Advertentie

Jouw energie.. De héle wereld draait erom..!


x

x

De hele wereld draait om (jouw) energie!

x

Het gaat alleen om jouw energie!

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

In mijn vorige artikel ‘Amerikaanse onbetrouwbaarheid’ (HIER) benoemde ik het uit de koker van de bancaire geldscheppers voortkomende gezegde, dat geld de wereld doet ronddraaien. Dat geeft hen namelijk een gevoel van macht. Vooral omdat zij de enige geldscheppende autoriteit zijn in deze economische dictatuur en hieraan dus de misvormde beleving kunnen ontlenen, dat zij de draaiende kracht van onze wereld zijn. Ik heb toen ook aangegeven, dat dit een misleidend uitgangspunt is. Want geld op zich heeft geen enkele scheppingskracht. Het is een materieel vormgegeven ruilmiddel om diensten en goederen te kunnen uitwisselen en is dus in die zin neutraal.

De uitruil van diensten en goederen is een energetische uitwisseling van intenties tussen de betrokkenen. Het gaat dus om de intenties waarmee dit geld wordt gebruikt! Het geld dient als middel om die energetische uitruil mogelijk te maken. In dit kader kan het in positieve zin een scheppende ego overstijgende kracht hebben, daar de betrokkenen elkaar kunnen ondersteunen in elkaars essentiële behoeftebevrediging.

En daarnaast ook een verdere persoonlijke ontwikkeling, die daar uit voort kan vloeien, bij elkaar kunnen stimuleren. In deze zin kan het dus een heel sociaal en ook liefdevol middel zijn om elkaar te ondersteunen. Ik besef heel goed, dat mijn hierboven geschreven woorden heel idealistisch en als niet algemeen te verwezenlijken kunnen overkomen.

Toch wil ik benadrukken dat geld op die manier gebruikt zou kunnen worden, wanneer het vrijgemaakt wordt van de manipulerende machtsfactoren die het in onze wereld bespelen. Vele mensen geven vanuit een goed hart, wat ze aan geld menen te kunnen missen, aan zogenaamde goede doelen.

Zij beseffen daarbij vaak niet dat deze ‘goede doelen’ meestentijds deel uitmaken van een graaicultuur, waarbij veel van het gedoneerde geld aan de strijkstok van de ‘liefdadigheidsorganisatie’ en met name de top ervan blijft hangen (HIER). En HIER kun je lezen wat verschillende directeuren van Nederlandse ‘goede doelen’ aan eigen gewin binnenhalen.

Dr. Dean Lorich, klokkenluider over de smerige manipulaties en het verdonkeremanen van fondsen in Haïti, via de Clinton Foundation. Moest Lorich dit met zijn leven bekopen?? (Klik voor artikel)

Goede doelenindustrie
Op internationaal niveau wordt er na iedere, al dan niet kunstmatig geschapen natuurramp, veel geld binnengehaald door tranentrekkende public relations campagnes. Deze zijn gericht op het verzamelen van zoveel mogelijk geld, onder het mom van het bieden van hulp aan de getroffenen van de ramp. Een heel sprekend voorbeeld in dezen is de aardbeving op Haïti van 12 januari 2010. Daarbij lieten naar schatting 220.000 mensen het leven en werden 1.6 miljoen mensen dakloos.

Wat een onvoorstelbaar menselijk lijden vond daar plaats! Vooral vanuit de VS kwam er toen een grote donatiecampagne op gang om de Haïtiaanse bevolking te ondersteunen. Er werd zo’n US$ 12 tot 13 miljard bij elkaar geveegd. Maar wat is er gebeurd met dit enorme bedrag HIER?

