WantToKnow.nl

De onbekende geheime maffia uit Khazaria.!

khazaria

Van de website van David Icke; hij was de eerste die moedig de Rothschilds publiekelijk te kijk zette, tijdens zijn presentaties. Er zijn meer mensen als hij nodig, die de moed hebben dit verhaal van de ‘Khazarian Mafia’ open te breken en hun wereldwijde illegale macht te breken.

x

x

De geheime geschiedenis van de ‘Maffia uit Khazaria’

2015 © vertaling WantToKnow.nl/.be
(origineel © 2015 Preston James, Ph.D/Mike Harris)

 x

De maffia van de Khazaren en hun snode plan om de hele wereld te infiltreren en te tiranniseren wordt in dit artikel aan het licht gebracht. Alle Abrahamitische godsdiensten moeten worden uitgeroeid en alleen hun Babylonisch Talmoedische religie, ook wel bekend als het Luciferianisme, het satanisme of de eeuwenoude verering van Baal, is toegestaan. De geschiedenis van het koninkrijk Khazaria, in het bijzonder de geschiedenis van de Maffia van de Khazars (KM), ’s werelds grootste misdaadsyndicaat, dat met Babylonische geldmagie de macht over onze wereld in handen heeft, is bijna volledig uit de geschiedenisboeken geschrapt.

Het oorspronkelijke thuisland van de Joden, de plaats waar nu de Oekraïne ligt. Dus NIET Israël, dat door de Rotschilds als 'beloofde land' werd verkregen.. (zie de video van David Icke)

Het oorspronkelijke thuisland van de Joden, de plaats waar nu de Oekraïne ligt. Dus NIET Israël, dat door de Rotschilds als ‘beloofde land’ werd verkregen.. (zie de video van David Icke)

Khazaria is een stuk land dat ligt tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, wat tegenwoordig Zuid-Rusland, West-Kazakhstan, Oost-Oekraïne, Azerbaijan, grote delen van de Kaukasus (inclusief delen van Georgië) en de Krim is. De herkomst van de Khazars en hun bekering tot het judaïsme is onderwerp van onenigheid onder historici.

De Kazharian Maffia (KM) van nu, weet dat het niet kan opereren of bestaan zonder die uiterste geheimhouding en heeft daarom veel geld gespendeerd aan het verwijderen van hun historie uit de geschiedenisboeken, zodat men niets te weten kan komen van het ‘onvoorstelbare Kwaad’. De schrijvers van dit artikel hebben hun best gedaan om deze verloren gegane, geheime geschiedenis van de Khazars en hun grote internationale georganiseerde misdaadsyndicaat, best bekend als de ‘Khazar Maffia’ (KM), ter beschikking te stellen aan de wereld via het internet, via de New Gutenberg Press.

Het is buitengewoon moeilijk geweest om deze geschiedenis te reconstrueren, dus bij voorbaat excuses voor kleine onjuistheden of onopzettelijke fouten, te wijten aan de moeilijkheidsgraad van het opgraven van de ware geschiedenis van Khazaria en diens maffia. Mike Harris is degene die de punten met elkaar heeft kunnen verbinden.

De achtergrond van dit artikel
Tijdens de Syrische Conferentie tegen Terrorisme en Religieus Extremisme op 1 december 2014 sprak de editor en directeur van Veterans Today, Gordon Duff, voor het eerst openlijk (hier) over het feit dat aan de basis van het terrorisme in de wereld een groot wereldwijd georganiseerde misdaadsyndicaat ligt, dat wordt geassocieerd met Israël. Deze openbaring veroorzaakt schokgolven (HIER) in de hele wereld, omdat bijna iedere wereldleider rapporten ontvangt over de onderwerpen waarover Gordon Duff spreekt. Deze golven zijn tot vandaag nog in beweging..!

Het overheidsgebouw zoals het er uit de lucht uitzag, na de aanslag op 19 april 1995.

Het overheidsgebouw zoals het er uit de lucht uitzag, na de aanslag op 19 april 1995.

We weten nu, dat de KM een geheime oorlog voert tegen de VS door valse-vlag-operaties in de stijl van Operatie Gladio (Operatie Gladio is een in 1952 gestart geheim ‘stay-behind’-netwerk in Italië, gesponsord door de CIA en de NAVO. Hoewel Gladio alleen slaat op het Italiaanse deel, worden ook soortgelijke netwerken in andere landen met Gladio aangeduid. Uit recent onderzoek is bekend geworden dat soortgelijke netwerken in geheel West-Europa actief en aan elkaar gelinkt zijn).

De KM gebruikt ook het illegale en onconstitutionele systeem van de Federal Reserve, de IRS (Internal Revenue Service, de federale belastingdienst van de VS), FBI, FEMA (Federal Emergency Management Agency, Federaal Bureau voor Rampenbestrijding), Homeland Security en de TSA (Transport Security Administration). Wij weten zeker dat de KM verantwoordelijk is voor de valse-vlag-operatie op 9/11. En voor de bomaanslag in Oklahoma City, een aanslag op een overheidsgebouw met een autobom in april 1995, de ‘Alfred P. Murrah Federal Building’.

x

 

De geheimgehouden geschiedenis van de Maffia van de Khazaren

X

100-600 na Chr. – ‘n Ongelooflijk boosaardige samenleving tiert in Khazaria
De mensen in Khazaria worden bestuurd door een verderfelijke koning, een koning die bedreven is in de Babylonische zwarte magie. In deze tijd hebben de Khazaren de naam dieven, moordenaars en straatrovers te zijn, ze nemen de identiteit aan van die mensen die ze hebben beroofd.

600 na Chr. – Rusland en andere landen die Khazaria omringen stellen een ultimatum
De leiders van de hen omringende landen, vooral Rusland, hebben zoveel klachten van hun volk moeten aanhoren, dat zij als groep een ultimatum stellen aan de koning van Khazaria. Hij moet een keuze maken uit drie van de Abrahamitische godsdiensten, het Jodendom, christendom en islam. De koning kiest het Jodendom. Hij belooft zich aan de regels, door de omringende naties onder leiding van de Russische tsaar gesteld, te houden.

Maar hij blijft in het geheim met zijn oligarchen zwarte magie beoefenen, ook wel ‘Secret, geheim Satanisme’ genoemd. Geheime satanische occulte ceremoniën bestaan uit rituelen met kinderen, aderlatingen en moord. De occulte ceremonieën zijn gebaseerd op de aloude aanbidding van Baal, ook wel de aanbidding van de Uil genoemd. Om de confederatie van naties rondom Khazaria zand in de ogen te strooien worden joodse praktijken met Luciferiaanse zwarte magie gemengd.

