Advertentie

Beleef het leven ten volle!


x
x

Beleef het leven ten volle

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Beleving; eigenlijk is het woord beleving een heel interessant woord. Want wat is nu eigenlijk de werkelijke betekenis ervan? Een beleving is immers nogal individueel gebonden aan wat er in ieders innerlijk aanwezig is aan geconditioneerde interpretatiekaders van de waarnemingen die men doet. Daarom is de communicatie tussen mensen vaak zo lastig. Daar ieders beleving van de geïndoctrineerde interpretatiekaders meestal nogal verschillend is. Ook al komt men uit dezelfde cultuur, dezelfde familieachtergrond of zelfs hetzelfde gezin. Dus ieder ervaart het leven op een ‘eigen’ wijze.

Dat eigene aan die wijze is echter steeds meer discutabel aan het worden. Zeker sinds machthebbers hebben ontdekt dat psychologische massabeïnvloeding, met behulp van zogenaamde sociale beïnvloedingsprogramma’s via media, onderwijs, economisch slavendom en noem het allemaal maar op, uiterst effectief blijkt te zijn in het scheppen van geüniformeerde interpretatiekaders.

Deze programma’s worden aan de mensheid gepresenteerd c.q. dwingend opgelegd door deskundigen. Deskundigen menen te weten wat waar is. Als hun weten echter gebaseerd is op aangeleerde kennis en niet op een uit individueel ervaren wijsheid, dan raakt en ziet het slechts de oppervlakkigheid der verschijnselen.

Wijsheid biedt een enorm geestelijke weidsheid en diepgang die voortkomt uit de liefdevolle verbondenheid vanuit het hart met alles. Een eenzijdig rationeel/analytische kennis biedt een zeer beperkend referentiekader, waarbij de eenheid van alles onzichtbaar blijft. Maar die eenheid is volgens hen wel maakbaar.

De welbekende ratrace
De reguliere wetenschap heeft er alles aan gedaan om alle levensgebieden en zelfs de natuur maakbaar te laten zijn, waarbij de geldschieters van wetenschappelijk onderzoek hun investeringen verveelvoudigd terugverdienen op de aan de maakbaarheid ontleende patentering. Oftewel er hun eigendomsclaim op plaatsen. Het globaal juridisch systeem heeft door haar ingebed zijn in het economisch gedomineerde maatschappelijke belangencircus deze mensonterende praktijken ondersteunend gelegaliseerd, Dit alles heeft bijgedragen aan het laten ontstaan van de sociaaleconomische ratrace waar een ieder al vanaf de geboorte op deze planeet in gevangen dreigt te raken.

Kunstmatige eenheid
De machthebbers hebben er door de menselijke geschiedenis heen alles aan gedaan om de eerder genoemde individueel verschillende referentiekaders op te lossen en samen te laten smelten in één uniform kleurloos kader. Velen weten welke ideologie hier aan ten grondslag ligt en wat dit uniforme kader beoogt. Voorgaande is dus een kunstmatig geschapen eenheid, waarbij de individuele neuzen door machtsmisbruik dezelfde kant op gedwongen worden. Het is gebaseerd op kuddevorming, die in geval van vaccinazi’s tegen ziekten, kunnen leiden tot een kudde-immuniteit.

Maar tevens, wat door de deskundigen er niet bij wordt vermeld, tot een totale ontmenselijking. Een ontmenselijking die leidt tot een afname en uiteindelijk totale vernietiging van het individuele onderscheidingsvermogen en de onmogelijkheid om een leven in Liefde, Waarheid en Schoonheid te vieren. In mijn aan het begin van dit jaar gepubliceerde artikel ‘Doe niets en laat niets ongedaan’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan.

Bovenstaande leidt tot een verlies van levenslust, levenskunst en dus liefdeskunst. De Kunst van het Leven is immers het Leven Lief te hebben. Levens- en Liefdeskunst zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, omdat zonder Liefde er geen Leven zou zijn. Kijk maar naar hoe de van liefdeloosheid getuigende reguliere wetenschap dit aan ons laat zien. Liefde is het ervaren van een verbondenheid met al dat leeft en de gehele schepping.

The Art of Loving – Part 1: Annette Kaiser

Part 2: Annette Kaiser
x

In mijn -in 2016 geschreven- artikel ‘Menselijke brug’ (HIER) ben ik daar ook op ingegaan. Zoals ik dat tevens heb gedaan in mijn in 2015 uitgekomen boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ (HIER).

