Advertentie

Een gelukkig leven..?


x

x

Een gelukkig leven?

 2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Ongelukkig zijn.. Het is een bekend gegeven dat wanneer men zich ongelukkig voelt men er veel, zo niet alles aan wil doen om dat gevoel te beëindigen. Dit is voor velen een wijd open deur. In dit artikel wil ik echter door die wijd open deur eens een licht laten schijnen op wat geluk is. Is geluk simpelweg de afwezigheid van ongeluk brengende factoren en/of omstandigheden? Of is geluk misschien de aanwezigheid van alles dat je nodig hebt, vooral innerlijk, om een vervullend leven te leiden? Wat dus inhoudt dat men vervulling vindt in het leren bemeesteren van een soms eindeloze stroom onvrij makende verlangens.

Hoewel velen het anders zullen ervaren, is in mijn beleving geluk dus niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden. Hoewel uiterlijke omstandigheden wel aan een gelukservaring bij kunnen dragen, zijn ze er niet fundamenteel voorwaardelijk voor. Door onze innerlijke opmaak scheppen we immers de spiegel van die uiterlijke omstandigheden.

“Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben,
want wij worden wat wij denken.”

Gautama Boeddha

Onvrijheid
Dat het hebben van onbedwingbare en soms niet te vervullen verlangens onvrij maakt, laat het emotionele leven van mensen overduidelijk zien. Zeker in een tijd waarin toenemende vrijheidsbeperkingen alom worden opgelegd worden mensen geconfronteerd met de aard en het onvrij makende wezen van hun verlangens. We kunnen immers niet meer in uitbundigheid doen wat we gewend waren te doen, zoals mateloos consumeren, afleiding van wezenlijke zaken zoeken en verstrooiing vinden in de carrousel van brood en spelen. Kortom ons illusionaire gevoel van uiterlijke vrijheid uitleven.

Verlangens zijn een drijfveer om zichzelf in de maatschappij te manifesteren. Zij drijven tot het in actie komen om de verlangens te bevredigen, gepaard gaand met een dwangmatige gerichtheid op het als bevrediging ervaren resultaat. Het is deze dwangmatige gerichtheid op een bevredigend resultaat die er ervoor zorgt dat men zichzelf in een innerlijke gevangenis plaatst. Zonder dit veelal zelf bewust te beseffen. Dit leidt veelal tot het leven met een dubbele agenda, wat kan leiden tot op een onbewust verholen wijze te willen krijgen wat men verlangt. De dubbele agenda verbergen achter een mooi innemend masker kan daarbij tot de standaard methodes behoren. Manipulatie en machtsmisbruik hangen hiermee samen.

Verlangens en behoeften
Er bestaat een wezenlijk verschil  tussen verlangens en behoeften. Ze kunnen soms zelfs tegengesteld aan elkaar zijn. Voor mij is de aard van verlangens gericht op krijgen waar het ego meent recht op te hebben. Behoeften hebben in mijn beleving een fundamenteler en noodzakelijker karakter. Zoals de fundamentele levensbehoeften, waar een afhankelijkheid mee samenhangt ten aanzien van het in leven kunnen blijven. Hoewel er ook weer mensen zijn die hebben bewezen dat we ook daar zonder zouden kunnen. Maar dat vraagt een lange weg van oefening en discipline.

“Oh Thomas, you make me sooooo happy!”

Door de vele sociale beïnvloedingsprogramma’s, die er in de loop van de geschiedenis op de mensheid zijn losgelaten, is het ervaren van het verschil tussen verlangens en behoeften voor een meerderheid verloren gegaan. De hiervoor genoemde beïnvloedingsprogramma’s waren en zijn er nog steeds op gericht om mensen in hun onbewuste sfeer van verlangens aan te spreken. Ze dusdanig te manipuleren dat ze inpasbaar zijn in een zich steeds verder manifesterend machtsmisbruik.