Bohemian Grove

Er ontstaat een hybride geheime satanische religie, het zogenaamde Babylonische Talmoedisme. Het wordt de nationale staatsgodsdienst en voedt hetzelfde Kwaad dat daarvoor al in Khazaria bloeide. De Khazaren gaan gewoon door met mensen die door hun land reizen te beroven en vermoorden. De dieven worden meesters in het aannemen van de identiteiten van hun slachtoffers. Deze praktijk is hedentendage in Khazaria nog steeds in zwang, evenals de occulte ceremonieën en kinderoffers, behorend bij de aanbidding van Baal.

1.000 na Chr. – Rusland en andere naties hebben er schoon genoeg van en ondernemen actie
Rond ongeveer 1.000 na Chr. vallen een aantal landen, met Rusland aan kop, het koninkrijk Khazaria binnen. Ze willen een einde maken aan de misdaden van de Khazaren tegen hun onderdanen, onder andere de ontvoering van de kinderen. De koning van Khazaria en zijn binnenste cirkel van vertrouwelingen, de misdadigers en moordenaars, worden alom Khazars Maffia (KM) genoemd. De leiders in Khazaria hebben een goedwerkend spionagenetwerk.

De KM wordt gewaarschuwd voor een op handen zijnde aanval en vlucht met medeneming van een kapitaal aan goud en zilver Khazaria naar het Westen. Men houdt zich schuil, hergroepeert zich en neemt nieuwe identiteiten aan. De Khazaren gaan door met de aanbidding van Baal, met bloedoffers, erop vertrouwend dat Baal voor de beloofde macht en rijkdom zal zorgen, als zij als tegenprestatie kinderen laten bloeden en offeren aan hem. De koning van Khazaria en zijn hovelingen beloven eerwraak tegen de Russen en de omringende landen. De inval in hun thuisland en de verdrijving van de machtpositie moet worden gewroken.

De Maffia van Khazaria valt Engeland binnen na honderden jaren verbannen te zijn geweest
Om de invasie in Engeland te laten lukken, huren ze de meedogenloze Oliver Cromwell in om Koning Karel I te vermoorden en Engeland toegankelijk te maken voor het bankwezen. Cromwell leidt voor hen de republikeinse troepen in de Engelse Burgeroorlogen die bijna tien jaren duren. Dit leidt uiteindelijk tot de afschaffing van de Britse monarchie en honderden Britse edelen. Zo wordt de City of London werd opgericht, de bancaire hoofdstad van Europa en zo wordt het grote Britse Rijk gelanceerd.

NathanRothschildDe Khazars Mafia (KM) besluit om alle banken in de wereld te infiltreren en te kapen, door Babylonische Zwarte-Magie, ook wel bekend als Geld-Magie of de geheime kunst van het maken van geld uit het niets. Dit gebeurt met behulp van accumulatie van verderfelijke woekerrente.

De KM gebruikt hun enorme fortuin om een nieuw systeem van bankieren op te zetten, gebaseerd op geheime Babylonische geld-magie. Zij beweren dit te hebben geleerd van de kwaadaardige geesten van Baal, in ruil voor kinderoffers. Ze vervaardigen papieren kredietbewijzen voor de goud- en zilverdeposito’s. Een gemakkelijk vervangbaar certificaat, dat wordt aangeboden aan mensen die op reis moeten. Mocht een certificaat worden gestolen tijdens de reis, dan is een certificaat vervangbaar.

Interessant, hoe een probleem dat door het gedrag van de Khazaren is ontstaan, ook door hen wordt opgelost. Uiteindelijk infiltreren de koning van Khazaria en een kleine groep van vertrouwelingen, die de naam ‘Bauers’ aannemen, Duitsland. De Bauers vertegenwoordigen de KM en voeren het verderfelijke, op Baal gedreven systeem, door in Duitsland. De Bauers van het Rode Schild veranderen hun naam in Rothschild (of kind van de rots, kind van Satan).

Inname van de bankierswereld..
De Rothschilds nemen als frontmannen voor de Maffia van Khazaria eerst de bankierswereld in Groot Brittannië in, daarna de hele natie  Mayer Amschel Bauer Rothschild (1744–1812) krijgt vijf zonen. Zijn rijk breidt zich al snel uit over Europa via zijn vijf zonen, die worden uitgestuurd naar vijf grote Europese steden. Ze vestigen zich in Frankfurt, Londen, Parijs, Wenen en Napels, om een hecht financieel netwerk te vormen. De broers worden vanwege hun verdiensten al snel in de adelstand verheven.

Mayer Amschel Rothschild krijgt het Britse en Europese bankwezen in handen via verschillende sluwe trucjes. De Rothschilds doen de valse mededeling dat Napoleon bij de Slag om Waterloo van de Britten heeft gewonnen. Zoon Nathan verdient een fabelachtig vermogen, omdat de Britse staatsfondsen waar hij vervolgens (goedkoop) de hand op kan leggen, na het bekend worden van de waarheid, sterk in waarde zijn gestegen. De Rothschilds gebruiken dus fraude en bedrog om de rijkdom van de adel, door de gedane investeringen in de City of London Banking, te stelen.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Take your pick it’s the same evil spirit that wants to mass-murder all humans. In exchange for doing his “dirty work” he rewards those allow him to snatch their souls by giving them incredible riches, fame and power. This is the secret blood contract called “selling one’s soul.”

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Allemaal dezelfde benaming voor dezelfde duivelse geest, die de massamoord op de mensheid als doel heeft. Degenen die hem welgezind zijn, worden beloond met rijkdom, faam en macht. Het is het verhaal van het contract met de duivel, of het ‘verkopen van je Ziel’.

De Rothschilds zetten een eigen fiat banksysteem op, gespecialiseerd in het maken van geld ‘uit het niets’. Ze rekenen er verderfelijke woekerrente voor. Dit is de zwarte kunst van de Babylonische geld-magie; ze vertellen aan ingewijden dat ze deze geheime macht over geld door kinderbloed rituelen en offers van Baal hebben gekregen. Zodra het Britse bankwezen is gekaapt trouwen ze met Britse Royals en infiltreren in alle grote instellingen van Groot Brittannië. Sommige deskundigen geloven dat de Rothschilds de leden van de Koninklijke Familie hebben vervangen door hun eigen mannen met Khazaren-bloed overspelige relaties te laten aanknopen met royalty. Zo komen Rothschilds kinderen op de troon.

