Advertentie

‘De wereld en wij’, of… ‘Wij en de wereld’..?


‘De wereld en wij’, of… ‘Wij en de wereld’..?

 2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De toenemende sociale disharmonie in deze wereld ervaar ik als een schril contrast met de wereld waar ik vandaan kwam, voordat ik hier op deze planeet landde. Iets van die andere wereld, die ik de geestelijke wereld noem, heb ik onbewust altijd als een ideaalbeeld in mijn ziel met mij meegedragen (HIER,  HIER, HIER en HIER). De herinnering aan die geestelijke wereld heeft mij in het eerste deel van mijn leven er sterk naar terug doen verlangen, maar anderzijds later in mijn leven op zoek doen gaan naar mogelijkheden om iets daarvan hier tot uitdrukking te brengen.

Gaandeweg heb ik mogen leren zien hoe ik zelf, door te handelen vanuit het in mijn jeugd ontwikkelde overlevingsinstinct – wat ik emotionele programmering noem – onbewust ook heb bijgedragen aan het vergroten van de ellende die er al was. De daarmee samenhangende innerlijke uiteenzetting met overheersende en beperkende machten is echter al vele eeuwen oud. Aan het begin van onze moderne jaartelling heeft een hoogst begenadigd en zuiver wezen ons al duidelijk willen maken, dat de uiteenzetting met die machten de basis is van de alchemistische transformatie van onze ziel.

In wat voor soort maatschappij werd Jezus geboren?
Volgens de christelijke overleveringen zou Jezus, de eerste menselijke drager van het Christusbewustzijn op deze planeet, meer dan 2000 jaar geleden in het toenmalige Palestina geboren zijn. Dit gebied in het Midden-Oosten had al een zeer interessante geschiedenis van gebiedsveroveringen, volksverhuizingen en volkeren in ballingschap wegvoeren achter zich. Ten tijde van die geboorte gaven de Romeinen als imperialistische veroveraars hun toenmalige Risk-spel  van wereldverovering vorm door ook het Midden-Oosten te veroveren.

Dit in het kader van het vestigen van hun imperium. Het vestigen van een imperium is nu eenmaal gebaseerd op het veroveren van zoveel mogelijk aardse gebieden, de daar wonende volkeren te overheersen, hen tot slaaf te maken, hen uit te buiten en de aanwezige grondstoffen te exploiteren. In onze tijd is dat niet anders. Zoals het een goede overheerser betaamt, wordt een veroverd gebied volledig onderworpen aan de eigen dictatoriaal/fascistoïde wet- en regelgevingen. Er wordt een eigen ‘cultureel’ bepaald dictatoriaal plasje over dat gebied gedaan.

Ten tijde van de geboorte van het Jezus-kind vaardigde de Joodse marionettenheerser over Palestina, Herodes, een decreet uit voor een volkstelling in het kader van een belastingheffing (klinkt bekend nietwaar). Daartoe zou iedere bewoner van het desbetreffende gebied zich in de eigen geboorteplaats moeten melden. Waar het in dit geval vooral om gaat is de gegevensverzameling van individuele mensen, om daarmee een ‘sociale’ op controle gerichte  slavenkaart te kunnen opstellen.

In onze moderne tijd zijn daar vele technologische aan de computer gerelateerde gereedschappen voor ontwikkeld, die het mogelijk maken om gegevens op een gemakkelijker en veelal vrijwillig overgedragen wijze te kunnen bemachtigen (HIER). Ja, het heerserschap heeft zich in de loop der eeuwen steeds verder geperfectioneerd. Daarmee samenhangend hebben die heersers hun onderdanen op een steeds effectievere manier weten te scholen tot perfecte slaven. Tevens hen als willoze te slachten niet koshere offerlammeren en kanonnenvoer in te zetten in oorlogen om het geldverdienmodel, dat de basis van dit systeem is, in stand te helpen houden.

Gnarls Barkley – Crazy

Slavernij van vooral sociaaleconomische aard
In meerdere vorige artikelen heb ik aangegeven hoe de financiële elite een wereldwijd financieel/economisch verslavend netwerk heeft geschapen. Dat netwerk bestaat met name uit door de Talmud geïnspireerde Joodse bankiers en hun multinationale handlangers (HIER), waaronder de Zionistische ‘christenen’ in de VS (HIER). Zij zijn bezig met het prepareren van het menselijke wereldtoneel, om door middel van geopolitieke machtsspelletjes, mindcontrol, massahypnose en vele gewelddadige middelen, de mensheid om hun satanische vinger te winden.