Materialistisch georiënteerd welzijn
Daar het moderne mensbeeld materialistisch geïndoctrineerd is, zijn de van buitenaf gemanipuleerde verlangens gericht geraakt op alleen het materiële welzijn. Zo is dat tot een fundament geworden van het moderne consumentisme. Het geestelijk welzijn werd daaraan ondergeschikt gemaakt en verdween naar de achtergrond. Materieel welzijn is in deze levensvisie tot een voor velen ziek makend dictatoriale baas geworden, die richtlijnen geeft voor het maken van keuzes met betrekking tot een wezenlijk lichamelijk welzijn en het aannemen van een ziel ontkennende levenshouding.

Het gehele sociaal-maatschappelijke leven is daardoor tot een door economische belangenbehartiging en machtsmisbruik vormgegeven matrix verworden. Welk sociaal  menselijk onrecht en economisch ziekmakende gevolgen deze matrix teweeg brengt voor haar deelnemers wordt, zoals nu door de kunstmatig opgewekte Corona-psychose heel duidelijk is gebleken, als een bewust geschapen bijkomende schade gezien. De in eerdere door mij geschreven artikelen (HIER) al benoemde Edward Bernays (HIER en HIER) was de grondlegger van het sociale beïnvloedingsprogramma dat de basis is geworden van het consumentisme. Hieronder een citaat uit één van die artikelen.

 “De Joodse Edward Bernays, een neef van Sigmund Freud, gebruikte de psychologische inzichten van zijn oom met betrekking tot onbewuste beïnvloeding van de massa voor het propageren van het consumentisme (HIER). Hij zou bij het zien van zijn invloed in onze tijd waarschijnlijk een ego versterkend orgasme hebben gekregen.

Het blijkt echter opnieuw een kunstmatig geschapen Hegeliaans dialectische probleemstelling te zijn, waarbij de mensheid werd gestimuleerd haar eigen aardse woonplaats uit te wonen. Zodat het daardoor ontstane ecologische probleem door een van hogerhand geboden oplossing het heil van een duurzame toekomst zou kunnen brengen. Die oplossing is de Agenda 21/2030.”

Verlangens worden belangen; het ‘Grote Complot’…
Verlangens worden vaak tot belangen, waar een opdringerige behartiging ervan uit voortvloeit. Wanneer ze vanuit een egosfeer voortkomen kunnen ze leiden tot een egoïstische belangenbehartiging. Als een groep mensen zich rond het behartigen van een bepaald egobelang verenigen ontstaat er een nog krachtiger groepsegobelang. De al eeuwen spelend manipulatieve machtsinvloed komt voort uit het groepsegobelang van internationaal goed georganiseerde zeer invloedrijke clubs. Het zijn de bekende verdachten.

Zoals de duister occulte geheime loges, koningshuizen, bankiers, multinationals, hun lobbyisten, politici, wetenschappers, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en de in hun dienst staande hersenspoelende media. Dit mag met recht het Grote Complot genoemd worden. In 2004 zond de omroep NTR de serie ‘Het Grote Complot – De Wereld Verklaard’ uit. De site niburu.co wijdde er in 2011 een artikeltje aan (HIER). De serie geeft een enigszins, misschien niet al te diepgaande, maar soms wel humoristische kijk op het grote complot dat de mensheid terroriseert. Deze serie is samengevoegd in een documentaire, die zelfs nu nog op youtube te zien is:

Het bevestigt in ieder geval wel dat wat gedurende de afgelopen decennia al zo vaak in de nieuwe mediakringen is aangegeven. Sommigen zijn nu eenmaal door hun machtspositie beter in staat om hun groepsbelang te behartigen, dwingend op te leggen aan gezagsgetrouwe en bang gemaakte bevolkingen en desnoods gewelddadig te verdedigen. De gehele robottenmacht van politiekorpsen, legers en andere uniform dragende geweldbeoefenaars is als een cordon sanitaire binnen het bovenstaande kader door de machtselite in het leven geroepen.

Daar word ik niet gelukkig van..
Het is ook de reden waarom er maar één wereldse  organisatievorm het geweldsmonopolie mag vormgeven. Die organisatievorm is de staat. Of het nu een nationale, supranationale (EU) of wereldstaat is in de vorm van de VN, allemaal mogen zij hun dictaten dwingend opleggen aan de bewust onwetend  gehouden bevolkingen. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd ik uit mijn onwetendheid gehaald door medereizigers in India, die hun inzichten in het grote complot met mij deelden. Het werd mij daardoor duidelijk waarom er zoveel onrecht in de wereld is.

