Advertentie

Een vreemdeling in een vreemde wereld..


x

x

Een vreemdeling in een vreemde wereld

 2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

We zijn allen vreemdelingen? De wereld waarin we leven geeft ons, door haar automatiserende en ontmenselijkende invloed, in toenemende mate minder herkenningsmogelijkheden ten aanzien van onze eigen menselijkheid. Want wat is menselijkheid? Mijn beleving van menselijkheid is dat we ons bewust verbonden voelen met onszelf, andere mensen en het leven als geheel. Ook dat we onze uniek individueel potentieel op een creatieve wijze tot uitdrukking mogen brengen, elkaar daarin stimuleren en ondersteunen. Op basis van een diep respect en liefde voor het leven, zijn alle levensvormen in een krachtig gevoelde verbinding te ervaren.

Deze verbinding geeft ons de mogelijkheid om op een authentieke wijze onze eigen beleving van menselijkheid vorm te geven. Het is echter een bijzonder triest feit dat in onze wereld, die steeds meer georganiseerd wordt door het groepsego van een selecte club van machtshongerige psychopaten, alle menselijke uitingen moeten worden vastgelegd in controleerbare databases. Deze zijn immers gericht op het verzamelen van controle en macht.

Sillicon Valley
Gedurende de ontwikkelingen van de laatste eeuwen zijn steeds meer mensen afgesneden van een voedende verbinding met een groter geheel. Wat overblijft zijn de oppervlakkige sentimenten ten aanzien van het eigen land, de favoriete voetbalclub, het meeleven met soapseries, tranen trekkende sentimental journeys en dergelijke. Dit is allemaal bedoeld om onze gevoelsmatige diepgang te kapen en te neutraliseren. Fragmentarisering, versplintering en sociaal isolement is de tol, die we met elkaar daarvoor hebben moeten betalen.

Wie herkent zich op een dieper niveau nog in een ander op basis van algemeen menselijke ontwikkelingsprocessen, die we alleen met ons hart kunnen waarnemen? De afscheidende en dus vervreemdende werking in het sociale veld is op alle mogelijke manieren versterkt door voornamelijk machtspolitieke spelletjes. Dit werd ondersteund door regulier wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze hebben een technologie in de wereld gebracht die op alle mogelijke manieren heeft bijgedragen aan het persoonlijke en sociale vervreemdingseffect. Ze is vooral vanuit de Amerikaanse Sillicon Valley (HIER) geïnitieerd.

Deze locatie aan de zuidkant van de San Francisco Bay is al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw een bekende plaats voor vele technologische vernieuwingen (HIER en HIER). Een citaat uit het eerste gelinkte artikel:

Als Locatie

Het geografische gebied in dit deel van Californië is bekend als een centrum van technologie voor decennia, teruggaand tot de jaren 1930 met militaire technologie, waaronder de Ameikaanse Marine en luchtvaart. Er was ook innovatie ten aanzien van de telegraaf, de radio, en commerciële technologie. Het gebied heeft vele universiteiten, die een stimulerende factor voor de technologie zijn geweest.

Het gebied is dus een plaats waar grote geldstromen, overheidsagenda’s, technologische carrièrejagers en een intellectueel indoctrinerend en hersenspoelend universitair onderwijs elkaar ontmoetten. Alleen de echte knappe koppen, die bereid zijn om hun ziel aan de duivel te verkopen en zich in dienst willen stellen van de overheidsagenda, zullen voldoende financiële middelen en carrièremogelijkheden kunnen krijgen.

The internet of things
Het is interessant om eens het ontstaan van het internet te onderzoeken (HIER). Dat is immers het medium dat velen in onze moderne wereld een oppervlakkig gevoel van verbinding geeft. De eerste aanzet voor dat internet werd gedaan door Leonard Kleinrock, een wetenschapper die in 1964 een vernieuwend onderzoek had gedaan naar technologische informatieoverdracht. Hij had zijn ziel blijkbaar al voldoende aan de duivel verkocht, om met zijn bevindingen de overheid ten dienste te willen staan door zijn kennis te delen met de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Vanzelfsprekend was het in het nationale belang van de VS om deze technologie verder uit te bouwen en onder andere ook voor militaire doeleinden te gebruiken. Later werd deze technologie ook voor iedereen beschikbaar gesteld. Want het gaf natuurlijk een ideale mogelijkheid om op een Big Brother-achtige wijze inzicht te krijgen in de persoonlijke belevingen van mensen, die zij via het internet met elkaar deelden. Het werd ons dus als een nieuw speeltje aangeboden, om ons innerlijk daarmee volledig in kaart te kunnen brengen. Natuurlijk heeft het internet in de afgelopen jaren ook vele goede mogelijkheden gebracht, met name ten aanzien van een bredere bewustwording.