De Khazars Maffia (KM) schakelt internationaal vorstenhuizen uit
De KM beweert een persoonlijk partnerschap met Baal (of de duivel, Lucifer, Satan) te hebben, vanwege hun offers aan hem. Ze verafschuwen elke koning die het gezag van de Almachtige God eert, omdat een dergelijke koning verantwoordelijkheid voelt en zijn volk beschermt tegen infiltranten en “verraderlijke vijanden binnen de poorten”.

In de jaren 1600 vermoordt de KM Britse royalty en vervangt ze door hun eigen ‘namaak’ prinsen. In de jaren 1700 vermoorden ze de Franse royals. Vlak voor de eerste Wereldoorlog vermoorden ze de Oostenrijkse aartshertog Ferdinand om de oorlog te kunnen starten. In 1917 verzamelen ze hun door KM gesponsorde leger: de bolsjewieken en infiltreren en kapen Rusland, vermoorden de tsaar en zijn familie in koelen bloede, steken zijn favoriete dochter een bajonet door de borst en stelen alle Russische goud-, zilver- en kunstschatten.

Vlak voor de tweede Wereldoorlog vermoorden ze de Oostenrijkse en Duitse Royals. Dan ontdoen ze zich van het Chinese vorstenhuis en ontkrachten de Japanse heerser. De intense haat van de Khazar Maffia tegen iedereen die gelooft in een andersoortige God dan Baal motiveert hen om koningen te vermoorden, ervoor zorgend dat de vorstenhuizen nooit meer kunnen heersen. Ze doen hetzelfde met Amerikaanse presidenten. McKinley, Lincoln en JFK worden vermoord. De KM zal elke sterke heerser of ambtenaar elimineren, die weerstand durft te bieden aan hun Babylonische geld-magie of hun geheime macht.

De Rothschilds creëren een internationaal drugsnetwerk ten faveure van de KM
De Rothschilds besturen achter de schermen het Britse Rijk en verzinnen een plan om de enorme hoeveelheden goud en zilver te krijgen, die de Britten aan China betalen voor de zijde en specerijen. Via hun internationale netwerk van spionnen horen ze over de verslavende eigenschappen van het Turkse opium. Ze zetten een geheime operatie op om opium te kopen en brengen het vervolgens in China aan de man. Miljoenen mensen worden verslaafd, de opbrengst is voor schatkist van de Rothschilds.

De door de Rothschilds gecreëerde opiumverslaving in China schaadt het land zozeer, dat er tweemaal een oorlog uitbreekt om te trachten een einde te maken aan de opiumhandel. Deze oorlogen worden bekend als de Bokseropstanden of de Opiumoorlogen. De Rothschilds zijn de financiers achter de oprichting van de Amerikaanse nieuwe koloniën, door de Hudson Bay Company en andere commerciële bedrijven te exploiteren. Ze geven de opdracht voor de uitroeiing en genocide van de inheemse bevolking van Noord-Amerika. De Rothschilds gebruiken dezelfde zaken blauwdruk in het Caribisch gebied en in het Aziatische subcontinent van India, wat resulteert tot de moord op miljoenen onschuldige mensen.

slave_trade_1650-1860_b - www.slaveryinamerica.orgMensen als dieren..
De Rothschilds zetten de internationale slavenhandel op. Ontvoerde mensen zijn niets meer dan dieren; een wereldbeeld dat zij uitbreiden naar alle mensen die niet tot hun ‘inner circle’ horen, sommigen noemen het de ‘oude zwarte adel, black nobility’. Het volgende grote project van de Rothschilds is de wereldwijde slavenhandel. Van corrupte stamhoofden in Afrika worden slaven gekocht, leden van concurrerende stammen. In overvolle cellen worden zij naar Amerika en het Caribisch gebied verscheept. Velen sterven door de slechte omstandigheden op zee.

De Rothschild bankiers hebben al snel door dat oorlogen een geweldige manier zijn om veel geld te verdienen. Aan beide partijen wordt geld geleend. Maar om de uitgeleende sommen terug te krijgen, moet de politiek belastingwetten goedkeuren, zodat de banken de garantie hebben dat hun leningen ‘no matter what’ zullen worden terugbetaald.

De Rothschilds bankiers willen wraak
Wraak op de Amerikaanse kolonisten en de Russen, die ervoor hebben gezorgd dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog werd verloren aan de Amerikanen. Want toen de Rothschilds de Amerikaanse Revolutie verloren, gaven zij de Russische tsaar mede de schuld. Rusland had de Amerikaanse kolonisten geholpen door een blokkade van schepen op te werpen. Ze zinnen op wraak aan de Amerikanen, net zoals tegen de Russen (vanwege de inval in Khazaria rond 1000 na Chr.) De Rothschilds en de Engelse oligarchen raken geobsedeerd om een manier te vinden om de VS terug te pakken. Het plan om een Centrale Bank op te zetten in Amerika, die de Babylonische geldmagie en geldfabricage importeert, is favoriet.

De Rothschilds proberen in 1812 Amerika terug te winnen..
Maar dit mislukt, weer door de bemoeienis van.. Rusland. Deze mislukking wekt de woede op, de KM wil Amerika en Rusland infiltreren, beide landen overnemen, alle rijkdommen afpakken, de bevolking tiranniseren en daarna decimeren. Ze proberen een Amerikaanse Centrale Bank in het leven te roepen, maar de plannen worden door president Andrew Jackson tegengehouden, die de bank satanisch noemt en belooft bij de gratie Gods deze te zullen tegenhouden. De Rothschild bankiers hergroeperen zich en gaan achter de schermen door met hun geldmagie.

FED dec24 1913 Woodrow WilsonDe KM slaagt er dan eindelijk in, een bruggenhoofd te slaan in Amerika..
In 1913 slagen de Rothschilds erin de onconstitutionele Federal Reserve Act in het Congres tot stemming te brengen. Via bevriende politici is het plan door de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden geloodst. Op kerstavond 1913 wordt gestemd over het Federal Reserve systeem. De stemming over de Federal Reserve Act is niet toevallig op kerstavond gepland, veel volksvertegenwoordigers zijn namelijk afwezig.

De wet wordt, met te weinig stemmen, goedgekeurd en ondertekend door een corrupte president. Hoewel de naam Federale Reserve anders doet vermoeden, is de bank geen eigendom van de staat, maar privébezit van een aantal grote banken. Sinds 1913 mag alleen de Federal Reserve (de ‘Feed’) dollars creëren. Daarna creëren de Rothschilds KM een illegaal belasting systeem in Amerika.