Wat er werkelijk wel en niet met dit geld gebeurd is kun je ook HIER en HIER lezen. De CCS (Clinton Crime Syndicate) en ook de naam van George W. Bush zijn voor eeuwig verbonden met dit mensonterende verhaal (HIER). Citaat uit het laatst gelinkte artikel:

“Op President Obama’s verzoek, schiepen Clinton en George W. Bush het ‘Clinton-Bush Haïti Fonds,’ die over de hele wereld begon met een agressieve fondsenwerving ter ondersteuning van Haïti in de nasleep van de aardbeving. Met Hillary Clinton als Minister van Buitenlandse Zaken, die toezicht moest houden op de inspanningen van USAID, kan het belang van de Clintons’ voor het herstel van Haïti niet worden overdreven; Bill’s benoeming betekende dat “in elke fase van de wederopbouw van Haïti — fondsenwerving, het toezicht op de toewijzing ervan — nu een Clinton was betrokken.”

“(Bill) Clinton bekende dat Haïti een laboratorium zou zijn waar de Verenigde Staten in de praktijk nieuwe benaderingen voor ontwikkeling zouden kunnen testen, daarbij voordeel halend uit de kracht van nabijheid.”

Dat promotiefilmpje is hier te zien:

Hieruit blijkt dus dat twee vertegenwoordigers van zogenaamde oppositioneel Amerikaanse partijen, (Bush als Republikein en Clinton als Democraat) de handen ineen hebben geslagen om de zoveelste energiezuigende politiek economische valkuil vorm te geven. Waarmee zij een zogenaamd liefdevol mededogend gezicht lieten zien, maar ondertussen van de misschien wel mede door hen veroorzaakte crisis er weer hun voordeel uit haalden.

It really sucks on all levels!

 

 

 

Organenhandel
Daarnaast ontstonden er direct na deze ramp al geruchten dat de Israeli Destruction Force (IDF) heel erg snel ter plaatse was om zogenaamde hulp te bieden. Maar wat heeft die IDF in godsnaam aan de voor haar andere kant van de wereld te zoeken? De daaruit voortvloeiende geruchten bestonden eruit, dat de IDF daar was om organen te oogsten van door de ramp getroffenen (HIER en HIER). Wauw, wat een bizarre gedachte, dat het zogenaamde bieden van hulp wordt gebruikt om organen te oogsten! Alwaar de zwarte illegale organenhandel weer flink mee kon worden gevoed en dienovereenkomstig veel geld mee kon worden verdiend.

My God, wat een moreel/ethisch verval uit zich in het bovenstaande!

Welke ‘God’ vereren de Zionistisch/Talmudische ‘Joden’, dat zij op zo een satanisch respectloze wijze het lijden van mensen menen te kunnen uitbuiten? Volgens het artikel dat men HIER kan lezen zou Israël een wereldwijde leider zijn in de internationale organenhandel, met ondersteuning van de VS en Turkije. Tja, dat plaatst de Zionistisch/Israëlische leiders en hun in wezen satanisch gedicteerde politiek even weer in een geheel ander kader! Maar ook de huidige geopolitieke verhoudingen!

Wil je het hele artikel lezen; klik op de afbeelding

Geldstromen
Het bovenstaande doet je afvragen met welke intenties en waarvoor de geldstromen in deze wereld worden ingezet. In onze moderne wereld wordt het ‘scheppende’ vermogen van geld dus vooral gebruikt in haar tegendeel. Dus als een vernietigingskracht, die voortkomt uit negatief egocentrisch gerichte intenties. Zelf heb ik mogen ervaren hoe de manipulatie van geldstromen werd misbruikt om mijn klokkenluider zijn, met betrekking tot het seksueel misbruik van kinderen en het benoemen van Jeugdzorg daarbij (HIER en HIER), tot een levensvernietigend sociaaleconomische straf werd gemaakt.

In onze huidige door Zionistisch ‘Joods’ geopolitieke machtsmanipulaties beheerste wereld wordt geld dus meer gebruikt als een dodelijke vernietigingskracht, dan als een levensondersteunend opbouwende kracht. Dit gegeven kan men ook concluderen uit de door de ‘Joodse’ geldscheppende bankiers en de door hen gefinancierde vriendenkliek van multinationals veroorzaakte oorlogen, conflicten, grondstoffenroof en daaruit voortkomende ziekten in de afgelopen eeuwen.

