgingsmiddel ‘glyfosaat’ is inmiddels de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld geworden en het belangrijkste ingrediënt van Monsanto’s tovermiddel ‘Roundup’. Dit ministerie van Landbouw had zich in 2016 voorbereid om te beginnen met het testen van glucosestroop op glyfosaatresten, samen met het ‘Environmental Protection Agency’ (EPA, de Amerikaanse Milieubescherming) en de FDA (Food and Drug Administration -Inspectie van Voedings- en Geneesmiddelen). Maar, volgens verkregen documenten via de ‘Freedom of Information Act’ (de wet op de vrijheid van informatie), blijkt dat dit plan door het ministerie op de lange baan is geschoven.

Het oorspronkelijke plan van het ministerie bestond eruit, om vanuit heel Amerika 315 monsters glucosestroop te verzamelen, van april tot en met augustus 2017. De onderzoekers werden ook verondersteld te gaan testen op AMPA (aminomethylfosforzuur). AMPA is een stof die ontstaat als glyfosaat wordt afgebroken. Volgens de wetenschappers is het meten van AMPA belangrijk, omdat het geen onschuldig bijproduct is; onder wetenschappers bestaat bezorgdheid over de veiligheid ervan.

Diana Haynes is directeur van een bepaalde tak van het ministerie van Landouw, de  ‘Agricultural Marketing Service’, die jaarlijks verantwoordelijk is voor het Pesticides Data Programma (PDP) . Daarbij worden duizenden voedingsmiddelentesten uitgevoerd, op de aanwezigheid van enkele honderden verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen. Maar op 11 januari schreef Diana Haynes van het USDA aan collega’s: “Naar aanleiding van recente gesprekken met het EPA zullen we van 1 april tot 31 augustus 2017 maissiroop testen op glyfosaat en AMPA.  Deze gewijzigde aanvangsdatum moet op de PDP Conference Call van februari 2017 worden aangekondigd.”

Een USDA-woordvoerder heeft nu laten weten dat er ook in 2017 geen glyfosaat-tests zullen zijn..!!
De USDA-woordvoerder wil niet bij naam worden genoemd. Hij heeft erkend dat er inderdaad wel sprake was van een glyfosaat-testplan, maar ‘dat het onlangs was veranderd’... In zijn woorden: “De uiteindelijke beslissing voor dit jaarplan, is om honingmonsters te testen. Daar zitten meer dan 100 verschillende pesticiden in. Glyfosaat-residuen vereisen een andere testmethode, dit zal daarom in deze screening niet worden getest.”

De USDA test voedingsmiddelen niet routinematig op glyfosaat, zoals andere herbi- en pesticiden. Deze houding heeft gezorgd voor veel kritiek op de USDA, met alle controverse rondom glyfosaat. Amerikaanse en Europese regelgevers worstelen met het feit dat kanker kan ontstaan door chemische stoffen. Monsanto, dat vele miljarden dollars heeft verdiend met zijn GMO-zaden en -gewassen die op glyfosaat zijn gebaseerd, via het gepatenteerde herbicide ‘Roundup’, kampt inmiddels met vele honderden rechtszaken.

De rechtszaken zijn veelal aangespannen door mensen die lijden aan het non-Hodgkin lymfoom. Hun overtuiging is, dat deze non-Hodgkin is ontstaan uit het consumeren van (residuën) ‘Roundup’ in voedingsmiddelen. De advocaten van de eisers hebben inmiddels interne documenten van Monsanto aangevraagd, die zouden wijzen op manipulatie van tests, om gunstige veiligheidsbeoordelingen te krijgen. En dat het rommelt blijkt ook uit overheidskringen, waarbij volksvertegenwoordigers zich (eindelijk!) ook gaan roeren. Vorige week nog, heeft congreslid Ted Lieu om meer onderzoek door het ministerie van Justitie gevraagd (HIER).

Ondanks het feit, dat het gebruik van glyfosaat in de afgelopen 20 jaar sky-high is gestegen, hebben USDA én de FDA nog steeds geweigerd om testen uit te voeren op glyfosaatresten in voedingsmiddelen..!!