De KM zorgt ervoor dat een onconstitutioneel belastingstelsel wordt doorgevoerd. Een corrupt Congres en marionetten presidenten worden gefinancierd door de Khazars Maffia. Met het geld van de KM kan iedereen ‘eerlijk worden gekozen’. De KM drukt zelf dollars en heeft dus genoeg. De ‘IRS’, Internal Revenue Service, zit in Puerto Rico.  Niet lang hierna wordt het Federal Bureau of Investigation, de FBI, opgezet om de bankiers te beschermen, om de geheime operaties te dienen, om ervoor te zorgen dat ze niet de cel in gaan voor de misdaden, satanische rituelen en pedofielen netwerken.

Als wraakactie voor de inval in Khazaria zet de Rothschilds KM de revolutie met de Bolsjewieken in gang.. De Rothschilds KM heeft de Russische Revolutie met behulp van de Centrale banken geënsceneerd en de bolsjewieken gefinancierd. Wraak op Rusland, namens de Khazar Maffia (KM). De bolsjewieken verkrachten, martelen en vermoord ongeveer 100 miljoen Russen, onder wie vrouwen, kinderen en zuigelingen. Wanneer je dit echt wilt weten, kun je op internet onderzoek doen, door op de ‘Rode Terreur’ of de ‘Bolshevik Cheka’ te zoeken, of kijk op YouTube naar deze -Engels ondertitelde- klassieke film ‘The Chekist’.

De Rothschilds Khazars Maffia (KM) infiltreert ‘als wolf in schaapskleren’ de kaapt het judaïsme!
The Rothschild KM heeft het Jodendom gekaapt en aangepast aan het Babylonische Talmoedisme (Luciferianisme of Satanisme) en naast enorme rijkdommen de totale controle verkregen over geldstromen, Wall Street, het Congres en de belangrijkste massamedia, de pers, persbureaus en televisie. Diegenen die zich aanpassen aan de normen van KM hebben fantastische carrières met status en geld. Zo wordt het judaïsme overgenomen door de Rothschilds.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het 'gekaapte Jodendom', oftewel het Zionisme...

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme… Zijn verhaal past 1 op 1 in dit artikel..!!

De financiering van de Israëlische Knesset en het gebruik van occulte architectuur van de Vrijmetselarij toont hun inzet voor het occulte, het Babylonische Talmoedische en al het kwaad dat daarbij hoort. Ze zetten een Nieuwe Wereldorde op en het zionisme. De waan van raciale superioriteit wordt gevoed. Paranoïde wordt ervan uitgegaan dat alle heidenen er op uit zijn om alle joden te vermoorden.

Ze noemen deze raciale, paranoïde, joodse massawaan om de wereld te veroveren Zionisme, maar het is niets anders als verkapt Babylonisch Talmoedisme of Luciferianisme. Het systeem is ontworpen om joden als afleiding te gebruiken, maar ook om hen te zalven met de macht van het Babylonisch geld. Ze zullen in twee fasen worden geofferd aan Lucifer.

jews are not zionists

Berichten over deze boodschap worden structureel uit de Westerse media geweerd. Een opstand in Tel Aviv onlangs, waarbij meer dan 25.000 mensen met dit thema liepen, werd volledig doodgezwegen, ZELFS op de Israëlische televisie..!! (klik voor artikel hier op de site)

In de eerste fase, tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden ze gevangen gezet en aan het werk gesteld in concentratiekampen, waar ze sterven aan een hongerdood of aan ziekte. Het tweede offer zal hun laatste zijn, wanneer de Nieuwe Wereldorde een Luciferiaanse koning op de troon zet, wanneer alle Abrahamitische religies zijn verbannen. Vooral het Judaïsme, deze godsdienst zal de schuld van alle ellende en oorlogen in de wereld in de schoenen krijgen geschoven. Dan zullen de Rothschilds opnieuw van identiteit veranderen, met geen enkele connectie naar het Jodendom of Zionisme of wat dan ook.

Het is belangrijk te realiseren, dat de Rothschilds na de Eerste Wereldoorlog Duitsland met opzet reduceren tot een dieptepunt en bewust een vacuüm creëren voor het Fascisme. Dan werken ze, met Hitler en het Nazisme als tegenkracht voor de Russische Bolsjewieken, ze aan de heropbouw. Hitler wordt een probleem voor de KM als hij zich van hen losweekt, opkomt voor het Duitse volk en een banksysteem creëert buiten de Rothschilds om.

Hitler introduceert een financieel systeem dat vrij is van woekerrente en gunstig is voor de arbeidersklasse. Dit leidt tot de totale vernietiging van Duitsland en het Duitse volk, omdat de Rothschilds en de Khazaren nooit een economisch systeem zullen toestaan, dat niet afhankelijk is van woekerrentes. Ook de islam verbiedt rente. Dat is de reden waarom Israël is zo agressief en vocaal is tegenover de islamieten, waarom zij vernietigd moeten worden..!

De Rothschilds KM kopen Amerikaanse Congresleden om en ensceneren de Eerste Wereldoorlog
Beide partijen dienen in een oorlog van geld te worden voorzien, de Rothschilds maximaliseren op die manier hun winsten. Amerikaanse Congresleden worden gechanteerd en omgekocht en een valse-vlag-operatie, met het schip ‘Lusitania’ wordt opgevoerd. Mensen moeten via leugens en bedrog worden klaargestoomd om de volgende oorlog te omarmen.

Hiervoor zijn er al veel valse-vlag-operaties uitgevoerd, via volkssentiment moeten oorlogen worden ‘verkocht’ aan de mensen. Het zinken van de Lusitania wordt opgezet om Amerika in WO I te betrekken (Pearl Harbor wordt later geënsceneerd om Amerika mee te laten doen met WO II en het Tonkin incident geeft de Amerikaanse regering in de zestiger jaren de gelegenheid om een oorlog tegen Vietnam te beginnen).

Het wordt de standaardprocedure, Amerikanen oorlogen laten voeren voor de Khazars Maffia. Nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij is start de Koude Oorlog. Nazi wetenschappers worden door middel van ‘Operatie Paperclip’ naar Amerika gebracht. Een wereldwijd spionagenetwerk wordt opgericht. Alle Amerikaanse instituten, kerken, de Vrijmetselarij (vooral de ‘Scottish Rite’ en ‘York Rite’), het leger, geheime diensten, politieke partijen en regeringen zijn geïnfiltreerd door de KM.

palestina israel grondgebied

De beruchte Balfour-verkalring, waarin de Rothschilds de staat Israël afdwingen van de Britse regering..