Zij gebruiken het van iedere moreel/ethische basis losgelagen Amerika daarvoor (HIER en HIER). Zij financierden in de afgelopen eeuwen tegelijkertijd alle op kunstmatige wijze geschapen vijanden bij het opbouwen van hun oorlogsmachinerie. Dit alles op basis van het credo, dat degene die betaalt ook bepaalt.

Maar wat betalen zij die ons leven denken te kunnen bepalen nu eigenlijk echt? En vooral, zijn zij ons op een karmisch energetisch niveau niet veel meer verschuldigd, dan wij hen binnen de door hen geschapen schuldeneconomie (HIER)? In feite bestaat hun betaling voor onze slaafsheid dus uit het scheppen van steeds meer dood en verderf!

Twee honden vechten om een been en de derde gaat er mee heen!
Bij iedere oorlog gaat het eraan ten grondslag liggende militair-industriële complex er met de financieel opgestreken buit vandoor. Daarmee de Nederlandse uitdrukking, dat wanneer twee honden vechten om een been de derde er mee heengaat, bevestigend. Dat is precies wat de Zionistisch ’Joodse’ kliek van de Rothschilds steeds hebben gedaan en nog steeds doen.

De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij daarbij uiteraard volledig buiten beschouwing..!

Zij beheersen de magie van het geld scheppen, dat in principe waardeloos en dus gebakken lucht is. Zij hebben daarmee echter wel het op hun dictatoriaal economische doctrines gefundeerde wereldtheater vorm kunnen geven. Zo hebben zij de gehele mensheid zichzelf laten verslaven aan haar eigen gekoesterde behoeftige illusie van zekerheid, veiligheid en egocentrisme. Een illusie die inhoudt, dat wat zij/wij menen te hebben geschapen een duurzame waarde zou hebben.

Maar laat daarbij vooral duidelijk zijn, dat de mensheid als geheel een zeer actieve rol heeft gespeeld in het tot stand komen en ook in stand houden van dit bedrieglijke geldverhaal. Maar terugkijkend op de menselijke geschiedenis kunnen we daar meestal alleen maar onze geïndoctrineerde en vervalste opvatting ervan in herkennen (HIER).

Consumeer tot je erbij neervalt..
We zijn vanaf onze geboorte gevangen geraakt in een satanisch gedicteerd economisch financieel verdienmodel. Dit noem ik de Trias Satanica. Het houdt in dat zij, die hun ziel verkopen aan de duivel voor het verkrijgen van geld, seks en macht, het ver zullen schoppen in deze misleidende matrix. Alles dat uit oorspronkelijk menselijke creativiteit voortkomt, wordt binnen dit dictatoriaal economisch perspectief te gelde gemaakt.

Als je deel meent uit te moeten maken van deze duivelse stronthoop, dan blijft de duivel die hoop zeker voeden en laten groeien (HIER). Ons volledig creatieve energiepotentieel is door die duistere machten dus gekaapt en zij trachten dit voor eigen gewin te gelde te maken. Zowel onze negatieve emoties van haat en strijd, als onze positieve sentimenten van medeleven worden in het grotere financieel uitbuitende perspectief geplaatst.

Tenminste, zolang wij dat laten gebeuren!

We zijn van jongs af aan getraind om zaken te kopen die de reclamewereld dacht dat we die nodig hadden, maar dat zelf nog niet wisten. Die voegen echter geen enkele waarde toe ten aanzien van ons werkelijke levensgeluk en levensvervulling. Zelfs de in het belastingstelsel opgenomen Bruto (Bijzonder) Toegevoegde Waarde (BTW) heeft deze kwaliteit niet en deze dient ons ook zeker niet! Hier ligt een heel geslepen satanisch gedicteerd materialistisch georiënteerd denkconcept aan ten grondslag.