Beleving in essentie
Voor mij betekent het begrip beleving in essentie, dat men de individuele creatieve levendigheid verbindt met de directe door het Leven geschonken ervaring in het Hier en Nu. Dus met een tegenwoordigheid van geest, wakkerheid en een Bewust ZIJN je ervaringen meemaken. Daar horen dan ook alle gevoelens en gedachten bij die deze ervaringen in jezelf en bij anderen oproepen. Die mogen er allemaal zijn en niets is fout of slecht. Het komt dus neer op een onvoorwaardelijke overgave aan wat is en wat zich in dat Hier en Nu aandient, zowel in het eigen innerlijk als in de als buitenwereld ervaren intermenselijke omgeving.

Deze innerlijke houding maakt strijd tegen wat er is onzinnig. Strijd is een kwestie van het ego, dat zichzelf daarmee in stand weet te houden. Het ego strijd tegen de kracht en macht van het LEVEN en voegt daar niets vernieuwend aan toe. Vanuit liefdevol vertrouwen in het Hier en Nu aanwezig zijn inspireert tot het doen van dat wat voor het geheel passend, vernieuwend, verrijkend en evolutie bevorderend is.

Identificatie is afsplitsing van het totale Bewuste ZIJN
Emotionele stress wordt ervaren op het moment dat de identificatie met wat zich in de eigen binnenwereld en de reactieve reflectie daarop in de buitenwereld voordoet. Ja, het kan erg pijnlijk en confronterend zijn om in de spiegel te kijken van het Bewuste ZIJN dat zichzelf door het Leven en de aangeboden leerervaringen aan je toont. Want dat Bewuste ZIJN (ver)oordeelt niet. Het neemt alles alleen maar waar als een manifestatie van een voortdurende scheppingsdrang van dat Bewuste ZIJN.

Dus ook de manifestatie van alle tegendelen, die door een eenzijdige identificatie moeilijk verteerbaar kunnen lijken. Identificeer jij je alleen met het ‘Goede’, wat dat in manipulatief correcte zin ook mag zijn, dan zul je ongetwijfeld het ‘kwade/slechte’ aantrekken om bewust te worden van de eenheid van alles.

Het grote geheim van onze als dualistisch ervaren aardse werkelijkheid, is nu eenmaal dat alles IS, los van hoe een ieder het ervaart. Alles speelt een functionele en uiteindelijk Bewust ZIJN bevorderende rol in het grote geheel en de samenhang der dingen. Die samenhang der dingen is alleen te beleven en te doorgronden, als men zichzelf volledig vrij heeft gemaakt van alle angsten die voortkomen uit het loslaten van de individueel geconditioneerde referentiekaders.

Wat de huidig aardse maatschappelijke driedimensionale ‘werkelijkheid’ betreft zou je kunnen zeggen dat we met elkaar in een illusionaire droom c.q. nachtmerrie leven die gevoed wordt vanuit het collectief onderbewuste van de mensheid. Wanneer de mensheid op individueel niveau geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de vormgeving van het individuele leven, dat geïnspireerd wordt door de Bron in het hart, dan biedt het Leven een totalitaire oplossing. Een oplossing waarbij externe autoriteiten de niet genomen verantwoordelijkheid overnemen ten behoeve van hun machtsagenda.

Organisch ontstane eenheid
De organisch evolutionair ontstane natuur is een levend geheel, waarin de onderlinge samenhang en de daarmee verbonden wederzijds natuurlijke afhankelijkheid essentieel zijn. Dit is de essentie van ieder niet door menselijke hebzucht verstoord ecosysteem. Een organisch geheel is zelf-voorzienend, zelf-reflectief, zelf-organiserend, zelf-vernieuwend en zelf-instandhoudend. Het heeft geen externe autoriteit of instantie daarbij nodig, daar alle wijsheid om dit alles te doen in het organische systeem aanwezig is.

Zij die zich ook maar een beetje met spiritualiteit bezig houden zijn op hun zoektocht naar de Bron in zichzelf ongetwijfeld wel eens de term ‘Alles is één’ tegengekomen. Dit is een uitspraak die men kan bezigen, zonder het op een wezenlijk ervaringsniveau, innerlijk als waarheid te hebben beleefd. Het kan echter wel interessant lijken, om deze uitspraak in een pseudo-spirituele context te pas en te onpas in de groep te gooien. Dit hoort echter allemaal bij de weg naar het totaal zelfgerealiseerde eenheidsbewustzijn.

Wat is levendigheid?
Zou het authentieke, spontane en vooral ook liefdevolle scheppingsdrang kunnen betekenen? Zou levendigheid onze individuele gift aan de menselijke evolutie kunnen zijn in de zich altijd weer voordoende menselijke ontmoetingen, die door de conditionering van alle betrokkenen al snel verzanden in de alsmaar doordraaiende tredmolen van eindeloze herhalingen? Zou het misschien juist de individueel verrijkende toevoeging aan het Leven kunnen zijn, waardoor het leven Bewust Beleefd wordt?