De beruchte Balfour-verkalring, waarin de Rothschilds de staat Israël kregen toegewezen, na de Britse regering zwaar onder druk te hebben gezet..

De Rothschilds KM zetten Nazi concentratiekampen op..!!
Zodat later in Palestina een privé-kolonie kan worden opgeëist, een eigen land, daarmee de Palestijnen van hun land verdrijvend. Het is de beruchte Belfourt-verklaring, waarmee de Rothschilds het land Israël opeisen en dit voor elkaar krijgen.. Daarbij gebruiken de Rothschilds KM de ‘Holocaust’ als mindcontrole trigger om iedere kritiek tegen het Zionisme in de kiem te smoren.

De waarheid is, dat de concentratie- en werkkampen zijn opgezet door corporaties van de Rothschilds, om grote winsten te maken en de oorlogsmachine te blijven voeren. Wanneer de Rothschilds KM in 1947 een eigen land krijgen, Israël, beginnen ze heel Palestina te zien als hun Nieuwe Khazaria. De Palestijnen moeten worden uitgeroeid. Ze maken plannen voor een ‘groter Israël’ en willen het Midden Oosten ook overnemen. Ze laten de domme Amerikaanse Gojim voor hen vechten, het vuile werk doen.

Uit recent gedaan genetisch onderzoek blijkt dat 97,5% van alle joden die in Israël wonen absoluut geen Hebreeuws DNA hebben, geen Semieten zijn en geen bloedbanden hebben met Palestina. 80% Van de Palestijnen hebben daarentegen wel oud, Hebreeuws DNA, zij zijn dus de echte Semieten. De Palestijnen hebben oude bloedbanden met het Palestijnse Land. Dit betekent dat de echte antisemieten de Israëli’s zijn, die Palestijns land stelen om Israëlische nederzettingen op te bouwen. De Israëli’s plegen genocide op de Palestijnen.

De Rothschilds KM besluiten om weer eens van identiteit te veranderen.
Ondertussen realiseert de KM zich dat ze om verborgen te blijven van vorm moeten veranderen en achter de schermen hun macht moeten uitbreiden. Ze infiltreren bij de Vrijmetselarij en diens geheime aftakkingen (o.a. Orde van Sion, Tempeliers) verleiden mensen in belangrijke posities om deel te nemen in de pedofilienetwerken. Ook sleutelfiguren in het Congres worden bij rituelen met kinderen en satanische praktijken betrokken.

Hoge posities in het leger en geheime diensten, hoge salarissen en status zijn het resultaat. Er wordt geïnvesteerd in politici, eenmaal ‘in office’ zijn ze stroman voor de KM. De Rothschilds KM manipuleren de Amerikanen met mindcontrole, illegale en onwinbare oorlogen worden door Amerika bevochten, maar de macht en winst gaat naar de KM. De Rothschilds KM heeft totale controle gekregen over het Amerikaanse Departement van Educatie. De lesstof wordt gemanipuleerd en is gebaseerd op politieke correctheid, diversiteit en “perversie is normaal” lessen.

fluoride-poisoning-620x250Fluoride als slavenmiddel..
Aan tandpasta en het drinkwater wordt fluoride toegevoegd, zelfs de tandartsen zijn nu ook overtuigd van ‘het positieve effect tegen gaatjes’. Fluoride is schadelijk voor de hersenfunctie en schildklier. Dat is de waarheid. (HIER en HIER) Fluoride heeft een dom-makende werking en maakt dociel. Kinderen krijgen er chronische gezondheidsproblemen van. De medische wereld wordt een rad voor de ogen gehouden. Wetenschappelijk onderzoek is bevooroordeeld, negatieve uitkomsten worden weggepoetst. In alle inentingen zit het beruchte langzaam werkende carcinogene virus SV-40.

De KM heeft met geld en macht controle over alle allopathische medische universiteiten en laboratoria gekregen. Hun agenda is de enige die wordt uitgevoerd. Leugens en bedrog. Onderdeel van het plan om de Amerikaanse bevolking dom te houden en onder mindcontrole te houden was de overname van alle massamedia en pers. De media fungeren nu als ‘illegaal nieuwskartel’; vol leugens en manipulatie.

9/11 de laatste slag..??
De top van de Rothschilds KM beslist dat het tijd is om Amerika te gebruiken voor de finale, ze laten zogenaamd moslims Amerika aanvallen, zodat Amerika Moslims de oorlog verklaart en voor de KM aanvalt.. De leiders van KM plannen met de top van de PNAC (Project for the New American Century (PNAC, Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw, een Amerikaanse, neoconservatieve denktank) en NeoCons een aanval op 9-11-01.

Hoeveel gevoel moet je in je lijf hebben om te zien dat deze man de sleutel is, in het KM-spel..??

Hoeveel gevoel moet je in je lijf hebben en hoeveel ‘common sense’, om te zien dat deze man de sleutel is, in het kwaadaardige KM-spel..?? En waar kennen we toch dat heftige gebaar van..?

Bibi Netanyahu, de operationele leider de KM, zet de Mossad in (HIER) voor een aanval op Amerika, waarvan moslims de schuld moeten krijgen. Belangrijke rabbi’s en ‘Vrienden van het Zionisme’ krijgen een tip om niet gaan vliegen die dag en om uit New York weg te blijven. Ook ‘Larry Silverfish’, een van de belangrijkste spelers van de operatie.

Vaardige onderzoekers en veiligheidsmensen worden naar een Naval Intel ontmoetingsruimte in het Pentagon gelokt, waar ze door een Tomahawk kruisraket van de Israëlische Dolphin class duikboot worden vermoord. 35 Vaardige onderzoekers van de diefstal van 350 Israëlische W-54 Davy Crockett nucleaire kernen uit Pantex in Texas komen door deze aanval met de Tomahawk om het leven, die is getimed met de detonatie van te voren geplaatste bommen.

De firma Urban Moving Systems, een dekmantel voor de Mossad, is gebruikt om de mini-nukes te transporteren, die zijn gemaakt van de gestolen ‘W-54 nuclear pits’ uit Pantex. Ze worden opgeslagen in de Israëlische Ambassade in NYC en getransporteerd naar de Twin Towers om op 9-11-01 te worden gedetoneerd. De Rothschilds KM heeft 25 nukes in grote Amerikaanse en Europese steden geplaatst. Deze worden als chantagemiddel gebruikt. Ze noemen het de ‘Samson Optie’, volgens Seymour Hersh

bush-911-jetfuel-wtc-laff

Op achtergrond de traumatische momenten dat een van de WTC-torens instort. Maar is het wel ‘instorten’, of is het een UIT-elkaar-ploffen..! Ziet dit eruit als een gebouw dat in elkaar stort, of een gebouw dat letterlijk wordt opgeblazen..!?