Dat begint zoals bekend natuurlijk met de indoctrinatie van iedere nieuwe opgroeiende generatie. De meesterlijke Engelse band Pink Floyd heeft dit op een ongeëvenaarde muzikale wijze in haar muzikale uitingen laten horen en in de verfilming van het album ‘The Wall’ laten zien. (HIER (Opmerking voor het bekijken van deze film zul je eerst ’n aantal popup-schermpjes weg moeten  klikken))

Voorbereiding
Het is allemaal een historische voorbereiding op het ten tonele voeren van de satanische opperbaas en is in alle details door de eeuwen heen vormgegeven. Het veroorzaken van steeds meer sociale chaos op plaatsen waar ook nog maar enige vorm van menselijk sociale samenhang aanwezig was, is het middel geweest om het wereldtoneel te prepareren voor zijn komst. Van belang daarbij was om alle menselijke levensgebieden in handen te krijgen en te kunnen controleren.

Daar hing het veroveren van onbekende gebieden op Aarde, hun bodemschatten te ontdekken, te exploiteren en in te passen in de eigen belangensfeer, mee samen. Zo  werden de bevolkingen in die gebieden beroofd van hun oorspronkelijke aan de natuur gerelateerde levenssfeer. Ze werden tot slaaf gemaakt van een zich wereldwijd ontwikkelend dictatoriaal economisch monster, dat alle levenskrachten die het maar kon verslinden doodde en incorporeerde in haar economisch satanische stofzuiger.

Economisch monster
Er is al veel geschreven en in beeld weergegeven betreffende de achtergronden van dit dodelijke monster. In de hieronder weergegeven documentaire wordt op verhelderende wijze weergegeven hoe dit financieel economische gedrocht grip heeft gekregen op alle menselijk leven ondersteunende sociale activiteiten. De illegale middelen die zij gebruikte om haar doel te bereiken wist zij op zorgvuldige wijze te verhullen in een oerwoud van internationaal gefundeerde zogenaamd legale constructen, die er op gericht zijn om hun onmenselijke praktijken aan het publieke oog te onttrekken.

Het gaat daarbij vooral over het scheppen van belastingparadijzen en witwasmachines van uit drugs -, mensen-, organen-, wapen- en andere smerige handel verkregen geld. De Panama-papers (HIER) hebben daarvan een topje van de veel grotere ijsberg laten zien, evenals een onlangs door de EU opgestelde zwarte lijst van belastingparadijzen (HIER). Het draaideurmechanisme tussen banken, bedrijfsleven en politiek waarborgt het in stand houden van de belangensfeer van het systeem (HIER en HIER)

The Spider’s Web: Britain’s Second Empire

Waar het dus op neerkomt is dat verderfelijke onmensen op een onmenselijke manier werkelijke mensen exploiteren en van hun levensenergie ontroven, door hen financieel/economisch leeg te zuigen. Hoe zou Jezus, die in zijn tijd hetzelfde meemaakte en de geldwisselaars de tempel uitjoeg, onze huidige wereld beschouwen? Een toenmalige wereld waarin Palestina onder het juk gebukt ging van een door Romeins militarisme beschermde politiestaat, waarin de heersers hetzelfde militarisme gebruikten als de heersers dat in onze tijd dat doen (HIER).

In mijn beleving zal geen enkele nieuw optredende uiterlijk politieke en/of religieuze Messiasfiguur een wezenlijke vernieuwing kunnen brengen. Hij kan slechts een nieuwe waan van de dag in een andere verpakking creëren. Hij kan alleen slechts het manipulatieve projectiescherm voor de onbewuste hoop en verlangens van vele mensen zijn. Omdat zij deze niet in zichzelf en in hun eigen leven kunnen vervullen, projecteren zij deze dan vanuit onmacht op de buitenwereld. Ieder naar buiten gericht verlangen en de hoop op een uiterlijke vervulling daarvan dragen echter al de teleurstelling in zich.