Gevangenschap
De basis ervan is en blijft echter een militaire op controle en daaruit voortkomende onderdrukking gerichte technologie. Ik ga er vanuit dat het internet, net als de televisie, een enorme bijdrage heeft geleverd aan de sociale vervreemding in onze wereld. In mijn artikel ‘De wereld als mechanische spiegel’ ben ik ook dieper op ingegaan (HIER) op de ontmenselijkende werking van de moderne technologie.

Turfstekers leggen de plaggen veen te drogen..

Die mechanische spiegel wordt door geslepen in dienst van de overheidsagenda staande zakenmensen misbruikt om ons te verslaven. Het is opmerkelijk om waar te nemen hoeveel leidende figuren van internet gelieerde bedrijven, die hun basis in Sillicon Valley hebben, zich aan het Zionisme hebben gecommitteerd en dus hun bijdrage leveren aan de toenemende gevangenschap van de mensheid (HIER). Een gevangenschap die al vele eeuwen oud is en langzamerhand is verstevigd.

Het onderstaande filmpje van Cuby and the Blizzards laat enigszins de historische gevangenschapomstandigheden zien, die mensen in de voormalige veenkoloniën in Zuidoost Drenthe hebben moeten ervaren. Ik ben in die omgeving opgegroeid. Mijn vader was veenarbeider. Ik heb dus van jongs af aan de onrechtvaardigheid van de verdeling van welvaart met de paplepel ingegoten gekregen. Deze historisch bepaalde achtergrond heeft mede bepaald wie ik nu ben.

Voor velen is een oppervlakkige afspiegeling van deze harde realiteit nog waar te nemen in een openluchtmuseum, zoals die in Schoonoord (HIER). Dit soort musea zijn echter alleen bedoeld om onszelf te laten wentelen in onze door luxe bepaalde comfortzone. Het geeft geen enkel verbindend gevoel ten aanzien van de ongelooflijke hardheid van het bestaan, waar het museum naar verwijst. Ook weer zo’n vervreemdende werkzaamheid.

Window of my eyes – Cuby & The Blizzards (Harry Muskee)

Veel diepere achtergrond
Zoals alles er vanaf de oppervlakte anders uitziet, dan wanneer men zich tot de diepere niveaus wendt, heeft de oppervlakkigheid van de vallei waar het silicium wordt geprogrammeerd ook een veel diepere achtergrond. In mijn beleving raken we hierbij aan heel grote ontwikkelingsthema’s van de mensheid en de aarde. Sillicon Valley ontleent haar naam aan het meest substantiële bestanddeel in de computertechnologie, namelijk het silicium in de microchips. Dat silicium of kiezel is afkomstig van het bergkristal (HIER). Wanneer het op een zuivere manier wordt gebruikt versterkt het de lichtwerking van de zon.

De zon is levengevend op deze planeet. Zelf heb ik tijdens het werken in de biologisch-dynamische landbouw mogen ervaren, hoe daar op een zuivere en het leven ondersteunende manier met dit silicium werd omgegaan. Het wordt als lichtondersteunend kiezelpreparaat toegediend aan planten in hun rijpingsfase. Een citaat van de website van de biologisch-dynamische vereniging betreffende het kiezelpreparaat (HIER).

501 Kiezelpreparaat
Gebruik: Kiezelpreparaat wordt gebruikt tijdens de plantengroei ‘als datgene zich vormt wat men wil oogsten’. Andere mogelijkheden zijn: in het voor- en najaar op gewassen om de licht-warmteprocessen in de plant te ondersteunen en ook tijdens de groei van het gewas bij aanhoudend donker weer.

Tijdstip en weer: Dit preparaat wordt ’s morgens vroeg geroerd en fijn verneveld gespoten over de gewassen . Hoeveelheden: Eén portie , circa 0,5 gram, is een mespunt en wordt gebruikt voor 0,25 hectare. Het roeren: zie hierboven bij koemestpreparaat. Het uitbrengen: Na het roeren wordt het kiezelpreparaat fijn verneveld over de gewassen uitgebracht. Dit kan met een handrugspuit met fijne sproeikop of met een sproeimachine met lage pompcapaciteit, waarbij de druk niet hoger is dan 1 atmosfeer. Het goede moment hiervoor is vroeg in de ochtend als het zonlicht in kracht toeneemt en de gewassen en atmosfeer nog vochtig zijn van de dauw.