Waarom blijft Monsanto de dans ontspringen en wordt zij niet gecontroleerd..?
Al tientallen jaren testen de USDA en de FDA (Food and Drug Administration) jaarlijks duizenden voedselmonsters op resten van bestrijdingsmiddelen. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat allerlei sporen van onkruidkillers, insecticiden, fungiciden en andere chemicaliën die in de landbouw worden gebruikt, norm-overschrijdende niveaus bereiken in voedsel en consumptie-artikelen.. Als bestrijdingsmiddelen in voedsel het MRL (‘maximum residue level’) bereiken moeten de USDA en de Food and Drug Administration de milieu-organisatie EPA informeren. Er kunnen dan maatregelen genomen worden tegen de leverancier van het voedsel.

Deze EPA is de regelgever, die belast is met het vaststellen van de genoemde MRL’s of, zoals je ze ook kunt noemen: ’ toleranties’ voor verschillende soorten pesticiden. Het agentschap EPA coördineert de testen van bestrijdingsmiddelen met de USDA en FDA. En ondanks het feit, dat het gebruik van glyfosaat in de afgelopen 20 jaar enorm is gestegen, hebben zowel USDA als FDA nog steeds geweigerd om testen uit te voeren op glyfosaatresten in voedingsmiddelen.

Dat is slechts één keer gebeurd, in 2011, op 300 sojabonenmonsters. 271 monsters bevatten toen glyfosaat, maar de niveaus glyfosaat en AMPA waren volgens hen te laag om ons zorgen over te maken. Het ‘Government Accountability Office’ heeft in 2014 het USDA en de FDA aan de kaak gesteld, omdat niet vaker is getest op glyfosaat (HIER).

Europa en Canada lopen voorop als het gaat om glyfosaattesten. Het Canadese Voedselinspectie agentschap (CFIA) wil binnenkort de bevindingen uit een recente glyfosaattest publiceren. De CFIA begon in 2015 met het verzamelen van gegevens toen de Internationale Organisatie voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) glyfosaat als een waarschijnlijk humaan carcinogeen classificeerd, door niemand minder dan de WHO… (HIER). Voedselactivist en -onderzoeker Tony Mitra uit Canada, kreeg vorig jaar meer dan 7.000 resultaatgegevens in handen en beweert dat de resultaten in één woord alarmerend zijn (HIER). Glyfosaat is doorgedrongen in zeer veel voedingsmiddelen, maar nog steeds wil de CFIA nog niet reageren op het verzoek om commentaar.

En zo worden burgers op schandalige wijze het bos ingestuurd..
Een van de verklaringen van het USDA waarom zij nooit op glyfosaat hebben getest zijn de kosten die zo’n onderzoek met zich meebrengt. Omdat glyfosaat als veilig wordt beschouwd zou het testen bovendien een verspilling van tijd zijn. Hiermee praten ze Monsanto na, dat in 1974 glyfosaat patenteerde en sindsdien de grootste leverancier van glyfosaat is. Als de USDA op glyfosaatresten in voedsel zou gaan testen zou het ‘verkeerd gebruik van waardevolle middelen’ zijn (HIER).

FDA Testen in de vergetelheid..
De FDA, de Inspectie van Voedings- en Geneesmiddelen, startte in 2016 met een eigen beperkt testprogramma naar glyfosaat – een “speciale opdracht”. Maar de poging werd aan alle kanten belemmerd door controverse en interne moeilijkheden en het programma werd afgelopen herfst gestopt. Een chemicus had al alarmerende niveaus van glyfosaat gevonden in veel monsters van Amerikaanse honing. Deze niveaus zijn juridisch-technisch gezien onwettig, omdat er voor honing geen toelaatbare niveaus zijn vastgesteld door de EPA (HIER).