De Rothschilds KM hebben via een corrupt Congreslid ook de beschikking over S-19 en S-20 kernkoppen. De Rothschilds KM vertellen direct na 9/11, dat zij in belangrijke Amerikaanse steden, waaronder Washington DC, nucleaire wapens zullen laten ontploffen, wanneer Israël een politiemacht in Amerika wordt geweigerd, gebaseerd op de consolidatie van alle Amerikaanse alfabet diensten, onder de centrale Israëlische controle.

Deze nieuwe Israëlisch bezettingsmacht heet Homeland Security (DHS) en wordt aanvankelijk gerund door Amerikaans/Israëlische burgers. Voormalig directeur van DHS, Janet Napolitano, heeft op dit moment rechtszaken aan haar broek vanwege seksuele intimidatie. Michael Chertoff (deze naam betekent in het Russisch ‘zoon van de duivel’) was de mastermind achter DHS, samen met voormalig hoofd van de Oost-Duitse Stasi, Marcus Wolfe, die is ingehuurd als consultant en na afloop van de missie onder mysterieuze omstandigheden sterft. De Rothschilds KM hebben nooit kunnen denken dat hun rol bij de aanval op 9/11 bekend zou worden.

Het zal niet lang duren, voordat mainstream Amerika er achter komt, dat Bibi Netanyahu en zijn Likudist Partij de aanval op 9/11 uitvoerden uit naam van de Rothschilds KM.

Ze hadden het verkeerde idee, dat ze over alle media de totale controle hadden. Een serieuze tactische fout, want nu is de waarheid via de New Gutenberg Press over hun rol bij 9/11 overal op internet zichtbaar (HIER). Wat de Rothschilds KM niet begrijpt is de kracht van het internet en hoe de waarheid resoneert en zich verspreidt als wild vuur..!!

Michael Chertoff.. een 'creep' die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..! Of kan het zijn dat het gewoon een masker is.. (klik voor artikel over deze 'nazi')

Michael Chertoff.. een ‘creep’ die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..! Hoofd van DHS, het Department for Homeland Security.. Het blijkt een simpel masker te zijn.. (klik voor artikel over deze ‘nazi’)

Bibi Netanyahu’s opdracht om de aanval op Amerika op 9/11 door te laten gaan zal de geschiedenis ingaan als KM’s grootse vergissing. Rusland lekt de informatie over de IAEA, Sandia Labs en Able Danger van Edward Snowden. Deze zullen binnenkort voor iedereen op internet leesbaar zijn. Russen in topposities realiseren zich dat de KM dezelfde kabal is die Khazaren in Bolsjewieken omtoverden en 100 miljoen onschuldige Russen aan hun eind bracht— en zij willen wraak.

Daarom willen zij er zeker van zijn dat de Rothschilds bankiers buiten spel worden gezet, dat zal onthoofding betekenen van de Khazaren, het einde van de eindeloze geldvoorraad, als een kaartenhuis dat instort. Daarom is de BRICS Development Bank gecreëerd — om de Petro Dollar als reserve te vervangen. De meeste Amerikanen geloven de sprookjes die op het mainstream nieuws worden verteld niet langer. Vooral mensen onder de 30 jaar, zij zoeken hun waarheid op het internet.

Nuclear Snake-Eaters
De dagen van de onmenselijke macht van de Rothschilds KM zijn geteld. Het geheime en goed getrainde Amerikaanse team met de naam ‘Nuclear Snake-Eaters’ is hard aan het werk alle binnenkomende Israëlische diplomatieke informatie te onderzoeken; ze houden synagogen, Israëlische ambassades en safe-houses van de Mossad met high tech gamma ray en helium-3-neutrondetectoren in de gaten, met satellieten wordt gezocht naar nucleaire wapens.

Het Amerikaanse eliteteam werd alert door een telefoongesprek tussen Michael Shrimpton met MI-6, over een Israëlische ‘City Buster’ die bij het Olympische stadion in Engeland was geplant. De City Buster werd later door de ‘Nuclear Snake-eaters’ in Londen gevonden. Helaas besloot MI-6 deze bom op te blazen, daardoor meer macht op de KM in Engeland verkrijgend. Ze verliezen steeds meer macht in de City of London. De geheime naam voor de top van de KM, die de wereld bestuurd vanuit de City van Londen, is: ‘Gog en Magog’. Veel historici geloven, dat deze naam de geheime naam van Rusland is, maar dat is niet waar.

al qaida israelHet team ‘Nuclear Snake-eaters’ kan ieder moment worden ingezet, mochten Europese bedrijven zich terugtrekken uit Israël en Amerika, en alle hulp aan Israël afkappen. Het is illegaal om een natie te helpen die in het bezit is van nucleaire wapens, en die weigert het non-proliferatieverdrag te tekenen. Israël heeft nukes (HIER).

We moeten van het Congres eisen dat de wet wordt opgevolgd en dat de militaire en financiële hulp aan Israël wordt gestopt. We moeten de frontmannen van de Mossad, de directeuren van AIPAC, JINSA, Defense Policy Board, ‘Joint’ in NYC en ADL, etc. ontslaan.

Het gerucht gaat dat Netanyahu, zijn Likudisten en de frontmannen van de Mossad in Amerika een waarschuwing hebben gekregen. Als er nog een valse-vlag-operatie wordt uitgevoerd, dan zullen de verantwoordelijken door de American National Security Agency worden opgejaagd en uitgeschakeld. De verdedigingswerken van de Israëli’s zullen tot stof worden verpulverd.

De rest van de geschiedenis van de Rothschilds KM zal door ons worden bepaald..
De toekomst van de Rothschilds KM zal waarschijnlijk worden bepaald door de lezers van dit artikel, dat als eerste verscheen op de sites van ‘Veterans Today’ en ‘We The People’, die op de hoogte zijn van de geheime geschiedenis van de Maffia van Khazaria. Daarom: deel deze informatie dus met je familie en vrienden, maak het viraal. De Maffia kan alleen bestaan door uiterste geheimhouding.

mediaoctopus11En als datgene wat ze uitvreten, bekend wordt, dan, pas dan, zullen ze worden vernietigd, voor altijd. De Rothschild familie treedt zelden op in het publiek. Ze hebben alle belangrijke media (Associated Press en Reuters) kanalen in handen, trekken aan de touwtjes van het curriculum van onderwijs instituten, ook de universiteiten en academies. Ze willen er zeker van zijn dat niemand achter hun verderfelijke onmenselijke plan kan komen.