Zou het zonder dit alles uiteindelijk geen eindeloze herhaling van meer van hetzelfde worden? Zou het zo kunnen zijn dat  de geopolitieke machtsontwikkelingen op Aarde er op gericht zijn om ons ervan te weerhouden het Leven ten volle te beleven en te vieren?  In het eerder geschreven artikel ‘Gaan we nog een rondje?’ ben ik daar op ingegaan (HIER). Een citaat uit dat artikel:

Wat is Leven?
Dit is een onmogelijke vraag, waar geen definitief antwoord op te geven is. Want het Leven valt niet te definiëren. In meerdere vorige artikelen ben ik daar op ingegaan (HIER, HIER, HIER en HIER). Men kan het Leven pas in haar wezenlijke essentie ervaren als men zich vrij heeft gemaakt van alle geïndoctrineerde definities ervan. Dus wanneer men volledig ongedefinieerd en vanuit een open zuiver Bewust ZIJN leeft. Iedere definitie werkt vastleggend, isolerend, daardoor verstarrend en onvrij makend.

Hetzelfde geldt ook voor alle omwille van zekerheidsbehoeften gefixeerde zelfbeelden, wereldbeelden en de daaruit voortvloeiende gedragspatronen. De meeste daarvan zijn gericht op overlevingsdrang, omwille van het afschermen van de eigen kwetsbaarheid (HIER). Het Leven wil echter op een vrij scheppende wijze liefdevol en in voortdurende evolutionaire veranderingsprocessen zich kunnen manifesteren. In deze tijd is er voor iedereen de mogelijkheid om het voorgaande te kunnen ervaren. Wat daar voor nodig is het zich openen voor het stromende veranderingsproces, dat de essentie van het Leven is.”

Schepper en schepsel tegelijk
Annette Kaiser spreekt in de eerste video hierboven, over het fenomeen, dat de mens zowel schepsel als schepper is; dat laatste in de zin van mede-schepper. Hij kan dat alleen zijn, als hij door zelfrealisatie van het volledig scheppend potentieel, dat zich door hem/haar heen wil manifesteren, in de aardse realiteit van vormen, de uniek individuele noot kan toevoegen, aan de ál aanwezige compositie van de Harmonie der Sferen. Alles is immers een energetisch trillende geluidsfrequentie. De scheppende kracht van geluidsfrequenties is veelvuldig onderzocht.

Ook Nikola Tesla heeft dat gedaan en hij kwam daarbij tot het inzicht dat geluidstrillingen de basis zijn voor de vorming van alle fysieke manifestaties. Dit beseffende kun je eigenlijk ook wel inzien dat de vormende kracht van het stemgeluid een effect heeft op de natuurlijke en sociaal menselijke omgeving. Vandaar dat in oudere culturen gewerkt werd met mantra’s, chant’s en de helende kracht van muziekinstrumenten.

The Secret Power of Sound, Vibrations, and Frequencies

Ook in de volgende video wordt het geheim van het scheppende geluid toegelicht:

HIER kun je nog meer van dit soort video’s bekijken.

Hartelijk liefdevolle uitnodiging
De heftige tijd van moeilijke levensomstandigheden, die wij nu met elkaar doormaken, is een heel dringende en toch ook hartelijk liefdevolle uitnodiging aan ieder mens om zich met de Bron in het hart te verbinden en van daaruit te leven. Het zal de individuele trillingsfrequentie verhogen, tevens de trillingsfrequentie van de gehele mensheid en daarmee die van de Aarde. Opdat de Aarde haar evolutionair rechtmatige plaats in het Universum mag vervullen. Een plaats van Bewust ZIJN en Liefde. Gaande deze weg zal er voor iedere ontstane moeilijke situatie een liefdevol antwoord blijken te zijn.

Somos tierra, somos agua, somos aire, somos fuego

(We zijn aarde, we zijn water, we zijn lucht, we zijn vuur)

Namasté, Om Shanti, So Much Love

Arend Zeevat

16 augustus 2020

2 gedachten over “Beleef het leven ten volle!

  1. Gisteren een stripverhaal gelezen: DE PLANEET VAN DE ANGST met Luc Orient; de bewoners werden gedwongen bepaalde kruiden te eten waardoor hun geest vertroebelde en ze kunstmatig op een laag peil van beschaving bleven. Zo is het hier ook: fluoride, aluminium, vaccinaties enz. maken dat je 3de oog verkalkt en je niet helder meer ziet. Hier is de oplossing: appelazijn, tamarinde en als je ontwaakt, denk aan je spirituele oog. https://www.bitchute.com/video/dv9ED4QNRtqb/ Hier nog een poëziealbum versje: Daar alleen kan liefde wonen.
    Daar alleen is ’t leven goed, Waar men blij en ongedwongen Alles voor elkander doet.
    Een derde oog kus voor iedereen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.