Die openbaring veroorzaakte angst in de bijenindustrie en tenminste één groot honingbedrijf werd door consumentenorganisaties gedagvaard over de glyfosaat-verontreiniging. Dezelfde chemicus vond ook glyfosaat-gehalten in veel steekproeven met havermout. Voor veel Amerikanen nog steeds dagelijkse kost bij het ontbijt.. De FDA publiceerde deze bevindingen niet, maar ze werden onthuld uit interne verslagen die werden verkregen van een aanvraag via de Freedom of Information Act.

Officieel was de FDA alleen op zoek naar glyfosaatresten in maïs, soja, eieren en melk, hoewel interne verslagen het testen van suikerbieten, popcorn, tarwe en andere voedingsmiddelen en granen ook aan de orde stellen. Nieuw verkregen FDA-documenten laten zien dat de FDA nu bezig is met een ‘glyfosaat-samenwerking’, om de testmethodologie te valideren die door meerdere FDA-laboratoria wordt gebruikt (HIER). FDA-woordvoerder Megan McSeveney hierover: “Zodra de eerste fase van deze samenwerking is afgerond en goedgekeurd door kwaliteitscontroleurs, kan de speciale opdracht opnieuw worden gestart’. (Voor het eerst in 20 jaar moet ze daar eigenlijk bij vertellen..!)

“Wat kunnen wij doen om u te helpen

bij het bestrijden van deze paniekzaaiende tactieken?”

De brancheorganisatie die de belangen van Monsanto en andere agrochemische bedrijven vertegenwoordigt is CropLife America (HIER).  De organisatie houdt een nauwlettend oog op de testen van de overheid. Vorig jaar trachtte de organisatie zand in de raderen te strooien in verband met glyfosaat en andere pesticiden in honing en potentiële juridische problemen. CropLife heeft ook geklaagd bij de USDA dat gegevens uit hun testresultaten zijn gebruikt door voorstanders van biologische landbouw om organische stoffen te promoten.

En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een ‘M’ en eindigt met een ‘O’..

In het nieuwste gepubliceerde rapport van de USDA over bestrijdingsmiddelen in voedsel uit 2015 is gebleken dat slechts 15% van de geteste 10.187 monsters vrij was van detecteerbare bestrijdingsmiddelen (HIER (pdf))  een duidelijk verschil met 2014, toen de USDA meer dan 41% van de monsters als ‘schoon’ bestempelde. Het merendeel van de geteste monsters (méér dan 99%), zou niveau’s van bestrijdingsmiddelen hebben gehad, dat ónder de vastgestelde toleranties van de EPA had gelegen. Niveaus dus, die betekenen dat het voedsel zonder ‘risico voor de gezondheid van de consument’ gekwalificeerd zou mogen worden.. Feitelijk kun je op je klompen al aanvoelen, dat dit niet klopt..

Veel wetenschappers zijn het ook niet eens met het gebruik van de MRL-norm (maximum residue levels) als standaard voor de veiligheid. Want deze zijn gebaseerd op gegevens van de bestrijdingsmiddelenindustrie en op uiterst gebrekkige analyses, die zo vaak voorkomen in de GMO- en landbouwgif-industrie. Veel meer onderzoek is nodig om de impact te begrijpen van langdurige diëten met resten van bestrijdingsmiddelen. Ondertussen zit het voedsel vol van glyfosaatresidue, waarvan niemand weet wat de gevolgen zijn. Het zg. ‘voorzorgsprincipe’ lijkt al lang niet meer van kracht; waarbij je een middel pas goedkeuring geeft, als gebleken is dat het ONSCHADELIJK is, in plaats NIET-BEWEZEN SCHADELIJK..!!

* * *

x

En daar was hij weer.. President Barack Obama, met zijn pasbenoemde ‘senior advisor’ inzake voedselveiligheid.. Kun je het je voorstellen..??! Obama die van de daken had geschreeuwd dat hij de man was, die voedselveiligheid hoog op de agenda zou gaan zetten. Om dan de vice-president van Monsanto te benoemen..???

8 gedachten over “Landbouw-ministerie (VS) cancelt voedseltest RoundUp…!!