Het verlangen

De aard van het verlangen
Laat hunkeren naar meer
Teleurstellingen blijven hangen
Na ieder einde, keer op keer

Waar ligt uiteindelijke vervulling
Wanneer ieder nieuw egobegin
Bijdraagt aan toenemende verhulling
Van de werkelijke levenszin

Liefde mag men leren
Door verdriet en pijn
Als leermeester te accepteren
Uitkomend bij het echte Zijn

De één leert sneller dan de ander
Wat voor te leren les niets uitmaakt
Uiteindelijk gaan we met elkander
De weg die het hart sterker maakt

Het leven is een ontdekkingsreis
Langs ongebaande paden
Met ieder een eigen wijs
Plantend nieuwe zaden

Voor nieuwe ontwikkelingen
Nu nog onbekend
Door toekomstige onthullingen
Raken we eraan gewend

Liefde is alomvattend
Alleen te ervaren en te schenken
Verstand denkt erover geringschattend
Daar het alleen kan denken

Verstand en gevoel
Alleen gaand zonder zin
Komen samen in het doel
Van de ultieme levensmin

Arend Zeevat – juli 2016

Leerzame reis
Al met al zijn we met elkaar bezig om onze geestelijke horizon verruimende bewustzijnsreis te vervolgen. We zijn op weg naar een volgend station waar we nieuwe ervaringen op kunnen doen. Er individueel en samen krachtiger, sterker, liefdevoller en een meer geïntegreerd geheel kunnen worden. Het leven in mijn menselijk lichamelijke ruimtepak heeft me tot nu toe een zeer boeiende en vooral leerzame reis geboden. Mijn visie op al datgene dat ik tijdens mijn reis heb ervaren, heeft zich alleen kunnen ontwikkelen op basis van de in mijn ziel aanwezige herinnering aan een geestelijke realiteit.

Het was voor mij de drijvende kracht achter het willen vinden van een zinvolle verhouding van mijzelf in relatie tot de mij omringende wereld. Gaandeweg mijn leven heb ik dus vooral veel mogen leren van mijn sociale interacties met anderen. Ik noem dit de Hogeschool van het Leven en ik heb van die opleiding op een dieper niveau meer op mogen steken dan van al het theoretisch gefundeerde onderwijs, waarmee men opgroeiende mensen meent te moeten onderrichten.

Tevens heb ik mogen leren hoe ook ik door dat onderrichtende onderwijs, dat mij meende te moeten beroven van de in mijn ziel aanwezige bovenwijs, het duister van de daarachter verborgen krachten in de ogen moest durven zien. Op mijn manier heb ik dat gedaan. De gehele mensheid staat mijns inziens nu op een punt in de evolutie waarop zij dat ook mag doen. De gehele mensheid mag zich nu bewust gaan worden van de satanische krachten die haar van haar oorspronkelijk evolutionaire doel wil afhouden.

Het circus van geheim gehouden broederschappen en hun plannen uitvoerende geheime diensten HIER) is erop gericht om de mensheid de toegang te ontzeggen tot de meest bevrijdende geestelijke waarheden. Rudolf Steiner heeft als geestelijk ziener hier in meerdere voordrachten ook over gesproken. Zie deze quotes uit het werk van Steiner:

 

Wat Steiner in zijn inzichten aangeeft is voor steeds meer waarheidszoekers in onze tijd een dragende kracht. In het zoeken naar die waarheid komen we vanuit onze onderbewuste drang naar veiligheid en zekerheid vele weerstanden tegen. Die weerstanden weerspiegelen zich in ons dagelijkse leven in de buitenwereld. Het zijn echter beproevingen op onze weg naar het tot uitdrukking brengen van onze ware individualiteit.

Weerstand als prijs voor individualisering
Het idealisme dat ik in de loop van mijn leven in mijzelf heb ervaren, heeft alles te maken met hetgeen ik zelf heb gemist en het in mij aanwezige beeld van een andere geestelijke realiteit (HIER en HIER). Daarin is het dus allemaal heel anders dan wat ik in deze aardse realiteit heb ervaren. Gedurende mijn leven heb ik getracht iets van mijn idealisme in mijn dagelijkse leven vorm te geven, door vanuit mijn gevoel voor rechtvaardigheid te strijden tegen de enorme onrechtvaardigheid in deze wereld.

En in mijn dagelijks leven een bijdrage te leveren aan een toenemende rechtvaardigheid. Die strijd heeft voor mijzelf veel opgeleverd, in de zin van levenslessen ten aanzien van de zinloosheid van strijd. Dat besef heeft echter ook een prijs, in de vorm van een toenemend sociaal isolement ten gevolge van het willen vormgeven van de eigen unieke individualiteit. De film ‘Hair’ geeft dit gegeven op een heel mooie manier weer (HIER).