Ik kreeg inzicht in de door geheime diensten uitgevoerde illegale praktijken van drugshandel vanuit Azië naar het westen, om zo de geesten van meerdere generaties van jongeren vergiftigend te vernietigen. De daaruit voortvloeiende geldelijke winsten werden en worden gebruikt voor het vullen van de ‘democratisch’ oncontroleerbare zwarte staatsbudgetten van verschillende landen, om daarmee nog meer geheime (gewelddadige) operaties uit te kunnen voeren. Tevens wordt daarnaast met allerlei andere mensonterende handel (naar believen door de lezer zelf in te vullen) zaken als geheime ruimteprogramma’s en dergelijke gefinancierd. Daarmee is het staatssysteem de meest invloedrijke, gevaarlijke en machtigste maffiose wereldorganisatie.

Ontwaken uit een sluimertoestand
Hoe meer ik in de jaren na het eerste ontwaken uit een naïeve sluimertoestand mij verdiepte in het spoor waar ik op beland was, hoe duidelijker het mij werd dat ik niet gelukkiger werd van al die kennis. Maar het was een noodzakelijk aspect van het bewustwordingsproces dat ik doormaakte. Het maakte mij immuun voor de staatspropaganda, waardoor ik bij iedere nieuwe ontwikkeling binnen dat politieke circus uiterst kritisch wist te blijven. Binnen het ‘nieuwe (ab)normaal’ van de door angst vormgegeven Corona-psychose, heeft de Nederlandse regering inmiddels besloten een tandje bij te zetten en de gehele samenleving op slot te gooien.

Daarbij werd er voor gekozen om alle niet-essentiële winkels, de horeca en nog meer te sluiten. Ik ga ervan uit dat het Haags politieke circus een filiaal is van de B.V. VerNederland. Het is voor een wezenlijk samenleven echter een niet-essentieel verkoopkantoor van de hierboven benoemde belangen binnen het grote complot. Waar ik de conclusie uit trek dat dit Haagse circus in het kader van het algemeen welzijn voor eeuwig gesloten mag worden. Hun misleidende psychopathische uitvoerders mogen voor een volkstribunaal verschijnen op laste van volksverraad en misdaden tegen de menselijkheid. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle uitvoerders en hun opdrachtgevers van de ontmenselijkende machtsagenda in andere landen.

Ontnuchtering
Door de ontnuchtering ten aanzien van het politieke circus kon ik een eventueel daarop geprojecteerde heilsverwachting loslaten en mij met meer wezenlijke zaken gaan bezighouden. Zoals bijvoorbeeld een gedegen innerlijk zelfonderzoek doen, die mij de richting zou kunnen tonen van een vervullend leven en een duurzame geluksbeleving. Mij ook de gelegenheid zou bieden om verantwoordelijkheid te leren nemen voor mijn leven. Het in contact komen met de Advaita Vedanta gaf mij de richtingaanwijzer daartoe. Eerder had de antroposofie al als richtingaanwijzer gediend. Beide levensbeschouwingen vullen voor mij elkaar op een helende manier aan. De Indiase nondualisme-leraar Nisargadatta Maharaj (17 April 1897– 8 September 1981) heeft vanuit zijn weten de volgende uitspraak gedaan, die alles duidelijk maakt.

“Geen enkel verlangen is het hoogste geluk”

Hoe is het zo gekomen?
Er is al heel veel geschreven en gezegd over hoe de mensheid in de huidige benarde situatie is terechtgekomen. De gedeelde kennis kwam voort uit soms heel diepgaand historisch onderzoek in de breedste zin. In veel van die gedeelde kennis zijn gemeenschappelijke thema’s te herkennen. Zoals bijvoorbeeld de ingreep van buitenaardse wezens in de menselijk evolutionaire ontwikkeling, door onder andere genetische manipulatie. Marcel Messing heeft in het artikel dat je HIER kunt lezen er ook over geschreven. Maar ook in de volgende video van Age of Truth TV, wordt die ontwikkeling en de mogelijkheid deze op een geluk brengende wijze om te vormen heel helder door Mark Stolk gepresenteerd.