 1. Het Landbouwministerie is de belangenbehartiger van de agrochemische industrie, net als het ministerie voor ‘Volksgezondheid’ een belangenbehartiger is van Big Pharma. Alle gezonde alternatieven worden door hen tegengewerkt en uiteindelijk de nek omgedraaid. Verwacht dus geen positieve veranderingen binnen dit door bankiers en multinationals gecontroleerde economische slavensysteem. De enige verandering is mogelijk wanneer mensen een eigen alternatief leefsysteem gaan opzetten.

 2. Ach gut… “Ondertussen is dit sterkste land ter wereld volledig ten prooi gevallen aan de groot-industriële machten en aan de Khazarische Zionistische maffia”

 3. Opmerkelijk was weer dat in de MSM niets over dit proces stond. Het is overduidelijk dat de reguliere media gecontroleerd worden. Nu nog Internet onder controle krijgen en we zijn weer wat dichter bij een volledig totalitair systeem.
  Gelukkig zijn er nog klokkeluiders. Zo is het boek van Peter Gotzshe, “Dodelijke medicijnen” ronduit schokkend. Big Pharma is de meest verziekte bedrijfstak, die letter over lijken gaat. Zo is bv een kankerpatiënt 300K waard, zit je levenslang vast aan gevaarlijke, niet werkende statines en vaccineren we onze kinderen met gif, zoals kwik en alluminium en ga maar door. Een totaal zieke wereld, waar het alleen maar om geld en macht gaat. En wij blijven het maar pikken.

 4. Die Obama benoeming lijkt wel wat op de Oranje benoeming van “Piet Hein” Donner als dikke vinger in de pap bij de (al dan niet) vervolging van oorlogsmisdadigers.

  Dat vinden psychopaten leuk…..:

  ‘Gullible fools’

 5. Dit bericht heb ik overgenomen 🪳🪲🕷️ 2023 – Mensen zullen nu insecten eten zonder het te weten …
  De EU heeft toestemming gegeven om in het nieuwe jaar 2023 insecten (krekels van eigen bodem) toe te voegen aan bakkerijproducten, pasta en andere halffabrikaten “voor de algemene bevolking”.
  zie onderstaand
  (2) Hoewel er te weinig bekend is over allergieën en mogelijke anafylactische reacties, is de Commissie van mening dat er geen specifieke etiketteringd.gsvoorschriften over mogelijke allergische reacties hoeven te worden vastgelegd
  (3)Grote kans dat mensen die allergisch zijn voor schaaldieren, weekdieren, huisstofmijt ook allergische reacties krijgen bij eten van producten met toegevoegde huiskrekels.
  Het kan ook leiden tot nieuwe allergische reacties op het substraat dat aan de insecten wordt gevoerd
  (4) Alleen een etiketteringsvoorschrift indien het product poeder “Acheta domesticus” bevat.

  Dus Mensen moeten zelf uitzoeken dat “Acheta domesticus” tot poeder wordt vermalen en vermengd met huiskrekels, en op eigen verantwoordelijkheid nagaan voor allergische reactie
  (5) De vergunning gaat in op 24 januari 2023.

  Verantwoordelijk voor de autorisatie:
  Ursula VON DER LEYEN

  De volgende producten “voor de algemene bevolking” kunnen binnenkort worden verkocht met toegevoegde huiskrekels (Acheta domesticus): zie 6
  (6) Meergranenbrood/broodjes
  – Crackers, broodstengels,Graanrepen
  – Droge voormengsels voor bakkerijproducten end deegwaren
  – koekjes, soepen, snacks maismeel
  – Vleesanalogen (vegetarische vleesalternatieven)
  – Verwerkte aardappelproducten
  – gerechten op basis van peulvruchten
  (7) Lijst gaat door:
  – pizza
  – Algemene deegwaren en weipoederproducten
  – Bierachtige dranken
  – Chocoladeproducten, noten en oliehoudende zaden
  – Snacks (behalve chips) en vleesbereidingen.
  De link protocol staat in (8)
  (8) Lees zelf het EU-protocol, hier is de bron – Publicatieblad van de Europese Unie, 04.01.2023

  eur-lex.europa.eu/legal-content/…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.