De stof is neutraal
Ja, natuurlijk is de materie neutraal! De energetische uitwerking van die materie hangt volledig samen met de intentie van waaruit die materie is geschapen, of laten we zeggen die erin is geprogrammeerd. Een onder volledig kunstmatige omstandigheden in een laboratorium geschapen materiële vorm, zal energetisch een totaal ander effect hebben dan een in de vrije levende natuur geschapen vorm. Het meest belangrijke verschil is de afwezigheid van Schoonheid, Waarheid en Liefde in de kunstmatige vorm. Het is doods, dus valt er niets levends in te herkennen. Zie maar eens wat Monsanto, de agrochemische landbouw en Big Pharma op dit gebied al hebben veroorzaakt!

De inspiratoren van de computertechnologie hebben een occulte kennis van de bijzondere werkzaamheid van kistallen. Zij weten alles van hun geheugencapaciteit. Die kennis was echter ook al aanwezig ten tijde van de Atlantische cultuur. Edgar Cayce (HIER), een bekend Amerikaans medium uit de vorige eeuw (1877-1945), heeft zich intensief in de Atlantische cultuur verdiept en gaat er vanuit dat hij zelf ook in die tijd geleefd heeft.

Zelf heb ik al langere tijd de overtuiging dat de Atlantische priesters, die om machtsdoeleinden misbruik maakten van de kracht van kristallen en daarmee de ondergang van het continent hebben veroorzaakt, nu in onze tijd als moderne wetenschappers zijn geïncarneerd. Zij zijn met de werking van het silicium in computers dus opnieuw de kracht van kristallen aan het misbruiken, om daarmee de mensheid onder haar machtsinvloed te krijgen.

Wat zij ten tijde van Atlantis op een relatief beperkte schaal hebben willen bewerkstelligen, rollen zij nu als een kamerbreed tapijt over de gehele aarde uit. We zouden dus kunnen zeggen, Atlantis is op herhaling. Het doet mij goed om uit de woorden van Cayce te vernemen, dat hij ook die overtuiging is toegedaan. Het mag ons doen vrezen wat zij uiteindelijk hiermee kunnen/willen bewerkstelligen. Hieronder een citaat uit een artikel (HIER) betreffende de visie van Cayce:

“De Zielen van Atlantis
Cayce geloofde dat de zielen van de Atlantiërs zijn gereincarneerd in moderne mensen. Er waren twee soorten Atlantiërs – de zuivere zielen en de ‘Zonen van Belial’, die misbruik hadden gemaakt van hun creatieve krachten en het zicht verloren van hun spirituele essentie. Deze zielen, die zich uit puur egoïsme van hun schepper hadden afgescheiden, waren voorbestemd om voortdurend teruggetrokken te worden in de materiële wereld en nooit hun ware spirituele aard te begrijpen.

De oorsprong van de mens is in de geestelijke wereld; maar de Zonen van Belial overtraden de Wet van Één (of God, volgens de hedendaagse nomenclatuur) en projecteerden hun zielen in de fysieke materie voor het doel van zelfverheerlijking. Sinds die tijd is de mens in een zodanige mate verblindt door het materialisme, dat hij zijn goddelijke oorsprong vergeten is.

Het materialisme, dat de basis is van het moderne controleapparaat, laat de mensen die zich daaraan overgeven een langzame en bijzonder pijnlijk geestelijke dood sterven. Het veroorzaakt een absoluut afsterven van het menselijk bewustzijn. De ontwikkelingen binnen de nanotechnologie onder het alziend oog van de transhumanisten, willen ons bewustzijn volledig vastleggen in het silicium  van de computer en daarmee dat bewustzijn aan een volledig doodse gemineraliseerde werkelijkheid ketenen.

Om daarmee een kunstmatige intelligentie te bewerkstelligen. Vanwege haar kunstmatigheid heeft het echter totaal niets met werkelijke intelligentie te maken. Want werkelijke intelligentie houdt de integratie in van intellectuele, emotionele, dus sociale en spirituele intelligentie! Wel beschouwd zijn we nu dus op herhaling met betrekking tot eerdere ontwikkelingen in de mensheidevolutie. Het hangt van onze eigen individuele bewustzijnsontwikkeling af in hoeverre deze herhaling nog grotere destructieve gevolgen zal hebben als in het verleden. Er staat nogal wat op het spel!

De definitie van krankzinnigheid is steeds weer hetzelfde te doen
en toch een ander resultaat verwachten.

Albert Einstein

Het belang van silicium in de natuur is, dat het van essentieel belang is voor de opbouw van celwanden in planten. Men kan zich dus afvragen hoe de occult geïnspireerde machthebbers op deze planeet onze innerlijke structuur willen opbouwen met behulp van hun op controle gerichte intentie, die zij in het silicium hebben geprogrammeerd. Het is daarbij van belang om te beseffen dat de werking van silicium verbonden is met de levenopbouwende kracht van de zon.