Daarbij blijft de grote vraag: is de onmenselijke wreedheid van de leiders van de Maffia van Khazaria een bijproduct of aangeleerde eigenschap, nature of nurture? Sommige mensen geloven dat, het parasitisme, de neiging tot massamoord, het bezighouden met pedofilie en aderlaten en offeren van kinderen, te wijten is aan een giftige cultuur, best omschreven als kwaadaardig tribalisme, door een groep mensen die paranoïde is en raciale superioriteit waant.

Anderen denken, dat de leiders van de KM uit de bloedlijn van Kaïn komen, ‘kinderen van Kaïn’ zijn, dat ze duivels zijn, geen ziel noch menselijk geweten hebben. Tegelijkertijd hebben ze twee gezichten (hier), kunnen een mooi gezicht opzetten (hier). In ieder geval is het de hoogste tijd om dit kwaad te openbaren. Het is tijd, dat we in de wereld samenwerken, met alle middelen die daarvoor nodig zijn, om dit probleem voor altijd uit te roeien.

Kijk tot slot naar deze 2 video’s van David Icke. De eerste is getiteld: ‘The Bloody Rothschilds’.. De tweede is een opname van één zijn presentaties die hij door de hele wereld geeft; hierin spreekt hij over het Rothschild-Zionisme..

x

x

x

* * *

zionisme judaism

x

x

64 Reacties op De onbekende geheime maffia uit Khazaria.!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Sim_Bim

  Zou zeggen verdiep je eens in die Talmud,en dan niet de versie voor t klootjesvolk.

  30
  • GuidoJ.

   Wat wil je zeggen..? Lucht je hart. Neem aan dat het iets opbouwends is..? Écht-Joods..?
   Het zou fijn zijn als échte Joden het woord deden en AFSTAND namen van de nazi-praktijken van de Zionistische roversbende..!

   30.1
 • paula van den dolder

  The truth about these khazars incognito is too horrible to believe, but it is the reality. My exhusband Ajay Kumar Singh was a victim of their deadly game once he found out what he should not have found out. He tried to fight back by confiscating one of their ljushins at Maastricht Aachen Airport in 96 and was severely threatened and intimidated by these horrible people.
  He fought in vain and lost the case and soon was found dead in his appartment while being in the presence of a khazarian agent. Their BCCI bank connections were used as tools for their develish games and intimi to by evil and lies thy shall do war. Their names are still protected under an official secret act, as for others had to bleed.

  The Rothschild cartel was for sure playing a major role, but others like Dilip Shah of Trimex marketing, who financed the Kazak deal and now is a succesfull businessman in London as well as Hari Mohan Saraff, were all involved in this deadly circle of dead, but could under the protection of their masters go on dealing, while my ex husband, Ajay Kumar Singh was betrayed and had to pay the price.I could write a book about these years and fear no moore, which i never did. But I am happy at last that in the time i could not speak the truth others are coming out with it, and I hope moore will follow to stop these very dangerous people.

  29
 • Painless

  Heftig! Veel zou zomaar kunnen kloppen.
  Iets om eens goed over na te denken.

  28
 • Woudstra

  Wie bewijst dat dit de waarheid is, deze onzinnige suggesteies, aannames en meer van dat niet te kontroleren data. Pure nonsens om angst aan te jagen. Lijkt wel een stukje van de PVV

  27
  • CC

   Beste heer Woudstra, als je het allemaal onzin vindt waarom ben je dan op deze pagina terecht gekomen?

   27.1
  • Uhhu

   Dat zou je verstand moeten zijn.Of heb je nog nooit van CENTRALE BANKEN EN STAATSSCHULD GEHOORD.Officiele overheidsstukken uitgegeven door overheden en banken via freedom of information act het zou je botte verstand mogen zijn maar iets zegt mij dat je die niet hebt.daarom zegt monsanto je niks je hebt nooit gekeken wie standardoil en shell bezit je weet niks af van de farmaceutische industrie en waar de grootaandeelhouders daarvan zitten het zelfde voor financiele instellingen de energie verstrekkers voedsel producenten..je zou het allemaal kunnen bewijzen voor jezelf en je omgeving als je ooit een x in je levenm je verstand zou gebruiken Woudstra maar iets zegt me dat je dat niet hebt.

   27.2
 • Caesar Lion Cachet

  PS…

  Een uitstekend en verhelderend stuk trouwens. Het meest openhartige en waarheids getrouwe dat ik tot nu toe heb gelezen.

  26
 • jenne

  Van middag naar bijzonder mooie classique viool muziek geluisterd, onder anderen Itzhak Perlman die speelt dan Chindlers list, het verhaal kennende word je bewogen tot in je diepste ziel, het kan toch niet waar zijn dat dit allemaal voor niets is gebeurd, we zijn toch niet allemaal waanzinnig, heb er moeite mee, om alles op zijn plaats te zetten, de tranen biggelen over je wangen, wat een wereld dat wij dit elkaar steeds op nieuw aan doen, Jenne

  25
 • mario

  ik dacht dat de buitenaardse hiermee te maken hadden.
  die verhalen kunnen dus de prullenbak in?

  wie het weet mag het zeggen.

  24
 • maurits

  De khazaren hebben een prachtig meesterwerk neergezet.
  je hebt nou eenmaal gebruikers en mensen die zich laten gebruiken.
  het kan een prachtig mooie geschiedenis ontdekkingstocht zijn om het boek The 13th tribe te lezen. daarin staat beschreven hoe het volk dat op de strategische handelsroute woonde boven in het gebergte de welvaart zich eigen wist te maken.
  Vervolgens zijn de Rotschilds (de Khazaren’ naar Duitsland gegaan. In duitsland ontving Rotschild 5 zonen en een paar dochters, deze zonen leidde hij op tot bankier en zond zijn getrainde zonen uit naar 5 strategische steden in europa, londen, parijs, rome, en nog 2. dit speelt zich af ten tijde van Napoleon, het is prachtig om te lezen hoe Rotschild zowel napoleon vanuit parijs en engeland vanuit london financierde en met welke valstrik deze familie de engelse bank voor pennies on the pund over heeft weten te nemen.
  Hun strategie is anonimiteit, omdat deze vele malen moeilijker is omver te werpen. zo heb je de 13 families, die leven als de verlichtenen, de rotschilds zijn hier 1 van. Ze hebben de macht onderling verdeeld met elk een eigen taken en verantwoordelijkheden pakket. Deze sturen vervolgens weer de vrijmetselaars en de roomskatholieke kerk.
  Als je er blanco voor het eerst naar kijkt is het moeilijk om HET te bevatten. Als je je erin verdiept en je geest hebt geopend zul je kunnen gaan ervaren wat voor een prachtig leven deze mensen leiden. met trotse schouders paraderen ze de wereld zonder hun ware identiteit te hoeven laten zien aan de onwetenden. Toen ik zelf mijn huis begon te metselen begonnen dingen duidelijk te worden. burgemeester prima, maar deze heeft wel een graaf en hertog nodig om hem te beschermen, en hier helpt de welbekende 10% zeker aan mee. zo boven zo onder.dank voor het lezen.