‘Age Of Truth & Awareness Earth Change 21 Dec. 2020 & Old World Paradigm’
~ MARK STOLK ~

Vervolgens nog een video over een praktisch middel om aan de huidige tirannie een einde te helpen maken. Deze video over burgerlijke ongehoorzaamheid, dien je gezien te hebben. In hoeverre zijn de mensen, die in de Tweede Wereldoorlog zijn vernietigd, ook zélf oorzaak van het FEIT, dat het zover heeft kunnen kopen. (Klik op de link HIER, omdat we deze video hier niet kunnen embedden)

“Niemand buiten ons zelf kan over ons innerlijk heersen.
Wanneer we dit weten worden we vrij.”

Gautama Boeddha

 Wat is geluk dan echt?
Velen hebben het gewaagd een definitie te geven van geluk. In mijn beleving is het niet mogelijk geluk te definiëren. Geluk is mijns inziens een bewustzijnstoestand, die alleen te omschrijven is en dat ook nog heel moeilijk. Het ligt buiten de op dualisme gebaseerde begripsvorming. Zodra men een innerlijk fenomeen tracht te definiëren legt men het vast in een dood makend dualistisch begrippenkader. Waardoor de wezenlijke essentie van het gedefinieerde fenomeen verloren gaat. Het verliest dan de levende dynamiek. Definiëren is een denkactiviteit die in het hoofd plaatsvindt en dan hoofdzakelijk in de mannelijk linker hersenhelft.

Terwijl geluk juist en eigenlijk alleen maar ervaren kan worden door een afwezigheid van het veelal door het ego bepaalde denken. Het gaat om de integratie van het hoofd en het hart. Dus is geluk een uiting van de geïntegreerde mannelijke linkerhersenhelft, de vrouwelijke rechterhersenhelft én het hart. Geluk is dus in wezen alleen maar te omschrijven en vooral op een diep geïntegreerd niveau te ervaren. De omschrijving ervan is ook weer gebonden aan een beperkend taalgebruik. Toch doe ik hier een poging dit te doen, zonder daarbij compleet te willen/kunnen zijn.

  • Eenheidsbewustzijn ervaren
  • Innerlijke vrede ervaren
  • Een diepgaande vervulling beleven
  • In harmonie zijn
  • Totale acceptatie van alles dat is
  • Levensvreugde ervaren
  • Speels creatief kunnen zijn
  • Vanuit onvoorwaardelijke Liefde willen schenken

 

“Geluk is het benutten van vermogens,
langs lijnen van perfectie,
in een leven dat daar de ruimte voor biedt.”

Hieronder nog een paar citaten over geluk:

 

“Geluk is de harmonie tussen omstandigheden en behoeften.”

Nicolaas Beets (Nederlands letterkundige 1814-1903)

* * *

“Al het geluk van een mens is het meester zijn over zijn ego,
terwijl al zijn lijden voortkomt uit dat zijn ego de meester is.”

Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali

(Perzisch filosoof en soefist (1058-1111))

 * * *

“Er is geen weg naar geluk,
geluk is de weg.”
 

“De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles.
Maar zij maken van alles het beste”

“Wacht niet op bijzondere momenten,
maar maak de gewone momenten bijzonder”

“Gelukkig worden begint met de vraag:
‘wat houdt mij tegen’”

“Als er geen verlangen was geweest,
zou er geen lijden zijn.”

“Groter geluk bereik je met eenvoudigheid,
niet met ingewikkeldheid.”

“Spreek en handel als een pure geest,
en geluk zal je volgen als je schaduw, niet af te schudden.”

Gautama Boeddha

Ik wens ieder een innerlijk vervullende eindejaarsviering, vrijheid
en een gelukkige vrede brengend 2021.

 

Aloha, Namasté, Hari Om, so much LOVE.

Arend Zeevat

24 december 2020

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.