Betrek bij het duistere misbruik van silicium ook de chemtrails en ander klimaatmanipulerende technologieën (HIER). Als men zich daar enigszins in verdiept kan steeds duidelijker worden, hoe men de aarde als levend organisme van de rest van de kosmos aan het vervreemden is! Daarmee de mensheid dus steeds meer afsnijdt van haar levengevende oorsprong en wij ons steeds meer als een vreemdeling in een vreemde wereld gaan ervaren.

Herkenning van het leven
Het is echter in onze beleving van de buitenwereld van zulk een groot belang dat wij het levende dat in ons is ook kunnen herkennen in die buitenwereld. Dus in de levende natuur. Wat de afwezigheid daarvan voor een effect heeft, werd in 1973 in beeld gebracht in de film ‘Soylent Green’ (HIER). In deze film wordt getoond hoe in een van alle natuur ontdane wereld, de useless eaters tot voedsel gemaakt worden voor andere useless eaters. Wat in feite dus neerkomt op het door middel van een verdeel en heerspolitiek, de goyim elkaar te laten afslachten en opeten.

Is dit niet het thema van de huidige geopolitieke machtsspelletjes op het ‘Grote Schaakbord’ (HIER)? Zijn het niet de marionettenspelers (het bancair-multinationale complex) die de mensheid zichzelf op laat eten in een eindeloze strijd over onbelangrijke zaken? En die de mensheid door de kracht van het in haar geïmplanteerde ego, tot een eeuwige strijd heeft verdoemd?

Dit proces zal eindeloos doorgaan totdat wij er door onze individuele bewustwording een eind aan maken. Wij zijn geen voedsel voor anderen en anderen zijn geen voedsel voor ons! Wij zijn geen onnodige eters! Wij zijn geen menselijk vee, dat door de zelfbenoemde veehandelaren kan worden verkwanseld.

Human Farming The story of your enslavement

The Story of Your Enslavement

Wij zijn mensen die als geboorterecht een door onze ziel zelf bepaalde plaats in mogen nemen in deze wereld. Deze is in feite geen bezit van wie dan ook. Het leven kent geen bezit. Het wil slechts zichzelf in alle vrijheid in verschillende vormen kunnen tonen en laten beleven. In de film ‘The Truman Show’ (HIER) wordt ons getoond hoe we in feite allemaal deel uitmaken van één grote real life soap, waarvan we hebben geleerd om die als echt en reëel te ervaren. We zijn dus inderdaad allemaal vreemdelingen in een aan de mens vreemde wereld, die steeds mensvijandiger wordt.

De Amerikaanse grootheidswaan (HIER), die zich op een ziekelijk psychopathische wijze meester heeft gemaakt van onze planeet aarde, is het rookgordijn waarachter zich nog meer superieur voelende krachten hebben verborgen. In ieder geval is de VS een Zionistisch/Israëlische vazal (HIER), die de Zionistische belangen in deze wereld behartigt en met militair geweld verdedigd. Zij die dat sinds het ontstaan van de Zionistische geopolitieke agenda niet zien, zijn ziende blind.

In het geopolitieke machtsspel waar de gehele mensheid de inzet van is, wordt vanuit menselijk oogpunt bezien gespeeld met ons aller leven. Om nog duidelijker te zijn, wordt er gespeeld met onze ziel. Voor de wakkeren onder ons mag het inmiddels wel duidelijk zijn, dat de krachten achter alle verhullende geopolitieke rookgordijnen er op uit zijn om bezit te nemen van onze ziel.

Adam Freedland – We want your soul

Structuur en organisatie zijn nodig
Vanzelfsprekend is het logisch dat ieder samenlevingsverband een bepaalde mate van organisatie en structuur vereist. Waar het echter om gaat is om deze vanuit de juiste intentie vorm te geven. Onze huidige maatschappelijke structuur is zo doods, dat het niets vernieuwend kan voortbrengen. Die vormgeving is zoals gezegd gebaseerd op de ego-intentie van controle en macht, wat top-down wordt bepaald.

Wil een samenleving echter een duurzaam karakter hebben, dan zal het in sterke mate bepaald moeten worden door kwaliteiten en eigenschappen die het scheppend leven weerspiegelen. Het zal dus een organische basisstructuur moeten hebben, waarin alle delen hun creatieve vermogen ten volle in mogen zetten ten behoeve van het geheel. Onvoorwaardelijk vertrouwen is daarbij een uiterst noodzakelijke basis.

Trail of Tears- Clannad

We kunnen daar allemaal in ons dagelijks leven mee beginnen, door daarin een andere sociaalmenselijke structuur vorm te geven. Een structuur die voortkomt uit de krachten van het hart.

Maak Liefde tot jouw doel!

Gabrielle Aplin – The Power of Love

 

Arend Zeevat

10 maart 2018

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.