Men zal weerstand oproepen binnen de in het systeem ingebedde sociale omgeving, wanneer men zich onttrekt aan de gangbaar werkend maatschappelijke stroom van competitie, corruptie en strijd. Zeker geldt dit voor mannen, daar het algemeen geaccepteerde (macho en/of alpha) manbeeld toch vooral gebaseerd is op het krachtig neerzetten en het vechtend/strijdend bewaken van het eigen territorium. Het bancair/militair/industrieel complex vaart er wel bij, door dit fenomeen in te passen in haar geopolitieke veroveringsschema. De weerstand die vanuit de door het systeem gevormde omgeving optreedt is meer dan logisch en voorspelbaar.

Het systeem is gericht op de eigen overleving, net als ieders persoonlijk ego. Ieder bepaalt echter voor zichzelf om daar voor te zwichten, of trouw te zijn aan de door actuele situaties bepaalde vormgeving van de eigen moreel/ethische kracht. Het duidelijk en respectvol neerzetten van persoonlijk gevoelde grenzen is natuurlijk een vitaal onderdeel van het authentieke individualiseringsproces.

Eigen invulling
Een ieder heeft zo een eigen opvatting en emotionele invulling van zekerheid en veiligheid. De meeste mensen hebben die in laten vullen door wat het systeem hen op dat vlak op een misleidende manier biedt. Daarbij worden zij geleid door uiterlijke zekerheden en veiligheden. Big Brother/Father en Big Sister/Mother spelen daar natuurlijk zeer goed op in. Met Big Sister/Mother doel ik op de zeker ook zeer controlerende rol die vrouwen door hun feministische indoctrinatie als behoedsters en beschermers willen spelen. Het is niet voor niets dat de feminisering van de maatschappij dit aspect in vrouwen zo extreem heeft aangesproken.

Dus gezamenlijk zorgen Big Brother/Father en Big Sister/Mother, voor de controle binnen de in stand houding van het systeem. De bevolking wordt daarin gezien als een stel kinderen, dat aan hen door verkiezingen en andere algemene manipulaties is toevertrouwd. Een artikel op de site van Henry Makow verwoordt dit fenomeen heel helder en duidelijk (HIER). In iedere natiestaat met een regering is dit het principe voor het de bevolking opvoedende systeem.

Dit systeem is er echter op gericht om mensen vast te zetten in het kindstadium en ze vooral niet volwassen en zelfstandig denkend, voelend en willend te laten worden. We kunnen de wereld, als we onszelf serieus willen nemen, niet meer door de ogen van een afhankelijk kind bekijken. In de jaren ’30 van de vorige eeuw, voorafgaand aan WOII, deed de christelijk vaderlijke politicus Colijn de volgende uitspraak:

“Gaat u maar gerust slapen, wij waken over u.”

Met andere woorden, als u maar lekker gaat slapen en geen voor ons onnodige paniek en onrust veroorzaakt, waakt vadertje staat wel over u en gaat ondertussen haar eigen dictatoriale gang.

Menselijke pubertijd..
Het is echter een in ieder mens ingeboren en natuurlijk fenomeen om uiteindelijk een eigen zelfstandig en volwassen bestaan op te willen bouwen, gebaseerd op het in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vastgelegde, maar door de ondertekenende natiestaten niet nageleefde, recht op zelfbeschikking.

Dit is de in ieder mens onbewust aanwezige vrijheidsdrang. Dus het zelf kunnen beschikken over de vrijheid om het eigen leven naar eigen menselijk moreel/ethisch verantwoorde maatstaven vorm te geven. In die zin bevindt de mensheid zich psychologisch gezien al sinds de jaren 60/70 in een pubertijdfase.

Het ‘probleem’ met de puber is echter, dat deze door de ontdekking van de eigen behoeften, wensen, verlangens en deze op een egogerichte behoefte gebaseerde wijze vervult te willen zien, een nogal egocentrische inslag en voorkomen heeft. De puber mag nog leren om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van het eigen doen en laten. Hij mag leren om zich te openen voor de behoeften van de sociale omgeving en de eigen behoeften daar op af te stemmen.

Het is dus een ontwikkelingsfase waar men door heen moet, om verder te kunnen groeien naar een evenwicht tussen binnen- en buitenwereld in een volgende fase van volwassen zijn. In onze tijd blijven velen echter in deze puberfase hangen en bekijken de wereld door de ogen van eeuwige puber. De kunst is dus om weer contact te maken met het onbevangen kind, dat vol vertrouwen, levensvreugde en levenslust is. Maar daarbij de kinderlijk naïeve houding van alles is goed te doordringen met een op levenservaring gebaseerd moreel/ethisch volwassen bewustzijn.