Een op exploitatie gericht denkconcept dat door Edward Bernays, een neef van de psychoanalyticus Sigmund Freud, is uitgedacht en in de Amerikaanse samenleving is gepropageerd (HIER). Zijn op uitbuiting gerichte concept, waar alleen de multinationals en dus de bankiers voordeel aan hebben, is een belangrijke bouwsteen gebleken voor de illusionaire ‘American Dream’. In de documentaire ‘The century of the self’ (HIER) wordt deze ontwikkeling op een verhelderende wijze belicht.

Mijn story of stuff
Op youtube is een filmpje te zien waarin wordt duidelijk gemaakt hoe wij ons materialistische wereldbeeld zelf helpen vormgeven en zelf in stand helpen houden, getiteld ‘The story of stuff’.

Ik vertaal dit op mijn eigen vrije manier in het volgende. Om al de gepropageerde materialistische nonsens te kunnen produceren, waren er in toenemende mate grondstoffen nodig om die materialistische waanzin te kunnen vormgeven. Daar in de vorige eeuwen van het kolonialiseren van deze planeet, er in Amerika, Engeland, Nederland (VOC) en andere westers kolonialiserende landen niet alle benodigde grondstoffen voorradig waren, moest de rest van de wereld worden afgespeurd om de aanwezigheid van die grondstoffen op te sporen.

Dit alles in het kader van de natte droom van de ‘Joodse’ bankiers betreffende een toekomstige wereld van totale controle over de mensheid en de haar dragende voedende planeet aarde. Maar laat bovenal duidelijk zijn dat materialisme een geneeslijke geestesziekte is (HIER)

Speuren naar grondstoffen
De VS heeft, met behulp van het Zionistisch/’Joodse’ kartel van banken, multinationals en nieuwe technologie producerende wetenschappers, zich de positie verworven van een militaristisch georiënteerde speurhond naar natuurlijke rijkdommen. Wanneer deze op een door oorspronkelijk in vrede levende bewoners van het gebied worden gevonden, worden er in dat gebied door de Collective Inhuman Agency (CIA) samen met andere vanuit het duister opererende geheime diensten conflicten georganiseerd. Waarmee het principe van twee honden die om één been vechten wordt vormgegeven.

Geld is dus ook een vermaterialiseerde vorm van energie. Het vertegenwoordigt de intentionele energiestroom die aan het gebruik ervan ten grondslag ligt. Wanneer het ingezet wordt om het leven op aarde te dienen, dan zal zich dat ook in de resultaten van die handelingen tonen. Wanneer het echter wordt ingezet om het leven te vernietigen, dan zal dat ook zichtbaar en ervaarbaar worden in de resultaten van de eraan ten grondslag liggende intenties. Uiteindelijk zal dit leiden tot een totale vernietiging van al die negatief intentionele belangen en hen die deze vertegenwoordigen.

En… Wat is je eigen houding in dezen?
We zijn allen door de hierboven benoemde machtsmanipulaties afhankelijk gemaakt van deze in de basis negatief intentionele geldstroom. We hebben op een onbewust niveau er onze eigen negatief door het ego gedicteerde intenties mee verbonden. Het geld wordt immers door de oppermachtige Zionistisch ‘Joodse’ bankiers niet geschapen om ons te helpen onszelf vrij te maken en het creatieve energiepotentieel, dat in ieder van ons huist, te helpen vormgeven.

Nee, dat geld wordt in deze wereld ingezet om ons creatieve potentieel in te passen in de slavenmatrix, waar de bestaande machtsstructuren op blijven gedijen. Dus uiteindelijk en op de keper beschouwd te vernietigen! Daardoor hebben we allemaal het bloed aan onze handen van de in het bovenstaande kader geslachte en geofferde mensen, dieren en een leeggeroofde planeet! Bloed offerende rooftochten die er op deze planeet hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden, zijn verricht in het kader van de satanische bloedrituelen.