  23
  • HyperAlert

   duidelijk een blije metselaar from the ground up vertelt verheven delighted uitgelaten uit eigen werk, tot de roof on fire is op de derde graad met een guitig nos rozenkransje om de schoorsteen heen als signaal voor de vereniging van middenstands terror matties die het nog verder geschopt hebben als maatstaf en overal blije edele gezichtjes van zoveel verlichte napoleontische leiders op het burger waterloo tranendal plein met zoveel wijsheid en ondersteunende troepen en hun aandeelhouders op de pof grif in de beurzen graaiend, klaroengeschal in het dal, het straalt er van af, en wie maalt er nog om het vege beklagenswaardige oninteressante voetvolk, wat weten die van kapitein haak z’n passertje en de letters G en de klaverjas vereniging met de skull en de bones logos op het revers, van I am your God niet heter wassen dan 33 graden zuiderbreedte en noorderlengte, de bezem er door ‘op koers’ zou ruttie boy uitgeschaterd hebben en succes, ze hebben er immers zelf om gevraagd de onverbeterlijke vrijwillig zich viskaal gedownsized klem met bijtelling laten ophokkende opstal sufferdjes met parmantige parmezaans afgrijselijk meurende onopgekuiste krulstaartjes in hun differentieel vanwege de groene golf en opgedrongen smart meters in je achterste, de grootste partij heeft zich weer verzekerd van de bovenste positie, hou jij ze dom dan worden ze vanzelf arm van lijf geest en beneden leden, oranje anjer boven, volgens de partij van de V voor Victorie gaat het weer kei goed in nederland, ‘laten we blij wezen met elkaar’;

   Virtuoos klaroengeschal
   http://www.youtube.com/watch?v=0qhSTD1YRs4

   ‘Laten we blij zijn met elkaar, die voc mentaliteit, dynamiek, toch?!’ de moraal ridder president spreek tot ons, de kippen borst vooruit en den vuist symbool voor noeste arbeid en stagnerende strijdlust als vanouds omhoog hamer en sikkel;
   http://www.youtube.com/watch?v=2e319U0mKq4

   http://wearechange.org/wp-content/uploads/2013/12/confronting-david-rockefeller.jpg

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Revers_%28kleding%29

   23.1
  • arnold

   HyperAlert.

   Nu zijn veel partijtjes die een zeteltje erbij hebben gekregen zich vol aan het vreten met gebak waarschijnlijk door jou en de rest van Nederland betaald om te vieren dat ze het zo goed hebben gedaan terwijl de grote baas met een blad voor zijn kop Rutte zegt de kiezer heeft bevestigd dat we zo op deze weg moeten doorgaan en er is er geen 1 die zich afvraagt waarom meer dan 50 % van de kiezers niet heeft gestemd zou dat misschien een teken kunnen zijn dat de meerderheid van Nederland wil dat dit zittende zootje opstapt?

   23.2
  • jenne

   Maurits, ken Uw vijand, dan zal Uw intuïtie U vertellen wat te doen, de Nederlandse en Engelse handels Compagnien, waren en zijn op Christelijke, hoofdzakelijke protestantse grondslag gebaseerd.
   Ze waren gedwongen om met de Khazaren samen te werken want deze hadden van ouds her de Slave Trade in bezit, om hun koloniale ideéen te verwerkelijken in de west Indies en later de USA cottenbelt.
   Stuyvesant voelde niets om samen te werken met de Khazaren, maar hij kreeg bevel uit Nederland om ze toe te laten, toen bestonden er al lobby’s.

   23.3
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Gevaarlijk psychopaatje die Maurits die alles prachtig vindt dat structureel door en door verrot is. Door opvoeding en afkomst ken ik het smerige wereldje door en door. Ik prijs mij gelukkig dat ik mijn eigen weg ben gegaan… Daar staat het Khazariaanse satans gebroed namelijk machteloos tegenover. Ze sterven van jaloezie en ik hoef er niets aan te doen. Volg mijn voorbeeld zou ik zeggen !

   23.4
 • jenne

  Het is vreselijk voor de goede inwoners van Israel, de genen die beter weten en ook anders willen, na het vermoorden van Itzak Rabin is het volkomen verkeerd gegaan, het land is in de fasistische hoek terecht gekomen, ook door toe doen van het USA zionisme, ze roepen het opnieuw over zich zelf uit.

  22
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Het was ook vreselijk voor de Inwoners van Dresden en de 100 miljoen Russen die zijn vermoord door de Khazaren / Bolsjewisten En het is vreselijk voor de Palestijnen die al 70 jaar in een openlucht concentratie kamp wonen. Het was ook vreselijk voor de ca 5 miljoen gewone Duitse soldaten die na de oorlog zijn gecrepeerd van de honger om dat de Khazaar Eisenhouwer zo een hekel aan Duitsers had. het is ook vreselijk voor de Grieken die in de van val de Satanisten Rothschild Maffia Bankiers zijn gelokt… De Israëli mogen voor mij in de oceaan worden gejaagd en verzuipen !

   22.1
 • arnold

  In Duitsland zijn rellen uitgebroken wat logisch is omdat de ECB daar een gebouw heeft laten bouwen voor 1,3 MILJARD EURO en omdat deze mensen de ECB als bron van veel ellende zien zoals armoede in de zuidelijke landen en afbraak van de noordelijke landen.
  Aansluitend hierop las ik op teletext dat de Griekse minister president morgen wil gaan praten met Merkel,Hollande de EU en Dragi van de ECB en mensen van het IMF wat naar mijn mening kan betekenen dat de Grieken precies doorhebben wie er verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang in Europa want de meesten onder ons weten allang dat het vaak de Wereldbank of ECB is in samenwerking met het IMF die landen te gronde richten.

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.