ENIGMA – The Child In Us

Recht op vrijheid
Het menselijke volwassen worden houdt een bewustzijn in dat het individuele recht op vrijheid en de vormgeving daarvan, de vrijheid van anderen niet mag schaden. Dit zou ideaal gezien zelfs zo ver kunnen gaan dat men elkaar in elkaars vrijwording stimuleert, om dan gezamenlijk de vrijheid en schoonheid van het scheppende leven met elkaar te delen en vieren. Ik ga er vanuit dat vele oudere natuur/cultuurvolkeren dit in hun rituelen hebben vormgegeven. Rituelen waarbij door zang en dans, de viering van een mystieke eenheid van al het leven werd gevierd.

African Dance: MALI West African Dance

Als dit vrijheid bevorderende principe ook op een groter niveau ten aanzien van intieme menselijke relaties, lokale gemeenschappen, regio’s, landen en internationale verhoudingen werkelijk zou worden vormgegeven, dan zou oorlog een onbekend begrip worden. Een begrip dat in geen enkel woordenboek meer zou voorkomen. Keep on dreaming, hoor ik verschillende lezers al denken. Maar wat is het leven als er geen droom of ideaal meer is om voor te leven?

Deze geven het leven toch juist een richting en doel. Het is het verliezen van het contact met onze dromen, idealen en mythes, die de mensheid heeft overgeleverd aan de koude, kille en dodelijk verstarrende krachten van een berekenend intellectualisme en alles wat daar op regulier wetenschappelijk niveau uit is voortgekomen. Het is de ontmythologisering van het leven, die de dood uitnodigt om dit geestelijk geïnspireerde leven over te nemen. Het is door het niet aangeraakt durven worden (HIER) door een geestelijk inspirerende wereld, dat we elkaar niet meer durven aan te raken.

Dit wordt veroorzaakt door doodskrachten die wars zijn van alle menselijke gevoelens ten aanzien van verbinding, schoonheid, waarheid en liefde. Daarom is de wereld zoals deze nu is! Alles moet functioneel en inpasbaar zijn in een toenemend ontmenselijkend systeem. Dit systeem sluit de mens buiten. Het systeem is gericht op planmatigheid, functionaliteit, berekenbaarheid, doelgerichtheid en op efficiëntie. Daardoor is het vooral erg doods en star.

Het binaire systeem van computers is bij uitstek het middel om een van iedere individuele kleuring (dus onzekerheidsfactoren) ontdane zwart/wit programmering tot stand te brengen. Terwijl menselijkheid de weg van de creativiteit, voortdurende beweeglijkheid, verandering en een toenemende verbondenheid als doel ziet. Een weg die tot een geestelijk/zielmatig verrijkende en verruimende leerervaring leidt.

Het leven wil gevierd worden in al haar schoonheid, pracht en vooral wezenlijk vernieuwend zijn. Het leven is als de stroom van een rivier, waarop men mee vaart en men de stuurkunst leert van het om rotsen en andere obstakels heen te laveren. Daarbij echter wel ziet wat die rotsen en andere obstakels te vertellen zouden kunnen hebben over de verdere reis.

Het einde is nog niet zicht, maar ergens wel land
Mijn leerweg is nog niet ten einde, evenals de weg der mensheid dat ook nog niet is. Op deze verdere weg zullen er nog vele beproevingen moeten worden doorstaan. Ik heb echter in de loop van mijn leven een fundamenteel vertrouwen ontwikkeld in de ondersteuning van mijn innerlijke begeleiding vanuit de geestelijke wereld, waardoor ik de toekomst heb leren zien als een enorm potentieel aan scheppende mogelijkheden. Ik weet dat het juist de gerichtheid op mogelijkheden is, die ons onze beperkingen zal doen overstijgen.

De grootste beperking die ik heb waargenomen is de manier waarop wij geleerd hebben om met onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid om te gaan. Deze hebben we geleerd op een door emotionele trauma’s veroorzaakte defensieve manier af te schermen, waardoor er op zowel innerlijk als uiterlijk niveau een eeuwig durende oorlog plaatsvindt. Dit is het fundament voor de ontmenselijking die er in onze moderne tijd plaatsvindt. Samen kunnen we daar echter verandering in brengen!