Dit maakt dat we allen medeplichtig zijn aan en verantwoordelijkheid dragen voor de huidige situatie. Daarom heeft het geen enkele zin om elkaar het al dan niet juiste niveau van wakkerheid voor te houden. We zijn allemaal aan het wakker worden uit een verdovende slaap van het in ons geïndoctrineerde materialisme. Ieder doet dat in een eigen tempo en mag zichzelf lief leren hebben om wat al is bereikt.

Dus hoe ga jij daar in jezelf mee om? Je hoeft jezelf dus niets te verwijten als je, op welke manier dan ook, nog deel uitmaakt van dit systeem. We zijn immers allemaal gevangen in een satanisch systeem, waar we op individueel niveau niet de macht toe hebben om het te veranderen. Waar het om gaat is dat jij je bewust bent van hoe het werkt en er in jezelf en je eigen leven anders mee om leert te gaan.

Alleen al die bewustwording zal op den duur bijdragen aan een verandering in het grotere plaatje. Veranderingen gaan nu eenmaal langzaam. Het gaat om eerst het zaad van vernieuwing in je ziel op te nemen, te laten rijpen, het daarna te laten groeien en bloeien. Om vervolgens weer een nieuw zaad voor een nieuwe ontwikkeling te helpen laten ontstaan.

Gerry Rafferty – Another World

Meenemen door de poort van de dood
Van groot belang is in mijn beleving dat we gedurende ons leven zoveel mogelijk vernieuwende invloeden en vooral liefde in onze ziel opnemen en deze meenemen door de poort van de fysieke dood. Want ook nadat we door de poort van de dood zijn gegaan, wachten de duistere krachten van verstarring en conservering van het oude op ons. Ook daar willen zij ons blijven kluisteren aan de materie en willen voorkomen dat onze ziel kan opstijgen naar geestelijke hoogten, waar zij zich kan opladen.

Materialistisch mummificerende invloeden
In het oude Egypte werden de lijken van farao’s gemummificeerd. Uit dit gegeven blijkt de in beginsel conserverend materialistische houding van die cultuur. Deze materialistische impuls in de Egyptische cultuur is in mijn beleving de basis geworden voor onze moderne materialistische cultuur. Allerlei oud Egyptische symboliek is, door toedoen van de Vrij Metselende broederschappen, een belangrijk en veelal op een onbewust niveau deel uit gaan maken van ons dagelijks leven.

Dit laat in mijn beleving een teruggrijpen zien op oude magisch rituele symboliek, die een heel belangrijke en vooral onbewuste invloed heeft op de geest van de moderne mens. Het houdt hem vast in dat voorbije verleden en verhindert hem om zich open te stellen voor vernieuwend geestelijke impulsen, die een andere en vooral meer geestelijk geïnspireerde evolutie kunnen waarborgen.

Energetische roofzucht
Het mummificatieproces hebben de communistische Russen ook toegepast op het lichaam van Lenin (HIER), maar ook de Chinees communistische leider Mao Zedong’s lichaam werd gebalsemd, om dat lijk voor de eeuwigheid te bewaren (HIER en HIER). Uit het moderne mummificeren van de hiervoor genoemde communistische leiders kan men mijns inziens de essentie opmaken van het communisme.

Een essentie die bestaat uit het verstevigen en mummificeren van oude machtsstructuren. Deze werd door de Vrij Metselende Broederschappen en de zich daarmee verbindende ‘Joods’ Talmudische heersersdrang, door middel van hun oude en vooral doodse Egyptisch misbruikte symboliek, in het moderne onderbewustzijn binnengebracht. Het is het van daaruit gaan beheersen.

Spreekt hier ook niet een verheerlijking van de lichamelijkheid in door, die we momenteel terug kunnen zien in alle lichaam gerelateerde reclames, pornofilms en andere materialistische verdovende zaken? Onlangs zag ik op het internet de speelfilm Jude (HIER). Het is een romantisch drama, waarin op een gegeven moment een scene voorkwam, die zich afspeelde op een kerkhof. Daarin zag ik achter een aantal graven een Egyptische obelisk staan. Kijk

 

Dit riep bij mij de nodige vragen op en ben daarom op onderzoek gegaan. Via de totaal foute zoekmachine Google kwam ik meer afbeeldingen daarvan tegen. Dit leverde de resultaten op die je zelf via de volgende link kunt bekijken. Wat mij echter opviel aan de lange link van Google was, dat daar het getal 666 (in door mij rood vetgedrukte vorm benadrukt) voorkwam. Is dit Alu-hoedje onzin? Of heeft dit een betekenis in het kader van al het hiervoor beschrevene? Ik laat het graag aan jouw intuïtie over om dat zelf te beoordelen.

Voor deze zoekopdracht ‘Obelisken op kerkhoven’, vind je HIER dit resultaat op Google. Feit blijft natuurlijk, dat al de energetische roofzucht ten aanzien van energiebronnen in de buitenwereld er op gericht is om het roven van jouw levensenergie te helpen ondersteunen, door je vast te blijven houden in deze levensenergievretende materialistische slavenmatrix.

De daaruit voortvloeiende vraag is:

 Wil jij een in de materie gestolde mummie worden,
óf een geestelijk geïnspireerde ziel die een voortgaande evolutie wil ervaren?

Wil je dat niet?
 Blijf dan vooral goed zorgen voor je eigen levensenergie
en voorkom dat die van je wordt geroofd!

 

De aarde is een levend organisme met een (wereld)ziel. Waar de collectieve ziel, oftewel het collectief onderbewuste van de mensheid mee verbonden is. Daaruit vloeit voort dat alle roofzucht ten aanzien van de in de aarde aanwezige energiebronnen een weerspiegeling is van de roofzucht ten aanzien van de in iedere mensenziel aanwezige levensenergie. Het is een spirituele oorlog op twee fronten. Het uiterlijke front van de wereld waarin wij leven en het innerlijke front van onze ziel, van waaruit wij onszelf kunnen beleven en tevens de verbinding met de ons dragende moeder Aarde kunnen beleven.

Kaypacha’s Astrology for the Soul Jun 20, 2018

Tot slot reik ik je graag, dit door mij, in 2014 geschreven gedicht aan:

 

Moed

 Aan alle moedige gevoelige zielen
In deze moeilijke tijd bijeengekomen
Die opnieuw in de materie vielen
Om het leven opnieuw te laten stromen

Moed was zeker nodig
Om dit voormalig paradijs te betreden
Inmiddels is de mens daar overbodig
Wordt er alleen maar gestreden

In naam van religie, vaderland, technologie en democratie
Is er menigeen de weg kwijt geraakt
Heersers met een agenda van depopulatie
Hebben de aarde tot hel gemaakt

Angst, haat en nijd
Emoties waar demonen zich mee voeden
Opgeroepen door alle strijd
Velen daarvoor laten bloeden

Laat toch het strijden
Wees vreugde, vrede en liefde
Verminder daarmee het lijden
Wees je eigen Verlosser en Geliefde

Herinner je ware wezen
Goedheid, Waarheid en Schoonheid
Uit de egodood opgerezen
Ons in ware Liefde verblijdt

Daarom een hommage aan allen
Die voor rechtvaardigheid gaan
Door de wereld worden aangevallen
Toch in hun individualiteit blijven staan

Want overwinnen zal het Licht
Ten gunste van ieder die er naar streeft
Ontdaan van aardse slavenplicht
Dansend het leven zich verder weeft

Houdt moed
Ook in deze zware tijden
De zon stralend in ons gemoed
Overwint al het lijden

Arend Zeevat
– 18 augustus 2014 –

Arend Zeevat 

21 juni 2018

 

 

1 gedachte over “Jouw energie.. De héle wereld draait erom..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.