Als de storm voorbij is

Als de storm voorbij is
Weten wij wie we zijn
Levend zonder enig gemis
Maar vooral zonder emotionele pijn

We hebben onze vrijheid mogen vinden
Loskomend van knellende banden
Ons los mogen maken van het wereldse verslinden
Op nieuwe liefdevolle kusten mogen landen

Kusten die ons een vredevol leven laten zien
Waarop gezondheid en authentiek samen leven
Zonder lijden misschien?
Een nieuwe toekomst kan worden geschreven

Het leven is wat het wil zijn
Hoe wij dat vanuit het verleden ook willen ervaren
Duidelijk is dat onze eigen emotionele pijn
Geen nieuwe toekomst zal baren

Slechts opgeloste pijn brengt ons verder
Vanuit het onszelf volledig te hebben gewaardeerd
Geen enkele in de buitenwereld geboden herder
Kan ons dan bieden wat wij in onszelf hebben geleerd

Emotioneel gat door verleden in onze ziel geslagen
Kan door ware zelfliefde worden gedicht
Het zal ons dan niet meer belagen
Omdat we onszelf hebben verlicht

Verlicht van op aarde opgedane last
Die ons op eigen weg gezamenlijk verdergaan doet
Overboord gooiend de ballast
Van alles dat nog moet

Wij zijn dan vrije wilregisseurs van ons eigen leven
Alle andere regisseurs zijn slechts misleiding
Die ons willen vervreemden van eigen beleven
Ons uit willen sluiten van door God gegeven vergeving

Jij bent die andere IK
We zij samen één
Leven is een gezamenlijk ritmisch getik
Leidend naar toekomst waarin al het lijden verdween

Arend Zeevat | juli 2018

The Scene – Iedereen Is Van De Wereld

IK BEN IK, JIJ BENT JIJ EN SAMEN ZIJN WIJ DE WERELD..!!

Arend Zeevat

29 september 2018

3 gedachten over “‘De wereld en wij’, of… ‘Wij en de wereld’..?

 1. Arend,
  In China is er momenteel een nieuw systeem in volle ontwikkeling, dat gericht is op een totale controle van de bevolking :
  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-24/chinas-terrifying-social-credit-system-has-already-blocked-11-million-taking
  met citaat :
  “China’s terrifying ‘social credit’ system, which is a rating assigned to each citizen based on government data regarding their economic and social status, has effectively blocked more than 11.14 million flights and 4.25 million high-speed train trips at the end of April, according to a senior government official……………………..
  Government officials first announced the proposal for a social credit system in 2014 — where each Chinese citizen would be rated according to their online, social, financial, and legal behavior. Misdeeds, such as late credit card payments, criminal record, jaywalking, using fake IDs, refusal to sign up for required insurance, and failing to pay taxes, could result in a travel ban for an extended period. The penalty for misdeeds went into full effect in May………………
  Zhi Zhenfeng, a legal expert at the Chinese Academy of Social Sciences in Beijing, told the Global Times :
  “How the person is restricted in terms of public services or business opportunities should be in accordance with how and to what extent he or she lost his credibility.”
  “The punishment should match the deed.”
  “Discredited people deserve legal consequences.”
  “This is definitely a step in the right direction to building a society with credibility.”(=einde citaat). Voor de details verwijs ik naar de volledige tekst. Het gaat hier om een controlesysteem, waarbij rekening gehouden wordt met de kleinste en intiemste gegevens van de mens. Als men pech heeft eindigt men met een soort burgerlijke dood.(cfr. het Ancien Regime). Ik denk dat een dergelijke systeem, in één of andere vorm ons ook staat te wachten… en dit via RFID en een volledig elektronisch betalingsverkeer. Of met één druk op de knop wordt men uitgeschakeld. In dergelijke systeem blijft er dan ook weinig manoeuvreer ruimte over.

  1. Sub Rosa

   Dat is een bijna beangstigende ontwikkeling. Ik heb het artikel ook gelezen. Ik weet dat Chinees communistische model wereldwijd zal worden uitgerold. Het is het model voor de NWO.

   Op de site van Makow kwam ik ook een interessant artikel tegen over de Joodse overheersingsdrang.

   “As long as there remains among the Gentiles any moral conception of the social order, and until all faith, patriotism and dignity are uprooted, our reign over the world shall not come.”

   En:

   “We have given them new theories, impossible of realization, such as Communism, Anarchism, and Socialism, which are now serving our purpose…The stupid Gentiles have accepted them with the greatest enthusiasm, without realizing that those theories are ours and that they constitute our most powerful instrument against themselves…”

   https://www.henrymakow.com/jewish_peril.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.